Tamadun Cina Titas

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/9/2019 Tamadun Cina Titas

  1/27

 • 8/9/2019 Tamadun Cina Titas

  2/27

 • 8/9/2019 Tamadun Cina Titas

  3/27

  HASIL PEMBELAJARAN1. 1. menghuraikan asas-asas dannilai-nilai tamadun Cina;

  2. menerangkan ciri-ciri utamatamadun Cina; dan

  3. mengenal pasti sumbangan-sumbangan penting tamadun Cina

  kepada tamadun dunia.

 • 8/9/2019 Tamadun Cina Titas

  4/27

  Konsep dan Takrif

  Bangsa Cina adalah digabungkan oleh 5 kaumbesar dipanggil dengan namaZhonghua Minzu(bangsa

  Tionghua. !ada peringkat a"al# bangsa Cinadikenali sebagai bangsa $ua%ia -bangsa $an danbangsa Tang pada dinasti Tang &'1(-()*+.

  Bangsa Cina terdiri daripada beberapa kumpulanetnik besar iaitu $an# $ui# +anchu# +ongol dan

  ,ang &Tibet.

 • 8/9/2019 Tamadun Cina Titas

  5/27

  egara meruuk kepada semangat untuk/mengkeluargakan0 seluruh unit kecil

  kenegaraan iaitu gabungan Guo (negara) danJia (keluarga).

  Konsep Zhong (taat) merupakan asas dalamsistem kenegaraan manakalaXiao (berbakti)merupakan sistem kekeluargaan.

  istem kekeluargaan inilah ang menadi asas

  kepada sistem kenegaraan.alam budaa Cina# semangat bangsa lebih

  diutamakan daripada semangat negara.

 • 8/9/2019 Tamadun Cina Titas

  6/27

  4ilaahHuang He (Sungai Kuning)- pusat

  pertu!u"an taa#un Cina #i utara #anC"ang Jiang -pusat pertu!u"antaa#un Cina #i se$atan%

  Tan#a-tan#a taa#un pa$ing a"al-kebudaaan masarakat di&angs"a' #a$a

  i$aa" S"an*i +kebudaaan masarakat diL'ngs"an #i i$aa" S"an#'ng #anperadaban ,aan angsa #i i$aa"

  Jiang*i%

 • 8/9/2019 Tamadun Cina Titas

  7/27

  +asarakat dan Budaaari segi hierarki sosial# masarakat Cina

  terbahagi kepada kelas ang utama;golongan .er#i/ pan#ai0 peniaga0 tu/ang#an petani%

  istem kemasarakatan Cina berasaskan kpdsistem kekeluargaan. 6a menekankan kuasa

  bapa. istem ini menitikberatkan nilai danetika masarakat.

  ilai politik- kuasa raa adalah kuasa mutlak.

 • 8/9/2019 Tamadun Cina Titas

  8/27

  Siste Ke$uarga Dan 1rientasi Ni$aiDa$a Masara/at Cina

  istem etika dan orientasi nilai ang terdapat

  dalam masarakat Cina banak dipengaruhi olehpemikiran Konfusius ang memberikan penekananterhadap unsur moral dan etika ang tinggi.

  istem hubungan kekeluargaan dalam masarakat

  Cina terbahagi kepada 5 aspek&konsep Wu Lun)i. Hu!ungan i!u!apa #engan ana/%

  ii. Hu!ungan suai #an isteri%

  iii. Hu!ungan antara a#i/-!era#i/%

  i7. Hu!ungan antara /aan%

  7. Hu!ungan antara ra2a #an ra/at%

 • 8/9/2019 Tamadun Cina Titas

  9/27

  konsep Wu Chang ;5nilai utama iaitu

  i. Ren (kemanusiaan). Merujuk kepada sifat

  sifat mu!ia da!am aspek moral# cinta kasih#kebaikan# kebenaran dan perasaan kenal diri.

  ii. "i (kesaksamaan# keadi!an). $entiasamembe!a kebenaran.

  iii. Li (tatasusi!a# kesopanan). per!akuan%ang benar d!mupacara keagamaan#diperluaskan maknana mencakupi adat istiadatdan tradisi sekumpulan masarakat.

  i7.Zhi (kebijaksanaan# hikmah).7.&in (amanah# keper'a%aan). $entiasa

  menepati janji dan bo!eh diper'a%ai o!ehorang lain.

 • 8/9/2019 Tamadun Cina Titas

  10/27

  Status 3anita Da$a Masara/at CinaTra#isi'na$%

  istem kekeluargaan memusatkan kuasa kaumlelaki &patria'h%) dan nasab kaum lelaki&patri!inea!) %ang mengutamakan aris !e!akisebe!ah bapa.

  8nak-anak lelaki dianggap sebagai sumber

  ekonomi kerana menara hidup keluargana.kaum "anita harus meninggalkan keluarga mereka

  dan menganggotai keluarga suami mereka.

  8nak lelaki akan meneruskan 9uriat dan amalan

  pemuaan nenek moang dalam sesebuah keluarga.Kedudukan seseorang "anita akan ditinggikan

  sebagai seorang ibu.

 • 8/9/2019 Tamadun Cina Titas

  11/27

  Peu2aan R'" Nene/ M'ang%

  Tuuan:

  i. menguatkan autoritarian keluarga.

  ii. membantu kedua-dua pihak iaituang hidup dan ang mati.

