Click here to load reader

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w szkołach ... · PDF file• Poradnictwo zawodowe • Długofalowe i wieloetapowe działania wychowawcze, towarzyszące jednostce w trakcie

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w szkołach ... · PDF file• Poradnictwo...

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Spoecznych i Szkole

Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa

Wewntrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w szkoach podstawowych

Konferencja

koordynatorw doradztwa zawodowego

szkoy podstawowe

Marz 2015

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Spoecznych i Szkole

Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa

Podstawowe pojcia z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego

Poradnictwo zawodowe Dugofalowe i wieloetapowe dziaania wychowawcze, towarzyszce jednostce w trakcie jej

rozwoju zawodowego. Obejmuje ono udzielanie pomocy uczniom i dorosym w planowaniu, tworzeniu i rozwoju kariery zawodowej, przynoszcej jednostce satysfakcj i zawodowy sukces. sukces.

Orientacja zawodowa Dziaania wychowawcze szkoy, rodzicw, i innych osb, grup i instytucji - majce na celu przygotowanie

modziey do planowania kariery zawodowej, ktrych wanym elementem jest podejmowanie kolejnych decyzji wyboru zawodu i szkoy. (K. Leliska)

Doradztwo zawodowe wiadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru zawodu lub pracy w formie indywidualnej

porady zawodowej, poprzez analiz pola problemowego jednostki i udzielenie jej informacji zawodowych, podawanie wskazwek, sugestii oraz instrukcji. (K. Leliska)

Informacja zawodowa Zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania kolejnych decyzji zawodowych oraz zwizanych z

zatrudnieniem. Zakres treci, metod i kanay przekazywanych informacji s dostosowane do etapu rozwoju zawodowego jednostki oraz rodzajw podejmowanych decyzji ( K. Leliska) I

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Spoecznych i Szkole

Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa

Doradca zawodowy - osoba udzielajca pomocy w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, modziey i osobom dorosym w wyborze zawodu, kierunku ksztacenia i szkolenia, uwzgldniajc ich moliwoci psychofizyczne i sytuacj yciow a take potrzeby rynku pracy oraz moliwoci systemu edukacyjnego.

Doradca zawodowy powinien posiada kompetencje spoeczne, do ktrych nale: cechy osobowoci, uzdolnienia i zainteresowania warunkujce powodzenie w pracy z ludmi.

Zawd- wewntrznie spjny system czynnoci wymagajcy okrelonych kwalifikacji, wykonywanych w Zawd- wewntrznie spjny system czynnoci wymagajcy okrelonych kwalifikacji, wykonywanych w uregulowany sposb, stanowicy podstaw utrzymania i zapewniajcy pozycj w spoeczestwie.(po. J. Szczepaski)

Zainteresowania zawodowe utrzymujca si tendencja do poznawania, obserwowania jakiego obszaru rzeczywistoci, ktry wie si z odpowiednimi rodzajami pracy zawodowej. Prac marynarza, kierowcy, lekarza lub lotnika wybieraj osoby, ktre s zainteresowane tak wanie dziaalnoci. Do odkrycia zainteresowa zawodowych su odpowiednie kwestionariusze i inwentarze osobowoci, na podstawie ktrych mona z pewnym prawdopodobiestwem orzeka o zawodach odpowiadajcych zainteresowaniom badanego.

(Klasyfikacja Zawodw i Specjalnoci., 2002, Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dn. 22.03.2002r. - Dz.U. Nr 32, poz.304)

(Standard usugi - Poradnictwo Zawodowe, MGPiPS, 2003)

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Spoecznych i Szkole

Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa

Predyspozycje zawodowe waciwoci anatomiczno-fizjologiczne, gwnie budowy i funkcjonowania ukadu nerwowego, w tym zadatki wrodzone podlegajce rozwojowi, warunkujce pomylne rozwizywanie zada zawodowych. Kady czowiek posiada okrelone predyspozycje. Waciwe ich rozpoznanie pomaga w prawidowym ukierunkowaniu zawodowym. Nie zawsze aspiracje modziey i dorosych s w zgodzie z ich predyspozycjami, zawodowym. Nie zawsze aspiracje modziey i dorosych s w zgodzie z ich predyspozycjami, co moe by jedn z przyczyn niepowodze w pracy zawodowej (Pedagogika Pracy: 205 i 303).

