uzgoji zivotinja

 • View
  220

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of uzgoji zivotinja

 • 7/22/2019 uzgoji zivotinja

  1/79

  METODE UZGOJA

  Prof.dr.sc. V.Sui

 • 7/22/2019 uzgoji zivotinja

  2/79

  UZGOJNO - SELEKCIJSKI RAD

  (OPLEMENJIVANJE)

  CILJ OPLEMENJIVANJA ( intenzitet proizvodnjestone hrane, trite, socioloko - gospodarski uvjeti,tradicija, prikladna metoda selekcije i reprodukcije )

  UZGOJNA METODA (uzgoj u istoj krvi, krianje)

 • 7/22/2019 uzgoji zivotinja

  3/79

  UZGOJNO - SELEKCIJKI RAD U POPULACIJAMA IVOTINJA

  CILJ REZULTAT

  POVEANA UZGOJNAVRIJEDNOST

  POTOMSTVO KOJENADMAUJE RODITELJE

 • 7/22/2019 uzgoji zivotinja

  4/79

  METODE UZGOJA

  A) uzgoj ivotinja u istoj krvi

  B) krianje

  C) bastardiranje

 • 7/22/2019 uzgoji zivotinja

  5/79

 • 7/22/2019 uzgoji zivotinja

  6/79

  B) KRIB) KRIANJEANJE

  KOMBINACIJASKO

  KRIANJE

  MELIORACIJSKO

  KRIANJE

  UPORABNO ILIINDUSTRIJSKO

  KRIANJEPOVRATNOKRIANJE

  JEDNOKRATNO

  IZMJENINO

  ROTACIJSKO

 • 7/22/2019 uzgoji zivotinja

  7/79

  PODRIJETLO JEDINKE I UDIO GENA PREDAKA

  Generacija predaka 1. 2. 3. 4. 5.

  baka prabaka praprabaka prapraprabaka25% 12,5% 6,25% 3,12%

  MAJKA

  50%djed25%

  J E D I N K A

  100 % baka

  25%OTAC

  50%

  djed pradjed prapradjed praprapradjed25% 12,5% 6,25% 2,12%

  Srednji udio gena

  svakog pretka1/2 1/4 1/8 1/16 1/32

 • 7/22/2019 uzgoji zivotinja

  8/79

  u organizama s biseksualnim razmnoavanjem svaka jedinka

  ima:2 roditelja,

  4 djeda i bake,

  8 pradjedova i prabaka,16 prapradjedova i praprabaka,32 muka i enska pretka u 5. generaciji ....................

  P = 2g

  P - broj predakag - broj generacija unazad

  ( 25 = 32)

 • 7/22/2019 uzgoji zivotinja

  9/79

  JEDINKA je zbroj gena koji se u odreenim proporcionalnimodnosima nasljeuju od predaka. Ti geni su razliitiu pogledu ekspresije i fenotipskog oitovanja.

  KOD UZGOJA U SRODSTVU proporcije gena s kojimasudjeluju preci je ista, ali je u ukupnoj zastupljenostipovean broj istovrsnih gena. Roditelji i potomstvo

  imaju puno vie zajednikih gena - poveana jeHOMOZIGOTNOST.

 • 7/22/2019 uzgoji zivotinja

  10/79

  UZGOJ U ISTOJ KRVI ( PASMINI)

  razmnoavanje ivotinja iste pasmine s ciljem

  dobivanja potomstva sa ustaljenim i slinimgenotipskim odnosno fenotipskimkarakteristikama

 • 7/22/2019 uzgoji zivotinja

  11/79

  OBLICI UZGOJA IVOTINJA U ISTOJ

  KRVI

  uzgoj ivotinja koje nisu u srodstvu

  uzgoj ivotinja u srodstvu

  linijski uzgoj

  osvjeavanje krvi

 • 7/22/2019 uzgoji zivotinja

  12/79

  UZGOJ IVOTINJA U ISTOJ KRVI

  KOJE NISU U SRODSTVU

  parenje ivotinja iste pasmine

  ivotinje nisu u srodstvu

  postojano nasljeivanje genetski ustaljenih odlika

  statina metoda ???

