of 61 /61
NOAZIMA WAHAB NOAZIMA WAHAB IZYAN NADHIRAH ROSLAN IZYAN NADHIRAH ROSLAN MIOR RIDZUAN BIN RIZA MIOR RIDZUAN BIN RIZA MOHD RAZUKI BIN DAUD MOHD RAZUKI BIN DAUD

Kaedah Kajian Kualitatif

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentation for GRU 6014

Text of Kaedah Kajian Kualitatif

NOAZIMA WAHAB IZYAN NADHIRAH ROSLAN MIOR RIDZUAN BIN RIZA MOHD RAZUKI BIN DAUD

Kajian Kualitatif DEFINISI: Kajian ke atas sesuatu situasi dan individu untuk mendapatkan maklumat secara terperinci serta mendalam. Penyelidikan ini menerangkan proses, langkah dan sebab sesuatu perkara berlaku.

Dari segi pengutipan data dan penjanaan teori, kajian kualitatif banyak menggunakan kaedah interaksi, bersemuka dengan subjek kajian, dan pendekatan induktif untuk menjana teori. Kajian kualitatif merupakan kajian secara induktif iaitu penyelidik membina konsep, hipotesis dan teori untuk di kembangkan, dinyatakan dan dijelaskan. Kutipan data dijalankan secara berterusan

Peserta kajian - Penyelidik adalah sebahagian daripada peserta kajian. Maklumat kajian diperoleh secara langsung daripada peserta kajian.

Asas Penyelidikan Kualitatif

Bentuk data - Data berbentuk perkataan atau ayat yang dikumpul melalui temubual atau direkod dalam bentuk gambar atau video.

Rekabentuk kajian - Rekabentuk bersifat fleksibel, boleh diubahsuai mengikut keadaan dan keperluan situasi.

Metodologi kajian - Saiz sampel kecil dan dipilih secara bertujuan dan tidak berasaskan kebarangkalian. Instrumen Kajian - Penyelidik adalah instrumen utama memungut data. Penyelidik perlu berada dalam situasi yang dikaji, mendengar dan memerhati sendiri fenomena yang ingin dikaji.

Ciri Ciri Kajian Kualitatif 1. Kajian lapangan: berbentuk semulajadi - tingkahlaku dikaji secara semulajadi - kepercayaan berkait dengan persekitaran semulajadi: > tingkahlaku mudah difahami tanpa kekangan luaran atau kawalan

Ciri Ciri Kajian Kualitatif 2. Pengumpulan Data - Pemerhatian - Temuduga - Analisis Dokumen 3. Data berbentuk penceritaan 4. Mengkaji bagaimana dan mengapa tingkahlaku berlaku

Jenis Jenis Kajian Kualitatif Etnografi Kajian Kes Fenomenologi Teori Grounded

Kajian lapangan berbentuk pemerhatian yang mengkaji sesuatu budaya atau tingkahlaku dalam sesebuah masyarakat. Budaya: kepercayaan yang dikongsi dalam sesuatu masyarakat Pengkaji menetap selama 6 bulan hingga setahun bersama peserta kajian.

Etnografi

Penyataan Masalah

Ethnography

Mendalami permasalahan rangka kerja untuk memulakan kajian kualitatif Soalan spesifik: soalan yang muncul daripada hubungan antara permasalahan dan data yang diperoleh Didapati dalam analisis data

Mengenalpasti dan memasuki lapangan kajian Mengakses semua bahagian dalam lapangan - Subjek penyelidikan - Dokumen - Lokasi penyelidikan Membina hubungan baik dengan subjek penyelidikan Kajian lapangan mengambil masa yang lama

Pemilihan Subjek Menggunakan strategi persampelan bertujuan Kajianmempunyai banyak - memilih subjek kajian yang maklumat berkaitan kajian yang ingin dijalankan. Strategi Persampelan Bertujuan - Maximum Variation: memilih individu atau kes yang paling ketara. > tingkahlaku paling positif atau negatif - Snowball: individu terpilih mencadangkan penglibatan individu lain.

