Kaedah Pengumpulan Data Dalam Kajian Tindakan - National Action Research Conference Anjuran Mara

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NARC2014

Citation preview

 • 5/24/2018 Kaedah Pengumpulan Data Dalam Kajian Tindakan - National Action Research Conference Anjuran Mara

  1/34

  K ED H PENGUMPUL ND T D L M K JI N

  TIND K NDr. Ihsan Ismail

  BPPDP, KPM

 • 5/24/2018 Kaedah Pengumpulan Data Dalam Kajian Tindakan - National Action Research Conference Anjuran Mara

  2/34

  Pengumpulan Data

  Matlamat kajian tindakan ialah untuk memahamibeberapa elemen di dalam bilik darjah andadengan mengumpul data

  Data merupakan apa sahaja bentuk maklumat,pemerhatian atau fakta yang dikutip atau direkod

  Kutipan data membezakan antara kajian tindakandengan hanya sekadar menulis laporan

  Dalam kajian tindakan, kita BUKAN menulistentang apa yang kita fikir betul, tetapi tentangkutipan data dan bagaimana membuatkesimpulan daripada data tersebut

 • 5/24/2018 Kaedah Pengumpulan Data Dalam Kajian Tindakan - National Action Research Conference Anjuran Mara

  3/34

  Sistematik

  Kajian tindakan adalah kajian yang bersistematik

  Ini bermakna sebelum memulakan kajian, mestiada rancangan yang menerangkan apakah data

  yang hendak dikutip dan bila, bagaimana sertaberapa kerap data hendak dikutip

  Satu kaedah untuk memastikan data dikutipsecara berkala adalah dengan menggunakan

  kalendar atau senarai semak

 • 5/24/2018 Kaedah Pengumpulan Data Dalam Kajian Tindakan - National Action Research Conference Anjuran Mara

  4/34

  Contoh Senarai Semak Kutipan Data

  Jenis data TarikhKutipan

  TarikhKutipan

  TarikhKutipan

  TarikhKutipan

  TarikhKutipan

  TarikhKutipan

  TarikhKutipan

  Markah ujian 18/8 25/8 2/9 9/9 16/9

  Rekod Temu

  bual

  13/8 19/8 26/8 1/9 17/9

  Penulisan

  murid

  17/8 9/9 1/10

  Kerja rumah 11/8 17/8 23/8 27/8 2/9 10/9 16/9

  Respon Soal

  selidik

  27/8 17/9

  Rekod

  pemerhatian

  20/8 27/8 3/9 10/9 17/9

 • 5/24/2018 Kaedah Pengumpulan Data Dalam Kajian Tindakan - National Action Research Conference Anjuran Mara

  5/34

  Kutipan Data dan Contoh Tanah

  Kutipan data kajian tindakan bukan snapshotdalam satu insiden sahaja. Cth: markah dalam

  satu ujian

  Kutipan data juga tidak boleh bergantung kepada

  satu jenis data sahaja seperti markah ujiansahaja atau pemerhatian sahaja

  Kajian tindakan adalah satu siri kutipan data

  ringkas pada masa yang berlainan dan dalam

  pelbagai cara

  Kutipan data kajian tindakan adalah seperti

  mengumpul contoh tanah dari pelbagai tempat

  dari semasa ke semasa

 • 5/24/2018 Kaedah Pengumpulan Data Dalam Kajian Tindakan - National Action Research Conference Anjuran Mara

  6/34

  PENGKAJI DAN PENGANALISIS SUKAN

  Sebagai pengkaji dalam kajian tindakan, andabertindak seperti seorang penganalisis sukan di tv.Penganalisis satu perlawanan bola sepak cubamenerangkan apa yang berlaku dalam permainandan memperincikannya supaya boleh difahami oleh

  penonton Anda menganalisis apa yang berlaku di dalam bilik

  darjah dan mengajak orang lain membaca pemikirananda tentang apa yang berlaku di dalam kelas

  Apa-apa kekangan dalam menjalankan kajian inimestilah dinyatakan supaya pembaca mengambil kirafaktor tersebut

 • 5/24/2018 Kaedah Pengumpulan Data Dalam Kajian Tindakan - National Action Research Conference Anjuran Mara