 • 8/9/2019 Tamadun Cina Titas

  12/27

  Hu!ungan Ke$uarga0 Masara/at + Negara

  istem sosial masarakat dipengaruhioleh sistem keluarga dan dipercaaibaha"a negara ang penduduknamenitikberatkan persaudaraan dan

  persahabatan adalah negara ang baik. i dalam negara# keluarga dianggap

  saling bertanggunga"ab sesama

  mereka. +enghukum seseorang angterlibat dengan enaah seorang diriadalah tidak memadai.

 • 8/9/2019 Tamadun Cina Titas

  13/27

  Pr'ses Pen.inaan% itakrifkan sebagai proses pe!u#aaan

  ang e$a$uina 'rang #an unsur bukanCina dicinakan.

  Kedudukan geogra China ang

  ekonomi# amalan

 • 8/9/2019 Tamadun Cina Titas

  14/27

 • 8/9/2019 Tamadun Cina Titas

  15/27

  !andangan emestaTian- sumber ke"uudan. ang maha agung#

  penentu dinasti# penentu kebahagiaanmanusia.

  Dao- alan?cara kelakuan# semula adi# prinsipagung# a9ali.

  Taiji- hakikat g mutlak.

  Ying Yang- 2 kuasa g bertentangan.Wuing- 5 unsur g menggerakkan alam

  semesta &tanah# kau# logam# api @ air.

  Zhong!ong- tidak terlebih > terkurang.

 • 8/9/2019 Tamadun Cina Titas

  16/27

  Kepelbagaian alsafah dan

  8gama dalam Tamadun CinaKeper.aaan Tra#isi'nal- Yang

  membentuk langit @ Ying

  membentuk bumi# shen&roh baikmembantu manusia @ gui&roh ahatmemba"a bencana.

 • 8/9/2019 Tamadun Cina Titas

  17/27

  K'n4usianiseKonfusius &551 +-D) +

  merupakan pengasas dalam aliran

  Konfusianisme. 6deologi inidikembangkan oleh Konfusius# +eng9idan Eun9i.

  +enekankan akhlak mulia#mengingati nenek-moang# falsafahdan etika# hidup bersederhana dantaat setia.

 • 8/9/2019 Tamadun Cina Titas

  18/27

  Buddhisme Cina+enerapkan konsep "u-"ei @ "u-

  hsin bagi mengelakkan karma.

  +enerima konsep hati seagat iaitusetiap makhluk dapat merasabaha"a ia memiliki sifat Buddha.

 • 8/9/2019 Tamadun Cina Titas

  19/27

  aoismealsafah Daomengaar doktrin

  tentang mengikuti alam &"u#"ei.

  -8gama Daomengaar doktrinbekera ke arah menentang alam&prinsip dan teknik tentang

  bagaimana mengelak daripadakematian.

 • 8/9/2019 Tamadun Cina Titas

  20/27

  +oismebersifat utilitarian &menekankan

  aspek kegunaan atau faedah.

  +enekankan konsep kasih-saangseagat# menentang peperangan#berimat-cermat dan tidak menerah

  kepada nasib.

 • 8/9/2019 Tamadun Cina Titas

  21/27

  Fegalisme+enekankan undang-undang&$a# autoriti &shih dan kaedah

  atau

 • 8/9/2019 Tamadun Cina Titas

  22/27

  6slam di China+enesuaikan konsep Taiji# Teori!engenalan dan %ingdengan

  aaran 6slam seperti konsepKeesaan dan Kekuasaan 8llahdan konsep Takdir.

 • 8/9/2019 Tamadun Cina Titas

  23/27

  6nstitusi !olitik @ istem

  !emerintahan!emikiran politik tradisional terbentuk

  sebelum inasti Gin &221+-2*D+

  !emikiran politik Cina dipengaruhi oleh aliranfalsafah konfusianisme &pemerintahanberdasarkn akhlak# aoisme &tabii# aliran a&undang2 dan +oisme &kebaikan.

  esebuah dinasti akan berpegang pd satuaaran falsafah berbe9a dgn falsafah dinastig lain.

 • 8/9/2019 Tamadun Cina Titas

  24/27

  !encapaian dlm pelbagai

  bidang:KesusasteraanPuisi5

  &hi Jing- 3*5 puisi g dikumpul Konfusius.

  Klasik- Yi Jing' &hu Jing' i Ji *hun +iu.inasti Tang merupakan 9aman keemasan

  puisi

  inasti ong merupakan 9aman keemasan

  lirik

  Pr'sa53 enis genre- ,u' pian"en' bagu "en-hang.

 • 8/9/2019 Tamadun Cina Titas

  25/27

  Draa5inasti uan# merupakan 9aman keemasan drama. Tokoh

  utama adalah seperti Huan $an Ging dan 4ang hi u.

  Chuan Gu dan Kun Gu merupakan bentuk drama ang lain

  6i/sen5inasti +ing dan Ging merupakan 9aman keemasan ksen

  anguo ani &roman tiga negara

  $onglou +eng &mimpi lonteng merahhuihu ,huan &kisah pinggir air

  Eiou Ii &peralanan ke barat

  Iin !ing +ei &emas 7as plum

 • 8/9/2019 Tamadun Cina Titas

  26/27

  B68H

 • 8/9/2019 Tamadun Cina Titas

  27/27

  KA6+!JF8Tamadun Cina memiliki kekuatan dari pelbagai

  aspek bagi mengekalkan kelangsunganperadabanna. 8ntarana ialah kekuatan

  budaana. Budaa Cina turut diperkukuhkandengan pencapaian cemerlangna dalam bidangkesusateraan ang banak memainkan peranankepada pemantapan budaa Cina. i samping itu

  uga# tamadun Cina banak memberi sumbangan

  kepada dunia dalam sains dan teknologi. 6ni ketaraapabila Cina amat sinonim dengan