of 31 /31
1

Jak skutecznie zaplanować i zrealizować strategię firmy w przypadku kontroli podatkowej

Embed Size (px)

DESCRIPTION

18 MAJA 2006. Jak skutecznie zaplanować i zrealizować strategię firmy w przypadku kontroli podatkowej. Braki w zarządzaniu ryzykiem podatkowym – potencjalne sankcje. Postępowanie podatkowe. Zaległość podatkowa (odsetki, sankcje). Postępowanie karne - skarbowe. Odpowiedzialność karna - PowerPoint PPT Presentation

Text of Jak skutecznie zaplanować i zrealizować strategię firmy w przypadku kontroli podatkowej

 • DORADZTWO PODATKOWE

  Jak skutecznie zaplanowa i zrealizowa strategi firmy w przypadku kontroli podatkowej18 MAJA 2006

 • Braki w zarzdzaniu ryzykiem podatkowym potencjalne sankcjePostpowanie podatkowe Postpowanie karne - skarbowe Postpowanie na gruncie ustawy o OPZZalego podatkowa(odsetki, sankcje)Odpowiedzialno karnaosb (czonkw zarzdu)Braki w nadzorze wewntrznymKary finansowe i inne

 • Potencjalne ryzyka wynikajce z niezgodnoci z prawem podatkowymRyzyko finansoweSankcje wynikajce z przepisw podatkowychRyzyko odpowiedzialnoci karnej odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe (w tym Czonkw Zarzdu)Sankcje wynikajce z ustawy Kodeks karny skarbowy Ryzyko odpowiedzialnoci karnej dla spekSankcje wynikajce z ustawy o odpowiedzialnoci podmiotw zbiorowych (OPZ)Nadmierne opodatkowanie utracone szanse optymalizacji podatkw

 • Ryzyko finansoweSankcje wynikajce z przepisw podatkowychW przypadku wykrycia przez organy podatkowe nieprawidowoci w rozliczeniach podatkowych konieczno zapaty zalegej kwoty, wraz z odsetkami karnymi (obecnie 11% rocznie) Zanienie zobowizania podatkowego w rozliczeniach z tytuu VAT skutkuje naoeniem dodatkowej sankcji w wysokoci 30% kwoty zanieniaW przypadku wykrycia nieprawidowoci w zakresie ustalania cen w transakcjach z podmiotami powizanymi (gdy podatnik nie bdzie w stanie przedstawi organom wymaganej prawem dokumentacji cen transferowych) nieudokumentowany dochd podlega opodatkowaniu wedug sankcyjnej 50% stawki CIT

 • Potencjalna odpowiedzialno karna czonkw zarzdu Kodeks karny skarbowyNieprawidowoci w rozliczeniach podatkowych mog skutkowa osobist odpowiedzialnoci karn osb odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe (Czonkowie Zarzdu, dyrektor finansowy, osoby z dziay ksigowego)Kary podstawowe:Grzywna wysoko zaley od kwot zalegoci podatkowych max. moe osign wysoko 8.6 mln PLN Pozbawienie wolnoci do 10 lat (na podstawie ostatnich zmian w Kodeksie karnym skarbowym)Kary dodatkowe:Pozbawienie praw publicznych, przepadek przedmiotw, zakaz prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, wykonywania okrelonego zawodu lub zajmowania okrelonego stanowiska przez okres do 5 lat

 • Ryzyko odpowiedzialnoci karnejOPZ umoliwia pocignicie spek do odpowiedzialnoci za przestpstwa skarbowe (zdefiniowane w KKS) lub za inne czyny zabronione pod grob kary popenione przez osob skazan za dane przestpstwo przez sdKara naoona na spk na podstawie OPZ moe siga 10% przychodu spki (max. 20 mln PLN)Dodatkowe sankcje - ograniczenia w prowadzeniu okrelonej dziaalnoci przez okres od 1 roku do 5 lat:zakaz promowania lub reklamowania produktw lub usugzakaz korzystania z dotacji lub innych form pomocy publicznej lub rodkw uzyskanych od organizacji midzynarodowychpodanie wyroku do publicznej wiadomociPrzesanki odpowiedzialnoci:przestpstwo skarbowe popenione przez osob i potwierdzone m.in.: prawomocnym wyrokiem skazujcym, prawomocnym orzeczeniem o zezwoleniu na dobrowolne poddanie si odpowiedzialnocikorzy majtkowa lub niemajtkowa podmiotu zbiorowego uzyskana faktycznie lub potencjalniepopenienie czynu zabronionego w nastpstwie:Braku naleytej starannoci w wyborze personelu Braku naleytego nadzoru nad t osob (ze strony organu lub przedstawiciela podmiotu zbiorowego)

