J. M. Coetzee - Zivoti Zivotinja

 • View
  32

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

J. M. Coetzee - Zivoti Zivotinja

Text of J. M. Coetzee - Zivoti Zivotinja

 • 5/20/2018 J. M. Coetzee - Zivoti Zivotinja

  1/65

  D. M. KUCI

  ivoti ivotinja

  bojana888

 • 5/20/2018 J. M. Coetzee - Zivoti Zivotinja

  2/65

  Filozofi i ivotinje

  EKA ISPOD natpisa Dolascikad ponu da izlaze putnici s njenog leta.

  Majku nije video pune dve godine; teko !u je da p"izna# ali oki"an je koliko

  je osta"ila. $ekad p"oseda# kosa joj je sada potpuno %ela; "a!ena su joj

  pog"%ljena# ko&a o!litavila.

  Po"odino# nikad nisu %ili skloni izlivi!a ose'anja. (ag"ljaj# dve)t"i

  p"o!"!ljane "ei# i s pozd"avo! je gotovo. *utke p"ate "eku putnika do t"ake sa

  p"tljago!# uzi!aju njen ko+e" i s!etaju se u auto!o%il koji! 'e se voziti jo

  sat i po.

  ,Dugaak let,# p"i!e'uje on. ,Sigu"no si p"e!o"ena.,

  ,("ela za spavanje,# ka&e ona i# odista# toko! vo&nje# nak"atko zad"e!a

  p"islanjaju'i glavu na p"ozo".

  - est sati# dok pada !"ak# zaustavljaju se p"ed njegovo! ku'o! u

  p"edg"au /olte!a. $jegova &ena# $o"!a# izlazi na t"e! p"a'ena deco!.0ope'i se od s"danosti# to je sigu"no skupo kota# $o"!a i"i "uke i ka&e1

  ,Eliza%et2, Dve &ene se g"le; zati! p"ilaze i deca# lepo vaspitana p"e!da

  suzd"&anija.

  Eliza%et Kostelo# poznata knji&evnica# odse'e kod nji3 za v"e!e svog

  t"odnevnog gostovanja na -nive"zitetu Eplton. $e %i se !oglo "e'i da ga to

  "aduje. 4ena i !ajka su kao "ogovi u v"e'i. Mud"ije %i %ilo da !ajka odsedne u

 • 5/20/2018 J. M. Coetzee - Zivoti Zivotinja

  3/65

  3otelu# ali on ne!a t"i iste da joj to p"edlo&i.

  $ep"ijateljstva se o%navljaju gotovo istog asa. $o"!a je sp"e!ila laku

  vee"u. $jegova !ajka zapa&a da su postavljena sa!o t"i tanji"a. ,(a" deca ne

  jedu s na!a5,# pita. ,$e,# ka&e $o"!a# ,oni 'e jesti u svojoj so%i., ,(ato5,

  Pitanje je suvino# je" ona zna odgovo". Deca jedu odvojeno zato to Eliza%et

  ne voli da vidi !eso na stolu# dok $o"!a od%ija da !enja deju is3"anu sa!o

  da %i udovoljila# kako ka&e# ,tanko'utnosti tvoje !ajke,.

  ,(ato5,# pita Eliza%et Kostelo po d"ugi put.

  $o"!a ga st"elja pogledo!. On uzda3ne. ,Majko,# ka&e# ,deca 'e za vee"u

  do%iti piletinu# to je jedini "azlog.,

  ,O3,# ka&e ona. ,0ako.,

  Majku su pozvali na Eplton# gde joj sin D&on "adi kao docent na kated"i za

  +iziku i ast"ono!iju# da od"&i godinju Gejtsovu besedu i po"azgova"a sa

  studenti!a knji&evnosti. Poto je Kostelo njeno devojako p"ezi!e# i poto on

  nikad nije video "azloga da t"u%i o nji3ovo! s"odstvu# u v"e!e kad je poziv

  upu'en nije se znalo da Eliza%et Kostelo i!a "od%inu u epltonsko! d"utveno!k"ugu. 6ino %i vie voleo da tako i ostane.

  Eliza%et Kostelo svetu je naj%olje znana poKui u ulici Ekls789:9# "o!anu

  o Me"ion

 • 5/20/2018 J. M. Coetzee - Zivoti Zivotinja

  4/65

  (a3valjuju'i svo! knji&evno! ugledu# ova ko"pulentna# %elokosa da!a

  pozvana je na Eplton da govo"i o te!i po lino! iz%o"u; a njen iz%o" nije pao

  na p"iu o se%i i svoji! knjiga!a# to %i izvesno godilo njeni! spozo"i!a# ve'

  na kljuse koje naj"adije jae1 de%atu o &ivotinja!a.

