of 29 /29
Ugovor o građenju Ugovor o građenju Ugovor o građenju je ugovor o Ugovor o građenju je ugovor o djelu kojim se izvođač obvezuje djelu kojim se izvođač obvezuje prema određenom projektu sagraditi prema određenom projektu sagraditi u ugovorenom roku određenu u ugovorenom roku određenu građevinu na određenom zemljištu, građevinu na određenom zemljištu, odnosno na već postojećem objektu odnosno na već postojećem objektu izvršiti kakve druge građevinske izvršiti kakve druge građevinske radove, a naručitelj se obvezuje radove, a naručitelj se obvezuje da mu za to isplati određenu da mu za to isplati određenu cijenu (čl. 630. st. 1. Zakona o cijenu (čl. 630. st. 1. Zakona o obveznim odnosima) obveznim odnosima)

Ugovor o građenju

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ugovor o građenju

Citation preview

Page 1: Ugovor o građenju

Ugovor o građenjuUgovor o građenju

•Ugovor o građenju je ugovor o djelu Ugovor o građenju je ugovor o djelu kojim se izvođač obvezuje prema kojim se izvođač obvezuje prema određenom projektu sagraditi u određenom projektu sagraditi u ugovorenom roku određenu građevinu ugovorenom roku određenu građevinu na određenom zemljištu, odnosno na na određenom zemljištu, odnosno na već postojećem objektu izvršiti kakve već postojećem objektu izvršiti kakve druge građevinske radove, a naručitelj druge građevinske radove, a naručitelj se obvezuje da mu za to isplati se obvezuje da mu za to isplati određenu cijenu (čl. 630. st. 1. Zakona o određenu cijenu (čl. 630. st. 1. Zakona o obveznim odnosima)obveznim odnosima)

Page 2: Ugovor o građenju

Heteronomni izvori ugovora o građenjuHeteronomni izvori ugovora o građenju

• Na odnose iz ugovora o građenju Na odnose iz ugovora o građenju supsidijarno se primjenjuju odredbe ZOO-a o supsidijarno se primjenjuju odredbe ZOO-a o ugovoru o djelu, ako nije ta materija ugovoru o djelu, ako nije ta materija drugačije regulirana.drugačije regulirana.

• drugi propisidrugi propisi– Zakon o standardizaciji Zakon o standardizaciji – Zakon o izgradnji objekta.Zakon o izgradnji objekta.

• Za izgradnju objekta koji se smatraju većim Za izgradnju objekta koji se smatraju većim i složenijim i ako se ne izvode na temelju i složenijim i ako se ne izvode na temelju određenog projekta, neće važiti odredbe određenog projekta, neće važiti odredbe ugovora o građenju, nego odredbe ugovora ugovora o građenju, nego odredbe ugovora o djelu.o djelu.

Page 3: Ugovor o građenju

Autonomni izvori ugovora o građenjuAutonomni izvori ugovora o građenju

• Posebne uzance o građenju Posebne uzance o građenju – primjenjuju se ako su ugovorne strane primjenjuju se ako su ugovorne strane

ugovorile njihovu primjenu ili ako iz ugovorile njihovu primjenu ili ako iz okolnosti proizlazi da su njihovu okolnosti proizlazi da su njihovu primjenu htjele (ZOO između trgovaca primjenu htjele (ZOO između trgovaca ne treba ugovoriti)ne treba ugovoriti)

Page 4: Ugovor o građenju

Autonomni izvori ugovora o građenjuAutonomni izvori ugovora o građenju

• Najpoznatiji opći uvjeti za izvođenje građevinskih Najpoznatiji opći uvjeti za izvođenje građevinskih radova - opći uvjeti poslovanja koje je izdala radova - opći uvjeti poslovanja koje je izdala Međunarodna federacija savjetodavnih inženjera Međunarodna federacija savjetodavnih inženjera (FIDIC).(FIDIC).

• FIDIC je izdao četiri nova izdanja svojih otprije FIDIC je izdao četiri nova izdanja svojih otprije poznatih općih uvjeta za izvođenje radova građenja: poznatih općih uvjeta za izvođenje radova građenja: – uvjeti ugovora za izvođenje građevinskih radova visoko i uvjeti ugovora za izvođenje građevinskih radova visoko i

niskogradnje projektiranih od naručitelja (“Nova crvena niskogradnje projektiranih od naručitelja (“Nova crvena knjiga”)knjiga”)

– uvjeti ugovora za postrojenja i projektiranje (“Nova žuta uvjeti ugovora za postrojenja i projektiranje (“Nova žuta knjiga”), knjiga”),

– uvjeti ugovora EPC/ključ u ruke (“Nova srebrna knjiga”), uvjeti ugovora EPC/ključ u ruke (“Nova srebrna knjiga”), – kratki oblik ugovora (“Nova zelena knjiga”). kratki oblik ugovora (“Nova zelena knjiga”).

