Ponasanje Zivotinja 5

 • View
  221

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ponasanje Zivotinja 5

 • 7/26/2019 Ponasanje Zivotinja 5

  1/41

 • 7/26/2019 Ponasanje Zivotinja 5

  2/41

  Potraga za hranomPotraga za hranom

  Kada jedinka kree u potragu za hranom, ona mora daprodje kroz 4 faze:

  1) da odlui gde da trai hranu

  2) potraga za odgovarajuom hranom

  3) kada uoi odgovarajui plen, trea da odlui da liga lovi ili ne

  4) !am lov, hvatanje plena i konzumiranje i!tog

 • 7/26/2019 Ponasanje Zivotinja 5

  3/41

  Potraga za hranomPotraga za hranom

  Koju e !trategiju jedinka

  primeniti da i do"la do hrane,zavi!i od tipa hrane kojukonzumira

  #o!toje dve o!novne !trategijeza lov:

  1)$ekanje u za!edi %neke vr!tepaukova, zmija,&&&)

  2)'ktivni lov %kojot, !lepi mi",kopitari,&&&)

  (nogi karnivori kominuju ove

  dve !trategije pri lovu, dok

 • 7/26/2019 Ponasanje Zivotinja 5

  4/41

  Potraga za hranomPotraga za hranom

  Koji !u u!lovi potreni da !e i!pune kako i !e

  jedinka opredelila za odgovarajui tip !trategije:

  ekanje u zasedi Aktivni lov

  elativno velikagu!tina plena naodredjenom !tani"tu

  elativno velikagu!tina plena naodredjenom !tani"tu

  *elika moilno!tplena

  *elika moilno!tplena

  Niske energetskepotrebe samog

  predatora

  Odgovarajuaraspodela plena u

  prostoru

 • 7/26/2019 Ponasanje Zivotinja 5

  5/41

  Potraga za hranomPotraga za hranom

 • 7/26/2019 Ponasanje Zivotinja 5

  6/41

 • 7/26/2019 Ponasanje Zivotinja 5

  7/41

  Search imageSearch image

  #redpo!tavlja !e da ivotinje !tvaraju odredjenu !liku o

  hrani koju trae + search image to !e vi"e jedinka !u!ree !a plenom, ova !lika iva!ve detaljnija, a !am lov !ve u!pe"niji

  -ivotinja ui ne"to "to odredjuje njen plen + foku!ira !eili na odredjene karakteri!tike !amog plena % kretanje,oja tela,&&&) ili !lika koju formira odgovara .elokupnomizgledu plena

  /tvaranje !like o plenu, za!novano na uenju,pred!tavlja re"enje za te"ko pronalaenje plena koji !eutapa u !voju okolinu

 • 7/26/2019 Ponasanje Zivotinja 5

  8/41

  #red!tavlja matematiki model koji omoguavapredvidjanje razliitih a!pekata pona"anja ivotinje

  prilikom portage za hranom, uz odredjeni !etogranienja

  4 modela:

  ta jedinka da jede0

  Koliko vremena da provede u potrazi za hranom0

  Kako na jedinku utie ogranien pri!tup odredjenimnutrijentima0

  Kako raznovr!no!t hrane utie na izor !ame jedinke0

 • 7/26/2019 Ponasanje Zivotinja 5

  9/41

  nergetskanergetskavrednostvrednostplenaplena

  !"#$ kcal%!"#$ kcal%

  Stopa pronalaStopa pronala&&enjaenjaplenaplena

  !plen se uo'ava!plen se uo'ava

  svaka (min%svaka (min% )reme potrebno da se)reme potrebno da seplen savladaplen savlada!*min da se riba ubije i!*min da se riba ubije i

  proguta%proguta%Pro+tabilnost plena , energetska vrednost-vremePro+tabilnost plena , energetska vrednost-vremesavladavanjesavladavanje

 • 7/26/2019 Ponasanje Zivotinja 5

  10/41

  #retpo!tavimo da !e uveklovi najprotailniji plen&nda !e po!tavlja pitanje da

  li trea da !e lovi i drugavr!ta plena, i ako trea, podkojim u!lovom0

  VSVS

  /topa nailaenja na drugimanje protailni plen neodredjuje da li e on itiuvr"ten u i!hranu ili ne

