Metode gajenja domacih zivotinja

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Metode gajenja domacih zivotinja

 • 8/18/2019 Metode gajenja domacih zivotinja

  1/63

  METODE GAJENJA

  DOMAĆIH ŽIVOTINJA

  Parenje roditelja

  Cilj gajenja

  Potomstvo

 • 8/18/2019 Metode gajenja domacih zivotinja

  2/63

  DEINI!ANJE ODGAJIVA"#G

  CI$JA %&'

  Proi(vodnja Cilj gajenja )smereno

  gajenje

 • 8/18/2019 Metode gajenja domacih zivotinja

  3/63

  DEINI!ANJE ODGAJIVA"#G

  CI$JA %*'

  Primarni o+li,

  -roi(vodnje

  Vrsta. rasa. -roi(vodni ti-

  Metod gajenja

 • 8/18/2019 Metode gajenja domacih zivotinja

  4/63

  DEINI!ANJE ODGAJIVA"#G

  CI$JA %/'

  Primarni o+li0i

  -roi(vodnje ,od nas

  Goveda 1 mle,o

  !vinje 1 meso

  Ov0e 1 v2na

  #o(e 1 mle,o

  Živina 1 jaja

  #onji 1 333

  Meso

 • 8/18/2019 Metode gajenja domacih zivotinja

  5/63

  Odgajiva4 ,i 0ilj

  Odgajiva4,i -rogram

  !ele,0ijs,i ,riterij2m

  Odgajiva4,a 5ema

  Odgajiva4,a str2,t2ra

  Plan -arenja

  E,onoms,a anali(a

  6ta se menja3

  6ta se meri3

  #o meri3

  6ta raditi sa -o+olj5anim

  oso+inama3

  #oli,o ,o5ta -romenai da li se is-lati3

 • 8/18/2019 Metode gajenja domacih zivotinja

  6/63

  Odgajiva4 ,i 0ilj

  Odgajiva4,i -rogram

  !ele,0ijs,i ,riterij2m

  Odgajiva4,a 5ema

  Odgajiva4,a str2,t2ra

  Plan -arenja

  E,onoms,a anali(a

  6ta se menja3

  6ta se meri3

  #o meri3

  6ta raditi sa -o+olj5anim

  oso+inama3

  #oli,o ,o5ta -romenai da li se is-lati3

 • 8/18/2019 Metode gajenja domacih zivotinja

  7/63

  Odgajiva4 ,i 0ilj

  Odgajiva4,i -rogram

  !ele,0ijs,i ,riterij2m

  Odgajiva4,a 5ema

  Odgajiva4,a str2,t2ra

  Plan -arenja

  E,onoms,a anali(a

  6ta se menja3

  6ta se meri3

  #o meri3

  6ta raditi sa -o+olj5anim

  oso+inama3

  #oli,o ,o5ta -romenai da li se is-lati3

  Cilj mora da ispuni dva uslova:

   Da maksimalno uveća profit Rizik realizacije mora da bude prihvatljiv 

  Svaki cilj može da bude:

   Lokalan (mikro! i  "lobalan (makro#

  $d%ajiva&ki pro%ram obuhvata:

   $sobine koje uti&u na realizaciju cilja

   Relativni zna&aj svake osobineuklju&ene u od%ajiva&ki pro%ram

  Selekcijski kriterijum može da se bazira na:

  'konomski relevantnim osobinama  sve one osobine koje su direktno povezane sa

  realizacijom cilja#

  )ndikator osobine  osobine koje su povezane sa ekonomski relevantnim osobinama i koje

  su u nekim slu&ajevima podesnije za direktnuselekciju#

 • 8/18/2019 Metode gajenja domacih zivotinja

  8/63

  $d &e%a zavisi realizacija od%ajiva&ko% cilja*  (+

  +# Status %ajenih populacija:

