Click here to load reader

Wewnątrzszkolny system doradztwa - · PDF fileZespół Szkół Publicznych w zerniejewie Gimnazjum im. Ks. Onufrego Kopczyńskiego w zerniejewie Wewnątrzszkolny system doradztwa

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Wewnątrzszkolny system doradztwa - · PDF fileZespół Szkół Publicznych w...

Zesp Szk Publicznych w Czerniejewie Gimnazjum

im. Ks. Onufrego Kopczyskiego w Czerniejewie

Wewntrzszkolny system doradztwa

zawodowego dla uczniw gimnazjum

Wprowadzony do realizacji od roku szkolnego 2015/2016

uchwa Rady Pedagogicznej w dniu 28.04.2015r.

1

Spis treci

I. Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego w gimnazjum

1.Doradztwo zawodowe w gimnazjum

2.Poradnictwo kariery w resorcie owiaty

3.Co to jest wewntrzszkolny system doradztwa zawodowego?

4.Zakresy dziaa osb zaangaowanych w realizacj WSDZ

5.Sojusznicy w realizacji zada w ramach WSDZ

6.Formy, metody i techniki pracy z uczniami

7.Ewaluacja zaoe WSDZ

II. Plan realizacji Wewntrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w Gimnazjum im. Ks. Onufrego Kopczyskiego w Czerniejewie

1.Plan WSDZ dla Klas I gimnazjum. Poznanie samego siebie.

2.Plan WSDZ dla Klas II gimnazjum. Poznanie rynku edukacji i pracy.

3.Plan WSDZ dla Klas III gimnazjum. Planowanie przyszoci zawodowej.

Literatura

2

I. Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego w gimnazjum

1.Doradztwo zawodowe w gimnazjum

Dziecko poznaje zawody ju od najmodszych lat. Najpierw styka si z zawodami swoich rodzicw, najbliszego otoczenia, pniej

w szkole poznaje rozmaite profesje. rdami informacji s ponadto przekazy ustne, ksiki beletrystyczne, czasopisma, audycje radiowe i telewizyjne, filmy,

wycieczki. Mimo to wiedza modziey o zawodach jest najczciej maa i zbyt wyrywkowa. Cigle aktualny jest problem, jak pomc modziey poznawa

przysze zawody i czy trzeba pozna wszystkie, aby dobrze wybra jeden? Czym jest jednak zawd? Wedug J. Szczepaskiego zawd jest wewntrznie

spjnym systemem czynnoci, wymagajcych okrelonych kwalifikacji, wykonywanych w uregulowany sposb, systematycznie stanowicych podstaw

utrzymania i zapewniajcych pozycj w spoeczestwie1 W Polsce jest opisanych okoo 2400 zawodw2. Obecnie w poradnictwie stosowany jest

najczciej podzia zawodw wg Klimowa, ktry poszczeglne zawodw zawar w 5 kategoriach:

1)czowiek czowiek (np. lekarz, nauczyciel, psycholog)

2)czowiek dane - symbol (np. ekonomista, informatyk, ksigowa)

3)czowiek technika (np. elektronik, mechanik maszyn, elektryk, stolarz)

4)czowiek przyroda (np. lenik, rolnik, weterynarz, ogrodnik)

5)czowiek obraz artystyczny (np. plastyk, muzyk, aktor, zotnik, modystka)3

Jeeli chcemy pomaga uczniom w podejmowaniu decyzji zawodowych, musimy sobie zdawa spraw z tego, w jak trudnym okresie rozwojowym

znajduje si wtedy modzie. W literaturze etap ten okrelany jest jako: wzrastanie, dorastanie, dojrzewanie czy te adolescencja. Jest to faza

przechodzenia z dziecistwa do dorosoci, ktrej granice ujmowane midzy 12 r. . a 18 r. . ulegaj obecnie rozszerzeniu na skutek z jednej strony

1 J. Szczepaski, Podstawowe pojcia socjologii, Warszawa 1963

2 T.W. Nowacki, Zawodoznastwo, Radom 1999

3 J. Woejszo, Problemy psychologiczne i pedagogiczne w procesie wyboru zawodu, Warszawa 1990

3

szybkiego okresu dojrzewania modziey, z drugiej wyduajcego si okresu nauki i pniej osiganej samodzielnoci. Chocia wybr zawodu nie dotyczy

tylko tego okresu, poniewa jest procesem rozpoczynajcym si wczeniej i trwajcym nadal, to jednak pierwsz decyzj zawodow podejmuj uczniowie

ju w gimnazjum, a wic gdy maj 15-16 lat, a pniej w III klasie liceum majc 18 lub 19 lat. D. Super okrela ten wiek rozwoju zawodowego mianem

stadium poszukiwania (podokres wstpny 15-17 r.. i podokres przejciowy 18-21 r..)4

2.Poradnictwo kariery w resorcie owiaty

Zapisy dotyczce zada szkoy w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego znajduj si w nastpujcych aktach prawnych:

Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z pn. zm.)

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwiecie 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkoach i placwkach (Dz. U. 2013r. poz. 532)

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutw publicznego przedszkola oraz publicznych szk

(Dz. U. z 2001 nr 61, poz. 624 z pn. zm.).

