61
NOAZIMA WAHAB NOAZIMA WAHAB IZYAN NADHIRAH ROSLAN IZYAN NADHIRAH ROSLAN MIOR RIDZUAN BIN RIZA MIOR RIDZUAN BIN RIZA MOHD RAZUKI BIN DAUD MOHD RAZUKI BIN DAUD

Kaedah Kajian Kualitatif

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentation for GRU 6014

Citation preview

Page 1: Kaedah Kajian Kualitatif

NOAZIMA WAHABNOAZIMA WAHAB

IZYAN NADHIRAH ROSLANIZYAN NADHIRAH ROSLAN

MIOR RIDZUAN BIN RIZAMIOR RIDZUAN BIN RIZA

MOHD RAZUKI BIN DAUDMOHD RAZUKI BIN DAUD

Page 2: Kaedah Kajian Kualitatif

DEFINISI:

Kajian ke atas sesuatu situasi dan individu untuk mendapatkan maklumat secara terperinci serta mendalam.

Penyelidikan ini menerangkan proses, langkah dan sebab sesuatu perkara berlaku.

Kajian Kualitatif

Page 3: Kaedah Kajian Kualitatif

Dari segi pengutipan data dan penjanaan teori, kajian kualitatif banyak menggunakan kaedah interaksi, bersemuka dengan subjek kajian, dan pendekatan induktif untuk menjana teori.

Kajian kualitatif merupakan kajian secara induktif iaitu penyelidik membina konsep, hipotesis dan teori untuk di kembangkan, dinyatakan dan dijelaskan.

Kutipan data dijalankan secara berterusan

Page 4: Kaedah Kajian Kualitatif

Peserta kajian

- Penyelidik adalah sebahagian daripada peserta kajian. Maklumat kajian diperoleh secara langsung daripada peserta kajian.

Bentuk data- Data berbentuk perkataan atau ayat yang dikumpul melalui temubual atau direkod dalam bentuk gambar atau video.

Asas Penyelidikan Kualitatif

Page 5: Kaedah Kajian Kualitatif

Rekabentuk kajian- Rekabentuk bersifat fleksibel, boleh diubahsuai mengikut keadaan dan keperluan situasi.

Metodologi kajian- Saiz sampel kecil dan dipilih secara bertujuan dan tidak berasaskan kebarangkalian.

Instrumen Kajian- Penyelidik adalah instrumen utama memungut data. Penyelidik perlu berada dalam situasi yang dikaji, mendengar dan memerhati sendiri fenomena yang ingin dikaji.

Page 6: Kaedah Kajian Kualitatif

1. Kajian lapangan: berbentuk semulajadi

- tingkahlaku dikaji secara semulajadi- kepercayaan berkait dengan

persekitaran semulajadi:> tingkahlaku mudah difahami tanpa

kekangan luaran atau kawalan

Ciri – Ciri Kajian Kualitatif

Page 7: Kaedah Kajian Kualitatif

2. Pengumpulan Data

- Pemerhatian- Temuduga- Analisis Dokumen

3. Data berbentuk penceritaan4. Mengkaji bagaimana dan mengapa tingkahlaku berlaku

Ciri – Ciri Kajian Kualitatif

Page 8: Kaedah Kajian Kualitatif

Jenis – Jenis Kajian Kualitatif

Etnografi

Kajian Kes

Fenomenologi

Teori Grounded

Page 9: Kaedah Kajian Kualitatif

Kajian lapangan berbentuk pemerhatian yang

mengkaji sesuatu budaya atau tingkahlaku dalam sesebuah masyarakat.

Budaya: kepercayaan yang dikongsi dalam sesuatu masyarakat

Pengkaji menetap selama 6 bulan hingga setahun bersama peserta kajian.

