of 43 /43
1 UGOVOR O PRIPAJANJU NACRT Ovaj Ugovor o pripajanju (u daljem tekstu: „Ugovor“) zaključuje se u Čurugu, dana ________ 2012. godine, izmeñu sledećih strana: 1. Poslovni sistem GLOBAL SEED doo Novi Sad društvo sa ograničenom odgovornošću, sa sedištem u ulici Heroja Pinkija br. 40, Novi Sad, Republika Srbija, registrovano u Agenciji za privredne registre Republike Srbije pod brojem BD 980, matični broj 20004878, PIB 103705991, koga ovde zastupa generalni direktor Saša Vitošević (u daljem tekstu: „Global seed“ ili „Društvo sticalac“); 2. Preduzeće za stočarstvo i trgovinu VELVET FARM doo Čurug društvo sa ograničenom odgovornošću, sa sedištem u ulici Gospoñinačka 1a, Čurug, Republika Srbija, registrovano u Agenciji za privredne registre Republike Srbije pod brojem BD 22548, matični broj 20040238, PIB 103869794, čiji je jedini osnivač i član Društva Poslovni sistem Global seed doo Novi Sad, koga ovde zastupa direktor Jovan Popović (u daljem tekstu: „Velvet farm“ ili „Društvo koje prestaje pripajanjem“); i 3. Preduzeće za poljoprivrednu proizvodnju GOSPOðINCI doo Gospoñinci, društvo sa ograničenom odgovornošću, sa sedištem u ulici Kralja Petra I bb, Gospoñinci, Republika Srbija, registrovano u Agenciji za privredne registre Republike Srbije pod brojem BD 18883, matični broj 08053421, PIB 100142399, čiji je jedini osnivač i član Društva Poslovni sistem Global seed doo Novi Sad, koga ovde zastupa direktor Zoran Jakšić (u daljem tekstu: „Gospoñinci“ ili „Društvo koje prestaje pripajanjem“). Društvo sticalac i Društva koja prestaju pripajanjem će se u daljem tekstu još zajednički označavati kao „Ugovorne strane“ ili pojedinačno „Ugovorna strana“. UGOVORNE STRANE SAGLASNO KONSTATUJU SLEDEĆE: (A) Ugovorne strane su osnovane i posluju u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije i uredno su registrovana u Registru privrednih subjekata koji se vodi kod Agencije za privredne registre Republike Srbije (u daljem tekstu: „APR“). Pri čemu su Društva koja prestaju pripajanjem u 100% vlasništvu privrednog društva Poslovni Sistem Global Seed doo, Novi Sad, Heroja Pinkija 40, osnovano kod APR, sa matičnim brojem 20004878. (B) Ugovorne strane su, zbog potrebe racionalizacije i funkcionisanja poslovanja i proizvodnih procesa, pokrenule i žele da sprovedu statusnu promenu pripajanja (u daljem tekstu: „Pripajanje“), u skladu sa članovima 483 – 514 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011; u daljem tekstu: „Zakon“), drugim merodavnim propisima Republike Srbije i ovim Ugovorom. (C) Ugovorne strane sprovode statusnu promenu Pripajanje u pojednostavljenom postupku sprovoñenja statusne promene.

Ugovor o pripajanju - Global Seed UGOVOR O PRIPAJANJU NACRT Ovaj Ugovor o pripajanju (u daljem tekstu: „ Ugovor “) zaklju čuje se u Čurugu, dana _____ 2012. godine, izme ñu

  • Upload
    buimien

  • View
    266

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Ugovor o pripajanju - Global Seed UGOVOR O PRIPAJANJU NACRT Ovaj Ugovor o pripajanju (u daljem tekstu: „ Ugovor “) zaklju čuje se u Čurugu, dana _____ 2012. godine, izme ñu

1

UGOVOR O PRIPAJANJU

NACRT

Ovaj Ugovor o pripajanju (u daljem tekstu: „Ugovor “) zaključuje se u Čurugu, dana ________ 2012. godine, izmeñu sledećih strana:

1. Poslovni sistem GLOBAL SEED doo Novi Sad društvo sa ograničenom odgovornošću, sa sedištem u ulici Heroja Pinkija br. 40, Novi Sad, Republika Srbija, registrovano u Agenciji za privredne registre Republike Srbije pod brojem BD 980, matični broj 20004878, PIB 103705991, koga ovde zastupa generalni direktor Saša Vitošević (u daljem tekstu: „Global seed “ ili „Društvo sticalac “);

2. Preduzeće za stočarstvo i trgovinu VELVET FARM doo Čurug društvo sa ograničenom odgovornošću, sa sedištem u ulici Gospoñinačka 1a, Čurug, Republika Srbija, registrovano u Agenciji za privredne registre Republike Srbije pod brojem BD 22548, matični broj 20040238, PIB 103869794, čiji je jedini osnivač i član Društva Poslovni sistem Global seed doo Novi Sad, koga ovde zastupa direktor Jovan Popović (u daljem tekstu: „Velvet farm “ ili „Društvo koje prestaje pripajanjem “); i

3. Preduzeće za poljoprivrednu proizvodnju GOSPO ðINCI doo Gospo ñinci , društvo sa ograničenom odgovornošću, sa sedištem u ulici Kralja Petra I bb, Gospoñinci, Republika Srbija, registrovano u Agenciji za privredne registre Republike Srbije pod brojem BD 18883, matični broj 08053421, PIB 100142399, čiji je jedini osnivač i član Društva Poslovni sistem Global seed doo Novi Sad, koga ovde zastupa direktor Zoran Jakšić (u daljem tekstu: „Gospo ñinci “ ili „Društvo koje prestaje pripajanjem “).

Društvo sticalac i Društva koja prestaju pripajanjem će se u daljem tekstu još zajednički označavati kao „Ugovorne strane “ ili pojedinačno „Ugovorna strana “.

UGOVORNE STRANE SAGLASNO KONSTATUJU SLEDE ĆE:

(A) Ugovorne strane su osnovane i posluju u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije i uredno su registrovana u Registru privrednih subjekata koji se vodi kod Agencije za privredne registre Republike Srbije (u daljem tekstu: „APR“). Pri čemu su Društva koja prestaju pripajanjem u 100% vlasništvu privrednog društva Poslovni Sistem Global Seed doo, Novi Sad, Heroja Pinkija 40, osnovano kod APR, sa matičnim brojem 20004878.

(B) Ugovorne strane su, zbog potrebe racionalizacije i funkcionisanja poslovanja i proizvodnih procesa, pokrenule i žele da sprovedu statusnu promenu pripajanja (u daljem tekstu: „Pripajanje “), u skladu sa članovima 483 – 514 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011; u daljem tekstu: „Zakon “), drugim merodavnim propisima Republike Srbije i ovim Ugovorom.

(C) Ugovorne strane sprovode statusnu promenu Pripajanje u pojednostavljenom postupku sprovo ñenja statusne promene .

Page 2: Ugovor o pripajanju - Global Seed UGOVOR O PRIPAJANJU NACRT Ovaj Ugovor o pripajanju (u daljem tekstu: „ Ugovor “) zaklju čuje se u Čurugu, dana _____ 2012. godine, izme ñu

2

(D) Ugovorne strane su osnovane i posluju u pravnoj formi društva sa ograničenom odgovornošću, pri čemu predmetna statusna promena ne uključuje promenu pravne forme Društva sticaoca.

(E) Nijedna od Ugovornih strana nije u postupku likvidacije, niti je protiv istih pokrenut postupak stečaja, niti su pod suspenzijom plaćanja.

(F) Ugovorne strane izjavljuju da su u potpunosti svesne svih činjenica relevantnih za zaključenje Ugovora i izvršenja Pripajanja i svih materijalno-pravnih posledica Pripajanja, u skladu sa članom 505 Zakona i drugim merodavnim propisima, koje uključuju, izmeñu ostalog, sledeće:

(i) Društvo prenosilac Velvet farm prestaje da postoji bez sprovoñenja postupka likvidacije;

(ii) Društvo prenosilac Gospoñinci prestaje da postoji bez sprovoñenja postupka likvidacije;

(iii) sva meñusobna potraživanja izmeñu Društava koja prestaju pripajanjem i Društva sticaoca, gase se iz razloga pripajanja Društava koja prestaju pripajanjem Društvu sticaoca;

(iv) sva sredstva i imovina Društava koja prestaju pripajanjem, uključujući nenamirena potraživanja prema trećim licima, preneće se na Društvo sticaoca. U pogledu stvari i prava čiji je prenos uslovljen upisom u javne knjige, odnosno pribavljanjem odreñenih saglasnosti ili odobrenja, prenos te imovine na Društvo sticaoca vrši se tim upisom na osnovu Ugovora o pripajanju, odnosno pribavljanjem tih saglasnosti ili odobrenja;

(v) sva dugovanja, obaveze i druge obligacije Društava koja prestaju pripajanjem prema trećim licima preneće se na Društvo sticaoca;

(vi) sve dozvole, koncesije, druga prava, subvencije i premije ili osloboñenja data Društvima koja prestaju pripajanjem prenose se na Društvo sticaoca, u skladu sa merodavnim propisima Republike Srbije;

(vii) zaposleni Društava koja prestaju pripajanjem, nastavljaju da budu zaposleni kod Društva sticaoca u skladu sa Zakonom i relevantnim radnopravnim propisima.

(G) Društvo Velvet farm koje prestaje pripajanjem bavi se uzgojem muznih krava, i kao takvo poseduje nepokretnosti i uzima u zakup nepokretnosti, koje će sa svim pravima i obavezama nakon Pripajanja biti prenete na Društvo sticaoca.

Društvo Gospoñinci, koje prestaje pripajanjem, bavi se gajenjem žita (osim pirinča) leguminoza i uljarica, i kao takvo poseduje nepokretnosti, koje će sa svim pravima i obavezama nakon Pripajanja biti prenete na Društvo sticaoca.

(H) Društvo Velvet farm, koje prestaje pripajanjem, ima 49 zaposlenih lica, te usled sprovoñenja Pripajanja nastupaju posledice koje se odnose na slučaj promene poslodavca, u smislu odnosnih odredbi Zakona o radu („Sl. glasnik Republike Srbije“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009). Zaposleni u Društvu koje prestaje pripajanjem će

Page 3: Ugovor o pripajanju - Global Seed UGOVOR O PRIPAJANJU NACRT Ovaj Ugovor o pripajanju (u daljem tekstu: „ Ugovor “) zaklju čuje se u Čurugu, dana _____ 2012. godine, izme ñu

3

ostati zaposleni kod Društva sticaoca u skladu sa Pripajanjem i Zakonom o radu pod istim uslovima pod kojim su bili zaposleni u Društvu koje prestaje pripajanjem. Spisak zaposlenih koji nastavljaju rad kod Društva sticaoca nalazi se u Prilogu 4 i sastavni je deo Ugovora.

Društvo Gospoñinci, koje prestaje pripajanjem, ima 1 zaposleno lice, te usled sprovoñenja Pripajanja nastupaju posledice koje se odnose na slučaj promene poslodavca, u smislu odnosnih odredbi Zakona o radu („Sl. glasnik Republike Srbije“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009). Zaposleni u Društvu koje prestaje pripajanjem će ostati zaposlen kod Društva sticaoca u skladu sa Pripajanjem i Zakonom o radu pod istim uslovima pod kojim je bio zaposlen u Društvu koje prestaje pripajanjem. Podaci zaposlenog koji nastavlja rad kod Društva sticaoca nalazi se u Prilogu 4 i sastavni je deo Ugovora.

(I) Na dan zaključenja ovog Ugovora ne postoji založno pravo na udelima Društva sticaoca i Društava koja prestaju pripajanjem.

(J) Ugovorne strane konstatuju da su preduzele sve radnje koje su potrebne u skladu sa merodavnim propisima Republike Srbije u vezi sa Pripajanjem, što uključuje, bez ograničenja, sledeće:

(i) izradu nacrta ovog Ugovora

(ii) objavljivanje Pripajanja, nacrta ovog Ugovora i obaveštavanje poverilaca Ugovornih strana o Pripajanju i sadržini ovog Ugovora u skladu sa članovima 495. i 496. Zakona;

(iii) lično obaveštavanje poverilaca Ugovornih strana o Pripajanju, u skladu sa članom 497. Zakona;

(iv) lično obaveštavanje zaposlenih o Pripajanju i njihovim pravima s tim u vezi;

(v) izjava zastupnika društva da su članovi saglasni da se finansijski izveštaji, izveštaj revizora o statusnoj promeni Pripajanje i izveštaj direktora o statusnoj promeni Pripajanje ne sačinjava;

(vi) donošenje odluka o Pripajanju od strane skupština Ugovornih strana, u skladu sa kojima je usvojen nacrt ovog Ugovora i odobreno izvršenje Pripajanja od strane Ugovornih strana (u daljem tekstu: „Odluke skupština Društava o Pripajanju “), kao što je navedeno u tački (L) dole.

