of 22 /22
O.L.I. - Integrativna Psihodinamska Psihoterapija Program edukacije koji vodi do zvanja Akreditovanog psihoterapeuta Potpuno usklaĎen sa trening standardima i zahtevima Udruţenja za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije. Voditelji kursa: Mr. Nebojša Jovanović, psiholog,akreditovani psihoterapeut, psihološki savetnik sa nacionalnim i evropskim certifikatom, predsednik Udruţenja za Psihotarapiju, Savetovanje i Koučing Srbije, Mr. Aleksandar Kontić, psiholog, psihoanalitičar, član I.P.A.- Internacionalne Psihoanalitičke Asocijacije KONTAKT: [email protected] Tel: 063-157-5082 www.olicentar.rs www.savetnik.org.rs www.akademijauspeha.com www.biofidbek.com

O.L.I. - Integrativna Psihodinamska Psihoterapija · PDF fileO.L.I. - Integrativna Psihodinamska Psihoterapija Program edukacije koji vodi do zvanja Akreditovanog psihoterapeuta Potpuno

Embed Size (px)

Text of O.L.I. - Integrativna Psihodinamska Psihoterapija · PDF fileO.L.I. - Integrativna...

 • O.L.I. - Integrativna Psihodinamska Psihoterapija

  Program edukacije koji vodi do zvanja

  Akreditovanog psihoterapeuta

  Potpuno usklaen sa trening standardima i zahtevima Udruenja za psihoterapiju, savetovanje i kouing Srbije.

  Voditelji kursa: Mr. Neboja Jovanovi, psiholog,akreditovani psihoterapeut, psiholoki savetnik

  sa nacionalnim i evropskim certifikatom, predsednik Udruenja za Psihotarapiju, Savetovanje i

  Kouing Srbije, Mr. Aleksandar Konti, psiholog, psihoanalitiar, lan I.P.A.- Internacionalne

  Psihoanalitike Asocijacije

  KONTAKT: [email protected] Tel: 063-157-5082

  www.olicentar.rs

  www.savetnik.org.rs

  www.akademijauspeha.com

  www.biofidbek.com

  mailto:[email protected]://www.olicentar.rs/http://www.savetnik.org.rs/http://www.akademijauspeha.com/http://www.biofidbek.com/

 • Kurs se sastoji od delova:

  Osnovnog (80 sati) , Naprednog (160 sati) i Profesionalnog Sertifikat kursa (240 sati) (nakon ega se

  dobija status psiholokog savetnika), i profesionalnog psihoterapijskog kursa (220 sati) nakon kojega se

  dobija status psihoterapeuta (ukupno 700 sati teorijsko metodoloke edukacije).. Za svaki deo kursa se

  dobija poseban sertifikat.

  Ukupna edukacija se sastoji od 1500 sati: 700 sati kursnog rada na teoriji i vetinama, 50 sati

  supervizirane prakse i 250 sati linog iskustva u ulozi klijenta (od ega 80 sati moe biti u okviru grupe, a

  ostatak individualna psihoterapija) i 500 sati psihoterapijskog rada sa klijentima uz superviziju. Traje od 4

  do 5 godina.

  Osim toga:

  Potpisuje se kodeks etike i prakse

  Uplauje se profesionalno osiguranje (ukoliko je mogue)

  Nastavlja se sa strunim usavravanjem

  Nastavlja se sa supervizijom

  Teme:

  1. Teorija o metodu i vetine psihoterapije

  Savetovanje kao vaspitni proces-sistem vrednosti i odnos prema oveku.

  Odnos izmeu savetnika i klijenta

  Nedirektivno savetovanje i terapija usmeravana klijentom Karla Rodersa

  Tehnika reflektovanja

  Nedirektivno savetovanje i psihoterapija

  Razvoj savetodavnog procesa

  Nain voenja nedirektivnog savetovanja

  Terapija usmeravana klijentom

  Gledita o transferu. Rad sa transfernim stavovima u klijentcentrinoj terapiji

  Odnos prema dijagnozi

  Ogranienja kod primene nedirektivnog savetovanja i terapije usmeravane klijentom

  Psihodinamsko savetovanje

  Prvi kontakt sa klijentom

  Poetna faza terapije prvi intervju

  Uspostavljanje radnog saveza

  Kreiranje pogodne emocionalne atmosfere

  Strukturisanje svrhe razgovora

  Razjanjavanje pogrenih predstava o savetodavnom procesu

  Rad sa neadekvatnom motivacijom

  Rad sa poetnim otporima

 • esta pitanja koja klijenti postavljaju u poetnoj fazi savetovanja

  Nekoliko vanih Ne tokom prvog razgovora

  Dinamika snaga u savetodavnom procesu: Snage koje su usmerene ka razvoju, Snage koje se protive

