Click here to load reader

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA oswdn.pl/wp-content/uploads/WSDZ-2017_V1.pdf · PDF fileNIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH WE WROCŁAWIU Ilona Jarecka ... psychologia, pedagogika, socjologia,

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA oswdn.pl/wp-content/uploads/WSDZ-2017_V1.pdf · PDF...

1

WEWNTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

W DOLNOLSKIM SPECJALNYM ORODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM DLA

NIEWIDOMYCH I SABOWIDZCYCH WE WROCAWIU

Ilona Jarecka

Szkolny doradca zawodowy

2

I. FUNKCJONOWANIE WEWNTRZSZKOLNEGO SYSTEMU

DORADZTWA ZAWODOWEGO W DSOSWDN WE WROCAWIU

1. Ilekro w dokumencie pojawi si zapis:

Wewntrzszkolny System Doradztwa Zawodowego naley przez to rozumie indywidualn i grupow prac

z uczniami, rodzicami i nauczycielami (Rad Pedagogiczn) s to

planowe dziaania koordynowane przez szkolnego doradc

zawodowego.

Rodzice naley przez to rozumie take prawnych opiekunw ucznia,

Orientacja zawodowa naley przez to rozumie wszystkie dziaania wychowawcze szkoy, rodzicw i innych osb, grup i instytucji majce na

celu przygotowanie modziey do planowania kariery zawodowej, ktrej

wanym elementem jest podejmowanie kolejnych decyzji wyboru szkoy

i zawodu,

Doradztwo zawodowe naley przez to rozumie wiadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru szkoy, zawodu lub pracy w

formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analiz pola

problemowego jednostki i udzielanie jej informacji zawodowych,

podawanie wskazwek, sugestii oraz instrukcji,

Informacja zawodowa naley przez to rozumie zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania kolejnych decyzji zawodowych

oraz zwizanych z zatrudnieniem. Zakres treci, metod i kanay

przekazywanych informacji s dostosowane do etapu rozwoju

zawodowego jednostki oraz rodzajw podejmowanych decyzji,

Poradnictwo zawodowe naley przez to rozumie system dugofalowych i wieloetapowych dziaa wychowawczych

towarzyszcych jednostce w trakcie rozwoju zawodowego. Obejmuje ono

caoksztat zada zwizanych z udzielaniem uczniom i dorosym pomocy

w planowaniu, tworzeniu i rozwoju kariery zawodowej.

2. Osoby odpowiedzialne za realizacj WSDZ

Dyrektor orodka mgr Robert Warchalewski

Szkolny doradca zawodowy mgr Ilona Jarecka

3. Osoby wspuczestniczce

Pedagodzy szkolni

Psycholodzy szkolni

Wychowawcy klas

Bibliotekarze

Pielgniarka szkolna

Nauczyciele

3

Wychowawcy w internacie

Instytucje zajmujce si ksztatowaniem kariery zawodowej

4. Zaoenia Wewntrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.

Wewntrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Obejmuje

indywidualn i grupow prac z uczniami, rodzicami i nauczycielami

(Rad Pedagogiczn). Ma charakter planowych dziaa (dziaania

w ramach WSDZ nie mog mie charakteru doranego, sporadycznego,

niezaplanowanego). Koordynowany jest przez szkolnego doradc

zawodowego. Wpywa na:

1. Zwikszenie trafnoci podejmowanych decyzji edukacyjnych

i zawodowych. oraz minimalizuje koszty psychiczne wynikajce

z niewaciwych wyborw.

2. Systematyczne i planowe oddziaywanie na uczniw.

3. Wsparcie uczniw i rodzicw w wyborze i selekcji informacji

dotyczcych edukacji i rynku pracy oraz w planowaniu kariery

edukacyjnej i zawodowej.

4. Obnianie spoecznych kosztw ksztacenia poprzez wiksz trafno

wyborw edukacyjno-zawodowych.

5. Podniesienie poziomu kompetentnej pomocy uczniom

z niepenosprawnoci wzrokow.

6. Zwikszenie dostpu do informacji edukacyjnej i zawodowej

dla uczniw, nauczycieli oraz rodzicw.

7. Poszerzenie edukacyjnych i zawodowych perspektyw uczniw.

8. Uatwienie wejcia na rynek pracy dziki poznaniu procedur

pozyskiwania i utrzymywania pracy

9. wiadomo koniecznoci i moliwoci zmian w zaplanowanej karierze

zawodowej.

10. Zmniejszenie niepowodze szkolnych, zniechcenia i porzucania szkoy

w konsekwencji niewaciwych wyborw.

11. Realizacj zapisw zawartych w Statucie Orodka.

12. Zachowanie cigoci dziaa orientacyjno-doradczych szkoy oraz

koordynacji zada wynikajcych z Programu Wychowawczego Orodka i

Programu Profilaktycznego Orodka .

13. Utworzenie na terenie szkoy bazy informacji edukacyjnej i zawodowej

oraz zapewnienie jej systematycznej aktualizacji.

14. Zwikszenie wiadomoci spoecznej, dotyczcej koniecznoci

racjonalnego planowania rozwoju zawodowego.

15. Pomoc w podejmowaniu decyzji ograniczajcych bezrobocie.

16. Zapewnianie powszechnoci i dostpnoci usug doradczych zalecanych

przez Komisje Unii Europejskiej.

