Click here to load reader

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego dla Szkoły ...img.iap.pl/s/714/6391/Edytor/File/WSDZ_-_SP1.pdf 3. Akty prawne regulujące doradztwo zawodowe w szkole 4. Adresaci działań

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego dla Szkoły...

 • Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

  dla Szkoły Podstawowej nr.1 im. Karpackiego

  Oddziału Straży Granicznej w Ropie

  oraz program realizacji WSDZ na rok szkolny

  2019/2020

 • Spis treści:

  1. Wstęp

  2. Założenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego oraz cele orientacji

  zawodowej (klasy I-VI) i doradztwa zawodowego (klasy VII-VIII)

  3. Akty prawne regulujące doradztwo zawodowe w szkole

  4. Adresaci działań w zakresie doradztwa

  5. Realizatorzy działań związanych z doradztwem (koordynator, osoba odpowiedzialna)

  6. Zadania WSDZ

  7. Formy i sposoby realizacji WSDZ

  8. Metody pracy

  9. Sojusznicy i sieci współpracy

  10. Przewidywane rezultaty

  11. Monitoring i ewaluacja

  12. Załączniki:

  a) Załącznik nr 1. Program realizacji WSDZ dla klas I-III na rok szkolny 2019/2020

  b) Załącznik nr 2. Program realizacji WSDZ dla klas IV-VI na rok szkolny 2019/2020

  c) Załącznik nr 3. Program realizacji WSDZ dla klas VII-VIII na rok szkolny 2019/2020

 • 1. Wstęp

  Szkoła podstawowa to pierwszy etap zorganizowanej nauki. Jest to też czas, w którym

  młody człowiek poznaje siebie, swoje zainteresowania, predyspozycje i mocne strony.

  Powoli poznaje świat zawodów, a także podejmuje pierwsze decyzje edukacyjno-zawodowe.

  Jest to szczególny czas dla młodego człowieka ze względu na intensywne nabywanie i rozwój

  kompetencji społecznych. Na rynku pracy obowiązuje strategia uczenia się przez całe życie.

  Strategia uczenia się przez całe życie wymaga umiejętności podejmowania ważnych decyzji

  dotyczących np.: wyboru szkoły ponadpodstawowej, kierunku studiów. Środowisko szkolne

  wspiera ucznia w samopoznaniu, a prawidłowy jego rozwój fizyczny, emocjonalny

  i społeczny warunkuje powodzenie na ścieżce edukacyjno-zawodowej.

  Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ) w szkole obejmuje ogół

  działań mających na celu prawidłowe przygotowanie uczniów do podejmowania przez nich

  korzystnych decyzji edukacyjno-zawodowych.

  2. Założenia

  Szkoła realizuje koncepcję uczenia się przez całe życie,

  Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego to celowe, systematyczne

  i zaplanowane działania podejmowane przez szkołę, działania realizowane są w sposób

  spójny zgodnie z programem realizacji na każdy rok szkolny.

  Cel orientacji zawodowej (klasy I-VI): zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami,

  kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie

  i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.

  Cel doradztwa zawodowego (klasy VII-VIII): wspieranie uczniów w procesie

  przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia

  i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych

  oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku.

  3. Akty prawne regulujące doradztwo zawodowe w szkole

   Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14.12.2016 r. (Dz. U. z 2017 r. Poz. 59);

   Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1943);

   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie

  doradztwa zawodowego (Dz. U. 2018, poz. 1675);

 •  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.03.2017 r. w sprawie

  ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 703);

   Ustawa: Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe z dnia 14.12.2016 r.

  (Dz. U. z 2017 r. poz.60);

   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9.08.2017 r. w sprawie zasad

  udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

  szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591);

   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.02.2017 r. w sprawie

  podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej

  kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów

  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

  kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły

  specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

  (Dz. U. 2017 poz. 356)

   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie

  szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575)

   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy

  programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia

  ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością

  intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego

  dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej

  przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

  (Dz. U. z 2017 r. poz. 356);

   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie

  warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży

  niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem

  społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578);

   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad

  udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych

  przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591);

   Statut Szkoły;

 • 4. Adresaci działań w zakresie doradztwa

  Działania związane z realizacją doradztwa zawodowego kierowane są do:

   uczniów,

   rodziców/opiekunów prawnych,

   nauczycieli.

  5. Realizatorzy działań związanych z doradztwem (koordynator, osoba odpowiedzialna)

  Wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej zaangażowani są w realizację działań

  związanych z doradztwem zawodowym oraz inne osoby zatrudnione w szkole,

  np. pielęgniarka szkolna. Osoby te współpracują z rodzicami uczniów przy realizacji WSDZ.

  Program realizacji WSDZ na dany rok szkolny opracowuje doradca zawodowy albo inny

  nauczyciel lub nauczyciele odpowiedzialni za realizację doradztwa zawodowego w szkole,

  wyznaczeni przez dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły odpowiada za organizację działań

  związanych z doradztwem zawodowym. Koordynacją realizacji programu WSDZ na dany rok

  szkolny zajmuje się doradca zawodowy lub wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel,

  w tym nauczyciel wychowawca opiekujący się oddziałem, pedagog lub psycholog.

  6. Zadania WSDZ

   inspirowanie uczniów do dokonywania samooceny i poznawania własnych zasobów,

   wspieranie uczniów w poznawaniu świata zawodów i rynku pracy,

   zapoznawanie uczniów z koncepcją uczenia się przez całe życie i rynkiem

  edukacyjnym,

   udzielanie pomocy uczniom w nabywaniu umiejętności planowania i podejmowania

  decyzji związanych z dalszą ścieżką edukacyjną i zawodową.

  Zadania realizatorów WSDZ:

  Dyrektor:

   odpowiada za organizację działań związanych z doradztwem zawodowym;

   współpracuje z doradcą zawodowym w celu realizacji WSDZ;

 •  wspiera kontakty pomiędzy uczestnikami procesu orientacji zawodowej

  oraz doradztwa zawodowego w szkole a instytucjami zewnętrznymi;

   zapewnia warunki do realizowania w szkole zajęć orientacji zawodowej

  i doradztwa zawodowego;

   organizuje w szkole wspomaganie realizacji działań z zakresu orientacji

  zawodowej i doradztwa zawodowego poprzez planowanie i przeprowadzanie

  działań mających na celu poprawę jakości pracy placówki w tym obszarze.

  Doradca zawodowy:

   określa mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

   pomaga uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

   prowadzi zajęcia z zakresu preorientacji, orientacji zawodowej i doradztwa

  zawodowego oraz zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

   wspiera nauczycieli, wychowawców, specjalistów i rodziców w realizacji działań

  związanych z doradztwem zawodowym;

   prowadzi doradztwo indywidualne dla uczniów;

   systematycznie diagnozuje zapotrzebowanie uczniów, rodziców i nauczycieli

  na działania związane z doradztwem zawodowym;

   planuje, koordynuje, monitoruje i prowadzi ewaluację oraz promuje działania

  związane z doradztwem zawodowym podejmowane przez szkołę we współpracy

  z wychowawcami, nauczycielami i specjalistami;

   gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe właściwe

  dla danego poziomu kształcenia;

   organizuje współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły podnoszącą

  efektywność prowadzonych działań związanych z doradztwem zawodowym;

   współpracuje z dyrektorem szkoły, realizując zadania związane z orientacją zawodową

  i doradztwem zawodowy