44
JABATAN PELAJARAN PERAK PROGRAM KAJIAN TINDAKAN NEGERI PERAK PERINGKAT SEKOLAH 2007 PEMANTAPAN VOKAL DI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU MENGGUNAKAN KAEDAH STESEN PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS OLEH EN.TARMIZI BIN CHE MAT SEKOLAH KEBANGSAAN ULU SEPETANG 34010 TAIPING KELOLAAN UNIT KURIKULUM JABATAN PELAJARAN PERAK

Kajian Tindakan Kaedah Stesen

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Kajian Tindakan Kaedah Stesen

JABATAN PELAJARAN PERAK

PROGRAM KAJIAN TINDAKAN NEGERI PERAK PERINGKAT SEKOLAH

2007

PEMANTAPAN VOKAL DI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU MENGGUNAKAN KAEDAH STESEN

PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS

OLEH EN.TARMIZI BIN CHE MAT

SEKOLAH KEBANGSAAN ULU SEPETANG 34010 TAIPING

KELOLAAN

UNIT KURIKULUM JABATAN PELAJARAN PERAK

Page 2: Kajian Tindakan Kaedah Stesen

ISI KANDUNGAN. MUKA SURAT

Sekilas Bicara i Abstrak. 1

1. Refleksi Dan Pengajaran Lalu 2 -3

2. Isu Keprihatinan dan Fokus Kajian 4

3. Objektif Kajian 5 3.1. Objektif Am 3.2. Objektif Khusus

4. Kumpulan Sasaran 6 5. Pelaksanaan Kajian 6

5.1. Tinjauan Masalah 6 5.2. Analisis Tinjauan Masalah 7 5.3. Tindakan Yang Dijalankan. 9 5.4. Pelaksanaan Tindakan Dan Pemerhatian/Penilaian. 12

5.4.1. Pelaksanaan Aktiviti 1 13 -Pemerhatian

-Refleksi 5.4.2. Pelaksanaan Aktiviti 2 13 -Pemerhatian - Refleksi

5.4.3. Pelaksanaan Aktiviti 3 14 -Pemerhatian

-Refleksi 5.4.4. Pelaksanaan Aktiviti 4 14 -Pemerhatian - Refleksi

5.4.5. Pelaksanaan Aktiviti 5 15 -Pemerhatian

-Refleksi

Page 3: Kajian Tindakan Kaedah Stesen

5.5.Refleksi Kajian. 15-20 6.0 Cadangan Untuk Kajian Seterusnya 21 7.0. Kesimpulan 23 8.0. Bibliografi. 24

Page 4: Kajian Tindakan Kaedah Stesen

SEKILAS BICARA

Assalamualaikum w.b.t.Syukur Alhamdulillah saya panjatkan ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya maka dapatlah saya menyempurnakan Kajian Tindakan ini.

Sesungguhnya peluang yang diberikan ini,banyak mematangkan diri dan minda saya untuk membina keyakinan yang lebih tinggi dalam meningkatkan prestasi anak didik saya

terutamanya yang masih mentah dalam alam persekolahan.

Setinggi-tinggi penghargaan kepada guru besar SK.Ulu Sepetang,guru-guru dan staff sokongan yang memberikan sokongan moral dan idea secara langsung mahupun tidak

langsung.

Dengan garapan idea ,sokongan ,tenaga dan pengalaman mereka,maka dapatlah saya menyiapkan kertas kerja kajian tindakan ini

Untuk keluargaku terima kasih kerana waktu yang diluangkan untuk kamu semua terpaksa aku korbankan bagi menyiapkan tugasan ini.

Tarmizi bin Che Mat. SK.Ulu Sepetang. JUN 2007

i

Page 5: Kajian Tindakan Kaedah Stesen

Abstrak. Kajian ini dijalankan untuk menanggani masalah kesukaran murid bagi memantapkan

penggunaan huruf vokal a,e,i,o,dan u di dalam pembelajaran murid seharian.Melalui

tinjauan masalah yang dijalankan ,didapati ramai murid tidak dapat menguasai kefungsian

penggunaan vokal berkenaan.Murid-murid yang dipilih ini merupakan murid-murid yang

mempunyai masalah di dalam menulis dan membaca iaitu Masalah 2M.

Pengkaji mendapati murid Tahap Satu seramai 17 orang yang berada di dalam kelas

Pendidikan Pemulihan Khas mengalami masalah di dalam menguasai kemahiran yang

mempunyai huruf vokal terutama dari segi pengetahuan konsonan vokal(KV).konsonan

vokal konsonan (KVK),Konsonan vokal Konsonan Vokal (KVKV) dan sebagainya.

Justeru ,setelah meneliti pelbagai faktor pengkaji berpendapat teknik yang berkesan

bagi memantapkan murid menguasai vokal ialah menggunakan satu Kaedah yang diberi

nama Kaedah Stesen Vokal.Kaedah pengajaran dan pembelajaran ini merupakan satu

kaedah pembelajaran luar bilik darjah.Kaedah ini dapat mengelakkan murid daripada bosan

kerana terlalu lama berada di dalam bilik darjah dan mereka dapat beriadah dan dapat

memupuk semangat setiakawan,bantu-membantu ,perkongsian idea dan rakan sebagai

pembimbing serta guru sebagai pemudah cara.