  savetodavnom procesu

  Otpor. Podela otpora. Proces rada sa otporom.

  Transfer. Karakteristike transfernih reakcija . Rad sa transferom.

  Rad sa karakternim otporom. Analiza karaktera Vilhelma Rajha

  Rad sa telom u psihoterapiji i savetovanju-Bioenergetika A. Lovena, Radix-Keli, Orgonomija-Bejker

  Getalt pristup i mogunosti primene u savetodavnom radu.

  Tehnike Transakcione Analize i mogunosti primene u savetodavnom radu.

  N.L.P. I mogunosti primene u savetodavnom radu

  R.E.B.T. i mogunosti primene u savetodavnom radu

  2. O.L.I. Psihodinamska Integrativna Psihoterapija

  O.L.I. -Otklanjanje Lanih Informacija. Otkrivanje Line Istine

  Psiholoki antivirus program

  Sistem vrednosti O.L.I. Pristupa oveku. Koncept dobrog oveka

  Zakoni psihodinamike

  Koncept razvojnih zadataka

  Pristup klijentu preko sposobnosti (capabillity approach). Bazine ljudske sposobnosti.

  Emotivno raunovodstvao i Cenovnik ivotnih odluka

  Psiholoka matematika. Kako se pravi cenovnik ivotnih izbora

  Suprotstavljene potrebe, hijerarhija potreba i stilovi poslovanja sa ivotom. ivotne strategije.

  Self-help metodi-metodi samopomoi.

  O.L.I. Aktivacioni protokoli

  Specifinosti primene O.L.I. Savetodavnog metoda na razliitim uzrastima i u razliitim oblastima

  ivota.

  3. Teorije linosti. Teorije razvoja. Teorija o nastanku psiholokih problema

  A. TEORIJE LINOSTI

  Psihodinamske teorije linosti se fokusiraju na razvoj Frojdove psihanalitike teorije, te kasnijih doprinosa

  Ane Frojd, Melanije Klajn, Jakobsonove i Margaret Maler, ego-psihologa Krisa, Hartmana , do najnovijih

  doprinosaKohuta i Kernberga. Diskutuju se teorije razvoja, mentalne organizacije, psihopatologije i

  tretmana, te meusobne povezanosti razliitih gledita.

 • B. RAZVOJNA TEORIJA

  b2. Odoje i rano detinjstvo

  Normalni i patoloki razvoj selfa, objektnih odnosa, indentiteta, super ega, formiranje psiholoke strukture,

  te kritika evaluacija sadanjih shvatanja

  b2. Latencija i preadolescencija

  Psihodinamsko razumevanje razvoja nakon razreenja Edipalnog konflikta

  b3. Adolescencija

  Fokusiranje na psiholoko elaboriranje promena u telesnim funcijama kod adolescenta, te pomeranja

  vezanosti od roditelja na druge objekte. U ovom smilsu, tretira se zasnivanjesuperr ega, ego idela, relacije

  narcizma i adolescentnih procesa,zasnivanje indentiteta te , znaaja vrnjake grupe

  C. ETIKA U PSIHOTERAPIJSKOJ PRAKSI

  Diskutovanje koncepata etikog i neetikog, postavljanja granica, te zsnivanja i odravanja poverenja. Sasz-

  ovi pojmovi etike pshoanalize, i njene generalne kritike diskusije u savremenoj praksi

  D. PSIHOPATHOLOGIJA

  d1. Neuroze

  Osnovni teorijski i kliniki aspekti neurotskog poremeaja (histerini, opsesivni, fobini simptomi te

  karakterne neuroze , sa posebnim osvrtom na mazohistiki karakter) .

