Cudesni Svet Zivotinja Integrativna Nastava

  • View
    1.136

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of Cudesni Svet Zivotinja Integrativna Nastava

O ''Dragoljub Ili'' Drai

udesni svet ivotinja Integrativna nastava

OPTI PODACI: kola: Datum: Razred: Uitelji: asovi po redu: O ''Dragoljub Ili'' Drai 27. oktobar 2008. 2. Lucija Tasi 1. i 2.

STRUNI PODACI O ASU: Tematska celina: Nastavna jedinica: udesni svet ivotinja Lija i dral- Ruska narodna basna-Srpski jezik Sabiranje i oduzimanje do 100- Matematika Vajanje divljih ivotinja- Likovna kultura Divlje ivotinje - Svet oko nas Srpski jezik, Matematika, Svet oko nas,Likovna kultura; korelacija sa Muzikom kulturom kombinovani: obrada, utvrivanje, stvaralatvo grupni, individualni, frontalni, u paru tekstualna, metoda pisanih radova, metoda praktinih radova, ambijentalna, ilustrativna, kooperativna, radioniarska, razgovor,usmeno izlaganje tekst-itanka, nastavni listii za grupe, plastelin,grafofolija Raunar,grafoskop integrativno uenje as traje 90 minuta Uvodni deo: 10 15 min Glavni deo: 45minuta Zavrni deo: oko 30 minuta -sluanje pesme Razbole se lisica -uitelj izraajno ita tekst kratak razgovor o tekstu -objanjavanje naina rada -podela dece u grupe prema afinitetima i podela zaduenja -ISTICANJE CILJA ASA -dok deca rade pustiti tihu muziku S.Sans-Karneval ivotinja -nadgledanje rada u grupama, ako je potrebno davanje dodatnih instrukcija, upuivanje i pomo grupama -prezentovanje radova po grupama -zapevajmo slono svi za kraj Jeste l' ikad uli to

Nastavni predmeti: Tip asa: Oblik rada: Nastavne metode: Nastavna sredstva: Tehnika pomagala: Specijalni oblik nastave: Vremenska artikulacija asa:

Sadraj rada:

CILJ ASA: Obrada knjievnog teksta Lisica i dral koji je osnova ovog asa, a zatim utvrivanje i deije stvaralatvo. Integracija srodnih sadraja iz razliitih nastavnih predmeta gde se svima posveuje jednaka panja.

ZADACI ASA: - navikavanje uenika na grupni rad - saradnja meu decom - pomo slabijim uenicima - odreivanje grupa prema afinitetima, jer niko nije toliko lo da ne moe ba nita od ovih aktivnosti da radi - da se upoznaju sa novom vrstom nastave- integrativno uenje - da deca ispoljavaju svoju kreativnost - da se deca osamostaljuju

TOK ASA: Ovo je u koli prijavljeno kao ogledni as kome treba da prisustvuje pedagog kole, direktor, bar jedan uitelj kako bi mogli zajedno analizirati as. DEO SADRAJ OBLIK RADA NASTAVNE NASTAVNA ASA METODE SREDSTAVA FRONTALNI RAZGOVOR, AMBIJENTALNA motivacija za rad: -sluanje pesme Razbole se lisica -kratak razgovor o pesmi -uvoenje uenika u nastavnu jedinicu iz srpskog jezika -uitelj izraajno ita tekst -kratak razgovor -podela dece u grupe prema afinitetima: 1.Grupa za srpski jezik 2, Grupa za matematiku 3. Grupa za likovno 4. Grupa za Svet oko nas -objanjavanje naina rada i podela zaduenja (dato u prilogu) AUDIO CD, TEKST- ITANKA UVODNI DEO

deo . GLAVNI DEO

SADRAJ

oblik r GRUPNI OBLIK RADA

nast, metode KOOPERATIVNA, AMBIJENTALNA, RADIONIARSKA, METODA PRAKTINIH RADOVA, METODA PISANOIH RADOVA

nast. sredst. tekst-itanka, karton, plastelin, , karton, nastavni listii sa zadacima za grupe, audio CD

