24
Ugovor o sufinansiranju za implementacju Projekta Ne: HUSRB/1002/214, Akronim: BIOGAS HU-SRB, Naslov: Uspostava prekograničnog razvoja industrije biogasa putem zajedničkog utvrđivanja biogasa potencijala, obrazovanje, istraživanja i inovacije roku Mađarska-Srbija IPA Prekogranična saradnja Program Sledeći Ugovor o sufinansiranju (u daljnjem tekstu: Ugovor) je sklopljen između Nacionalna razvojna agencija deluje kao Upravljačkog tijela Mađarska-Srbija IPA prekogranične saradnje Program (u daljnjem tekstu: Upravljačko tijelo) Adresa: 1077 Budapest, Wesselényi u.. 20-22, Mađarska Nacionalna porezni broj:. 15598323-2-41 i Glavni adresu Korisnika organizaciju, poštanski broj, mjesto, država nacionalni porezni broj: djeluje kao glavni korisnik u daljnjem tekstu: stranke, na temelju sljedećeg pravnog okvira: s jedne strane, s druge strane, - Uredba Veća (EU) br 1085/2006 od 17. srpnja 2006 Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA); - Uredba Komisije (EU) 718/2007 od 12. lipnja 2007 o implementacji Uredbe Veća (EU) broj 1085/2006 kojom se uspostavlja Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA), (u daljnjem tekstu: IPA implementacjene uredbe); - Uredba Veća (EZ, Euratom) 1605/2002 od 25. lipnja 2002 i njegove izmjene i dopune na financijske regulacije koja se primjenjuje na opći proračun Evropskih zajednica;

Ugovor o Sufinansiranju

Embed Size (px)

DESCRIPTION

IPA fondovi ugovor za projekat HUSRB/1002/214, Akronim: BIOGAS HU-SRB

Citation preview

Ugovor o sufinansiranjuza implementacju ProjektaNe: HUSRB/1002/214, Akronim: BIOGAS HU-SRB,Naslov: Uspostava prekograninog razvoja industrije biogasa putem zajednikog utvrivanja biogasa potencijala, obrazovanje, istraivanja i inovacije roku

Maarska-Srbija IPA Prekogranina saradnja Program

Sledei Ugovor o sufinansiranju (u daljnjem tekstu: Ugovor) je sklopljen izmeu

Nacionalna razvojna agencijadeluje kao Upravljakog tijela Maarska-Srbija IPA prekogranine saradnjeProgram (u daljnjem tekstu: Upravljako tijelo) Adresa: 1077 Budapest, Wesselnyi u.. 20-22, Maarska Nacionalna porezni broj:. 15598323-2-41

i

Glavni adresu Korisnika organizaciju, potanski broj, mjesto, drava nacionalni porezni broj:

djeluje kao glavni korisniku daljnjem tekstu: stranke, na temelju sljedeeg pravnog okvira:

s jedne strane,s druge strane,

- Uredba Vea (EU) br 1085/2006 od 17. srpnja 2006Instrument za pretpristupnu pomo (IPA);- Uredba Komisije (EU) 718/2007 od 12. lipnja 2007 o implementacji Uredbe Vea (EU) broj 1085/2006 kojom se uspostavlja Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA), (u daljnjem tekstu: IPA implementacjene uredbe);- Uredba Vea (EZ, Euratom) 1605/2002 od 25. lipnja 2002 i njegove izmjene i dopune na financijske regulacije koja se primjenjuje na opi proraun Evropskih zajednica;- Uredba Komisije (EZ, Euratom) br 2342/2002 od 23. prosinca 2002 kojom se utvruju detaljna pravila za implementacju Uredbe Vea (EZ, Euratom) 1605/2002;- Odluka Komisije C (2007) 2034 o 'pravila i procedure za usluge, robe i radova koji se finansiraju iz opeg prorauna Evropskih zajednica u svrhu saradnje s treim zemljama ";- Uredba Komisije (EU) br 1998/2006 od 15. prosinca 2006 o primjeni lanaka 87. i 88. Ugovora na potpore male vrijednosti;- Odluka Komisije 2005/842/EC od 28. studenoga 2005 o primjeni lanka 86. (2) Ugovora o EZ-u na dravne potpore u obliku naknade za javne usluge dodjeljuju odreenim poduzetnicima kojima je povjereno obavljanje usluga od opeg gospodarskog interesa;UREDBA KOMISIJE (EU) br 800/2008 od 6. kglavniza 2008 na proglaenje odreene kategorije potpora kompatibilne sa zajednikim tritem pri primjeni lanaka87 i 88 Ugovora (Opa Uredba o skupnom izuzeu);- Priopenje Komisije - Privremeni okvir Unijeza mjere dravnih potpora kojima se podupire pristup finansiranju u trenutnoj financijskoj i gospodarskoj krizi (2009 / C 83/01).

Sledei propisi i smernice takoe moraju biti potovani u okviru ovog Ugovora:

- Program Dokument Maarska-Srbija IPA prekogranine saradnje programa, odobren od strane Evropske komisije na 25. oujak 2008 Odlukom br C (2008) 1075 (u daljnjem tekstu: Program);- Pravila Unijeo Unijehorizontalne politike, kao to su pravila za natjecanja i stupanje na tritima, zatite okolia, jednakih mogunosti izmeu mukaraca i ena i javne nabave;- Nacionalni propisi koji se primjenjuju na glavni korisnik i njegovi projektni partneri (u daljnjem tekstu zajedno kao projektnih partnera);- Poglavlja 1-5 od Praktinog vodia za procedure ugovaranja za vanjske aktivnosti Evropske(U daljnjem tekstu: PRAG).- Relevantni Poziv za dostavu projektnih prijedloga Programa objavljenom na web stranici Programa (u daljnjem tekstu natjeaja);- Prirunik za implementacju projekta za Maarska-Srbija IPA prekogranine saradnje programa, kojom se utvruju programske posebna pravila za implementacju projekata (u daljnjem tekstu: Prirunik za implementacju projekta);- Smjernice za implementacju informiranja i promidbe za projekte u Maarska-Srbija IPA prekogranine saradnje programa, kojom se utvruju programske posebna pravila o informiranju i promidbi mjera projekata (u daljnjem tekstu: informiranje i promidbu Smjernicama );- Kontrolu Smjernice za partnera u projektu, poloio na nacionalnoj razini pravila za kontrolu rashoda predstavljen od strane projektnih partnera.

lanak 1.Nagrada subvencije

1. U skladu s odlukom Zajednikog nadzornog i upravnog odbora, od 28. travnja 2010, izdvojila Subvencija se dodjeljuje Glavnog korisnika iz sredstava Unijepod Maarska-Srbija IPA prekograninog programa saradnje za implementacju projekta ne ' Primjena ID 's akronimom' skraenica ', pod nazivom' Naziv projekta '(u daljnjem tekstu: Projekt).