Etnografi

Page 10: Kaedah Kajian Kualitatif

Penyataan Masalah

Mendalami permasalahan – rangka kerja untuk memulakan kajian kualitatif

Soalan spesifik: soalan yang muncul daripada hubungan antara permasalahan dan data yang diperoleh Didapati dalam analisis data

Ethnography

Page 11: Kaedah Kajian Kualitatif

Mengakses semua bahagian dalam lapangan

- Subjek penyelidikan- Dokumen- Lokasi penyelidikan

Membina hubungan baik dengan subjek penyelidikan

Kajian lapangan mengambil masa yang lama

Mengenalpasti dan memasuki lapangan kajian

Page 12: Kaedah Kajian Kualitatif

Menggunakan strategi persampelan bertujuan

- memilih subjek kajian yang mempunyai banyak maklumat berkaitan kajian yang ingin dijalankan.

Strategi Persampelan Bertujuan- Maximum Variation: memilih individu atau kes

yang paling ketara. > tingkahlaku paling positif atau negatif

- Snowball: individu terpilih mencadangkan penglibatan individu lain.

Pemilihan Subjek Kajian

Page 13: Kaedah Kajian Kualitatif

Pemilihan sampel mengikut kes: memilih

individu atau kes bergantung kepada ciri - ciri unik mereka- Ketara- Biasa- Unik- Reputasi

Pemberi Maklumat Utama: memilih individu yang berpengetahuan tentang topik yang dikaji

Menyeluruh: Memilih semua individu atau kes yang berkaitan

Strategi Persampelan Bertujuan

Page 14: Kaedah Kajian Kualitatif

1. Pemerhatian2. Temuduga3. Analisis Dokumen

Tiga Kaedah Untuk Memperoleh Data

Page 15: Kaedah Kajian Kualitatif

Perhatikan kumpulan sasar dengan melihat, mendengar dan bertindak seperti ahli kumpulan.

Penyelidik bertindak sebagai pemerhati atau peserta.

Matlamat: 1) Memerhati kegiatan,individu dan

aspek fizikal sesuatu situasi2) Melibatkan diri dalam aktiviti yang

bersesuaian yang membekalkan maklumat berguna.

Pemerhatian

Page 16: Kaedah Kajian Kualitatif

Menggunakan nota lapangan untuk merekod

pemerhatian- Dua jenis data:

1) Huraian apa yang berlaku2) Pandangan berkaitan huraian data

(spekulasi, permasalahan)- Ketepatan- Nota bersifat menyeluruh

Pemerhatian

Page 17: Kaedah Kajian Kualitatif

Teknik mengutip data daripada subjek

melalui soalan yang dikemuka dan mendapatkan reaksi secara lisan atau tanpa lisan.

Jenis temuramah:- maklumat utama- sejarah hidup- temubual kumpulan fokus

Merekod dan menyalin temuduga membolehkan data dikaji dengan lebih terperinci

Temuramah

Page 18: Kaedah Kajian Kualitatif

Dokumen merujuk kepada suatu rekod

tentang pemikiran, perasaan, pendapat atau tindakan seseorang.

Rekod bertulis- bercetak: artikel, laporan, diari- tidak bercetak: rakaman, pita video, gambar

Jenis – jenis Sumber- Primer: karya asal- Sekunder: tafsiran karya asal oleh pihak kedua

Digunakan untuk mengesahkan data pemerhatian dan temuramah

Analisis Dokumen

Page 19: Kaedah Kajian Kualitatif

Analisis melibatkan proses penelitian data

secara terperinci, meringkaskan dan menyusun data

Interpretasi melibatkan memberi makna dan kesignifikan kepada analisis data

Proses Analisis Kandungan Kualitatif

Analisi Data dan Interpretasi

Page 20: Kaedah Kajian Kualitatif

1. Menyedia dan menyusun data untuk

dianalisis

2. Menghurai dan membina tema daripada data

3. Melaporkan dapatan kajian

4. Mentafsirkan (Interpretasi ) dapatan kajian

5. Mengesahkan ketepatan dan kebolehpercayaan dapatan kajian

6. Kesimpulan daripada data yang telah dikod

7. Laporan kaedah dan hasil kajian

Proses Analisis Kandungan Kualitatif

Page 21: Kaedah Kajian Kualitatif

KAJIAN KES

Page 22: Kaedah Kajian Kualitatif

KAJIAN KESMerupakan penerangan dan

penganalisisan terperinci sesuatu fenomena atau unit sosial (individu, kumpulan, institusi atau komuniti)