 • 7/26/2019 Ponasanje Zivotinja 5

  11/41

  .a li da se uvrsti i drugi plen u ishranu/zavisi od stope naila&enja nanajpro+tabilniji plen

  (odel predvidja da po!toji kritian nivopronalaenja najprotailnijeg plena&

  'ko je !topa pronalaenja tog plena za jedinku veaod te kritine vredno!ti onda e loviti !amo taj tip

  plena& 'ko je !topa nailaenja na plen nii odkritine vredno!ti, jedinka e loviti i drugu vr!tuplena&

  ta jesti?ta jesti?

 • 7/26/2019 Ponasanje Zivotinja 5

  12/41

  Velika senicava tipa zrnevlja u odredjenomodno!u/vako ima !voju odredjenu

  energet!ku vredno!t, potrenovreme za !avladavanje

 • 7/26/2019 Ponasanje Zivotinja 5

  13/41

  0eorema marginalne0eorema marginalne

  vrednostivrednosti

  edinka !e hrani u ola!ti gde !e nalazi vi"e grupa.ijajednog tipa hrane

  to vi"e !e kori!ti hrana iz jedne grupa.ije to jemanje ima u i!toj

  #o!taju primamljivi delovi koji !u manje i!kori"eni

  567'0

  Koliko dugo jedinka trea da o!tane u jednom delu !ahranom pre nego "to predje u drugu ola!t !ahranom0

  #otro"ena energija tokom

  traganja za drugom ola"u #otro"eno vreme tokomtraganja

  #oveana izloeno!tpredatorima

 • 7/26/2019 Ponasanje Zivotinja 5

  14/41

  1)edinka trea da o!tane u jednom delu !a hranom,!ve dok je !topa uno!a hrane jednaka pro!e.noj!topi uno!a hrane na !vim do!tupnim me!tima&

  2)to je vea medju!ona udaljeno!t dva dela !a

  hranom, to je vi"e vremena potreno da jedinkapredje !a jednog na drugi deo, to je i vea .ena!amog puta, pa ta potro"nja trea da !e nadoknadi&

  8o !e omoguava tako "to jedinka provede duevremena na prvom delu !a hranom&

  3)9 delovima !a hranom koji !u u !tartu !laijegkvaliteta, jedinka i treala due vremena dao!tane, ume!to da trai me!to !a puno hrane&

 • 7/26/2019 Ponasanje Zivotinja 5

  15/41

  (noge ivotinje trea daune!u malu koliinumikroelemenata kako i

  preivele, pri emu tro"edo!ta vremena koje i inaemogle da i!kori!te za drugeaktivno!ti

  erivore e!to moraju daune!u veliku koliinuni!koenerget!ke hrane kakoi preiveli

 • 7/26/2019 Ponasanje Zivotinja 5

  16/41

  7atrijum kao kritini nutrijent za lo!ove, nalazi !e u vodenimiljkama

  Kopnene iljke !u energet!ki ogatije Koliko vremena lo! trea da provede uzimajui ni!koenerget!ke

  vodene iljke dok !e jezera ne zamrznu 0

  (odel ukljuuje i minimalnukoliinu hrane koja je dnevnopotrena lo!u za preivljavanje,koliko rzo lo! dige!tuje hranu,energet!ku vredno!t vodenih ikopnenih iljaka i ogranienudo!tupno!t natrijuma

 • 7/26/2019 Ponasanje Zivotinja 5

  17/41

  #oveano variranje u do!tupno!ti plenupoveana moguno!t da e jedinka nai veoma malohrane ili da e nai oilje hrane

  #rvi odeljak = hranljivihjedini.a

  rugi odeljak + ?@> "an!a dae doiti 1A hranljivih jedini.a,

  ?@> "an!a da nee doitini"ta/rednji roj onoga "to jedinka moe da oekuje je i!ti + = hranljivih

  jedini.a

 • 7/26/2019 Ponasanje Zivotinja 5

  18/41

  Bitan faktor je !tanje gladi:

  1) jedinka koja !vaku novu hranljivu jedini.u jednako

  vrednuje

  2) jedinka koja je prilino !ita, !toga za nju dodatnikomad hrane ima neku vredno!t koja je !ve manja i

  manja

  3) jedinka koja CumireC od gladi i !toga !vaki dodatnikomad hrane za nju ima !ve veu i veu vredno!t

  bira odeljak sa manjbira odeljak sa manjim rizikom uim rizikom u

  dostupnosti hranidostupnosti hrani

  sklona je riziku i bira odeljak sa vesklona je riziku i bira odeljak sa veim variranjeim variranjeu hraniu hrani

  nenee pokazivati pre1erenciju ni ka jednom odelje pokazivati pre1erenciju ni ka jednom odeljksa hranom2sa hranom2

 • 7/26/2019 Ponasanje Zivotinja 5

  19/41

  #otraga za hranom moe daude pojedinana %kadaima hrane u izoilju ili imamalo ko!pe.inih lova.a)ili grupna

  Da jedinke koje ive arjedan deo ivota u grupirazliiti a!pekti takvogivota utiu na njihovu

  i!hranu

 • 7/26/2019 Ponasanje Zivotinja 5

  20/41

  Vea grupa koja lovi veca kolicina hrane za svakog u grupi

  9!pe"no!t i!terivanjain!ekata iz vegeta.ije !epoveava !a veliinomgrupe ovih ria

  /a poveanjem veliinegrupe !manjuje !e vremekoje !vaka jedinkaponao!o po!veuje

  antipredator!kimaktivno!timaivlji pa! E lov jerezultat koordini!ane!aradnjevde trea razdvojitikoordini!anu !aradnju!a !amom veliinom

  Lepomis macrochirus

 • 7/26/2019 Ponasanje Zivotinja 5

  21/41

  8ai "impanze +kooperativno pona"anjetokom lova, hranura!poredjuju medju

  !oom tj "to je veagrupa to je vi"e do!tupnehraneFome "impanze E nepo!toji korela.ija izmedjuveliine grupe i u!peha u

  lovuazlika izmedju ove dve popula.ije "impanzi moe daude u tome !to !topa u!peha pojedinanog Fomelov.a je do!ta vi!oka za razliku od pojedinanog lov.a

  8ai "impanzi.

 • 7/26/2019 Ponasanje Zivotinja 5

  22/41

  /ve promenljive jednogokruenja pred!tavljaju javne

  informa.ije za jedinku

  7ain da !e dodje do takvihinforma.ija je!te da !epona"anje drugih jedinki

  kori!ti kao odlika promene uokruenju, za razliku od!o.ijalnog uenja gde jedinkaue ne"to !pe.ino za!redinu

  /amo!talne jedinkepro.enjuju okruenje nao!novu !vog i!ku!tva %kolikodugo !u ile u odredjenomdelu !a hranom, koliko hrane

  !u na"le,&&&), dok jedinke koje

  /o.ijalne jedinke napu"tajuhranom !iroma"nu ola!t pre

  !amo!talnih jedinki

 • 7/26/2019 Ponasanje Zivotinja 5

  23/41

  a li po!toji veza izmedjuveliine mozga i predno!ti u

  tne!u0

  i mozak *ea !po!ono!t u uenju *i"e inova.ija

  i!hrani novi tip hrane, nove tehnikeza pronalaenje hrane %npr&*rane koje kori!te kola kao

  Ckr.kali.uG za palmineorahe) &&&

  #ozitivna korela.ija izmedjurelativne veliine mozga iu!peha pti.a u novom !tani"tu,koji !e ar delimino moepripi!ati inovativnim tehnikamapozitivno utiu na tne! jedinke

  #o!toji hipoteza da je velikimozak po!eno znaajan kada!e popula.ija uvede u novookruenje, gde !vaka inova.ijamoe da ude od velikogznaaja

 • 7/26/2019 Ponasanje Zivotinja 5

  24/41

  Hmaju razvijenu epizodnumemoriju

  (ogu da zapamte gde !u

  !akrile hranu kao i ko ih jepo!matrao dok !u je !krivale

  a ivotinje mogu da planiraju za udun