(K) Ugovorne strane dalje konstatuju da su njihovim skupštinama dostavljena sva dokumenta i informacije potrebne za izvršenje Pripajanja u rokovima koji su propisani Zakonom, a naročito:

(i) Izmene i dopune Osnivačkog akta Društva sticaoca i njegov prečišćen tekst;

(ii) nacrt ovog Ugovora;

Navedena dokumenta će se nalaziti u prostorijama Društva sticaoca u cilju inspekcije u roku od 6 (šest) meseci nakon Pripajanja.

Page 4: Ugovor o pripajanju - Global Seed UGOVOR O PRIPAJANJU NACRT Ovaj Ugovor o pripajanju (u daljem tekstu: „ Ugovor “) zaklju čuje se u Čurugu, dana _____ 2012. godine, izme ñu

4

(L) Skupštine Društava Ugovornih strana su donele odluke o Pripajanju, u skladu sa kojima su odobrili nacrt i sadržinu Ugovora regulisanu članom 491. Zakona, zaključenje Ugovora i sprovoñenje Pripajanja od strane Ugovornih strana, u skladu sa Ugovorom, kako sledi:

(i) Skupština društva Poslovni sistem doo Novi Sad, donela je odluku u skladu sa kojom je odobreno zaključenje ovog Ugovora i izvršenje Pripajanja Velvet farma i Gospoñinaca, dana _________ 2012. godine, potpisana od strane predsednika skupštine društva Poslovni Sistem Global Seed doo Novi Sad, i to:

a. potpisana od strane Nikole Pavičića, predsednika skupštine Društva, dana _________ 2012. godine i overena od strane srpskog suda, dana _______ 2012. godine;

(ii) Skupština društva Velvet farm doo Čurug, donela je odluku u skladu sa kojom je odobreno zaključenje ovog Ugovora i izvršenje Pripajanja od strane Velvet farma, dana _________ 2012. godine, potpisana od strane predsednika skupštine društva Velvet farm doo Čurug, i to:

a. potpisana od strane Saše Vitoševića, predsednika skupštine Društva, dana _________ 2012. godine i overena od strane srpskog suda, dana _______ 2012. godine;

(iii) Skupština društva Gospoñinci doo Gospoñinci, donela je odluku u skladu sa kojom je odobreno zaključenje ovog Ugovora i izvršenje Pripajanja od strane Gospoñinaca, dana _________ 2012. godine, potpisana od strane predsednika skupštine društva Gospoñinci doo Gospoñinci, i to:

a. potpisana od strane Saše Vitoševića, predsednika skupštine Društva, dana _________ 2012. godine i overena od strane srpskog suda, dana _______ 2012. godine;

(M) Ugovorne strane žele da sprovedu statusnu promenu Pripajanja zaključujući ovaj Ugovor.

(O) Ne postoje bilo kakva dodatna ograničenja ili zahtevi u relevantnim propisima ili opštim aktima koji bi sprečavali Ugovorne strane da punovažno zaključe ovaj Ugovor, ili koji bi zahtevali preduzimanje bilo kakvih prethodnih radnji od strane Ugovornih strana u skladu sa ovim Ugovorom.

NA OSNOVU GORE NAVEDENOG, UGOVORNE STRANE SU SE SPO RAZUMELE KAKO SLEDI:

1. PREDMET UGOVORA

1.1. Predmet ovog Ugovora je statusna promena Pripajanje Ugovornih strana, u skladu sa kojom će Društva koja prestaju pripajanjem preneti sva svoja prava i obaveze na Društvo sticaoca i prestati da postoje, bez sprovoñenja postupka likvidacije, od dana registracije Pripajanja u Registru privrednih subjekata koji se vodi kod APR-a, a

Page 5: Ugovor o pripajanju - Global Seed UGOVOR O PRIPAJANJU NACRT Ovaj Ugovor o pripajanju (u daljem tekstu: „ Ugovor “) zaklju čuje se u Čurugu, dana _____ 2012. godine, izme ñu

5

Društvo sticalac će nastaviti da postoji i posluje kao pravni sledbenik Društava koja prestaju pripajanjem, bez povećanja kapitala, u skladu sa Zakonom.

1.2. Pravne posledice Pripajanja Ugovornih strana nastupaju od dana registracije Pripajanja u Registru privrednih subjekata koji se vodi kod APR (u daljem tekstu: „Dan Pripajanja “).

1.3. Ugovorne strane su saglasne da će se sledeće registracije izvršiti u Registru privrednih subjekata koji se vodi kod APR, u skladu sa ovim Ugovorom i Odlukama skupština Ugovornih strana o Pripajanju:

(i) pripajanje;

(ii) prestanak Društava koja prestaju pripajanjem;

(iii) promena delatnosti Društva sticaoca;

(iv) promena sedišta Društva sticaoca;

1.4. Prijava za registraciju promene navedene u članu 1.3. Ugovora, tačke (ii), (iii) i (iv) podneće se nadležnim organima istovremeno sa registracijom Pripajanja Ugovornih strana.

1.5. Ugovorne strane će odmah nakon stupanja na snagu ovog Ugovora, izvršiti i sprovesti sve potrebne radnje i dokumenta u cilju registracije Pripajanja i promene navedene u članu 1.3. Ugovora, tačke (ii), (iii) i (iv) u Registru privrednih subjekata koji se vodi kod APR-a i svih drugih nadležnih organa, podnoseći originalan primerak ovog Ugovora i svih drugih dokumenata i akata koji su potrebni u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

2. OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA STICAOCA

2.1. Pre Dana Pripajanja, ukupan iznos osnovnog kapitala Društva Velvet farm koje prestaje pripajanjem, uredno upisan, uplaćen i registrovan kod APR je 14.908.410,74 evra i 110.000.000,00 dinara i sastoji se od novčanog i nenovčanog kapitala.

2.2. Pre Dana Pripajanja, ukupan iznos osnovnog kapitala Društva Gospoñinci koje prestaje pripajanjem, uredno upisan, uplaćen i registrovan kod APR je 6.676.389,88 evra i sastoji se od novčanog i nenovčanog kapitala.

2.3. Pre Dana Pripajanja, ukupan iznos osnovnog kapitala Društva sticaoca, uredno upisan, uplaćen i registrovan kod APR je 25.135.982,74 evra i sastoji se od novčanog i nenovčanog kapitala.

2.4. S obzirom na to da je Društvo sticalac 100% vlasnik udela kod Društava prenosilaca, nakon Pripajanja neće doći do promena u članskom odnosu niti povećanja osnovnog kapitala Društva sticaoca u skladu sa članom 503. stav 1, tačka 1) Zakona, tako da će ukupan osnovni kapital Društva sticaoca ostati nepromenjen, iznosiće 25.135.982,74 evra i sastojaće se od novčanog i nenovčanog kapitala.

Page 6: Ugovor o pripajanju - Global Seed UGOVOR O PRIPAJANJU NACRT Ovaj Ugovor o pripajanju (u daljem tekstu: „ Ugovor “) zaklju čuje se u Čurugu, dana _____ 2012. godine, izme ñu

6

3. DAN OBRAČUNA PRIPAJANJA I U ČEŠĆE U PROFITU DRUŠTVA STICAOCA

3.1. Ugovorne strane su saglasne da se danom „obračuna pripajanja“, tj. danom od kada se računa da su sve radnje koje je preduzelo Društvo koje prestaje pripajanjem preduzete za račun Društva sticaoca, smatra 31. decembar 2012. godine (u daljem tekstu: „Dan obračuna pripajanja “).

3.2. Ne utičući na primenu imperativnih propisa, Ugovorne strane su saglasne da će Društvo sticalac odgovarati za sve obaveze koje su nastale u poslovanju Društava koja prestaju pripajanjem do Dana Pripajanja i prestanka odnosno brisanja Društava koja prestaju pripajanjem iz Registra privrednih subjekta koji se vodi kod APR.

3.3. Društva koja učestvuju u Pripajanju su saglasna da je dan od kojeg osnivač Društava koja prestaju pripajanjem stiče pravo ostvarivanja dobiti u Društvu sticaocu, Dan obračuna pripajanja. Radi izbegavanja nedoumica, kako je jedini vlasnik Društava koja prestaju pripajanjem Poslovni Sistem Global Seed doo, pravo učešća u dobiti Društva sticaoca u skladu sa ovim članom pripada društvu Poslovni Sistem Global Seed doo.

3.4. Dan obračuna pripajanja će se takoñe smatrati danom od kada će se finansijski podaci Društava koja prestaju pripajanjem izraziti u godišnjim finansijskim izveštajima Društva sticaoca. Shodno tome, poslednja finansijska godina za Društva koja prestaju pripajanjem će se smatrati završenom na Dan obračuna pripajanja.

4. PRAVA ČLANOVA UPRAVE UGOVORNIH STRANA

4.1. Danom Pripajanja i registracije prestanka i brisanja Društava koja prestaju pripajanjem kod APR, prestaju funkcije sledećih članova uprave Društava koja prestaju pripajanjem:

(i) Jovan Popović, direktor privrednog društva Velvet farm doo, lični broj: 2811962800071,

(ii) Zoran Jakšić, direktor privrednog društva Gospoñinci doo, lični broj: 0901956800096 i

4.2. Licima iz člana 4.1 ovog Ugovora ne pripadaju bilo kakva posebna prava zbog prestanka njihove funkcije u skladu sa Pripajanjem, sa čime su se oni saglasili, odnosno što je potvrñeno donošenjem releventnih odluka skupština Društava koja prestaju pripajanjem o prestanku njihove funkcije usled Pripajanja (Odluka skupštine Društva o Pripajanju).

4.3. Uprava Društva sticaoca nakon Dana Pripajanja ostaje nepromenjena.

4.4. Društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu zastupa generalni direktor, samostalno i bez ograničenja.

Page 7: Ugovor o pripajanju - Global Seed UGOVOR O PRIPAJANJU NACRT Ovaj Ugovor o pripajanju (u daljem tekstu: „ Ugovor “) zaklju čuje se u Čurugu, dana _____ 2012. godine, izme ñu

7

4.5. Licu iz člana 4.3. Ugovora ne pripadaju bilo kakva posebna prava zbog nastavka funkcije u Društvu sticaocu nakon Dana Pripajanja, što je potvrñeno releventnom odlukom skupštine Društva sticaoca (Odluka skupštine Društva o Pripajanju).

5. POSEBNA PRAVA VLASNIKA ILI DRŽAOCIMA HARTIJA OD VREDNOSTI UGOVORNIH STRANA

5.1. Ugovorne strane potvrñuju da ne postoje vlasnici udela, niti držaoci ili vlasnici drugih hartija od vrednosti koje su izdale Ugovorne strane, koji imaju posebna prava, niti bilo koja druga lica koja imaju posebna prava prema Društvima koja prestaju pripajanjem nakon Dana Pripajanja, te u skladu sa tim ne postoje posebna prava koje bi Društvo sticalac moralo da obezbedi takvim vlasnicima, držaocima ili drugim licima, niti bilo kakve predložene mere ili naknade s tim u vezi.

6. PRETEŽNA DELATNOST I SEDIŠTE DRUŠTVA STICAOCA

6.1. Društvo sticalac će promeniti delatnost koja će sada glasiti:

0141 Uzgoj muznih krava

6.2. Pored registrovane pretežne delatnosti, Društvo sticalac će obavljati sve druge delatnosti u skladu sa pozitivnim propisima u Republici Srbiji, a posebno:

0111 gajenje žita (osim pirinča) leguminoza i uljarica 0119 Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka 1091 Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje 3511 Proizvodnja električne energije 2510 Skladištenje 7022 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem 6920 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje

6.3. Društvo sticalac će promeniti sedište koje će sada biti: Gospo ñinačka 1a Čurug

7. IZMENA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVA STICAOCA

7.1. Sastavni deo ovog Ugovora predstavlja i predlog odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta Društva sticaoca, koji predlog čini Prilog 1 Ugovora, kao i predlog prečišćenog teksta Osnivačkog akta, koji čini Prilog 2 Ugovora.

7.2. Sve ostale odredbe Osnivačkog akta Društva sticaoca ostaju nepromenjene i u punoj pravnoj snazi.

8. MERODAVNO PRAVO I NADLEŽNOST

Page 8: Ugovor o pripajanju - Global Seed UGOVOR O PRIPAJANJU NACRT Ovaj Ugovor o pripajanju (u daljem tekstu: „ Ugovor “) zaklju čuje se u Čurugu, dana _____ 2012. godine, izme ñu

8

8.1. Na ovaj Ugovor i sve što njime nije regulisano primenjuje se pravo Republike Srbije. U slučaju da je neka od odredbi ovog Ugovora nevažeća ili ništava, ta činjenica neće uticati na punovažnost Ugovora u celini, odnosno punovažnost njegovih preostalih odredbi.