Page 5: Ugovor o građenju

Bitni sastojci ugovora Bitni sastojci ugovora

• predmet i cijenapredmet i cijena• Predmet ugovora o građenju jest Predmet ugovora o građenju jest izgradnja određene izgradnja određene

građevine na određenom zemljištugrađevine na određenom zemljištu ili izvođenje ili izvođenje drugih drugih građevinskih radova na takvom zemljištugrađevinskih radova na takvom zemljištu , odnosno , odnosno na na postojećem objektu.postojećem objektu.

• Građevina: zgrade, brane, mostovi, tuneli, vodovodi, ceste, Građevina: zgrade, brane, mostovi, tuneli, vodovodi, ceste, kanalizacija, željezničke pruge, bunari i ostali građevinski kanalizacija, željezničke pruge, bunari i ostali građevinski objekti čija izgradnja zahtijeva veće i složenije radove (čl. objekti čija izgradnja zahtijeva veće i složenije radove (čl. 631.ZOO)631.ZOO)

• Predmetom ugovora o građenju Predmetom ugovora o građenju ne smatraju sene smatraju se (sudska (sudska praksa)praksa)– obični zanatski radovi gdje se nije obavila nikakva izmjena u obični zanatski radovi gdje se nije obavila nikakva izmjena u

strukturi stana strukturi stana – obavljanje geološko-istraživačkih bušenja na zemljištu radi pripreme obavljanje geološko-istraživačkih bušenja na zemljištu radi pripreme

za izradu projektne dokumentacijeza izradu projektne dokumentacije– izvođenje radova hidroizolacije podruma (?) izvođenje radova hidroizolacije podruma (?)

Page 6: Ugovor o građenju

CIJENACIJENA• Cijena Cijena

• određena ili odredivaodređena ili odrediva, u protivnom ugovor ne , u protivnom ugovor ne proizvodi pravne učinkeproizvodi pravne učinke

• Cijena se može mijenjati, ali samo na način i pod Cijena se može mijenjati, ali samo na način i pod uvjetima koji su propisaniuvjetima koji su propisani

• rok dovršenja radova (premda sastavni dio zakonske rok dovršenja radova (premda sastavni dio zakonske definicije ugovora) nije bitan sastojak ugovora definicije ugovora) nije bitan sastojak ugovora

• Rok može postati bitan voljom ugovornih strana. Rok može postati bitan voljom ugovornih strana.

• Bitni sastojci ugovora o građenju su i garancijski Bitni sastojci ugovora o građenju su i garancijski rokovi za kvalitetu izvedenih radova i ugovorna kazna rokovi za kvalitetu izvedenih radova i ugovorna kazna za prekoračenje rokovaza prekoračenje rokova

Page 7: Ugovor o građenju

Oblik (forma) ugovoraOblik (forma) ugovora

• strogo formalni ugovorstrogo formalni ugovor

• ugovor je sklopljen kad ispravu potpišu sve osobe ugovor je sklopljen kad ispravu potpišu sve osobe koje se njime obvezujukoje se njime obvezuju

• Zahtjev pisanog oblika postoji (sudska praksa)Zahtjev pisanog oblika postoji (sudska praksa)– stavljena je pisana ponuda za izvođenje građevinskih stavljena je pisana ponuda za izvođenje građevinskih

radova u kojoj su navedeni svi bitni sastojci ugovora o radova u kojoj su navedeni svi bitni sastojci ugovora o građenjugrađenju

– ponudu druga strana prihvatila plaćanjem predviđene ponudu druga strana prihvatila plaćanjem predviđene cijene putem pisanog naloga danog bancicijene putem pisanog naloga danog banci

• Obilježja: imenovan, dvostranoobvezan, naplatan, Obilježja: imenovan, dvostranoobvezan, naplatan, strogo formalan ugovorstrogo formalan ugovor

Page 8: Ugovor o građenju

Sklapanje ugovora o građenju Sklapanje ugovora o građenju

• Obično putem javnog nadmetanja gdje se naručitelj obraća Obično putem javnog nadmetanja gdje se naručitelj obraća potencijalnim izvođačimapotencijalnim izvođačima

• Izvođač se prijavljuje na natječaj i dobiva tzv. tender Izvođač se prijavljuje na natječaj i dobiva tzv. tender dokumentaciju (za izradu ponude)dokumentaciju (za izradu ponude)

• Ta dokumentacija je nije još na nivou glavnog projektaTa dokumentacija je nije još na nivou glavnog projekta

• U trenutku sklapanja ugovora o građenju, naručitelj mora U trenutku sklapanja ugovora o građenju, naručitelj mora imati određenu upravnu, građevinsku dozvolu i određenu imati određenu upravnu, građevinsku dozvolu i određenu tehničku dokumentaciju. tehničku dokumentaciju.

