Click here to load reader

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole ...img.iap.pl/s/1118/6206/Edytor/File/doradztwo_2018.pdf · PDF fileDziałania związane z doradztwem zawodowym w szkole podstawowej

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole...

Wewntrzszkolny System

Doradztwa Zawodowego w Szkole

Podstawowej im. Jana Pawa II

w ososinie Dolnej.

Wybierz prac, ktr kochasz, a nie bdziesz musia pracowa nawet przez jeden dzie w swoim yciu

Konfucjusz

Wewntrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmuje celowe, uporzdkowane

i wzajemnie powizane dziaania zwizane z doradztwem zawodowym.

Szybko nastpujce zmiany na rynku pracy i w yciu spoecznym wymuszaj

potrzeb wsparcia uczniw w procesie samookrelenia, samodoskonalenia i wiadomego

planowania wasnej kariery zawodowej oraz poznawania siebie i wiata przez cae ycie.

Zmiany zachodzce wspczenie na rynku pracy wskazuj na rosnc rol doradztwa

zawodowego na rnych etapach rozwoju czowieka.

Dziaania wewntrzszkolnego sytemu doradztwa zawodowego umoliwiaj:

uzyskanie przez uczniw dostpu do wsparcia z zakresu doradztwa

zawodowego;

wsparcie rodzicw w zwizku z udzielaniem przez nich pomocy

w podejmowaniu przez dzieci decyzji edukacyjno-zawodowych;

wzbogacenie oferty szkoy i jej promocj w obszarze dziaa z zakresu

doradztwa zawodowego;

przejrzysto i cigo oddziaywa poprzez wskazanie osb dziaajcych

na rzecz WSDZ oraz okrelenie zakresu ich odpowiedzialnoci;

Dziaania w ramach WSDZ musz by zaplanowane, spjne, prowadzone w sposb cigy

i systematyczny.

Podstawy prawne dotyczce realizacji doradztwa zawodowego w szkole:

Ustawa Prawo Owiatowe z dnia 14.12.2016 r. (Dz. U. z 2017 r. Poz. 59)

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.03.2017 r. w sprawie ramowych

planw nauczania dla publicznych szk

Ustawa: Przepisy wprowadzajce ustaw Prawo Owiatowe z dnia 14.12.2016 r.

(Dz. U. z 2017 r. poz.60)

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9.08.2017 r. w sprawie zasad

udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

szkoach i placwkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591)

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.02.2017 r. w sprawie podstawy

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej ksztacenia

oglnego dla szkoy podstawowej, w tym dla uczniw z niepenosprawnoci

intelektualn w stopniu umiarkowanym lub znacznym, ksztacenia oglnego dla

branowej szkoy I stopnia, ksztacenia oglnego dla szkoy specjalnej przysposabiajcej

do pracy oraz ksztacenia oglnego dla szkoy policealnej (Dz. U. 2017 poz. 356)

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie

szczegowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575)

Ustawa z 7.09.1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 2016 poz. 1943)

Rozporzdzenie MEN z dnia 17.03.2017 r. w sprawie szczegowej organizacji

publicznych szk i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2017 poz. 649)

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16.08.2018 r. w sprawie doradztwa

zawodowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1675)

Statut Szkoy ( rozdzia 14 )

Gwny cel realizacji orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego w szkole

podstawowej:

Celem orientacji zawodowej w klasach IIII jest wstpne zapoznanie uczniw

z rnorodnoci zawodw na rynku pracy, rozwijanie pozytywnej i proaktywnej postawy

wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjajcych poznawaniu

i rozwijaniu zainteresowa oraz pasji.

Celem orientacji zawodowej w klasach IVVI jest poznawanie wasnych zasobw,

zapoznanie uczniw z wybranymi zawodami i rynkiem pracy, ksztatowanie pozytywnej

i proaktywnej postawy uczniw wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji

edukacyjnych i wychowawczych sprzyjajcych poznawaniu i rozwijaniu zdolnoci,

zainteresowa oraz pasji.

Celem doradztwa zawodowego w klasach VIIVIII szkoy podstawowej jest

przygotowanie uczniw do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania przy

wsparciu doradczym decyzji edukacyjnych i zawodowych uwzgldniajcych znajomo

wasnych zasobw oraz informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji. Kreowanie

aktywnej postawy ucznia, radzenia sobie w trudnych sytuacjach: bezrobocie, problemy

zdrowotne i adaptacja do nowych warunkw w pracy, mobilno zawodowa.

