Click here to load reader

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego · PDF fileInformatyka – logowanie się do portali oferujących pracę ... ROCZNY PLAN REALIZACJI Rodzaj przedsięwzięcia ... Uczniowie

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego · PDF fileInformatyka – logowanie się do...

WEWNTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

PODSTAWOWE POJCIA Z ZAKRESU ORIENTACJI I PORADNICTWA ZAWODOWEGO Poradnictwo zawodowe Dugofalowe i wieloetapowe dziaania wychowawcze,

towarzyszce jednostce w trakcie jej rozwoju zawodowego. Obejmuje ono udzielanie pomocy uczniom i dorosym w planowaniu, tworzeniu i rozwoju kariery zawodowej, przynoszcej jednostce satysfakcj i zawodowy sukces.

Orientacja zawodowa Dziaania wychowawcze szkoy, rodzicw, i innych osb, grup

i instytucji - majce na celu przygotowanie modziey do planowania kariery zawodowej, ktrych wanym elementem jest podejmowanie kolejnych decyzji wyboru zawodu i szkoy.

roda, 18 stycznia 2017 2

Doradztwo zawodowe wiadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru

zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analiz pola problemowego jednostki i zawodowej, poprzez analiz pola problemowego jednostki i udzielenie jej informacji zawodowych, podawanie wskazwek, sugestii oraz instrukcji. (K. Leliska)

Informacja zawodowa Zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania

kolejnych decyzji zawodowych oraz zwizanych z zatrudnieniem. Zakres treci, metod i kanay przekazywanych informacji s dostosowane do etapu rozwoju zawodowego jednostki oraz rodzajw podejmowanych decyzji ( K. Leliska)

roda, 18 stycznia 2017 3

WEWNTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA

Og dziaa podejmowanych przez szko w celu przygotowania uczniw do wyboru zawodu, poziomu i kierunku ksztacenia. i kierunku ksztacenia.

roda, 18 stycznia 2017 4

PRZEPISY PRAWA POLSKIEGO I UNIJNEGO DOTYCZCE DORADZTWA ZAWODOWEGO Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 ze zm.) zobowizuje placwki owiatowe do przygotowania uczniw do wyboru zawodu i kierunku ksztacenia. zawodu i kierunku ksztacenia.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r . -Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r., Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz.1304, Nr203, poz. 1966, Nr 228, poz.2258 oraz z 2004 r., Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845) -dotyczy zasadnoci zatrudnienia w szkole doradcy zawodowego.

roda, 18 stycznia 2017 5

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutw publicznego przedszkola oraz publicznych szk (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416) nakadaj na dyrektorw i rady pedagogiczne obowizek organizacji wewntrzszkolnego systemu poradnictwa zawodowego oraz organizacji wewntrzszkolnego systemu poradnictwa zawodowego oraz zaj zwizanych z wyborem kierunku ksztacenia i zawodu".

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkoach i placwkach (Dz. U. 2013.532 z dnia 7 maja 2013 r.). Zajcia zwizane z wyborem kierunku ksztacenia i zawodu oraz planowaniem ksztacenia i kariery zawodowej prowadz nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjalici.

roda, 18 stycznia 2017 6

Rezolucja Rady Unii Europejskiej z 18 Maja 2004-9286/04 to najwaniejszy do tej pory dokument wydany przez Uni Europejsk dotyczcy poradnictwa zawodowego. Wszyscy obywatele Europy powinni mie dostp do usug zwizanych z poradnictwem, informacj zawodow i planowaniem kariery na kadym etapie swojego ycia. Raport pokazuje, e edukacja ustawiczna powinna siga daleko poza dotychczasow praktyk, wystpujc w krajach europejskich. Ksztacenie ustawiczne suy uzupenianiu, aktualizowaniu wiedzy, przekwalifikowaniu oraz uatwieniu awansu zawodowego dorosym

roda, 18 stycznia 2017 7

ZAOENIA WSDZ

Wybr zawodu nie jest pojedynczym, decyzyjnym aktem, ale procesem rozwojowym i stanowi sekwencj decyzji podejmowanych na przestrzeni kilku lat podejmowanych na przestrzeni kilku lat

Preferencje zawodowe wywodz si z dowiadcze dziecistwa i rozwijaj si wraz z upywem czasu

Na wybr zawodu wpywaj gwnie wartoci, czynniki emocjonalne, rodzaj, poziom wyksztacenia, wpyw rodowiska

WSDZ obejmuje prac indywidualn i grupow z uczniami, rodzicami, nauczycielami, ma charakter dziaa planowych

roda, 18 stycznia 2017 8

XXI Liceum Oglnoksztacce realizuje konkretne zadania wynikajce z zaoe WSDZ we wsppracy ze rodowiskowym Domem Dziennego Pobytu Pod Skrzydami

Korzystamy take z dowiadcze absolwentw, ktrzy mog suy pomoc w dziedzinie trafnego wyboru zawodu. Absolwenci Szkoy s pracownikami naukowymi orodkw uniwersyteckich, lekarzami z tytuami profesorskimi. Zwizek emocjonalny z dawn placwk daje moliwoci zwrcenia si o yczliw pomoc w realizacji zada wynikajcych z treci WSDZ. Uzyskujemy w ten sposb informacje o charakterze merytorycznym, mogc liczy na sta pomoc i wspprac

roda, 18 stycznia 2017 9

MODUY DO REALIZACJI

roda, 18 stycznia 2017 10

Ucze

Rynek edukacji i pracy: kierunki studiw,

zawody przyszoci, postawy wobec edukacji

i pracy, wartoci , analiza rynku pracy,

podejmowanie dziaalnoci

gospodarczej

Podejmowanie decyzji: wyznaczanie celw, etapy, tworzenie rnych cieek edukacyjno-zawodowych, Planer Kariery, dokumenty

aplikacyjne

Samopoznanie: zainteresowania,

umiejtnoci, praca w zespole

CELE OGLNE WSDZ

Przygotowanie do dalszego ksztacenia , do roli pracownika na wspczesnym rynku pracy (podjcie wsppracy z Bibliotek Publiczn Przystanek Ksika w realizacji projektu Wykiekuj na rynku pracy, ktry ma na celu podniesienie kompetencji modych osb, stawiajcych pierwsze kroki na rynku pracy. Projekt edukacyjny pod nazw Wiem, umiem, robi czyli ja na rynku pracy.