Preferencje zawodowe emocjonalne, uczciwe nastawienie ku pewnym zawodom, niezweryfikowane przez dowiadczenie i wiedz o moliwociach uzyskania odpowiedniego przygotowania zawodowego i trudnociach wykonywania zawodu. Preferencje zawodowe s wskanikiem postrzegania i oceny pewnych zawodw jako godnych uzyskania, czemu nie zawsze towarzyszy wiedza o istotnej wartoci i trudnociach zawodowych. Najczciej preferencje zawodowe dotycz zawodw uznawanych za atrakcyjne i cieszcych si wysokim prestiem.

rdo:,,Od zabawy do zawodu

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Spoecznych i Szkole

Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa

Dziaania doradcze proces obejmujcy cae ycie czowiekaDoradztwo skadowa procesu wychowawczego

Doradztwo edukacyjno zawodowe-uczniowie , modzie uczca si

szkoa

Poradnictwo zawodowe osoby dorose, bezrobotni , uczniowie zagroeni wykluczeniem spoecznym

Rynek pracy

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Spoecznych i Szkole

Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa

WEWNTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA

dokument, ktry powinna posiada kada szkoa od 2001 r (Rozporzdzenie MEN z dn.21.05.2001 w sprawie ramowych statutw publicznego przedszkola i publicznych szk)

okrela dziaania podejmowane w szkole w celu przygotowania okrela dziaania podejmowane w szkole w celu przygotowania uczniw do wyboru zawodu, poziomu i kierunku ksztacenia

Dziaania te powinny: posiada form wieloletniego programu oraz by realizowane ju na etapie edukacji gimnazjalnej i szkoy podstawowej przypadajcej na specyficzny okres rozwojowy, ktry zwizany jest ze zmiennymi przeyciami emocjonalnymi uczniw i czsto ich nierealnymi wyobraeniami o sobie oraz swojej przyszoci zawodowej.

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Spoecznych i Szkole

Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa

WSDZRola i dziaania podejmowane przez

dyrektora szkoy

Dziaania podejmowane przez psychologaInne dziaania

Dziaania podejmowane przez wychowawcw

Rola i dziaania podejmowane przez

pedagoga

WSDZ

Dziaania podejmowane przez uczniw

Dziaania podejmowane przez rodzicw

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Spoecznych i Szkole

Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa

STATUS SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO

etatowy pracownik szkoy z wydzielonym pensum godzin na realizacj zada. KWALIFIKACJE SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO: Szkolnym doradc zawodowym moe by osoba, ktra legitymuje si dyplomem ukoczenia: studiw magisterskich na kierunku (specjalnoci) zgodnym (lub zblionym) z rodzajem prowadzonych

zaj i przygotowaniem pedagogicznym,zaj i przygotowaniem pedagogicznym,

studiw magisterskich na kierunku (specjalnoci) innym ni rodzaj prowadzonych zaj i przygotowaniem pedagogicznym, ktra ponadto ukoczya: studiw wyszych zawodowych na kierunku (specjalnoci) zgodnym (lub zblionym) z rodzajem prowadzonych zaj i przygotowaniem pedagogicznym,

studia podyplomowe lub inne prowadzone przez szko wysz z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego, albo

studiw wyszych zawodowych na kierunku (specjalnoci) innym ni rodzaj prowadzonych zaj i przygotowaniem pedagogicznym, ktra ponadto ukoczya:

studia podyplomowe, uzupeniajce lub inne prowadzone przez szko wysz z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego albo

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Spoecznych i Szkole

Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa

Zadania szkolnego doradcy zawodowegorealizacja dziaa WSDZ

diagnozowanieKonsultacje

indywidualneWarsztaty grupowe

Prowadzenie zajGromadzenie i

udostpnianie informacji edukacyjnych

Wsppraca z partnerami

Wspieranie nauczycieli w realizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

Koordynowanie dziaalnoci

informacyjnejSzkolenia dla nauczycieli

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Spoecznych i Szkole

Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa

Doradca zawodowy

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE, JAKIE MUSI SPENIA SZKOLNY DORADCA

ZAWODOWY: komunikatywno, komunikatywno, wzbudzanie zaufania, dyskrecja, empatia, wraliwo, operatywno, przedsibiorczo, otwarto na zmiany, umiejtno wsppracy, umiejtno rozpoznawania werbalnych i pozawerbalnych odczu ucznia praktyka i dowiadczenie w prowadzeniu rozmw indywidualnych (kompetencje

komunikacyjne)

umiejtnoci potrzebne do nawizania i podtrzymania kontaktu (obserwacja, suchanie, analiza informacji zwrotnych, wnioskowanie, podtrzymanie i kontynuacja rozmowy)

skuteczno oddziaywania

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Spoecznych i Szkole

Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa

Przepisy prawa polskiego i unijnego dotyczce doradztwa zawodowego.

Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 ze zm.) zobowizuje placwki owiatowe do przygotowania uczniw do wyboru zawodu i kierunku ksztacenia.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r . - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r., Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz.1304, Nr203, poz. 1966, Nr 228, poz.2258 oraz z 2004 r., Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845) - dotyczy zasadnoci zatrudnienia w szkole doradcy zawodowego. zasadnoci zatrudnienia w szkole doradcy zawodowego.

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutw publicznego przedszkola oraz publicznych szk (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416) nakadaj na dyrektorw i rady pedagogiczne obowizek organizacji wewntrzszkolnego systemu poradnictwa zawodowego oraz zaj zwizanych z wyborem kierunku ksztacenia i zawodu".

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkoach i placwkach (Dz. U. 2013.5

Search related