Total project budget:0,00 EURsay:

Maximum Community contribution awarded:0,00 EURsay:

Amount of advance from the Community contribution awarded0,00 EURsay:

Samo ako je primjenjivo: Napomena, da odreeni iznos subvencije biti primljene za implementacju projekta kvalificira kao "dravne potpore" / "De minimis potpora ', kako je navedeno u Prilogu IV.

2. Unijeza sufinansiranje cijene po Partneri u projektu su postavljena u Prilogu I. (prijavni obrazac, izvori finansiranja) ovoga Ugovora. Kao ope pravilo, Unijeza sufinansiranje cijene po projektnih partnera ne moe prelaziti 85% prihvatljivih izdataka.

3. Maksimalni iznos doprinosa Unijedodjeljuje za Projekt ne moe biti premaen.

4. Ukoliko ukupni opravdani trokovi nakon zavretka Projekta biti manji od planiranih iznosa, navedenog doprinos Unijedodjeljuje se odgovarajui biti smanjena prema Unijeza sufinansiranje cijene po projektnih partnera utvrenim u Dodatku I. (prijavni obrazac, izvori finansiranja) .5. Naknada doprinosa Unijepod uvjetom da Evropska komisija ini se sredstva na raspolaganju gore opisanog mjeri.

6. Ako Evropska komisija ne da bi se sredstva koja su dostupna ili ako Memorandum o razumijevanju potpisanog od strane zemalja sudionica vie nije na snazi, Upravljako tijelo e imati pravo da se povue iz ovog Ugovora.

lanak 2.Trajanje projekta

1. Projekt datum poetka:

2. Projekt datum zavretka:

3. Projektne aktivnosti moraju se provoditi i dovreni unutar perioda implementacje projekta i projekta rashoda - s izuzetkom pripremnih trokova - mora biti nastali u periodu implementacje projekta kao to je definirano lancima 2,1 i 2,2.

4. Priprema trokovi mogu biti samo pravo, ako su nastali na dan ili nakon 25 oujka 2008 za projekte ili dijelova projekata u Maarskoj (datum odobrenja Programskog dokumenta), te za projekte ili dijelova projekata u Srbiji na ili nakon 27 oujka 2009 (datum potpisivanja finansiranju Sporazum), i dalje za obje zemlje prije datuma podnoenja zahteva do odreenog Zajedniko tehniko tajnitvo, a ako su platili prije krajnjeg datuma prvog izvjetajnog perioda.

lanak 3.Objekt koritenja

1. Doprinos Unijedodjeljuje se iskljuivo za implementacju Projekt kao to je to opisano u prijavnom obrascu u Dodatku I.2. Projekt izdaci, ukljuujui i pripremu trokova, to kvalificira za doprinos Unijedodijeljen u skladu s lankom 1.1., Sastoji iskljuivo od projekta izdataka vezanih uz aktivnosti projekta odobren od strane Zajednikog nadzornog i upravnog odbora.

3. Pravila za izdatke su postavljeni u kontroli Smjernicama za projektnih partnera. Relevantni propisi EZ, posebice lancima 34, 89 i 97 Uredbe (EU) br 718/2007, dalje nacionalna pravila sudjelovanja moraju biti potovana. U sluaju suprotnosti izmeu navedenih pravila, stroa pravila primjenjuju.

lanak 4.Akontacija

1. Iznos akontacije je navedeno u lanku 1.1. se prenosi na glavni korisnik je zaseban bankovni raun, kako je navedeno u lanku 6.6. u roku od 60 dana od dana upisa potpisanog ugovora na Zajedniko tehniko tajnitvo. U sluaju bilanca Zajednica finansiranje programa jednog bankovnog rauna barata za ovjeravanje ne pokriva iznos koji se prenosi, plaanje unaprijed e biti suspendiran do prijenosa sredstava Unijeod EK koja je u programu jedne bankovni raun.

2. Glavni korisnik odgovoran je za prijenos odgovarajue koliine unaprijed odreeno u Aneksu I. (prijavni obrazac, izvori finansiranja) na projektnim partnerima u roku dogovorenim u Sporazuma o partnerstvu.

3. Iznos akontacije je rijeeno, kada prijavljen i odobren potronje od partnera na svojoj odgovarajue projektne dijelu dosee 60% od iznosa doprinosa Unijedodijeljen danog partneru, naveden u Dodatku I. (prijavni obrazac, izvori finansiranja).

lanak 5.Izvjeivanje i zahteva za naknadom trokova

1. Glavni korisnik moe samo podnijeti zahtev za naknadu Zajednikog tehnikog tajnitva ako je popraen dokazom o napretku projekta. Stoga Glavni korisnik mora podnijeti izvetaj o napredovanju projekta uz Svaki zahtev za naknadu, koja se sastoji od opisa aktivnosti obavlja i njihovih rezultata i rezultata tijekom izvjetajnog perioda, dodatno se sastoji od financijskog izvjea predstavljaju financijski napredak Projekta u odnosu odobrenom prijavnom obrascu. ak i ako nema izdaci su nastali u izvjetajnom periodu, Izvetaj o napretku projekta podnosi se u dogledno vrijeme Zajednikog tehnikog tajnitva.

2. Glavni korisnik mora podnijeti izvetaj o napredovanju projekta i program za naknadu za svaku od etiri mjeseca izvjetajnom periodu od poetka projekta roka navedenog u lanku 2.1. Glavni korisnik ima pravo podnijeti start-up Izvetaj o napredovanju projekta u roku od 90 kalendarskih dana od dana zakljuenja ugovora o sufinansiranju, u sluaju Projekt je odobren s pripremnim trokova koji e se sufinansirati ili ako datum poetka projekta prethodi Zakljuak datum ovog Ugovora.