Pengajaran berkonsepkan stesen ini dijalankan dengan pelbagai aktiviti yang

dirancang dengan teliti supaya setiap ahli kumpulan mempunyai peranannya.Melalui

aktiviti-aktiviti yang dirancangkan sedikit sebanyak akan dapat membantu murid

memantapkan pengguasaan mereka di dalam menggunakan huruf vokal di dalam proses

membatang,membina ayat dan membaca ayat yang mudah.

1

Page 6: Kajian Tindakan Kaedah Stesen

1.Refleksi Pengajaran Dan Pembelajaran Lalu. Berdasarkan pemerhatian pengkaji,didapati murid-murid yang menghadapi masalah ini

selalunya menghadapi pelbagai masalah yang agak kritikal.Mereka ini tidak disenangi dan

dipedulikan oleh pihak guru dan pentadbir sekolah,tidak disukai oleh rakan-rakan dan

kadang-kadang dianggap sebagai sampah sekolah kerana tidak memberikan sebarang

keuntungan kepada pihak sekolah.Mereka jarang diberikan perhatian oleh guru di dalam

bilik darjah .

Justeru,saya sebagai guru terpanggil untuk merealisasikan harapan mereka kerana

mereka juga ada hak untuk belajar dan ada hak untuk menikmati pembelajaran seperti

murid yang lain.Pengkaji juga mendapati terdapat lain-lain faktor yang menyebabkan

mereka ini tidak menguasai 2M.Antara faktor-faktornya ialah:

Masalah mentaliti yang rendah

Kurang sokongan di sekolah dan di rumah

Persepsi pihak sekolah tentang kebolehan mereka.

Masalah Keluarga

Masalah Fizikal

Tidak boleh membaca

Tidak tahu apa yang dibaca

Tertinggal pembelajaran sewaktu di PRA Sekolah,Tahun Satu.

Tidak tahu bunyi-bunyi huruf yang dibaca dan.dipamer .

2

Page 7: Kajian Tindakan Kaedah Stesen

Berdasarkan pengajaran dan pembelajaran yang saya berikan kepada mereka,saya

berpendapat murid-murid ini boleh dimajukan lagi sekiranya terdapat kaedah-kaedah lain

yang dapat meransang minda mereka.Satu alternatifnya ialah mencari satu pembelajaran

yang menyeronokkan kepada mereka dengan pelbagai pendekatan tetapi mempunyai satu

matlamat iaitu mereka dapat membaca dengan baik bagi membebaskan diri mereka

daripada cengkaman buta huruf atau buta menulis dan membaca.

Saya berharap sekiranya kajian saya berjaya,saya akan mengubah cara atau

strategi pengajaran dan pembelajaran ke arah yang lebih berkesan di samping dapat

menyeronokkan murid-murid yang tidak mempunyai minat untuk belajar akan terus

belajar,tanpa segan silu bertanya kepada gurunya.Dengan demikian akan terbuktilah kata-

kata yang berbunyi �pecahkan ruyung dapatkan sagunya�.

3

Page 8: Kajian Tindakan Kaedah Stesen

2. Isu Keprihatinan/Fokus Kajian.

Kajian yang dilakukan ini berfokus kepada pemantapan pengunaan vokal di

dalam pengajaran dan pembelajaran menggunakan kaedah stesen.Setiap stesen diberikan

satu vokal iaitu stesen 1 untuk vokal a,stesen 2 untuk vokal e,stesen 3 untuk vokal i,stesen

4 untuk vokal o dan stesen 5 untuk vokal u.Di setiap stesen guru boleh meminta bantuan

seorang guru bagi membantu mengadakan aktiviti yang dirancangkan dan memantapkan

murid bagi setiap vokal berkenaan.Perancangan aktiviti disetiap stesen berdasarkan kepada

metadologi pengajaran yang telah dirancangkan .Perancangan aktiviti ini dijalankan di

dalam dan di luar bilik darjah.

Di samping itu, kajian ini juga secara tidak langsung dapat meningkatkan daya

ingatan murid terhadap penggunaan huruf vokal dan fonetiknya supaya mereka dapat

membatang,membaca dan membunyikan perkataan-perkataan dengan lancar dan betul.Pada

hakikatnya,ramai murid telah menguasai kemahiran membaca suku kata tetapi

memandangkan ada ketikanya mereka tidak berjaya memantapkannya apabila disambung

lagi dengan suku kata yang lain menyebabkan mereka mengambil masa yang agak lama

bagi membacakan sesuatu perkataan.

Permasalahan yang amat ketara ialah mereka tidak dapat membunyikan huruf

apabila digabungkan dengan huruf konsonan yang lain.Contohnya b + a ,murid �murid

tidak mengetahui dan tidak tahu menyebutnya dan membunyikannya tetapi mereka

mengenali huruf yang berkenaan.Begitulah seterusnya apabila digabungkan dengan vokal

vokal yang lain seperti vokal e,vokal i,vokal o dan vokal u.

Kemahiran ini amat penting kepada setiap individu yang ingin membaca

perkataan-perkataan seterusnya.Kesukaran mereka untuk memantapkan pengggunaan vokal

menyebabkan mereka akan terlalu lama dan mengambil masa yang lama untuk membaca

sesuatu perkataan.Di sinilah punca masalah membaca yang harus kita bersama-sama

membantu menangganinya.