  a ,riplodne životinje

  b ,roizvodni zapati

  c -a svoje potrebe

  d -a trži.te

  /# 0arakteristike osobine(a: a Reproduktivne osobine

  b ,roizvodne osobine

  1 0ontrola

  1 Revizija

  1 0orekcija

  1 Realizacija

  1 0ontrola###

 • 8/18/2019 Metode gajenja domacih zivotinja

  9/63

  $d &e%a zavisi realizacija od%ajiva&ko% cilja*  (/

  2# )zbor životinja za %ajenje:

  a 3rsta

  b Rasa

  c ,roizvodni tip

  d 4elez ili linija

  5# ,rocena priplodne vrednosti: a model

  b metod

 • 8/18/2019 Metode gajenja domacih zivotinja

  10/63

  $d &e%a zavisi realizacija od%ajiva&ko% cilja*  (2

  6# Raspoložive povr.ine poljoprivredno% zemlji.ta

  7# 0limatske prilike 8# 9ehni&ki i kulturni nivo

  odreeno% podru&ja! stru&ni nivo od%ajiva&a! aktivnost

  stru&ne službe na terenu

  ;# 4ehnizacija i automatizacija

 • 8/18/2019 Metode gajenja domacih zivotinja

  11/63

  0>R>09'R)S9)0' 4'9$D> ">?'@?> (+

  =S,'A = $D"?)3>@?= ->3)S) $D: / 9a&no i jasno odreeno% od%ajiva&ko% cilja (.ta se ta&no želi

  postići ili &ime će se %azdinstvoBfarma baviti

  / ,ravilno% izbora vrste i rase domaćih životinja 2 Definisanja na&ina ishrane! ne%e i držanja životinja

  5 9a&no definisanje metoda (na&ina od%ajivanja kao najvažnije% faktora u realizaciji cilja %ajenja#

  6 Raspoloživost od%ovarajućih objekata! opreme i ureaja 7 Racionalno% kori.ćenja raspoloživih resursa u cilju postizanja

  rentabilne proizvodnje

  8 )zbor ljudstva za realizaciju pobrojanih zahteva (od

  od%ajiva&a do stru&njaka savetodavne službe i dru%ihinstituci a#

 • 8/18/2019 Metode gajenja domacih zivotinja

  12/63

  Sve metode %ajenja zasnivaju se na sledećim principima:

  'konomskaopravdanost

  Cilj %ajenja

  Raspoloživost informacija

  @aslednost ipromenljivost

  iolo.ka osobenost

  4'9$D ">?'@?>

  0ontrola 'videncija ,rocena ,3

  ,o%odnost osobina za

  odreeni cilj

 • 8/18/2019 Metode gajenja domacih zivotinja

  13/63

  ODGAJIVANJE U ČISTOJRASI

   Gajenje u srodstvu  Gajenja van srodstva

   Osvežavanje krvi  Linijsko gajenje

  ODGAJIVANJE UR!TANJE"

   Industrijsko ukr#tanje $%$% jednostruko $%&% unakrsno i'i

  nai()eni*no $%+% rota,iono

   "e'iorativno  -reta.aju/e  o)0ina,ijsko  Ukr#tanje vrsta

  ,od 4'9$D$4 ">?'@?> podrazumeva se smi.ljeno! plansko i trajno %ajenje takvih domaćih životinja koje prema unapred

  utvrenim na&elima! spolja.njem iz%ledu i proizvodnim osobinama! od%ovaraju postavljenom cilju %ajenja! odnosno koje uz .to manji

  utro.ak hrane daju vi.e boljih proizvoda# Sve metode %ajenja dele se u dve velike %rupe koje se dele u vi.e

  pod%rupa:

 • 8/18/2019 Metode gajenja domacih zivotinja

  14/63

  GAJENJE U ČISTOJ RASIGAJENJE U ČISTOJ RASI - opšte napomene (1)- opšte napomene (1)

   PParenje muški i !en"ki !i#otinjaarenje muški i !en"ki !i#otinja i"te ra"e$ "oja$i"te ra"e$ "oja$ aa no#ijeno#ije #reme i#reme i i"to% proio'no% tipai"to% proio'no% tipa

   – !i#otinje!i#otinje "u"u meu"o*no "+i,ne u naj#a!nijim moro+ošk meu"o*no "+i,ne u naj#a!nijim moro+ošk im$im$ i&io+ošk i&io+ošk imim i ra"nim o"o*inama.i ra"nim o"o*inama.