U tom sluaju prvi projekt izvetaj o napretku e pokrivati periode izmeu potpisivanja Ugovora do kraja prve etiri mjeseca izvjetajnog perioda. Izvjetaja o napretku projekta i zahteva za naknadom trokova moraju biti dostavljeni Zajednikom tehnikom tajnitvu u roku od 90 kalendarskih dana od datuma zavretka svakog izvjetajnog perioda. Izvjetajna perioda i stvarni rokovi za podnoenje navedeni su u lanku 4,13.

3. Dodatni obvezni rokovi za podnoenje zahteva za naknadu moe se postaviti od strane Upravljakog tijela kako bi se izbjegla obustava izdvajanja doprinosa Unijena razini programa.

4. Start-up projekt Izvetaj o napretku i Zahtev za naknada (ako ih ima) moraju pokriti trokove pripreme Projekta i / ili projekta izdaci koji su nastali izmeu datuma poetka projekta i zakljuka datum ovog Ugovora. U sluaju da ne start-up projekt Izvetaj o napretku i Zahtev za naknada se podnosi, gore navedeni trokovi moraju biti ukljueni u prvom Izvjeu o napretku projekta i praksu za naknadu najkasnije, pokriva prvog izvjetajnog perioda, kako je navedeno u lanku 5.13.

5. Zavrno izvetaj o napretku projekta i Zahtev za naknadi moraju biti dostavljeni Zajednikom tehnikom tajnitvu u roku od 90 kalendarskih dana nakon datuma zavretka projekta kako je navedeno u lanku 2.2.

6. Jezik svakog izvjea je engleski. Primjenjivo format Izvjea o napretku projekta, Zahtev za naknada i izjave o priznavanju rashoda su definirani za program i obavezno koristiti. Glavni korisnik mora ispuniti i dostaviti Izvetaj o napredovanju projekta i program za naknade online kroz Front Office povrini IMIS2007-2013 (monitoring i informacijski sustav Programa; daljnjem tekstu: sustav). Pristup sustavu je doputeno samo pomou pojedinog korisnikog imena i lozinke. Pravila koritenja sustava postavljeni su u Dodatku V. ovog ugovora. Daljnje pravila o izvjeivanju - ukljuujui dokumente treba priloiti uz izvetaj o napretku projekta - postavljeni su u Priruniku za implementacju projekta.

7. Zahtev za naknada podnosi glavni korisnik mora sadravati samo validirani izdatke i mora biti podran od strane Deklaracije o priznavanju rashoda izdane od strane odreenih kontrolnih tijela. Glavni Korisnik e osigurati da trokovi koje su podnijeli projektnih partnera koji sudjeluju u projektu su nastali u svrhu implementacje projekta i da odgovaraju aktivnostima ugovorenim izmeu projektnih partnera opisanih u prijavnom obrascu u Dodatku I.

8. U skladu s tokom e) lanka 96. (1) IPA Implementacjene uredbe, Glavni Korisnik e potvrditi da su izdaci koje prikazuju svaki od njegovih projektnih partnera je potvrena od strane odreenog kontrolnog tijela za projektni partner. Imenovani nadzornim tijelima i dravnoj razini kontrole zahtevi za svake zemlje sudionice su dostupni u kontroli Smjernicama za projektnih partnera.

9. U sluaju da se izjave o priznavanju rashoda nisu primili od svakog projektnog partnera za odreeno izvjetajno periode, Glavni Korisnik podnosi zahtev za naknadu na temelju deklaracije o priznavanju rashoda na raspolaganju za izvjetajnog roka.Rashodi za projektni partner nije ovjeren za danom izvjetajnog perioda roku moe traiti samo za sljedee izvjetajno roka do izvjetajnog perioda.

10.Glavni korisnik podnosi zahtev za naknadu u eurima, na temelju deklaracije o priznavanju rashoda izdane u eurima od strane odreenih kontrolnih tijela.

11. Projektni partneri iz zemalja sudionica koje jo nisu uvele evro kao svoju valutu e pretvoriti u eurima iznose izdataka na popisu rauna nastalih u nacionalnoj valuti prije podnoenja za vrednovanje na odgovorno upravljanje tijela drava sudionica. Rashodi e se pretvoriti u eure na temelju mjesene knjigovodstvene teajne stope Evropske Commission1 na snazi u mjesecu u kojem su izdaci se podnosi projektni partner na kontrolnom tijelu.

12.Rizik teaja snosi glavni korisnik ili projektni partner u pitanju.

13.Glavni Korisnik e zatraiti naknada doprinosa Unijena temelju sljedee tablice:Reporting period(dd/mm/yyyy)Deadline for submission of the Project Progress Report and Application for Reimbursement (dd/mm/yyyy)Indicative spending forecast2EUR

1

2

3

4

5

Total

14. Indikativni potronje prognoze Projekta kako je navedeno u toki 13. iznad ostaju nepromijenjene za cijelog perioda implementacje projekta.Glavni korisnik ima mogunost da odstupaju od potronje prognoze s obzirom da je u sluaju n 3 obustava izdvajanja nastalu underspedings u odnosu na troenje prognozi, Upravno tijelo ima pravo na obustavu projekta smanjenjem originalni budet projekta i odgovarajui doprinos Unije.

15. U sluaju donoenja odluke o naknada sredstava Projekta, Upravljako tijelo inicira izmjene i dopune postojeeg ugovora.Dodatak Ugovoru o subvencioniranju mora biti potpisan od strane obje stranke.1 Mesene kursne stope Evropske komisije dostupne su na web straniciEvropska komisija: http://ec.evropa.eu/budget/inforevro/2 Indikativni izdaci prognoza: Opravdani trokovi trebaju biti iskazani u odreenom izvetajnom periodu16. Glavni korisnik na zahtev Zajedniko tehniko sekretarijat dostavlja Projekt Follow-up Reports, dokazujui hranjivost projektnih rezultata. Slijedite-up izvjea obuhvaa 12-mjeseno periode od datuma zavretka projekta te e se dostaviti Zajedniko tehniko sekretarijatu roku od 15 kalendarskih dana od isteka izvjetajnog perioda.

