Click here to load reader

Podstawy teoretyczne doradztwa edukacyjno- W.2... · PDF file• treści, metody, techniki, wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, ewaluacja, monitoring, Dni Kariery, warsztaty,

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Podstawy teoretyczne doradztwa edukacyjno- W.2... · PDF file• treści, metody,...

Podstawy teoretyczne doradztwa edukacyjno-zawodowego

Cele moduu

Poznanie (uwiadomienie) korzyci z dobrze prowadzonego

doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjum

Przypomnienie wybranych podstaw teoretycznych doradztwa

edukacyjno-zawodowego

2

Kierunki zmian w doradztwie

zawodowym

Doradztwo zawodowe jako usuga ekspercka

Doradztwo zawodowe jako

element procesu wychowawczego

i edukacji caoyciowej

3

Nowe podejcie do doradztwa warunkuje zmiany:

o prawne (omwione bdzie w kolejnym module)

o organizacyjne (kluczowa rola wychowawcy, nauczyciela)

o metodyczne (mocniejszy akcent na doradztwo grupowe i informacj)

o w zakresie roli i zada doradcy zawodowego

4

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

w gimnazjum

Moe by rozpatrywane jako:

o moment udzielania pomocy, rady, wsparcia doradczego

o proces modyfikowania zachowa, ksztatowanie postaw

o zjawisko spoeczne

5

System doradztwa edukacyjno-

-zawodowego w gimnazjum

SynergiaZasobyProcesyElementy

6

wiczenie 1.

Cel: Rozpoznanie elementw systemu doradztwa zawodowego

Elementy Procesy

Zasoby Synergia

7

Lista skadowych

Treci

Motywowanie

Testy

Wsppraca

Strony www

Narzdzia diagnostyczne

Metody

Doradzanie

Techniki

Doradzanie

Efekt organizacyjny

Warto dodana

Spotkania

z przedstawicielami zawodw

Wewntrzszkolny system

doradztwa zawodowego

Ewaluacja

Informowanie

Nadwyka

Programy multimedialne

Monitoring

Animowanie

Zysk

Dni Kariery

Wspieranie

Wspdziaanie

Warsztaty

Interpretowanie

Instytucje rynku pracy

Wycieczki zawodoznawcze

Rozmawianie

Eksperci

Wyjanianie

Baza danych

Czasopisma

Ocenianie

Diagnozowanie

Szkolenia dla

nauczycieli

Efektywno

Konferencje

Negocjowanie

Zwielokrotnienie

8

Klucz odpowiedzi

Elementy

treci, metody, techniki, wewntrzszkolny system doradztwa zawodowego, ewaluacja, monitoring,

Dni Kariery, warsztaty, wycieczki zawodoznawcze, spotkania z przedstawicielami zawodw, szkolenia

dla nauczycieli, konferencje

Procesy

doradzanie, wspieranie, motywowanie, wyjanianie, informowanie, interpretowanie, diagnozowanie,

ocenianie, negocjowanie, rozmawianie, animowanie

Zasoby

strona www, testy, narzdzia diagnostyczne, czasopisma, programy multimedialne, instytucje rynku

pracy, eksperci, baza danych

Synergia

wsppraca, efektywno, zwielokrotnienie, wspdziaanie, efekt organizacyjny, warto dodana,

nadwyka, zysk

9

Podsumowanie (w. 1)

Skadowe mona take analizowa w kontekcie grup adresatw:

1) uczniw

2) nauczycieli

3) rodzicw

4) otoczenia spoecznego

10

Dlaczego doradztwo edukacyjno-

-zawodowe w szkole jest wane?

11

Doradztwo edukacyjno zawodowe

jest wane, bo

korzyci

Szkoa

(dyrekcja, nauczyciele)Rodzic

Ucze

12

Korzyci z dobrze prowadzonegodoradztwa edukacyjno-zawodowego

w gimnazjum

Korzyci dla ucznia:

o pomoc w racjonalnym zaplanowaniu indywidualnej cieki kariery

o uwiadomienie koniecznoci i moliwoci zmian w zaplanowanej

karierze zawodowej

o zapobieganie niepowodzeniom szkolnym, zniechceniu, porzucaniu

szkoy, a potem pracy, jako konsekwencji niewaciwych wyborw

o przekazywanie aktualnych informacji o typach szk

ponadgimnazjalnych

o pomoc we wkraczaniu i poruszaniu si po rynku pracy

rdo: D. Kukla, W. Duda, Doradztwo zawodowe wobec nowych wyzwa i oczekiwa spoeczno-gospodarczych. Czstochowa, Wydaw.

Akademii im. Jana Dugosza w Czstochowie, 2010

13

Korzyci z dobrze prowadzonegodoradztwa edukacyjno-zawodowego

w gimnazjum

Korzyci dla rodzicw:

o przygotowanie do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu

przez nich decyzji edukacyjno-zawodowych

o przekazywanie aktualnych informacji o typach szk, moliwociach

ksztacenia

o pomoc dzieciom w wyborze szkoy ponadgimnazjalnej

rdo: D. Kukla, W. Duda, Doradztwo zawodowe wobec nowych wyzwa i oczekiwa spoeczno-gospodarczych. Czstochowa, Wydaw.