• do dokumentacije dolazi redovno sklapanjem ugovora o do dokumentacije dolazi redovno sklapanjem ugovora o projektiranju sa projektantomprojektiranju sa projektantom

• projekt je toliko bitan uvjet za sklapanje ugovora o projekt je toliko bitan uvjet za sklapanje ugovora o građenju, da se bez njega ne može ugovor niti sklopiti građenju, da se bez njega ne može ugovor niti sklopiti

Page 9: Ugovor o građenju

Vrste ugovora o građenjuVrste ugovora o građenju

– ““Ključ u ruke” (turn key contracts)- Ključ u ruke” (turn key contracts)- izvođač se samostalno obvezuje izvršiti izvođač se samostalno obvezuje izvršiti skupno sve radove potrebne za skupno sve radove potrebne za izgradnju i upotrebu određenog izgradnju i upotrebu određenog cjelovitog objekta, a cijena obuhvaća i cjelovitog objekta, a cijena obuhvaća i sve nepredviđene radove i viškove sve nepredviđene radove i viškove radovaradova

– Ugovorne strane: naručilac (investitor), Ugovorne strane: naručilac (investitor), izvođač radova (građevinar)izvođač radova (građevinar)

Page 10: Ugovor o građenju

Uloga rukovoditelja gradilišta i nadzornog organaUloga rukovoditelja gradilišta i nadzornog organa

• Rukovoditelj gradilištaRukovoditelj gradilišta (predstavnik izvođača) (predstavnik izvođača)– brine o pravilnom izvršavanju poslova na gradilištu brine o pravilnom izvršavanju poslova na gradilištu – bez posebnog ovlaštenja ne može mijenjati odredbe bez posebnog ovlaštenja ne može mijenjati odredbe

ugovora o građenjuugovora o građenju– ovlašten je za sklapati poslove koji su potrebni da bi se ovlašten je za sklapati poslove koji su potrebni da bi se

nesmetano odvijali radovi: nabavka materijala, alata, nesmetano odvijali radovi: nabavka materijala, alata, unajmljivanje uređaja, i sl.unajmljivanje uređaja, i sl.

• Nadzorni organNadzorni organ (ovlašćuje ga investitor) (ovlašćuje ga investitor) – nadzire izvode li se radovi u skladu s ugovorom, nadzire izvode li se radovi u skladu s ugovorom,

projektom i tehničkom dokumentacijomprojektom i tehničkom dokumentacijom– ovlašten da “na licu mjesta daje uputstva i naloge koji su ovlašten da “na licu mjesta daje uputstva i naloge koji su

u vezi s izvođenjem radova”u vezi s izvođenjem radova”– nije ovlašten da u ime naručioca mijenja ugovor nije ovlašten da u ime naručioca mijenja ugovor

Page 11: Ugovor o građenju

Obveze naručitelja radovaObveze naručitelja radova

• Pribaviti dokumentaciju (projektnu, tehničku i sl.)Pribaviti dokumentaciju (projektnu, tehničku i sl.)

• Glavni izvedbeni projekt ima svoje dijeloveGlavni izvedbeni projekt ima svoje dijelove– građevinsko- arhitektonski diograđevinsko- arhitektonski dio– Projekt elektroinstalacijaProjekt elektroinstalacija– Projekt strojarskih instalacija (grijanje i klima)Projekt strojarskih instalacija (grijanje i klima)– Projekt vodovodnih instalacija)Projekt vodovodnih instalacija)

• Svaki od ovih projekata unutar glavnog mora imatiSvaki od ovih projekata unutar glavnog mora imati– Proračunski i grafički dio (npr. proračun protoka vode ili količine zraka, i nacrt Proračunski i grafički dio (npr. proračun protoka vode ili količine zraka, i nacrt

razvoda instalacija po zgradi)razvoda instalacija po zgradi)– Troškovnik – količine materijala i orijentacijske cijene na tržištu služi izvođaču Troškovnik – količine materijala i orijentacijske cijene na tržištu služi izvođaču

radova i investitoru kao orijentirradova i investitoru kao orijentir

• građevinska dozvola pribavlja se od upravnih organagrađevinska dozvola pribavlja se od upravnih organa– Preduvjet za to je da postoji glavni projektPreduvjet za to je da postoji glavni projekt– Za izvođenje radova ponekad je potreban izvedbeni projekt Za izvođenje radova ponekad je potreban izvedbeni projekt – U izvedbenom projektu su razrađeni svi detalji objekta (npr. opis i nacrti U izvedbenom projektu su razrađeni svi detalji objekta (npr. opis i nacrti

ugradbe stolarije)ugradbe stolarije)

Page 12: Ugovor o građenju

Obveze naručitelja radovaObveze naručitelja radova

• Preuzimanje građevine nakon izvođenja radova - Preuzimanje građevine nakon izvođenja radova - dužan je pregledati građevinu, te o eventualnim dužan je pregledati građevinu, te o eventualnim nedostacima obavijestiti građevinara u roku od 6 nedostacima obavijestiti građevinara u roku od 6 mjeseci.mjeseci.

