of 23 /23
UGOVOR O JAVNOJ NABAVI - SKLAPANJE I IZMJENE - ZORAN VUIĆ

UGOVOR O JAVNOJ NABAVI -SKLAPANJE I IZMJENE - · UGOVOR O JAVNOJ NABAVI –POJAM I VRSTE UGOVORA • ugovor o javnoj nabavi je naplatni ugovor, sklopljen u pisanom obliku između

Embed Size (px)

Citation preview

UGOVOR O JAVNOJ NABAVI

- SKLAPANJE I IZMJENE -

ZORAN VUIĆ

PREDMET ZAKONA – UGOVOR O JAVNOJ NABAVI

• u čl. 1. kao predmet Zakona - pravila o postupku javnenabave koji provodi javni ili sektorski naručitelj, ili drugisubjekt

• radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe, radova iliusluga, okvirnog sporazuma …

• Javna nabava - nabava putem ugovora o javnoj nabavi robe,radova ili usluga koje nabavlja jedan ili više naručitelja odgospodarskih subjekata koje su ti naručitelji odabrali …

UGOVOR O JAVNOJ NABAVI – POJAM I VRSTE UGOVORA

• ugovor o javnoj nabavi je naplatni ugovor, sklopljen upisanom obliku između jednog ili više gospodarskihsubjekata i jednog ili više naručitelja, čiji je predmetizvođenje radova, isporuka robe ili pružanje usluga

• Radovi – čiji je predmet:a. izvođenje ili projektiranje i izvođenje radova vezanih uzjednu ili više djelatnosti u smislu Priloga II. Zakona, ili …

• robe - ugovor čiji je predmet kupnja, leasing, najam, zakupili kupnja na otplatu, s mogućnošću ili bez mogućnostikupnje robe, a koji može obuhvaćati postavljanje i instalacijurobe kao sporedni predmet

• usluga - ugovor čiji je predmet pružanje usluga

ODLUKA O ODABIRU

• naručitelj na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda tekriterija za odabir ponude donosi odluku o odabiru.

• Odluka o odabiru donosi se u roku od 30 dana od isteka rokaza dostavu ponuda, osim ako je javni naručitelj udokumentaciji o nabavi odredio duži rok.

• naručitelj ne smije sklopiti ugovor o javnoj nabavi ili okvirnisporazum u roku od 15 dana od dana dostave odluke oodabiru ( rok mirovanja).

• Rok mirovanja ne primjenjuje se ako je u postupku javnenabave sudjelovao samo jedan ponuditelj čija je ponudaujedno i odabrana, u slučaju sklapanja ugovora na temeljuokvirnog sporazuma…

ODLUKA O ODABIRU - IZVRŠNOST

• Odluka o odabiru postaje izvršna:

1. istekom roka mirovanja, ako žalba nije izjavljena

2. dostavom odluke DKOM-a strankama, kojom se žalbaodbacuje, odbija ili se obustavlja žalbeni postupak, ako je naodluku izjavljena žalba

3. dostavom odluke ponuditelju, ako se rok mirovanja neprimjenjuje.

• Postupak javne nabave miruje do izvršnosti odluke o odabirute javni naručitelj ne smije sklopiti, potpisati ni izvršavatiugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum.

UGOVOR O JAVNOJ NABAVI• Smatra se da je ugovor o javnoj nabavi sklopljen na dan

izvršnosti odluke o odabiru, osim u sljedećim slučajevima:

- ako javni naručitelj za preuzimanje obveza mora imatisuglasnost drugog tijela, smatra se da je ugovor o javnojnabavi sklopljen na dan pribavljanja suglasnosti.

