30
UGOVOR O UGOVOR O OSIGURANJU OSIGURANJU Divčić Divčić Miroslav Miroslav 2006/26 2006/26

Ugovor o osiguranju - prezentacija

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacija pristupnog rada na temu "Ugovor o osiguranju"

Citation preview

Page 1: Ugovor o osiguranju - prezentacija

UGOVOR O UGOVOR O OSIGURANJUOSIGURANJU

Divčić Divčić MiroslavMiroslav

2006/262006/26

Page 2: Ugovor o osiguranju - prezentacija

Pojam i osobine ugovora o Pojam i osobine ugovora o osiguranjuosiguranju

Ugovorom o osiguranju obavezuje se ugovarač Ugovorom o osiguranju obavezuje se ugovarač osiguranja da plati određeni iznos osiguranja da plati određeni iznos osiguravaču, a osiguravač se obavezuje da, osiguravaču, a osiguravač se obavezuje da, ako se desi osigurani slučaj, isplati ako se desi osigurani slučaj, isplati osiguraniku ili nekom trećem licu naknadu, osiguraniku ili nekom trećem licu naknadu, odnosno ugovorenu svotu ili učini nešto drugoodnosno ugovorenu svotu ili učini nešto drugo

Spada u red privrednih ugovoraSpada u red privrednih ugovora Po karakteritikama je: imenovani, aleatoran, Po karakteritikama je: imenovani, aleatoran,

formalan, dvostruko obavezan i teretan ugovorformalan, dvostruko obavezan i teretan ugovor Po tehnici zaključenja spada u ugovore o Po tehnici zaključenja spada u ugovore o

pristupupristupu Uslovi i tarife ugovora su unaprijed određeniUslovi i tarife ugovora su unaprijed određeni

Page 3: Ugovor o osiguranju - prezentacija

Ugovorne straneUgovorne strane

OsiguravačOsiguravač

OsiguranikOsiguranik

Ugovarač osiguranjaUgovarač osiguranja

Page 4: Ugovor o osiguranju - prezentacija

Elementi ugovora Elementi ugovora osiguranjuosiguranju

Predmet osiguranjaPredmet osiguranja

Osigurani slučajOsigurani slučaj

Osigurana sumaOsigurana suma

PremijaPremija

Page 5: Ugovor o osiguranju - prezentacija

Predmet osiguranjaPredmet osiguranja

Predmet osiguranja je ono povodom Predmet osiguranja je ono povodom čega se zaključuje ugovor o čega se zaključuje ugovor o osiguranjuosiguranju

Predmet osiguranja može biti različit Predmet osiguranja može biti različit i osiguran od više različitih slučajevai osiguran od više različitih slučajeva

Može biti lice ili dobro na kome se Može biti lice ili dobro na kome se može ostvariti rizikmože ostvariti rizik

Page 6: Ugovor o osiguranju - prezentacija

RizikRizik U osnovnom značenju, riječ je o U osnovnom značenju, riječ je o

mogućnosti nastanka neželjenog, mogućnosti nastanka neželjenog, ekonomski štetnog događaja koji, ako ekonomski štetnog događaja koji, ako nastupi, stvara osiguravačevu obavezu nastupi, stvara osiguravačevu obavezu prema osiguraniku iz zaključenog prema osiguraniku iz zaključenog ugovora o osiguranju ili po zakonskim ugovora o osiguranju ili po zakonskim odredbamaodredbama

RRizik je, samo zamišljena opasnost od izik je, samo zamišljena opasnost od dešavanja štetnog događaja - kada se dešavanja štetnog događaja - kada se ostvari, tada je već rostvari, tada je već rijiječ o određenom eč o određenom osiguranom slučaju.osiguranom slučaju.

