45
UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU SAOBRAĆAJNI FAKULTET DOBOJ Tema: ULOGA ŠPEDICIJE U SAOBRAĆAJU - -UGOVOR O ŠPEDICIJI Seminarski rad iz saobraćajnog prava Studenti: Mentori:

Špedicija-ugovor o špediciji

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Špedicija-ugovor o špediciji

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVUSAOBRAĆAJNI FAKULTET

DOBOJ

Tema:

ULOGA ŠPEDICIJE U SAOBRAĆAJU -

-UGOVOR O ŠPEDICIJISeminarski rad iz saobraćajnog prava

Studenti: Mentori:

Cvijić Aleksandar 154/08 dr Dragan Jovanović,dipl.inž.saob.,docent

Ćurić Emanuela 13/08 Brankica Popović dipl.prav.

Đekanović Dajana 188/08

Stojčić Mirko 36/08

Page 2: Špedicija-ugovor o špediciji

Улога шпедиције у саобраћају – Уговор о шпедицији

SADRŽAJ

SADRŽAJ...................................................................................................................................2I UVOD......................................................................................................................................3

1.POJAM, ZNAČAJ I RAZVOJ ŠPEDICIJE...................................................................3II RAZRADA............................................................................................................................4

1. PRIVREDNE FUNKCIJE ŠPEDICIJE.........................................................................42.POSLOVI ŠPEDICIJE......................................................................................................5

2.1 Osnovni poslovi špedicije...........................................................................................52.2 Specijalni poslovi špedicije.........................................................................................62.3 Poslovi špedicije u organizaciji tranzitnih tokova...................................................72.4. Osnovni poslovi špedicije pri carinskom posrednovanju.......................................72.5 Osnovni poslovi špedicije u organizaciji uvoznih i izvoznih robnih tokova..........8

3. FIATA SAVEZ..................................................................................................................94. UNUTRAŠNJA I MEĐUNARODNA ŠPEDICIJA.......................................................95. DEFINISANJE ŠPEDICIJE U MEĐUNARODNOM PRAVNOM SISTEMU..........96. UGOVOR O ŠPEDICIJI................................................................................................10

6.1 Pojam i pravna priroda ugovora o špediciji (otpremanju)...................................106.2 Ugovor o špediciji u našem pravu...........................................................................116.3 Zaključenje ugovora o špediciji (otpremanju).......................................................116.4 Obaveze špeditera iz ugovora o špediciji................................................................12

6.4.1 Obaveza prijema stvari........................................................................................126.4.2 Vaдanje robe........................................................................................................126.4.3 Skladištenje i čuvanje robe..................................................................................136.4.4 Špediterova obaveza izbora trećih lica................................................................136.4.5 Špediterova obavezaizbora prevoznoд puta i vrste transporta............................136.4.6 Špediterova obaveza zaključenja potrebnih uдovora..........................................146.4.7 Špediterova obaveza carinjenja...........................................................................146.4.8 Špediterova obaveza da osiдura stvari................................................................146.4.9 Špediterova obaveza polaдanja računa...............................................................15

7. PRAVA ŠPEDITERA IZ UGOVORA O ŠPEDICIJI.................................................157.1 Prava špeditera na nagradu(proviziju)...................................................................157.2 Pravo špeditera na naknadu troškova....................................................................167.3 Špediterova prava na sredstva obezbjeđenja ugovornih zahtjeva.......................17

8. ODGOVORNOST ŠPEDITERA IZ UGOVORA O ŠPEDICIJI...............................179. POSEBNE VRSTE UGOVORA O ŠPEDICIJI...........................................................1710. MEĐUŠPEDITER I PODŠPEDITER........................................................................1811. FIKSNA (PAUŠALNA) I ZBIRNA (SKUPNA) ŠPEDICIJA...................................1812. PRESTANAK UGOVORA O ŠPEDICIJI.................................................................1913. UGOVOR O OTPREMANJU (ŠPEDICIJI)..............................................................2014. UGOVOR O ZASTUPANJU U CARINSKOM POSTUPKU..................................27

