Click here to load reader

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA - sp312.waw.pl · PDF fileWewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego (WSDZ) – celowe, uporządkowane ... edukacji pozaszkolnej w Polsce ... zagadnień

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA - sp312.waw.pl · PDF fileWewnątrzszkolny system doradztwa...

1

WEWNTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA

ZAWODOWEGO

Szkoa Podstawowa nr 312

im. Ewy Szelburg - Zarembiny

Warszawa ul. W. Umiskiego 12

Rok szkolny 2018/2019

Wybierz prac, ktr kochasz, a nie bdziesz musia pracowa

nawet przez jeden dzie w swoim yciu

Konfucjusz

2

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Owiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, art. 47 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo owiatowe (Dz. U. z 2018 r. pz. 996, 1000 i 1290)

Przepisy w prowadzajce ustaw Prawo Owiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60)

Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991 o Systemie Owiaty (Dz. U. z 2016 r. poz.1943)

ZAOENIA

Wybr zawodu nie jest pojedynczym , decyzyjnym aktem , ale procesem rozwojowym i stanowi sekwencj decyzji podejmowanych na przestrzeni kilku lat

Preferencje zawodowe wywodz si z dowiadcze dziecistwa i rozwijaj si wraz z upywem czasu

Na wybr zawodu wpywaj gwnie wartoci , czynniki emocjonalne, rodzaj , poziom wyksztacenia ,wpyw rodowiska

WSDZ obejmuje prac indywidualn i grupow z uczniami , rodzicami , nauczycielami ma charakter dziaa planowych

. PODSTAWOWE POJCIA

Dziaania zwizane z doradztwem zawodowym og zaplanowanych i

systematycznych dziaa podejmowanych przez przedszkole, szko lub placwk,

ktrych celem jest przygotowanie i wspieranie uczniw w podejmowaniu decyzji

edukacyjnych i zawodowych. Dziaania te obejmuj m.in. zajcia z zakresu doradztwa

zawodowego, zajcia zwizane z wyborem kierunku ksztacenia i zawodu, dziaania

skierowane do rodzicw i nauczycieli, wspprac z otoczeniem spoeczno-

gospodarczym

Preorientacja zawodowa og dziaa o charakterze wychowawczym, podejmowanych

przez nauczycieli i rodzicw, ukierunkowanych na zblianie dzieci w wieku

przedszkolnym do rodowiska pracy.

Orientacja zawodowa og dziaa o charakterze dydaktyczno-wychowawczym

ukierunkowanych na ksztatowanie u uczniw klas I IV szkoy podstawowej

pozytywnych i proaktywnych postaw wobec pracy i edukacji poprzez poznawanie i

rozwijanie wasnych zasobw oraz nabywanie wiedzy na temat zawodw i rynku pracy.

Doradztwo zawodowe uporzdkowane i zaplanowane dziaania majce na celu

wspieranie uczniw klas VII VIII szkoy podstawowej i szk ponadpodstawowych

w procesie wiadomego i samodzielnego podejmowania decyzji edukacyjnych, a take

zawodowych. Ucze dziecko (na etapie wychowania przedszkolnego), ucze (na etapie

szkoy podstawowej, szkoy ponadpodstawowej z wyczeniem szkoy policealnej),

suchacz (w szkole policealnej) (,,Wzorcowe rozwizania organizacyjne funkcjonowania

WSDZ dla szkoy podstawowej, ORE, Warszawa 2017)

3

Wewntrzszkolny system doradztwa zawodowego (WSDZ) celowe, uporzdkowane

i wzajemnie powizane dziaania zwizane z doradztwem zawodowym podejmowane

przez dan szko lub placwk w celu przygotowania uczniw do wyboru zawodu,

poziomu i kierunku ksztacenia. System powinien okrela: role i zadania doradcy w

ramach rocznego planu dziaa, czas i miejsce realizacji zada, oczekiwane efekty, formy

i metody pracy (definicja A. ukaszewicz, ,, Szkolny doradca zawodowy, KOWEZiU

2003).

CELE OGLNE

realizacji orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego w SP nr 312

Celem preorientacji zawodowej jest wstpne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami najbliszymi ich otoczeniu, ksztatowanie postawy pracy i motywacji do dziaania, pobudzanie i rozwijanie zainteresowa dzieci oraz stymulowanie ich prozawodowych marze. Celem orientacji zawodowej w klasach I III jest wstpne zapoznanie uczniw z rnorodnoci zawodw na rynku pracy, rozwijanie pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjajcych poznawaniu i rozwijaniu zainteresowa oraz pasji. Celem orientacji zawodowej w klasach IV VI jest poznawanie wasnych zasobw, zapoznanie uczniw z wybranymi zawodami i rynkiem pracy, ksztatowanie pozytywnej i pro aktywnej postawy uczniw wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjajcych poznawaniu i rozwijaniu zdolnoci, zainteresowa oraz pasji. Celem doradztwa zawodowego w klasach VII VIII szkoy podstawowej jest przygotowanie uczniw do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania przy wsparciu doradczym decyzji edukacyjnych i zawodowych uwzgldniajcych znajomo wasnych zasobw oraz informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji.

