Wewn…trzszkolny System Doradztwa .Wewn…trzszkolny System Doradztwa Zawodowego Zespo‚u Szk³‚

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Wewn…trzszkolny System Doradztwa .Wewn…trzszkolny System Doradztwa Zawodowego...

1

Wewntrzszkolny System Doradztwa

Zawodowego

Zespou Szk Budownictwa Nr 1 w Poznaniu

2

Spis treci

Wstp ....................................................................................................................................................... 3

I. Obowizujce akty prawne dotyczce udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku

ksztacenia. .............................................................................................................................................. 4

II. Podstawowe pojcia. ........................................................................................................................... 5

III. Zaoenia Wewntrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego (WSDZ). .................................. 7

IV. Diagnoza. .......................................................................................................................................... 9

V. Cele oglne i cele szczegowe WSDZ. ............................................................................................. 9

VI. Czas i miejsce realizacji zada w ramach WSDZ. .......................................................................... 11

VII. Metody i techniki pracy z uczniami. .............................................................................................. 14

VIII. Efekty w ramach dziaalnoci WSDZ. ........................................................................................ 14

IX. Korzyci wynikajce z funkcjonowania WSDZ. ............................................................................ 15

X. Monitoring i ewaluacja. ................................................................................................................... 16

3

Wstp

Ogromny problem polskiej gospodarki stanowi niedopasowanie wyksztacenia

modych ludzi do potrzeb rynku pracy. Wielu z nich nie wybiera wyksztacenia zgodnego

z ich zdolnociami, zainteresowaniami czy potrzebami gospodarki. W sytuacji istniejcego

bezrobocia w Polsce, konieczna jest pomoc doradcw zawodowych na kadym etapie ycia

czowieka. Coraz czciej, bowiem bdzie on zmuszony wielokrotnie zmienia zawd,

uzupenia kwalifikacje oraz poszukiwa pracy. Cige podnoszenie kwalifikacji i ich zmiana

staj si czynnikami na trwale wpisanymi w yciorys zawodowy kadego pracownika.

Std te wanym elementem modernizacji systemu edukacji, w tym gwnie systemu edukacji

zawodowej, staje si wyposaenie uczniw w umiejtnoci przydatne w podejmowaniu

racjonalnych decyzji dotyczcych wyboru zawodu, ktre rzutowa bd na dalszy przebieg

kariery zawodowej modego czowieka. Naley zatem wyposay uczniw naszej szkoy we

wszelkie potrzebne im umiejtnoci, ktre posu do dokonywania trafnych wyborw

w karierze zawodowej, wspiera ich zdolnoci samopoznania, rozpoznawania potrzeb rynku

pracy oraz umiejtnoci budowania swojej cieki zawodowej, podajc za zmianami

spoeczno-gospodarczymi. WSDZ zakada prac doradcz na wszystkich etapach nauczania,

zapewniajc cigo dziaa doradczych dla poszczeglnych klas.

Zesp Szk Budownictwa Nr 1 w Poznaniu powinien by postrzegany jako szkoa,

ktra potrafi w umiejtny sposb czy tradycje z nowoczesnoci take w kontekcie

doradztwa zawodowego.

4

I. Akty prawne regulujce doradztwo zawodowe w szkoach.

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej( art.65).

2. Ustawa o systemie owiaty z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty, Dz.U. 1991 nr

95 poz.425.

3. Ustawa prawo owiatowe z dnia 14 grudnia 2016, Dz. U.2017 poz.59 (rozdzia 3 i 5).

4. Ustawa przepisy wprowadzajce ustaw prawo owiatowe z dnia 14 grudnia 2016,

Dz.U. poz. 60 (art.292.).

5. Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r., (Dz.U.2017

poz,703) w sprawie ramowych planw nauczania dla publicznych szk (& 2.1 i & 4.1).

6. Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. (Dz.U.2017

poz.356) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy

programowej ksztacenia oglnego dla szkoy podstawowej, w tym dla uczniw

z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu umiarkowanym lub znacznym, ksztacenia

oglnego dla branowej szkoy I stopnia, ksztacenia oglnego dla szkoy specjalnej

przysposabiajcej do pracy oraz ksztacenia oglnego dla szkoy policealnej.

7. Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. (Dz. U.2017

poz.649)w sprawie szczegowej organizacji publicznych szk i publicznych przedszkoli

(& 17.2,3).

8. Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. (Dz. U.2013

poz.532) w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

w publicznych przedszkolach, szkoach i placwkach (& 5.1, 2 & 7.1, 5 & 17, & 19.1,2

& 23,1 & 25.1 i 2).

5

II. Podstawowe pojcia

PORADNICTWO ZAWODOWE system dugofalowych wieloetapowych dziaa

wychowawczych towarzyszcych jednostce w trakcie rozwoju zawodowego. Obejmuje ono

caoksztat zada zwizanych z udzielaniem uczniom i dorosym pomocy w planowaniu,

tworzeniu i rozwoju kariery zawodowej, przynoszcej jednostce satysfakcj i zawodowy

sukces.

