Click here to load reader

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM - zawodowe zswitos.pdf · PDF filedoradztwa zawodowego (WSDZ) oraz zajęć związanych z wyborem kierunku dalszego ... planowania własnego rozwoju i kariery

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM - zawodowe zswitos.pdf · PDF filedoradztwa zawodowego (WSDZ)...

1

WEWNTRZSZKOLNY SYSTEM

DORADZTWA ZAWODOWEGO

Zesp Szk im. Wincentego Witosa

w Suchej Beskidzkiej

http://www.zsw.powiatsuski.pl/

2

1. PODSTAWOWE AKTY PRAWNE DOTYCZCE WEWNTRZSZKOLNEGO

SYSTEMU DORADZTWA EDUKACYJNO ZAWODOWEGO (WSDEZ)

(i doradcw zawodowych w systemie owiaty)

Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze

zm.) - m.in. system owiaty i wychowania zapewnia przygotowanie uczniw do wyboru

zawodu i kierunku ksztacenia.

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych

statutw publicznego przedszkola oraz publicznych szk (Dz. U. z 2001 r., nr 61, poz. 624 ze

zm.) wprowadza funkcjonowanie wewntrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego,

realizowanego we wsppracy z poradniami psychologiczno pedagogicznymi; wyznacza te

ramy organizacyjne dla opracowania wewntrzszkolnych systemw doradztwa zawodowego;

dyrektorzy maj obowizek okrelenia w statucie szkoy wewntrzszkolnego systemu

doradztwa zawodowego (WSDZ) oraz zaj zwizanych z wyborem kierunku dalszego

ksztacenia.

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych

przedszkolach, szkoach i placwkach (Dz. U. z 2013r., Nr 228, poz. 532)

25. ust. 1. Do zada doradcy zawodowego naley w szczeglnoci:

pkt. 1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniw na informacje edukacyjne i

zawodowe oraz pomoc w planowaniu ksztacenia i kariery zawodowej;

pkt. 2) gromadzenie, aktualizacja i udostpnianie informacji edukacyjnych i zawodowych

waciwych dla danego poziomu ksztacenia;

pkt. 3) prowadzenie zaj zwizanych z wyborem kierunku ksztacenia i zawodu oraz

planowaniem ksztacenia i kariery zawodowej;

pkt. 4) koordynowanie dziaalnoci informacyjno - doradczej prowadzonej przez szko i

placwk;

pkt. 5) wsppraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu cigoci dziaa w

zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego;

pkt. 6) wspieranie nauczycieli, wychowawcw grup wychowawczych i innych specjalistw w

udzielaniu pomocy psychologiczno pedagogicznej;

3

ust. 2. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placwce, dyrektor szkoy lub

placwki wyznacza nauczyciela, wychowawc grupy wychowawczej lub specjalist

planujcego i realizujcego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego.

Ustawa Prawo owiatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) m. in. Zajcia

z zajcia z zakresu doradztwa zawodowego zostay uwzgldnione jako odrbne w ramach

dziaalnoci dydaktycznej szkoy, niezalene od zaj sucych wsparciu w planowaniu

kariery zawodowej, realizowanych w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

Zajcia te s organizowane m. in. dla uczniw klasy branowej szkoy I stopnia (od 2017r.), i

technikum (od 2019r.).

Ustawa Przepisy wprowadzajce ustaw Prawo owiatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z

2017 r. poz. 59) - m.in. zajcia z zakresu doradztwa zawodowego s realizowane w oparciu o

program przygotowany przez nauczyciela realizujcego te zajcia, dopuszczony do uytku

przez dyrektora szkoy, po zasigniciu opinii rady pedagogicznej. Program zawiera m.in.

informacje o zawodach, kwalifikacjach, moliwociach ich uzyskania.

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017r w sprawie ramowych

planw nauczania dla publicznych szk (Dz. U. z 2017r, poz. 703) - m.in. w ramowym planie

nauczania zosta okrelony minimalny wymiar godzin zaj z zakresu doradztwa

zawodowego (technikum, branowa szkoa I stopnia: minimum 10 godzin w caym cyklu

nauczania).

2. WSTP

Wewntrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje og dziaa

podejmowanych przez szko w celu przygotowania uczniw do wyboru dalszego kierunku

ksztacenia i zawodu.

Wybr zawodu jest dugofalowym procesem rozwojowym, na ktry skada si wiele

decyzji podejmowanych na przestrzeni lat. WSDZ umoliwia uczniom zdobycie wiedzy i

umiejtnoci niezbdnych do samopoznania wasnych mocnych i sabych stron, predyspozycji

zawodowych, pomaga w zaplanowaniu wasnej kariery edukacyjnej i zawodowej oraz w

4

przygotowaniu do wejcia na rynek pracy i kreatywnego i efektywnego funkcjonowania na

nim.

WSDZ zakada, e:

wybr zawodu nie jest pojedynczym, wiadomym aktem decyzyjnym, ale procesem

rozwojowym i stanowi sekwencj decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat

ycia,

preferencje zawodowe wywodz si z dowiadcze dziecistwa i rozwijaj si wraz z

upywem czasu,

na wybr zawodu wpywaj gwnie wartoci, czynniki emocjonalne, rodzaj i poziom

wyksztacenia oraz wpyw rodowiska.