Page 23: Kaedah Kajian Kualitatif

...KAJIAN KESKajian kes juga memfokuskan

kepada penghuraian yang holistik atau menyeluruh dan memberikan penjelasan kepada sesuatu peristiwa yang berlaku secara mendalam. (Yin, 1994)

Page 24: Kaedah Kajian Kualitatif

...KAJIAN KESSetiap kes merupakan sistem unik

yang mempunyai sempadan dan had (Merriam, 1998; Stake, 1995)

Kajian kes menjawab soalan “bila”, “bagaimana” dan “mengapa”

Alat kajian yang sesuai diperlukan untuk memperolehi maklumat berkenaan

Page 25: Kaedah Kajian Kualitatif

...KAJIAN KES

ALAT KAJIAN

• Soal selidik• Temu bual• Pemerhatian• Penelitian

dokumen• Dokumen peribadi

(contoh: diari, memo, surat, foto, video, autobiografi, jurnal)

Page 26: Kaedah Kajian Kualitatif

Kajian kes boleh digunakan sebagai reka bentuk utama dalam pelbagai bidang seperti:

Page 27: Kaedah Kajian Kualitatif

...Kajian kes boleh digunakan sebagai reka bentuk utama dalam pelbagai bidang seperti:

Page 28: Kaedah Kajian Kualitatif

BILAKAH KAJIAN KES SESUAI DIGUNAKAN?

Jika fokus penyelidikan adalah tentang proses (Merriam, 2001)

Bila ada cerita atau peristiwa yang unik dan menarik untuk diberitahu

Apabila fenomena yang ingin diselidik tidak mudah dibezakan daripada konteksnya, dan wujud interaksi yang kompleks antara keduanya (Yin, 1994)

Page 29: Kaedah Kajian Kualitatif

KELEBIHAN KAJIAN KES

Page 30: Kaedah Kajian Kualitatif

KETERBATASAN KAJIAN KES

Page 31: Kaedah Kajian Kualitatif

...KETERBATASAN KAJIAN KES

Page 32: Kaedah Kajian Kualitatif

...KETERBATASAN KAJIAN KES

Page 33: Kaedah Kajian Kualitatif

...KETERBATASAN KAJIAN KES

Page 34: Kaedah Kajian Kualitatif

TRIANGULASI KAJIAN KES

MASA RUANG PEMERHATI

Dilakukan beberapa kali pada sela masa yang berlainan

Dilakukan beberapa kali pada tempat dan keadaan yang berlainan

Dilakukan beberapa kali oleh pemerhati yang berlainan.

Bagi meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan kajian kes, kaedah triangulasi boleh digunakan dalam tiga aspek ini:

Page 35: Kaedah Kajian Kualitatif

KATEGORI KAJIAN KES

Page 36: Kaedah Kajian Kualitatif

...KATEGORI KAJIAN KES

Page 37: Kaedah Kajian Kualitatif

...KATEGORI KAJIAN KES

Page 38: Kaedah Kajian Kualitatif

...KATEGORI KAJIAN KES

Page 39: Kaedah Kajian Kualitatif
Page 40: Kaedah Kajian Kualitatif

FENOMENOLOGI

Berasal dari bahasa YunaniPhainomai – menampakPhainomenon – pada yang

menampak

Page 41: Kaedah Kajian Kualitatif

FENOMENOLOGI

Kadangkala turut dilihat sebagai perspektif falsafah.