4

Page 9: Kajian Tindakan Kaedah Stesen

Di samping itu juga ,sebagai guru kita perlu komited dan sentiasa

memotivasikan murid supaya sentiasa rajin membaca pelbagai bahan seperti buku

cerita,majalah kanak-kanak dan sebagainya.Guru juga perlu mengadakan pelbagai alatan

audiovisual seperti penggunaan ICT,gambar,kad imbasan,kad gambar dan pelbagai bahan

interaktif supaya murid lebih tertarik untuk terus belajar.

3.0. Objektif Kajian.

3.1 .Objektif Am.

Membantu meningkatkan penguasaan pelbagai kemahiran yang melibatkan penggunaan

vokal a,e,i,o dan u dengan tepat dalam tempoh masa yang ditetapkan.

3.2. Objektif Khusus.

Meningkatkan moral murid-murid yang mempunyai masalah di dalam

menguasai kemahiran 2M

Menimbulkan minat murid terhadap mata pelajaran Bahasa Melayu

Membina keyakinan murid untuk menjawab soalan Bahasa Malaysia

Meningkatkan kesedaran guru bahawa murid-murid perlu dibimbing dan

diberikan kesedaran tentang pentingnya penguasaan kemahiran membaca dan

menulis.

Membolehkan murid melihat pencapaian kendirinya.

Dapat mengukur pencapaian objektif pengajaran guru.

Murid dapat muhasabah dirinya tentang kebolehan dan pencapaiannya.

Mengubah amalan pengajaran dan pembelajaran guru dengan mewujudkan

suasana pengajaran dan pembelajaran yang ceria dan harmonis.

5

Page 10: Kajian Tindakan Kaedah Stesen

4.0.Kumpulan Sasaran

Kumpulan sasaran saya terdiri daripada 17 orang murid Tahap Satu yang mempunyai

masalah di dalam penguasaan membaca dan menulis iaitu 2M

5.0 .Pelaksanaan Kajian.

5.1. Tinjauan Masalah.

5.1.1. Pemerhatian.

Saya telah menggunakan kaedah pemerhatian dalam kajian ini.Pemerhatian dibuat

semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah,melalui respon kepada

soalan-soalan yang diajukan ,semakan kerja rumah,latihan menulis dan ujian pra.

5.1.2. Temubual

Kaedah lain yang saya gunakan adalah temubual yang mana dilakukan secara tidak

formal.Temubual ini secara tidak langsung dapat mencari punca sebenar murid tidak

menguasai kemahiran berkenaan.

5.1.3.Soal Selidik

Borang soal selidik disediakan kepada murid untuk mengetahui maklumat yang

berkaitan dengan mata pelajaran Bahasa Melayu dan kemahiran yang hendak dikuasai

.Borang ini diisi oleh murid-murid secara jujur dan tertutup bagi mendapatkan maklumat

yang tepat.Guru membimbing murid bagi mengisi borang berkenaan.

6

Page 11: Kajian Tindakan Kaedah Stesen

5.1.4.Ujian Pra.

Ujian Pra dijalankan bagi menguji tahap sebenar pencapaian murid-murid didalam

kemahiran yang hendak diuji.

5.1.5. Ujian Pos

Ujian ini dijalankan selepas semua aktiviti dijalankan bagi mengetahui pencapaian

sebenar murid.

5.2. Analisa Tinjauan Masalah.

5.2.1. Pemerhatian.

Daripada pemerhatian yang dibuat semasa proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran

konsonan vokal kv/kvk/kvkv sebilangan murid tidak dapat menguasai pengajaran

berkenaan.Pelbagai teknik dijalankan seperti latihtubi,bacaan individu dan berkumpulan

tetapi murid berkenaan tidak dapat memantapkan penguasaan kemahiran berkenaan.Pada

pendapat saya,saya perlu mencari satu kaedah lain yang bertujuan pengajaran

menyeronokkan kepada mereka supaya mereka dapat mencapai sasaran pencapaian objektif

pengajaran .Saya juga berpendapat setiap murid berbeza kebolehan mereka,ini berdasarkan

kepada Teori Kecerdasan Pelbagai yang dikemukakan oleh Howard Gardner(1983).

5.2.2. Temubual

Hasil daripada temubual,saya dapat merumuskan bahawa murid-murid berkenaan

memerlukan bantuan dan sokongan daripada guru dan rakan mereka.Di dalam bilik darjah

aliran perdana mereka tidak dipedulikan.Guru-guru hanya menumpukan kepada murid

yang dapat menguasai sahaja.Mereka juga tidak dapat menguasai kemahiran asas yang

diajarkan oleh guru mereka sewaktu mereka berada di Pra Sekolah dan di Tahun

Satu.Malah mereka tidak tahu langsung membunyikan suku kata yang mudah-mudah.

7

Page 12: Kajian Tindakan Kaedah Stesen

\

5.2.3.Soalselidik.

Berikut adalah dapatan daripada soal selidik yang telah saya jalankan.

BILANGAN KUMPULAN

SASARAN

PERKARA

Setuju Tidak Setuju

1.Minat Mata pelajaran Bahasa Malaysia 17 0

2.Minat Kemahiran yang diajar sukukata kv/kvk/kvkv 17 0

3.Tidak membuat kerja rumah 9 7

4. Boleh membatang sukukata 12 5

5 Boleh membunyikan sukukata 13 4

6.Boleh membaca ayat ringkas 10 7

7.Mudah lupa ajaran guru 8 9

8.Selalu dimarahi guru 10 7

9.Tidak faham pengajaran guru 9 8

10.Selalu kena denda dengan guru 17 0

11.Tidak dihargai 17 0

8

Page 13: Kajian Tindakan Kaedah Stesen

5.2.4. Ujian Pra.

Hasil dapatan daripada ujian pra dapat dikelaskan seperti jadual beriku:

GRED BILANGAN

A 0

B 2

C 6

D 4

E 5

JUMLAH MURID 17

Berdasarkan ujian pra di atas di dapati seramai 9 orang yang tidak dapat menguasai

kemahiran kv,kvk dan kvkv yang mudah.Walaupun jumlahnya tidak ramai tetapi boleh

dianggap serius jika tidak diambil tindakan segera memandangkan ketidakbolehan mereka

menguasai kemahiran berkenaan.