Page 7: Ugovor o osiguranju - prezentacija

Osigurani slučajOsigurani slučaj

Nastaje kada se ostvari rizikNastaje kada se ostvari rizik Događaj čije nastupanje predstavlja Događaj čije nastupanje predstavlja

ostvarivanje rizika koji je obuhvaćen ostvarivanje rizika koji je obuhvaćen osiguranjemosiguranjem

Osigurani slučaj mora biti:Osigurani slučaj mora biti:

- budući- budući

- neizvjestan- neizvjestan

- nezavisan od volje - nezavisan od volje ugovaračaugovarača

Page 8: Ugovor o osiguranju - prezentacija

Osigurana sumaOsigurana suma

Novčani iznos koji se isplaćuje Novčani iznos koji se isplaćuje osiguraniku ukoliko nastupi osigurani osiguraniku ukoliko nastupi osigurani događajdogađaj

Predstavlja gornju veličinu osnovne Predstavlja gornju veličinu osnovne osiguravačeve obavezeosiguravačeve obaveze

Može biti određena i zakonomMože biti određena i zakonom Pojam koji po svom sadržaju odgovara Pojam koji po svom sadržaju odgovara

sumi osiguranja, a upotrebljava se u sumi osiguranja, a upotrebljava se u osiguranju lica jeste osigurana svota.osiguranju lica jeste osigurana svota.

Page 9: Ugovor o osiguranju - prezentacija

Premija Premija

Novčana svota koju je ugovarač Novčana svota koju je ugovarač osiguranja, odnosno osiguranik osiguranja, odnosno osiguranik dužan platiti kao naknadu za dužan platiti kao naknadu za obezbobezbjjeđenje osiguravajuće zaštiteeđenje osiguravajuće zaštite

Plaća se sukcesivno ili u cjeliniPlaća se sukcesivno ili u cjelini Visina premije zavisi od predmeta Visina premije zavisi od predmeta

osiguranjaosiguranja PPredstavlja credstavlja cijijenu enu osiguranjaosiguranja

Page 10: Ugovor o osiguranju - prezentacija

Zaključivanje ugovora o Zaključivanje ugovora o osiguranjuosiguranju

Saglasnost ugovorenih strana o Saglasnost ugovorenih strana o bitnim elementima ugovorabitnim elementima ugovora

Potpisivanje polise ili lista pokrićaPotpisivanje polise ili lista pokrića

Pismena ponuda osiguravaču Pismena ponuda osiguravaču

Page 11: Ugovor o osiguranju - prezentacija

Polisa osiguranjaPolisa osiguranja Osnovna pismena isprava koja prati Osnovna pismena isprava koja prati

posao osiguranja, određujući posao osiguranja, određujući dužnosti i obaveze učesnika.dužnosti i obaveze učesnika.

Forma ugovora o osiguranjuForma ugovora o osiguranju Dokazno sredstvo o zaključenom Dokazno sredstvo o zaključenom

ugovoruugovoru Sredstvo legitimacije pred Sredstvo legitimacije pred

osiguravajućim društvomosiguravajućim društvom

Page 12: Ugovor o osiguranju - prezentacija

Polisa osiguranja može glasiti: na Polisa osiguranja može glasiti: na ime, po naredbi i na donosioca ime, po naredbi i na donosioca (izuzev polise osiguranja života)(izuzev polise osiguranja života)

U polisi moraju biti navedeni: U polisi moraju biti navedeni: ugovorne strane, osigurano lice ili ugovorne strane, osigurano lice ili osigurana stvar, rizici, trajanje osigurana stvar, rizici, trajanje osiguranja i vreme pokrića, premija i osiguranja i vreme pokrića, premija i svota osiguranja, odnosno odredba svota osiguranja, odnosno odredba da je osiguranje neograničeno, da je osiguranje neograničeno, datum izdavanja i drugo. datum izdavanja i drugo.

