Transcript
  • 1. KAJIAN TINDAKAN: KAEDAH PENGUMPULAN DATA KAJIAN TINDAKANhttp://drotspss.blogspot.com/2011/02/tajuk-53-apakah-maksud-triangulasi.htmlhttp://ccsgkasai.blogspot.com/2010/01/hbef2503.html

2. PENGENALAN KAEDAH PENYELIDIKANKUALITATIFKUANTITATIF 3. Kajian yang menjurus untukmenggambarkan sesuatusituasi, fenomena, masalah ataukeadaan tanpa memberikanbukti bersifat numerika. 4. KAEDAH PENGUMPULAN DATA PENYELIDIKAN KUALITATIFKaedah Pemerhatian Kaedah Temu Bual 5. DEFINISIKAEDAHPEMERHATIAN CARAJENIS-JENISMENCATATPEMERHATIANPEMERHATIAN 6. DEFINISI The Concise Oxford Dictionary : Penglihatantepat dan penulisan sesuatu fenomena yangwujud secara semula jadi dengan memberikanperhatian tehadap sebab dan kesan atauhubungan yang saling berkait (ShelleyAnand, 2002). Karl Weicks :Spesifik, sistematik, selektif, merekodpemerhatian, menyemak dan mengesahkankeputusan pemerhatian, kepekaan pemerhati . 7. JENIS-JENIS PEMERHATIAN Shelley Anand (2002): 1) Dimensi kawalan : Jenis-jenis pemerhatianyang terlibat seperti pemerhatian berstrukturdan tidak berstruktur, pemerhatian sistematikdan mudah serta pemerhatian terkawal dantidak terkawal. 2) Dimensi penyertaan: Jenis-jenis pemerhatianyang terlibat ialah pemerhatianpeserta, pemerhatian bukan peserta dansepara peserta. 8. 1) Pemerhatian Berstruktur Bersistematik, berfokus dan dikawal oleh jadualpemerhatian. Memfokuskan kepada aspek-aspek tingkah lakuyang telah ditentukan dalam sesuatu keadaanyang telah ditetapkan atau dalam eksperimenterkawal yang disediakan dalam makmal. Pencapaian yang ingin diperhatikan telahditentukan. Menggunakan borang dan senarai semak. 9. 2) Pemerhatian Tidak Berstruktur Tidak menghadkan aktiviti-aktiviti mereka yangdiperhatikan pada tahap-tahap tertentu olehpengkaji. Melibatkan pemerhatian tidak dikawal. P.V Young :pengkaji mengunakan carapengamatan secara teliti terhadap situasisebenar dengan tidak menggunakan sebaranginstrumen ketepatan atau menyemak ketepatanfenomena yang berlaku. Kelebihan pemerhatian jenis ini memberikanmaklumat yang banyak dan secara langsungterhadap fenomena yang diperhatikan. 10. 3) Pemerhatian Peserta Chua Yan Piaw (2006) membahagikan perananpemerhati dalam pemerhatian peserta kepadaempat keadaan:i) Pemerhati sebagai pesertaii)Peserta sebagai pemerhatiiii) Peserta penuhiv)Pemerhati penuh / sebagai orang luar 11. Pemerhati Sebagai Peserta- pengkaji merupakan peserta yang tidakmengambil bahagian aktif dalam aktiviti di bawahpemerhatian.- statusnya sebagai pengkaji atau pemerhatidiketahui oleh mereka yang sedang diperhatikan. Peserta Sebagai Pemerhati- pengkaji mengambil bahagian secara aktif dalamaktiviti di bawah kajian- statusnya sebagai pemerhati diketahui olehpeserta-peserta kajian. 12. Peserta Penuh- pengkaji di bawah kaedah pemerhatian iniberfungsi sebagai pemerhati.- melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti dibawah kajian.- status dan identiti pengkaji tidak diketahui olehpeserta lain.- kebaikan pemerhatian jenis ini ialah peristiwakajian berlaku secara semula jadi 13. pemerhati penuh / sebagai orang luar- pemerhatian bukan peserta atau non-participant observation.- pengkaji tidak terlibat dalam aktiviti kumpulantetapi hanya bertindak sebagai pemerhatipasif, melihat dan mendengar aktiviti-aktivitiyang berlaku dan membuat kesimpulandaripadanya. 14. - Peserta-peserta di bawah pemerhatiannya jugamungkin tidak menyedari kehadirannya atautidak mengetahui pengkaji sedang melakukanpemerhatian ke atas mereka.