Click here to load reader

VII Segmentacija, Targetiranje i Pozicioniranje

 • View
  129

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SEGMENTIRANJE

Text of VII Segmentacija, Targetiranje i Pozicioniranje

 • VII Segmentacija, targetiranje i VII Segmentacija, targetiranje i pozicioniranje pozicioniranje

  Faze

  Efikasnost segmentacija

  Vrste segmentacije potro[a;a

  Vrste segmentacije

  Izbor ciljnog trita

  Vrste targetiranja

  Pozicioniranje

  Konkurensta prednost

 • STP - Segmentacija, ciljanje i STP - Segmentacija, ciljanje i pozicioniranjepozicioniranje Segmentacija je proces deljenja razliite grupe

  potroaa u manje homogene grupe. Te manje grupe se strateki mogu bolje ciljati i sigurnije zadovoljiti.

  Ciljanje, targeting je odabir ciljnog trita Pozicioniranje je kreiranje pozicije (imida i vrednosti)

  brenda u svesti odabranog ciljnog trita.

 • Uslovi za efikasnu segmentacijuUslovi za efikasnu segmentacijuSegmenti moraju biti

  Merljivi veliina, kupovna mo i profil segmenta nekad tesko merljiv (levaci)

  Dostupni Da li se do tih segmenata moe lako doi?

  Profitabilni nije dovoljno da je trite veliko

  Operativni mogunost izrade efikasnih programa

 • Vrste segmentacijeVrste segmentacije Geografska segmentacija (region, drava, grad, oblast)

  Demografska segmentacija (starost, pol, ivotna faza porodice, prihod, zanimanje)

  Psihografska segmentacija (drutveni slo, ivotni stil, linost)

  Bihejvioralna (prilike za kupovinu, traene prednosti, status korisnika, stopa korienja, stanje spremnosti)

 • Izbor ciljnog segmentaIzbor ciljnog segmentaCiljno trite se sastoji od skupa kupaca koji delezajednike potrebe koje kompanije odluuje da posluuje.Glavne dve karakteristike segmenta: Privlanost segmenta. Bitna odgovarajua veliina i potencijal segmenta kao i

  profitabilnost, to zavisi od konkurencije, moi kupaca, moi dobavljaa (Porter 5 sila)

  Spremnost kompanije. Bitan je i cilj i sedstva kompanije. Koliki su trokovi,

  tehnoloka snaga.Kompanija bi trebalo da udje samo u one segmente ukojima moe ponuditi superiornu vrednost i zadobitiprednost odnosu na konkurenciju

 • Targeting- tri strategije ciljanjaTargeting- tri strategije ciljanja Nediferencirani, masovni marketing Zanemaruje razlike u segmentima i nastupa na itavom tritu sa

  jednom ponudom. Donosi smanjenje trokova.

  Diferencirani marketing Usmerava se na nekoliko segmenata razliitim ponudama. Vea ukupna prodaja.

  Koncentrisani, nie marketing Usmerava se na veliko uee u podtrite. Kada su sredstva kompanije ograniena. Vei rizik.

 • Izbor strategije ciljanjaIzbor strategije ciljanja Sredstva kompanije manje sredstava, koncentrisani

  marketing Varijabilnost prizvoda jednolini proizvod (grejp),

  nediferencirani pistup Faza ivotnog doba prouzvoda- novi proizvod,jedna

  verzija, nedirencirani ili koncentrisani Varijabilnost trita isti ukusi, nediferencirani Strategija konkurencije isto ili proaktivan

 • Pozicioniranje proizvodaPozicioniranje proizvoda Pozicija proizvoda je nain na koji je proizvod definisan

  od strane potroaa vazano za vane atribute, u odnosu na konkurenciju. Perceptivna mapa - meavina percepcija, utisakai i oseanja.

  Konkurenstka prednost kompanije je jaa strana kompanije a pozicija proizvoda je percepcija proizvoda.

  Na kompaniji je da planira te pozicije. Tri alternative pozicioniranja

  1. Jaanje trenutne pozicije u svesti potroaa 2. Nalaenje novog slobodnog mesta, Gap 3. Repozicioniranje konkurencije

 • Izbor konkurentske prednostiIzbor konkurentske prednostiTreba odabrati pravu konkurentsku prednosti zaprovisanje, stvaranje pozicije u svesti potroaa.

  USP Unique selling proposition (najbolji kvalitet, najbolja usluga, najnia cena...)

  ESP Emotional selling proposition (jedinstvene asocijacije)

  Konkurentska prednost mora biti vana, izrazita,superiorna, saoptiva, teko kopirana, priutiva,

  profitabilna

  Glavna greka pozicioniranja je zbunjujue pozicioniranje vie razliitih poruka ili preiroko pozicioniranje.

 • CATI Marketinke, medijske, drubene raziskave in

  svetovanje

  Association on brand physical attributes

  Association on functional and

  emotional benefits

  Primer Bonito, percepcija protroaaPrimer Bonito, percepcija protroaa

  Associations on origin and image

  Associations on use occasions

  Decre

  ase i

  n fre

  quen

  cy of

  men

  tion

  Decre

  ase i

  n freq

  uenc

  y of m

  entio

  n

  Bonito associations

  Little experience with the brand; no brand benefits or use occasions associations

  different colourful packaging

  fields of coffee

  Brazilblack people

  South America

  musicgrain of coffee

  - TOM association

 • 12

  ImidImid dnevnih novina i asopisa o drutvenim i dnevnih novina i asopisa o drutvenim i politikim temama politikim temama