Wzmacnianie mylenia o karierze zawodowej w perspektywie procesu podejmowania decyzji

Rozszerzanie perspektywy na to, co jest po ukoczeniu szkoy

Ksztatowanie proaktywnych postaw wobec zmian

roda, 18 stycznia 2017 11

Poznawanie przez modzie wasnej osobowoci w okrelaniu przydatnoci zawodowej. przydatnoci zawodowej.

Inspirowanie modziey do poznawania kierunkw ksztacenia i wymaga edukacyjnych w szkoach wyszych

Poznawanie zawodw przyszoci w kraju i Unii Europejskiej

Aktywizowanie rodzicw w proces wychowawczy dziecka dotyczcy wybory dalszej drogi edukacyjnej i waciwej szkoy wyszej

Przygotowanie modziey do podjcia trafnych decyzji o dalszym ksztaceniu i aktywnoci zawodowej,

Okrelenie predyspozycji i zainteresowa ucznia

Przygotowanie ucznia do roli pracownika na obecnym rynku pracy, samodzielnoci w rnych sytuacjach yciowych,

roda, 18 stycznia 2017 12

CELE SZCZEGOWE (OPERACYJNE)

Cele szczegowe doradztwa zawodowego w szkole ponadgimnazjalnej mona sformuowa odrbnie dla trzech rnych blokw tematycznych: Ucze potrafi nakreli indywidualny plan dziaania

Uczniowie poznaj i nazywaj swoje mocne strony oraz czynniki trafnego wyboru (preferencje zawodowe i zainteresowania)

roda, 18 stycznia 2017 13

TRECI WSDZ REALIZOWANE W RAMACH LEKCJI PRZEDMIOTOWYCH

Treci zwizane z realizacj programu WSDZ realizowane na poszczeglnych przedmiotach wynikaj z podstawy programowej kadego z nich. Postawa programowa przywizuje du wag do wychowania a w szczeglnoci do ksztatowania waciwych postaw uczniw. Okrela to oczekiwan sylwetk absolwenta, niezbdn dla funkcjonowania w spoeczestwie i wykonywania okrelonego zawodu. Umoliwia to sprawne funkcjonowanie we wspczesnym wiecie.

roda, 18 stycznia 2017 14

Jzyk polski - autoprezentacja (strj, dykcja, elementy retoryki, autokorekta)

Historia - zmiany w gospodarce i cigo rozwoju cywilizacyjnego Historia sztuki - zawd muzealnika, kurator i kustosz Wiedza o kulturze - kulturoznawstwo, antropologia kulturowa,

historia sztuki, etnologia, Jzyk angielski - przestrze cywilizacyjna jzyka angielskiego Jzyki: francuski, - jak wyej, odpowiednio dla kadego jzyka hiszpaski, rosyjski

roda, 18 stycznia 2017 15

Matematyka tworzenie acucha argumentw i uzasadnianie jego poprawnoci

Fizyka aktywnoci zawodowe zwizane z energetyk jdrow oraz nowe zawody na rynku pracy

Chemia znaczenie przemysu chemicznego w gospodarce (np. zajcia na Wydziale Nowych Technologii i Chemii WAT)

Informatyka logowanie si do portali oferujcych prac

Wychowanie fizyczne znaczenie aktywnoci fizycznej i higieny osobistej

Biologia przemys i ekologia

Edukacja dla bezpieczestwa obrona cywilna

roda, 18 stycznia 2017 16

ROCZNY PLAN REALIZACJI Rodzaj

przedsiwzicia Forma realizacji

Osoba odpowiedzialna

Realizator Uczestnicy Termin

Samopoznanie Test predyspozycji zawodowych Test zainteresowa

Dyrektor Szkoy Elbieta Dajek -psycholog PPP nr 9

Uczniowie kl. I Padziernik-grudzie

Mdrze zaplanuj swoj przyszo

Scenariusze zaj lekcyjnych

Koordynator doradztwa zawodowego

Wychowawca klasy

Uczniowie kl. I Stycze-czerwiec

Zawody przyszoci Pogadanka Prezentacja

Koordynator doradztwa zawodowego

Nauczyciel przedsibiorczoci Wychowawca

Uczniowie kl. II Wrzesie

Kierunek studiw Pogadanka Prezentacja

Dyrektor Szkoy Prof. Tadeusz Saaciski Politechnika Warszawska Wydzia Inynierii i Produkcji

Uczniowie kl. II Padziernik

roda, 18 stycznia 2017 17

roda, 18 stycznia 2017 18

Rodzaj Przedsiwzicia

Forma realizacji

Osoba odpowiedzialna

Realizator Uczestnicy Termin

Przedstawienie moliwoci edukacyjnych i zawodowych

Prezentacja filmw z cyklu Mj Zawd Moja Przyszo

Koordynator doradztwa zawodowego

Pedagog szkolny, Wychowawcy klas, koor

Search related