Page 13: Ugovor o osiguranju - prezentacija

Neslganja neke opšte ili posebne Neslganja neke opšte ili posebne odredbe ugovora i neke odredbe poliseodredbe ugovora i neke odredbe polise

Neslaganje neke štampane odredbe Neslaganje neke štampane odredbe polise i njene rukopisne odredbepolise i njene rukopisne odredbe

Može biti privremeno zamijenjena Može biti privremeno zamijenjena listom pokrića u koji se unose bitni listom pokrića u koji se unose bitni sastojci ugovorasastojci ugovora

List pokrića u praksi, međutim, obično List pokrića u praksi, međutim, obično potpisuje samo osiguravač dajući potpisuje samo osiguravač dajući izjavu o preuzetoj obavezi iz izjavu o preuzetoj obavezi iz osiguranjaosiguranja

Page 14: Ugovor o osiguranju - prezentacija

Zaključivanje ugovora o Zaključivanje ugovora o osiguranju u ime drugog osiguranju u ime drugog

bez saglasnostibez saglasnosti Ugovarač osiguranja odgovara za sve Ugovarač osiguranja odgovara za sve

obaveze iz ugovora dok ga osiguranik ne obaveze iz ugovora dok ga osiguranik ne odobriodobri

Osiguranik može odobriti ugovor i po Osiguranik može odobriti ugovor i po nastajanju osiguranog slučajanastajanju osiguranog slučaja

U slučaju odbijanja ugovarač osiguranja U slučaju odbijanja ugovarač osiguranja duguje premiju za period u kome je duguje premiju za period u kome je obavješten osiguravač o odbijanju obavješten osiguravač o odbijanju odobrenjaodobrenja

Za obaveze iz osiguranja ne odgovara lice Za obaveze iz osiguranja ne odgovara lice koje zaključi ugovor o osiguranju bez koje zaključi ugovor o osiguranju bez ovlaštenja ako je obavijestilo osiguravača o ovlaštenja ako je obavijestilo osiguravača o tometome

Page 15: Ugovor o osiguranju - prezentacija

Sve obaveze iz ugovora dužan je izvršavati Sve obaveze iz ugovora dužan je izvršavati ugovarač osiguranja, ali ne može vršiti prava iz ugovarač osiguranja, ali ne može vršiti prava iz osiguranja bez pristanka lica čiji je interes osiguranja bez pristanka lica čiji je interes osiguranosiguran

Ugovarač ima pravo na naknadu plaćene Ugovarač ima pravo na naknadu plaćene premije i ostalih troškova od korisnika premije i ostalih troškova od korisnika osiguranja ili direktno od osiguravača ukoliko osiguranja ili direktno od osiguravača ukoliko se desi osigurani slučajse desi osigurani slučaj

Osiguravač može istaći svakom korisniku Osiguravač može istaći svakom korisniku osiguranja sve prigovore koje ima po osnovu osiguranja sve prigovore koje ima po osnovu ugovora prema ugovaraču osiguranjaugovora prema ugovaraču osiguranja

Osiguranje za tuđi račun ili Osiguranje za tuđi račun ili za račun koga se tičeza račun koga se tiče

Page 16: Ugovor o osiguranju - prezentacija

Obaveze osiguranika Obaveze osiguranika odnosno ugovarača odnosno ugovarača

osiguranjaosiguranja Obaveza prijave okolnosti značajnih Obaveza prijave okolnosti značajnih

za ocjenu rizikaza ocjenu rizika Obaveza plaćanja premijeObaveza plaćanja premije Obaveza obavještenja osiguravača o Obaveza obavještenja osiguravača o

izmjenama rizika i prijava nastanka izmjenama rizika i prijava nastanka osiguranog slučajaosiguranog slučaja

Obaveza sprječavanja nastupanja Obaveza sprječavanja nastupanja osiguranog slučaja i spašavanje osiguranog slučaja i spašavanje osiguranog predmetaosiguranog predmeta

Page 17: Ugovor o osiguranju - prezentacija

Obaveza prijave okolnosti Obaveza prijave okolnosti značajnih za ocjenu rizikaznačajnih za ocjenu rizika

Prijava svih okolnosti značajnih za ocjenu Prijava svih okolnosti značajnih za ocjenu rizika koje su mu poznate ili mu nisu rizika koje su mu poznate ili mu nisu mogle ostati nepoznatemogle ostati nepoznate

Namjerno učinjena prevara ili Namjerno učinjena prevara ili prećutkivanjeprećutkivanje

Nenamjerno učinjena netačna ili Nenamjerno učinjena netačna ili nepotpuna prijavanepotpuna prijava