- ako je na dan izvršnosti odluke o odabiru ili pribavljanjasuglasnosti istekao rok valjanosti ponude, smatra se da jeugovor o javnoj nabavi sklopljen na dan dostave pisane izjaveodabranog ponuditelja o produženju roka valjanosti ponude tejamstva za ozbiljnost ponude sukladno produženom rokuvaljanosti …

ODBIJANJE POTPISIVANJA UGOVORA• naručitelj - obvezan nakon donošenja odluke o odabiru

ponovno rangirati ponude te izvršiti provjeru ne uzimajući uobzir ponudu prvotno odabranog ponuditelja - donijeti novuodluku o odabiru ili poništiti postupak javne nabave, akoprvotno odabrani ponuditelj:

1. nije dostavio izjavu o produženju roka valjanosti ponude ijamstvo za ozbiljnost ponude

2. u roku valjanosti odustane od svoje ponude

3. odbio je potpisati ugovor o javnoj nabavi - OS, ili

4. nije dostavio jamstvo za uredno ispunjenje ugovora iliokvirnog sporazuma ako OS obvezuje na izvršenje, ako jezahtijevano u dokumentaciji o nabavi.

SKLAPANJE UGOVORA O J.NABAVI

• ugovorne strane sklapaju ugovor o javnoj nabavi upisanom obliku, u roku od 30 dana od dana izvršnostiodluke o odabiru. Iznimno - rok za sklapanje ugovora -od dana pribavljanja suglasnosti drugog tijela.

• Ugovor o javnoj nabavi - mora biti sklopljen u skladu suvjetima određenima u dokumentaciji o nabavi iodabranom ponudom.

• Ugovor na temelju okvirnog sporazuma sklapa se upisanom obliku, a isti učinak može imati i narudžbenica,nalog, zaključnica, zahtjevnica i sl. ako sadržava svebitne sastojke ugovora.

IZVRŠENJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

• Ugovorne strane izvršavaju ugovor o javnoj nabavi u skladu suvjetima određenima u dokumentaciji o nabavi i odabranomponudom.

• Javni naručitelj obvezan je kontrolirati je li izvršenje ugovorao javnoj nabavi u skladu s uvjetima određenima udokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom.

• Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza izugovora o javnoj nabavi, uz odredbe Zakona o javnoj nabavi,na odgovarajući način primjenjuju se odredbe zakona kojimse uređuju obvezni odnosi.

IZMJENE UGOVORA TIJEKOM NJEGOVA TRAJANJA

• Javni naručitelj obvezan je provesti novi postupak javne nabaveu slučaju značajnih izmjena ugovora o javnoj nabavi tijekomnjegova trajanja.

• Javni naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekomnjegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave

• ako su izmjene, neovisno o njihovoj novčanoj vrijednosti, bilena jasan, precizan i nedvosmislen način predviđene udokumentaciji o nabavi u obliku odredaba o izmjenamaugovora,

• a koje mogu uključivati odredbe o promjeni cijene ili opcija.Odredbe o izmjenama sadržavaju opseg i prirodu mogućihizmjena ili opcija te uvjete pod kojima se mogu primijeniti, aline smiju imati za posljedicu izmjenu cjelokupne prirodeugovora.

IZMJENE UGOVORA TIJEKOM NJEGOVA TRAJANJA

DIREKTIVA:

• da bi javni naručitelji trebali u pojedinim ugovorima, imatimogućnost izmjena ugovora u obliku revizijskih klauzula iliopcija, no takve klauzule ne bi im trebale omogućitineograničenu diskreciju.

• klauzule ili opcije mogu npr. predvidjeti indeksaciju cijena iliosigurati da je komunikacijska oprema koja se isporučujetijekom određenog razdoblja prikladna i u slučaju izmjenekomunikacijskih protokola ili drugih tehnoloških izmjena.

• dovoljno jasnih klauzula prilagodbe ugovora izazvanetehničkim poteškoćama koje su se pojavile tijekom izvođenjaili održavanja.

IZMJENE UGOVORA TIJEKOM NJEGOVA TRAJANJA

• radi nabave dodatnih radova, usluga ili robe od prvotnogugovaratelja koji su se pokazali potrebnim, a nisu biliuključeni u prvotnu nabavu, ako promjena ugovaratelja:

1. nije moguća zbog ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što suzahtjevi za međuzamjenjivošću i interoperabilnošću spostojećom opremom, uslugama ili instalacijama koje sunabavljene u okviru prvotne nabave, i

2. prouzročila bi značajne poteškoće ili znatno povećavanjetroškova za naručitelja.