8.2. U slučaju eventualnih sporova koji nastanu u vezi sa ovim Ugovorom, Ugovorne strane su saglasne da će iste rešavati sporazumno i prijateljski. U slučaju da se nastali spor ne reši na ovaj način, nadležan za rešavanje istog će biti sud prema sedištu Društva sticaoca.

9. STUPANJE NA SNAGU I VAŽNOST UGOVORA

9.1. Ovaj Ugovor stupa na snagu nakon potpisivanja od strane ovlašćenih zastupnika Ugovornih strana i overe njihovih potpisa od strane nadležnog suda Republike Srbije.

9.2. Ugovor je zaključen na neodreñeno vreme.

9.3. Ugovor je zaključen na srpskom jeziku u deset originalnih primerka.

9.4. Sve izmene i dopune Ugovora vršiće se odgovarajućim Aneksima na Ugovor, koji će činiti njegov sastavni deo i važiće samo ako su sastavljeni u pisanoj formi i propisno potpisani od strane ovlašćenih zastupnika Ugovornih strana, čiji su potpisi overeni od strane nadležnog suda Republike Srbije.

10. IMOVINA

10.1. Na Društvo sticaoca se prenosi imovina Društava koja prestaju pripajanjem, koja se sastoji od grañevinskih objekata, zemljišta, opreme i novca, kao i obaveza po osnovu kreditnih poslova Društava koja prestaju pripajanjem (u daljem tekstu „Imovina“).

10.2. Imovina je navedena u Prilogu 3 koji čini sastavni deo ovog Ugovora.

10.3. Vrednost imovine i visina obaveza koji se statusnom promenom Pripajanje prenose na Poslovni sistem Global seed doo je ____________________________________

11. CLAUSULA INTABULANDI

10.1 Društvo Velvet farm, koje prestaje pripajanjem, saglasno je da se Društvo sticalac upiše u nadležnom katastru nepokretnosti kao nosilac odreñenih prava u skladu sa ovim Ugovorom, bez dalje saglasnosti i prisustva Društva Velvet farm, koje prestaje pripajanjem, na sledećim nepokretnostima:

Page 9: Ugovor o pripajanju - Global Seed UGOVOR O PRIPAJANJU NACRT Ovaj Ugovor o pripajanju (u daljem tekstu: „ Ugovor “) zaklju čuje se u Čurugu, dana _____ 2012. godine, izme ñu

9

LISTA NEPOKRETNOSTI BR. 3854, KO ČURUG

Broj parcele

Potes Način korišćenja i katastarska klasa

Površina ha a

m2 Vrsta zemljišta Oblik svojine Tereti

9836 Ovčiji jaroš Zemljište pod

zgradom 1 64

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Ovčiji jaroš Zemljište pod

zgradom 1 64

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Ovčiji jaroš Zemljište pod

zgradom 1 64

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Ovčiji jaroš Zemljište pod

zgradom 1 64

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Ovčiji jaroš Zemljište pod

zgradom 1 48

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Ovčiji jaroš Zemljište pod

zgradom 1 5

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Ovčiji jaroš Zemljište pod

zgradom 7 63

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Ovčiji jaroš Zemljište pod

zgradom 7 63

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Ovčiji jaroš Zemljište pod

zgradom 7 63

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Ovčiji jaroš Zemljište pod

zgradom 1 93

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Ovčiji jaroš Zemljište uz

zgradu 6 67 16

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

12584

Livade Zemljište pod

zgradom 67

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Livade Zemljište uz

zgradu 45 41

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

12585

Livade Zemljište pod

zgradom 20

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Livade Zemljište pod

zgradom 3 8

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Page 10: Ugovor o pripajanju - Global Seed UGOVOR O PRIPAJANJU NACRT Ovaj Ugovor o pripajanju (u daljem tekstu: „ Ugovor “) zaklju čuje se u Čurugu, dana _____ 2012. godine, izme ñu

10

Livade Zemljište pod

zgradom 2 85

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Livade Zemljište pod

zgradom 2 81

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Livade Zemljište pod

zgradom 6 51

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Livade Zemljište pod

zgradom 12 49

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Livade Zemljište pod

zgradom 11

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Livade Zemljište uz

zgradu 12 61 15

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

12586 Livade Zemljište uz

zgradu 34 38 Šumsko zemljište Privatna nema

13076/2 Jaroš Zemljište pod

zgradom 32 Poljoprivredno zemljište Privatna nema

Jaroš Zemljište uz

zgradu 5 0 Poljoprivredno zemljište Privatna nema

Jaroš Voćnjak 1. klase 31 88 Poljoprivredno zemljište Privatna nema

13076/3 Jaroš Zemljište pod

zgradom 6 83

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Jaroš Zemljište pod

zgradom 1 51

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Jaroš Zemljište pod

zgradom 2 76

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Jaroš Zemljište pod

zgradom 9

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Jaroš Zemljište pod

zgradom 5 66

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Jaroš Zemljište pod

zgradom 5 63

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Jaroš Zemljište pod

zgradom 5 66

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Page 11: Ugovor o pripajanju - Global Seed UGOVOR O PRIPAJANJU NACRT Ovaj Ugovor o pripajanju (u daljem tekstu: „ Ugovor “) zaklju čuje se u Čurugu, dana _____ 2012. godine, izme ñu

11

Jaroš Zemljište pod

zgradom 21

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Jaroš Zemljište pod

zgradom 18

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Jaroš Zemljište pod

zgradom 1 16

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Jaroš Zemljište pod

zgradom 1 80

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Jaroš Zemljište pod

zgradom 6 3

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Jaroš Zemljište pod

zgradom 22 91

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Jaroš Zemljište pod

zgradom 25 16

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Jaroš Zemljište pod

zgradom 17 2

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Jaroš Zemljište pod

zgradom 27 20

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Jaroš Zemljište pod

zgradom 4 37

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Jaroš Zemljište pod

zgradom 2 59

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Jaroš Zemljište pod

zgradom 3 89

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Jaroš Zemljište pod

zgradom 5

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Jaroš Zemljište pod

zgradom 43

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Jaroš Zemljište pod

zgradom 24 80

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Jaroš Zemljište pod

zgradom 5 16

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Jaroš Zemljište pod

zgradom 6 15

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Page 12: Ugovor o pripajanju - Global Seed UGOVOR O PRIPAJANJU NACRT Ovaj Ugovor o pripajanju (u daljem tekstu: „ Ugovor “) zaklju čuje se u Čurugu, dana _____ 2012. godine, izme ñu

12

Jaroš Zemljište pod

zgradom 38

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Jaroš Zemljište pod

zgradom 17

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Jaroš Zemljište pod

zgradom 21

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Jaroš Zemljište pod

zgradom 38 11

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Jaroš Zemljište pod

zgradom 13 62

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Jaroš Zemljište pod

zgradom 10 59

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Jaroš Zemljište pod

zgradom 89

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Jaroš Zemljište uz

zgradu 16 95 99

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

13076/4 Jaroš Zemljište pod

zgradom 9 8

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Jaroš Zemljište pod

zgradom 43 63

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Jaroš Zemljište pod

zgradom 25 61

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Jaroš Zemljište pod

zgradom 6 58

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Jaroš Zemljište pod

zgradom 4 51

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Jaroš Zemljište pod

zgradom 2 48

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Jaroš Zemljište pod

zgradom 1 58

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Jaroš Zemljište pod

zgradom 96

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Jaroš Zemljište pod

zgradom 46

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Page 13: Ugovor o pripajanju - Global Seed UGOVOR O PRIPAJANJU NACRT Ovaj Ugovor o pripajanju (u daljem tekstu: „ Ugovor “) zaklju čuje se u Čurugu, dana _____ 2012. godine, izme ñu

13

Jaroš Zemljište pod

zgradom 24

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Jaroš Zemljište pod

zgradom 18

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Jaroš Zemljište pod

zgradom 17

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Jaroš Zemljište pod

zgradom 3

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

Jaroš Zemljište uz

zgradu 2 54 89

Građevinsko zemljište izvan građevinskog

područja Privatna nema

UKUPNO 43 95 54

LISTA NEPOKRETNOSTI BR. 10335, KO ČURUG

Broj parcele

Potes Način korišćenja i katastarska klasa

Površina ha a

m2 Vrsta zemljišta Oblik svojine Tereti

13074/3 Gospođinačka Voćnjak 1. klase 23 60 Zemljište u

građevinskom području Privatna nema

13074/4 Jaroš Šuma 1. klase 14 0 Zemljište u

građevinskom području Privatna nema

13074/5 Jaroš Pašnjak 1. klase 32 40 Zemljište u

građevinskom području Privatna nema

13074/6 Gospođinačka Zemljište uz

zgradu 3 75 32

Zemljište u građevinskom području

Privatna nema

13074/7 Gospođinačka 1/A

Zemljište pod zgradom

1 31 Zemljište u

građevinskom području Privatna nema

Gospođinačka

Zemljište pod zgradom

1 13 Zemljište u

građevinskom području Privatna nema

Gospođinačka

Zemljište pod zgradom

1 13 Zemljište u

građevinskom području Privatna nema

Gospođinačka

Zemljište pod zgradom

1 13 Zemljište u

građevinskom području Privatna nema

Gospođinačka

Zemljište pod zgradom

1 13 Zemljište u

građevinskom području Privatna nema

Gospođinačka Zemljište pod

zgradom 32

Zemljište u građevinskom području

Privatna nema

Gospođinačka

Zemljište pod zgradom

31 Zemljište u

građevinskom području Privatna nema

Gospođinačka

Zemljište pod zgradom

18 Zemljište u

građevinskom području Privatna nema

Gospođinačka

Zemljište pod zgradom

18 Zemljište u

građevinskom području Privatna nema

Gospođinačka

Zemljište pod zgradom

6 48 Zemljište u

građevinskom području Privatna nema

Gospođinačka

Zemljište pod zgradom

25 Zemljište u

građevinskom području Privatna nema

Page 14: Ugovor o pripajanju - Global Seed UGOVOR O PRIPAJANJU NACRT Ovaj Ugovor o pripajanju (u daljem tekstu: „ Ugovor “) zaklju čuje se u Čurugu, dana _____ 2012. godine, izme ñu

14

Gospođinačka

Zemljište pod zgradom

25 Zemljište u

građevinskom području Privatna nema

Gospođinačka

Zemljište uz zgradu

86 52 Zemljište u

građevinskom području Privatna nema

UKUPNO 5 45 64

LISTA NEPOKRETNOSTI BR. 3854, KO ČURUG

Broj parcele

Broj zgrade

Potes Način

korišćenja i naziv objekta

Oblik svojine Tereti

9836 1 Ovčiji jaroš Pomoćna zgrada 1

Privatna nema

2 Ovčiji jaroš Pomoćna zgrada 2

Privatna nema

3 Ovčiji jaroš Pomoćna zgrada 3

Privatna nema

4 Ovčiji jaroš Pomoćna zgrada 4

Privatna nema

5 Ovčiji jaroš Pomoćna zgrada 5

Privatna nema

6 Ovčiji jaroš Pomoćna zgrada 6

Privatna nema

7 Ovčiji jaroš Pomoćna zgrada 7

Privatna nema

8 Ovčiji jaroš Pomoćna zgrada 8

Privatna nema

9 Ovčiji jaroš Pomoćna zgrada 9

Privatna nema

10 Ovčiji jaroš Pomoćna zgrada 10

Privatna nema

12584 1 Livade Porodična stambena

zgrada Privatna nema

12585 7 Livade Pomoćna

zgrada Privatna nema

14 Livade Porodična stambena

zgrada Privatna nema

17 Livade Porodična stambena

zgrada Privatna nema

21 Livade Pomoćna

zgrada Privatna nema

22 Livade Pomoćna

zgrada Privatna nema

23 Livade

Objekat poljoprivrede -

karantin za krave

Privatna nema

Page 15: Ugovor o pripajanju - Global Seed UGOVOR O PRIPAJANJU NACRT Ovaj Ugovor o pripajanju (u daljem tekstu: „ Ugovor “) zaklju čuje se u Čurugu, dana _____ 2012. godine, izme ñu

15

24 Livade Objekat

poljoprivrede - vagarska kućica

Privatna nema

13076/2 1 Jaroš Porodična stambena

zgrada Privatna nema

13076/3 15 Jaroš Pomoćna

zgrada Privatna nema

16 Jaroš Pomoćna

zgrada Privatna nema

20 Jaroš Pomoćna

zgrada Privatna nema

22 Jaroš Pomoćna

zgrada Privatna nema

24 Jaroš Pomoćna

zgrada Privatna nema

25 Jaroš Pomoćna

zgrada Privatna nema

26 Jaroš Pomoćna

zgrada Privatna nema

27 Jaroš Pomoćna

zgrada Privatna nema

28 Jaroš Pomoćna

zgrada Privatna nema

29 Jaroš Pomoćna

zgrada Privatna nema

30 Jaroš Pomoćna

zgrada Privatna nema

31 Jaroš Pomoćna

zgrada Privatna nema

34 Jaroš Pomoćna

zgrada - štala Privatna nema

35 Jaroš Pomoćna

zgrada - štala Privatna nema

36 Jaroš Pomoćna

zgrada - cikloni Privatna nema

37 Jaroš Pomoćna

zgrada - seno šupa

Privatna nema

38 Jaroš Pomoćna

zgrada - trenč silos

Privatna nema

39 Jaroš

Pomoćna zgrada -

čekalište za mužu

Privatna nema

40 Jaroš Pomoćna zgrada -

nastrešnica Privatna nema

41 Jaroš Pomoćna zgrada -

nastrešnica Privatna nema

Page 16: Ugovor o pripajanju - Global Seed UGOVOR O PRIPAJANJU NACRT Ovaj Ugovor o pripajanju (u daljem tekstu: „ Ugovor “) zaklju čuje se u Čurugu, dana _____ 2012. godine, izme ñu