Ukoliko su okolnosti bile poznate Ukoliko su okolnosti bile poznate osiguravaču, ne može se pozvati na osiguravaču, ne može se pozvati na netačnost prijavenetačnost prijave

Page 18: Ugovor o osiguranju - prezentacija

Obaveza plaćanja premijeObaveza plaćanja premije

Plaćanje premije u ugovorenim Plaćanje premije u ugovorenim rokovima, ili odjednom po zaključenju rokovima, ili odjednom po zaključenju ugovoraugovora

Mjesto plaćanja premijeMjesto plaćanja premije Prestanak ugovora po zakonu u slučaju Prestanak ugovora po zakonu u slučaju

neplaćanja premije u roku od godinu neplaćanja premije u roku od godinu dana (izuzetak osiguranje života)dana (izuzetak osiguranje života)

Raskid ugovora u slučaju neplaćanja Raskid ugovora u slučaju neplaćanja premije 30 dana po obavještenju premije 30 dana po obavještenju ugovarača o dospjelosti premijeugovarača o dospjelosti premije

Page 19: Ugovor o osiguranju - prezentacija

Obaveza obavještenja o Obaveza obavještenja o izmjenama rizika i prijava izmjenama rizika i prijava

nastanka osiguranog nastanka osiguranog slučajaslučaja Sve promjene okolnosti značajne za Sve promjene okolnosti značajne za

ocjenu rizikaocjenu rizika Povećanje rizika postupkom ugovarača Povećanje rizika postupkom ugovarača

osiguranja osiguranja Povećanje rizika postupkom trećeg licaPovećanje rizika postupkom trećeg lica Ostvarenje osiguranog slučaja prije Ostvarenje osiguranog slučaja prije

saznanja osiguravača o povećanju rizikasaznanja osiguravača o povećanju rizika Prijava i dokazivanje nastanka Prijava i dokazivanje nastanka

osiguranog slučajaosiguranog slučaja

Page 20: Ugovor o osiguranju - prezentacija

Obaveza sprječavanja Obaveza sprječavanja nastupanja osiguranog nastupanja osiguranog

slučaja i spašavanje slučaja i spašavanje osiguranog predmetaosiguranog predmeta

Korišćenje osiguranih stvari u skladu Korišćenje osiguranih stvari u skladu sa njihovom namjenomsa njihovom namjenom

Korišćenje može biti propisano ili Korišćenje može biti propisano ili utvrđeno ugovoromutvrđeno ugovorom

Preduzimanje svih mjera u cilju Preduzimanje svih mjera u cilju smanjenja štete pri nastanku smanjenja štete pri nastanku osiguranog slučajaosiguranog slučaja

Obezbjeđivanje prava regresa Obezbjeđivanje prava regresa osiguravača prema trećem licuosiguravača prema trećem licu

Page 21: Ugovor o osiguranju - prezentacija

Obaveze osiguravačaObaveze osiguravača

Obaveza postupanja po pravilima Obaveza postupanja po pravilima urednog privrednikaurednog privrednika

Obaveza izdavanja polise i Obaveza izdavanja polise i upoznavanja ugovarača sa uslovimaupoznavanja ugovarača sa uslovima

Obaveza isplate naknade ili Obaveza isplate naknade ili ugovorene svoteugovorene svote

Obaveza naknade nužnih i korisnih Obaveza naknade nužnih i korisnih troškovatroškova

Page 22: Ugovor o osiguranju - prezentacija

Obaveza poslovanja po Obaveza poslovanja po pravilima urednog pravilima urednog

privrednikaprivrednika Podrazumijeva: racionalnu Podrazumijeva: racionalnu

organizaciju poslovanja, poslovanje organizaciju poslovanja, poslovanje po ekonomskim principima, po ekonomskim principima, namjensko korišćenje sredstava, namjensko korišćenje sredstava, preduzimanje preventivnih mjera u preduzimanje preventivnih mjera u cilju sprječavanja nastanka cilju sprječavanja nastanka osiguranog slučaja, staranja o stalnoj osiguranog slučaja, staranja o stalnoj likvidnosti itd.likvidnosti itd.

