Click here to load reader

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO zsp. · PDF fileZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W GONIĄDZU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WSTĘP W sytuacji wciąż dużego

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO zsp. · PDF fileZESPÓŁ SZKOLNO -...

ZESP SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W GONIDZU

WEWNTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNTRZSZKOLNY

SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

ZESP SZKOLNO PRZEDSZKOLNY

W GONIDZU

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425 z pn.

zm.).

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 1982 nr 3 poz. 19z pn.

zm.).

3. Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie

ramowych planw nauczania w szkoach publicznych.

4. Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkoach i

placwkach.

ZESP SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W GONIDZU

WEWNTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WSTP

W sytuacji wci duego bezrobocia w Polsce, pomoc doradcw zawodowych

powinna by dostpna na kadym etapie ycia czowieka. Coraz czciej bowiem bdzie on

zmuszony wielokrotnie zmienia zawd, uzupenia kwalifikacje oraz poszukiwa pracy.

Cige podnoszenie kwalifikacji i ich zmiana staj si czynnikami trwale wpisanymi

w yciorys zawodowy kadego pracownika. Std te wanym elementem systemu edukacji

staje si wyposaenie uczniw w umiejtnoci przydatne w podejmowaniu racjonalnych

decyzji dotyczcych wyboru zawodu. Oznacza to konieczno stworzenia takiego systemu

doradztwa zawodowego, ktry zapewni uczniom nie tylko poznanie moliwoci zdobycia

zawodw oferowanych przez szkoy oraz wymaga, jakie stawiaj one kandydatom, ale

umoliwi rozwijanie wiadomoci wasnych uzdolnie, posiadanych umiejtnoci

kwalifikacji

i zainteresowa - w aspekcie yczeniowym i rzeczywistym. Ponadto tworzony system

doradztwa powinien zapewni poznanie procesu aktywnego poszukiwania pracy,

podejmowania decyzji oraz uwiadomienie konsekwencji dokonywanych wyborw. Powinien

wdraa uczniw do radzenia sobie za zmianami poprzez rozwijanie umiejtnoci

adaptacyjnych oraz umiejtnoci wychodzenia naprzeciw nowym sytuacjom i nowym

wyzwaniom.

Tym wyzwaniom prbuje sprosta Wewntrzszkolny System Doradztwa

Zawodowego (WSDZ), ktry bdzie realizowany w Szkole Podstawowej oraz w Gimnazjum

w Gonidzu. Program ten, skierowany jest do wszystkich uczniw szkoy oraz ich rodzicw.

Stwarza on moliwo zdobycia wiedzy i umiejtnoci niezbdnych do odnalezienia swojego

miejsca na drodze kariery zawodowej - poznania siebie i wasnych predyspozycji

zawodowych, zasad rzdzcych rynkiem pracy, uzyskania informacji o lokalnym rynku pracy

i zaplanowania wasnej kariery zawodowej.

Realizatorami WSDZ bd wszyscy nauczyciele, wychowawcy klas, pedagog szkolny

oraz dyrekcja szkoy. Dodatkowo bdzie prowadzona wsppraca z Poradni Psychologiczno-

Pedagogiczn w Mokach oraz z Powiatowym Urzdem Pracy w Mokach w zakresie

organizowania zaj doradczych dla uczniw i rodzicw. Osob koordynujc realizacj

zada doradczych w szkole bdzie pedagog szkolny.

WSDZ bdzie realizowany podczas:

lekcji wychowawczych,

zaj edukacyjnych z zakresu orientacji zawodowej,

lekcji przedmiotowych, na ktrych s realizowane treci z zakresu orientacji

zawodowej,

spotka z przedstawicielami szk ponadgimnazjalnych,

spotka z rodzicami,

ZESP SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W GONIDZU

WEWNTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

udostpniania informacji o zawodach, szkoach ponadpodstawowych i

ponadgimnazjalnych, rynku pracy (bieca aktualizacja informacji na Tablicy

Informacyjnej i stronie internetowej szkoy),

indywidualnych konsultacji i porad;

wspprac z instytucjami pozaszkolnymi wspomagajcymi orientacj edukacyjno-

zawodow.

ZAOENIA WSDZ

Wewntrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ) obejmuje og dziaa

podejmowanych przez szko w celu prawidowego przygotowania uczniw do wyboru

zawodu, poziomu i kierunku ksztacenia.