16

43 Jaroš Trafo stanica Privatna nema

44 Jaroš Pomoćna

zgrada - štala Privatna nema

45 Jaroš Pomoćna zgrada -

izmuzište Privatna nema

46 Jaroš Pomoćna zgrada -

porodilište Privatna nema

47 Jaroš

Pomoćna zgrada -

hladnjača za uginulu stoku

Privatna nema

48 Jaroš Pomoćna zgrada -

portirnica Privatna nema

49 Jaroš Pomoćna zgrada - agregat

Privatna nema

50 Jaroš

Pomoćna zgrada - štala za priplodni podmladak

Privatna nema

51 Jaroš

Pomoćna zgrada -

porodilište za krave

Privatna nema

52 Jaroš

Pomoćna zgrada - štala za zasušene

krave

Privatna nema

53 Jaroš Pomoćna zgrada -

izmuzište Privatna nema

13076/4 1 Jaroš Pomoćna

zgrada - laguna za oseku

Privatna nema

2 Jaroš

Pomoćna zgrada - zemljana

laguna

Privatna nema

3 Jaroš Trenč silos Privatna nema

4 Jaroš Pomoćna zgrada - digestor

Privatna nema

5 Jaroš Pomoćna zgrada -

tehnička zgrada Privatna nema

Page 17: Ugovor o pripajanju - Global Seed UGOVOR O PRIPAJANJU NACRT Ovaj Ugovor o pripajanju (u daljem tekstu: „ Ugovor “) zaklju čuje se u Čurugu, dana _____ 2012. godine, izme ñu

17

6 Jaroš

Pomoćna zgrada -

separator sa prostorom za

suvi otpad

Privatna nema

7 Jaroš

Pomoćna zgrada -

rezervoar tehničkih otpada

Privatna nema

8 Jaroš Pomoćna

zgrada - vaga Privatna nema

9 Jaroš Trafo stanica Privatna nema

10 Jaroš Pomoćna

zgrada - stanica za punjenje

Privatna nema

11 Jaroš Pomoćna

zgrada - stanica za punjenje

Privatna nema

12 Jaroš Pomoćna zgrada - hladnjak

Privatna nema

13 Jaroš Pomoćna

zgrada - temelj dimnjaka

Privatna nema

LISTA NEPOKRETNOSTI BR. 10335, KO ČURUG

Broj parcele

Broj zgrade

Potes Način

korišćenja i naziv objekta

Oblik svojine Tereti

13074/7 1 Gospođinačka

1/A

Objekat poljoprivrede -usipni koš, nadstrešnica i kip uređaja

Privatna

2 Gospođinačka Silos Privatna

3 Gospođinačka Silos Privatna

4 Gospođinačka Silos Privatna

5 Gospođinačka Silos Privatna

6 Gospođinačka Pomoćna zgrada -

tampon ćelija Privatna

7 Gospođinačka

Pomoćna zgrada -

maš.kuć. za smeštaj

opreme za čišć. i komand

Privatna

Page 18: Ugovor o pripajanju - Global Seed UGOVOR O PRIPAJANJU NACRT Ovaj Ugovor o pripajanju (u daljem tekstu: „ Ugovor “) zaklju čuje se u Čurugu, dana _____ 2012. godine, izme ñu

18

8 Gospođinačka

Objekat poljoprivrede -

elevatorska jama i stub

Privatna

9 Gospođinačka Objekat

poljoprivrede - sušara na gas

Privatna

10 Gospođinačka Objekat

poljoprivrede - mešaona

Privatna

11 Gospođinačka Objekat

poljoprivrede - tampon ćelija

Privatna

12 Gospođinačka Objekat

poljoprivrede - tampon ćelija

Privatna

10.2 Društvo Gospoñinci, koje prestaje pripajanjem, saglasno je da se Društvo sticalac upiše u nadležnom katastru nepokretnosti kao nosilac odreñenih prava u skladu sa ovim Ugovorom, bez dalje saglasnosti i prisustva Društva Gospoñinci, koje prestaje pripajanjem, na sledećim nepokretnostima odnosno zemljištu sa pripadajućim objektima:

LISTA NEPOKRETNOSTI BR. 21, KO GOSPOĐINCI

Broj parcele

Potes Način korišćenja

i katastarska klasa

Površina ha a m2

Vrsta zemljišta Oblik svojine Tereti

4951/4 Pašnjak 2 51 Njiva 1. klase 3 34 38

Poljoprivredno zemljište

Privatna nema

Pašnjak 2 Njiva 2. klase 26 5

Poljoprivredno zemljište

Privatna nema

4955 Pašnjak 2 Njiva 1. klase 1 94 72

Poljoprivredno zemljište

Privatna nema

Pašnjak 2 Njiva 1. klase 51 36 84

Poljoprivredno zemljište

Privatna nema

Pašnjak 2 Njiva 2. klase 6 8 40

Poljoprivredno zemljište

Privatna nema

nema

4958 Pašnjak 2 Njiva 1. klase 52 52 88

Poljoprivredno zemljište

Privatna nema

Pašnjak 2 Njiva 2. klase 6 10 42

Poljoprivredno zemljište

Privatna nema

nema

5623 Vrkalovo Njiva 1. klase 44 88 10 Poljoprivredno

zemljište Privatna

Vrkalovo Njiva 2. klase 8 48 97

Poljoprivredno zemljište

Privatna nema

Page 19: Ugovor o pripajanju - Global Seed UGOVOR O PRIPAJANJU NACRT Ovaj Ugovor o pripajanju (u daljem tekstu: „ Ugovor “) zaklju čuje se u Čurugu, dana _____ 2012. godine, izme ñu

19

nema

5627 Vrkalovo Njiva 1. klase 57 94 97

Poljoprivredno zemljište

Privatna nema

Vrkalovo Njiva 1. klase 71 81 78

Poljoprivredno zemljište

Privatna nema

Vrkalovo Njiva 2. klase 7 15 12

Poljoprivredno zemljište

Privatna nema

nema

5655 Vrkalovo Njiva 1. klase 4 0

Poljoprivredno zemljište

Privatna nema

5656 Vrkalovo Njiva 1. klase 26 5

Poljoprivredno zemljište

Privatna nema

5657 Vrkalovo Njiva 1. klase 21 13

Poljoprivredno zemljište

Privatna nema

5658/1 Vrkalovo Njiva 1. klase 56 5 92

Poljoprivredno zemljište

Privatna nema

Vrkalovo Njiva 2. klase 4 16 77

Poljoprivredno zemljište

Privatna nema

nema

5659 Vrkalovo Njiva 1. klase 24 29 Poljoprivredno

zemljište Privatna

Postoji rešenje koje nije konačno

5660 Vrkalovo Njiva 1. klase 21 98

Poljoprivredno zemljište

Privatna nema

5661 Vrkalovo Njiva 1. klase 14 90

Poljoprivredno zemljište

Privatna nema

5662 Vrkalovo Njiva 1. klase 13 0 Poljoprivredno

zemljište Privatna

Postoji rešenje koje nije konačno

UKUPNO 373 40 67

LISTA NEPOKRETNOSTI BR. 6890, KO ŽABALJ

Broj parcele

Potes Način korišćenja

i katastarska klasa

Površina ha a m2

Vrsta zemljišta Oblik svojine Tereti

7205/3 Čičov Njiva 2. klase 2 38 74

Poljoprivredno zemljište

Privatna nema

Čičov Njiva 3. klase 1 29 56

Poljoprivredno zemljište

Privatna nema

nema

7205/4 Čičov Njiva 2. klase 2 38 46

Poljoprivredno zemljište

Privatna nema

Čičov Njiva 3. klase 59 8

Poljoprivredno zemljište

Privatna nema

UKUPNO 5 65 84

Page 20: Ugovor o pripajanju - Global Seed UGOVOR O PRIPAJANJU NACRT Ovaj Ugovor o pripajanju (u daljem tekstu: „ Ugovor “) zaklju čuje se u Čurugu, dana _____ 2012. godine, izme ñu

20

LISTA NEPOKRETNOSTI BR.17, KO GOSPOĐINCI

Broj parcele

Potes Način korišćenja

i katastarska klasa

Površina ha a m2

Vrsta zemljišta Oblik svojine Tereti

8

Kralja Petra I Njiva 2. klase 2 10 46 Zemljište u

građevinskom području

Privatna

nema

10

Kralja Petra I Njiva 2. klase 3 97 50 Zemljište u

građevinskom području

Privatna

nema

16

Kralja Petra I Njiva 2. klase 6 5 92 Zemljište u

građevinskom području

Privatna

nema

300

zgr. 1 Kralja Petra I 18/A

Zemljište pod zgradom

4 33 Zemljište u

građevinskom području

Privatna nema

zgr. 2 Kralja Petra I 18/A

Zemljište pod zgradom

1 36 Zemljište u

građevinskom području

Privatna nema

Kralja Petra I Zemljište uz

zgradu 20 30

Zemljište u građevinskom

području Privatna

nema

388

zgr. 1 Bikara Zemljište pod

zgradom 8

Zemljište u građevinskom

području Privatna

nema

Bikara Njiva 1. klase 2 17 0 Zemljište u

građevinskom području

Privatna

nema

387

zgr. 1 Bikara Zemljište pod

zgradom 1 27

Zemljište u građevinskom

području Privatna

nema

zgr. 2 Bikara Zemljište pod

zgradom 1 16

Zemljište u građevinskom

području Privatna

nema

zgr. 3 Bikara Zemljište pod

zgradom 91

Zemljište u građevinskom

području Privatna

nema

zgr. 4 Bikara Zemljište pod

zgradom 1 48

Zemljište u građevinskom

području Privatna

nema

zgr. 5 Bikara Zemljište pod

zgradom 6 49

Zemljište u građevinskom

području Privatna

nema

zgr. 6 Bikara Zemljište pod

zgradom 5 3

Zemljište u građevinskom

području Privatna

nema

Bikara

Zemljište uz zgradu

85 8 Privatna nema

389

Bikara Njiva 1. klase 3 66 69 Zemljište u

građevinskom području

Privatna

nema

959

zgr. 1 Vuka Karadžića 78

Zemljište pod zgradom

2 52 Zemljište u

građevinskom području

Privatna nema

Page 21: Ugovor o pripajanju - Global Seed UGOVOR O PRIPAJANJU NACRT Ovaj Ugovor o pripajanju (u daljem tekstu: „ Ugovor “) zaklju čuje se u Čurugu, dana _____ 2012. godine, izme ñu

21

zgr. 2 Vuka Karadžića

Zemljište pod zgradom

6 13 Zemljište u

građevinskom području

Privatna

nema

zgr. 3 Vuka Karadžića

Zemljište pod zgradom

44 Zemljište u

građevinskom području

Privatna

nema

zgr. 4 Vuka Karadžića

Zemljište pod zgradom

1 34 Zemljište u

građevinskom području

Privatna

nema

zgr. 5 Vuka Karadžića

Zemljište pod zgradom

1 10 Zemljište u

građevinskom području

Privatna

nema

zgr. 6 Vuka Karadžića

Zemljište pod zgradom

93 Zemljište u

građevinskom području

Privatna

nema

zgr. 7 Vuka Karadžića

Zemljište pod zgradom

26 Zemljište u

građevinskom području

Privatna

nema

zgr. 8 Vuka Karadžića

Zemljište pod zgradom

15 Zemljište u

građevinskom području

Privatna

nema

zgr. 9 Vuka Karadžića

Zemljište pod zgradom

62 Zemljište u

građevinskom području

Privatna

nema

zgr. 10 Vuka Karadžića

Zemljište pod zgradom

87 Zemljište u

građevinskom području

Privatna

nema

Vuka Karadžića

Zemljište uz zgradu

5 0 Zemljište u

građevinskom području

Privatna

nema

Vuka Karadžića

Njiva 1. klase 24 40 Zemljište u

građevinskom području

Privatna

nema

960

zgr. 1 Vuka Karadžića 78

Zemljište pod zgradom

2 52 Zemljište u

građevinskom području

Privatna nema

zgr. 2 Vuka Karadžića

Zemljište pod zgradom

55 Zemljište u

građevinskom području

Privatna

nema

zgr. 3 Vuka Karadžića

Zemljište pod zgradom

40 Zemljište u

građevinskom području

Privatna

nema

zgr. 4 Vuka Karadžića

Zemljište pod zgradom

23 Zemljište u

građevinskom području

Privatna

nema

zgr. 5 Vuka Karadžića

Zemljište pod zgradom

23 Zemljište u

građevinskom području

Privatna

nema

zgr. 6 Vuka Karadžića

Zemljište pod zgradom

12 Zemljište u

građevinskom području

Privatna

nema

Page 22: Ugovor o pripajanju - Global Seed UGOVOR O PRIPAJANJU NACRT Ovaj Ugovor o pripajanju (u daljem tekstu: „ Ugovor “) zaklju čuje se u Čurugu, dana _____ 2012. godine, izme ñu