 • 7/22/2019 uzgoji zivotinja

  13/79

  OSVJEAVANJE KRVI

  varijanta uzgoja u istoj krvi

  provodi se kada u gojidbi neke pasmine doe donazadovanja morfolokih i fiziolokih svojstava

  (zbog dugog i jednostranog iskoritavanjarasplodnih ivotinja, nestruno provoenog uzgojau srodstvu)

  popravljanje manjeg broja svojstava unutar

  pasmine, soja ili linije

 • 7/22/2019 uzgoji zivotinja

  14/79

  Postupak osvjeavanja krvi:

  1. odabir rasplodnjaka

  2. vremensko trajanje osvjeavanja krvi

 • 7/22/2019 uzgoji zivotinja

  15/79

  UZGOJ U SRODSTVU

  isti predak nalazi se u rodovnici s oeve i majinestrane

  prema intenzitetu postoji: iri uzgoj u srodstvu

  umjereni uzgoj u srodstvu uski uzgoj u srodstvu

  najue rodbinsko parenje (incest)

 • 7/22/2019 uzgoji zivotinja

  16/79

  UZGOJ U SRODSTVU

  svrha: poveanje homozigotnosti

  uoavanje recesivnih (negativnih) svojstava

  genetska purifikacija (ienje)

 • 7/22/2019 uzgoji zivotinja

  17/79

  UZGOJ U SRODSTVU

  LINIJSKI UZGOJ = umjereni uzgoj u srodstvukojim provodimo takav plan parenja da se stalno urodovnici ponavlja koritenje istog rasplodnjaka,

  ali u udaljenim generacijama

  IZRAUNAVANJE KOEFICIJENTA

 • 7/22/2019 uzgoji zivotinja

  18/79

  IZRAUNAVANJE KOEFICIJENTAUZGOJA U SRODSTVU

  A) niti jedan zajedniki predak nije uzgojen u srodstvu

  FX = (1/2)n + n + 1

  B) neki od zajednikih predaka uzgojen je u srodstvu

  FX = (1/2)n + n + 1 x (1 + Fa)

  Fx = koeficijent uzgoja u srodstvu ivotinje x

  n = broj generacija izmeu ivotinje x i zajednikog pretka s

  oeve stranen= broj generacija izmeu ivotinje x i zajednikog pretka smajine strane

  Fa = koeficijent uzgoja u srodstvu zajednikog pretka

 • 7/22/2019 uzgoji zivotinja

  19/79

  Primjer izraunavanja koeficijenta u srodstvu:

  AC

  X

  D

  Bizraunavanje:

  (1/2)1+1+1 = (1/2)3 = 0,125

  (1/2)1+1+1 = (1/2)3 = 0,125

  = 0,250

  A

  B

  11B

  11A

  nnzajednikipreci

  Fx = 25%

 • 7/22/2019 uzgoji zivotinja

  20/79

  IZRAUNAVANJE RODBINSKOG

  KOEFICIJENTA

  RXY = (1/2)n + n

  RXY= rodbinski koeficijent izmeu dvije ivotinje, x i y

  n = broj generacija izmeu ivotinje x i zajednikog pretkan= broj generacija izmeu ivotinje y i zajednikog pretka

 • 7/22/2019 uzgoji zivotinja

  21/79

  Primjer izraunavanje rodbinskog koeficijenta:

  rodbinski odnos izmeu oca (O) i sina (S) iznosi 0,5

  sin otac = 1 generacija .. n = 1

  otac otac = 0 generacija . n = 0

  RSO = (1/2)1+0 = 0,5

 • 7/22/2019 uzgoji zivotinja

  22/79

  LINIJSKI UZGOJ

 • 7/22/2019 uzgoji zivotinja

  23/79

  LINIJA

  potomstvo nekog istaknutog pretka (najeerasplodnjaka) tijekom niza generacija

  potomstvo jedne linije karakteriziraju zajednikapoeljna svojstva

 • 7/22/2019 uzgoji zivotinja

  24/79

  LINIJSKI UZGOJ

  omoguuje odravanje neophodne razine genetske

  varijabilnosti u stadima visoke proizvodnje

  dovodi do smanjenja heterozigotnosti, a poveanjahomozigotnosti

  omoguuje irenje poeljnih gena jednog ili vierasplodnjaka i daljnje odravanje tih gena u