17. Glavni korisnik mora odmah osigurati informacije Zajedniko tehniko sekretarijato okolnostima koje odgaaju, ometati ili onemoguiti implementacju Projekta, kao io svim okolnostima koje predstavljaju promjenu naknadu uvjetima i okvirima kako je propisano u sadanjosti Ugovor ili koji daje pravo na Upravnu direkciju za smanjenje ili zahtijevati naknada doprinosa Unijeu cijelosti ili djelomino.

Odmah informacije takoer e biti osigurana u sluaju projekta nije bilo ili ne moe u potpunosti biti proveden kroz obavljanje planiranih aktivnosti, planirane rezultate i rezultate ili postizanje barem 80% od mjerljivih rezultata, ili ako projekt ne moe ili ne moe biti proveden u dogledno vrijeme. U sluaju da se projekt ne moe se provesti u skladu s vremenskim rasporedom utvrenog u prijavnom obrascu te u Dodatku I, kao iu skladu s rasporedom plaanja navedenog u toki 13. ovoga lanka, injenica je da se odmah prijaviti Zajedniki Tehniko sekretarijatkako bi se traiti pismenu suglasnost. Zahtev za odobrenje ne podrazumijeva odobrenje.

lanak 6.Naknada doprinosa UnijeGlavnog korisnika

1. Naknada doprinosa Unije glavni korisnik e biti pokrenut tek nakon provjere i prihvaanja Izvjea o napretku projekta i njegovih dodataka, Zahtev za naknada i izjave o vrednovanju izdataka.

2. Glavni korisnik moe zatraiti za zavretak Izvjea o napretku projekta i zahtevu za naknadu tijekom postupka ovjere od strane Zajednikog tehnikog tajnitva. Nakon drugog neuspjenog zahtev za zavretak, Izvetaj o napretku projekta i Zahtev za naknada e biti odbijen. Odbijen Zahtev za naknadi moe biti poslan samo jednom i za sljedee izvjetajno roka nakon izvjetajnog perioda. Ako izvetaj o napretku projekta sadri ne ispunjavaju uvjete izdatke iznos od neprikladan rashoda mora se oduzeti od zahteva za naknadu tete. U ovom sluaju Glavni Korisnik e ponovno sastaviti i ponovno podnijeti Zahtev za naknada na Zajedniko tehniko tajnitvo. U sluaju zavrnog projekta Izvjeu o napretku i primjeni za naknadu odbije Glavnom korisniku e biti obavijeteni o moguim / primijeniti sankcije (npr. suspenzija posljednje uplate, naknada subvencije, povlaenje iz Ugovora).

3. Naknada doprinosa Unijee biti ovlaten od strane ovjeravanje. U sluaju bilanca Zajednica finansiranje programa jednog bankovnog rauna barata za ovjeravanje ne pokriva iznos koji se isplauje, naknada proces e biti suspendiran do prijenosa doprinosa Unijeod strane Evropske komisije koja je u programu jedne banke raun.4. Sve podnijela i odobrene projektne rashodi bit e nadoknaeni u cijelosti dok su rashodi dostigao 60% ukupnog doprinosa Unijeza dotinog projekta dijelu (tj. prorauna dotinog partnera). Nakon to je 60% doprinosa Unijenadoknaeni, iznos unaprijed - napravio na poetku projekta - bit e prebija sljedeeg zahteva za naknadu dok ukupan iznos predujma je rijeeno. Zatim naknada doprinosa Unijee se ponovno pokrenuti.

5. Za primanje naknada doprinosa Unijei za prijenos doprinosa Unijepartnera u projektu, Vodei korisnik mora otvoriti zaseban bankovni raun u eurima iskljuivo za Projekt.

6. Doprinos Unije bit e nadoknaeni u eurima iskljuivo i da e biti prebaen na sljedei odvojenim projekta bankovni raun koji navede Glavnim korisnikom:

IBAN account number:

SWIFT Code:

Bank name:

Bank address:

7. Glavni korisnik mora obavijestiti Zajedniko tehniko sekretarijatu pisanom obliku u sluaju promjene zasebna projekta bankovni raun u roku od 15 kalendarskih dana ili uz podnoenje zahteva za naknadu najkasnije.

8. U sluaju Glavni korisnik ne pravilno informirati ZTT o pojedinostima svog bankovnog rauna otvorenog posebno za projekt sve posljedice, ukljuujui i one financijske prirode snosi Glavnim korisnikom.

9. Glavni korisnik odgovoran je za prijenos doprinosa Unijeprojektnih partnera u skladu s odobrenom zahtevu za naknadu, u roku dogovorenom u Sporazuma o partnerstvu.

10. Bankovni izvjetaji koji dokazuju upravljanje zasebnim projektima bankovni raun i prijenos doprinosa Unijeod Glavnog korisnika projektnih partnera moraju biti prikazani na Zajedniko tehniko sekretarijatu prilogu Izvjea o napretku projekta.

lanak 7.Dvostruko finansiranje

Rashodi nee biti dvostruko finansirani od strane bilo koje druge evropske i / ili nacionalnih fondova.lanak 8.Zastupljenost partnera u projektu, odgovornosti i dodatnim obvezamaVodei korisnik

1. Kako bi se utvrditi aranmane za odnose s projektnim partnerima Glavni korisnik odgovoran je za sklapanje Sporazuma o partnerstvu s projektnim partnerima.