• Platiti cijenu za obavljene građevinske radove Platiti cijenu za obavljene građevinske radove prema ugovoruprema ugovoru

• Način određivanja cijeneNačin određivanja cijene– Po jedinici mjere ugovorenih radova-jedinična cijena, Po jedinici mjere ugovorenih radova-jedinična cijena,

određuje se po četvornom metru za površinu, po određuje se po četvornom metru za površinu, po dužinskom metru za dužinu ili po kubičnom metru dužinskom metru za dužinu ili po kubičnom metru izgrađenog prostoraizgrađenog prostora

– U ukupnom iznosu za cijeli objekt- ukupno ugovorena U ukupnom iznosu za cijeli objekt- ukupno ugovorena cijenacijena

Page 13: Ugovor o građenju

Revizija cijeneRevizija cijene

• Visina ugovorene cijene, iako u načelu nepromjenjiva, ipak Visina ugovorene cijene, iako u načelu nepromjenjiva, ipak se može u iznimnim slučajevima izmijeniti, bez obzira jesu li se može u iznimnim slučajevima izmijeniti, bez obzira jesu li stranke iznimku predvidjele. stranke iznimku predvidjele.

• Ratio: ugovor koji se ispunjava duže vrijeme, pa i nekoliko Ratio: ugovor koji se ispunjava duže vrijeme, pa i nekoliko godina.godina.

• 1) Izvođač je obvezu 1) Izvođač je obvezu ispunio na vrijemeispunio na vrijeme + +– u vrijeme između sklapanja ugovora i njegova ispunjenja u vrijeme između sklapanja ugovora i njegova ispunjenja

povećale cijene elemenata na temelju kojih je određena cijena povećale cijene elemenata na temelju kojih je određena cijena radova za više od 2% = može tražiti povećanjeradova za više od 2% = može tražiti povećanje

• 2) Izvođač 2) Izvođač svojom krivnjom nije izveo radove u rokusvojom krivnjom nije izveo radove u roku + +– u vrijeme između sklapanja ugovora i dana kada su radovi, u vrijeme između sklapanja ugovora i dana kada su radovi,

prema ugovoru, trebali biti završeni došlo je do povećanja prema ugovoru, trebali biti završeni došlo je do povećanja elemenata za više elemenata za više od 5% = može tražiti povećanje od 5% = može tražiti povećanje

• 3) 3) Ugovorena nepromjenjivost cijeneUgovorena nepromjenjivost cijene u slučaju povećanja u slučaju povećanja cijene elemenata, cijene elemenata, – Povećanje elemenata je veće od 10% = može tražiti povećanje Povećanje elemenata je veće od 10% = može tražiti povećanje

Page 14: Ugovor o građenju

Revizija cijeneRevizija cijene

• Izvođač može zahtijevati Izvođač može zahtijevati samo razliku cijenesamo razliku cijene koja koja prelazi 2%, 5%, 10%prelazi 2%, 5%, 10%

• na povećanje cijene elemenata na povećanje cijene elemenata ne možene može se pozvati se pozvati ako je do njih došlo ako je do njih došlo nakon njegova dolaska u nakon njegova dolaska u zakašnjenjezakašnjenje

• Ako bi ugovorena cijena morala biti znatno uvećana, Ako bi ugovorena cijena morala biti znatno uvećana, naručilac može raskinuti ugovor. U tom slučaju, naručilac može raskinuti ugovor. U tom slučaju, dužan je isplatiti izvođaču dužan je isplatiti izvođaču odgovarajući dio odgovarajući dio ugovorene cijeneugovorene cijene za dotle izvršene radove, te za dotle izvršene radove, te pravičnu naknadupravičnu naknadu za učinjene nužne troškove. za učinjene nužne troškove.

• Postoji i pravo naručitelja da traži Postoji i pravo naručitelja da traži sniženje ugovorene sniženje ugovorene cijene,cijene, ako su se smanjile cijene elemenata na ako su se smanjile cijene elemenata na temelju kojih je određena cijena radova, ali će se te temelju kojih je određena cijena radova, ali će se te odredbe u praksi rijetko koristiti. odredbe u praksi rijetko koristiti.