• Svako povećanje cijene - 30 % vrijednosti prvotnog ugovora.

• naručitelj obvezan je za svaku navedenu izmjenu ugovora -obavijest o izmjeni - 30 dana od dana izmjene ugovora.

IZMJENE UGOVORA TIJEKOM NJEGOVA TRAJANJA

• smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi - ako su kumulativnoispunjeni sljedeći uvjeti:

1. do potrebe za izmjenom došlo je zbog okolnosti koje pažljivjavni naručitelj nije mogao predvidjeti

2. izmjenom se ne mijenja cjelokupna priroda ugovora

3. svako povećanje cijene nije veće od 30 % vrijednostiprvotnog ugovora - nekoliko uzastopnih izmjena - na temeljuneto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.• za svaku navedenu izmjenu ugovora poslati obavijest o

izmjeni - 30 dana od dana izmjene ugovora.

IZMJENE UGOVORA TIJEKOM NJEGOVA TRAJANJA

• ako će za izvršenje ugovora biti potrebno duže razdoblje -potreban je određeni stupanj fleksibilnosti

• Pojam nepredvidivih okolnosti - okolnosti koje nisu moglebiti predviđene usprkos temeljnoj pripremi prvotne dodjeleod strane javnog naručitelja, uzimajući u obzir sva dostupnasredstva, narav i obilježja određenog projekta, dobru praksuu određenom području te potrebu osiguravanja prikladnogodnosa između sredstava potrošenih na pripremu dodjele injezinu predviđenu vrijednost.

• NE - promjenu naravi cjelokupne nabave, primjerice,zamjenom radova, robe ili usluga koje je potrebno nabavitinečim različitim ili temeljnom promjenom vrste nabave, jerse u takvim slučajevima može pretpostaviti mogući utjecajna rezultate.

IZMJENE UGOVORA TIJEKOM NJEGOVA TRAJANJA

• smije izmijeniti ugovor - s ciljem zamjene prvotnogugovaratelja s novim ugovarateljem koje je posljedica:

1. primjene čl. 315. (izmjene – predviđene u dokumentaciji onabavi u obliku odredaba o izmjenama ugovora npr.promjena cijene ili opcija).

2. općeg ili djelomičnog pravnog sljedništva prvotnogugovaratelja, nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje,spajanje, stjecanje ili insolventnost, od strane drugog GS kojiispunjava prvotno utvrđene kriterije za odabir GS, pod uvjetomda to ne predstavlja drugu značajnu izmjenu ugovora te danema za cilj izbjegavanje primjene Zakona

3. obveze neposrednog plaćanja podugovarateljima.

IZMJENE UGOVORA TIJEKOM NJEGOVA TRAJANJA

• smije izmijeniti ugovor - ako su kumulativno ispunjenisljedeći uvjeti:

1. vrijednost izmjene manja je od europskih pragova

2. vrijednost izmjene manja je od 10 % prvotne vrijednostiugovora o javnoj nabavi robe ili usluga, odnosno manja je od15 % prvotne vrijednosti ugovora o javnoj nabavi radova. Ako jeučinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje seprocjenjuje na temelju neto kumulativne vrijednosti svihuzastopnih izmjena.

3. izmjena ne mijenja cjelokupnu prirodu ugovora.

• Javni naručitelj ne provjerava jesu li ispunjeni uvjeti iz čl.321. Zakona (značajne izmjene).

IZMJENE UGOVORA TIJEKOM NJEGOVA TRAJANJA

Direktiva :- da izmjene ugovora čiji su rezultat neznatne izmjene

vrijednosti ugovora do odre đene razine uvijek bi trebalebiti mogu će bez potrebe provo đenja novog postupkanabave.

