Click here to load reader

7. pozicioniranje

 • View
  25

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

A

Text of 7. pozicioniranje

 • **Strategija pozicioniranjaproizvoda

 • **Pozicioniranje proizvoda oznaava mjesto koje proizvod zauzima na danom tritu. Odreuje se nainom kako ga doivljava relevantna skupina potroaa koja predstavlja trini segment.

  Pozicioniranje nije samo proizvod ve ono to on predstavlja u svijesti potroaa, kakav je njegov poloaj i imid.

 • ** Pozicioniranje nije ono to inite proizvodu. Pozicioniranje je ono to inite svijesti potencijalnih potroaa.

 • **Pozicioniranje ne moe biti proizvoljno. Ono se mora imati na umu ve prilikom dizajniranja proizvoda. Ukljuuje uporabu instrumenata marketing spleta u razliitim kombinacijama kako bi se ponuda firme uinila razliitom od konkurentske.

 • **

  Pozicioniranje predstavlja koncentriranje na ideju ili na samo jednu rije koja definira koncepciju u svijesti potroaa.Prilikom pozicioniranja poduzee odabire jedno od svojstava koje se treba zadrati u svijesti potroaa.

 • **Poloaj na tritu odreen je varijablama i parametrima vanim za kupce koji oni u sutini i biraju.Potroai odreuju poloaj na tritu onih poduzea i proizvoda koji su u danom trenutku vodei i koji imaju najvii profil.

 • **Poloaj proizvoda rezultat je percepcije potroaa na ciljnom trinom segmentu koji su pod utjecajem ugleda i imida poduzea, njegovih drugih proizvoda i proizvoda konkurencije.

 • **Prikriveno oglaavanje- pomo kod pozicioniranja

 • **

 • **Postupak i ciljevi pozicioniranja:Identificiranje skupa moguih konkurentskih prednosti na osnovu kojih je mogue izgraditi poziciju,Odabiranja pravih konkurentskih prednosti,Izbora ukupne strategije pozicioniranja

 • **Postupak razvijanja strategije pozicioniranja:

  Identificiranje konkurentskih proizvoda,Identificiranje kriterija za pozicioniranje,Analiza postojee pozicije na tritu,Izbor strategije pozicioniranja,Lansiranje strategije pozicioniranja,Mjerenje efikasnosti strategije pozicioniranja

 • **

 • *Kljuni imbenici uspjenog pozicioniranjaUspjeno pozicioniranje

 • *RepozicioniranjeRepozicioniranje = promjenaciljnog segmenta (trita) i/ilidiferencijalne prednosti, odnosno imida proizvoda, usluge ili kompanije.

 • *Strategije repozicioniranja

  Repozicioni-ranje imidaRepozicioni-ranje proizvodaNeopipljivo repozicioniranjeOpipljivo repozicioniranjeIstoRazliitoIstoRazliitoCiljno triteProizvod

 • **Pogreke u pozicioniranju:Potpozicioniranje ( potroai imaju blijedu predodbu o odreenoj marki proizvoda ),Prepozicioniranje ( slika o marki proizvoda je preuska ),Pobrkano pozicioniranje ( potroai mogu pobrkati imid marke proizvoda),Sumnjivo pozicioniranje ( potroai ne vjeruju tvrdnjama o odreenoj marki proizvoda)

 • **Strategija pozicioniranja na meunarodnom tritu:Usmjeriti se na jedan ili vie segmenata,Prua li proizvod specijalnu prednost,Razina slinosti koja se u razliitim zemljama prihvaa kao slina,Ispunjava li proizvod iste potrebe na svim tritima,Koliki je stupanj supstitucije s lokalnim proizvodima,Stupanj do kojeg se proizvod mora mijenjati

 • **

  HVALA NA PANJI!

Search related