5.3.Tindakan yang dijalankan.

5.3.1. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan.

Sebanyak 5 aktiviti telah dirancang untuk membantu meningkatkan kemahiran dengan

menggunakan Kaedah Stesen Vokal ini.Pada setiap minggu murid akan didedahkan kepada

kaedah stesen ini sehinggalah aktiviti ini selesai. .Masa yang diperuntukkan bagi

menjayakan program ini ialah setiap aktiviti selama 90 minit.Aktiviti ini akan dijalankan

di dalam bilik darjah atau di luar bilik darjah mengikut kesesuaian perancangan aktiviti.

9

Page 14: Kajian Tindakan Kaedah Stesen

AKTIVITI 1.

1. Aktiviti �PULIH JAYA� - Vokal �a�

2. Aktiviti dijalankan bagi stesen 1

3. Rujuk kepada lampiran yang disediakan.

AKTIVITI 2

1. Aktiviti�TEROKA� � Vokal �e�

2. Aktiviti ini dijalankan bagi stesen 2

3. Rujuk kepada lampiran yang disediakan.

AKTIVITI 3

1.Aktiviti �IDENTITI� - Vokal � i.�

2. Aktiviti ini dijalanlan bagi stesen 3

3. Rujuk kepada lampiran yang disediakan.

AKTIVITI 4.

1.Aktiviti�JELAJAH� �Vokal � o�

2.Aktiviti ini dijalankan bagi stesen 4

3.Rujuk kepada lampiran yang disediakan.

AKTIVITI 5.

1.Aktiviti�JELAJAH� �Vokal � u�

2.Aktiviti ini dijalankan bagi stesen 5

3.Rujuk kepada lampiran yang disediakan

10

Page 15: Kajian Tindakan Kaedah Stesen

Bahan �bahan yang digunakan dalam kajian ini adalah

Bil Nama Aktiviti Bahan

1. Pulih Jaya-Vokal a Kad perkataan

Kad gambar

Lembaran kerja

2. Teroka- Vokal e Pensel

Manila Kad

Kad gambar

Lembaran Kerja

3. Identiti � Vokal i Kad gambar

Lembaran Kerja

Benda konkrit

Kertas majung

Kad manila

Pita Pelekat

Lembaran Kerja

4. Jelajah � Vokal o Kad gambar

Kad perkataan

Benda Mauju

5 Kunci Khazanah Kad suku kata

Benda-benda Maujud.

Lembaran Kerja

11

Page 16: Kajian Tindakan Kaedah Stesen

5.3.3. Instrument dan langkah-langkah pemerhatian.

a. Kajian ini dijalankan selama 7 Minggu mulai April 2007 hingga Jun 2007

b. Saya memperuntukkan masa selama 90 Minit setiap pengajaran.

c. Pengkaji sebagai guru mata pelajaran melaksanakan tindakan bersama-sama

dengan bantuan guru-guru pembantu.

d. Pemerhatian dibuat bagi menilai keberkesanan aktiviti yang sedang dijalankan

oleh guru pada waktu aktiviti dijalankan.

e. Soalselidik dijalankan terhadap kumpulan sasaran.Borang soalselidik diedarkan

kepada murid-muriddan mereka menjawab secara jujur dan tertutup.Tujuan

dijalankan sesi soal selidik agar murid lebih bebas dan berani menjawab

berbanding mendapatkan maklumat secara temubual.

f.Proses temubual dijalankan secara spontan.

g.Ujian pra dijalankan di peringkat awal kajian manakala ujian pos dijalankan

selepas akhir tempoh kajian.Keputusan ujian pra dan ujian pos dianalisa bagi

mengetahui perubahan prestasi murid.

5.4.PELAKSANAAN TINDAKAN DAN PEMERHATIAN/PENILAIAN. Jadual pelaksanaan adalah seperti berikut. Minggu Hari TARIKH

PELAKSANAAN MASA AKTIVITI

1 Isnin 16 April 2007 90 minit Ujian Pra 2 Isnin 23 April 2007 90 minit Pulih Jaya(Vokal a) 3 Isnin 30 April 2007 90 minit Teroka (Vokal e) 4 Isnin 7 April 2007 90 minit Identiti (Vokal i) 5 Isnin 14 April 2007 90 minit Jelajah (Vokal o) 6 Isnin 21 April 2007 90 minit Kunci Khazanah(Vokal u) 7 Isnin 11 Jun 2007 90 Minit Ujian Pos

12

Page 17: Kajian Tindakan Kaedah Stesen

Perincian aktiviti. Bil Aktiviti Masa 1 Penerangan guru 10 Minit 2 Aktiviti guru 30 Minit 3 Aktiviti kumpulan 20 Minit 4 Aktiviti individu 30 Minit JUMLAH 90 minit

5.4.1.Aktiviti 1.