- S tim ciljem te kako bi se osigurala pravna sigurnost, ovabi Direktiva trebala predvidjeti pragove „de minimis”ispod kojih nije potrebno provoditi novi postupaknabave .

IZMJENE UGOVORA TIJEKOM NJEGOVA TRAJANJA

• smije izmijeniti ugovor - ako izmjene, neovisno o njihovojvrijednosti, nisu značajne u smislu čl. 321. Zakona - izmjene

koje se u svakom slučaju smatraju značajnima)

• Izmjena ugovora - smatra se značajnom ako njome ugovorpostaje značajno različit po svojoj naravi od prvotnozaključenog.

IZMJENE UGOVORA TIJEKOM NJEGOVA TRAJANJA

Izmjena- u svakom slučaju se smatra značajnom ako je ispunjenjedan ili više sljedećih uvjeta:1. izmjenom se unose uvjeti koji bi, da su bili dio prvotnog

postupka nabave, dopustili prihvaćanje drugih natjecateljaod onih koji su prvotno odabrani ili prihvaćanje ponuderazličite od ponude koja je izvorno prihvaćena ili privlačenjedodatnih sudionika u postupak javne nabave

2. izmjenom se mijenja ekonomska ravnoteža ugovora u koristugovaratelja na način koji nije predviđen prvotnim ugovorom3. izmjenom se značajno povećava opseg ugovora

4. ako novi ugovaratelj zamijeni onoga kojemu je prvotno javninaručitelj dodijelio ugovor, osim u slučajevima iz čl. 318.-zamjena prvotnog ugovaratelja s novim ugovarateljem)

IZMJENE UGOVORA TIJEKOM NJEGOVA TRAJANJA

DIREKTIVA:- da je potrebno pojasniti uvjete u kojima izmjene ugovora

tijekom njegova izvršavanja zahtijevaju pokretanje novogpostupka nabave, uzimajući u obzir relevantnu sudskupraksu Suda Europske unije.

- Pokretanje novog postupka nabave potrebno je u slučajumaterijalnih izmjena prvotnog ugovora, pogotovo u slučajuizmjena opsega i sadržaja uzajamnih prava i obveza stranaka,uključujući raspodjelu prava intelektualnog vlasništva.

- Takve izmjene ukazuju na namjeru stranaka da ponovnopregovaraju o ključnim uvjetima tog ugovora. To posebnomože biti slučaj ako bi izmijenjeni uvjeti utjecali na rezultatepostupka da su bili dio prvotnog postupka.

RASKID UGOVORA• naručitelj-obvezan raskinuti ugovor, ako:1. je ugovor značajno izmijenjen, što bi zahtijevalo novi

postupak nabave na temelju čl. 321. Zakona

2. je ugovaratelj morao biti isključen iz postupka javne nabavezbog postojanja osnova za isključenje iz čl. 251. st.1. Zakona

3. se ugovor nije trebao dodijeliti ugovaratelju zbog ozbiljnepovrede obveza iz osnivačkih Ugovora i Direktive 2014/24/EU, akoja je utvrđena presudom Suda EU …

4. se ugovor nije trebao dodijeliti ugovaratelju zbog ozbiljnepovrede odredaba ZJN 2016 a koja je utvrđena pravomoćnompresudom nadležnog upravnog suda.

ZAKLJUČNO

• Ugovor o javnoj nabavi mora biti u skladu s uvjetimaodređenima u dokumentaciji za nadmetanje i odabranomponudom.

• izvršenje ugovora također mora biti u skladu s istimuvjetima.

• Zakon pod određenim uvjetima dopušta da naručiteljiugovore o javnoj nabavi tijekom njihova trajanja moguizmijeniti bez obveze provedbe novog postupka javnenabave, dok je u slučaju propisanih značajnih izmjenaugovora, naručitelj obvezan provesti novi postupak javnenabave

• POSLJEDICE: RASKID UGOVORA, PREKRŠAJ, ŽALBENIPOSTUPAK.

HVALA !