Page 15: Ugovor o građenju

Prava naručiteljaPrava naručitelja

• Naručitelj, koji je uredno i pravodobno Naručitelj, koji je uredno i pravodobno obavijestio izvođača da izvedeni radovi imaju obavijestio izvođača da izvedeni radovi imaju određeni nedostatak ima pravo:određeni nedostatak ima pravo:

• Zahtijevati od izvođača da ukloni nedostatak Zahtijevati od izvođača da ukloni nedostatak iliili

• Sam ukloniti nedostatak na račun izvođača iliSam ukloniti nedostatak na račun izvođača ili• Smanjiti cijenu iliSmanjiti cijenu ili• Raskinuti ugovorRaskinuti ugovor• Naručitelj ima i pravo na naknadu štete Naručitelj ima i pravo na naknadu štete

(kumulativno)(kumulativno)

Page 16: Ugovor o građenju

Obveze izvođačaObveze izvođača

• Glavne obvezeGlavne obveze- Izgraditi građevinu prema određenom projektu i u ugovorenom rokuIzgraditi građevinu prema određenom projektu i u ugovorenom roku- Odgovara za opće nedostatkeOdgovara za opće nedostatke- Odgovara za solidnost građevineOdgovara za solidnost građevine- za nedostatke koji su posljedica greške u projektu odgovara projektantza nedostatke koji su posljedica greške u projektu odgovara projektant- Odgovara za nedostatke materijala i ugrađene opremeOdgovara za nedostatke materijala i ugrađene opreme- za nedostatke prouzročene naručiteljevim uputama odgovara nadzor, ali se za nedostatke prouzročene naručiteljevim uputama odgovara nadzor, ali se

izvođač ne može osloboditi odgovornostiizvođač ne može osloboditi odgovornosti- Projektant i nadzor odgovaraju i prema trećima, ne samo prema naručiteljuProjektant i nadzor odgovaraju i prema trećima, ne samo prema naručitelju- Ostale obvezeOstale obveze- Platiti ugovornu kaznu ako padne u zakašnjenje – ako u ugovorenom ili u Platiti ugovornu kaznu ako padne u zakašnjenje – ako u ugovorenom ili u

produženom roku ne izvrši ugovorene radoveproduženom roku ne izvrši ugovorene radove- Omogućiti stalan nadzor naručitelja nad radovima i kontrolu kakvoće i Omogućiti stalan nadzor naručitelja nad radovima i kontrolu kakvoće i

količine upotrijebljenog materijalakoličine upotrijebljenog materijala- Osiguranje gradilišta (glavni izvođač: tabla i ograđivanje prostora, zaštita Osiguranje gradilišta (glavni izvođač: tabla i ograđivanje prostora, zaštita

na radu) na radu)

Page 17: Ugovor o građenju

DokumentacijaDokumentacija

• Građevinska knjiga – izvođač nakon izvođenja Građevinska knjiga – izvođač nakon izvođenja radova predaje građevinsku knjigu kao dokaz radova predaje građevinsku knjigu kao dokaz o izvedenim količina radovima (ovjerava o izvedenim količina radovima (ovjerava nadzor)nadzor)

• Građevinski dnevnik – vodi izvođač radova da Građevinski dnevnik – vodi izvođač radova da li se radilo ili nije koliko je radnika bilo li se radilo ili nije koliko je radnika bilo prisutno na gradilištu (ovjerava nadzor)prisutno na gradilištu (ovjerava nadzor)

• Građevinske situacije – mjesečni obračun Građevinske situacije – mjesečni obračun izvedenih radova, prema kojem se plaća izvedenih radova, prema kojem se plaća izvođačaizvođača

Page 18: Ugovor o građenju

Način izvršenja radovaNačin izvršenja radova

• Izvršava radove lege artis, po pravilima strukeIzvršava radove lege artis, po pravilima struke• Izvođač mora postupati tako da Izvođač mora postupati tako da - se pridržava investicijske dokumentacije, a odstupati - se pridržava investicijske dokumentacije, a odstupati može samo uz pristanak investitoramože samo uz pristanak investitora - se pridržava tehničkih propisa- se pridržava tehničkih propisa - radove izvodi sam, a ako ih povjeri drugome, odgovara - radove izvodi sam, a ako ih povjeri drugome, odgovara za izborza izbor• Za svako odstupanje od projekta građenja - pismena Za svako odstupanje od projekta građenja - pismena

suglasnost naručiteljasuglasnost naručitelja• nepredviđeni hitni radovi – oni čije je poduzimanje bilo nepredviđeni hitni radovi – oni čije je poduzimanje bilo

nužno da bi se osigurala stabilnost objekta ili spriječio nužno da bi se osigurala stabilnost objekta ili spriječio nastanak štete – može bez prethodne suglasnostinastanak štete – može bez prethodne suglasnosti

Page 19: Ugovor o građenju

Odgovornost projektanta i izvođača radovaOdgovornost projektanta i izvođača radova

• Odgovornost za opće nedostatkeOdgovornost za opće nedostatke– naručitelj je dužan obavijestiti izvođača o naručitelj je dužan obavijestiti izvođača o skrivenim skrivenim

nedostacimanedostacima, tzv. malih radova kao što su fasada, , tzv. malih radova kao što su fasada, drvenarije, grijanje..., najkasnije u roku drvenarije, grijanje..., najkasnije u roku 1 mjeseca od 1 mjeseca od otkrivanjaotkrivanja, a gubi pravo pozvati se na nedostatke nakon , a gubi pravo pozvati se na nedostatke nakon 2 2 godine od primitka obavljenog poslagodine od primitka obavljenog posla..