   Potom"t#o jePotom"t#o je #r+o "+i,no ro'ite+jima#r+o "+i,no ro'ite+jima $ o'no"no po"e'uje $ o'no"no po"e'uje tipi,ne ra"ne karakteri"tiketipi,ne ra"ne karakteri"tike

   U %eneti,kom "mi"+u o#o %ajenje pre'"ta#+jaU %eneti,kom "mi"+u o#o %ajenje pre'"ta#+ja "pari#anje"pari#anje omo&i%otniomo&i%otni %eneti,ki kon"titu/ija%eneti,ki kon"titu/ija

   O%rani,ena mo%u0no"t o'a*iranjaO%rani,ena mo%u0no"t o'a*iranja u"+e' "manji#anjau"+e' "manji#anja #arija*i+no"ti tokom #remena#arija*i+no"ti tokom #remena

   Promene "u "pore$ a+i "i%urnePromene "u "pore$ a+i "i%urne - nema #e+iki i&nenaenja- nema #e+iki i&nenaenja

   Pra#i+an i&*or ro'ite+j"ki paro#a 'oprino"iPra#i+an i&*or ro'ite+j"ki paro#a 'oprino"i "i%urnom"i%urnom

  unapreenju o"o*inaunapreenju o"o*ina

 • 8/18/2019 Metode gajenja domacih zivotinja

  15/63

  GAJENJE U ČISTOJ RASIGAJENJE U ČISTOJ RASI - opšte napomene ()- opšte napomene ()

   O#im po"tupkom "e mo%u "i%urnoO#im po"tupkom "e mo%u "i%urno o,u#ati autotone ra"eo,u#ati autotone ra"e uu "#om iornom o*+iku$ a pra#i+nom "e+ek/ijom i unapre'iti"#om iornom o*+iku$ a pra#i+nom "e+ek/ijom i unapre'iti

   meto'om %ajenja u ,i"toj ra"i mo%u "e unapre'iti imeto'om %ajenja u ,i"toj ra"i mo%u "e unapre'iti i popu+a/ije p+emeniti i op+emenjeni ra"a *o+ji i+i #e0ipopu+a/ije p+emeniti i op+emenjeni ra"a *o+ji i+i #e0i

  proio'ni "po"o*no"ti -proio'ni "po"o*no"ti - o#aj po"tupak "e primenjujeo#aj po"tupak "e primenjuje'ok+e %o' po"toji &a'o#o+ja#aju0i "e+ek/ij"ki eekat'ok+e %o' po"toji &a'o#o+ja#aju0i "e+ek/ij"ki eekat

 • 8/18/2019 Metode gajenja domacih zivotinja

  16/63

  GAJENJE U ČISTOJ RASIGAJENJE U ČISTOJ RASI - opšte napomene (2)- opšte napomene (2)

   O#im po"tupkom "eO#im po"tupkom "e unapreuju o"o*ineunapreuju o"o*ine "a"a "re'njim i"re'njim i #i"okim#i"okim

  erita*i+itetimaerita*i+itetima  3ro& %enera/ija3ro& %enera/ija "e"e

  rea+i&uje irea+i&uje i i"korišta#ai"korišta#a a'iti#nia'iti#ni %enet"ki%enet"ki eekateekat

   O4AJ POSTUPA3 JEO4AJ POSTUPA3 JE OSNO4A 5A S4EOSNO4A 5A S4E 6RUGE 7ETO6E6RUGE 7ETO6E GAJENJA 88888GAJENJA 88888

  > E >

  F+ E >

  F/ E >

  F2 E >

 • 8/18/2019 Metode gajenja domacih zivotinja

  17/63

  GAJENJE U ČISTOJ RASI  ŽIVOTINJA VAN SRODSTVA (1)

   Parenje životinja iste rase oje !e"#so$no nis# ni # avo! sro%stv#& tj' oje s# # rose# !anje steena !e"#so$no sro%stva # o%nos# na rose*n# vre%nost # o#+a,iji-