- Chua Yan Piaw (2006); Shelley Anand(2002), pemerhatian jenis ini dikenali sebagaipemerhatian sistematik. 15. CARA MENCATAT PEMERHATIAN Pemerhatian sistematik guna perakam video,senarai semak, perakam kaset, kamera dan alatanlain yang merupakan pencatat tetap.- masalah seperti subjek kajian berasa kurang senangatau bertindak bukan secara semula jadi. Pemerhatian peserta guna jurnal lapangan.- merupakan buku nota yang disedia khas olehpengkaji untuk mencatatkan pemerhatian. 16. Kajian mengarah kepada penyelidikankuantitatif seperti berapa banyak tingkah lakuberlaku boleh guna senarai semak. kajian mengarah kepada maklumat kualitatifseperti bagaimana atau sebab tingkah lakuberlaku, segala pemerhatian perlu dicatatkansebagai bukti kepada bagaimana tingkah lakuberlaku. 17. Cara Mencatat Pemerhatian Penceritaan iaitu pengkaji merekod dengan caramemberikan deskripsi tentang interaksimenggunakan perkataannya sendiri.-Boleh menimbulkan bias disebabkan kecenderunganpengkaji dalam menginterpretasikan interaksitersebut. Penggunaan skala, mengkategorikanpemerhatian, contohnya pasif/aktif (dua kategori)dan selalu/kadang-kadang/tidak pernah (tigakategori).-Masalah mungkin timbul dari segi maklumat yangdiperoleh tidak mendalam. 18. PROSES TEMUBUALPERANANDEFINISIPENEMUBUALKAEDAH TEMUBUALTEMUBUALJENIS-JENISMENDALAMTEMUBUAL 19. DEFINISI Chua Yan Piaw (2006):perbualan dua hala yangbertujuan untuk mengumpul maklumat kajian.Melibatkan interaksi bersemuka antarapenemubual dan responden. Goode & Hatt : proses sosial di manapenembual mesti mengambil perhatian tentangproses tersebut jika tidak timbul masalahkebolehpercayaan dan kedalaman data sertakeputusan kajian. 20. JENIS-JENIS TEMUBUAL Selltiz, Jahoda, Deutsh & Cook: temubual seragam dantemubual tidak berstruktur. Chua Yan Piaw (2006): temubual berstruktur, temubualsemi struktur dan temubual tidak berstruktur. Ranjit Kumar (2005) :dari aspek kefleksibelan danketetapan temubual iaitu temubual tidak berstrukturdan temubual berstruktur. Matt Henn, Mark Weinstein & Nick Foard (2006):temubual mendalam samada [email protected] Tim May ( 1997 ):temubual dalam penyelidikan sosialiaitu temubual berstruktur, temubual semi struktur,temubual tidak berstruktur / fokus dan temubualberkumpulan. 21. TEMUBUAL MENDALAM Dikenali sebagai in-depth interview.- Untuk memeriksa dengan teliti isu-isu secara mendalam menggunakan penyiasatan, ketepatan dan gaya penyoalan yang fleksibel.- Melibatkan hubungan yang baik antara penemubual dengan responden.- Untuk merekod dan merakamkan perbualan.(Transkrip penuh)- Pertemuan secara bersemuka dan berulang. Menggunakan soalan jenis terbuka.- Tiada penyediaan jawapan alternatif- Memberi ruang kepada responden memberikan jawapan mengikut pendapatnya sendiri. 22. Berbentuk tidak berstruktur.- Penggunaan aid-memoire atau agendasebagai panduan umum kepada topik isu-isuyang akan dibincangkan dalam temubual danbukan soalan sebenar yang akan ditanya.- Ia berfungsi sebagai peringatan kepadapengkaji terhadap topik-topik kajian.- Tidak mesti diikut secara turutan tetapi sebagairujukan dasar terhadap jawapan yangdiberikan oleh responden. 23. PERANAN PENEMUBUAL1) mendengar secara berhati-hati.-Soalan terbuka dan luas digunakan untukmemulakan temubual seperti bagaimanakamu rasa tentang..-Memberikan gerak balas sepertimengangguk, senyum dan ketawa bila perlu.-Respon secara verbal seperti saya suka idea itu..Dan boleh jelaskan? 