Hasrat ahli fenomenologi adalah untuk memahami cara dunia dilihat oleh orang lain.

Page 42: Kaedah Kajian Kualitatif

...FENOMENOLOGIKajian fenomenologi tertumpu kepada

struktur atau intipati pengalaman dan melibatkan struktur kesedaran seseorang

Pengumpulan pendapat, tanggapan dan tafsiran para peserta

Mengharap kepada analisis data kualitatif.

Page 43: Kaedah Kajian Kualitatif

...FENOMENOLOGIGeertz (1973) menyatakan penyelidik

yang menggunakan kaedah fenomenologi berusaha untuk “memasuki” dunia konsepsi individu yang diselidik.

Penyelidik fenomenologi berusaha untuk memahami maksud sesuatu kejadian serta interaksi orang awam dalam situasi yang tertentu. (Bogdan & Biklen, 1992)

Page 44: Kaedah Kajian Kualitatif

REKABENTUK KAJIAN TEORI “GROUNDED”Diasaskan oleh Glaser dan Strauss pada awal

tahun 1960-an.Merupakan pilihan utama penyelidik yang

ingin membina teori tentang fenomena yang ingin mereka ketahui dengan lebih mendalam tentang punca permasalahan yang dihadapi secara khusus, situasi dan setting.

Ia melibatkan proses yang berulang-ulang.

Page 45: Kaedah Kajian Kualitatif

REKABENTUK KAJIAN TEORI “GROUNDED”Masalah yang dikaji – pengkaji akan

membina seberapa banyak soalan yang memfokuskan kepada

- apa yang berlaku kepada orang yang hendak dikaji,

- kenapa masalah itu berlaku dan - apa kesannya kepada orang dikaji.

Page 46: Kaedah Kajian Kualitatif

REKABENTUK KAJIAN TEORI “GROUNDED”Pengkaji akan memilih orang yang hendak

dikaji mengikut skop kajian yang hendak dijalankan.

Proses mendapatkan data kajian ialah melalui perbualan atau interaksi yang tidak dirancang.

Konsep utama teori/core theoretical concept(s) akan dikenalpasti.

Jejantas sementara akan digunakan untuk menghubungkan data dengan konsep utama teori.

Page 47: Kaedah Kajian Kualitatif

REKABENTUK KAJIAN TEORI “GROUNDED”Fasa awal – memakan masa yg lama dan

penyelidikan adalah terbuka.Fasa seterusnya – pengkaji akan lebih

tertumpu kearah meringkaskan dapatan penyelidikan.

Akhirnya – berkembang secara beransur-ansur kearah pembinaan satu kategori utama yang memusat.

Page 48: Kaedah Kajian Kualitatif

Strategi analitik bagi memastikan pembinaan kategori utama ;

1) Pengekodan ( coding )- kod terbuka- kod separa terpilih

2) Mencatat memo- proses penulisan nota atau komen secara ekstensif.

Page 49: Kaedah Kajian Kualitatif

Strategi analitik bagi memastikan pembinaan kategori utama ;3) Gambar rajah dan sesi bersepadu

- agar data dapat diterima serta menjurus kepada kemunculan teori baru.- tujuan utama bagi meringkaskan pemahaman semasa pembinaan teori.

4) Proses akhir- rumusan dapatan data diperincikan serta dikenalpasti.

Page 50: Kaedah Kajian Kualitatif

RINGKASAN PROSES KAEDAH GROUNDED THEORYBaca data yg ditranskripsikanSenaraikan maklumatKategorikan maklumatUlang dengan transkripsi yang selanjutnyaKenalpasti kategori yang kerap berlaku

(major) dan kategori sampingan (minor) serta tema.

Lakukan triangulasi Ulang langkah jika perlu.