III ZAKLJUČAK....................................................................................................................28IZVORI....................................................................................................................................29

2

Page 3: Špedicija-ugovor o špediciji

Улога шпедиције у саобраћају – Уговор о шпедицији

I UVOD

1.POJAM, ZNAČAJ I RAZVOJ ŠPEDICIJE

Pojam špedicije se u istoriji prvi put susreće još u 13. vijeku za vrijeme Mletačke

Republike, kada je Venecija apsolutno gospodarila glavnim prometnim putevima na moru, te

je shodno tome imala važnu ulogu u trgovanju sa susjednim državama. Trgovaci su u to

vrijeme redovito povjeravali otpremu i dopremu robe posebnim posrednicima koji su se

brinuli za siguran prijevoz. Ti su posrednici robu predavali kupcima uz potpis napisane

potvrde, koja se smatra prvom prijevoznom ispravom.U savremenom smislu, špedicija je

poprimila široke razmjere pred kraj 18. stoljeća. Trgovci su se sve više oslanjali na posebne,

specijalne posrednike, špeditere. Oni organizacijom otpreme i dopreme robe povezuju

proizvođače, trgovce i prijevoznike.

U XVII vijeku postala je važna privredna djelatnost.U to vrijeme, u Amsterdamu i

Hamburgu, veoma je razvijena pomorska špedicija.U Francuskom Trgovačkom zakoniku iz

1870. prvi put je i zakonom regulisana.Kasnije je regulisana u svim trgovačkim zakonima u

svijetu.

Početkom XX vijeka nastaju stručna udruženja špeditera, prvo na lokalnom nivou a

zatim i kao nacionalna udruženja.Prva takva su stvorena u Njemačkoj i Švajcarskoj s ciljem

da omoguće dalje razvijanje špedicije.

U Beču je 1926. godine osnovana svjetska organizacija špeditera-FIATA, čiji su

članovi nacionalna stručna udruženja špeditera.

Sama riječ špedicija potiče od latinske riječi EXPEDIRE što u prevodu znači urediti, a

u preaktičnoj primjeni otpremiti ili poslati.Špedicija se definiše kao spoljno-trgovinska ili

samostalna privredna djelatnost, koja se bavi organizacijom otpreme i dopreme robe u

međunarodnoj robnoj razmjeni.U svijetu se preko 95% ukupne međunarodne trgovine

realizuje preko špediterskih kompanija.

Špedicija je logistička djelatnost u sferi planiranja, oblikovanja , organizacije i

realizacije robnih tokova i logističkih lanaca.Ona je najvažnija karika u logističkom lancu,

koja integriše, koordinira i povezuje različite učesnike kao što su: pošiljalac i primalac robe,

različiti transporteri, skladišno-pretovarni sistemi, robni terminali, logistički centri,

osiguravajuća društva, carina, inspekcijske službe i dr.

3

Page 4: Špedicija-ugovor o špediciji

Улога шпедиције у саобраћају – Уговор о шпедицији

II RAZRADA

1. PRIVREDNE FUNKCIJE ŠPEDICIJE

Privredne funkcije špedicije su: prostorna, vremenska, kvantitativna, kvalitativna,

kreditna i propagandna(marketing) funkcija.

a) Prostorna funkcija špedicije se sastoji u savlađivanju geografske udaljenosti između

proizvođača i potrošača dobara.Ona ne podrazumijeva samo savlađivanje rastojanja između

mjesta proizvodnje i mjesta potrošnje, nego čitav niz poslova i zadataka vezanih za

organizaciju: transporta, pretovara i skladištenja robe, pripremu dokumentacije, osiguranja

carinskog i inspekcijskog preglada robe i dr.

b) Vremenska funkcija špedicije se sastoji u savlađivanju vremenske razlike između

proizvodnje i potrošnje dobara.Ova funkcija je tjesno povezana sa prostornom funkcijom u

jednom robnom toku. Špediter vremensku funkciju ostvaruje kroz poslove vezane za

skladištenje robe, organizaciju i realizaciju procesa prijema, utovara, istovara i pretovara robe,