Pemilihan sampel mengikut kes: memilih individu atau kes bergantung kepada ciri ciri unik mereka - Ketara - Biasa - Unik - Reputasi

Strategi Persampelan Bertujuan

Pemberi Maklumat Utama: memilih individu yang berpengetahuan tentang topik yang dikaji Menyeluruh: Memilih semua individu atau kes yang berkaitan

Tiga Kaedah Untuk Memperoleh Data

1. 2. 3.

Pemerhatian Temuduga Analisis Dokumen

Pemerhatian Perhatikan kumpulan sasar dengan melihat, mendengar dan bertindak seperti ahli kumpulan. Penyelidik bertindak sebagai pemerhati atau peserta. Matlamat: 1) Memerhati kegiatan,individu dan aspek fizikal sesuatu situasi 2) Melibatkan diri dalam aktiviti yang bersesuaian yang membekalkan maklumat berguna.

Pemerhatian Menggunakan nota lapangan untuk merekod pemerhatian - Dua jenis data: 1) Huraian apa yang berlaku 2) Pandangan berkaitan huraian data (spekulasi, permasalahan) - Ketepatan - Nota bersifat menyeluruh

TemuramahTeknik mengutip data daripada subjek melalui soalan yang dikemuka dan mendapatkan reaksi secara lisan atau tanpa lisan. Jenis temuramah: - maklumat utama - sejarah hidup - temubual kumpulan fokus Merekod dan menyalin temuduga membolehkan data dikaji dengan lebih terperinci

Dokumen merujuk kepada suatu rekod tentang pemikiran, perasaan, pendapat atau tindakan seseorang. Rekod bertulis - bercetak: artikel, laporan, diari - tidak bercetak: rakaman, pita video, gambar Jenis jenis Sumber - Primer: karya asal - Sekunder: tafsiran karya asal oleh pihak kedua Digunakan untuk mengesahkan data pemerhatian dan temuramah

Analisis Dokumen

Analisis melibatkan proses penelitian data secara terperinci, meringkaskan dan menyusun data Interpretasi melibatkan memberi makna dan kesignifikan kepada analisis data Proses Analisis Kandungan Kualitatif

Analisi Data dan Interpretasi

Proses Analisis Kandungan Kualitatif

1. Menyedia dan menyusun data untuk dianalisis 2. Menghurai dan membina tema daripada data 3. Melaporkan dapatan kajian 4. Mentafsirkan (Interpretasi ) dapatan kajian 5. Mengesahkan ketepatan dan kebolehpercayaan dapatan kajian 6. Kesimpulan daripada data yang telah

KAJIAN KES

KAJIAN KES Merupakan

penerangan dan penganalisisan terperinci sesuatu fenomena atau unit sosial (individu, kumpulan, institusi atau komuniti)

...KAJIAN KES Kajian

kes juga memfokuskan kepada penghuraian yang holistik atau menyeluruh dan memberikan penjelasan kepada sesuatu peristiwa yang berlaku secara mendalam. (Yin, 1994)

...KAJIAN KES Setiap

kes merupakan sistem unik yang mempunyai sempadan dan had (Merriam, 1998; Stake, 1995) Kajian kes menjawab soalan bila, bagaimana dan mengapa Alat kajian yang sesuai diperlukan untuk memperolehi maklumat berkenaan

...KAJIAN KES ALAT KAJIAN

Soal selidik Temu bual Pemerhatian Penelitian dokumen Dokumen peribadi (contoh: diari, memo, surat, foto, video, autobiografi, jurnal)

Kajian kes boleh digunakan sebagai reka bentuk utama dalam pelbagai bidang seperti:

...Kajian kes boleh digunakan sebagai reka bentuk utama dalam pelbagai bidang seperti:

BILAKAH KAJIAN KES SESUAI DIGUNAKAN?Jika fokus penyelidikan adalah tentang proses (Merriam, 2001) Bila ada cerita atau peristiwa yang unik dan menarik untuk diberitahu Apabila fenomena yang ingin diselidik tidak mudah dibezakan daripada konteksnya, dan wujud interaksi yang kompleks antara keduanya (Yin, 1994)