24. 2) Menyesuaikan hala tuju perbualan mengikut konteks individu.3) Mestilah bagus dari segi penyoalan, penyiasatan dan penyesuaian perjalanan perbualan.- Spradley(1979):empat tahap soalan digunakan untuk membina hubungan yang baik iaitu deskriptif , eksplorasi, kerjasama , penglibatan sepenuhnya oleh responden .4) Mampu untuk mengawal dan mengawasi soalan, komen, gerak geri dan tindakan mereka. 25. PROSES TEMUBUAL Langkah 1: masuk ke dalam persekitaran.- Memahami situasi persekitaran yang berkaitandengan kajian atau perkara-perkara diperlukansebelum membolehkannya masuk ke dalampersekitaran kajian seperti dari aspekpolitik, peraturan dan halangan birokrasi 26. Langkah 2: memahami bahasa dan budayaresponden.-Ini kerana temubual jenis ini bertujuan memahami pengalaman seseorang berdasarkan perspektif responden sendiri.-Oleh itu, pengkaji perlu memahami budaya dan bahasa agar maklumat yang diterima tepat seperti difahami responden. 27. Langkah 3: Menentukan bagaimana untuktampil sendiri.-Temubual jenis ini bersifat dua hala dengankawalan yang kurang daripada penemubual.-Kesinambungan perbualan amat bergantungkepada gambaran terhadap penemuduga itusendiri. 28. Langkah 4: Mengesan pemberi maklumat.-Ini bermaksud mengenalpasti mereka yang boleh bercakap dengan pengkaji atau bertindak sebagai penunjuk serta penterjemah bahasa dan budaya. 29. Langkah 5: Mendapatkan kepercayaan danmembina hubungan baik.-Tahap ini amat penting kerana hanya apabilawujudnya kepercayaan dan hubungan yangbaik barulah responden bersedia berkongsimaklumat secara mendalam dan jelas denganpenemubual. 30. Langkah 6: Mengumpul bahan-bahanempirikal.-Antaranya menggunakan pengambilan notasepanjang proses temubual tapi agak sukar.-cara terbaik menggunakan rakaman audioseperti kaset dan pita rakaman.- Walau bagaimanapun, terdapat sesuatukeadaan di mana responden tidakmembenarkan rakaman dilakukan.- Oleh itu, nota perlu diambil secara cepat dankerap serta menulis kembali secara lengkapsetelah selesainya temubual. 31. Data Merangkumi bahan-bahan Berbentuk bertulis yang pelbagai, bahan visual dan bahan fizikal yangDokumentasi bersesuaian dengan kajian. Bogdan dan Biklen (1998):Dokumen sebagai bahan sepertifotograf, video, filem, memo, surat, diari, rekod kes klinikal. Digunakansebagai maklumat sokongan kepada temubual danpemerhatian. 32. TRIANGULASI DATA KAJIAN Maksud:Triangulasi bermaksud integrasi method yang berbeza bagi mendapatkan lebih dari satu bentuk data supaya dapatan kajian kualitatif yang bersifat subjektifakan lebih meyakinkan dan dapatmeningkatkan kesahan data yangdikumpul. 33. TRIANGULASI DATA Pengutipan pelbagai jenis data untuk menyelidik fenomena yang sama. 34. TRIANGULASI PENYELIDIKAN Pelbagai pemerhati berbanding pemerhati tunggal untuk menyelidik fenomena yg sama. 35. TRIANGULASI TEORI Melibatkan peggunaan lebih daripada satu teori untuk menyelidik fenomena yang sama. 36. TRIANGULASI KAEDAH Pelbagai kaedah untuk menyelidik fenomena yang sama. 37. Katakan anda berminat untuk mengetahui sikap pengunjung terhadap kebersihan di pantai peranginan Port Dickson, anda boleh menemubual secara rawak reponden yang mengunjungi PD tentang kesedaran menjaga kebersihan, diikuti dengan pemerhatian terhadap tingkah laku pengunjung serta membuat rakaman video serta mengambil foto. Kesemua bentuk data yang berbeza ini di triangulasikan bagi menghasilkan kumpulan data yang lebih meyakinkan.