Prava naručitelja prema izvođaču zbog nedostatakaPrava naručitelja prema izvođaču zbog nedostatakagrađevine prelaze i građevine prelaze i na sve kasnije stjecatelje na sve kasnije stjecatelje

građevinegrađevine..Kasnijim stjecateljima ne teče novi rok za obavijesti i Kasnijim stjecateljima ne teče novi rok za obavijesti i

tužbu,tužbu,već im se uračunava rok prethodnika.već im se uračunava rok prethodnika.

Page 20: Ugovor o građenju

• Vidljivi nedostaciVidljivi nedostaci: su oni koji su se mogli uočiti : su oni koji su se mogli uočiti običnim pregledom prigodom primopredaje.običnim pregledom prigodom primopredaje.

• dužan obavijestiti izvođača bez odgađanja (čl. dužan obavijestiti izvođača bez odgađanja (čl. 614., st.1. ZOO-a). 614., st.1. ZOO-a).

• Rok “bez odgađanja” ima prekluzivno značenje: Rok “bez odgađanja” ima prekluzivno značenje: nakon pregleda i primanja obavljenog rada, nakon pregleda i primanja obavljenog rada, izvođač više ne odgovara za nedostatke koji su se izvođač više ne odgovara za nedostatke koji su se mogli opaziti običnim pregledom, izuzev ako je mogli opaziti običnim pregledom, izuzev ako je znao za njih, a nije ih pokazao naručitelju (čl. znao za njih, a nije ih pokazao naručitelju (čl. 614.,st.3. ZOO-a).614.,st.3. ZOO-a).

• Obavijest mora biti upućena izvođaču, a ne nekoj Obavijest mora biti upućena izvođaču, a ne nekoj trećoj osobi (npr. proizvođaču).trećoj osobi (npr. proizvođaču).

Page 21: Ugovor o građenju

Odgovornost za solidnost građevineOdgovornost za solidnost građevine

• Izvođač odgovara za nedostatke u izradi Izvođač odgovara za nedostatke u izradi građevine koji se tiču njezine solidnosti – građevine koji se tiču njezine solidnosti – čvrstoća, stabilnost i sigurnost – ako bi se ti čvrstoća, stabilnost i sigurnost – ako bi se ti nedostaci pokazali za vrijeme od nedostaci pokazali za vrijeme od 10 godina od 10 godina od predaje i primitka radovapredaje i primitka radova

• Naručitelj ili drugi stjecatelj građevine dužan je o Naručitelj ili drugi stjecatelj građevine dužan je o nedostacima obavijestiti u roku nedostacima obavijestiti u roku 6 mjeseci od kada 6 mjeseci od kada je ustanovio nedostatak,je ustanovio nedostatak, inače gubi pravo da se inače gubi pravo da se na njega pozove. na njega pozove.

• odgovornost ne može ugovorom niti isključiti niti odgovornost ne može ugovorom niti isključiti niti ograničiti.ograničiti.

Page 22: Ugovor o građenju

– Nedostacima koji se tiču solidnosti građevine treba npr. Nedostacima koji se tiču solidnosti građevine treba npr. smatrati: smatrati: • prokišnjavanje krova koje uzrokuje vlaženje armiranobetonskih prokišnjavanje krova koje uzrokuje vlaženje armiranobetonskih

stropnih konstrukcija i nosive armature, pa time izaziva stropnih konstrukcija i nosive armature, pa time izaziva neprestano smanjenje čvrstoće i sigurnosti nosive strukture neprestano smanjenje čvrstoće i sigurnosti nosive strukture objekta,objekta,

• te nestručno izvedeno krovište u svezi sa stabilnošću objektate nestručno izvedeno krovište u svezi sa stabilnošću objekta

• napuknuće osnovne konstrukcije objektanapuknuće osnovne konstrukcije objekta

– Ne treba smatrati nedostacima koji se tiču solidnosti Ne treba smatrati nedostacima koji se tiču solidnosti građevine: građevine: • kada je fasadna stijena tehnički neispravno učvršćena s kada je fasadna stijena tehnički neispravno učvršćena s

nedovoljnim brojem elemenata za zid i pod objekta,nedovoljnim brojem elemenata za zid i pod objekta,

• nedostatak na izvedenim fasadnim radovima, nedostatak na izvedenim fasadnim radovima,

• nedostatak na ugradbi keramičkih pločica.nedostatak na ugradbi keramičkih pločica.

