Click here to load reader

Jak zaplanować Wewnątrzszkolny System Doradztwa ...gsdz.pl/konferencja_2016_11_16/mat_po/Jak_zaplanowac_WSDZ.pdf · PDF file•bo nie wiemy, czy dobrze ... zasady organizacji czegoś

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Jak zaplanować Wewnątrzszkolny System Doradztwa...

Jak zaplanowa Wewntrzszkolny System Doradztwa Zawodowego jako spjne, rnorodne dziaania szkoy?

dr Danuta Oleksiak

Konsultant W-M ODN w Elblgu

Wojewdzki koordynator doradztwa zawodowego

Rozporzdzenie MEN z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie ramowych statutw publicznego przedszkola oraz publicznych szk

GIMNAZJUM, ZSZ, TECHNIKUM, LICEUM

Statut okrela organizacj wewntrzszkolnego systemu doradztwa oraz zaj zwizanych z wyborem kierunku ksztacenia

2001-2002

Dlaczego podejmujemy temat WSDZ po 14 latach od jego wprowadzenia?

bo nadal nie wiemy czym jest?

bo nie jestemy pewni, czy dobrze rozumiemy jego ide/rol?

bo nie wiemy, czy dobrze opracowalimy dokumentacj?

bo nie wiemy, czy dobrze realizujemy?

bo nie widzimy jego zwizku z innymi obszarami pracy szkoy?

bo chcemy si upewni, e idziemy w dobra stron?

bo..

Pilota projektu zewntrznego wsparcia szk w realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego (2011-2012).Badania Centrum Bada i analiz Rynku Raport: Stan i rola doradztwa zawodowego w wybranych powiatach wojewdztwa warmisko-mazurskiego

Tym, co moe dziwi jest fakt, e w wielu szkoach, w ktrych funkcjonuje WSDZ, dyrektorzy szk nie orientuj si, jaka jest tre owego dokumentu.

Braki w wiedzy dotycz midzy innymi:

zasad, na jakich ten dokument zosta opracowany;

faktu czy samorzd uczniowski, rodzice, nauczyciele mieli udzia w przygotowaniu tego dokumentu;

tego, kto zajmuje si wdraaniem WSDZ (str. 95)

Wewntrzszkolny System Doradztwa ZawodowegoCo to jest system?

SOWNIK JZYKA POLSKIEGO:

- ukad elementw majcy okrelon struktur i stanowicy logicznie uporzdkowan cao

- uporzdkowany zbir twierdze, pogldw, tworzcych jak teori

- okrelony sposb wykonywania jakiej czynnoci lub zasady organizacji czego

- log. caociowy i uporzdkowany zesp zda poczonych ze sob stosunkami logicznego wynikania

WSDZ - og dziaa podejmowanych przez szko w celu przygotowania uczniw do wyboru zawodu, poziomu i kierunku ksztacenia. System powinien okrela: role i zadania nauczycieli w ramach rocznego planu dziaa, czas i miejsce realizacji zada, oczekiwane efekty, metody pracy (A. ukaszewicz, KOWEZiU).

DOKUMENT, ktry powinna posiada kada szkoa

DOKUMENT okrelajcy dziaania podejmowane w szkole w celu

przygotowania uczniw do wyboru zawodu, poziomu i kierunku

ksztacenia

SWOISTY PROGRAM REALIZACJI DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEOGO W SZKOLE

RZECZYWISTE, usystematyzowane,

zorganizowane DZIAANIA

podejmowane w szkole w celu realizacji zaoe WSDZ

WEWNTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGOD

OKU

MEN

TY

STATUT SZKOY

WEWNTRZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO (lub inaczej) JAKO WIELOLETNIA KONCEPCJA/PROGRAM

PLAN REALIZACJI WSDZ NA DANY ROK SZKOLNY

PLANY REALIZACJI BDCE W POSIADANIU REALIZATORW

DOKUMENTACJA MONITOROWANIA REALIZACJI WSDZ

REALIZ

ATO

RZY DYREKTOR DORADCA/LIDER/KOORDY

NATOR

NAUCZYCIELE, SPECJALICI

INSTYTUCJE ZEWNTRZNE WSPIERAJCE REALIZACJ WSDZ, W TYM PRACODAWCY i RODZICE

AD

RESACI

UCZNIOWIE

RODZICE UCZNIW

NAUCZYCIELE

INNE PODMIOTY WCZONE DO SYSTEMU (np. lokalna spoeczno, pracodawcy)

CZY, A JELI TAK, TO W JAKIM STOPNIU REALIZOWANE S W PRAKTYCE ZAOENIA WSDZ?

WSDZ JEGO ZAOENIAREALIZATORZY WSDZ

=

AKCYJNO DORADZTWA A NIE SYSTEM, NIE PROCES

Wewntrzszkolny System Doradztwa Zawodowego jako spjne, rnorodne dziaania szkoy

1. Jakie warunki trzeba speni, aby WSDZ by spjny z koncepcj pracy szkoy, potrzebami odbiorcw oraz moliwociami realizatorw?

2. Jakie dziaania w ramach tej spjnoci moemy podejmowa, aby odbiorcy otrzymali rnorodn ofert dziaa ukierunkowanych na wsparcie wyboru zawodu i kierunku ksztacenia?

Warunek 1. Spjno ma swoje rdo w przemylanej i zorganizowanej koncepcji WSDZ

- Ustawie z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty

- Rozporzdzeniu MEN z dnia 30 kwietnia 2013 w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkoach i placwkach

- Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutw publicznego przedszkola oraz publicznych szk

- Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz ksztacenia oglnego w poszczeglnych typach szk; Rozporzdzenie MEN z 07 grudnia 2011 w sprawie podstawy programowej ksztacenia w zawodach

- Inne, np. Rozporzdzeniu MEN z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymaga wobec szk i placwek

Warunek 1. Spjno ma swoje rdo w przemylanej i zorganizowanej koncepcji WSDZ

Kto i dlaczego zainicjowa dziaania ukierunkowane na opracowanie planu pracy nad WSDZ?