2. Glavni korisnik predstavlja partnerstvo kao to je definirano u Sporazuma o partnerstvu i jedini izravni kontakt izmeu Projekta i programskih upravljakih tijela. Glavni Korisnik e biti odgovoran za osiguranje implementacje cjelokupnog Projekta. U tom smislu, Glavni Korisnik e poduzeti:

) koordinirati poetak projekta kao set u lanku 2,1;

b) koordinirati implementacju Projekta u skladu s vremenskim rasporedom dogovoreno u ovom Ugovoru (Prilog I.);

c) jame razumno financijsko upravljanje sredstvima dodijeljen Projekt, ukljuujui postupke za naknada nepropisno plaenih iznosa;

d) osigurati da trokovi koje su projektnih partnera je platio za svrhu implementacje projekta i kako bi se osiguralo da odgovaraju aktivnostima ugovorenim izmeu lanova partnerstva;

e) proveriti da su trokovi, predstavljeni od strane projektnih partnera bio je ovjeren od strane kontrolnih tijela;

f) obavijestiti Zajedniko tehniko sekretarijat odmah u pisanom obliku, ako proraun projekta mora biti promijenjena, ako partnera u projektu, projektni ciljevi ili djelatnost plana na kojem sadanjem ugovoru na temelju morati biti promijenjen, ili ako je jedan od naknadu uvjeti ne mogu biti ispunjeni, ili ako nastanu okolnosti koje daju pravo na Upravnu direkciju za smanjenje ili zahtijevati naknada doprinosa Unije(u cijelosti ili djelomino);

g) u skladu s propisima Evropske unije, kako je navedeno u preambuli ovog Ugovora, te s relevantnim nacionalnim zakonodavstvom za cijelu partnerstvu;

h) za prijenos doprinosa Unijeispravno i odmah po primitku drugim projektnim partnerima u cijelosti i bez posebne naknade ili druge pristojbe s jednakim uinkom ne naplauje se koja bi smanjila te iznose za partnera u projektu, u sluaju zahteva za naknadaom od upravljakog tijela, Glavni Korisnik ne moe se opravdati s argumentom prijenosa sredstava;

i) da odrava zaseban raunovodstveni za implementacju projekta svrhe na nain koji osigurava identifikaciju svake financijske operacije u okviru Projekta.

3. Glavni korisnik snosi odgovornost za aktivnosti projektnih partnera i kooperanata poput svojih aktivnosti.4. Glavni korisnik preuzima punu odgovornost za tetu uzrokovanu treim osobama iz vlastitog greke tijekom implementacje operacija. Upravno tijelo ne snosi nikakvu odgovornost za tetu uzrokovanu treim stranama kao rezultat izvrenja Ugovor o sufinansiranju.

5. Glavni korisnik je odgovoran prema Upravnoj direkciji za osiguranje Partneri u projektu ispuniti svoje obveze prema ovom Ugovoru.

lanak 9.Nabava pravila

1. U skladu s lankom 121. Implementacjene uredbe IPA za dodjelu usluga, opskrbi i radu, postupci javne nabave slijedi odredbe iz Poglavlja 3. Dijela 2, Naslov IV Uredbe (EZ, Euratom) 1605/2002, a poglavlje 3. Dijela 2, Glave III Uredbe (EZ, Euratom) br 2342/2002, kao i Odluka Komisije C (2007) 2034 o pravilima i postupcima koji se primjenjuju na usluge, opskrbi i radu finansirane iz opeg prorauna Evropske Unijeza potrebe saradnje s treim zemljama, uz iskljuenje Odjela II.8.2.

2. S obzirom na prvom dijelu Odluke Komisije C (2007) 2034 poglavljima 1-5 od "Praktinog vodia za procedure ugovaranja za vanjske aktivnosti Evropske (PRAG)" i standardnim ugovorima i operativnih uputa prilog PRAG e se koristiti.

3. Prema uvjetima navedenima u Prag:

) Glavni korisnik i Partneri projekta djeluju kao naruitelja,

b) nabava e se finansirati iz opeg prorauna Evropske Unije,

c) upravljanje nain postupcima javne nabave je decentralizirana, d) kontrola je ex post.

4. Standardni aneksi PRAG e se koristiti bez prijevoda. Izmjene i dopune predloaka moe biti donesena samo zbog posebne prirode ugovora, ili ponude. Ove izmjene i dopune moraju biti u skladu s osnovnim pravilima PRAG-a.

5. Gdje konzultacije s Evropskom komisijom ili prethodnog odobrenja Komisije je potrebno, Ugovaratelj e donijeti odluku na vlastiti rizik. Odluka e biti predmet provjere revizije.

6. Poglavlja 2.4.5 i 3.4.1 (Okvirni ugovori) od PRAG se ne primjenjuje.

7. Iznimno na 2.3.1 u Prag ponuditelja mora dostaviti dokaz o podrijetlu za opremu i vozila po cijeni jedinine kupnje vee od EUR 5 000.

8. Korienje standardnih dokumenata i primjena odredbi iz lanaka 2,8-2,10. nije obvezno za jednokrevetnu natjeaja.lanak 10.Informiranje i promidba

1. Glavni korisnik se obvezuje da e ispuniti podatke i promidbene mjere zacrtane IPA Implementacjene uredbe, kao i na informiranje i publicitet smjernicama, te se slae da e potovati zahtevima informiranja i promidbe Programa s ciljem promicanja injenicu da saradnja -finansiranje osiguravaju se iz doprinosa Unijedostupan pod Maarska-Srbija IPA prekogranine saradnje programa, dodatno se obvezuje osigurati adekvatnu promociju projekta.

2. Glavni Korisnik e osigurati da svi slubeni projekt komunikacije (npr. bilo kakvu obavijest, objavljivanje, web stranice ili projekta dogaaj, ukljuujui i konferencijama ili seminarima) odrediti da Projekt je dobio sredstva od Evropske unije u okviru IPA Maarska-Srbija Kria- Prekogranina saradnja programa, slijedei upute navedene u informiranje i promidbu Smjernicama.

3. Bilo objavljivanje Glavnog korisnika ili partnera u projektu, u bilo kojem obliku i bilo kojim sredstvom, ukljuujui internet, mora sadravati sljedeu izjavu: "Ovaj dokument proizveden je uz financijsku pomo Evropske unije. Sadraj ovog dokumenta iskljuiva odgovornost i moe ni pod kojim okolnostima se smatrati da odraava poloaj Evropske unije i ili upravnog tijela. "

4. Upravljako tijelo / Zajedniko tehniko sekretarijatovlaten da javno dostupan (po bilo kojem mediju, ukljuujui Internet) sljedee podatke:

) naslov projekta;

b) ime Glavnog korisnika i partnera u projektu;

c) iznos doprinosa Unijei Zajednica stopa sufinansiranja;

d) svrha doprinosa Unije(tj. projekta je ukupni cilj);

e) geografski poloaj Projekta;

f) rezultati projekta, evaluacije i saeci;

g) druge informacije o projektu, ako smatra relevantnim.

