Click here to load reader

Doradztwo zawodowe-dobre · PDF fileWewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego ... i prowadzenia poradnictwa zawodowego w szkołach. Realizację działań z zakresu przygotowania

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Doradztwo zawodowe-dobre · PDF fileWewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego ... i...

Radom, 02.12.2015r.

Radomski Orodek Doskonalenia Nauczycieli

ul. J. Sowackiego 17

26-600 Radom

tel. 48 360 00 05

www.rodon.radom.pl

Milenia Jakiewicz doradca metodyczny

Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty, Karta

Nauczyciela (art. 42 ust. 7 pkt 3) oraz Rozporzdzenie MEN

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkoach

naoyy na dyrektorw placwek edukacyjnych obowizek

organizacji doradztwa zawodowego.

W przypadku Publicznych Gimnazjw na terenie miasta

Radomia rol szkolnych koordynatorw doradztwa

edukacyjno-zawodowego w 11-stu placwkach peni:

mgr Ewa Rutkowska PG 10, PG 6, PG 5, PG 23

mgr Sylwia Wesoowska PG 22, PG 8, PG 13

mgr Agata Towarek PG 2, PG 3, PG 11, PG 14

W PG 12, ZSO 4, ZSO 7 zadania z zakresu doradztwa

zawodowego realizowane s w ramach uzupenienia etatu w

wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Przykady dobrych

praktyk

Wewntrzszkolny System Doradztwa Zawodowego-

obejmuje og dziaa podejmowanych przez szko w celu przygotowania uczniw do wyboru zawodu, poziomu i kierunku ksztacenia.

Wewntrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

DYREKTORZY SZK

Zespoy ds. realizacji WSDZ/ szkolny doradca zawodowy/ Rady Pedagogiczne

Uczniowie/Rodzice

wspprac z

nauczycielami

(Rad

Pedagogiczn)

prac z

uczniami

Wspprac z

rodzicami

Utworzenie i zapewnienie cigoci dziaania wewntrzszkolnego systemu doradztwa zgodnie ze statutem szk.

Okrelenie priorytetw dotyczcych orientacji i informacji zawodowej w ramach programu wychowawczego

danej szkoy na kady rok nauki.

Okrelenie priorytetw dotyczcych gromadzenia informacji i prowadzenia poradnictwa zawodowego

w szkoach.

Realizacj dziaa z zakresu przygotowania uczniw do wyboru drogi zawodowej i roli pracownika.

Poznanie siebie, diagnoza preferencji i zainteresowa zawodowych.

Ksztatowanie umiejtnoci planowania dalszego rozwoju edukacyjno-zawodowego; kontynuowania

nauki w szkoach ponadgimnazjalnych.

Podejmowanie decyzji zawodowych i edukacyjnych z uwzgldnieniem swego stanu fizycznego i

zdrowotnego.

Ksztatowanie odpowiedzialnoci za wasny rozwj zawodowy.

Ksztatowanie umiejtnoci okrelania swoich celw yciowych, sprawnego komunikowania,

autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem.

Okrelenie swojego potencjau jako podstawy do ksztatowania przyszoci.

Uwiadomienie uczniom koniecznoci konfrontowania wiedzy o zawodach z wiedz o sobie i

aktualnymi trendami na rynku pracy.

Wyrobienie w uczniach pozytywnych postaw wobec pracy.

Prezentacj zaoe pracy informacyjno-doradczej szkoy na rzecz uczniw.

Zajcia suce wspomaganiu rodzicw w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci.

Przedstawienie aktualnej i penej oferty edukacyjnej szkolnictwa na rnych jego poziomach.

Indywidualn prac z rodzicami uczniw, ktrzy maj problemy: zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp.

Gromadzenie, systematyczna aktualizacja i udostpnianie informacji edukacyjno - zawodowej.

Przedstawienie moliwoci zatrudnienia na lokalnym rynku pracy

Informacja edukacyjno zawodowa

(gromadzenie i udostpnianie informacji edukacyjno-

zawodowej o zawodach, o rynku pracy, o moliwociach ksztacenia i zatrudnienia, o

planach rekrutacyjnych szk ponadgimnazjalnych,

Krzewienie samodzielnego pozyskiwania informacji,

organizowanie konkursw zawodoznawczych ( Konkurs

Innowacyjny Radomski Biznes

porady i informacje zawodowe, diagnoza zdolnoci i predyspozycji zawodowych.

- zespoowe, warsztatowe sesje doradcze

(zajcia warsztatowe suce wyposaeniu modziey w zasb wiedzy i umiejtnoci

dotyczcych np. poszukiwania pracy, samozatrudnienia, umiejtnoci interpersonalnych,

planowania kariery zawodowej i innych).

PG 2 238 uczniw

PG 3 - 133 uczniw

PG 5 175 uczniw

PG 6 - 193 uczniw

PG 8 153 uczniw

PG 10 285 uczniw

PG 11 197 uczniw

PG 12 0 uczniw

PG 13 175 uczniw

PG 22 200 uczniw

PG 23 - 109 uczniw

ZSO 4 0 uczniw

ZSO 7 0 uczniw

1858 uczniw klas II

wycieczki zawodoznawcze,

obserwacje (spotkania z absolwentami, ktrzy osignli sukces zawodowy,

spotkania z przedstawicielami rnych zawodw,

spotkania z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawcw,

oczekiwania pracodawcw,

lokalny rynek zatrudnienia,

targi pracy, targi edukacyjne,

instytucje rynku pracy,

szkoy ponadgimnazjalne /otwarte drzwi/,

biura doradztwa personalnego.