KELEBIHAN KAJIAN KES

KETERBATASAN KAJIAN KES

...KETERBATASAN KAJIAN KES

...KETERBATASAN KAJIAN KES

...KETERBATASAN KAJIAN KES

TRIANGULASI KAJIAN KESBagi meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan kajian kes, kaedah triangulasi boleh digunakan dalam tiga aspek ini:MASA Dilakukan beberapa kali pada sela masa yang berlainan RUANG PEMERHATI

Dilakukan beberapa Dilakukan beberapa kali pada tempat dan kali oleh pemerhati keadaan yang yang berlainan. berlainan

KATEGORI KAJIAN KES

...KATEGORI KAJIAN KES

...KATEGORI KAJIAN KES

...KATEGORI KAJIAN KES

FENOMENOLOGI Berasal

dari bahasa Yunani

Phainomai menampak Phainomenon pada yang

menampak

FENOMENOLOGI Kadangkala

turut dilihat sebagai perspektif falsafah. Hasrat ahli fenomenologi adalah untuk memahami cara dunia dilihat oleh orang lain.

...FENOMENOLOGIfenomenologi tertumpu kepada struktur atau intipati pengalaman dan melibatkan struktur kesedaran seseorang Pengumpulan pendapat, tanggapan dan tafsiran para peserta Mengharap Kajian

kepada analisis data

kualitatif.

...FENOMENOLOGI Geertz

(1973) menyatakan penyelidik yang menggunakan kaedah fenomenologi berusaha untuk memasuki dunia konsepsi individu yang diselidik.

Penyelidik

fenomenologi berusaha untuk memahami maksud sesuatu kejadian serta interaksi orang awam dalam situasi yang tertentu. (Bogdan & Biklen, 1992)

PENDEKATAN FENOMENOLOGI Perspektif

falsafah dan pendekatan penyelidikan kualitatif.

Diguna

dalam bidang penyelidikan sosial (psikologi, sosiologi, kerja sosial dan lain-lain)

...PENDEKATAN FENOMENOLOGIUMUM Bagaimana

pengalaman harian mempengaruhi dan membentuk perlakuan manusia.

...PENDEKATAN FENOMENOLOGIFOKUS Pengalaman

subjektif manusia serta takrifan mereka terhadap dunia (memahami cara, pandangan atau perspektif dunia melalui pandangan orang lain.

...PENDEKATAN FENOMENOLOGICONTOH Peristiwa,

situasi, pengalaman @

konsep

REKABENTUK KAJIAN TEORI GROUNDEDDiasaskan oleh Glaser dan Strauss pada awal

tahun 1960-an. Merupakan pilihan utama penyelidik yang ingin membina teori tentang fenomena yang ingin mereka ketahui dengan lebih mendalam tentang punca permasalahan yang dihadapi secara khusus, situasi dan setting. Ia melibatkan proses yang berulang-ulang.

REKABENTUK KAJIAN TEORI GROUNDEDMasalah yang dikaji pengkaji akan membina

seberapa banyak soalan yang memfokuskan kepada - apa yang berlaku kepada orang yang hendak dikaji, - kenapa masalah itu berlaku dan - apa kesannya kepada orang dikaji.

REKABENTUK KAJIAN TEORI GROUNDEDPengkaji akan memilih orang yang hendak

dikaji mengikut skop kajian yang hendak dijalankan. Proses mendapatkan data kajian ialah melalui perbualan atau interaksi yang tidak dirancang. Konsep utama teori/core theoretical concept(s) akan dikenalpasti. Jejantas sementara akan digunakan untuk menghubungkan data dengan konsep utama teori.

REKABENTUK KAJIAN TEORI GROUNDEDFasa awal memakan masa yg lama dan

penyelidikan adalah terbuka. Fasa seterusnya pengkaji akan lebih tertumpu kearah meringkaskan dapatan penyelidikan. Akhirnya berkembang secara beransuransur kearah pembinaan satu kategori utama yang memusat.