Rujuk kepada lampiran yang disediakan.

i. Pemerhatian.

Berdasarkan kepada pemerhatian guru ,murid amat berminat mempelajari aktiviti

�Pulih Jaya � Vokal a ini kerana mereka boleh belajar sambil bermain.Guru menggunakan

metodologi seperti sumbangsaran,tunjuk ajar,pelajaran koperatif,latihtubi dan permainan

kecil.Murid dapat menjawab dengan bimbingan guru dan rakan mereka.Mereka

menunjukkan komitmen dari segi kerjasama,keyakinan dalam menguasai vokal a.

ii. Refleksi.

Saya merasakan pendekatan belajar kaedah stesen ini amat digemari oleh mereka.Di

samping itu guru berjaya mewujud suasana, keceriaan,harmonis,keseronokan

Kepada murid untuk terus menguasai kemahiran seterusnya.Setelah penerangan diberikan

guru mereka dapat melaksanakan dengan jayanya.Perubahan ini begitu menggembirakan

saya.

5.4.2.Aktiviti 2

Rujuk kepada lampiran yang disediakan

i. Pemerhatian.

Aktiviti Stesen Kedua iaitu Aktiviti Teroka Vokal e ini menggalakkan murid

berbincang sesama mereka bagi menyelesaikan arahan yang diberikan oleh guru.Semangat

bantu-membantu dapat dilihat dan mereka sentiasa riang dan rasa tidak sabar melakukan

aktiviti yag diteruskan.Di dalam aktiviti individu murid-murid dapat membulatkan

perkataan berdasarkan perkataan dan gambar berdasarkan vokal e.

13

Page 18: Kajian Tindakan Kaedah Stesen

ii.Refleksi.

Sebagai seorang pendidik saya merasakan setiap murid memerlukan bimbingan dan

sokongan daripada guru,rakan dan keluarga.Aktiviti berkumpulan akan membolehkan

mereka lebih faham tentang pencapaian kendiri mereka.

5.4.3. Aktiviti 3

Rujuk kepada lampiran yang disediakan.

Aktiviti 3 iaitu Aktiviti �Identiti-Vokal i

i. Pemerhatian.

Guru memberikan penerangan kepada murid-murid mengenai tugasan yang mereka akan

lakukan.Penggunaaan kad perkataan,kad gambar dan lembaran kerja yang dilakukan secara

individu dan kumpulan banyak mencabar kebolehan mereka.

Murid dapat menyesuaikan gambar dengan memadankan perkataan berdasarkan gambar

yang diberikan.

ii. Refleksi.

Saya berpuas hati dengan pencapaian murid-murid ini berbanding sebelum sesi bimbingan

di jalankan.Terdapat perubahan yang ketara di mana mereka mampu menjawab soalan

dengan tepat dalam tempoh masa yang ditetapkan.

5.4.4.Aktiviti 4

Aktiviti �Jelajah� � Vokal o.

Rujuk kepada lampiran yang disediakan.

i. Pemerhatian.

Berdasarkan pemerhatian yang dibuat,murid-murid kumpulan sasaran dapat menyiapkan

tugasan yang diberikan dan mereka memberikan respon yang baik sewaktu guru

memberikan penerangan mengenai aktiviti Jelajah � Vokal o .Murid dapat mencapai

objektif pembelajaran mereka . Guru juga dapat menilai objektif pengajaran mereka

tercapai melalui jawapan yang diberikan oleh murid.

14

Page 19: Kajian Tindakan Kaedah Stesen

ii.Refleksi.

Pencapaian murid bertambah baik.Mereka dapat mengenal dan menguasai vokal o

berdasarkan suku kata yang diberikan dan cantuman sukukata kv,kvk dan kvkv.

Contohnya o + bor

o + tak

o + ren

Aktiviti Permainan Jelajah mencari harta karun amat disukai oleh murid.

5.4.5.Aktiviti 5

Aktiviti �Kunci Khazanah�- Vokal u.

Rujuk kepada lampiran yang disediakan.

i.Pemerhatian.

Murid dapat mengenal dan menguasai vokal u.Metodologi yang digunakan guru

ialah kaedah sumbangsaran,tunjukcara,pengajaran koperatif dan permainan amat mudah

difahami murid.Aktiviti mewarna gambar,mewarnakan huruf dan membina perkataan

bersesuaian dengan pengajaran guru.

ii. Refleksi.

Penggunaan Bahan Bantu Mengajar yang sesuai dapat menambahkan minat murid untuk

belajar.Seterusnya murid akan dapat memahami penggunaan vokal di dalam proses

membina ayat.

5.5.Refleksi Kajian.

5.5.1. Penilaian Pencapaian Murid.

Berdasarkan maklumat ujian pra dan ujian pos,didapati kajian tindakan yang dijalankan

ini telah memberikan impak yang cukup baik di dalam membantu murid-murid

meningkatkan kemahiran pencapaian murid.Kaedah stesen merupakan satu kaedah yang

berkesan dan harmonis.Kaedah ini juga membolehkan murid berinteraksi dalam suasana

yang berkesan.Di samping itu juga membolehkan murid berasa gembira dan

berminat untuk belajar di stesen yang telah ditetapkan.Aktiviti ini dapat memupuk

keyakinan dan minat murid di dalam pengajaran Bahasa Melayu.