  D&on

 • 5/20/2018 J. M. Coetzee - Zivoti Zivotinja

  5/65

  Majina uve"enja su# ini !u se# njena lina stva". Ako &eli da svoje pozne

  godine ut"oi na p"opagandu p"otiv ok"utnosti p"e!a &ivotinja!a# to je njeno

  p"avo. K"oz koji dan# "anca Ka+ku# konk"etno

  na njegovu p"ipovetku Izvetaj jednoj akademiji# o jedno! o%"azovano!!aj!unu# ?"veno! Pet"u# koji izlazi p"ed lanove nekog uenog d"utva i p"ia

  i! p"iu svog &ivota ) o svo! usponu od zve"i do neega p"i%li&nog oveku.8

  0o! p"iliko! sa! se i sa!a po!alo ose'ala kao ?"veni Peta"# pa sa! to i "ekla.

  Danas je taj ose'aj ak i jai# a "azlozi 'e va!# nada! se# u%"zo postati jasniji.

  P"edavanja se esto poinju aljivi! opaska!a koje %i t"e%alo da opuste

  8 -p. @. M. ?oetzee# ,3at is Bealis!5,; Sal!agundi# %". 88C)8 7899# st". :F)G8.

 • 5/20/2018 J. M. Coetzee - Zivoti Zivotinja

  6/65

  pu%liku. Po"eenje koje sa! !aloas nap"avila iz!eu se%e i Ka+kinog

  !aj!una !oglo %i se p"i!iti kao jedna od takvi3 aljivi3 opaski# s!iljena da

  vas opusti# da va! poka&e da sa! ja potpuno o%ina &ena# ni %og ni zve". ak i

  oni !eu va!a koji Ka+kinu p"ipovetku o !aj!unu kao izvoau p"ed

  ljudsko! pu%liko! itaju kao alego"iju o @ev"ejinu Ka+ki p"ed 3"i'ani!a2

  !o&da su ipak %ili toliko galantni ) poto nisa! @ev"ejka ) da po"eenje p"i!e

  olako# dakle i"onino.

  Od!a3 da ka&e! da !oja opaska ) opaska da se ose'a! kao ?"veni Peta" )

  nije iz"eena s takvi! cilje!. $isa! na!e"avala da %ude! i"onina. Opaska

  znai to to ka&e. @a govo"i! ono to !isli!. Sta"a sa! &ena. $e!a! vie

  v"e!ena da govo"i! to ne !isli!.,

  Majka nije "oeni %esednik. ak i kad ita vlastite p"ie nedostaje joj &ivosti.

  -vek ga je# dok je %io dete# z%unjivalo to &ena koja za"auje 3le% pisanje!

  knjiga tako loe p"ipoveda p"ie za laku no'.

  (%og njenog "avnog glasa# z%og toga to ne di&e pogled sa st"anice# ini !u

  se da njen govo" ne!a odjeka. Dok on sa!# je" je poznaje# sluti kuda se

  zaputila. $e "aduje ga ono to sleduje. $e!a &elje da slua !ajku dok govo"i o

  s!"ti. Htavie# i!a jak ose'aj da njena pu%lika ) koju# uostalo!# ine p"ete&no

  !ladi ) p"iu o s!"ti &eli jo i !anje.

  ,ovo"e'i ovde o &ivotinja!a,# nastavlja ona# ,ukaza'u va! potovanje

  ti!e to 'u p"eskoiti "ecital o u&asi!a nji3ovi3 &ivota i s!"ti. Mada ne!a!

  "azloga da ve"uje! da ste p"ete"ano zaokupljeni oni!e to se t"enutno

  &ivotinja!a "adi po p"oizvodni! pogoni!a 7ne ide !i vie da to naziva!

  +a"!a!a# po klanica!a i "i%a"ski! %"odovi!a# po la%o"ato"ija!a i"o! sveta#J -p. >"ede"ick S. Ka"l#!ranz Ka"ka7$e Lo"k1 0ickno" >ields# 8998# st". )G.

 • 5/20/2018 J. M. Coetzee - Zivoti Zivotinja

  7/65

  nada! se da 'ete !i p"iznati "eto"iku !o' da te u&ase evoci"a!# da va! i3

  p"edoi! s dovoljno snage# i ti!e se zadovolji!# podse'aju'i vas sa!o da su

  u&asi koje ovde p"e'utkuje! svejedno u s"editu ovog p"edavanja.