PMP

LOGIS

BARTECH

Zakad fryzjerski

Zajcia te dostarczyy wielu nowych

informacji na temat kwalifikacji wymaganych

w danym zawodzie i na okrelonym

stanowisku pracy.

Uczniowie klas trzecich na godzinach wychowawczych w ramach realizacji

zada z zakresu doradztwa zawodowego prezentowali zawody, ktrymi s

zainteresowali.

Gimnazjalici przedstawiali w formie prezentacji power point, informacji i

plakatw predyspozycje, ktre s niezbdne do wykonywania danego

zawodu.

Te wrodzone skonnoci czsto cile wi si z uzdolnieniami, talentami i

pasjami posiadanymi przez dan osob. Istotne jest, by wybra taki zawd,

ktrego wykonywanie bdzie nie tylko obowizkiem, ale

i przyjemnoci.

OGLNOPOLSKI TYDZIE KARIERY

RODZINNE DRZEWA ZAWODOWE- zostay wykonane

rnymi technikami. Uczniowie wykazali si du

kreatywnoci.

Podjte dziaania zachcay przy okazji uczniw do

refleksji nad zawodami w swojej rodzinie

pod hasem:

Zaplanuj swoj przyszo wiadomie.

Nie pozwl aby przypadek, albo kto inny

zaplanowa j za Ciebie!

Wybrane dziaania zrealizowane w ramach

TYGODNIA NA RZECZ KARIERY

1. 27.04.2015 Inauguracja Tygodnia na Rzecz Kariery Muzeum Wsi Radomskiej (wykady,

prezentacje szk zawodowych, spotkania z pracodawcami)

2. Warsztaty dla rodzicw: Autoprezentacja, profesjonalne przygotowanie dokumentw

aplikacyjnych

3. Obiad z zawodem filmy o zawodach prezentowane na stowkach i wietlicach szkolnych

podczas przerw

4. Wycieczki do pracodawcw

5. Happening na eromskiego (wsplne dziaanie z WUP) - porady dla mieszkacw Radomia

zwizane z poszukiwaniem pracy.

Inauguracja Tygodnia Na Rzecz Kariery odbya si 27

kwietnia w Muzeum Wsi Radomskiej.

Celem tego wydarzenia byo zaktywizowanie i nawizanie

dialogu pomidzy pracodawcami a szkoami zawodowymi.

Organizatorzy spotkania chcieli pokaza modziey stojcej

przed trudnym wyborem drogi edukacyjno-zawodowej , ktry

kierunek wybra w odniesieniu do oczekiwa rynku pracy,

czyli pracodawcw.

Na spotkaniu z gimnazjalistami ciekaw tematyk zaprezentowali przedstawiciele instytucji:

RODoN- prelekcja dotyczca Istoty poradnictwa zawodowego oraz informacji o zawodach. Planowanie Kariery Zawodowej

WUP- prelekcja dotyczca Planowanie Kariery Zawodowej

PUP- Aktualny rynek pracy- zawody nadwykowe i zawody deficytowe w powiecie radomskim

Centrum Edukacji i Pracy Modziey- Moliwo pracy osb modocianych oraz ksztacenie zawodowe

Izba Przemysowo-Handlowa Ziemi Radomskiej Bez pasji praca bdzie dla Ciebie nudnym obowizkiem

W ramach Roku Szkoy Zawodowcw modzie klas trzecich

gimnazjum podczas spotkania w Muzeum Wsi Radomskiej

miaa moliwo bliszego poznania rynku pracodawcw

oraz oferty szk zawodowych na nowy rok szkolny

2015/2016.

Zawd fryzjer Zawd mechanik

Spotkanie modziey gimnazjalnej z zaproszonymi

pracodawcami.

Przedstawienie oczekiwa pracodawcw wobec kandydatw do pracy.

Pokazanie gimnazjalistom DROGI DO KARIERY

ZAWODOWEJ.

Otwarte konsultacje prowadzone przez koordynatorw doradztwa edukacyjno-zawodowego w punkcie

konsultacyjnym pod Urzdem Miasta.

Zakoczenie dziaa w ramach Tygodnia na Rzecz Kariery

Doradcy zawodowi

WUP i radomskich

szk

gimnazjalnych

http://www.zebrra.tv/strona/1693-

szukali_wyksztalcenia_w_zawodowkach_co_wybierali.html

http://rdc.pl/informacje/pomagali-gimnazjalistom-podjac-

wlasciwa-decyzje/

http://www.radioplus.com.pl/aktualnosci/8734-gimnazjalisci-

szukali-kariery-w-skansenie.html

http://www.zebrra.tv/strona/1693-szukali_wyksztalcenia_w_zawodowkach_co_wybierali.htmlhttp://www.zebrra.tv/strona/1693-szukali_wyksztalcenia_w_zawodowkach_co_wybierali.htmlhttp://www.zebrra.tv/strona/1693-szukali_wyksztalcenia_w_zawodowkach_co_wybierali.htmlhttp://rdc.pl/informacje/pomagali-gimnazjalistom-podjac-wlasciwa-decyzje/http://rdc.pl/informacje/pomagali-gimnazjalistom-podjac-wlasciwa-decyzje/http://rdc.pl/informacje/pomagali-gimnazjalistom-podjac-wlasciwa-decyzje/http://rdc.pl/informacje/pomagali-gimnazjalistom-podjac-wlasciwa-decyzje/http://rdc.pl/informacje/pomagali-gimnazjalistom-podjac-wlasciwa-decyzje/http://rdc.pl/informacje/pomagali-gimnazjalistom-podjac-wlasciwa-decyzje/http://rdc.pl/informacje/pomagal

Search related