Page 23: Ugovor o osiguranju - prezentacija

Obaveza izdavanja polise i Obaveza izdavanja polise i upoznavanja ugovarača sa upoznavanja ugovarača sa

uslovimauslovima Osiguravač je obavezan izdati polisu Osiguravač je obavezan izdati polisu

koja predstavlja bitnu fomu ugovorakoja predstavlja bitnu fomu ugovora Obaveza predaje opštih i posebnih Obaveza predaje opštih i posebnih

uslova ukoliko nisu sadržani u polisiuslova ukoliko nisu sadržani u polisi Upozorenje ugovarača osiguranja da Upozorenje ugovarača osiguranja da

su svi uslovi sastvni dio ugovora o su svi uslovi sastvni dio ugovora o osiguranjuosiguranju

Page 24: Ugovor o osiguranju - prezentacija

Obaveza isplate naknade ili Obaveza isplate naknade ili ugovorenog iznosa i ugovorenog iznosa i

naknade nužnih i korisnih naknade nužnih i korisnih troškovatroškova Isplata nakanade u roku od 14 danaIsplata nakanade u roku od 14 dana

U slučaju prevare ili namjernog U slučaju prevare ili namjernog izazivanja osiguranog slučaja od strane izazivanja osiguranog slučaja od strane ugovarača, osiguranika ili korisnika ugovarača, osiguranika ili korisnika osiguranja nema obavezu isplate naknadeosiguranja nema obavezu isplate naknade

Obaveza isplate neospornog dijela na Obaveza isplate neospornog dijela na osnovu predujmaosnovu predujma

Naknada nužnih i korisnih troškova Naknada nužnih i korisnih troškova osiguranikuosiguraniku

Page 25: Ugovor o osiguranju - prezentacija

Trajanje i prestanak Trajanje i prestanak osiguranjaosiguranja

Od 24. časa dana koji je naveden u polisi kao Od 24. časa dana koji je naveden u polisi kao dan početka osiguranja do isteka poslednjeg dan početka osiguranja do isteka poslednjeg dana roka za koji je osiguranje ugovorenodana roka za koji je osiguranje ugovoreno

Raskid bilo koje ugovorne strana od dana Raskid bilo koje ugovorne strana od dana dospjeća premije sa prethodnim pismenim dospjeća premije sa prethodnim pismenim obavještenjem najkasnije 3 mjeseca prije obavještenjem najkasnije 3 mjeseca prije dospjeća premijedospjeća premije

Ako je osiguranje zaključeno na rok duži od pet Ako je osiguranje zaključeno na rok duži od pet godina, svaka strana može po proteku ovog godina, svaka strana može po proteku ovog roka uz otkazni rok od šest meseci, pismeno roka uz otkazni rok od šest meseci, pismeno izjaviti drugoj strani da raskida ugovorizjaviti drugoj strani da raskida ugovor

Raskid u slučaju stečaja osiguravača ili Raskid u slučaju stečaja osiguravača ili osiguranikaosiguranika

Page 26: Ugovor o osiguranju - prezentacija

Polisa osiguranja Polisa osiguranja vlasnika odnosno vlasnika odnosno korisnika korisnika motornog vozila od motornog vozila od odgovornosti za odgovornosti za štete pričinjene štete pričinjene trećim licimatrećim licima

Page 27: Ugovor o osiguranju - prezentacija

Polisa Polisa obaveznog obaveznog osiguranja osiguranja putnika u putnika u javnom javnom saobraćaju od saobraćaju od posljedica posljedica nesrećnog nesrećnog slučajaslučaja

Page 28: Ugovor o osiguranju - prezentacija

Polisa osiguranja Polisa osiguranja od posljedica od posljedica nesrećnog slučajanesrećnog slučaja

Page 29: Ugovor o osiguranju - prezentacija

Polisa osiguranja Polisa osiguranja imovineimovine

Page 30: Ugovor o osiguranju - prezentacija

H v a l aH v a l a