4

5. Podmioty dziaa szkolnego doradcy zawodowego.

Szkolny Doradca Zawodowy obejmuje swoim dziaaniem podmioty

wewntrz placwki (dyrektor Orodka, dyrektorzy szk, kierownicy

internatw, rodzice, uczniowie, nauczyciele,) jak rwnie odpowiada za

kontakty poza ni, z instytucjami i organizacjami realizujcymi zadania z

poradnictwa zawodowego.

5.1. W ramach pracy z dyrektorem Orodka, dyrektorami szk,

kierownikami internatu i nauczycielami (Rad Pedagogiczn) :

Utworzenie i zapewnienie cigoci dziaania Wewntrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego zgodnie ze statutem szkoy.

Okrelenie priorytetw dotyczcych orientacji i informacji zawodowej

w ramach programu wychowawczego i programu profilaktycznego szkoy na kady rok nauki.

Okrelenie priorytetw dotyczcych gromadzenia informacji

i prowadzenia poradnictwa zawodowego w szkole.

Realizacj dziaa z zakresu przygotowania uczniw do wyboru drogi zawodowej i roli pracownika.

Identyfikacj potrzeb i dostosowanie oferty edukacyjnej placwki do zmian na rynku pracy.

5.2. W ramach pracy z rodzicami obejmuje:

Prezentacj zaoe pracy informacyjno-doradczej szkoy na rzecz uczniw.

Zajcia suce wspomaganiu rodzicw w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci.

Wczanie rodzicw, jako przedstawicieli rnych zawodw, do dziaa informacyjnych szkoy.

Przedstawienie aktualnej i penej oferty edukacyjnej szkolnictwa na rnych jego poziomach.

Indywidualn prac z rodzicami uczniw, ktrzy maj problemy: zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp.

Gromadzenie, systematyczna aktualizacja i udostpnianie informacji edukacyjno-zawodowej.

Przedstawienie moliwoci zatrudnienia na krajowym, regionalnym

i lokalnym rynku pracy.

5.3. W ramach pracy z uczniami obejmuje:

5

Diagnoz preferencji i zainteresowa zawodowych.

Analiz potrzeb rynku pracy i moliwoci zatrudnienia na rynku pracy.

Indywidualn prac z uczniami majcymi problemy z wyborem szkoy i zawodu.

Rozbudzeniu wiadomoci koniecznoci planowania rozwoju i kariery zawodowej,

Rozwijanie umiejtnoci redagowania dokumentw aplikacyjnych /CV, list motywacyjny/,

Promowanie samozatrudnienia

Pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego.

Poznawanie siebie, zawodw, udzielanie informacji edukacyjnej

i zawodowej .

Konfrontowanie samooceny uczniw z wymaganiami szk i zawodw,

Pomoc w wyborze i nabywaniu kwalifikacji zawodowych.

Organizowanie spotka z przedstawicielami pracodawcw.

Organizowanie uczniowskiego wolontariatu.

Organizowanie spotka z absolwentami, ktrzy osignli sukces zawodowy i edukacyjny

Pomoc w budowaniu kolejnych etapw rozwoju edukacyjno-zawodowego.

Okrelenie zgodnoci predyspozycji uczniw z dokonanymi wyborami.

Wskazywanie moliwoci ksztacenia w systemie poza owiatowym.

Wskazwki do poruszania si na rynku pracy.

Ksztatowanie umiejtnoci wiadomego wyboru kierunku ksztacenia i przyszego zawodu.

Przygotowanie do samodzielnoci w trudnych sytuacjach yciowych: egzamin, poszukiwanie pracy, podjcie roli pracownika, zmiana

zawodu z adaptacj do nowych warunkw, bezrobocie.

5.4 W ramach pracy ze rodowiskiem lokalnym.

Wsppraca z Uczelniami Wyszymi i Akademickimi Biurami Karier.

Spotkania z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawcw

i stowarzysze pracodawcw /praktyki zawodowe, oczekiwania pracodawcw, lokalny rynek zatrudnienia/,

Wsppraca z instytucjami lokalnego rynku pracy /Urzdy Pracy, Centra Informacji/,

6

6. Na realizacj WSDZ skada si:

6.1. Praca szkolnego doradcy zawodowego.

6.2. Praca nauczycieli, wychowawcw, pracownikw biblioteki, pedagogw

szkolnych, ktrzy w ramach wsppracy ze szkolnym doradc zawodowym,

realizuj treci z zakresu doradztwa zawodowego i poradnictwa kariery na

lekcjach, np.: godziny z wychowawc, przedsibiorczoci, informatyki,

wspuczestnicz w realizacji zaj doradczych o rynku pracy poprzez

udzia i wsporganizowanie wycieczek do instytucji rynku pracy, na targi

pracy, organizujc spotkania z przedstawicielami zawodw.

II. DZIAALNO SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO

1. Cele dziaania szkolnego doradcy zawodowego

Przygotowanie modziey do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego ksztacenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej

i zawodowej.

Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak:

o bezrobocie,

o problemy zdrowotne,

o adaptacja do nowych warunkw pracy i mobilnoci zawodowej.

Przygotowanie ucznia do roli pracownika.

Przygotowanie rodzicw do efektywnego wspierania dzieci

w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Pomoc wychowawcom w realizacji tematw zwizanyc

Search related