  Blic

  Veernje novosti

  Politika

  Kurir

  Press

  Nin

  Alo!Gazeta

  Vreme

  24 sata

  DanasPravda

  Glas

  Pouzdane informacije Dobre fotografije

  Preopirni tekstovi

  Odlini novinari

  Skupe

  Ne mogu uvek da ih pronaem na kiosku

  Namerno izmiljaju skandale

  Te novine su deo porodine tradicije Politiki nezavisne

  Najuticajnije

  Plasiraju neistinite informacije

  -1.6

  -1.4

  -1.2

  -1

  -0.8

  -0.6

  -0.4

  -0.2

  0

  0.2

  0.4

  0.6

  0.8

  1

  1.2

  1.4

  1.6

  -1.6 -1.4 -1.2 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6

  Pozicija Politike je blia asopisima iz oblasti politike: skupe su i imaju opirne tekstove. Percepcija Pravde, Kurire i Glasa je slina: namerno izmiljaju skandale, plasiraju neistinite informacije. Veernje novosti i Blic se percipiraju kao politiki nezavisne, najuticajnije, sa odlinim novinarima i dobrim fotografijama. Vreme i Danas bez sadraja.

 • RTS 1 - UEE PO SOCIO-DEMOGRAFSKIM OBELEJIMA U UKUPNOM TV AUDITORIJUMU (2008. GODINA)

  23,930,3

  25,125,0

  28,2

  23,928,9

  22,824,4

  27,4

  29,0

  26,922,3

  19,918,2

  26,026,526,2

  33,2

  25,7

  25,3

  29,5

  18,2

  VELIKA DOMAINSTVA (5+)

  SREDNJA DOMAINSTVA (3-4)

  MALA DOMAINSTVA (1-2 LANA)

  IZNADPROSENI PRIHODI

  PROSENI PRIHODI

  ISPODPROSENI PRIHODI

  OSTALO

  GRAD

  CENTRALNA SRBIJA

  VOJVODINA

  BEOGRAD

  VIA/VISOKA KOLA

  SREDNJA KOLA

  OSNOVNA KOLA I NIE

  DECA 4-14 GODINA

  60 I VIE GODINA

  45 DO 59 GODINA

  30 DO 44 GODINE

  15 DO 29 GODINA

  4 DO 14 GODINA

  ENE

  MUKARCI

  PROSEK

 • B 92 UEE PO SOCIO-DEMOGRAFSKIM OBELEJIMA U UKUPNOM TV AUDITORIJUMU (2008. GODINA)

  9,4

  10,79,2

  7,2

  9,48,6

  10,6

  7,3

  7,49,2

  10,8

  8,7

  8,3

  9,1

  8,0

  7,8

  7,0

  7,6

  11,5

  9,7

  7,0

  8,88,7

  VELIKA DOMAINSTVA (5+)

  SREDNJA DOMAINSTVA (3-4)

  MALA DOMAINSTVA (1-2 LANA)

  IZNADPROSENI PRIHODI

  PROSENI PRIHODI

  ISPODPROSENI PRIHODI

  OSTALO

  GRAD

  CENTRALNA SRBIJA

  VOJVODINA

  BEOGRAD

  VIA/VISOKA KOLA

  SREDNJA KOLA

  OSNOVNA KOLA I NIE

  DECA 4-14 GODINA

  60 I VIE GODINA

  45 DO 59 GODINA

  30 DO 44 GODINE

  15 DO 29 GODINA

  4 DO 14 GODINA

  ENE

  MUKARCI

  PROSEK

 • Novi pojmoviNovi pojmovi

  STP - Segmentacija, ciljanje, pozicioniranje

  Ciljno trite

  Masovni, koncentrisani, nie marketing

  Konkurenstka prednost

  USP, ESP

 • ZadatakZadatak dnevna novina dnevna novina PolitikaPolitika , . ,

  . je , , .

  Ko su itaoci Politike? Ko bi Politika elela da su njeni itaoci? Kako bi mogla da se napravi segmentacija potroaa

  dnevnih novina?Napravite grupe.. Koju grupu biste ciljali?

 • Percepcija Politike emotivni nivoPercepcija Politike emotivni nivoPolitika kao osoba

  Starija 65 godina

  Klasina

  Otmena

  Knjievnik

  Vlasnik izdavake kue

  Ali i:Tromi politiar

  Igra brid

  ah

  Ide na pecanje

  Vodi ujednaen miran ivot

  Mana joj je rigidnostPrednost joj je istrajnost

  Personalizovana kao Vladeta Jankovi, Vesna Pei, Dragoljub Miunovi

 • Emotivni nivo Percepcija Blica i Veernjih NovostiEmotivni nivo Percepcija Blica i Veernjih Novosti

  Mukarac u 30-tim godinama Moderno se oblai, neobavezno,

  sportski elegantno.

  Menader, na srednjoj pozicijiTuristiki vodi

  Broker

  Moderan Aktivan

  PreduzimljivBrz

  FleksibilanUporan

  Povran

  MukaracSredoveni gospodin

  Izmeu 50 60 godina

  Izmeu Politike i BlicaSrednji sloj

  StabilanUjednaen

  Mlai od Politike

  BLIC

  Veernje Novosti

  VII Segmentacija, targetiranje i pozicioniranje STP - Segmentacija, ciljanje i pozicioniranjeUslovi za efikasnu segmentacijuVrste segmentacijeIzbor ciljnog segmentaTargeting- tri strategije ciljanjaIzbor strategije ciljanjaPozicioniranje proizvodaIzbor konkurentske prednostiPrimer Bonito, percepcija protroaaSlide 11Imid dnevnih novina i asopisa o drutvenim i politikim temama Slide 13Slide 14Slide 15Slide 16Novi pojmoviZadatak dnevna novina PolitikaPercepcija Politike emotivni nivoEmotivni nivo Percepcija Blica i Veernjih Novosti