5. Detaljne opise mjera informiranja i promidbe su u Informiranje i promidba Smjernice.

lanak 11.Izmene i dopune ugovora o sufinansiranju i drugih promjene projekata

1. Glavni Korisnik e zatraiti ex ante izmjenu ugovora o sufinansiranju u sluaju bitnih promjena u projektu, kako slijedi:

) promjenu Glavnog korisnika i / ili saradnika na projektu;b) znaajne promjene u ukupnim ciljevima projekta;

c) promjena djelatnosti (ili uvoenja novih aktivnosti ili zamjenu stare);

d) promjena rezultata i pokazatelja rezultata (iznad 20% od izvornih pokazatelja);

e) preraspodjela prorauna izmeu Razdjela (iznad 20% od izvorne iznosu od pogoenih Razdjela, preraspodjela kumulativno) unutar prorauna odreenog projektnog partnera;

f) produljenje trajanja projekta.

Izmjene ugovora o sufinansiranju ne moe utjecati na osnovnu svrhu projekta koji su odobreni od strane Zajednikog nadzornog i upravnog odbora.

2. Proraunski preraspodjela izmeu projektnih partnera nisu dozvoljeni.

3. Preraspodjela prorauna prelazi 20% preraspodjelu granicu, dodatno produljenje trajanja projekta moe se traiti samo jedanput tijekom izvjetajnog perioda, ali najmanje 45 kalendarskih dana prije datuma zavretka projekta kao to je navedeno u lanku 2.2. Daljnje detaljna pravila opisuju na izmjeni ugovora o sufinansiranju postavljeni su u Priruniku za implementacju projekta.

4. Svaki zahtev za izmjenom ugovora o sufinansiranju mora biti opravdano i podnio glavni korisnik Zajednikog tehnikog tajnitva u unaprijed u pisanom obliku.

Pisani zahtev mora sadravati detaljno opravdanje o uzrocima i okolnostima modifikacije, kao regulirane u priruniku za implementacju projekta. Zajedniko tehniko sekretarijate razmotriti zahtev za izmjenu i da e ga dostaviti Upravnoj direkciji - iu sluaju preinake zbog razloga navedenih u toki 1.a) i 1.b) ovoga lanka podnijeti zahtev Zajednikom Praenje i Upravnog odbora - za odobrenje. Dodatak Ugovoru o subvencioniranju mora biti potpisan od strane obje stranke prema odobrenje Upravljakog tijela / Zajednikog nadzornog i upravnog odbora.

5. Ostale promjene u projektu od onih koji su navedeni u toki 1. ne zahtijevaju izmjenu ugovora o sufinansiranju, meutim Glavni korisnik mora obavijestiti Zajedniko tehniko sekretarijatu svakom sluaju u roku od 15 kalendarskih dana od trenutka promjena dogodila, ili podnoenja izvjea o napretku projekta najkasnije. Zajedniko tehniko sekretarijatima potvrditi da projekt promjena je prihvaen.

6. Granica proraunskog preraspodjeli izraunava se iz sklopljenog ugovora o sufinansiranju izvornom, modificirane iznosi su kumulativni i 20% preraspodjela granica primjenjuje se u skladu s tim. Sve navedeno promjene u projektu mora potivati pravila odgovarajueg natjeaja i kontrole smjernice za projektnih partnera. Ne preraspodjela moe biti da proraunskih linija koja nije dodijeljena sadre iznose u odobrenom proraunu.

7. Ugovor se ne moe mijenjati na takav nain da je kao rezultat izmjena i dopuna nagrada subvencije mogla postati upitna ili naelo jednakog tretmana podnositelja prekreno.lanak 12.Dodjela, pravna sukcesija

1. Upravno tijelo ima pravo u bilo kojem trenutku dodijeliti svoja prava na temelju ovoga Ugovora. U sluaju dodjele Upravljako tijelo e izvijestiti glavnog korisnika bez odlaganja.

2. Glavni korisnik je dozvoljeno prenijeti svoje dunosti i prava prema sadanjostiUgovor tek nakon pismenog odobrenja upravnog tijela.

3. U sluaju pravnog sljednitva stranke dune su prenijeti sve dunosti u okviru ovog Ugovora za pravnog sljednika. Stranke e se meusobno obavijestiti o svakoj promjeni unaprijed. U sluaju pravnog sljednitva utjeu na glavnog korisnika ili partnera u projektu, Vodei Korisnik e obavijestiti Zajedniko tehniko sekretarijatu unaprijed.

lanak 13.Revizija prava

1. Odgovorne revizijski tijela EU-a i, u okviru svoje nadlenosti, revizijski tijela zemalja sudionica, kao i Revizijsko tijelo, Upravljako tijelo, Zajedniko tehniko sekretarijati ovjeravanje Programa imaju pravo na reviziju koritenja sredstava Glavni korisnik i od strane projektnih partnera ili dogovoriti za takve revizije se provodi od strane ovlatenih osoba.

2. Glavni Korisnik je duan osigurati sve potrebne dokumente za reviziju, kao i sve potrebne informacije i dati pristup svojim poslovnim prostorijama. Glavni korisnik je duan zadrati za potrebe revizije svih datoteka, dokumenata i podataka o projektu u trajanju od najmanje tri godine nakon zatvaranja programa od strane Evropske komisije. Dokumenti se zadrani su navedene u Dodatku III.

3. Imenovani kontrolnih tijela imaju pravo na obavljanje na licu mjesta, kao dio svojih aktivnosti verifikacije, dok su Zajedniko tehniko sekretarijatili Upravna direkcija pravo na obavljanje nadzora posjete kako bi provjerili napredak Projekta iz profesionalne toke gledita, u prostorijama Glavnog korisnika i partnera u projektu.