Akademii im. Jana Dugosza w Czstochowie, 2010

14

Korzyci z dobrze prowadzonegodoradztwa edukacyjno-zawodowego

w gimnazjum

Korzyci dla szkoy:

o realizowanie zobowiza wynikajcych z zapisw zawartych w statutach

gimnazjw

o utworzenie na terenie szkoy bazy informacji edukacyjnej i zawodowej

oraz zapewnienie jej systematycznej aktualizacji trafne wybory

edukacyjno-zawodowe uczniw

o konkurencyjno szkoy, poprawa jej wizerunku i prestiu tworzenie

i aktualizacja baz informacji edukacyjno-zawodowej

o podniesienie wiadomoci znaczenia doradztwa w szkole

o przygotowanie ucznia do podjcia rl spoecznych i zawodowych

ABC Poradnictwa zawodowego w szkole , praca zbiorowa, KOWEZiU, Warszawa 2008. Szkolny doradca zawodowy , KOWEZiU

15

16

Brak jednoznacznoci terminologicznej

w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego

powoduje, e pojcia doradztwo zawodowe

i poradnictwo zawodowe czsto uywane s zamiennie

Jednak przyjmuje si, e s rnice pomidzy nimi:

w poradnictwie problem rodzi si w wiadomoci klienta (coaching)

a w doradztwie w wiadomoci doradcy

W procesie doradzania eksponuje si rol doradcy, jego aktywno

W poradnictwie za wystpuj raczej partnerskie relacje, bdce

konsekwencj dobrowolnoci korzystania z porad

17

Doradztwo zawodowe jest terminem najczciej uywanym

na gruncie edukacji, a poradnictwo zawodowe w resorcie pracy

Doradztwo edukacyjno-zawodowe skierowane jest do uczniw oraz

modziey uczcej si i obejmuje zakres dziaa okrelonych w aktach

prawnych resortu edukacji.

Poradnictwo zawodowe skierowane jest do osb dorosych, bezrobotnych,

poszukujcych pracy oraz modziey zagroonej wykluczeniem spoecznym

(osoby powyej 15 roku ycia do 25 lat) i obejmuje zakres dziaa

okrelonych w aktach prawnych resortu pracy

Dziaania doradcze to proces obejmujcy cae ycie jednostki

W poszukiwaniu nowych rozwiza propozycja (Model) rozwizania systemowego w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego rdo KOWEZiU

18

19

Edukacja Rynek pracy

Doradca zawodowy

o Specjalista, ktry udziela informacji o zawodach i drogach uzyskiwania

kwalifikacji zawodowych

o Pomaga w okreleniu zainteresowa, uzdolnie i innych cech,

istotnych przy podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych

poszczeglnych osb

o Pomaga w nabyciu wiedzy o ciekach ksztacenia oraz rynku pracy

Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa. PWN, Warszawa

20

Nowe role doradcy

o Facylitator

o Osoba pracujca z/nad biografi

o Animator

o Prekursor

o Lider

o Interpretator

21

Formy realizacji doradztwa

zawodowego w szkole

o Doradztwo grupowe

o Doradztwo indywidualne

22

Istotnym aspektem doradztwa edukacyjno-zawodowego

w gimnazjum jest

informacja edukacyjna a nie tylko zawodowa

Zadaniem szkoy jest stworzenie rzetelnej, atwo

dostpnej bazy informacyjnej dla uczniw i ich

rodzicw oraz nauczycieli

23

Szkolne bazy informacji powinny dysponowa informacjami dotyczcymi:

o Moliwoci edukacyjnych (system edukacji, moliwoci ksztacenia

zawodowego)

o Programw nauczania szk ponadgimnazjalnych, uczelni

wyszych, kursw, szkole itp.

o Wolontariatu

o Rnych zawodw

o Stypendiw i systemw dofinansowania

24

Szkolne bazy informacji powinny dysponowa informacjami dotyczcymi:

o Rynku pracy oraz aktualnego i prognozowanego zapotrzebowania

na pracownikw

o Instytucji, osb i organizacji pomagajcych w okreleniu wasnego

potencjau, predyspozycji, preferencji oraz podejmowaniu decyzji

o Innymi informacjami, odpowiednio do potrzeb odbiorcw

Jeli zapewnimy atwy dostp do informacji odpowiedniej do wieku

i moliwoci intelektualnych uczniw, to prawdopodobnie wikszo

z nich bdzie w stanie sama podj waciwe decyzje dotyczce

wasnej przyszoci ABC Poradnictwa zawodowego w szkole, KOWEZiU

25

Podstawy teoretyczne doradztwa

edukacyjno-zawodowego

Dlaczego warto zna teorie?

o Stanowi podstaw do interpretowania

o Pozwalaj zrozumie

o Uatwiaj planowanie

o Daj map poj

Nie ma nic bardziej praktycznego ni dobra teoria

Ludwig Boltzmann

26

Kontekst teoretyczny podejcietradycyjne

o Teorie cechy i czynnika

Frank Parsons

John L. Holland

o Teorie psychodynamiczne

Anne Roe

A. Paszkowska-Rogacz Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegld koncepcji teoretycznych. KOWEZiU, 2003

o Teorie rozwojowe

Donald E. Super

o Teorie poznawczo-spoeczne

John D. Krumboltz

David V. Tiedeman

27

Teorie cechy i czynnika

Kada osoba posiada zestaw cec

Search related