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie zasad dziaania publicznych poradni psychologiczno-

pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 199)

System owiaty na mocy Ustawy o systemie owiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, z pn. zm.) zapewnia m.in. przygotowanie uczniw

do wyboru zawodu i kierunku ksztacenia. Szczeglnie widocznie jest to w Art. 1 w punktach mwicych o tym, e szkoa zapewnia:

w pkt. 14 - przygotowanie uczniw do wyboru zawodu i kierunku ksztacenia

w pkt. 15 - warunki do rozwoju zainteresowa i uzdolnie uczniw przez organizowanie zaj pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz ksztatowanie

aktywnoci spoecznej i umiejtnoci spdzania czasu wolnego

4 J. Budkiewicz, Psychologiczna problematyka rozwoju zawodowego, Warszawa 1965

4

Zgodnie z obowizujcym prawem owiatowym zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego zostay wpisane w obszar pomocy

psychologiczno-pedagogicznej w szkole. I tak 17 Rozporzdzenia MEN z dn. 30 kwietnia 2013 r. (Dz. U. 2013r. poz. 532) w sprawie zasad udzielania

i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej w publicznych przedszkolach, szkoach, mwi o tym, e w szkoach organizuje si zajcia

zwizane z wyborem kierunku ksztacenia i zawodu oraz planowaniem ksztacenia i kariery zawodowej w celu wspomagania uczniw gimnazjum

w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystywaniu aktywnych metod pracy. Zajcia prowadz nauczyciele, wychowawcy

i specjalici.

Dziaania w zakresie poradnictwa kariery dla uczniw zmierza maj zatem do:

1)Rozwijania aktywnoci poznawczej uczniw w kierunku waciwej samooceny swoich moliwoci psychofizycznych

2)Poznawania przez modzie wasnej osobowoci w okrelaniu przydatnoci zawodowej

3)Przygotowania uczniw do konstruowania realistycznych planw Kariery Edukacyjno-Zawodowej

4)Ksztatowanie wiadomych decyzji w wyborze szkoy i ksztacenia

5)Aktywizowania uczniw do poznawania rnych grup zawodowych

6)Inspirowania modziey do poznawania kierunkw ksztacenia i wymaga edukacyjnych w szkoach ponadgimnazjalnych

7)Rozwijania umiejtnoci pracy zespoowej, przeamywanie barier rodowiskowych miasto-wie oraz ksztatowanie waciwych relacji spoecznych

8)Poznawania zawodw przyszoci w kraju i Unii Europejskiej

9)Poznawania rynku pracy oraz zjawisk reorientacji, mobilnoci zawodowej

10)Zapoznania rodzicw z problematyk rozwoju zawodowego dziecka

11)Angaowania rodzicw w proces wychowawczy dziecka dotyczcy wyboru zawodu i waciwej szkoy ponadgimnazjalnej

5

12)Prowadzenia indywidualnego i grupowego doradztwa na terenie gimnazjum

13)Prowadzenia diagnozy rodowiska szkolnego pod ktem potrzeb z zakresu dalszej cieki edukacyjno-zawodowej

14)Aktywizowania i podnoszenia kompetencji nauczycieli do prowadzenia orientacji i doradztwa zawodowego w gimnazjum

3.Co to jest wewntrzszkolny system doradztwa zawodowego?

Wewntrzszkolny system doradztwa zawodowego w gimnazjum obejmuje og dziaa podejmowanych przez szko w celu prawidowego

przygotowania uczniw do wyboru zawodu, poziomu i kierunku ksztacenia. WSDZ stanowi jeden z podstawowych dokumentw wychowawczych szkoy

i jest wczony do statutu szkoy.

Gwnym celem WSDZ jest przygotowanie modziey do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego ksztacenia, jest jednym z najwaniejszych celw

wychowawczych gimnazjum. Cel gwny wskazuje konieczno ksztacenia u uczniw konkretnych umiejtnoci i dyspozycji, niezbdnych do prawidowego

funkcjonowania w rnych rolach zawodowych i spoecznych.

6

Cele szczegowe

Wewntrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

w Gimnazjum im. Ks. Onufrego Kopczyskiego w Czerniejewie

Uczniowie:

Nauczyciele: Rodzice:

poznaj wasne predyspozycje zawodowe,

zainteresowania, uzdolnienia, umiejtnoci

rozwijaj umiejtno pracy zespoowej,

przeamywania barier rodowiskowych oraz

ksztatowania waciwych relacji spoecznych

potrafi okreli swoje mocne strony, s

wiadomi swoich ogranicze

s zmotywowani do podjcia wysiku przy

podejmowaniu decyzji w zaplanowaniu

swojej przyszoci zawodowej

znaj czynniki trafnego wyboru zawodu

maj informacje o zawodach i rynku pracy

znaj system ksztacenia oraz ofert

edukacyjn szk ponadgimnazjalnych

wybieraj zawd i szko po dokonaniu analizy

wasnych moliwoci psychofizycznych

z wymaganiami szkoy i zawodu

znaj przeciwwskazania zdrowotne

do wyboru zawodu

znaj rda informacji edukacyjnej i zawodowej

potrafi diagnozowa potrzeby

i zasoby uczniw

rozwijaj talenty i zainteresowania,

zd

Search related