  7/34

  Teknik Pengumpulan Data

  Teknik Pengumpulan Data

  Dalam Kajian Tindakan

  Bertanya AlamiMemeriksa

  Pengkaji menanya soalan

  melaluiMelalui pemerhatian

  dan nota lapangan

  Melalui analisis

  dokumen

  Soal Selidik

  Temu Bual

  Pemerhatian berstruktur

  Pemerhatian tidak

  berstruktur

  Buku latihan

  Kertas ujian/peperiksaan

  Jadual kedatangan

  Buku teks/buku rujuka Ujian

  Buku rancangan

  mengajar

 • 5/24/2018 Kaedah Pengumpulan Data Dalam Kajian Tindakan - National Action Research Conference Anjuran Mara

  8/34

  KAEDAHPEMERHATIAN

  DEFINISI

  JENIS-JENISPEMERHATIAN

  CARAMENCATAT

  PEMERHATIAN

 • 5/24/2018 Kaedah Pengumpulan Data Dalam Kajian Tindakan - National Action Research Conference Anjuran Mara

  9/34

  PEMERHATIAN

  Proses meneliti situasi atau kejadian secara kritikal

  Sesuai bagi mengamati tingkah laku murid berdasarkanpemboleh ubah atau aspek yang dikenal pasti

  Perlu dijalankan secara sistematik

  Dengan bantuan video, audio, kamera, telefon dll

  Tidak boleh terpengaruh dengan tingkah laku subjeksemasa pemerhatian

 • 5/24/2018 Kaedah Pengumpulan Data Dalam Kajian Tindakan - National Action Research Conference Anjuran Mara

  10/34

  PEMERHATIAN BERSTRUKTUR

  Bersistematik, berfokus dan dikawal oleh jadualpemerhatian.

  Memfokuskan kepada aspek-aspek tingkah laku yang

  telah ditentukan dalam sesuatu keadaan yang telahditetapkan atau dalam eksperimen terkawal.

  Pencapaian yang ingin diperhatikan telah ditentukan.

  Menggunakan borang dan senarai semak.

 • 5/24/2018 Kaedah Pengumpulan Data Dalam Kajian Tindakan - National Action Research Conference Anjuran Mara

  11/34

  PEMERHATIAN TIDAK BERSTRUKTUR

  Tidak merujuk kepada set aktiviti atau aspekyang telah dikenal pasti

  Melibatkan pemerhatian tidak dikawal tetapimempunyai fokus.

  Fokus termasuk tingkah laku murid, bodylanguage murid semasa PdP dan pergerakan

  dalam bilik darjah

  Kelebihan pemerhatian jenis ini memberikanmaklumat yang banyak dan secara langsung

  terhadap fenomena yang diperhatikan.

 • 5/24/2018 Kaedah Pengumpulan Data Dalam Kajian Tindakan - National Action Research Conference Anjuran Mara

  12/34

  PEMERHATIAN TIDAK BERSTRUKTUR

  PESERTA Subjek yang hendak diperhatikan termasuk umur, jantina, kelasdsb

  LATARRupa/bentuk latar spt susunan kerusi meja, kedudukan murid,

  papan hitam, OHP, projektor LCD

  TUJUAN Sebab peserta berkumpulMatlamat antara peserta sama ada selaras atau bercanggah

  PERLAKUANSOSIAL

  Apa yang dibuat? Apa pendorongnya? Apa kegiatannya?Kadar/kualiti perlakuan. Kesan.

  KEKERAPAN& JANGKA

  Bila berlaku? Berapa kali? Berulang atau tidak? Mengapaberulang (suasana yang menyebabkan berulang)?

  LUKISRAJAH

  Kedudukan murid, meja guru, pintu, tingkap, pancaran mataharidsb.

 • 5/24/2018 Kaedah Pengumpulan Data Dalam Kajian Tindakan - National Action Research Conference Anjuran Mara

  13/34

  UJIAN

  Kaedah untuk mengutip bagi menilai danmengesan kefahaman murid secara lisan ataubertulis

  Dua jenis iaitu Pra dan Pos.

  Banding prestasi sebelum dan selepas sesuatuintervensi

  Set soalan dan suasana ujian mestilah sama

  Keputusan ujian menjadi indikator tentangpencapaian atau penguasaan terhadap

  sesuatu kemahiran/pengetahuan yang telah

  diajar

 • 5/24/2018 Kaedah Pengumpulan Data Dalam Kajian Tindakan - National Action Research Conference Anjuran Mara

  14/34

  AnalisisDokumen

  Dapat memberi maklumat

  yang relevan kepada isu dan

  masalah yang dikaji.Merupakan sumber paling

  mudah kerana maklumat

  yang diperlukan telah sedia

  ada.