Page 51: Kaedah Kajian Kualitatif

KEBOLEHPERCAYAAN DAN KESAHAN DALAM PENYELIDIKAN KUALITATIF

Penyelidikan kualitatif sering dikritik kerana ;i. ciri data yang bersifat subjektif, ii. sukar membuat kesimpulan dan

iii. kurang kebolehpercayaan dalam reka bentuk penyelidikan.

Page 52: Kaedah Kajian Kualitatif

KEBOLEHPERCAYAAN DAN KESAHAN DALAM PENYELIDIKAN KUALITATIFBagi memastikan kebolehpercayaan dan

kesahan dalam penyelidikan kualitatif, boleh dilakukan dalam 4 cara, iaitu ;1. Triangulasi2. Penilaian rakan3. Pemfokusan secara progresif dan peningkatan pemahaman4. Audit Trial.

Page 53: Kaedah Kajian Kualitatif

1. TRIANGULASIMerupakan teknik kesahan silang ( cross-

validation )Bagi menilai sama ada data yang diperoleh

mencukupi melalui pemusatan maklumat.Proses silangan adalah diantara ;

- temubual- pemerhatian- hasil kerja- lain-lain dapatan

Page 54: Kaedah Kajian Kualitatif

1. TRIANGULASITriangulasi Metodologi merupakan kaedah

yang paling relevanTerbahagi kepada 2 kategori, iaitu ;

1. triangulasi dalam kaedah( within methods triangulation )

2. triangulasi antara kaedah( between methods triangulation )

Page 55: Kaedah Kajian Kualitatif

Triangulasi Dalam Kaedah(Within Methods Triangulation)

PENYELIDIK

INFORMAN 1

(GURU)

INFORMAN 3

(PELAJAR)

INFORMAN 4

(PENTADBIR)

INFORMAN 2(IBU

BAPA)

Triangulasi dalam kaedah adalah berkaitan dengan mereplika penyelidikan bagi memastikan kebolehpercayaan dan pengesahan teori melalui penglibatan sumber data yang pelbagai.

Page 56: Kaedah Kajian Kualitatif

Triangulasi Antara Kaedah(Between Methods Triangulation)

Contoh triangulasi antara kaedah- penggunaan lebih daripada satu kaedah pengumpulan data.

POLA PEMAHAMAN MURIID TENTANG

PERCAMBAHAN BIJI BENIH

TEMUBUAL SEPARA BERSTRU

KTUR

UJIAN BERTULIS

PEMERHATIAN DALAM

BILIK DARJAH

PETA KONTEKS

Page 57: Kaedah Kajian Kualitatif

2. PENILAIAN RAKANStrategi dimana dapatan kajian tertakluk

kepada komen serta pandangan individu lain yang sanggup membaca dan meneliti dapatan serta memberi pandangan

Page 58: Kaedah Kajian Kualitatif

3. PEMFOKUSAN SECARA PROGRESIF DAN PENINGKATAN PEMAHAMAN

Merupakan prinsip untuk menjana pemahaman secara beransur-ansur

Penyelidik akan mengurangkan skop temu bual dan pertanyaan secara sistematik

Page 59: Kaedah Kajian Kualitatif

4. AUDIT TRIALCutcliffe dan McKenna (2004) menekankan

bahawa audit trial merangkumi aspek teori dan/metodologi.

Ia juga mencakupi proses serta pernyataan sokongan disebalik tindakan yang diambil.

Page 60: Kaedah Kajian Kualitatif

MENILAI PENYELIDIKAN KUALITATIF Penilaian ini melibatkan pertimbangan reka bentuk secara keseluruhan, iaitu ketelitian dalam setiap aspek daripada permulaan hinggalah selesai sesuatu penyelidikan.

Masalah yang sering diajukan ialah ;1. Masalah penyelidikan2. Kaedah3. Dapatan4. Perbincangan

Page 61: Kaedah Kajian Kualitatif

SEKIANTERIMA KASIH