 • Obszary zarzdzania ryzykiem podatkowymTRM oznacza harmoni i pynne wspdziaanie midzy procedurami wewntrznymi, zarzdzaniem czynnikiem ludzkim i funkcjami systemw informatycznych.

  Celem TRM jest minimalizacja ryzyka podatkowego, optymalizacja obcie podatkowych oraz moliwo uniknicia dodatkowych kosztw finansowych wynikajcych z bdw w rozliczeniach podatkowych.

 • Co o kontrolach mwi przedsibiorcyKontrole trwaj zbyt dugo (czsto limity czasowe nie s przestrzegane), s przeduane bez wyranego powoduUrzdnicy daj wielu dokumentw ktre czsto w opinii przedsibiorcw s nieistotne z punktu widzenia zakresu kontroliSkrajnie formalistyczne podejcie dania pisemnego potwierdzania zdarze brak zrozumienia dla dynamiki ycia gospodarczegoPrzedsibiorcy maj problemy ze zidentyfikowaniem co tak naprawd analizuj urzdnicy ewentualne zarzuty trzymane w tajemnicyUrzdnicy zapominaj, e przedsibiorcy niezalenie od kontroli prowadz normaln dziaalno

 • Procedury zarzdzania kontrolWdroenie procedury postpowania w zakresie kontaktw z wadzami skarbowymi (zarwno poza jak i w ramach postpowa) skutecznym narzdziem zarzdzaniaCelem zwikszenia efektywnoci i ograniczeniu ryzyk coraz wicej firm decyduje si na wdroenie tego typu procedur

 • Kontrole, postpowania, sdy, trybunay co z tego wynika?

 • Aktywny udzia w postpowaniu

 • Dlaczego ju kontrola jest tak istotna

  W toku kontroli gromadzone s dowody majce znaczenie dla dalszego toku postpowaniaZ reguy rezultatem kontroli jest decyzja podatkowa

 • Kontrola rozpoczcieWyznaczenie i przedstawienie kontrolujcym osoby/osb upowanionych do udzielania wyjanieUdostpnienie kontrolujcym osobnego pomieszczeniaPrzygotowanie dokumentacji dotyczcej danego okresuPowiadomienie pracownikw spoza dziau finansowego o kontroli i jej zakresie

 • Obowizki kontrolowanegoUdzielanie wyjanie oraz dostarczanie dokumentacji w zakresie objtym kontrol:jest podstawowym obowizkiem kontrolowanegostanowi odzwierciedlenie prawa do czynnego udziau strony w postpowaniuma bezporedni wpyw na rozstrzygnicie sprawyzaniechane lub nienaleycie wykonywane moe spowodowa negatywne rozstrzygnicie i odpowiedzialno karn skarbow

 • Obowizki kontrolujcychPrzestrzeganie podstawowych zasad postpowania:denie do wyjanienia wszystkich okolicznoci istotnych dla rozstrzygnicia sprawyumoliwienie stronie czynnego udziau w postpowaniudenie do rozstrzygnicia jak najprostszymi rodkami, w jak najkrtszym czasiebudowanie zaufania do organw pastwadziaanie w granicach upowanieniazachowanie tajemnicy skarbowej

 • Prawa kontrolowanegoMoe wyznaczy penomocnikaMoe da przeprowadzenia dowodu (np. powoania biegego lub przesuchania wiadka) Moe uczestniczy w przeprowadzeniu dowoduMoe przeglda akta sprawy i sporzdza notatki, kopie

 • W trakcie kontroli Aktywny udzia w postpowaniu kontrolnym to zwikszenie szans na uzyskanie satysfakcjonujcego rozstrzygnicia na wczesnym etapie