CELE GWNE

Przygotowanie modziey do podjcia decyzji o dalszym ksztaceniu i przyszej

aktywnoci zawodowej;

Wyposaenie uczniw w umiejtnoci suce podejmowaniu waciwych decyzji

yciowych, okrelenie wasnych predyspozycji i zainteresowa;

Tworzenie i systematyczna aktualizacja bazy edukacyjno-informacyjnej z zakresu

orientacji i poradnictwa zawodowego;

Wsppraca z instytucjami wspierajcymi Wewntrzszkolny System Doradztwa

Zawodowego (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowy Urzd Pracy,

Zakady pracy);

CELE SZCZEGOWE

Uczniowie:

Ksztatowanie umiejtnoci planowania dalszego rozwoju edukacyjno-zawodowego

oraz kontynuowania nauki w szkoach programowo wyszych;

Dostarczenie uczniom informacji o szkoach ponadpodstawowych i

ponadgimnazjalnych, zawodach, aktualnych trendach na rynku pracy;

Ksztatowanie odpowiedzialnoci za wasny rozwj zawodowy;

Wdraanie uczniw do samopoznania (analiza swoich sabych i mocnych stron oraz

wasnych zainteresowa);

Ksztatowanie umiejtnoci okrelania swoich celw yciowych, sprawnego

komunikowania, autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem;

Ksztatowanie wiadomych decyzji w wyborze zawodu i szkoy z uwzgldnieniem

swego stanu fizycznego i zdrowotnego;

ZESP SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W GONIDZU

WEWNTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

Uwiadomienie uczniom koniecznoci konfrontowania wiedzy o zawodach z wiedz o

sobie i aktualnymi trendami na rynku pracy;

Wyrobienie w uczniach pozytywnych postaw wobec pracy;

Aktywizowanie uczniw do poznawania rnych grup zawodowych;

Rodzice:

Przygotowanie rodzicw do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji

edukacyjnych i zawodowych;

Zapoznanie rodzicw z problematyk wyboru zawodu i moliwociami dalszego

ksztacenia;

Dostarczenie opiekunom wiedzy o dziecku, jego umiejtnociach, preferowanych,

wartociach, zdolnociach, zainteresowaniach, mocnych i sabych stronach;

Dostarczenie informacji o przeciwwskazaniach zdrowotnych;

Nauczyciele:

Wsparcie nauczycieli w realizowaniu zada zwizanych z orientacj zawodow;

Uwiadomienie nauczycielom koniecznoci wplatania w treci przedmiotowe tematyki

z zakresu orientacji zawodowej;

PLAN REALIZACJI WSDZ

Lp

Opis dziaania

Sposoby realizacji

Osoba

odpowiedzia

lna

Termin

ZADANIE 1:

Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczeglnych uczniw na informacje

edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu ksztacenia i kariery zawodowej

1. Diagnozowanie potrzeb

doradczych uczniw z

wykorzystaniem rnych

metod i rde pozyskiwania

informacji na ten temat.

1. Przeprowadzanie rozmw indywidualnych

z uczniami i/lub z

rodzicami na temat

potrzeb doradczych

uczniw;

2. Analiza literatury przedmiotu pod ktem

potrzeb doradczych

uczniw;

3. Konsultowanie potrzeb doradczych uczniw z

rodzicami;

lub

1. Opracowanie ankiety dotyczcej skonnoci

zawodowych/rozpoznaw

Wychowawc

a klasy

Nauczyciele

Pedagog

szkolny

Pedagog

szkolny

Wychowawc

wrzesie-

padziernik

wrzesie-

padziernik

ZESP SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W GONIDZU

WEWNTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

ania potrzeb doradczych

uczniw;

2. Przeprowadzenie ankiet wrd uczniw;

a klasy

ZADANIE 2:

Gromadzenie, aktualizacja i udostpnianie informacji edukacyjnych i zawodowych

waciwych dla danego poziomu ksztacenia

Lp

Opis dziaania

Sposoby realizacji

Osoby

odpowiedzia

lne

Termin

1. Gromadzenie i

aktualizowanie zasobw

informacji edukacyjno-

zawodowej.

1. Tworzenie i wzbogacenie o nowe

materiay bazy

informacyjnej ulotki,

filmy, ksiki,

informacje o tendencjach

na rynku pracy,

dostpnej ofercie

edukacyjnej itp.

Bibliotekarz

Pedagog

szkolny

Wychowawc

y klas

na bieco,

cay rok

szkolny

2. Umieszczanie materiaw

oraz informacji z zakresu

doradztwa edukacyjno-

zawodowego na stronie

internetowej szkoy i na

tablicy informacyjnej.

2. ledzenie zmian (i nowinek) dotyczcych

doradztwa edukacyjno-

zawodowego;

3. Przygotowanie i zamieszczanie

materiaw

informacyjnych z

zakresu doradztwa na

stron www szkoy i

Tablic Informacyjn;

Pedagog

szkolny

Pedagog

szkolny

na bieco

cay rok

szkolny

na bieco

cay rok

szkolny

3. Udostpnianie informacji na

temat szk

ponadgimnazjalnych,

zasadach rekrutacji, dniach

otwartych itp.

1. Gromadzenie i przekazywanie

ulotek/materiaw

informacyjnych

o szkoach

ponadpodstawowych i

ponadgimnazjalnych

(biblioteka, Tablica

Informacyjna, strona

internetowa szkoy);

2. Przedstawianie ofert szk

ponadpodstawowych i

Search related