čuvanja, i skladištenja robe. Za vreme čuvanja robe, obavljaju se poslovi vezani za:

pakovanje, prepakivanje, obilježavanje, doradu, montažu proizvoda i dr.Vrlo često se za

vreme mirovanja robe sprovode određene carinske procedure, inspekcijski pregledi, uzimaju

uzorci, sprovodi kvalitativna i kvanititativna kontrola robe.

c) Kvantitativna funkcija špedicije sastoji se u ostvarenju određenih obima robnih

tokova u međunarodnoj trgovini, čime se značajno snižavaju logistički troškovi i stvaraju

pretpostavke za primjenu savremenih tehnologija intermodalnog transporta.Špediteri, kroz

sabiranje logističkih zahteva u prostoru i vremenu, obezbjeđuju ekonomičnije odvijanje

robnih tokova.Tipičan primjer za to je organizacija zbirnog transporta.

d) Kvalitativna funkcija špedicije je direktno vezana za unapređenje kvaliteta

logističke usluge u međunarodnim robnim tokovima. Osnovni cilj špedicije je da organizuje i

realizuje robne tokove po najpovoljnijim uslovima za korisnika, čime se obezbjeđuju visok

stepen satisfakcije i lojalnost korisnika.

e) Kreditna funkcija špedicije je u principu sekundarne prirode.Špediter najčešće

kreditira korisnika kroz unapred plaćanje logističkih troškova, carinskih dadžbina, premija

osiguranja i drugih pratećih troškova. Špediteri ove iste kredite uzimaju od transportera.

f) Marketinд funkcija špedicije se sastoji u istraživanju logističkih tržišta i promociji

špediterskih i logističkih usluga. Špediteri su u direktnom kontaktu sa korisnicima na tržištu,

te su marketinške i promotivne aktivnosti vrlo bitne, na samo za špediciju već i za sve druge

učesnike u poslu.

4

Page 5: Špedicija-ugovor o špediciji

Улога шпедиције у саобраћају – Уговор о шпедицији

2.POSLOVI ŠPEDICIJE

2.1 Osnovni poslovi špedicije

Osnovni poslovi špedicije su vezani za procese ugovaranja, organizacije, realizacije i

kontrole logističkih i pratećih procesa u međunarodnim robnim tokovima.

a) Savetodavni poslovi

o Stručni savjeti i učestvovanje u pregovorima radi zaključenja ugovora u

prodaji u međunarodnoj trgovini

o Informisanje korisnika .Špediteri svojim korisnicima mogu dati vrlo bitne

informacije vezane za troškovnu , vremensku i kvalitativnu komponentu

isporuke robe.

b) Marketinд poslovi

o Istraživanje logističkih tržišta

o Promocija logističkih usluga

o Održavanje kontakata sa korisnicima i upravljanje odnosima sa korisnicima

c) Komercijalni poslovi

o prodaja logističkih usluga

o Izrada i davanje špediterskih i logističkih ponuda

d) Formiranje cjena loдističkih usluдa(tarifni poslovi)

o Kalkulacija cjena transporta, skladištenja, pretovara, i drugih logističkih

usluga vezanih za otpremu i isporuku robe

o Kalkulacija troškova carinskih i inspekcijskih pregleda, osiguranja i dr.

e) Izrada instradicije

o Izbor transportnog puta, vida i tehnologije transporta,

o Izbor transportnog sredstva,

o Izbor načina i vremena otpreme i isporuke robe, i dr.

f) Uдovaranje poslova i zaključivanje uдovora o :

o Transportu,

o pretovaru, utovaru, istovaru, skladištenju , pakovanju robe,

o formiranju i rasformiranju logističkih jedinica,

o transportnom osiguranju, inspekcijskom pregledu robe itd.