Kto i dlaczego przeprowadzi diagnoz potrzeb odbiorcw w zakresie doradztwa zawodowego w szkole?

Kto i dlaczego przeprowadzi diagnoz stanu doradztwa w szkole?

Kto i dlaczego rozdziela zadania w ramach WSDZ? Kto i dlaczego prowadzi jego ewaluacj?

Kto i dlaczego opracowa WSDZ? Jakich i dlaczego partnerw wczy w ten proces?

Warunek 2. Spjno wymaga zaangaowania si w realizacj WSDZ wszystkich podmiotw za to odpowiedzialnych

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole realizuj:

- nauczyciele

- wychowawcy

- pedagodzy, psycholodzy

- specjalici

- doradcy zawodowi

Organizatorem doradztwa edukacyjno-zawodowego jest dyrektor szkoy

Koordynatorem doradztwa edukacyjno-zawodowego jest szkolny doradca zawodowy lub osoba spord kadry wskazana przez dyrektora

Warunek 3. Spjno wymaga rzetelnego zaplanowania i koordynowania realizacji zada szczegowych wynikajcych z koncepcji WSDZD

yre

kto

r sz

koy

Koordynator doradztwa zawodowego

Plan/harmonogram realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego w roku szk.

Co w ramach tego planu wykonaj nauczyciele?

Co w ramach tego planu wykonaj wychowawcy?

Co w ramach tego planu wykonaj pedagodzy?

Co w ramach tego planu wykonamy wsplnie?

Co w ramach tego planu..?

Wewntrzszkolny system

doradztwa zawodowego

Wsparcie i nadzr dyrektora

Warunek 4. Spjno wymaga rzetelnego zaplanowania i koordynowania realizacji zada szczegowych wynikajcych z koncepcji WSDZD

yre

kto

r sz

koy

Koordynator doradztwa zawodowego

Plan/harmonogram realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego w roku szk.

Co w ramach tego planu wykonaj nauczyciele?

Co w ramach tego planu wykonaj wychowawcy?

Co w ramach tego planu wykonaj pedagodzy?

Co w ramach tego planu wykonamy wsplnie?

Co w ramach tego planu..?

Wewntrzszkolny system

doradztwa zawodowego

Wsparcie i nadzr dyrektora

Doradca/lider koordynuje

realizacj WSDZ

- prowadzi konsultacje

- realizuje zajcia

specjalistyczne

- wspiera rodzicw, kadr

- .

Nauczyciel przedmiotu:

- rozwija zainteresowania

- wplata treci zawodoznawcze

w treci przedmiotowe

- uczy uczenia si

- inne

Wychowawca:

- prowadzi lekcje wychowawcze -

zawodoznawcze

- rozwija zainteresowania

- wspiera i angauje rodzicw,

inne

Bibliotekarz:

- zarzdza informacj

- zarzdza kcikiem zawodoznwczym

- kontakty z pracodawcami, instytucjami,

- inne

Pedagog, pesycholog:

- prowadzi diagnozy,

zajcia, konsultacje i

inne

WYCIECZKI ZAWODOZNAWCZE FESTYNY ZAWODOZNAWCZE DRZWI OTWARTE

SPOTKANIA Z PRACODAWCAMI UDZIA W TARGACH EDUKACJI I PRACY

KONKURSY RODZIC-DORADCA NIEPROFESJONALNY INNE.

Kady nauczyciel, wychowawca, specjalista, pedagog,.. realizuje Program Wychowawczy Szkoy. Czy moliwe jest, aby uznawa Wewntrzszkolny System Doradztwa Zawodowego jako zupenie odrbne zadanie szkoy?

PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOY

WEWNTRZSZKOLNY SYSTEM

DORADZTWA ZAWODOWEGO

FESTYN

RODZINNY

Czy dziaania w ramach WSDZ mog wczy si w inne dziaania podejmowane na rzecz wychowania uczniw?

Przykad:

Przygotowuje

caa kadra

pedagogiczna i

nie tylko

(rodzice,

partnerzy szkoy,

pracodawcy, itp.)W Wrd gier i

zabaw s rwnie

te, ktre dotycz

wyborw

edukacyjnych i

zawodowych

uczniw

Festyn rodzinny

jest form

realizacji zaoe

programu

wychowawczego,

WSDZ i programu

profilaktyki

www.kwalifikacje.edu.pl

UWAGA!!!

http://www.kwalifikacje.edu.pl/

Warunek 5. Spjno wymaga, aby Realizatorzy WSDZ potrafili wprowadzi w ycie zadania dla nich wskazane oraz realizowali je waciwie

Jakie formy wsparcia w zakresie pogbiania wiedzy i doskonalenia umiejtnoci z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego otrzymali nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, specjalici?

Kto powinien zadba o zapewnienie kadrze tego wsparcia?

Dyrektor szkoyKoordynator

doradztwaSpecjalici ?

Rozp. MEN z 30.04.2013.

Przygotowaniu ucznia do planowania dalszej cieki edukacyjne i

zawodowej sprzyja wspieranie nauczycieli, wychowawcw grup

wychowawczych i innych specjalistw w udzielaniu pomocy

psychologiczno-pedagogicznej

Warunek 6. Spjno wymaga rzetelnego monitorowania realizacji zada wynikajcych z planu/harmon

Search related