  Iz!eu 89CJ. i 89C. vie !iliona ljudi po%ijeno je u koncent"acioni!

  logo"i!a 0"e'eg "aj3a1 sa!o u 0"e%linki p"eko !ilion i po# !o&da i itava t"i

  !iliona. 0o su %"ojevi od koji3 zastaje pa!et. Svako od nas i!a sa!o jednu

  sopstvenu s!"t; tue s!"ti !o&e!o "azu!eti sa!o jednu po jednu. -

  apst"akciji !o&e!o %"ojati do !ilion# ali ne !o&e!o %"ojati do !ilion s!"ti.

  6judi koji su &iveli u okolini 0"e%linke ) !a3o! Poljaci ) izjavljivali su da

  nisu znali ta se u logo"u z%iva; izjavljivali su da# ako su !o&da i nagaali ta se

  z%iva# nisu znali zasigu"no; izjavljivali su da# ako u izvesno! s!islu !o&da i

  jesu znali# u jedno! d"ugo! s!islu nisu# nisu se%i !ogli dozvoliti da znaju# za

  svoje do%"o.

  6judi iz okoline 0"e%linke nisu %ili izuzetak. 6ogo"i su postojali i"o!

  Baj3a# sko"o est 3iljada logo"a sa!o u Poljskoj# neznano koliko 3iljada u

  sa!oj $e!akoj.3 Malo je koji $e!ac &iveo na p"eko dva)t"i kilo!et"a

  udaljenosti od nekog logo"a. $ije svaki logo" %io logo" s!"ti# logo" posve'en

  p"oizvodnji s!"ti# ali u svi!a su se odvijali u&asi# daleko vie u&asa nego to

  ovek se%i !o&e dozvoliti da zna# za svoje do%"o.

  0o to su vodili ekspanzionistiki "at# i izgu%ili ga# nije "azlog to se na

  $e!ce jedne od"eene gene"acije jo uvek gleda kao na ljude koji stoje

  unekoliko izvan ljudskosti# koji !o"aju uiniti ili %iti neto izuzetno da %i %ili

  ponovo p"i!ljeni u ljudsko ok"ilje. Oni su# u nai! oi!a# izgu%ili ljudskost

  z%og izvesnog voljnog neznanja. Pod uslovi!a 3itle"ovskog "ata# neznanje jeN Daniel @. old3agen##itler $s %illin& E'ecutioners76ondon1 6ittle

 • 5/20/2018 J. M. Coetzee - Zivoti Zivotinja

  8/65

  !oglo %iti ko"istan !e3aniza! za p"e&ivljavanje# ali to je op"avdanje koje# s

  p"i!e"no! !o"alno! v"stino!# !i od%ija!o da p"i3vati!o. - $e!akoj je#

  ka&e!o !i# p"eko"aena izvesna c"ta# a to je ljude odvelo dalje od uo%iajene

  "atne k"volonosti i ok"utnosti# u stanje koje jedino !o&e!o nazvati g"e3o!.

  Potpisivanje! uslova kapitulacije i isplato! "atne odtete to stanje g"e3a nije

  okonano. $ap"otiv# ka&e!o# ta gene"acija i dalje nosi %eleg izvesne %olesti

  due. O%ele&eni su njo!e g"aani Baj3a koji su inili zlodela# ali isto tako i oni

  koji# svejedno iz kakvi3 "azloga# za ta zlodela nisu znali. 0ako je# p"aktino#

  o%ele&en svaki g"aanin Baj3a. $edu&ni su %ili sa!o oni u logo"i!a.

  Odlazili su kao ovce na klanje. -!i"ali su kao &ivotinje. Po%ili su i3

  nacistiki kasapi. Osuda logo"a do te !e"e odzvanja glasovi!a tale i klanice

  da gotovo i ne !o"a! da p"ip"e!a! te"en za po"eenje koje 'u sada izneti.

  (loin 0"e'eg "aj3a# ka&e glas optu&%e# sastojao se u to!e to je sa ljudi!a

  postupao kao sa &ivotinja!a.

  Mi ) ak i !i u Aust"aliji ) p"ipada!o civilizaciji koja je du%oko uko"enjena

  u g"koj i judeo3"i'anskoj "eligijskoj !isli. Mo&da i ne ve"uje!o# ili %a" ne

  svi# u okaljanje# !o&da ne ve"uje!o u g"e3# ali zato ve"uje!o u nji3ove

  psi3ike ko"elate.

 • 5/20/2018 J. M. Coetzee - Zivoti Zivotinja

  9/65

  s!o oda%"ali# up"avo su oni# a ne nji3ove &"tve# %ili zve"i. 0i!e to su sa

  svojo! ljudsko! sa%"a'o!# %i'i!a stvo"eni! po

 • 5/20/2018 J. M. Coetzee - Zivoti Zivotinja

  10/65

  govo" ovakve v"ste &estoko podvaja ljude# a je+itini e+ekti ine ga jo go"i!.

  4elja !i je da p"onae! n