Click here to load reader

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w gimnazjach

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w gimnazjach

 • Wewntrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w

  gimnazjach

  Konferencja

  koordynatorw doradztwa zawodowego

  gimnazja

  WCIES 2015

 • Podstawowe pojcia z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego

  Poradnictwo zawodowe Dugofalowe i wieloetapowe dziaania wychowawcze, towarzyszce jednostce w trakcie jej

  rozwoju zawodowego. Obejmuje ono udzielanie pomocy uczniom i dorosym w planowaniu, tworzeniu i rozwoju kariery zawodowej, przynoszcej jednostce satysfakcj i zawodowy sukces.

  Orientacja zawodowa Dziaania wychowawcze szkoy, rodzicw, i innych osb, grup i instytucji - majce na celu przygotowanie

  modziey do planowania kariery zawodowej, ktrych wanym elementem jest podejmowanie kolejnych modziey do planowania kariery zawodowej, ktrych wanym elementem jest podejmowanie kolejnych decyzji wyboru zawodu i szkoy. (K. Leliska)

  Doradztwo zawodowe wiadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru zawodu lub pracy w formie indywidualnej

  porady zawodowej, poprzez analiz pola problemowego jednostki i udzielenie jej informacji zawodowych, podawanie wskazwek, sugestii oraz instrukcji. (K. Leliska)

  Informacja zawodowa Zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania kolejnych decyzji zawodowych oraz zwizanych z

  zatrudnieniem. Zakres treci, metod i kanay przekazywanych informacji s dostosowane do etapu rozwoju zawodowego jednostki oraz rodzajw podejmowanych decyzji ( K. Leliska) I

 • Doradca zawodowy - osoba udzielajca pomocy w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, modziey i osobom dorosym w wyborze zawodu, kierunku ksztacenia i szkolenia, uwzgldniajc ich moliwoci psychofizyczne i sytuacj yciow a take potrzeby rynku pracy oraz moliwoci systemu edukacyjnego.

  Doradca zawodowy powinien posiada kompetencje spoeczne, do ktrych nale: cechy osobowoci, uzdolnienia i zainteresowania warunkujce powodzenie w pracy z ludmi.

  Zawd- wewntrznie spjny system czynnoci wymagajcy okrelonych kwalifikacji, wykonywanych w Zawd- wewntrznie spjny system czynnoci wymagajcy okrelonych kwalifikacji, wykonywanych w uregulowany sposb, stanowicy podstaw utrzymania i zapewniajcy pozycj w spoeczestwie.(po. J. Szczepaski)

  Zainteresowania zawodowe utrzymujca si tendencja do poznawania, obserwowania jakiego obszaru rzeczywistoci, ktry wie si z odpowiednimi rodzajami pracy zawodowej. Prac marynarza, kierowcy, lekarza lub lotnika wybieraj osoby, ktre s zainteresowane tak wanie dziaalnoci. Do odkrycia zainteresowa zawodowych su odpowiednie kwestionariusze i inwentarze osobowoci, na podstawie ktrych mona z pewnym prawdopodobiestwem orzeka o zawodach odpowiadajcych zainteresowaniom badanego.

  (Klasyfikacja Zawodw i Specjalnoci., 2002, Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dn. 22.03.2002r. - Dz.U. Nr 32, poz.304)

  (Standard usugi - Poradnictwo Zawodowe, MGPiPS, 2003)

 • Predyspozycje zawodowe waciwoci anatomiczno-fizjologiczne, gwnie budowy i funkcjonowania ukadu nerwowego, w tym zadatki wrodzone podlegajce rozwojowi, warunkujce pomylne rozwizywanie zada zawodowych. Kady czowiek posiada okrelone predyspozycje. Waciwe ich rozpoznanie pomaga w prawidowym ukierunkowaniu zawodowym. Nie zawsze aspiracje modziey i dorosych s w zgodzie z ich predyspozycjami, co moe by jedn z przyczyn niepowodze w pracy zawodowej (Pedagogika Pracy: 205 i 303).

  Preferencje zawodowe emocjonalne, uczciwe nastawienie ku pewnym zawodom, Preferencje zawodowe emocjonalne, uczciwe nastawienie ku pewnym zawodom, niezweryfikowane przez dowiadczenie i wiedz o moliwociach uzyskania odpowiedniego przygotowania zawodowego i trudnociach wykonywania zawodu. Preferencje zawodowe s wskanikiem postrzegania i oceny pewnych zawodw jako godnych uzyskania, czemu nie zawsze towarzyszy wiedza o istotnej wartoci i trudnociach zawodowych. Najczciej preferencje zawodowe dotycz zawodw uznawanych za atrakcyjne i cieszcych si wysokim prestiem.

  rdo:,,Od zabawy do zawodu

 • Dziaania doradcze proces obejmujcy cae ycie czowiekaDoradztwo skadowa procesu wychowawczego

  Doradztwo edukacyjno zawodowe-uczniowie , modzie uczca si

  szkoa

  Poradnictwo zawodowe osoby dorose, bezrobotni , uczniowie zagroeni wykluczeniem spoecznym

  Rynek pracy

 • WEWNTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA

  dokument, ktry powinna posiada kada szkoa od 2001 r (Rozporzdzenie MEN z dn.21.05.2001 w sprawie ramowych statutw publicznego przedszkola i publicznych szk)

  okrela dziaania podejmowane w szkole w celu przygotowania uczniw do wyboru zawodu, poziomu i kierunku ksztacenia

  Dziaania te powinny: posiada form wieloletniego programu oraz by

  Dziaania te powinny: posiada form wieloletniego programu oraz by realizowane ju na etapie edukacji gimnazjalnej i szkoy podstawowej przypadajcej na specyficzny okres rozwojowy, ktry zwizany jest ze zmiennymi przeyciami emocjonalnymi uczniw i czsto ich nierealnymi wyobraeniami o sobie oraz swojej przyszoci zawodowej.

 • WEWNTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA

  Og dziaa podejmowanych przez szko w celu przygotowania uczniw do wyboru zawodu, poziomu i kierunku ksztacenia.

  System powinien okrela: role i zadania nauczycieli w ramach rocznego planu dziaa, czas i miejsce realizacji zada, oczekiwane efekty, metody pracy.

  (Alicja ukaszewicz materiay KOWEZiU, 2003)(Alicja ukaszewicz materiay KOWEZiU, 2003)

  Wane jest wic, aby doradztwo zawodowe byo nieodczn

  czci programu wychowawczego szkoy i suyo prawidowemu

  rozpoznaniu przez ucznia swojego potencjau edukacyjno-

  zawodowego.

 • WSDZ

  Rola i dziaania podejmowane przez

  dyrektora szkoy

  Dziaania podejmowane przez psychologaInne dziaania

  Dziaania podejmowane przez wychowawcw

  Rola i dziaania podejmowane przez

  pedagoga

  WSDZ

  Dziaania podejmowane przez uczniw

  Dziaania podejmowane przez rodzicw

 • STATUS SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO

  etatowy pracownik szkoy z wydzielonym pensum godzin na realizacj zada. KWALIFIKACJE SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO: Szkolnym doradc zawodowym moe by osoba, ktra legitymuje si dyplomem ukoczenia: studiw magisterskich na kierunku (specjalnoci) zgodnym (lub zblionym) z rodzajem prowadzonych

  zaj i przygotowaniem pedagogicznym,

  studiw magisterskich na kierunku (specjalnoci) innym ni rodzaj prowadzonych zaj i przygotowaniem pedagogicznym, ktra ponadto ukoczya: studiw wyszych zawodowych na kierunku (specjalnoci) zgodnym (lub zblionym) z rodzajem prowadzonych zaj i przygotowaniem pedagogicznym,zgodnym (lub zblionym) z rodzajem prowadzonych zaj i przygotowaniem pedagogicznym,

  studia podyplomowe lub inne prowadzone przez szko wysz z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego, albo

  studiw wyszych zawodowych na kierunku (specjalnoci) innym ni rodzaj prowadzonych zaj i przygotowaniem pedagogicznym, ktra ponadto ukoczya:

  studia podyplomowe, uzupeniajce lub inne prowadzone przez szko wysz z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego albo

 • Zadania szkolnego doradcy zawodowegorealizacja dziaa WSDZ

  diagnozowanieKonsultacje

  indywidualneWarsztaty grupowe

  Prowadzenie zajGromadzenie i

  udostpnianie informacji edukacyjnych

  Wsppraca z partnerami

  Wspieranie nauczycieli w realizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

  Koordynowanie dziaalnoci informacyjnej

  Szkolenia dla nauczycieli

 • Doradca zawodowy

  WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE, JAKIE MUSI SPENIA SZKOLNY DORADCA

  ZAWODOWY: komunikatywno, wzbudzanie zaufania, dyskrecja, empatia, wraliwo, operatywno, przedsibiorczo, otwarto na zmiany, umiejtno wsppracy, umiejtno wsppracy, umiejtno rozpoznawania werbalnych i pozawerbalnych odczu ucznia praktyka i dowiadczenie w prowadzeniu rozmw indywidualnych (kompetencje

  komunikacyjne)

  umiejtnoci potrzebne do nawizania i podtrzymania kontaktu (obserwacja, suchanie, analiza informacji zwrotnych, wnioskowanie, podtrzymanie i kontynuacja rozmowy)

  skuteczno oddziaywania

 • Przepisy prawa polskiego i unijnego dotyczce doradztwa zawodowego.

  Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 ze zm.) zobowizuje placwki owiatowe do przygotowania uczniw do wyboru zawodu i kierunku ksztacenia.

  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r . - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r., Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz.1304, Nr203, poz. 1966, Nr 228, poz.2258 oraz z 2004 r., Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845) - dotyczy zasadnoci zatrudnienia w szkole doradcy zawodowego.

  Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutw publicznego przedszkola oraz publicznych szk (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416) nakadaj na dyrektorw i rady pedagogiczne obowizek organizacji wewntrzszkolnego systemu poradnictwa zawodowego oraz zaj zwizanych z wyborem kierunku ksztacenia i zawodu".

  Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkoach i placwkach (Dz. U. 2013.532 z dnia 7 maja 2013 r.). Zajcia zwizane z wyborem kierunku ksztacenia i zawodu oraz planowaniem ksztacenia i kariery zawodowej prowadz nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjalici.

 • 7. 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie biecej pracy z uczniem oraz w formie:

  1) klas terapeutycznych; 2) zaj rozwijajcych uzdolnienia; 3) zaj dydaktyczno-wyrwnawczych; 4) zaj specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,

  socjoterapeutycznych oraz innych zaj o charakterze terapeutycznym;

  5) zaj zwizanych z wyborem

Search related