15

Page 20: Kajian Tindakan Kaedah Stesen

Hasil dapatan daripada kajian tindakan ini telah menunjukkan peningkatan murid �

murid dalam penilaian individu sewaktu aktiviti dijalankan.

a) Aktiviti Pulih Jaya - Vokal "a"

Gred Bil %

A 4 23.50 B 6 35.30

C 2 11.70

D 2 11.70

E 3 17.60

JUMLAH 17 100%

Peratus lulus ABC = 70.5 %

16

Page 21: Kajian Tindakan Kaedah Stesen

b) Aktiviti Teroka - Vokal "e"

Gred Bil %

A 5 29.40

B 5 29.40

C 3 17.60

D 1 0.06

E 3 17.60

JUMLAH 17 100%

Peratus lulus ABC = 76.5 %

17

Page 22: Kajian Tindakan Kaedah Stesen

c) Aktiviti Identiti Vokal i

Gred Bil %

A 5 29.40

B 4 23.50

C 3 17.60

D 3 17.60

E 2 11.70

JUMLAH 17 100%

Peratus lulus ABC = 70.5 %

18

Page 23: Kajian Tindakan Kaedah Stesen

d) Aktiviti Jelajah Vokal " o "

Gred Bil %

A 5 29.40

B 5 29.40

C 3 17.60

D 2 11.70

E 2 11.70

JUMLAH 17 100%

Peratus lulus ABC = 76.5 %

19

Page 24: Kajian Tindakan Kaedah Stesen

e) Aktiviti Kunci Khazanah - Vokal "u"

Gred Bil %

A 8 47.00

B 2 11.70

C 2 11.70

D 2 11.70

E 3 17.60

JUMLAH 17 100%

Peratus lulus ABC = 76.5 %

20

Page 25: Kajian Tindakan Kaedah Stesen

Perbandingan Pencapaian Murid Antara Ujian Pra Dan Ujian Pos

Bilangan Murid Kumpulan Sasaran GRED

Ujian Pra Ujian Pos

A 0 8

B 2 3

C 6 1

D 4 2

E 5 3

JUMLAH 17 17

UJIAN GRED

A B C D E POS 8 3 1 2 3 PRA 0 2 6 4 5

BIL GRED A GRED B GRED C GRED D GRED E

21

Page 26: Kajian Tindakan Kaedah Stesen

Peratus lulus ABC di dalam ujian Pra ialah 47 %

Peratus lulus ABC di dalam ujian Pos ialah 70.5 %

Kesimpulan yang didapati daripada kaedah pengajaran ini dapat meningkatkan pemahaman

murid memantapkan penggunaan vokal di dalam pembelajaran mereka.

6.0.Cadangan untuk kajian seterusnya.

Hasil daripada kajian dan refleksi kajian ,saya cadangkan aktiviti di dalam kajian ini

perlu dilaksanakan diperingkat awal topik kemahiran kerana sebelum murid berkenaan

menghadapi pembelajaran yang lebih tinggi lagi.Kebolehan murid memahamkan sesuatu

tajuk kemahiran dapat ditingkatkan sekiranya murid itu membina pembelajarannya hasil

daripada pengalaman pembelajarannya di masa lampau. Sewaktu di peringkat asasnya,guru

perlu memahirkan pengajaran yang asas sebelum murid meneroka pembelajaran yang

seterusnya.Cadangan kajian seterusnya aktiviti penerokaan dengan penggunaan bahan

interaktif dan ICT dapat digabungjalinkan di dalam kaedah stesen ini.

7. Kesimpulan

Hasil daripada kajian ini dapatlah saya rumuskan bahawa kaedah pengajaran ini dapat

membantu guru:

Menilai prestasi murid dengan jelas dan tepat.

Kaedah ini merupakan satu kaedah pengajaran yan berkesan.

Kaedah ini membolehkan murid berinteraksi di dalam suasana yang lebih aktif

Pembelajaran murid lebih bermakna dengan penggunaan pelbagai bahan untuk

belajar.

Murid berpeluang menggunakan masa belajar yang lebih maksima.

22

Page 27: Kajian Tindakan Kaedah Stesen

Selain itu,guru dapat membina satu pengajaran yang berterusan dan menggalakkan mobiliti

murid berdasarkan peranan dan tugas murid sendiri.Guru dapat melihat penglibatan murid

secara pemerhatian dan guru juga sebagai pemudah cara bagi murid yang dahagakan ilmu

pengetahuan.

Tanpa kerjasama,bantuan dan sokongan daripada pihak guru dan pihak pentadbiran

sekolah sesuatu aktiviti atau perancangan tidak akan berjaya.Pengkaji akan tersekat

kajiannya tanpa sokongan idea,kewangan dan bahan material.Yang pasti,kejayaan anak

didik kita bergantung kepada keikhlasan kita mengajarnya.

23

Page 28: Kajian Tindakan Kaedah Stesen

Bibliografi.

1. Jabatan Pendidikan Khas (2003).Stesen Pengajaran Bermasalah Pembelajaran

Sekolah Rendah dan Menengah.

2. Philip.S.C.,Kamaliah Muhammad dan Rahim Razak (2003),Pelaksanaan Kaedah

Stesen Pembelajaran Dalam Pembelajaran Sekolah Rendah . Implikasi dan

Keberkesanannya.

3. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian

Pendidikan Kementerian Pendidikan ,Buku Manual Kajian Tindakan ,Unit

Penyelidikan (2003)

4. Haji Kamaruddin Bin Hussin,Haji Hazil B. Abdul Hamid (1991) Kurikulum Dan

Pengajaran ,Skudai Johor: Unit Penerbitan Akademik UTM.