4. Glavni korisnik je obvezan jamiti ispunjenje iznad propisane dunosti u odnosu na sve ostale projektnih partnera.

5. Promatrajui preporuke primljene nakon revizije mora biti osigurana, inae Upravno tijelo ima pravo raskinuti Ugovor o sufinansiranju.

lanak 14.Nepravilnosti

1. U sluaju nepravilnosti utvrenih tijekom implementacje projekta Upravljako tijelo zadrava pravo da trai naknada doprinosa Unijeu cijelosti ili djelomino iz Glavnog korisnika i ima pravo da se smanji iznos doprinosa Unijedodijeljena.2. Na temelju navedenog, Glavni Korisnik je uvijek odgovoran za osiguravanje naknada doprinosa Unije nepropisno plaenih Projekta, ak i ako je poinjena nepravilnost jedan od projektnih partnera.

3. Ako Projekt partner poini nepravilnost, glavnom korisniku - nakon to je dobio obavijest o otplati - duan je zatraiti Pretjerano uplaen iznos i odgovarajui interes naplativu iz projektnog partnera u pitanju, a to vratiti na Upravljakog tijela u roku za Otplata postavljena u lanku 15.2. Glavni korisnik obavlja due diligence osigurati otplatu.

4. Ako glavni korisnik ne uspije osigurati naknada od projekta partner (i), u roku od pet kalendarskih dana od isteka roka odreenog Glavni korisnik mora obavijestiti Zajedniko tehniko sekretarijati mora poslati dokaz o koracima koje je poduzela Vodei korisnik prema projektni partner (s).

5. Kada Pretjerano uplaen iznos nije oporavio zbog nemara Glavni korisnik, Glavni Korisnik e biti odgovoran za otplatu.

lanak 15.Pravo povlaenja - Otplata - Obustava naknadu

1. Upravno tijelo ima pravo da se povue iz ovog Ugovora i zatraiti naknada doprinosa Unijeu cijelosti ili djelomino, ako:

) Glavni korisnik je dobila doprinos Unijekroz lane ili nepotpune izjave tijelima / imenovani Evropske komisije, upravljako tijelo ili bilo koje druge vlasti ukljuenih u implementacju Programa, ili ako

b) preduvjet za odobrenje projekta vie se ne daje, npr. obvezno prekogranini projektni partner podnio ostavku iz projekta, a ne zamjenjuje u skladu s odredbama lanka 11., ili ako

c) Sporazum o partnerstvu sklopljenog izmeu Glavnog korisnika i Partneri projekta vie nije na snazi, ili ako

d) Glavni korisnik postaje insolventan ili predmet steajnog postupka, ili ako

e) Glavni korisnik je osuen za kazneno djelo u vezi svoje profesionalne ponaanje presudom koja ima snagu 'res iudicata', dalje, ako je kriv za ozbiljan profesionalni prekraj dokazano bilo kojim sredstvima koje Upravljako tijelo / Nacionalno tijelo moe opravdati; ili ako

f) Korisnik Glavni ne ispuni svoje obveze vezane uz plaanje doprinosa za socijalno osiguranje i plaanje poreza u skladu s nacionalnim zakonskim odredbama, ili ako

g) Glavni korisnik postaje predmetom presude koja ima snagu 'Res iudicata' za prijevaru, za korupciju, za teke povrede ugovora u vezi s obvezama koje proizlaze iz pravila o javnoj nabavi ili pravila koja ureuju koritenje sredstava Unijeili nacionalnih subvencija, za sudjelovanje u zloinakoj organizaciji ili bilo kojoj drugoj nezakonitoj aktivnosti tetnoj do financijskih interesa Zajednice, ili akoh) Glavni korisnik postaje krivim zbog neistinitosti informacija potrebnih upravno tijelo ili u nedostatku dostaviti traene podatke; ili

i) u sluaju utvrenih nepravilnosti, ili ako

j) Glavni korisnik ne ispuni uvjet ili obvezu koja proizlazi iz ovog Ugovora, osobito ako je

- Glavni Korisnik ne podnese izvetaj o napredovanju projekta iZahtev za naknada unutar izvjetajnog roka;

- Glavni Korisnik uzastopno ne dostavi projekt praenja izvjea, ako je potrebno, ili ako

- Glavni korisnik ne odri rezultate projekta kao to je definirano ulanak 16., ili ako

- Projekt nije ili ne moe biti u potpunosti provodi obavljanje planiranih aktivnosti, planirane rezultate i rezultate i postizanje barem80% od mjerljivih rezultata, ili ako projekt ne moe ili ne moe provesti u dogledno vrijeme, ili ako

- Glavni Korisnik ne daje neposredne informacije o okolnostima koje su kanjenje, usporavaju ili napraviti nemogue implementacju Projekta, kao io svim okolnostima koje predstavljaju promjenu naknadu uvjetima i okvirima kako je navedeno u ovom Ugovoru ili koje pravo Upravno tijelo za smanjenje ili zahtijevati naknada doprinosa Unijeu cijelosti ili djelomino, ili ako

- Propisi EU i nacionalnog prava (ukljuujui i odredbe koje se odnose na pravila o javnim nabavkama, o dravnim potporama, promidbenih pravila, pravila o zatiti okolia i pravila o jednakim mogunostima) su povrijeena, ili ako

- Glavni Korisnik je ometan ili sprijeen reviziju projekta ili propustio zadrati projektnu dokumentaciju iz lanka 13., ili ako

- Doprinos Unije dodijeljena je djelomino ili potpuno pogreno za druge svrhe koje one dogovorene, ili ako

- To je bilo nemogue provjeriti da Zavrni projekt Izvetaj o napretku je ispravan, a time i prihvatljivosti projekta za finansiranje iz Programa ne moe potvrditi, ili ako

- Preporuke primljene nakon revizije nisu uoene.

2. Ako Upravljako tijelo alje zahtev za naknada za iznos doprinosa Unijenepropisno plaene i pripadajue kamate naplativ, Glavni Korisnik je duan osigurati otplate od projektnih partnera u pitanju i mora vratiti iznos naveden upravno tijelo pred zbog datum. Otplata glavni korisnik je zbog u roku od dva mjeseca nakon dana prijema zahteva za naknada. Stopa kamate je jedan i pol postotnih poena via od stope koju primjenjuje Evropska sredinja banka u svojim glavnim operacijama refinansiranja na datum zahteva za naknadaom.

