Wewn…trzszkolny System Doradztwa ?trzszkolny-System...  Wewn…trzszkolny System Doradztwa Zawodowego

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Wewn…trzszkolny System Doradztwa ?trzszkolny-System...  Wewn…trzszkolny System...

Wewntrzszkolny System Doradztwa

Zawodowego

Dla Zespou Szk Budownictwa nr 1 w Poznaniu

2

Spis treci

Wstp ....................................................................................................................................................... 3

I. Obowizujce akty prawne dotyczce udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku

ksztacenia. .............................................................................................................................................. 4

II. Podstawowe pojcia. ........................................................................................................................... 5

III. Zaoenia Wewntrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego (WSDZ). .................................. 6

IV. Diagnoza. .......................................................................................................................................... 8

V. Cele oglne i cele szczegowe WSDZ. ............................................................................................. 8

VI. Czas i miejsce realizacji zada w ramach WSDZ. .......................................................................... 11

VII. Metody i techniki pracy z uczniami. .............................................................................................. 14

VIII. Efekty w ramach dziaalnoci WSDZ. ........................................................................................ 14

IX. Korzyci wynikajce z funkcjonowania WSDZ. ............................................................................ 15

X. Monitoring i ewaluacja. ................................................................................................................... 16

3

Wstp

Ogromny problem polskiej gospodarki stanowi niedopasowanie wyksztacenia

modych ludzi do potrzeb rynku pracy. Wielu z nich nie wybiera wyksztacenia zgodnego

z ich zdolnociami, zainteresowaniami czy potrzebami gospodarki. W sytuacji wci duego

bezrobocia w Polsce, konieczna jest pomoc doradcw zawodowych na kadym etapie ycia

czowieka. Coraz czciej, bowiem bdzie on zmuszony wielokrotnie zmienia zawd,

uzupenia kwalifikacje oraz poszukiwa pracy. Cige podnoszenie kwalifikacji i ich zmiana

staj si czynnikami na trwale wpisanymi w yciorys zawodowy kadego pracownika.

Std te wanym elementem modernizacji systemu edukacji, w tym gwnie systemu edukacji

zawodowej, staje si wyposaenie uczniw w umiejtnoci przydatne w podejmowaniu

racjonalnych decyzji dotyczcych wyboru zawodu, ktre rzutowa bd na dalszy przebieg

kariery zawodowej modego czowieka. Naley zatem wyposay uczniw naszej szkoy we

wszelkie potrzebne im umiejtnoci , ktre posu do dokonywania trafnych wyborw

w karierze zawodowej, wspiera ich zdolnoci samopoznania, rozpoznawania potrzeb rynku

pracy oraz umiejtnoci budowania swojej cieki zawodowej, podajc za zmianami

spoeczno-gospodarczymi. WSDZ zakada prac doradcz na wszystkich etapach nauczania,

zapewniajc cigo dziaa doradczych dla poszczeglnych klas.

Zesp Szk Budownictwa Nr 1 w Poznaniu powinien by postrzegany jako szkoa,

ktra potrafi w umiejtny sposb czy tradycje z nowoczesnoci take w kontekcie

doradztwa zawodowego.

4

I. Obowizujce akty prawne dotyczce udzielania uczniom pomocy w wyborze

zawodu i kierunku ksztacenia

1. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572

z pniejszymi zmianami).

2. Rozporzdzenie Ministra Edukacji z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania

i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

szkoach i placwkach (Dz. U. z 2003r., Nr 11, poz. 114).

3. Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 roku

w sprawie szczegowych zasad dziaania publicznych poradni psychologiczno

pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 5,

poz.46).

4. Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie

ramowych statutw publicznego przedszkola oraz publicznych szk (Dz. U. z 2001,

Nr 61 poz. 624 z pniejszymi zmianami).

5. Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie

ramowych planw nauczania w szkoach publicznych (Dz. U. z 2002r., Nr 15 poz. 142

z pniejszymi zmianami).

6. Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie

warunkw i trybu przyjmowania uczniw do szk publicznych oraz przechodzenia

z jednych typw do innych (Dz. U. z 2004r., Nr 26, poz. 232).

7. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie

przypadkw, w ktrych wyjtkowo jest dopuszczalne zatrudnianie modocianych, ktrzy

nie ukoczyli gimnazjum, osb nie majcych 16 lat, ktre ukoczy gimnazjum, oraz osb

niemajcych 16 lat, ktre nie ukoczyy gimnazjum (Dz. U. z 2002r., nr 214 , poz. 1808).

8. Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003r.

w sprawie rodzajw, organizacji oraz sposobu dziaania publicznych placwek ksztacenia

ustawicznego i publicznych placwek ksztacenia praktycznego, w tym publicznych

orodkw doksztacania i doskonalenia zawodowego (Dz.. U. Nr 132, poz. 1225).

9. Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003r.

w sprawie rodzajw, organizacji oraz sposobu dziaania publicznych placwek ksztacenia

ustawicznego i publicznych placwek ksztacenia praktycznego, w tym publicznych

orodkw doksztacania i doskonalenia zawodowego (Dz.. U. Nr 132, poz. 1225).

5

10. Rozporzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoecznej z dnia 15 wrzenia 1997

r. w sprawie bada lekarskich kandydatw do szk ponadpodstawowych lub wyszych,

uczniw tych szk oraz studentw i uczestnikw studiw doktoranckich, ktrzy w trakcie

praktycznej nauki zawodu lub studiw s naraeni na dziaanie czynnikw szkodliwych,

uciliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, oraz sposobu dokumentowania tych bada

(Dz. U. Nr 120, poz. 767 i z 1998 r. Nr 58, poz.374).

II. Podstawowe pojcia

PORADNICTWO ZAWODOWE system dugofalowych wieloetapowych dziaa

wychowawczych towarzyszcych jednostce w trakcie rozwoju zawodowego. Obejmuje ono

caoksztat zada zwizanych z udzielaniem uczniom i dorosym pomocy w planowaniu,

tworzeniu i rozwoju kariery zawodowej, przynoszcej jednostce satysfakcj i zawodowy

sukces.

ORIENTACJA ZAWODOWA (a waciwie orientacja szkolna i zawodowa lub szerzej

orientacja edukacyjna i zawodowa) to wszelkie oddziaywania wychowawcze i informacyjne,

majce na celu umoliwienie podjcia waciwej decyzji o wyborze zawodu, decyzji

uwzgldniajcej zarwno zainteresowania i predyspozycje danej osoby, jak i potrzeby rynku

pracy.

Na orientacj zawodow skada si wic: wiedza o zawodach i o psychofizycznych

wymaganiach zwizanych z ich wykonywaniem, indywidualna ocena zainteresowa

i wasnych predyspozycji, wiedza o sposobie zdobywania kwalifikacji w wybranym

zawodzie, rozeznanie w potrzebach rynku pracy w danym kraju.

DORADZTWO ZAWODOWE wiadczenie pomocy w podejmowaniu kolejnych decyzji

dotyczcych wyboru zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez

analiz pola problemowego jednostki i udzielenie jej informacji zawodowych, podawanie

wskazwek, sugestii oraz instrukcji1.

1 Por.: K. Leliska, Zaoenia i kierunki rozwoju poradnictwa zawodowego w warunkach reformy edukacji,

Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego,1999, nr 2/11, s.29.

6

DORADCA ZAWODOWY osoba ktra, w formie grupowych i indywidualnych porad

zawodowych skierowanych do modziey i osb dorosych udziela pomocy w wyborze

zawodu, kierunku ksztacenia i szkolenia, uwzgldniajc ich moliwoci psychofizyczne

i sytuacj yciow a take potrzeby rynku pracy oraz moliwoci systemu edukacyjnego,

wsppracujc z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniw oraz

wykorzystujc w tym celu wiedz o zawodach, znajomo psychologicznych

i pedagogicznych technik, diagnoz rynku pracy oraz techniczne rodki przekazywania

informacji zawodowej2.

INFORMACJA ZAWODOWA zbir danych potrzebnych jednostce do podejmowania

kolejnych decyzji zawodowych oraz zwizanych z zatrudnieniem. Zakres treci, metod

i kanay przekazywanych informacji s dostosowane do etapu rozwoju zawodowego jednostki

oraz rodzajw podejmowanych decyzji3.

INFORMACJA EDUKACYJNA zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania

decyzji zwizanych z dalszym ksztaceniem i nabywaniem kwalifikacji4.

III. Zaoenia Wewntrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

(w skrcie: WSDZ)

Orientacja zawodowa jest wanym zadaniem wychowawczym szkoy i jest zawarta

w Statucie Szkoy. Adresatami Wewntrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

s: uczniowie, rodzice/opiekunowie prawni, nauczyciele. Obejmuje indywidualn i grupow

prac z uczniami, rodzicami uczniw i nauczycielami przez cay okres ksztacenia, ma

charakter planowanych dziaa. WSDZ realizowany jest przez dyrekcj, wychowawcw,

nauczycieli, bibliotekarzy, psychologa, zesp ds. doradztwa zawodowego. Gwnym jego

koordynatorem jest mgr Kamila Krzesiska o