  Buku latihan murid

  Ujian bulanan

  Kertas peperiksaan

  Jadual kedatanganBuku rancangan mengajar

  Buku teks/rujukan

  Sukatan pelajaran

  Minit mesyuarat panitia

 • 5/24/2018 Kaedah Pengumpulan Data Dalam Kajian Tindakan - National Action Research Conference Anjuran Mara

  15/34

  15

  MEMBINA INSTRUMEN SOAL SELIDIK

  SOALANYANGBAIK

  Relevan

  Jelas/mudah

  difahami

  Ringkasdan tepat

  Bolehdijawab

  Crosscheck

 • 5/24/2018 Kaedah Pengumpulan Data Dalam Kajian Tindakan - National Action Research Conference Anjuran Mara

  16/34

  16

  MEMBINA INSTRUMEN SOAL SELIDIK

  JENISSOALA

  N

  Demografi

  Dikotomus

  Susunan

  MengikutKeutamaan

  SkalaLikert

  Skala

  PerbezaanSemantik

  Soalan

  Terbuka

 • 5/24/2018 Kaedah Pengumpulan Data Dalam Kajian Tindakan - National Action Research Conference Anjuran Mara

  17/34

  17

  DEMOGRAFI

 • 5/24/2018 Kaedah Pengumpulan Data Dalam Kajian Tindakan - National Action Research Conference Anjuran Mara

  18/34

  18

  DIKOTOMUS

 • 5/24/2018 Kaedah Pengumpulan Data Dalam Kajian Tindakan - National Action Research Conference Anjuran Mara

  19/34

  19

  SUSUNAN MENGIKUT KEUTAMAAN

 • 5/24/2018 Kaedah Pengumpulan Data Dalam Kajian Tindakan - National Action Research Conference Anjuran Mara

  20/34

  20

  SKALA LIKERT

 • 5/24/2018 Kaedah Pengumpulan Data Dalam Kajian Tindakan - National Action Research Conference Anjuran Mara

  21/34

  21

  SKALA PERBEZAAN SEMANTIK

 • 5/24/2018 Kaedah Pengumpulan Data Dalam Kajian Tindakan - National Action Research Conference Anjuran Mara

  22/34

  22

  SOALAN TERBUKA

 • 5/24/2018 Kaedah Pengumpulan Data Dalam Kajian Tindakan - National Action Research Conference Anjuran Mara

  23/34

  23

  SOALAN YANG TIDAK SESUAI

  ELAKKAN

  PerkataanMelampau

  Terlalupanjang

  Sensitif

  Hypothe-tical

  Doublenegative

  Doublebarrelled

 • 5/24/2018 Kaedah Pengumpulan Data Dalam Kajian Tindakan - National Action Research Conference Anjuran Mara

  24/34

  Perkataan melampau

  (contoh : Mengapa kamu masih tidak fahamkonsep Pengamiran?)

  Terlalu panjang

  (contoh : Semua pelajar tingkatan 3 mendudukiPMR pada akhir tahun, maka persediaan mesti

  dibuat, bagaimanakah anda) Sensitive , emotional

  (contoh : Oleh kerana anda adalah daripadagolongan miskin/lemah, bagaimana .)

  Hypothetical (andaian)(contoh:sekiranyaanda tidak faham pengajaranguru)

  DOUBLE NEGATIVE

 • 5/24/2018 Kaedah Pengumpulan Data Dalam Kajian Tindakan - National Action Research Conference Anjuran Mara

  25/34

  DOUBLE-NEGATIVE

  Elak daripada menggunakan lebih daripadasatu perkataan berbentuk negatif dalam ayat

  soalan/ penyata atau stemContoh:

  25

  Kerja sekolah bukanlahmerupakan suatuyang tidak perlu diberikan perhatian.