Page 23: Ugovor o građenju

Izmjena cijene, klizna skala u ugovoru o građenjuIzmjena cijene, klizna skala u ugovoru o građenju

– U ugovorima u kojima se jedna stranka U ugovorima u kojima se jedna stranka obvezuje izraditi i isporučiti određene obvezuje izraditi i isporučiti određene predmete, dopušteno je ugovoriti predmete, dopušteno je ugovoriti kliznu skalukliznu skalu – – da će unatoč tome što je prvotno ugovorena da će unatoč tome što je prvotno ugovorena fiksna cijena, konačna cijena ovisiti o cijeni fiksna cijena, konačna cijena ovisiti o cijeni materijala, rada i drugih elemenata koji utječu materijala, rada i drugih elemenata koji utječu na visinu troškova proizvodnje u određeno na visinu troškova proizvodnje u određeno vrijeme na određenom tržištu.vrijeme na određenom tržištu.

– To je, zapravo, klauzula revizije cijene koja se To je, zapravo, klauzula revizije cijene koja se zbog nestabilnosti cijena na tržištu unosi u zbog nestabilnosti cijena na tržištu unosi u ugovore. Dopuštena je kao faktor stabilizacije u ugovore. Dopuštena je kao faktor stabilizacije u ugovorne ravnotežeugovorne ravnoteže

Page 24: Ugovor o građenju

• Oblici Oblici

• Opisni oblikOpisni oblik – određuje se u postotku veličina udjela – određuje se u postotku veličina udjela cijene materijala i radne snage u ukupnoj cijeni (npr. cijene materijala i radne snage u ukupnoj cijeni (npr. 80% ugovorene cijene podložno je promjeni, tj. ona 80% ugovorene cijene podložno je promjeni, tj. ona kliže, dok se ostalih 20% tretira kao fiksni trošak)kliže, dok se ostalih 20% tretira kao fiksni trošak)

• Matematički oblikMatematički oblik – sastoji se od određene – sastoji se od određene matematičke formule u koju se uvrštavaju elementi matematičke formule u koju se uvrštavaju elementi strukture cijene. U međunarodnoj trgovini često se strukture cijene. U međunarodnoj trgovini često se koristi matematička formula koju je izradilo koristi matematička formula koju je izradilo Gospodarsko povjerenstvo UN za Europu.Gospodarsko povjerenstvo UN za Europu.

Page 25: Ugovor o građenju

Odredba “ključ u ruke” Odredba “ključ u ruke”

• Ako ugovor o građenju sadrži odredbu “ključ u Ako ugovor o građenju sadrži odredbu “ključ u ruke” ili neku drugu sličnu odredbu, izvođač se ruke” ili neku drugu sličnu odredbu, izvođač se samostalno obvezuje obaviti skupno sve radove samostalno obvezuje obaviti skupno sve radove potrebne za izgradnju i uporabu određenog potrebne za izgradnju i uporabu određenog cjelovitog objekta (čl. 640.,st.1. ZOO-a).cjelovitog objekta (čl. 640.,st.1. ZOO-a).

• U tom slučaju ugovorena cijena obuhvaća i U tom slučaju ugovorena cijena obuhvaća i vrijednost svih nepredviđenih radova i viškova vrijednost svih nepredviđenih radova i viškova radova, a isključuje utjecaj manjkova radova na radova, a isključuje utjecaj manjkova radova na ugovorenu cijenu (čl. 640.,st.2. ZOO-a).ugovorenu cijenu (čl. 640.,st.2. ZOO-a).

Page 26: Ugovor o građenju

Ugovorna kazna u ugovoru o građenjuUgovorna kazna u ugovoru o građenju

• Prema odredbi čl. 270.,st.1. ZOO-a, vjerovnik i dužnik mogu Prema odredbi čl. 270.,st.1. ZOO-a, vjerovnik i dužnik mogu ugovoriti da će dužnik platiti vjerovniku određenu novčanu ugovoriti da će dužnik platiti vjerovniku određenu novčanu svotu ili pribaviti neku drugu materijalnu korist, ako ne svotu ili pribaviti neku drugu materijalnu korist, ako ne ispuni svoju obvezu ili ako zakasni s njezinim ispunjenjem ispuni svoju obvezu ili ako zakasni s njezinim ispunjenjem (ugovorna kazna).(ugovorna kazna).