5. Morrison,K.R.B. (1993).Planning an Accomplishing School-Centered Evaluation

Norfolk: Peter Francis Publishers.

6. Ary Donald.Lucy Cheser Jacobs and Asghar Razaveih (2002).Introduction to

Research in Education,Sixth ed. Belmont CA: Wadsworth.

24

Page 29: Kajian Tindakan Kaedah Stesen

LAMPIRAN 1

1. Nama Program : Pulih Jaya Vokal a

2. Matlamat : Pada dasarnya, guru Pemulihan Khas telah memberikan

memberikan pengajaran yang terbaik di dalam bilik

darjah.Kemahiran huruf vokal telah diberi penekanan

pengajaran dan pembelajaran tetapi masih terdapat

sebahagian murid-murid belum dapat menguasai

kemahiran ini.Sehubungan itu,bagi memantapkan vokal

ini satu program Kaedah Stesen diadakan bagi

memantapkan kemahiran ini.Di samping itu,murid

murid dapat berinteraksi di antara satu sama lain dan

bertukar-rukar idea di dalam proses pengajaran dan

pembelajaran mereka.

3.Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini,murid akan

dapat :

3.1. menguasai vokal a

3.2. memantapkan penggunaan vokal a

3.3. bekerjasama di antara satu sama lain.

3.4. menanamkan keyakinan serta minat untuk terus

belajar.

3.5. berinteraksi antata satu sama lain secara harmonis.

4.Sasaran Murid : Murid Tahap Satu Kelas Pemulihan Khas.

Page 30: Kajian Tindakan Kaedah Stesen

5.Bilangan Peserta : 17 orang.

6.Stesen : 1

7.Metadologi : 7.1.Sumbangsaran

7.2.Tunjuksebab

7.3.Pengajaran koperatif

7.4.Latihtubi

7.5. Permaianan.

8. Aktiviti : 8.1. Set induksi

8.2. Latih tubi

8.3. Permainan

8.4. Menjawab soalan.

9.Bahan Bantu Mengajar : 8.1.Kad Perkataan.

8.2.Kad Gambar

8.3.Lembaran Kerja.

10.Penilaian Aktiviti : 10.1. Penilaian individu

10.2. Pemerhatian.

Page 31: Kajian Tindakan Kaedah Stesen

LAMPIRAN 2

1. Nama Program : Teroka Vokal e

2. Matlamat : Pada dasarnya, guru Pemulihan Khas telah memberikan

memberikan pengajaran yang terbaik di dalam bilik

darjah.Kemahiran huruf vokal telah diberi penekanan

bengajaran dan pembelajaran tetapi masih terdapat

sebahagian murid-murid belum dapat menguasai

kemahiran ini.Sehubungan itu,bagi memantapkan vokal

ini satu program Kaedah Stesen diadakan bagi

memantapkan kemahiran ini.Di samping itu,murid

murid dapat berinteraksi di antara satu sama lain dan

bertukar-rukar idea di dalam proses pengajaran dan

bembelajaran mereka.

3.Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini,murid akan

dapat :

3.1 menguasai vokal e

3.2.memantapkan penggunaan vokal e

3.3.bekerjasama di antara satu sama lain.

3.4.menanamkan keyakinan serta minat untuk terus belajar.

3.5.berinteraksi antara satu sama lain secara harmonis.

4.Sasaran Murid : Murid Tahap Satu Kelas Pemulihan Khas.

Page 32: Kajian Tindakan Kaedah Stesen

5.Bilangan Peserta : 17 orang.

6.Stesen : 2

7.Metadologi : 7.1.Sumbangsaran

7.2.Tunjuksebab

7.3.Pengajaran koperatif

7.4.Latihtubi

7.5. Permaianan.

8. Aktiviti : 8.1. Set induksi

8.2. Latih tubi

8.3. Permainan

8.4. Menjawab soalan.

9.Bahan Bantu Mengajar : 9.1.Manila kad

9.2.Kad Gambar

9.3.Lembaran Kerja.

9.4.Kad Perkataan.

10.Penilaian Aktiviti : 10.1. Penilaian individu

10.2. Pemerhatian.

11. Masa : 90 Minit.

Page 33: Kajian Tindakan Kaedah Stesen

LAMPIRAN 3

.

1. Nama Program : Aktiviti Program Identiti Vokal i.

2. Matlamat : Pada dasarnya, guru Pemulihan Khas telah memberikan

memberikan pengajaran yang terbaik di dalam bilik

darjah.Kemahiran huruf vokal telah diberi penekanan

pengajaran dan pembelajaran tetapi masih terdapat

sebahagian murid-murid belum dapat menguasai

kemahiran ini.Sehubungan itu,bagi memantapkan vokal

ini satu program Kaedah Stesen diadakan bagi

memantapkan kemahiran ini.Di samping itu,murid

murid dapat berinteraksi di antara satu sama lain dan

bertukar-rukar idea di dalam proses pengajaran dan

pembelajaran mereka.

3.Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini,murid akan

dapat :

3.6. menguasai vokal i

3.7. memantapkan penggunaan vokal i

3.8. bekerjasama di antara satu sama lain.

3.9. menanamkan keyakinan serta minat untuk terus

belajar.

3.10. berinteraksi antara satu sama lain secara harmonis.

4.Sasaran Murid : Murid Tahap Satu Kelas Pemulihan Khas.