22

zgr. 7 Vuka Karadžića

Zemljište pod zgradom

20 Zemljište u

građevinskom području

Privatna

nema

Vuka Karadžića

Zemljište uz zgradu

5 0 Zemljište u

građevinskom području

Privatna

nema

Vuka Karadžića

Njiva 1. klase 12 48 Zemljište u

građevinskom području

Privatna

nema

1193/2

Vuka Karadžića 61/A

Zemljište pod zgradom

67 Zemljište u

građevinskom području

Privatna

nema

zgr. 2 Vuka Karadžića

Zemljište pod zgradom

1 55 Zemljište u

građevinskom području

Privatna

nema

građevinska parcela

41 26 Zemljište u

građevinskom području

Privatna

nema

1404

Svetozara Miletića

Zemljište pod zgradom

5 2 Zemljište u

građevinskom području

Privatna

nema

1405

Svetozara Miletića

Zemljište uz zgradu

24 9 Zemljište u

građevinskom području

Privatna

nema

1564

zgr. 1 Železnička

Zemljište pod zgradom

1 84 Zemljište u

građevinskom području

Privatna

nema

zgr. 2 Železnička

Zemljište pod zgradom

1 35 Zemljište u

građevinskom području

Privatna

nema

zgr. 4 Železnička

Zemljište pod zgradom

53 Zemljište u

građevinskom području

Privatna

nema

zgr. 4 Železnička

Zemljište pod zgradom

29 Zemljište u

građevinskom području

Privatna

nema

1565

zgr. 1 Železnička

Zemljište pod zgradom

33 Zemljište u

građevinskom području

Privatna

nema

zgr. 2 Železnička

Zemljište pod zgradom

33 Zemljište u

građevinskom području

Privatna

nema

zgr. 3 Železnička

Zemljište pod zgradom

33 Zemljište u

građevinskom području

Privatna

nema

zgr. 4 Železnička

Zemljište pod zgradom

33 Zemljište u

građevinskom području

Privatna

nema

zgr. 5 Železnička

Zemljište pod zgradom

33 Zemljište u

građevinskom području

Privatna

nema

Page 23: Ugovor o pripajanju - Global Seed UGOVOR O PRIPAJANJU NACRT Ovaj Ugovor o pripajanju (u daljem tekstu: „ Ugovor “) zaklju čuje se u Čurugu, dana _____ 2012. godine, izme ñu

23

zgr. 6 Železnička

Zemljište pod zgradom

33 Zemljište u

građevinskom području

Privatna

nema

zgr. 7 Železnička

Zemljište pod zgradom

33 Zemljište u

građevinskom području

Privatna

nema

zgr. 8 Železnička

Zemljište pod zgradom

33 Zemljište u

građevinskom području

Privatna

nema

zgr. 9 Železnička

Zemljište pod zgradom

33 Zemljište u

građevinskom području

Privatna

nema

zgr. 10 Železnička

Zemljište pod zgradom

33 Zemljište u

građevinskom području

Privatna

nema

zgr. 11 Železnička

Zemljište pod zgradom

7 Zemljište u

građevinskom području

Privatna

nema

zgr. 12 Železnička

Zemljište pod zgradom

7 Zemljište u

građevinskom području

Privatna

nema

zgr. 13 Železnička

Zemljište pod zgradom

4 Zemljište u

građevinskom području

Privatna

nema

zgr. 14 Železnička

Zemljište pod zgradom

4 Zemljište u

građevinskom području

Privatna

nema

Železnička Zemljište uz

zgradu 1 95

Zemljište u građevinskom

području Privatna

nema

1566

zgr. 1 Železnička

Zemljište pod zgradom

10 Zemljište u

građevinskom području

Privatna

nema

1567

zgr. 1 Železnička

Zemljište pod zgradom

31 Zemljište u

građevinskom području

Privatna

nema

zgr. 2 Železnička

Zemljište pod zgradom

39 Zemljište u

građevinskom području

Privatna

nema

1568

zgr. 1 Železnička

Zemljište pod zgradom

70 Zemljište u

građevinskom području

Privatna

nema

zgr. 2 Železnička

Zemljište pod zgradom

81 Zemljište u

građevinskom području

Privatna

nema

UKUPNO 20 75 61

Page 24: Ugovor o pripajanju - Global Seed UGOVOR O PRIPAJANJU NACRT Ovaj Ugovor o pripajanju (u daljem tekstu: „ Ugovor “) zaklju čuje se u Čurugu, dana _____ 2012. godine, izme ñu

24

LISTA NEPOKRETNOSTI BR. 2739, KO GOSPOĐINCI

Broj parcele

Potes Način korišćenja

i katastarska klasa

Površina ha a m2

Vrsta zemljišta Oblik svojine Tereti

305 Zgr. 1 Branka Radičevića 51

Zemljište pod zgradom

2 50 Zemljište u

građevinskom području

Privatna sa obimom

udela 1378/2116 nema

Zgr. 2 Branka Radičevića

Zemljište pod zgradom

84 Zemljište u

građevinskom području

Privatna sa obimom

udela 1378/2117 nema

Zgr. 3 Branka Radičevića

Zemljište pod zgradom

1 83 Zemljište u

građevinskom području

Privatna sa obimom

udela 1378/2118 nema

Zgr. 4 Branka Radičevića

Zemljište pod zgradom

5 Zemljište u

građevinskom području

Privatna sa obimom

udela 1378/2119 nema

Zgr. 5 Branka Radičevića

Zemljište pod zgradom

27 Zemljište u

građevinskom području

Privatna sa obimom

udela 1378/2120 nema

Branka Radičevića

Zemljište uz zgradu

15 67 Zemljište u

građevinskom području

Privatna sa obimom

udela 1378/2121 nema

UKUPNO 21 16

LISTA NEPOKRETNOSTI BR. 17, KO GOSPOĐINCI

Broj parcele

Potes Način korišćenja

i katastarska klasa

Površina ha a m2

Vrsta zemljišta Oblik svojine Tereti

577

Zmaj Jovina 42/A

Zemljište pod zgradom

1 98 Zemljište u

građevinskom području

Pravo korišćenja

Zmaj Jovina Zemljište pod

zgradom 61

Zemljište u građevinskom

području

Pravo korišćenja

Zmaj Jovina Zemljište pod

zgradom 18

Zemljište u građevinskom

području

Pravo korišćenja

Zmaj Jovina Zemljište pod

zgradom 34

Zemljište u građevinskom

području

Pravo korišćenja

Zmaj Jovina Zemljište uz

zgradu 5 0

Zemljište u građevinskom

području

Pravo korišćenja

UKUPNO 8 11

Page 25: Ugovor o pripajanju - Global Seed UGOVOR O PRIPAJANJU NACRT Ovaj Ugovor o pripajanju (u daljem tekstu: „ Ugovor “) zaklju čuje se u Čurugu, dana _____ 2012. godine, izme ñu

25

LISTA NEPOKRETNOSTI BR. 3025, KO GOSPOĐINCI

Broj parcele

Potes Način korišćenja

i katastarska klasa

Površina ha a m2

Vrsta zemljišta Oblik svojine Tereti

4953

Pašnjak 2 Zemljište pod

zgradom 64 29

Poljoprivredno zemljište

Pravo korišćenja

Postoji rešenje na objektu koje nije konačno

Pašnjak 2

Zemljište uz zgradu

9 43 16 Poljoprivredno

zemljište Pravo

korišćenja

4954 Pašnjak 2 Voćnjak 1. klase 1 61 12

Poljoprivredno zemljište

Pravo korišćenja

UKUPNO 11 68 57

10.3 Društvo Velvet farm, koje prestaje pripajanjem, je saglasno da Društvo sticalac, u skladu sa ovim Ugovorom i Zakonom, bez dalje saglasnosti Društva koje prestaje pripajanjem, zaključi aneks ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i da se registruje kao nosilac prava dugoročnog zakupa u Republičkom geodetskom zavodu i katastru nepokretnosti, na ukupnoj površini od 785.2736 hektara njiva, livada i trstik-močvara, 1., 2., 3., 4., 5. i 6. klase zemljišta za sledeće nepokretnosti: Opština Žabalj KO Čurug list nepokretnosti / posedovni list broj 3159 parcele br.: 10530/1, 10530/2, 10530/3, 10531, 10532, 10528/1, 10528/2, 10528/3, 10529, 10513, 10514, 10515, 10516, 10517, 10519, 10520, 10521, 9818, 9819, 9820, 9817, 9873, 9874, 9914,9915, 9835, 9840, 9834, 9828, 9829, 9830, 9831, 9832, 9833, 10375, 10354/8, 13050, 13107, 13109/5, 13109/8, 13046/1, 13060, 13101/1, 12583 i 12588/18. Opština Žabalj KO Gospoñinci list nepokretnosti / posedovni list broj 3025 parcele br.: 5658/2, 4951/1, 4951/3 i 4992 Opština Žabalj KO ðurñevo list nepokretnosti / posedovni list broj 4884 parcela br. 9224 Zemljište iz stavova 2, 3 i 4 ovog člana zakupac je dužan da oslobodi po skidanju useva, a najkasnije do 31.10.2014. godine i vrati ga u posed Ministarstvu. Velvet farm je, takoñe, u skladu sa ugovorom, upisao hipoteku na nepokretnosti u visini dvostruke vrednosti godišnje zakupnine poljoprivrednog zemljišta.

Page 26: Ugovor o pripajanju - Global Seed UGOVOR O PRIPAJANJU NACRT Ovaj Ugovor o pripajanju (u daljem tekstu: „ Ugovor “) zaklju čuje se u Čurugu, dana _____ 2012. godine, izme ñu

26

12. ZAVRŠNE ODREDBE

12.1. Sve troškove koji se odnose na sprovoñenje Pripajanja snosiće Društvo sticalac. Ugovorne strane konstatuju da ne postoje posebne prava, privilegije ili povlastice date bilo kom licu koje je učestvovalo, učestvuje ili će učestvovati i sprovoñenju Pripajanja u skladu sa ovim Ugovorom.

12.2. Ugovorne strane su saglasne da je Društvo sticalac ovlašćeno da potpiše sva potrebna dokumenta i ugovore, da podnese sve potrebne prijave i dalje da preduzme sve što je potrebno i korisno u cilju sprovoñenja Pripajanja i prenosa imovine i obaveza Društava koja prestaju da postoje na Društvo sticaoca.

12.3. Društvo sticalac će obavestiti i podneti relevantne prijave za registraciju ili izvršiti sve druge potrebne radnje prema svim relevantnim javnim registrima (uključujući, inter alia, nadležne sudove Republike Srbije, Narodnu banku Srbije, odgovarajuće registre koji se vode kod APR, poreske organe, Nacionalnu službu za zapošljavanje, relevantne zavode za osiguranje, Sekretarijat za grañevinske poslove, Direkciju za grañevinsko zemljište i izgradnju, Upravu za planiranje i izgradnju, Republički geodetski zavod i relevantne katastre nepokretnosti, Zavod za intelektualnu svojinu, sertifikacione kuće i sve druge relevantne registre) i trećim licima (uključujući, inter alia, poslovne banke kod kojih Ugovorne strane imaju otvorene račune) u vezi sa Pripajanjem, prestankom Društava koja prestaju pripajanjem i prenosom njihove imovine i obaveza na Društvo sticaoca, koje su potrebne, korisne ili relevantne, kao i radnje navedene u članu 10 Ugovora.

12.4. Ugovorne strane saglasno izjavljuju da ovaj Ugovor predstavlja izraz njihove slobodne i saglasno izražene volje, pa ga potpisuju bez primedbi u deset istovetnih primeraka, od kojih jedan primerak ostaje sudu koji vrši overu potpisa, po jedan kod APR prilikom registracije Pripajanja i brisanja Društava koja prestaju pripajanjem, a po dva primerka ostaju Ugovornim stranama.

KAO IZRAZ SLOBODNE VOLJE I SAGLAŠAVANJA SA SVIM GOR E NAVEDENIM, UGOVORNE STRANE POTPISUJU UGOVOR KAKO SLEDI:

U Čurugu, ____________ 2012. godine.