(,,Wzorcowe rozwizania organizacyjne funkcjonowania WSDZ dla szkoy podstawowej, ORE, Warszawa 2017)

Absolwent SP nr 312 dokonuje trafnych decyzji edukacyjnych, podejmuje nauk w

szkoach ponadpodstawowych zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, zdolnociami .

1. Przygotowanie modziey do podjcia trafnych decyzji o dalszym ksztaceniu i aktywnoci zawodowej,

2. Okrelenie predyspozycji i zainteresowa ucznia, 3. Przygotowanie ucznia do samodzielnoci w rnych sytuacjach yciowych, 4. Rozwijanie kreatywnoci i przedsibiorczoci,

5. Ksztatowanie gotowoci do wejcia na rynek pracy,

4

6. Rozwijanie umiejtnoci uczenia si przez cae ycie, 7. Poszerzanie wasnej wiedzy, umiejtnoci i kompetencji spoecznych, 8. Przygotowanie rodzicw do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu

przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych, 9. Wzrost wiadomoci u uczniw dotyczcy odpowiedzialnoci za wasn

przyszo zawodow. CELE SZCZEGOWE I TRECI PROGRAMU

W programie uwzgldniono cztery obszary celw szczegowych jednolitych z obszarami wszystkich programw, zestawu ktre wyznaczaj treci programowe orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego.

Cele szczegowe doradztwa zawodowego w szkole podstawowej sformuowane odrbnie dla czterech rnych blokw tematycznych:

1.Poznanie siebie (samopoznanie) Treci realizowane w tym obszarze obejmuje nastpujce zagadnienia:

Moje mocne i sabe strony

Zainteresowania i predyspozycje zawodowe

Umiejtno komunikacji

Radzenie sobie ze stresem

Zasoby ( kompetencje, zdolnoci)

Wartoci

Stan zdrowia

Predyspozycje i preferencje zawodowe

Cele szczegowe:

Ucze potrafi okreli swoje mocne i sabe strony

Ucze potrafi okreli swoje zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje zawodowe

Ucze potrafi zdiagnozowa swoje zapotrzebowanie na informacje edukacyjne i zawodowe

Ucze zna zasady skutecznej komunikacji i bariery, ktre j ograniczaj

sobie z nim

Okrela aspiracje i potrzeby w zakresie wasnego rozwoju i moliwe sposoby ich

realizacji.

Zna warto pracy

2.Rynek pracy i wiat zawodw

Treci realizowane w tym obszarze obejmuje nastpujce zagadnienia:

5

Klasyfikacja zawodw i ich charakterystyka

Zawody przyszoci, zawody nowe i deficytowe

Charakterystyka rynku pracy

Ksztatowanie postaw przedsibiorczych

Kwalifikacje i kompetencje na rynku pracy

Autoprezentacja

Drogi dojcia do zawodu

Cele szczegowe:

Ucze wymienia zawody przyszoci, zawody deficytowe i te, ktre od niedawna funkcjonuj na polskim rynku pracy

Ucze zna wymagania, rodowisko pracy i czynnoci interesujcych go

zawodw

Ucze wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodw oraz

charakteryzuje wybrane zawody;

Ucze zna drogi zdobywania wybranych zawodw;

Ucze uzasadnia znaczenie pracy w yciu czowieka;

Ucze porwnuje wasne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i

oczekiwaniami pracodawcw

Ucze potrafi dokona autoprezentacji

Ucze zna kompetencje kluczowe

3. Rynek edukacyjny i uczenie si przez cae ycie

Znajomo systemu edukacji i innych form uczenia si,

Wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o formach i placwkach ksztacenia,

uczenie si przez cae ycie

Cele szczegowe:

Ucze analizuje oferty szkolnictwa ponadpodstawowego i wyszego pod ktem moliwoci dalszego ksztacenia, korzystajc z dostpnych rde informacji

Ucze analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szk w kontekcie rozpoznanych wasnych zasobw

Ucze charakteryzuje struktur systemu edukacji formalnej oraz moliwoci edukacji pozaszkolnej w Polsce

Ucze okrela znaczenie uczenia si przez cae ycie. 4.Planowanie kariery zawodowej. Treci realizowane w tym obszarze obejmuje nastpujce zagadnienia:

Moliwoci wyboru drogi zawodowej i edukacyjnej po ukoczeniu szkoy podstawowej

Czynniki planowania kariery edukacyjno - zawodowej

6

Tworzenie Indywidualnych Planw Dziaania

Planowanie cieki edukacyjnej i zawodowej z przygotowaniem do zdobywania dowiadczenia zawodowego

Podejmowanie i zmiany decyzji dotyczcych edukacji i pracy, korzystanie z caoyciowego poradnictwa kariery

Cele szczegowe:

Ucze zna czynniki potrzebne do planowania kariery edukacyjno - zawodowej

Ucze potrafi opracowa swj wasny plan kariery zawodowej na podstawie swoich poznanych zasobw IPD

Ucze rozumie potrzeb dalszego k

Search related