  potomstvu

 • 7/22/2019 uzgoji zivotinja

  25/79

  SPECIFINOST LINIJSKOG UZGOJA

  tei odrati visoku razinu slinosti s rodonaelnikom

  uz relativno nisku razinu uzgoja u srodstvu

  ouvanje gena nekog istaknutog pretka za razliku

  uzgoja u srodstvu gdje je u program reprodukcijeukljueno vie rodbinskih parenja

  to je oblik uzgoja u srodstvu kod koje se nastojikoncentrirati nasljedne karakteristike jednog pretka u

  odabranim ivotinjama, stadu ili populaciji

 • 7/22/2019 uzgoji zivotinja

  26/79

  51

  6

  S 52 Fx = 0,125

  Rx5 = 0,47

  7X

  D

  4

  53

  8

  5

  9

 • 7/22/2019 uzgoji zivotinja

  27/79

  51

  6

  S

  1314

  Fx = 0,031

  Rx5 = 0,06

  15X

  D

  16

  53

  7

  17

  18

 • 7/22/2019 uzgoji zivotinja

  28/79

  KADA LINIJSKI UZGAJATI ?

  uistokrvnoj populaciji visoke genetske vrijednosti

  nakon to se identificira i provjeri neka jedinka

  izuzetne kvalitete koja moe biti zaetnik linije

  nakon smrti istaknute jedinke (koncentracija genapreko potomaka)

 • 7/22/2019 uzgoji zivotinja

  29/79

  NASTANAK LINIJE

  odabir zaetnika linije

  selekcija

 • 7/22/2019 uzgoji zivotinja

  30/79

  ZAETNIK (OSNIVA) LINIJE

  na osnovi proizvodne evidencije biraju sekandidati iz klase elita

  progeni test

  izbor glavnih karakteristika linije

 • 7/22/2019 uzgoji zivotinja

  31/79

  ODABIR PLOTKINJA ZA IZGRADNJULINIJE

  50-100 elitnih enskih ivotinja

  meusobna ujednaenost i slinost s karakteristikamaosnivaa linije

 • 7/22/2019 uzgoji zivotinja

  32/79

  BROJ LINIJA ?

  ovisi o veliini populacije i cilju proizvodnje

  unutar svake linije stroga selekcija

 • 7/22/2019 uzgoji zivotinja

  33/79

  PRIMJENA LINIJSKOG UZGOJA

  meulinijsko krianje (heterozis)

  specijalizirane linije s dobro izraenimproizvodnim svojstvima meusobno se pare prema

  odreenom planu za dobivanje jedinkikombiniranih svojstava

  uspjeh provoenja ovisi o strunosti uzgajatelja

 • 7/22/2019 uzgoji zivotinja

  34/79

  UZGOJ IVOTINJA KRIANJEM

 • 7/22/2019 uzgoji zivotinja

  35/79

  B) KRIANJE

  plansko parenje ivotinja razliitih pasmina

  (parenje jedinki iste pasmine i krianaca;

  meusobno parenje krianaca)

  eli se poveati heterozigotnost

 • 7/22/2019 uzgoji zivotinja

  36/79

  KRIANCI - heterozigotnost

  za razliku ivotinja uzgojenih u srodstvu, svojstavaprenose na potomstvo s manjom postojanou

  ( AABBCCDD AaBbCcDd )

  na temelju heterozigotnosti, pri krianju se javljahibridni vigor - heterozis

 • 7/22/2019 uzgoji zivotinja

  37/79

  HETEROZIS (HIBRIDNA KREPOST, VIGOR)

  poveana ilost potomstva u odnosu na roditelje

  koji nisu u srodstvu vea sposobnost za ivot

  bri rast

  vea izdrljivost

  vea proizvodnja mlijeka

  vea plodnost

 • 7/22/2019 uzgoji zivotinja

  38/79

  GENETSKA OSNOVA HETEROZISA

  heterozigotnost krianaca utjee na vei fizioloki

  stimulans za rast, razvoj, vitalnost i sl.

  heterozis je temeljen na neaditivnim uincimagena koji ukljuuju:

  - dominantnost

  - superdominantnost- epistatinost

 • 7/22/2019 uzgoji