Dziaania zwizane z doradztwem zawodowym i ich adresaci

Dziaania zwizane z doradztwem zawodowym w szkole podstawowej s kierowane

do trzech grup adresatw:

uczniw,

nauczycieli,

rodzicw,

Dziaania kierowane do uczniw:

prowadzenie zaj grupowych zwizanych tematycznie z obszarami: poznawanie

wasnych zasobw; wiat zawodw i rynek pracy; rynek edukacyjny i uczenie si przez

cae ycie;

planowanie wasnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno--zawodowych;

pomaganie uczniom w przygotowywaniu teczek portfolio;

aranowanie sytuacji sprzyjajcych poznawaniu wasnych zasobw np. poprzez

udzia w konkursach, przygotowywanie okrelonych zada na zajcia

przedmiotowe, udzia w organizowaniu uroczystoci i imprez szkolnych;

okrelanie potencjau edukacyjno-zawodowego;

prowadzenie k zainteresowa;

udzia w targach szk;

udzia w spotkaniach informacyjnych z przedstawicielami szk

ponadpodstawowych;

informowanie o ofercie ksztacenia w szkoach programowo wyszych;

udzia w spotkaniach z osobami wykonujcymi rne zawody (prezentacje

cieek rozwoju edukacyjno-zawodowego);

organizowanie wycieczek zawodoznawczych;

organizowanie zaj w wietlicy zwizanych z orientacj zawodow,

zorganizowanie kcika zawodoznawczego w bibliotece szkolnej;

korzystanie z materiaw multimedialnych (np. gier edukacyjnych, filmw

i innych e-zasobw) uatwiajcych samopoznanie, podejmowanie decyzji

edukacyjnych i zawodowych;

Dziaania kierowane do nauczycieli, wychowawcw:

diagnozowanie potrzeb i zasobw uczniw;

rozwijanie talentw, zainteresowa, zdolnoci, predyspozycji uczniw;

wspieranie rodzicw w procesie doradczym;

zapoznanie ze ciekami edukacyjnymi, ofert szk, zasadami rekrutacji do szk

ponadpodstawowych;

udzia w szkoleniach i kursach z zakresu doradztwa zawodowego;

wspieranie w realizacji zada doradztwa zawodowego

Dziaania kierowane do rodzicw:

s zaangaowani i przygotowani do penienia roli pierwszych doradcw;

znaj czynniki wane przy wyborze szkoy i zawodu;

znaj cieki edukacyjne, ofert szk ponadpodstawowych, oraz zasady, terminy

rekrutacji;

wiedz gdzie szuka pomocy dla swoich dzieci w sytuacjach trudnych;

angauj si w prac doradcz szkoy;

znaj mocne i sabe strony swojego dziecka

Orientacja zawodowa i doradztwo zawodowe dla uczniw s realizowane:

podczas grupowych zaj zwizanych z doradztwem zawodowym prowadzonych przez

doradc zawodowego, ktre wynikaj z ramowych planw nauczania;

podczas wspomagania uczniw w wyborze kierunku ksztacenia i zawodu w trakcie

biecej pracy z uczniami, prowadzonych przez doradc zawodowego, nauczycieli

i wychowawcw m.in. na obowizkowych i dodatkowych zajciach edukacyjnych

oraz zajciach z wychowawc;

podczas innych dziaa zwizanych z doradztwem zawodowym, ktre s realizowane

w szkole jak i poza ni.

Zadania realizatorw WSDZ:

Dyrektor:

odpowiada za organizacj dziaa zwizanych z doradztwem zawodowym;

wsppracuje z doradc zawodowym w celu realizacji WSDZ;

wspiera kontakty pomidzy uczestnikami procesu orientacji zawodowej oraz doradztwa

zawodowego w szkole a instytucjami zewntrznymi;

zapewnia warunki do realizowania w szkole zaj orientacji zawodowej i doradztwa

zawodowego;

organizuje w szkole wspomaganie realizacji dziaa z zakresu orientacji zawodowej

i doradztwa zawodowego poprzez planowanie i przeprowadzanie dziaa majcych na

celu popraw jakoci pracy placwki w tym obszarze.

Doradca zawodowy:

okrela mocne i sabe strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniw;

pomaga uczniom w planowaniu ksztacenia i kariery zawodowej;

prowadzi zajcia z zakresu doradztwa zawodowego

wspiera nauczycieli, wychowawcw i rodzicw w realizacji dziaa zwizanych

z doradztwem zawodowym;

systematycznie diagnozuje zapotrzebowanie uczniw, rodzicw i nauczycieli na dziaania

zwizane z doradztwem zawodowym;

planuje, koordynuje, monitoruje i prowadzi ewaluacj oraz promuje dziaania zwizane

z doradztwem zawodowym podejmowane przez szko we wsppracy z wychowawcami,

nauczycielami i pedagogiem;

gromadzi, aktualizuje i udostpnia informacje edukacyjne i zawodowe waciwe dla

danego poziomu ksztacenia;

wsppracuje z dyrektorem szkoy, realizujc zadania zwizane z orientacj zawodow

i doradztwem zawodowym;

wsplnie z zespoem przygotowuje projekt WSDZ;

gromadzi, aktualizuje i udostpnia zasoby zwizane z orientacj zawodow oraz do-

radztwem zawodowym;

wsppracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznych, instytucjami

dziaajcymi na rynku pracy i partnerami z otoczenia spoeczno-gospodarczego w celu

realizacji dziaa z zakresu doradztwa zawodowego.

Wychowawcy:

Search related