Strategi analitik bagi memastikan pembinaan kategori utama ;1) Pengekodan ( coding )

- kod terbuka - kod separa terpilih 2) Mencatat memo - proses penulisan nota atau komen secara ekstensif.

Strategi analitik bagi memastikan pembinaan kategori utama ;3) Gambar rajah dan sesi bersepadu - agar data dapat diterima serta menjurus kepada kemunculan teori baru. - tujuan utama bagi meringkaskan pemahaman semasa pembinaan teori. 4) Proses akhir - rumusan dapatan data diperincikan serta dikenalpasti.

RINGKASAN PROSES KAEDAH GROUNDED THEORYBaca data yg ditranskripsikan Senaraikan maklumat Kategorikan maklumat Ulang dengan transkripsi yang selanjutnya Kenalpasti kategori yang kerap berlaku

(major) dan kategori sampingan (minor) serta tema. Lakukan triangulasi Ulang langkah jika perlu.

KEBOLEHPERCAYAAN DAN KESAHAN DALAM PENYELIDIKAN KUALITATIFPenyelidikan kualitatif sering dikritik kerana ;

i. ciri data yang bersifat subjektif, ii. sukar membuat kesimpulan dan iii. kurang kebolehpercayaan dalam reka bentuk penyelidikan.

KEBOLEHPERCAYAAN DAN KESAHAN DALAM PENYELIDIKAN KUALITATIFBagi memastikan kebolehpercayaan dan

kesahan dalam penyelidikan kualitatif, boleh dilakukan dalam 4 cara, iaitu ; 1. Triangulasi 2. Penilaian rakan 3. Pemfokusan secara progresif dan peningkatan pemahaman 4. Audit Trial.

1. TRIANGULASIMerupakan teknik kesahan silang ( cross-

validation ) Bagi menilai sama ada data yang diperoleh mencukupi melalui pemusatan maklumat. Proses silangan adalah diantara ; - temubual - pemerhatian - hasil kerja - lain-lain dapatan

1. TRIANGULASITriangulasi Metodologi merupakan kaedah

yang paling relevan Terbahagi kepada 2 kategori, iaitu ; 1. triangulasi dalam kaedah ( within methods triangulation ) 2. triangulasi antara kaedah ( between methods triangulation )

(Within Methods Triangulation)INFORMAN 1 (GURU) INFORMAN 2 (IBU BAPA)

PENYELIDIK INFORMAN 4 (PENTADBIR)

INFORMAN 3 (PELAJAR)

Triangulasi dalam kaedah adalah berkaitan dengan mereplika penyelidikan bagi memastikan kebolehpercayaan dan pengesahan teori melalui

Triangulasi Antara Kaedah (Between Methods Triangulation) TEMUBUALSEPARA BERSTRUK TUR PETA KONTEKS POLA PEMAHAMAN MURIID TENTANG PERCAMBAHAN BIJI BENIH UJIAN BERTULIS PEMERHATIA N DALAM BILIK DARJAH

Contoh triangulasi antara kaedah

- penggunaan lebih daripada satu kaedah pengumpulan data.

2. PENILAIAN RAKANStrategi dimana dapatan kajian tertakluk

kepada komen serta pandangan individu lain yang sanggup membaca dan meneliti dapatan serta memberi pandangan

PROGRESIF DAN PENINGKATAN PEMAHAMANMerupakan prinsip untuk menjana

pemahaman secara beransur-ansur Penyelidik akan mengurangkan skop temu bual dan pertanyaan secara sistematik

4. AUDIT TRIALCutcliffe dan McKenna (2004) menekankan

bahawa audit trial merangkumi aspek teori dan/metodologi. Ia juga mencakupi proses serta pernyataan sokongan disebalik tindakan yang diambil.

MENILAI PENYELIDIKAN Penilaian ini melibatkan pertimbangan reka KUALITATIFbentuk secara keseluruhan, iaitu ketelitian dalam setiap aspek daripada permulaan hinggalah selesai sesuatu penyelidikan. Masalah yang sering diajukan ialah ; 1. Masalah penyelidikan 2. Kaedah 3. Dapatan 4. Perbincangan

SEKIAN TERIMA KASIH