Ugovor o Zakupu

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Trgovačko pravo - ugovor o zakupu

Citation preview

 • Ugovor o zakupuzakupodavatelj se obvezuje predati odreenu stvar zakupoprimatelju na uporabu, a on se obvezuje da e mu za to platiti odreenu zakupninu i nakon prestanka zakupa vratiti zakupljenu stvaruporaba obuhvaa i uivanje stvari (pribiranje plodova) ako nije drukije ugovoreno.

 • Odredbe ZOO-a nee se primjenjivati na zakupe ureene posebnim propisima.(npr.Zakon o zakupu poslovnog prostora, Zakon o najmu stanova)

  Karakteristike ugovora o zakupukonsenzualanneformalanstvari (iznimno prava)dvostranoobvezanreciproan

 • Obveze zakupodavateljaPredaja stvari odnosno pravapredati zakupljenu stvar u ispravnom stanju, zajedno s pripatcimaispravno stanje: stanje utvreno u ugovoru, stanje koje moe posluiti za uporabu radi koje je ugovor sklopljenpredaja: - iz ruke u rukusimbolina predaja (klju)predaja oitovanjem

 • 2. Odravanje stvaricijelo vrijeme trajanja zakupa odravati stvar u ispravnom stanju (podrazumijeva obavljanje potrebnih popravaka), o potrebi popravaka zakupoprimatelj mora odmah obavijestiti zakupodavateljamoe obaviti sam zakupoprimatelj, a zakupodavatelj je duan naknaditi mu trokovepopravci ometaju uporabu stvari: zakupac moe raskinuti ugovor ili traiti razmjerno snienje zakupninesitni popravci izazvani redovitom uporabom padaju na teret zakupoprimateljaizmjene na zakupljenoj stvari: zakupodavatelj bez pristanka zakupoprimatelja ne moe initi, ako je izmjenama stvari smanjena mogunost njene uporabe, zakupodavatelj je u obvezi smanjiti zakupninu.

 • 3. Odgovornost za nedostatkea.Materijalni nedostatcizakupodavatelj odgovara zakupoprimatelju za sve nedostatke zakupljene stvari koji smetaju njezinoj ugovorenoj ili redovitoj uporabi bez obzira da li je zakupodavatelj za njih znao.zakupodavatelj odgovara za svojstva i odlike koje je izriito ili preutno ugovoriostranke mogu odgovornost za materijalne nedostatke ugovorom iskljuiti ili ugovoriti osim:- ako je zakupodavatelj znao za nedostatke i o njima s nakanom propustio obavijestiti zakupoprimatelja- ako je nedostatak takav da onemoguuje uporabu stvari- ako je odredbu o iskljuenju odnosno ogranienju odgovornosti zakupodavatelj nametnuo koristei se svojim monopolnim poloajem

 • b. Pravni nedostaciZakupodavatelj odgovara zakupoprimatelju za pravne nedostatke stvari:ako se utvrdi da treem pripada pravo koje sasvim iskljuuje zakupoprimca od uporabe stvari ugovor se raskida po samom zakonuako se utvrdi da trei samo ograniava zakupoprimateljevo pravo ili raskinuti ugovor ili traiti snienje zakupnine

 • Obveze zakupoprimateljaUpotreba stvari prema ugovoru ili njezinoj namjeniupotreba stvari kako je odreeno ugovorom ili namjenom, panja dobrog gospodarstvenikateta koja nastane upotrebom stvari protivno ugovoru ili namjeni: odgovara zakupoprimatelj

 • 2. Plaanje zakupnine:zakupnina = naknada za uporabu i koritenje zakupljene stvariplaa se u novcuplaa se u rokovima odreenim ugovorom, zakonom, obiajem, ako rok nije odreen polugodinje ako je dana za 1 ili vie godina, ako je krae vrijeme nakon isteka tog vremenazakupodavatelj moe otkazati ugovor o zakupu ako zakupoprimatelj ne plati zakupninu ni u roku od 15 dana od poziva na plaanje dospjele zakupnine

 • 3. Vraanje zakupljene stvaribitan sastojak ugovoraza istroenost koja nastaje redovitom uporabom ne odgovara za promjene na stvari koje je izvrio zakupoprimatelj duan je vratiti stvar u prvobitno stanjemjesto vraanja: zakupljena stvar vraa se u mjestu gdje je bila predana

 • Podzakupugovor kojim zakupoprimatelj prenosi na drugoga svoje pravo uporabe i uivanja od zakupodavatelja zakupljene stvaripravo posjedovanja, uporabe i uivanjaotuivanje zakupljene stvari moe prije i za vrijeme trajanja ugovora o zakupu obaviti samo zakupodavateljako se drukije ne ugovori ili propie zakupoprimatelj moe stvar dati u podzakuppodzakup moe trajati najdue koliko i zakupako je za davanje stvari u podzakup potrebna suglasnost zakupodavatelja on moe ugovor o zakupu otkazati ako je zakupljena stvar dana u podzakup bez njegovog doputenja

 • Prestanak zakupaPROTEK VREMENA istek vremena na koji je sklopljen.OTKAZ svake stranke uz potivanje otkaznog rokaVIA SILA unitenje ili oteenje zakupljene stvari daje mogunost zakupoprimatelju da raskine ugovor ili ostane u zakupu uz zahtijevanje smanjenja zakupnineSMRT zakupoprimatelja ili zakupodavatelja zakup se nastavlja s nasljednicima