Page 34: Kajian Tindakan Kaedah Stesen

5.Bilangan Peserta : 17 orang.

6.Stesen : 3

7.Metadologi : 7.1.Sumbangsaran

7.2.Tunjuk cara

7.3.Pengajaran koperatif

7.4.Latihtubi

7.5. Permaianan kecil

8. Aktiviti : 8.1. Set induksi

8.2. Latih tubi

8.3. Permainan

8.4. Menjawab soalan.

9.Bahan Bantu Mengajar : 8.1.Kad Perkataan.

8.2.Kad Gambar

8.3.Lembaran Kerja.

10.Penilaian Aktiviti : 10.1. Penilaian individu

10.2. Pemerhatian.

11. Masa : 90 Minit

Page 35: Kajian Tindakan Kaedah Stesen

LAMPIRAN 4

1. Nama Program : Kunci Khazanah Vokal o

2. Matlamat : Pada dasarnya guru Pemulihan Khas telah memberikan

memberikan pengajaran yang terbaik didalam bilik

darjah.Kemahiran huruf vokal telah diberi penekanan

pengajaran dan pembelajaran tetapi masih terdapat

sebahagian murid-murid belum dapat menguasai

kemahiran ini.Sehubungan itu,bagi memantapkan vokal

ini satu program Kaedah Stesen diadakan bagi

memantapkan kemahiran ini.Di samping itu,murid

murid dapat berinteraksi di antara satu sama lain dan

bertukar-rukar idea di dalam proses pengajaran dan

pembelajaran mereka.

3.Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini,murid akan

dapat :

3.1.menguasai dan mengenal vokal o

3.2.memantapkan penggunaan vokal o

3.3.bekerjasama di antara satu sama lain.

3.4.membina perkataan yang mempunyai vokal o

3.5.berinteraksi antara satu sama lain secara harmonis.

4.Sasaran Murid : Murid Tahap Satu Kelas Pemulihan Khas.

5.Bilangan Peserta : 17 orang.

Page 36: Kajian Tindakan Kaedah Stesen

6.Stesen : 4

7.Metadologi : 7.1.Sumbangsaran

7.2.Tunjuksebab

7.3.Pengajaran koperatif

7.4.Latihtubi

7.5. Permaianan.

8. Aktiviti : 8.1. Set induksi

8.2. Latih tubi

8.3. Permainan

8.4. Menjawab soalan.

8.5. Mewarna gambar

8.5. Membina perkataan

9.Bahan Bantu Mengajar : 9.1.Kad Perkataan.

9.2.Kad Gambar

9.3.Lembaran Kerja.

9.4.Benda-benda maujud/konkrit.

10.Penialaian Aktiviti : 10.1. Penilaian individu

10.2. Pemerhatian.

11. Masa : 90 Minit

Page 37: Kajian Tindakan Kaedah Stesen

LAMPIRAN 5

1. Nama Program : Jelajah Vokal u

2. Matlamat : Pada dasarnya guru Pemulihan Khas telah memberikan

memberikan pengajaran yang terbaik di dalam bilik

darjah.Kemahiran huruf vokal telah diberi penekanan

pengajaran dan pembelajaran tetapi masih terdapat

sebahagian murid-murid belum dapat menguasai

kemahiran ini.Sehubungan itu,bagi memantapkan vokal

ni satu program Kaedah Stesen diadakan bagi

kemantapkan kemahiran ini.Di samping itu,murid

murid dapat berinteraksi di antara satu sama lain dan

bertukar-rukar idea di dalam proses pengajaran dan

pembelajaran mereka.

3.Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini,murid akan

dapat :

3.1. menguasai dan membina perkataan yang

mempunyai vokal u

3.2. memantapkan penggunaan vokal u

3.3. bekerjasama di antara satu sama lain.

3.4. membunyikan vokal u.

3.5. berinteraksi antara satu sama lain secara harmonis.

4.Sasaran Murid : Murid Tahap Satu Kelas Pemulihan Khas.

Page 38: Kajian Tindakan Kaedah Stesen

5.Bilangan Peserta : 17 orang.

6.Stesen : 5

7.Metadologi : 7.1.Sumbangsaran

7.2.Tunjuksebab

7.3.Pengajaran koperatif

7.4.Latihtubi

7.5. Permaianan.

8. Aktiviti : 8.1. Set induksi

8.2. Latih tubi

8.3. Permainan

8.4. Menjawab soalan.

8.5. Mewarna

9.Bahan Bantu Mengajar : 9.1.Kad Perkataan.

9.2.Kad Gambar

9.3.Lembaran Kerja.

9.4.Benda maujud.

10.Penilaian Aktiviti : 10.1. Penilaian individu

10.2. Pemerhatian.

11. Masa : 90 Minit.

Page 39: Kajian Tindakan Kaedah Stesen

NAMA : ����������������.�������������..

TAHUN : �����������������������������..

Page 40: Kajian Tindakan Kaedah Stesen

NAMA : �����������������������������...

TAHUN : �����������������������������

Page 41: Kajian Tindakan Kaedah Stesen

NAMA : ������������������������

TAHUN : ������������������������

Page 42: Kajian Tindakan Kaedah Stesen

NAMA : �������������������������.

TAHUN : �������������������������.

Page 43: Kajian Tindakan Kaedah Stesen

NAMA : �����������������������������..

TAHUN : �����������������������������.

Page 44: Kajian Tindakan Kaedah Stesen

LAMPIRAN