 • Przygotowanie strategii obronyNaley przygotowa lini obrony jeszcze przed zakoczeniem kontroliInicjatywa dowodowaprzedstawienie dodatkowych dokumentwprzedstawienie ekspertyzwnoszenie o przesuchanie wiadkwNegocjacje

 • Czste podejcie kontrolujcychNie ujawniaj swoich wtpliwociZwykle daj tylko dokumentwFormalizmCzsto saba znajomo specyfiki dziaalnoci gospodarczej podatnikaRnica w podejciu inspektorw i ich wsppracownikwRestrykcyjno

 • Cele kontaktw z kontrolujcymiUdzielanie wyjanie i informacjiWypracowanie dobrych roboczych kontaktwZbudowanie wzajemnego zaufaniaMonitorowanie przebiegu kontroliWpywanie na decyzje i oceny inspektorwWykazywanie inicjatywy dowodowej

 • Udzielanie wyjanieWycznie przez osoby upowanioneNaley dobrze zrozumie pytanieNaley by dobrze przygotowanym do wyjanienia danej kwestiiNaley dostarcza kontrolujcym wycznie te informacje i dokumenty, ktrych dajNaley udziela precyzyjnych odpowiedziEdukacja kontrolujcych (wyjania, a nie tylko informowa)Poprosi o czas na przygotowanie odpowiedzi Dowiedzie si jak najwicej o przedmiocie zainteresowania kontrolujcych

 • Poza utarte schematySprzeda towarw w skadzie celnym (1 X 200230 I 2004)Zasada: sprzeda towarw podlega VAT lub PCCVAT: sprzeda w skadzie celnym nie podlega VAT skad celny ma charakter eksterytorialnyPCC: brak wyczeniaWniosek => PCC

 • Sprzeda towarw w skadzie celnymStanowisko organw: sprzeda ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT sprzeda ta bdzie podlegaa podatkowi PCC.

 • Sprzeda towarw w skadzie celnymStanowisko Sdu:biorc pod uwag konieczno zapewnienia wywizania si Polski z zobowiza midzynarodowych, tej nie wyraonej w jednoznaczny sposb od dnia 1 padziernika 2002 r. , t.j. od dnia wejcia w ycie art. 4b ustawy o VAT do dnia 30 stycznia 2004r., t.j. do dnia wejcia w ycie art. 2 pkt 5 u.p.cz.c., normy prawnej ustanawiajcej zwolnienie sprzeday za granic towarw objtych procedur skadu celnego, naley upatrywa w zaleceniu praktycznym nr 15 zacznika E. 3 do Konwencji z Kioto, wywodzc moliwo jego bezporedniego zastosowania z art. 91 ust. 1 Konstytucji

 • Rne oblicza mediacjiCelem postpowania mediacyjnego jest wyjanienie i rozwaenie okolicznoci faktycznych i prawnych sprawy oraz przyjcie przez strony ustale co do sposobu jej zaatwienia w granicach obowizujcego prawa. Mediacja jako rodek do znalezienia kompromisu spotkajmy si w p drogiMediacja jako platforma merytorycznej dyskusjiw ktrej uczestnicz trzy strony

 • Skarga konstytucyjnaKady, czyje konstytucyjne wolnoci lub prawa zostay naruszone, ma prawo wnie skarg do Trybunau Konstytucyjnego w sprawie zgodnoci z Konstytucj przepisw, na podstawie ktrych sd lub organ podatkowy orzek ostatecznie o jego wolnociach lub prawach albo o jego obowizkach okrelonych w Konstytucji.

 • Europejski Trybuna Sprawiedliwociwykada prawo Wsplnot i stoi na stray jego przestrzegania przez instytucje unijne oraz przez Pastwa Czonkowskie

 • Dzikujemy

  2006 Ernst & YoungWszelkie prawa zastrzeone.Ernst & Young jest zarejestrowanym znakiem towarowym.www.ey.com/plERNST & YOUNG

  Artur WolnyDyrektorTel.:+48 71 375 10 65Fax:+48 71 375 10 10E-mail: Artur [email protected]

  Grzegorz MynarczykMenederTel.:+48 71 375 1069Fax:+48 71 375 10 10E-mail: [email protected]

  2006 Ernst & YoungWszelkie prawa zastrzeone.Ernst & Young jest zarejestrowanym znakiem towarowym.www.ey.com/plERNST & YOUNG