• U ugovoru o građenju ugovorna kazna se ugovara za slučaj U ugovoru o građenju ugovorna kazna se ugovara za slučaj neurednog ispunjenja ugovornih obveza – a osobito za neurednog ispunjenja ugovornih obveza – a osobito za slučaj zakašnjenjaslučaj zakašnjenja

• Ugovorne strane mogu odrediti visinu ugovorne kazne po Ugovorne strane mogu odrediti visinu ugovorne kazne po svojoj volji, svojoj volji, – u ukupnoj svoti, u ukupnoj svoti, – u postotku, u postotku, – za svaki dan zakašnjenja, ili na koji drugi način (čl. 271.,st.1. za svaki dan zakašnjenja, ili na koji drugi način (čl. 271.,st.1.

ZOO-a).ZOO-a).

Page 27: Ugovor o građenju

• Da bi izvođač bio dužan platiti ugovornu kaznu, potrebno je da se Da bi izvođač bio dužan platiti ugovornu kaznu, potrebno je da se ispune dvije pretpostavke: ispune dvije pretpostavke:

- da je zakasnio s ispunjenjem svoje obveze te;- da je zakasnio s ispunjenjem svoje obveze te;

- da je za to odgovoran - da je za to odgovoran

• Izvođač se oslobađa obveze plaćanja ugovorne kazne, ako je do Izvođač se oslobađa obveze plaćanja ugovorne kazne, ako je do zakašnjenja došlo iz uzroka za koji on ne odgovara (čl. 272.,st.2. zakašnjenja došlo iz uzroka za koji on ne odgovara (čl. 272.,st.2. ZOO-a).ZOO-a).

• I naručitelj se može obvezati da izvođaču plati ugovornu kaznu – I naručitelj se može obvezati da izvođaču plati ugovornu kaznu – ako, npr. ne preda na vrijeme tehničku dokumentaciju.ako, npr. ne preda na vrijeme tehničku dokumentaciju.

• Prema odredbi čl. 272.,st.1. ZOO-a sporazum o ugovornoj kazni Prema odredbi čl. 272.,st.1. ZOO-a sporazum o ugovornoj kazni dijeli pravnu sudbinu obveze na čije se osiguranje odnosi.dijeli pravnu sudbinu obveze na čije se osiguranje odnosi.

• Sporazum o ugovornoj kazni je, dakle, akcesorni uglavak ugovora Sporazum o ugovornoj kazni je, dakle, akcesorni uglavak ugovora o građenju.o građenju.

Page 28: Ugovor o građenju

Premija za izvedbu radova prije ugovorenog rokaPremija za izvedbu radova prije ugovorenog roka

• Zakon o obveznim odnosima ne sadrži odredbe o Zakon o obveznim odnosima ne sadrži odredbe o premiji za izvedbu radova prije ugovorenog roka, ali premiji za izvedbu radova prije ugovorenog roka, ali nema nikakve zapreke da se takva premija ugovorinema nikakve zapreke da se takva premija ugovori

• Ova nagrada, koju se naručitelj obvezuje platiti Ova nagrada, koju se naručitelj obvezuje platiti izvođaču ako izvođač izgradi objekt (izvede izvođaču ako izvođač izgradi objekt (izvede građevinske radove) prije roka, može se ugovoriti u građevinske radove) prije roka, može se ugovoriti u određenom postotku ili promilu od vrijednosti radova određenom postotku ili promilu od vrijednosti radova koji će se obaviti prije roka, u paušalnom iznosu i sl.koji će se obaviti prije roka, u paušalnom iznosu i sl.

• Ugovorom o građenju može se, dakle, predvidjeti i Ugovorom o građenju može se, dakle, predvidjeti i premija za izvedbu radova prije ugovorenog roka. premija za izvedbu radova prije ugovorenog roka.

Page 29: Ugovor o građenju

Izvanugovorna odgovornost naručitelja i izvođača Izvanugovorna odgovornost naručitelja i izvođača trećoj osobi za štetutrećoj osobi za štetu

– Prema odredbi čl. 207. ZOO-a, naručitelj i izvođač Prema odredbi čl. 207. ZOO-a, naručitelj i izvođač radova na nekretnini solidarno odgovaraju trećoj radova na nekretnini solidarno odgovaraju trećoj osobi za štetu koja nastane u vezi s izvođenjem osobi za štetu koja nastane u vezi s izvođenjem radova.radova.

– Pod “trećom osobom” podrazumijevaju se: prolaznici, Pod “trećom osobom” podrazumijevaju se: prolaznici, susjedi itd. susjedi itd.

– Naručitelj i izvođač radova odgovaraju po načelu Naručitelj i izvođač radova odgovaraju po načelu objektivne odgovornosti. Odgovornost izvođača objektivne odgovornosti. Odgovornost izvođača postoji samo do završetka radova.postoji samo do završetka radova.

– Ako je izvođač angažirao podizvođača, a on u svezi s Ako je izvođač angažirao podizvođača, a on u svezi s izvođenjem radova nanese štetu trećoj osobi, za izvođenjem radova nanese štetu trećoj osobi, za štetu obojica odgovaraju solidarno. štetu obojica odgovaraju solidarno.