Sticаlаc:

____________________

Saša Vitošević

Generalni direktor Poslovni sistem Global seed doo

Page 27: Ugovor o pripajanju - Global Seed UGOVOR O PRIPAJANJU NACRT Ovaj Ugovor o pripajanju (u daljem tekstu: „ Ugovor “) zaklju čuje se u Čurugu, dana _____ 2012. godine, izme ñu

27

Prenosilac:

____________________

Jovan Popović

Direktor Velvet farm doo

Prenosilac:

____________________

Zoran Jakšić

Direktor Gospoñinci doo

Page 28: Ugovor o pripajanju - Global Seed UGOVOR O PRIPAJANJU NACRT Ovaj Ugovor o pripajanju (u daljem tekstu: „ Ugovor “) zaklju čuje se u Čurugu, dana _____ 2012. godine, izme ñu

28

PRILOG 1

NACRT

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011; u daljem tekstu: „Zakon “), članom 19. Odluke koja u svemu zamenjuje odluku o osnivanju Društva od 09.11.2010. godine, overena pod br. OV1 3160/2010 i aktivnostima u vezi sa statusnom promenom Pripajanje, Skupština Društva je na ___ vanrednoj sednici, održanoj dana __. __. 2012. godine, donela sledeću

ODLUKU o izmenama i dopunama

Odluke koja u svemu zamenjuje odluku o osnivanju Dr uštva

Član 1

Ovom Odlukom menjaju se pojedine odredbe Odluke koja u svemu zamenjuje odluku o osnivanju Društva radi njenog usaglašavanja sa sprovoñenjem statusne promene Pripajanje (u daljem tekstu: Odluka ).

Član 2

Član 1 Odluke se menja, tako da sada glasi:

„Ova Odluka u potpunosti zamenjuje Odluku koja u svemu zamenjuje odluku o osnivanju Društva od 09.11.2010. godine, overenu pod br. OV1 3160/2010 i sve njene naknadne izmene i dopune.“

Član 3

Posle člana 1 Odluke, dodaje se član 2 koji glasi:

„Društvо imа pоlоžај i pоsluје kао јеdnоčlаnо društvо s оgrаničеnоm оdgоvоrnоšću.“

Član 4

Član 2 Odluke postaje član 3 i menja se, tako da sada glasi:

„Puno poslovno ime Društva glasi:

POSLOVNI SISTEM GLOBAL SEED doo, Čurug.

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

"GLOBAL SEED" doo, Čurug. ”

Član 5

Page 29: Ugovor o pripajanju - Global Seed UGOVOR O PRIPAJANJU NACRT Ovaj Ugovor o pripajanju (u daljem tekstu: „ Ugovor “) zaklju čuje se u Čurugu, dana _____ 2012. godine, izme ñu

29

Član 3 Odluke postaje član 4 i menja se, tako da sada glasi:

„Sedište Društva je na sledećoj adresi:

Čurug, Gospo ñinačka 1a.“

Član 6

Član 4 Odluke postaje član 5 i menja se, tako da sada glasi:

“Pretežna delatnost kojom se Društvo bavi je:

0141 Uzgoj muznih krava

Pored registrovane pretežne delatnosti, Društvo sticalac će obavljati sve druge delatnosti u skladu sa pozitivnim propisima u Republici Srbiji, a posebno:

0111 gajenje žita (osim pirinča) leguminoza i uljarica 0119 Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka 1091 Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje 3511 Proizvodnja električne energije 2510 Skladištenje 7022 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem 6920 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje.”

Član 7

Posle člana 5 Odluke, dodaje se član 6 koji glasi:

„Оdluku о prоmеni prеtеžnе i оstаlih dеlаtnоsti dоnоsi člаn društvа u svojstvu skupštine Društva.“

Član 8

Član 5 Odluke postaje član 7.

Član 9

Član 6 Odluke postaje član 8 i menja se, tako sada glasi.

„Ukupan upisani osnovni kapital Društva iznosi : ________________________ dinara .

Novčani deo upisanog osnovnog kapitala iznosi ____________________ dinara , od čega je osnivač do dana donošenja Odluke uplatio celokupni upisani novčani kapital;

Nenovčani deo upisanog osnovnog kapitala iznosi ___________________________ dinara od čega je osnivač do dana donošenja Odluke uneo celokupni upisani nenovčani kapital u vidu prava i potraživanja;”

Član 10

Član 7 Odluke postaje član 9.

Page 30: Ugovor o pripajanju - Global Seed UGOVOR O PRIPAJANJU NACRT Ovaj Ugovor o pripajanju (u daljem tekstu: „ Ugovor “) zaklju čuje se u Čurugu, dana _____ 2012. godine, izme ñu

30

Član 11

Član 8 Odluke postaje član 10.

Član 12

Član 9 Odluke postaje član 11.

Član 13

Član 10 Odluke postaje član 12.

Član 14

Član 11 Odluke postaje član 13.

Član 15

Posle člana 13 Odluke, dodaje se član 14 koji glasi:

„UPRАVLjАNјЕ DRUŠТVОМ

Člаn 14. Uprаvlјаnjе društvоm је јеdnоdоmnо. Društvo ima Skupštinu i Generalnog direktora Društva. Skupštinu društva čini osnivač u skladu sa ovom Odlukom i Zakonom, čija ovlašćenja vrši predsednik Skupštine kao ovlašćeno lice. Generalnog dirеktоrа društvа imеnuје Skupština Društvа. Skupština Društva, mоžе rаzrеšiti generalnog dirеktоrа pri čеmu niје dužna dа nаvеdе rаzlоgе rаzrеšеnjа. Društvо u unutrаšnjеm i spоlјnоtrgоvinskоm prоmеtu zаstupа generalni dirеktоr Društvа, sа nеоgrаničеnim оvlаšćеnjima.“

Član 16

Član 12 Odluke postaje član 15.

Član 17

Član 13 Odluke postaje član 16 i menja se, tako da sada glasi:

„Skupština Društva, koju čini Osnivač u skladu sa ovom Odlukom i Zakonom, a čija ovlašćenja vrši Predsednik Skupštine kao ovlašćeno lice, odlučuje o sledećem:

• dоnоsi izmеnе оsnivаčkоg аktа; • usvаја finаnsiјskе izvеštаје i izvеštаје rеvizоrа; • imеnuје rеvizоrа i utvrñuје nаknаdu zа njеgоv rаd; • ustаnоvlјаvа rаčunоvоdstvеnе pоlitikе društvа i pоlitikе uprаvlјаnjа rizicimа; • nаdzirе rаd dirеktоrа i usvаја izvеštаје dirеktоrа; • оdlučuје о pоvеćаnju i smаnjеnju оsnоvnоg kаpitаlа društvа, kао i о svаkој

еmisiјi hаrtiја оd vrеdnоsti; • оdlučuје о rаspоdеli dоbiti i nаčinu pоkrićа gubitаkа, uklјučuјući i оdrеñivаnjе

dаnа sticаnjа prаvа nа učеšćе u dоbiti i dаnа isplаtе učеšćа u dоbiti člаnоvimа društvа;

• оdlučuје о isplаti mеñudividеndе;

Page 31: Ugovor o pripajanju - Global Seed UGOVOR O PRIPAJANJU NACRT Ovaj Ugovor o pripajanju (u daljem tekstu: „ Ugovor “) zaklju čuje se u Čurugu, dana _____ 2012. godine, izme ñu

31

• оdlučuје о pоkrеtаnju pоstupkа likvidаciје, kао i о pоdnоšеnju prеdlоgа zа pоkrеtаnjе stеčајnоg pоstupkа оd strаnе društvа;

• imеnuје likvidаciоnоg uprаvnikа i usvаја likvidаciоnе bilаnsе i izvеštаје likvidаciоnоg uprаvnikа;

• dаје i opoziva prоkuru; • imenuje internog revizora; • оdlučuје о pоkrеtаnju pоstupkа i dаvаnju punоmоćја zа zаstupаnjе društvа u

spоru sа prоkuristоm, kао i u spоru sа dirеktоrоm; • оdlučuје о stаtusnim prоmеnаmа, prоmеnаmа prаvnе fоrmе i prestanku

Društva; • odlučuje o prijemu novog člana i prenosu udela na treća lica; • dаје оdоbrеnjе nа prаvnе pоslоvе u kојimа pоstојi lični intеrеs, u sklаdu sа

Zаkоnоm; • оdrеñuје pоslоvnu strаtеgiјu društvа; • vrši unutrаšnji nаdzоr nаd pоslоvаnjеm društvа i vrši nаdzоr nаd zаkоnitоšću

pоslоvаnjа društvа; • o sticanju, prodaji, davanju u zakup, zalaganju ili drugom raspolaganju

imovinom velike vrednosti, u skladu sa Zakonom; • dаје prеthоdnu sаglаsnоst nа uzimаnjе krеditа, оdnоsnо uzimаnjе i dаvаnjе

zајmоvа, dаvаnjе јеmstvа, gаrаnciја i оbеzbеñеnjа zа оbаvеzе trеćih licа; • Obrazovanju ogranka Društva; • Promeni poslovnog imena i sedišta Društva; • Imenovanju i razrešenju Predsednika skupštine i njegovoj naknadi; • Imenovanju i razrešenju Sekretara društva; • Imenovanju i razrešenju predstavnika u organima upravljanja povezanih pravnih

lica; • Drugim pitanjima, u skladu sa ovom Odlukom i Zakonom.

Po donošenju odluka iz nadležnosti Skupštine Društva, odluke Skupštine Društva potpisuje Predsednik Skupštine, dok Sekretar Društva sastavlja i potpisuje zapisnik i donete odluke upisuje u knjigu odluka. Zapisnik sa Skupštine Društva pored Sekretara Društva potpisuje i Predsednik Skupštine Društva.”

Član 18

Član 14 Odluke postaje član 17 i menja se, tako da sada glasi:

„Društvo ima Generalnog direktora, koji zastupa Društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom poslovanju.

Delokrug generalnog direktora:

• Zastupa Društvo u granicama svojih ovlašćenja; • Vodi poslove upavljanja u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom; • Organizuje poslovanje Društva u skladu sa poslovnom politikom, strategijom

dugoročnog razvoja i Proizvodno finansijskim planom rada i razvoja Društva; • Prati i preuzima mere za izvršenje poslovne politike i poslovnog plana Društva, kao i

mere za unapreñenje poslovanja i usavršavanje procesa rada; • Usvaja periodične finansijske izveštaje Društva i sa istima upoznaje Skupštinu

Društva; • Stara se o zakonitosti rada i odgovara za zakonitost rada Društva;

Page 32: Ugovor o pripajanju - Global Seed UGOVOR O PRIPAJANJU NACRT Ovaj Ugovor o pripajanju (u daljem tekstu: „ Ugovor “) zaklju čuje se u Čurugu, dana _____ 2012. godine, izme ñu

32

• Neposredno izvršava i sprovodi odluke Skupštine Društva; • Realizuje godišnji plan investicija i nabavke opreme i osnovnih sredstava koji je

Skupština društva usvojila; • Imenuje i razrešava predstavnike u poslovnim udruženjima, komorama, ustanovama i

drugim oblicima povezivanja, u skladu sa poslovnim interesima Društva; • Priprema Proizvodno finansijski plan Društva i prosleñuje ga Skupštini Društva na

razmatranje i usvajanje; • Stara se o blagovremenoj izradi periodičnih i godišnjih finansijskih izveštaja i

blagovremeno ih dostavlja skupštini na razmatranje i usvajanje; • Stara se o blagovremenom popisu imovine Društva; • Priprema za skupštinu izveštaj o poslovanju Društva i sprovoñenju poslovne politike

za svaku poslovnu godinu ili češće po nalogu člana Društva; • Zaključuje sve vrste ugovora, sporazuma, poravnanja i drugih akata u pravnom

prometu sa trećim licima u skladu sa ovom Odlukom; • Odlučuje o uvoñenju i ukidanju proizvodnih linija u Društvu; • Odlučuje o rashodovanju osnovnih sredstava i otpisu vrednosti osnovnih sredstava; • Odlučuje o pokretanju sporova protiv zaposlenih ili trećih lica, podnošenju prijava,

podnošenju prigovora ili žalbi u postupcima koji se vode sa zaposlenima ili trećim licima;

• Odlučuje o zastupanju Društva od strane drugih lica, osim davanja i opoziva prokure u skladu sa ovom Odlukom;

• Donosi odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa, o izboru radnika i prestanku radnog odnosa odnosno o otkazu ugovora o radu;

• Odlučuje o imenovanju, postavljanju, izboru i razrešenju zaposlenih; • Odlučuje o zaradi zaposlenih u Društvu; • Zaključuje sa zaposlenima ugovore o radu u ime Društva; • Donosi opšti akt kojim se utvrñuje vrsta i stepen stručne spreme i drugi posebni uslovi

za rad na odreñenom radnom mestu; • Odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenog u skladu sa opštim

aktima i propisima koji ureñuju oblast radnih odnosa; • Odlučuje o stipendiranju zaposlenih, upućivanju zaposlenih na usavršavanje i

školovanje; • Učestvuje u radu skupštine, ali bez prava učešća u odlučivanju; • Donosi opšte akte društva, osim akata čije je donošenje u nadležnosti skupštine; • Donosi odluke o odobrenju službenih putovanja u zemlji i inostranstvu; • Organizuje i stara se o sprovoñenju unutrašnjeg nadzora poslovanja Društva i

redovno obaveštava skupštinu i članove Društva o rezultatima izvršenog unutrašnjeg nadzora;

• Predlaže skupštini razmatranje statusnih promena, promene pravne forme Društva, ulaganje sredstava i promenu sedišta i delatnosti Društva;

• Predlaže skupštini raspodelu dobiti; • Priprema i predlaže skupštini unutrašnju organizaciju Društva i unutrašnju

organizaciju rukovoñenja; • Priprema i predlaže skupštini osnove poslovne politike, strategiju dugoročnog razvoja

i poslovni plan rada i razvoja i stara se o njihovom ostvarivanju; • Priprema sve materijale i predloge odluka za skupštinu Društva u saradnji sa

sekretarom društva; • Stara se o zastupanju interesa društva pred nadležnim državnim institucijama;

Page 33: Ugovor o pripajanju - Global Seed UGOVOR O PRIPAJANJU NACRT Ovaj Ugovor o pripajanju (u daljem tekstu: „ Ugovor “) zaklju čuje se u Čurugu, dana _____ 2012. godine, izme ñu

33

• Obavlja i druge poslove od značaja za rad i poslovanje Društva u skladu sa zakonom i ovom Odlukom.