  d2. Borderline stanja i paranoja

  Osnovni teorijski i kliniki aspekti , sa posebnim osvrtom na njihovu diferencijaciju. Uz Frojda, izuavanju

  se onovni teorijski doprinosi Kleinove, Rosenfelda, Hane Segal, i Biona. , sa posebnim osvrtom na Kohuta,

  Kernberga, Gabbarda, i drugih

  d3. Depresivna stanja

  Kliniki i teorijski aspekti depresije, sa psihodinamsog stanovita, poev od studija Abrahama, Freuda, and

  Rado-a, Kleinove teorije depresivne pozicije, struturalno razvojnog gledita, Jakobsonove te Brennerove

  teorije o depersivnom signalnm afektu.

  d4. Poremeaji linosti

 • E. EMPIRISKI PRISTUP PSIHOTERAPIJI - istraivanja

  Obzirom da je edukacija insistiala na kritikom stavu, osnove metoda i tehnika istraivanja u domenu

  psihoterapije se diskutiuje sa teorijskog i empirijskog aspekta

  Program e osposobiti kandidata da:

  Uspostavi psihoterapijski odnos;

  Radi unutar jasnog teorijskog okvira;

  Ojaa svest o interpersonalnoj dinamici ljudskih odnosa;

  Razvije sposobnost razumevanja i rada sa verbalnim i neverbalnim znacima komunikacije;

  Povea razumevanje i samosvest o pokrenutim temama u radu sa klijentom

  Prati i preispituje svoj neprestani profesionalni razvoj uz pomo miljenja i procene drugih;

  Postane svestan i suoi se sa linim temama i profesionalnim ogranienjima.

  Kako bi se evaluirale steene kompetencije kandidati polau zavrni pismeni i usmeni ispit koji se

  sastoji od evaluacije teorijskih znanja i prikaza rada sa klijentima.

  Psihoterapijska praksa tokom treninga

  Trening program e obezbedi da studenti svoju superviziranu praksu obavljaju u prikladnom okruenju. Ovo

  e obino biti formalizovani i ugovoreni psihoterapijski odnos. Trening program e obezbediti supervizore

  koji su iskusni strunjaci u svojoj oblasti.

  Pored ovoga, bie postavljene jasne ugovorne potrebe u vezi:

  Etikih pitanja prakse

  Administrativnih pitanja

  Dogovora oko plaanja

  Povezanosti i upuivanja drugim strunjacima i ka drugim uslugama.

  Lini razvoj (iskustvo u ulozi klijenta)

  Svrha ove komponente treninga je da kod psihoterapeuta potpomae rast i razvoj:

  Svesti o linim temama kako se one pojavljuju u radu i kako mogu uticati na psihoterapijski proces

  Intelektualnog razumevanja i sticanja znanja

  Emocionalne zrelosti i prihvatanja sebe i drugih;

  Iskustva da se bude u ulozi klijenta unutar jednog formalizovanog profesionalnog psihoterapijskog

  odnosa

  Globalne perspektive sebe u odnosu prema svetu.

 • Ciljevi edukacije za supervizijsku procenu na svakom nivou, kandidat e biti

  osposobljen da:

  Osnovni Napredni Profesionalni

  1. PROCENA

  DIJAGNOZA -

  PLANIRANJE

  TRETMANA

  - Zapoinje evaluaciju klijenta, postavlja ire

  hipoteze u vezi problema, razmilja o

  podobnosti tretmana za konkretan problem

  - Daje detaljnije pretpostavke u vezi

  psihodinamike konkretnog klijenta

  - Pokazuje poveanje sposobnosti da pravi

  karakteroloke i strukturalne hipoteze

  - Pokazuje manje anksioznosti prilikom

  kontakta sa klijentom

  - Pokazuje sposobnost modifikovanja

  polaznih hipoteza, ako se ove uspostave

  kao manje korektne

  - U stanju je da nezavisno procenjuje

  kandidate za psiholoku pomo

  - U stanju je da nezavisno sprovede

  modifikacije u tehnici

  - U stanju je da nezavisno reformulie

  prvobitne hipot