3. Upravno tijelo ima pravo da se oporavi iznose navedene u zahtevu za otplatu ih se odbija od Zahteva za naknada podnosi Glavnim korisnikom.4. U sluaju kanjenja u otplati, iznos koji e biti vraen podlijeu kamate na zakanjelo plaanje, poevi s datumom dospijea i zakljuno na stvarni datum otplate. Kamatna stopa na zakanjelo plaanje mora biti jedan i pol postotnih poena via od stope koju primjenjuje Evropska sredinja banka u svojim glavnim operacijama refinansiranja na datum dospijea.

5. Glavni korisnik ima pravo ostvariti pravo povlaenja ako implementacja projekta postaje nemogue zbog okolnosti neovisnih od Glavnog korisnika. U ovom sluaju, Glavni Korisnik e otplatiti cijeli iznos doprinosa Unijenadoknaeni s kamatom naplativ u roku od dva mjeseca od datuma obavijesti upravljakog tijela o povlaenju iz Ugovora. Kamatna stopa bit e stopa koju primjenjuje Evropska sredinja banka u svojim glavnim operacijama refinansiranja na datum obavijesti upravljakog tijela o povlaenju iz Ugovora.

6. Upravno tijelo moe odluiti obustaviti isplatu doprinosa Unijeako se odredbe utvrene u Memorandumu o razumijevanju ne potuju od strane zemalja sudionica u pitanju. Glavni Korisnik e biti obavijeten o suspenziji.

lanak 16.Vlasnitvo / koritenje rezultata, prihodi generirani

1. Projekt e zadrati doprinos Unijesamo ako se to ne dogodi, u roku od pet godina od datuma zavretka projekta, proi znaajnije izmjene:

) utjeu na prirodu ili uvjete implementacje ili daju tvrtki ili javnom tijelu nedoputenu prednost, i

b) rezultira iz promjene u prirodi vlasnitva nad stavke infrastrukture, odnosno prestanka produktivne aktivnosti.

Glavni korisnik je duan obavijestiti Zajedniko tehniko sekretarijattakvih promjena opisanih unaprijed.

2. Vlasnitvo, naslov i industrijskog i intelektualnog vlasnitva u izlaze projekta i izvjea i drugih dokumenata koji se odnose na njega e prsluk u Glavnog korisnika i Saradnika na projektu. Leasing, predaja / prodaja ili prijenos prava koritenja rezultata Projekta mogue je samo uz prethodnu pisanu suglasnost upravnog tijela i to samo u sluaju ako sva prava i obveze proizlaze iz ovog Ugovora i spojen na temu materije e biti prebaeni na novu stranku.

3. Koritenje rezultata projekta e biti dogovoren od strane Glavnog korisnika i Zajedniko tehniko sekretarijatkako bi se zajamila iroku javnost takvim rezultatima, a kako bi ih dostupnim javnosti.

4. Glavni korisnik i Zajedniko tehniko sekretarijat pronai pojedinane mjere u onim sluajevima kada prava intelektualnog vlasnitva (kao to je za podataka dobivenih za projekt koji ne pripadaju javnoj domeni) ve postoji.5. Prije prihvaanja zavrnog izvjea o napretku projekta, ali ne kasnije od zatvaranja Programa, primici navedeni u stavku 1. lanka 35. IPA implementacjene Uredbe nee se odbiti od opravdanih trokova projekta u cijelosti ili pro- rata, ovisno o tome jesu li ostvareni u cijelosti ili samo u dijelu u sklopu projekta.

lanak 17.Zavrne odredbe

1. Ukoliko bilo koja odredba u ovom Ugovoru biti u cijelosti ili djelomino nedjelotvorne, sve ostale odredbe ostaju obvezujue za stranke. Stranke se obvezuju da e zamijeniti neuinkovite odredbu uinkovitu jedan koji dolazi kao bliski kao mogue u svrhu pruanja nedjelotvornim.

2. Bilo izmjenama i dopunama ovog Ugovora moraju biti u pisanom obliku.

3. Sva korespondencija s Upravljakog tijela / Zajedniko tehniko sekretarijatna temelju ovoga Ugovora mora biti na engleskom jeziku i mora biti poslana na adresu:

Maarska-Srbija Zajedniko tehniko tajnitvoGellrthegy u.. 30-32H-1016 Budimpeta, Maarska

Ime voditelj programa za projekt na Zajedniko tehniko tajnitvo: Telefonski broj:Broj faksa:E-mail adresa:

4. Sva korespondencija s Glavnim korisnikom po sadanjem ugovoru mora biti uHrvatski jezik i mora biti poslana na adresu:

Potanska adresa je Glavnog korisnika: Ime kontakt osobe u projektu: Pozicija:Telefonski broj:Mobitel: Fax:E-mail adresa:

5. Prisutna Ugovor je sklopljen na engleskom jeziku. U sluaju prijevoda ovog Ugovora i njegovih Dodataka u neki drugi jezik, engleska verzija e prevladati.

6. Dodaci ovog Ugovora obvezuju i sastavni dio potporiUgovor.

7. Prisutna Ugovor ureuje maarskom zakonu, a sve ne stvarima regulirana u Ugovoru ovise o pravnom shvaanju utvrenoj u maarskom Graanskog zakonika (Zakon o IV. Od 1959). U sluaju razlika koje nisu vladali ovim Ugovorom, stranke su suglasne pronai prijateljsko i obostrano prihvatljivo rjeenje. Ako se stranke ne uinite, svi sporovi koji nastanu u vezi s Ugovorom rjeavat e se u Budimu Sredinjeg Okrunog suda.8.Prisutna Ugovor je potpisan na tri izvornika od kojih je jedan ostao na glavni Korisnice i dva originali vraaju Zajedniko tehniko tajnitvo.

9.Prisutna Ugovor stupa na snagu danom potpisa zadnje Stranke.

10.Prisutna Ugovor e ostati na snazi sve dok Glavni Korisnik je ispunila svoje obveze koje proizlaze iz ugovora prema Upravnoj direkciji, odnosno dokle god bilo dunosti vezane za doprinos Unijemoe se rei, da je, barem tri godine nakon zatvaranjaProgram Evropske komisije.

Mjesto i datum: Mjesto i datum:

Vodei korisnik zastupaUpravno tijelo zastupa

.............................................. ..............................................

imenaslovBalzs SimoVoditelj Upravne direkcije