Generalni direktor može vršenje pojedinih poslova iz stava 2 ovog člana preneti na druga lica, ako to ovom Odlukom nije isključeno.”

Član 19

Član 15 Odluke postaje član 18.

Član 20

Član 16 Odluke postaje član 19 i menja se tako da sada glasi:

„INTERNI REVIZOR I ODBOR REVIZORA

Član 19

Društvo može da ima internog revizora ali nema odbor revizora.”

Član 21

Posle člana 19 Odluke, dodaje se član 20 koji glasi:

„Društvo je dužno da obavljanje registrovane delatnosti u svemu vrši u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti životne sredine, protivpožarnoj zaštiti i drugim propisima iz ove oblasti.“

Član 22

Posle člana 20 Odluke, dodaje se član 21 koji glasi:

„Društvo je dužno da stalno unapreñuje zaštitu životne sredine.“

Član 23

Član 17 Odluke postaje član 22.

Član 24

Član 18 Odluke postaje član 23.

Član 25

Član 19 Odluke postaje član 24 i menja se, tako da sada glasi:

„Izmene ove Odluke vrše se u pisanoj formi u obliku izmena i dopuna Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zаkоnski zаstupnik društvа је u оbаvеzi dа nаkоn svаkе izmеnе оsnivаčkоg аktа sаčini i pоtpišе prеčišćеni tеkst dоkumеntа.

Izmеnе оsnivаčkоg аktа, nаkоn svаkе tаkvе izmеnе, rеgistruјu sе u sklаdu sа zаkоnоm о rеgistrаciјi.

Izmene i dopune ove Odluke kao i prečišćeni tekst se ne overavaju оd strаnе оrgаnа nаdlеžnоg zа оvеru.”

Page 34: Ugovor o pripajanju - Global Seed UGOVOR O PRIPAJANJU NACRT Ovaj Ugovor o pripajanju (u daljem tekstu: „ Ugovor “) zaklju čuje se u Čurugu, dana _____ 2012. godine, izme ñu

34

Član 26

Sve ostale odredbe Odluke o osnivanju Društva ostaju neizmenjene.

Ova Odluka o izmenama Odluke o osnivanju Društva je sačinjena u četiri istovetna primerka.

Član 27

Obavezuje se generalni direktor da u skladu sa izmenama i dopunama Odluke koja u svemu zamenjuje odluku o osnivanju Društva, sačini prečišćen tekst i registruje ga zajedno sa statusnom promenom Pripajanje, u skladu sa Zakonom o registraciji.

Page 35: Ugovor o pripajanju - Global Seed UGOVOR O PRIPAJANJU NACRT Ovaj Ugovor o pripajanju (u daljem tekstu: „ Ugovor “) zaklju čuje se u Čurugu, dana _____ 2012. godine, izme ñu

35

PRILOG 2

NACRT

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), i Odluke o izmeni odluke koja u svemu zamenje odluku o osnivanju Društva, Skupštine Društva Poslovni sistem Global seed doo broj ___________ od _________, generalni direktor dana _____________ godine, donosi u prečišćenom tekstu

ODLUKU koja u svemu zamenjuje odluku o osnivanju Društva

UVODNE ODREDBE

Član 1

Ova Odluka u potpunosti zamenjuje Odluku koja u svemu zamenjuje odluku o osnivanju Društva od 09.11.2010. godine, overenu pod br. OV1 3160/2010 i sve njene naknadne izmene i dopune.

Član 2

Društvо imа pоlоžај i pоsluје kао јеdnоčlаnо društvо s оgrаničеnоm оdgоvоrnоšću

POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 3

„Puno poslovno ime Društva glasi:

POSLOVNI SISTEM GLOBAL SEED doo, Čurug.

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

"GLOBAL SEED" doo, Čurug. ”

Član 4

Sedište Društva je na sledećoj adresi:

Čurug, Gospo ñinačka 1a.

PRETEŽNA DELATNOST DRUŠTVA

Član 5

Pretežna delatnost kojom se Društvo bavi je:

Page 36: Ugovor o pripajanju - Global Seed UGOVOR O PRIPAJANJU NACRT Ovaj Ugovor o pripajanju (u daljem tekstu: „ Ugovor “) zaklju čuje se u Čurugu, dana _____ 2012. godine, izme ñu

36

0141 Uzgoj muznih krava

Pored registrovane pretežne delatnosti, Društvo sticalac će obavljati sve druge delatnosti u skladu sa pozitivnim propisima u Republici Srbiji, a posebno:

0111 gajenje žita (osim pirinča) leguminoza i uljarica 0119 Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka 1091 Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje 3511 Proizvodnja električne energije 2510 Skladištenje 7022 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem 6920 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje.

Član 6

Оdluku о prоmеni prеtеžnе i оstаlih dеlаtnоsti dоnоsi člаn društvа u svojstvu skupštine Društva.

OSNIVAČI DRUŠTVA

Član 7

Osnivač Društva je:

"Bio Panon SA" Ženeva, Route de Florissant 4, privredno društvo iz Švajcarske, koje je jedini i 100% vlasnik udela osnovnog kapitala Društva .

OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

Član 8

Ukupan upisani osnovni kapital Društva iznosi : ________________________ dinara .

Novčani deo upisanog osnovnog kapitala iznosi ____________________ dinara , od čega je osnivač do dana donošenja Odluke uplatio celokupni upisani novčani kapital;

Nenovčani deo upisanog osnovnog kapitala iznosi ___________________________ dinara od čega je osnivač do dana donošenja Odluke uneo celokupni upisani nenovčani kapital u vidu prava i potraživanja;

TROŠKOVI OSNIVANJA DRUŠTVA I POSEBNE POGODNOSTI

Član 9

Ukupan iznos troškova osnivanja Društva utvrñen u visini od 50.000,00 dinara snosi Osnivač.

U Društvu ne postoje posebne pogodnosti bilo kom licu koje je učestvovalo u osnivanju Društva ili u poslovima pre osnivanja Društva ili utvrñivanja ispunjenosti uslova za početak poslovanja.

ISPLATA DOBITI I DODATNI ULOZI

Page 37: Ugovor o pripajanju - Global Seed UGOVOR O PRIPAJANJU NACRT Ovaj Ugovor o pripajanju (u daljem tekstu: „ Ugovor “) zaklju čuje se u Čurugu, dana _____ 2012. godine, izme ñu

37

Član 10

Osnivač Društva ima pravo na isplatu dobiti, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu "Zakon" ).

Svaka isplata Osnivaču vrši se u skladu sa odlukom Društva o takvoj isplati.

Član 11

Osnivač može doneti odluku o ulaganju dodatnih uloga. Iznos dodatnih uloga i način njihovog unošenja biće odreñen odlukom o ulaganju dodatnih uloga.

POTVRDA O UDELU I KNJIGA UDELA

Član 12

Društvo neće Osnivaču izdati potvrdu o njegovom udelu, već će njegovo svojstvo osnivača i člana biti upisano u Knjigu udela Društva.

Društvo je dužno da knjigu udela drži u svom sedištu.

ODGOVORNOST DRUŠTVA I OSNIVAČA ZA OBAVEZE DRUŠTVA

Član 13

Društvo je pravno lice koje u pravnom prometu sa trećim licima istupa u svoje ime i za svoj račun.

Za obaveze prema trećim licima, nastale u poslovanju Društva, Društvo odgovara svojom celokupnom imovinom.

Osnivač ne odgovara za obaveze Društva, osim do iznosa neunetog uloga u imovinu društva i u drugim slučajevima predviñenim Zakonom.

UPRАVLjАNјЕ DRUŠТVОМ

Člаn 14 Uprаvlјаnjе društvоm је јеdnоdоmnо. Društvo ima Skupštinu i Generalnog direktora Društva. Skupštinu društva čini osnivač u skladu sa ovom Odlukom i Zakonom, čija ovlašćenja vrši predsednik Skupštine kao ovlašćeno lice. Generalnog dirеktоrа društvа imеnuје Skupština Društvа. Skupština Društva, mоžе rаzrеšiti generalnog dirеktоrа pri čеmu niје dužna dа nаvеdе rаzlоgе rаzrеšеnjа.

Društvо u unutrаšnjеm i spоlјnоtrgоvinskоm prоmеtu zаstupа generalni dirеktоr Društvа, sа nеоgrаničеnim оvlаšćеnjima.

SEKRETAR DRUŠTVA

Član 15

Društvo ima Sekretara Društva, koga imenuje skupština Društva.

Page 38: Ugovor o pripajanju - Global Seed UGOVOR O PRIPAJANJU NACRT Ovaj Ugovor o pripajanju (u daljem tekstu: „ Ugovor “) zaklju čuje se u Čurugu, dana _____ 2012. godine, izme ñu

38

Sekretar Društva je odgovoran za voñenje knjige odluka, za pripremu sednica, voñenje zapisnika na sednicama Skupštine Društva, i čuvanje dokumenata utvrñenih zakonom, osim finansijskih izveštaja.

Sekretar Društva odgovoran je za organizovanje rada i praćenje izvršavanja odluka Skupštine Društva.

Sekretar Društva sastavlja i potpisuje zapisnik sa sednica Skupštine Društva i donete odluke od strane Skupštine Društva upisuje u knjigu odluka.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Član 16

Skupština Društva, koju čini Osnivač u skladu sa ovom Odlukom i Zakonom, a čija ovlašćenja vrši Predsednik Skupštine kao ovlašćeno lice, odlučuje o sledećem:

• dоnоsi izmеnе оsnivаčkоg аktа; • usvаја finаnsiјskе izvеštаје i izvеštаје rеvizоrа; • imеnuје rеvizоrа i utvrñuје nаknаdu zа njеgоv rаd; • ustаnоvlјаvа rаčunоvоdstvеnе pоlitikе društvа i pоlitikе uprаvlјаnjа rizicimа; • nаdzirе rаd dirеktоrа i usvаја izvеštаје dirеktоrа; • оdlučuје о pоvеćаnju i smаnjеnju оsnоvnоg kаpitаlа društvа, kао i о svаkој

еmisiјi hаrtiја оd vrеdnоsti; • оdlučuје о rаspоdеli dоbiti i nаčinu pоkrićа gubitаkа, uklјučuјući i оdrеñivаnjе

dаnа sticаnjа prаvа nа učеšćе u dоbiti i dаnа isplаtе učеšćа u dоbiti člаnоvimа društvа;

• оdlučuје о isplаti mеñudividеndе; • оdlučuје о pоkrеtаnju pоstupkа likvidаciје, kао i о pоdnоšеnju prеdlоgа zа

pоkrеtаnjе stеčајnоg pоstupkа оd strаnе društvа; • imеnuје likvidаciоnоg uprаvnikа i usvаја likvidаciоnе bilаnsе i izvеštаје

likvidаciоnоg uprаvnikа; • dаје i opoziva prоkuru; • imenuje internog revizora; • оdlučuје о pоkrеtаnju pоstupkа i dаvаnju punоmоćја zа zаstupаnjе društvа u

spоru sа prоkuristоm, kао i u spоru sа dirеktоrоm; • оdlučuје о stаtusnim prоmеnаmа, prоmеnаmа prаvnе fоrmе i prestanku

Društva; • odlučuje o prijemu novog člana i prenosu udela na treća lica; • dаје оdоbrеnjе nа prаvnе pоslоvе u kојimа pоstојi lični intеrеs, u sklаdu sа

Zаkоnоm; • оdrеñuје pоslоvnu strаtеgiјu društvа; • vrši unutrаšnji nаdzоr nаd pоslоvаnjеm društvа i vrši nаdzоr nаd zаkоnitоšću

pоslоvаnjа društvа; • o sticanju, prodaji, davanju u zakup, zalaganju ili drugom raspolaganju

imovinom velike vrednosti, u skladu sa Zakonom; • dаје prеthоdnu sаglаsnоst nа uzimаnjе krеditа, оdnоsnо uzimаnjе i dаvаnjе

zајmоvа, dаvаnjе јеmstvа, gаrаnciја i оbеzbеñеnjа zа оbаvеzе trеćih licа; • Obrazovanju ogranka Društva; • Promeni poslovnog imena i sedišta Društva; • Imenovanju i razrešenju Predsednika skupštine i njegovoj naknadi;

Page 39: Ugovor o pripajanju - Global Seed UGOVOR O PRIPAJANJU NACRT Ovaj Ugovor o pripajanju (u daljem tekstu: „ Ugovor “) zaklju čuje se u Čurugu, dana _____ 2012. godine, izme ñu

39

• Imenovanju i razrešenju Sekretara društva; • Imenovanju i razrešenju predstavnika u organima upravljanja povezanih pravnih

lica; • Drugim pitanjima, u skladu sa ovom Odlukom i Zakonom.