  Menjadi guru bukanlahsuatu pilihan kerjayayang kurang memberikan kepuasan diri

  Ibu bapa tidak menghiraukan anak-anakmereka yang sering tidak hadir ke sekolah

  Sekolah yang tidak bersih persekitarannyatidak diwajibkan berbuat demikian

  Elak kekeliruan responden

  Elak membuat keputusan yang salah bila menganalisis

  'DOUBLE BARRELLED'

 • 5/24/2018 Kaedah Pengumpulan Data Dalam Kajian Tindakan - National Action Research Conference Anjuran Mara

  26/34

  'DOUBLE BARRELLED'

  Keperluan:

  Elakkan daripada menggunakan perkataan atau / dan yangmemisah atau menggabung dua pembolehubah dalam ayatsoalan (stem)

  Pastikan satu pembolehubah satu ayat penyata / stem (ayatselapis)

  26

  Contoh:

  Saya bercita-cita melanjutkan pelajaran danmelibatkan diri dalam kerja-kerja

  kemasyarakatan

  1 2 3 4 5

  Saya suka mata pelajaran geografi dansejarah 1 2 3 4 5

  Penngetua tidak menghiraukan kebajikan guru

  danmurid

  1 2 3 4 5

  Saya suka belajar Matematik dalam BM danBI 1 2 3 4 5

 • 5/24/2018 Kaedah Pengumpulan Data Dalam Kajian Tindakan - National Action Research Conference Anjuran Mara

  27/34

  KAEDAHTEMUBUAL

  PROSESTEMUBUAL

  DEFINISI

  JENIS-JENISTEMUBUAL

  PERANANPENEMUBUAL

 • 5/24/2018 Kaedah Pengumpulan Data Dalam Kajian Tindakan - National Action Research Conference Anjuran Mara

  28/34

  TEMU BUAL

  Kaedah kutipan data yangmelibatkan interaksi face to

  face.

  Kaedah terbaik untuk menerokadan mendapatkan maklumat

  secara mendalam.

  Untuk mengetahui persepsi,pendapat dan sikap terhadapperkara yang dikaji

 • 5/24/2018 Kaedah Pengumpulan Data Dalam Kajian Tindakan - National Action Research Conference Anjuran Mara

  29/34

  TEMU BUAL

  Boleh juga menggunakanpanggilan telefon

  Dapat berhubung dengan lebihramai responden

  Boleh dapat data dengan lebihcepat

  Elak perasaan malu kerana tidakperlu bersua muuka

 • 5/24/2018 Kaedah Pengumpulan Data Dalam Kajian Tindakan - National Action Research Conference Anjuran Mara

  30/34

  BERSTRUKTUR

  Soalandisediakanterlebih dahulu

  Secara formal

  SEPARABERSTRUKTUR

  Soalan utamadisediakan

  Soalan susulanberdasarkan

  jawapanresponden

  TIDAKBERSTRUKTUR

  Soalan terbuka

  Tidak formal

  Meneroka ideaatau perasaan

  responden

  TEMU BUAL

 • 5/24/2018 Kaedah Pengumpulan Data Dalam Kajian Tindakan - National Action Research Conference Anjuran Mara

  31/34

  PERANAN PENEMUBUAL

 • 5/24/2018 Kaedah Pengumpulan Data Dalam Kajian Tindakan - National Action Research Conference Anjuran Mara

  32/34

  TRIANGULASI DATA KAJIAN

  TRIANGULASI

  Pelbagai

  data

  Pelbagaipemerhati

  Pelbagai

  kaedah

  Triangulasi

  Integrasi kaedah yang berbeza bagi mendapatkan lebihdaripada satu bentuk data supaya dapatan kajian

  kualitatif yang bersifat subjektif akan lebih meyakinkan

  dan dapat meningkatkan kesahan data yang dikumpul.

 • 5/24/2018 Kaedah Pengumpulan Data Dalam Kajian Tindakan - National Action Research Conference Anjuran Mara

  33/34

  Katakan anda berminat untuk mengetahuimasalah dalam melaksanakan kempen bercakap

  bahasa Inggeris di sekolah.

  Anda boleh menggunakan soal selidik, diikuti

  dengan menemu bual murid dan membuat

  pemerhatian terhadap tingkah laku murid

  dengan cara membuat rakaman video serta

  mengambil foto.

  Kesemua bentuk data yang berbeza ini di

  triangulasikan bagi menghasilkan kumpulan

  data yang lebih meyakinkan.

  CONTOH TRIANGULASI

 • 5/24/2018 Kaedah Pengumpulan Data Dalam Kajian Tindakan - National Action Research Conference Anjuran Mara

  34/34

  Terima Kasih