Doradztwo zawodowe jest nieodczn czci programu wychowawczego szkoy i

suy prawidowemu rozpoznaniu przez ucznia swojego potencjau edukacyjno

zawodowego oraz rozwijaniu jego tosamoci grupowej, jako wanego elementu

funkcjonowania spoecznego.

3. ADRESACI I OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJ WSDZ

WSDZ obejmuje dziaania kierowane do uczniw, rodzicw i nauczycieli.

Dyrektor ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej wyznacza osob odpowiedzialn za

realizacj WSDZ, tj. koordynatora ds. doradztwa zawodowego. Koordynatorem dziaa jest

szkolny doradca zawodowy.

Osoby wspuczestniczce:

v-ce dyrektor ds. wychowawczych

pedagog szkolny

wychowawcy klas

nauczyciele przedmiotw oglnoksztaccych i zawodowych

pracownicy biblioteki

rodzice

5

instytucje wsppracujce ze szko m. in. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w

Suchej Beskidzkie, Powiatowy Urzd Pracy.

4. CELE WSDZ

CELE OGLNE:

wsparcie uczniw w planowaniu cieki edukacyjno zawodowej

przygotowanie modziey do podejmowania trafnych decyzji yciowych i

zawodowych

przygotowanie do roli pracownika, pracodawcy na aktualnym rynku pracy.

wsparcie rodzicw i nauczycieli w ich dziaaniach doradczych na rzecz modych ludzi

CELE SZCZEGOWE

Ucze:

potrafi okreli mocne i sabe strony, zainteresowania, umiejtnoci i kompetencje

poznaje wasne predyspozycje zawodowe,

wzmacnia poczucie wasnej wartoci

rozwija umiejtnoci, kompetencje przydatne do efektywnego funkcjonowania na

rynku pracy jako pracownik i pracodawca,

zna czynniki trafnego wyboru szkoy i zawodu

zna system ksztacenia, ofert edukacyjn

potrafi podejmowa trafne decyzje i dokonywa susznych wyborw

potrafi planowa wasn ciek edukacyjno zawodow

poszerza wiedz z zakresu zawodw przyszoci na rynku krajowym i unijnym, zna

cieki edukacyjne do zawodw, ktrymi jest zainteresowany

Nauczyciele:

potrafi diagnozowa potrzeby i zasoby uczniw

umoliwiaj rozwj zainteresowa i zdolnoci uczniw,

realizuj tematy zawodoznawcze metodami aktywnymi zgodnie z zaleceniami

wykorzystujc wiedz o uczniu, wspieraj modzie i rodzicw w wyborze kierunku

ksztacenia i zawodu

6

przygotowuj modzie do wejcia na rynek pracy

wspieraj rodzicw w procesie doradczym, udzielaj informacji lub kieruj do

specjalistw

wczaj przedstawicieli instytucji i zakadw pracy w realizowanie doradztwa

zawodowego w szkole.

Rodzice:

znaj swoje dziecko, s zaangaowani i przygotowani do roli doradcw

znaj ofert edukacyjn

wiedz, gdzie szuka pomocy dla swoich dzieci w sytuacjach trudnych,,

znaj czynniki wyboru szkoy i zawodu

angauj si w prac doradcz szkoy np. prezentuj swoje zawody i zakady pracy

5. ZADANIA WSDZ

Do zada WSDZ naley:

utworzenie i zapewnienie cigoci dziaania wewntrzszkolnego systemu doradztwa

zawodowego;

okrelenie priorytetw przez Rad Pedagogiczn;

systematyczne rozpoznawanie potrzeb modziey, rodzicw, nauczycieli

aktualizacja bazy informacyjnej

inspirowanie uczniw do samodzielnego poszukiwania informacji.

6. FORMY I METODY DZIAA WEWNTRZSZKOLNEGO SYSTEMU

DORADZTWA ZAWODOWEGO

Formy adresowane do uczniw:

diagnoza zapotrzebowania na dziaania doradcze prowadzone w szkole (ankieta,

obserwacja, wywiad),

zajcia warsztatowe pozwalajce na samopoznanie, odkrywanie swoich

zainteresowa, umiejtnoci i predyspozycji zawodowych, ukazujce potrzeb

planowania wasnego rozwoju i kariery zawodowej

7

zajcia warsztatowe doskonalce umiejtnoci w zakresie komunikacji

interpersonalnej, wsppracy, przezwycienia stresu

zajcia warsztatowe uczce umiejtnoci redagowania dokumentw aplikacyjnych,

suce rozwijaniu umiejtnoci autoprezentacji i rozmowy kwalifikacyjnej z

pracodawcami, promujce samozatrudnienie

zajcia warsztatowe suce zapoznaniu z obowizujcym prawem pracy i prawem

administracyjno - gospodarczym

zajcia grupowe umoliwiajce poznanie rnych zawodw

realizowanie treci zawodoznawczych na lekcjach poszczeglnych przedmiotw

indywidualne rozmowy z doradc zawodowym na terenie szkoy

gromadzenie i udostpnianie informacji edukacyjno zawodowej

spotkania z przedstawicielami rnych zawodw, w tym z absolwentami, ktrzy

osignli sukces zawodowy

wycieczki zawodozn

Search related