Po donošenju odluka iz nadležnosti Skupštine Društva, odluke Skupštine Društva potpisuje Predsednik Skupštine, dok Sekretar Društva sastavlja i potpisuje zapisnik i donete odluke upisuje u knjigu odluka. Zapisnik sa Skupštine Društva pored Sekretara Društva potpisuje i Predsednik Skupštine Društva.

GENERALNI DIREKTOR DRUŠTVA

Član 17

Društvo ima Generalnog direktora, koji zastupa Društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom poslovanju.

Delokrug generalnog direktora:

• Zastupa Društvo u granicama svojih ovlašćenja; • Vodi poslove upavljanja u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom; • Organizuje poslovanje Društva u skladu sa poslovnom politikom, strategijom

dugoročnog razvoja i Proizvodno finansijskim planom rada i razvoja Društva; • Prati i preuzima mere za izvršenje poslovne politike i poslovnog plana Društva, kao i

mere za unapreñenje poslovanja i usavršavanje procesa rada; • Usvaja periodične finansijske izveštaje Društva i sa istima upoznaje Skupštinu

Društva; • Stara se o zakonitosti rada i odgovara za zakonitost rada Društva; • Neposredno izvršava i sprovodi odluke Skupštine Društva; • Realizuje godišnji plan investicija i nabavke opreme i osnovnih sredstava koji je

Skupština društva usvojila; • Imenuje i razrešava predstavnike u poslovnim udruženjima, komorama, ustanovama i

drugim oblicima povezivanja, u skladu sa poslovnim interesima Društva; • Priprema Proizvodno finansijski plan Društva i prosleñuje ga Skupštini Društva na

razmatranje i usvajanje; • Stara se o blagovremenoj izradi periodičnih i godišnjih finansijskih izveštaja i

blagovremeno ih dostavlja skupštini na razmatranje i usvajanje; • Stara se o blagovremenom popisu imovine Društva; • Priprema za skupštinu izveštaj o poslovanju Društva i sprovoñenju poslovne politike

za svaku poslovnu godinu ili češće po nalogu člana Društva; • Zaključuje sve vrste ugovora, sporazuma, poravnanja i drugih akata u pravnom

prometu sa trećim licima u skladu sa ovom Odlukom; • Odlučuje o uvoñenju i ukidanju proizvodnih linija u Društvu; • Odlučuje o rashodovanju osnovnih sredstava i otpisu vrednosti osnovnih sredstava; • Odlučuje o pokretanju sporova protiv zaposlenih ili trećih lica, podnošenju prijava,

podnošenju prigovora ili žalbi u postupcima koji se vode sa zaposlenima ili trećim licima;

• Odlučuje o zastupanju Društva od strane drugih lica, osim davanja i opoziva prokure u skladu sa ovom Odlukom;

Page 40: Ugovor o pripajanju - Global Seed UGOVOR O PRIPAJANJU NACRT Ovaj Ugovor o pripajanju (u daljem tekstu: „ Ugovor “) zaklju čuje se u Čurugu, dana _____ 2012. godine, izme ñu

40

• Donosi odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa, o izboru radnika i prestanku radnog odnosa odnosno o otkazu ugovora o radu;

• Odlučuje o imenovanju, postavljanju, izboru i razrešenju zaposlenih; • Odlučuje o zaradi zaposlenih u Društvu; • Zaključuje sa zaposlenima ugovore o radu u ime Društva; • Donosi opšti akt kojim se utvrñuje vrsta i stepen stručne spreme i drugi posebni uslovi

za rad na odreñenom radnom mestu; • Odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenog u skladu sa opštim

aktima i propisima koji ureñuju oblast radnih odnosa; • Odlučuje o stipendiranju zaposlenih, upućivanju zaposlenih na usavršavanje i

školovanje; • Učestvuje u radu skupštine, ali bez prava učešća u odlučivanju; • Donosi opšte akte društva, osim akata čije je donošenje u nadležnosti skupštine; • Donosi odluke o odobrenju službenih putovanja u zemlji i inostranstvu; • Organizuje i stara se o sprovoñenju unutrašnjeg nadzora poslovanja Društva i

redovno obaveštava skupštinu i članove Društva o rezultatima izvršenog unutrašnjeg nadzora;

• Predlaže skupštini razmatranje statusnih promena, promene pravne forme Društva, ulaganje sredstava i promenu sedišta i delatnosti Društva;

• Predlaže skupštini raspodelu dobiti; • Priprema i predlaže skupštini unutrašnju organizaciju Društva i unutrašnju

organizaciju rukovoñenja; • Priprema i predlaže skupštini osnove poslovne politike, strategiju dugoročnog razvoja

i poslovni plan rada i razvoja i stara se o njihovom ostvarivanju; • Priprema sve materijale i predloge odluka za skupštinu Društva u saradnji sa

sekretarom društva; • Stara se o zastupanju interesa društva pred nadležnim državnim institucijama; • Obavlja i druge poslove od značaja za rad i poslovanje Društva u skladu sa zakonom

i ovom Odlukom. Generalni direktor može vršenje pojedinih poslova iz stava 2 ovog člana preneti na druga lica, ako to ovom Odlukom nije isključeno.

ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 18

Društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu zastupa Generalni direktor Društva, sa neograničenim ovlašćenjima.

Direktor Društva je:

Saša Vitoševi ć, Durmitorska 6, Beograd.

(JMBG: 2306969710314)

Promena generalnog direktora ne zahteva izmenu ove Odluke.

INTERNI REVIZOR I ODBOR REVIZORA

Član 19

Page 41: Ugovor o pripajanju - Global Seed UGOVOR O PRIPAJANJU NACRT Ovaj Ugovor o pripajanju (u daljem tekstu: „ Ugovor “) zaklju čuje se u Čurugu, dana _____ 2012. godine, izme ñu

41

Društvo može da ima internog revizora ali nema odbor revizora

Član 20

Društvo je dužno da obavljanje registrovane delatnosti u svemu vrši u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti životne sredine, protivpožarnoj zaštiti i drugim propisima iz ove oblasti.

Član 21

Društvo je dužno da stalno unapreñuje zaštitu životne sredine.

TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 22

Društvo se osniva na neodreñeno vreme.

Društvo prestaje odlukom Skupštine Društva ili u drugim slučajevima predviñenim Zakonom.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 23

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovom Odlukom, primenjivaće se odredbe Zakona.

Član 24

Izmene ove Odluke vrše se u pisanoj formi u obliku izmena i dopuna Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zаkоnski zаstupnik društvа је u оbаvеzi dа nаkоn svаkе izmеnе оsnivаčkоg аktа sаčini i pоtpišе prеčišćеni tеkst dоkumеntа.

Izmеnе оsnivаčkоg аktа, nаkоn svаkе tаkvе izmеnе, rеgistruјu sе u sklаdu sа zаkоnоm о rеgistrаciјi.

Izmene i dopune ove Odluke kao i prečišćeni tekst se ne overavaju оd strаnе оrgаnа nаdlеžnоg zа оvеru.

Član 25

Ova Odluka koja u svemu zamenjuje odluku od osnivanju je sačinjena u četiri istovetna primerka, jedan za potrebe člana društva, jedan za potrebe registracije i dva za potrebe društva.

Page 42: Ugovor o pripajanju - Global Seed UGOVOR O PRIPAJANJU NACRT Ovaj Ugovor o pripajanju (u daljem tekstu: „ Ugovor “) zaklju čuje se u Čurugu, dana _____ 2012. godine, izme ñu

42

PRILOG 3

Imovina i obveze koje se prenose statusnom promenom

Napomena: statusnom promenom se na Društvo sticaoca prenosi sva imovina i sve obaveze zavisnih društava koji učestvuju u pripajanju odnosno imovina prenosioca Velvet farm doo iz Čuruga, i Gospoñinci doo iz Gospoñinaca.

Na dan obračuna Dana pripajanja, 31.12.2012. biće utvrñena tačna vrednost pojedinačne imovine i obaveza koji su predmet prenosa.

PRILOG 4

Spiskovi zaposlenih u Društvima koja prestaju pripajanjem i koji će ostati zaposleni kod Društva sticaoca u skladu sa Pripajanjem i Zakonom o radu pod istim uslovom pod kojim su bili zaposleni kod Društava koja prestaju pripajanjem.

(i) GOSPOðINCI DOO

Ime i prezime JMBG

1 JAKŠIĆ MARKO 1603968800108

(ii) VELVET FARM DOO

Ime i prezime JMBG

1 BISERČIĆ MILOVAN 2805964800117

2 BLANUŠA MILADIN 1305969113847

3 BOŽIĆ D. STOJAN 2703978800112

4 DELIĆ DANIJELA 1503979805077

5 DELIĆ MIRKO 1112987800050

6 DRAGIĆ DUŠAN 2304984800017

7 DUGONJIĆ MILICA 1405965805080

8 DUGONJIĆ MOMIR 1910966800127

9 IVETIĆ DUŠKO 1402973112273

10 IVKOV BRANISLAV 2804983800059

Page 43: Ugovor o pripajanju - Global Seed UGOVOR O PRIPAJANJU NACRT Ovaj Ugovor o pripajanju (u daljem tekstu: „ Ugovor “) zaklju čuje se u Čurugu, dana _____ 2012. godine, izme ñu

43

11 JANKOVIĆ ðOKA 0805978800104

12 JEVROSIMOV LAZA 2602964800097

13 KEKIĆ ILIJA 0102978800146

14 KNEŽEVIĆ GORAN 0206970800112

15 KORDA NENAD 2312969382112

16 KOSANOVIĆ JOVICA 0201978810018

17 LUGONJA JOVAN 0811955800131

18 MALEŠEVIĆ DRAGICA 0311971107397

19 MANDIĆ MIRKO 1104977800130

20 MARJANOVIĆ DRAGO 1204971800117

21 MARKOVIĆ MILICA 0701969835027

22 MEDIĆ SINIŠA 1308968830013

23 MILIN JADRANKA 3011976805057

24 NIKOLIĆ ZLATKO 1605972800115

25 PANIĆ SIMA 1909987181941

26 PAVIĆ SVETLANA 1905969805053

27 POPOVIĆ JOVAN 2811962800071

28 RADANOVIĆ KOSTADIN 2107988800003

29 RADANOVIĆ SNEŽANA 1107966805040

30 RADANOVIĆ SVETOZAR 1701959800075

31 RADANOVIĆ VUKICA 1401965805077

32 RISTIĆ JOVAN 1110985800077

33 RISTIĆ MILAN 2007984800020

34 RULIĆ NEðO 2301974800109

35 SALAMUN NIKOLA 0307964800063

36 SAVIČIĆ ZORAN 1501971800049

37 TAPAVIČKI ZDRAVKO 1807955800081

38 TOLMAČ VUKICA 2908964805120

39 UGARKOVIĆ SLAVKO 2906974820087

40 VIDAKOVIĆ DAVOR 1110989830116

41 VITOŠEVIĆ BORISLAV 2805987940072

42 VITOŠEVIĆ NENAD 2109960940007

43 VOJKIĆ ALEKSANDAR 0209980800020

44 VRBAŠKI BOJAN 2105984800065

45 VUJIČIĆ SANJA 2503979805046

46 VULETA VELIBOR 1604988800038

47 ZORIĆ MILICA 1710988805042

48 ĆURČIN ŽARKO 1511988800005

49 ČUPIĆ ŽIVKO 1209975800164