ISTICANJE CILJA ASA -dok deca rade pustiti tihu muziku K.S.Sans-Karneval ivotinja -nadgledanje rada u grupama, ako je potrebno davanje dodatnih instrukcija,upuivanje i pomo grupama -podsticanje dece na saradnju -praenje rada

DEO ASA ZAVRNI DEO

SADRAJ -prezentovanje radova po grupama -utisci uenika o asu

OBLIK RADA INDIVIDUALNI U PARU

NASTAVNE METODE USMENO IZLAGANJE, RAZGOVOR

NASTAVNA SREDSTAVA RADOVI UENIKA, AUDIO CD

Prilog br 1. Grupa za srpski jezik

Lija i dral Ruska narodna basna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Zato je ova pria basna? Ko su likovi ove basne? Kako je lija poastila drala? Kako je dral poastio liju? Zato je prestalo prijateljstvo lije i drala? Koja je pouka ove basne? Napii umanjeno znaenje rei: -lisica -dral -kum -golub -tanjir -kaa

8. Razvrstaj rei prema rodu: lisica, kume, golub, drale, lisac, tanjir, uma 9. Napii pravilno reenicu: svu pojela kau je lisica 10. Napii dve upitne reenice o lisici i dralu?

PRILOG BR. 2 GRUPA ZA MATEMATIKU

1. Lisica je slavila roendan. Postavila je 35 crvenih i 28 plavih tanjira. Koliko je imala gostiju? _________________________ ___________________________________________________________ 2. U movari su iveli dralovi. Jednog dana njih 87 izalo je da lovi neto za ruak. Uhvatili su 15 riba i 43 abe. Koliko dralova je ostalo bez ruka? _________________________ _____________________________________________________________ 3. Lija je otvorila kolu za ivotinje. Imala je u njoj 24 male lisice, 32 medvedia, 14 vuia i 11 zeia. Koliko je ukupno aka u lijinoj koli. _________________________ _____________________________________________________________ 4. Dve stare lisice priale su koliko su tokom ivota ulovile kokoaka. Jedna je rekla da je ulovila 43, a druga 48. Koliko su ulovile zajedno? _________________________ 5. Jato dralova je krenulo na put. U jatu je bilo 99 dralova. 51 je odustao od puta, a pridruilo im se jo 37. Koliko dralova sada putuje? ________________________ _____________________________________________________________ 6. Jedan dral ostao je da uva mladuce. dralica je bilo 36, a dralia za 8 vie. Koliko je ukupno mladunaca? ____________________ _____________________ _____________________________________________________________

PRILOG BR.3 GRUPA ZA SVET OKO NAS

1. Gde ive divlje ivotinje? _________________________________________________________ 2. Kako se divlje ivotinje snalaze za hranu? ___________________________________________________________ 3. Prema nainu ishrane koje grupe ivotinja imamo? _________________, _______________ i __________________ 4. Nabroj divlje ivotinje naih uma: ___________________________________________________________ 5. Opii lisicu: _____________________________________________________________ 6. ta voli da jede lisica? _____________________________________________________________ 7. Prema nainu ishrane u koju grupu ivotinja spada lisica? _____________________________________________________________ 8. Kako se lisica snalazi u opasnosti? _____________________________________________________________ 9. Kako izgleda dral? _____________________________________________________________ 10. Gde ive dralovi? _____________________________________________________________ 11. Kojim pticama su vrlo slini dralovi? _____________________________________________________________ 12. Koliku visinu mogu da dostignu dralovi?

PRILOG BR. 5 GRUPA ZA LIKOVNU KULTURU

Materijal: bojanke sa ivotinjama, dve lokomotive i vagoni. Zadatak: Obojite ivotinje, lokomotive i vagone i napravite voz sa ivotinjama. Produkt deijeg rada na kraju asova: Domae ili divlje, volimo ih sve

Ovo je struni rad koji je objavljen u asopisu Obrazovna tehnologija br 3-4 2009. godine.