ORIENTACJA ZAWODOWA (a waciwie orientacja szkolna i zawodowa lub szerzej

orientacja edukacyjna i zawodowa) to wszelkie oddziaywania wychowawcze i informacyjne,

majce na celu umoliwienie podjcia waciwej decyzji o wyborze zawodu, decyzji

uwzgldniajcej zarwno zainteresowania i predyspozycje danej osoby, jak i potrzeby rynku

pracy.

Na orientacj zawodow skada si wic: wiedza o zawodach i o psychofizycznych

wymaganiach zwizanych z ich wykonywaniem, indywidualna ocena zainteresowa

i wasnych predyspozycji, wiedza o sposobie zdobywania kwalifikacji w wybranym

zawodzie, rozeznanie w potrzebach rynku pracy w danym kraju.

DORADZTWO ZAWODOWE wiadczenie pomocy w podejmowaniu kolejnych decyzji

dotyczcych wyboru zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez

analiz pola problemowego jednostki i udzielenie jej informacji zawodowych, podawanie

wskazwek, sugestii oraz instrukcji1.

DORADCA ZAWODOWY osoba ktra, w formie grupowych i indywidualnych porad

zawodowych skierowanych do modziey i osb dorosych udziela pomocy w wyborze

zawodu, kierunku ksztacenia i szkolenia, uwzgldniajc ich moliwoci psychofizyczne

i sytuacj yciow a take potrzeby rynku pracy oraz moliwoci systemu edukacyjnego,

wsppracujc z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniw oraz

wykorzystujc w tym celu wiedz o zawodach, znajomo psychologicznych

1 Por.: K. Leliska, Zaoenia i kierunki rozwoju poradnictwa zawodowego w warunkach reformy edukacji,

Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego,1999, nr 2/11, s.29.

6

i pedagogicznych technik, diagnoz rynku pracy oraz techniczne rodki przekazywania

informacji zawodowej2.

KOORDYNATOR WEWNTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO osoba

odpowiedzialna za nadzr, realizacj i modyfikacj wewntrzszkolnego systemu doradztwa

zawodowego. Funkcj t sprawuje szkolny doradca zawodowy, psycholog, pedagog lub osoba

wyznaczona przez dyrektora szkoy3.

INFORMACJA ZAWODOWA zbir danych potrzebnych jednostce do podejmowania

kolejnych decyzji zawodowych oraz zwizanych z zatrudnieniem. Zakres treci, metod

i kanay przekazywanych informacji s dostosowane do etapu rozwoju zawodowego jednostki

oraz rodzajw podejmowanych decyzji4.

INFORMACJA EDUKACYJNA zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania

decyzji zwizanych z dalszym ksztaceniem i nabywaniem kwalifikacji5.

POLSKA RAMA KWALIFIKACJI (PRK) opis omiu wyodrbnionych w Polsce poziomw

kwalifikacji odpowiadajcych odpowiednim poziomom europejskich ram kwalifikacji,

sformuowanych za pomoc oglnych charakterystyk efektw uczenia si dla kwalifikacji na

poszczeglnych poziomach, ujtych w kategoriach wiedzy, umiejtnoci i kompetencji

spoecznych6.

ZAINTERESOWANIE ZAWODOWE utrzymujca si tendencja do obserwowania i poznawania

danego obszaru rzeczywistoci, zwizanego z wykonywaniem okrelonego rodzaju pracy

zawodowej7.

2 Por.: Klasyfikacja zawodw i Specjalnoci, t. 5, z. 2,cz.II., Warszawa 1995, s. 497.

3 Oprac. Centrum Doradztwa Zawodowego dla Modziey w Poznaniu, Ramowy program wewntrzszkolnego

systemu doradztwa zawodowego w technikum, s. 18. 4 Por.: K. Leliska, Przygotowanie uczniw do wyboru zawodu metod zaj praktycznych, Warszawa 1985,

s.35.

5 Oprac. G. Sotysiska.

6 Ustawa z dnia 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018r.poz.64), cyt. za

Centrum Doradztwa Zawodowego dla Modziey w Poznaniu, Ramowy..., s. 19. 7 Por. A. Weyssenhoff, Kruk-Krymula E., Biko J., Piekarski M., Orientacja zawodowa. Poradnik dla doradcw

zawodowych, nauczycieli i pedagogw szkolnych, MEN, Krakw 2011, cyt. za Centrum Doradztwa

Zawodowego dla Modziey w Poznaniu, Ramowy..., s. 21.

7

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE waciwoci anatomiczno-fizjologiczne, gownie

budowa i funkcjonowanie ukadu nerwowego, w tym zadatki wrodzone, podlegajce

rozwojowi, warun