5

Page 6: Špedicija-ugovor o špediciji

Улога шпедиције у саобраћају – Уговор о шпедицији

д) Priprema potrebnih dokumenata

Pribavljanje, popunjavanje, kontrola i ispostavljanje:

o Transportnih,

o Špediterskih,

o Komercijalno trgovačkih,

o Carinskih,

o Inspekcijskih dokumenata,

o Dokumenata osiguranja,

o Bankarskih dokumenata itd.

h) Orдanizacija otpreme i isporuke robe

Prihvat i preuzimanje robe radi otpreme, Skladištenje i čuvanje robe, Pretovar i

rukovanje robom , Otprema robe različitim vidovima transporta, Isporuka robe na odredište,

Predaja robe krajnjem korisniku, Organizacija zbirnog transporta robe, Organizacija sabirno

distributivnog transporta, Organizacija daljinskog transporta robe u uvozu, izvozu i tranzitu

itd.

i) Carinsko posredovanje

o Podnošenje carinske dokumentacije

o Carinski pregled dokumenata i robe

o Obračun i plaćanje uvoznih carinskih dadžbina i pratećih troškova.

j) Inspekcijski preдled robe

Sanitarna, veterinarska, fitopatološka, radiološka i druga kontrola.

k) Transportno osiдuranje robe

Sklapanje ugovora o osiguranju, Pribavljanje dokumenata osiguranja, Podnošenje

odštetnog zahtjeva i Konstatacija i likvidacija štete.

l) Finansijski poslovi

o Međunarodno plaćanje

o Finansijske transakcije i poslovanje

o Obračun, izdavanje i naplata računa.

2.2 Specijalni poslovi špedicije

Specijalni poslovi špedicije su poslovi koji se pojavljuju kao rezultat specifičnih

zahtjeva korisnika, a proizilaze iz određenih karakteristika robnog toka ili različitih modaliteta

međunarodnog poslovanja, trgovine, špedicije i transporta.

6

Page 7: Špedicija-ugovor o špediciji

Улога шпедиције у саобраћају – Уговор о шпедицији

Pod specijalnim poslovima špedicije podrazumjevaju se sledeći poslovi:

o zaključivanje ugovora o mjerenju i sortiranju robe ,

o obilježavanje i etiketiranje proizvoda,

o izdavanje garantnih pisama

o izdavanje špediterskih potvrda ,

o zastupanje nalogodavca prema trećim licima

o ugovorna kontrola kvaliteta i kvantiteta

o hranjenje i pojenje živih životinja

o sajamski poslovi, selidbeni poslovi, konsignacioni poslovi, lizing poslovi,

kreditiranje nalogodavca, finansijski poslovi idr

2.3 Poslovi špedicije u organizaciji tranzitnih tokova

Pod tranzitnim tokovima robe podrazumjevaju se robni tokovi čije se mjesto početka i

završetka nalazi van teritorije određene zemlje.

Poslovi špedicije u organizaciji tranzitnih tokova su:

o posredovanje u organizaciji i realizaciji procesa u tranzitnim robnim tokovima,

o zastupanje inostranih nalogodavaca i partnera pred domaćim institucijama i

službama,

o uključivanje domaćih transportera i skladišnih sistema za račun inostranog

nalogodavca,

o realizacija logističkih procesa transporta, pretovara, skladištenja i pakovanja

robe,

o priprema prateće dokumentacije,

o obavljanje specifičnih poslova kao što su :hranjenje i pojenje živih životinja,

praćenje pošiljki, doleđivanje lako kvarljive robe i dr.

2.4. Osnovni poslovi špedicije pri carinskom posrednovanju

Špedicija zastupa komitenta po njegovoj dispoziciji1 u carinskom postupku.

Carinsko zastupanje može biti :

o neposredno,ako zastupnik istupa u ime i za račun drugog lica1 Dispozicija znači nalog špediteru da robu otpremi ili dopremi u izvoznim i uvoznim robnim tokovima.Dispozicija se izdaje na posebnim obrascima koje špediter štampa na memorandumu kompanije.Sadrži podatke o pošiljaocu i primaocu, podatke o robi, načinu otpreme i dopreme robe, carinjenju i inspekcijskom pregledu, potrebnim dokumentima.

7

Page 8: Špedicija-ugovor o špediciji

Улога шпедиције у саобраћају – Уговор о шпедицији

o posredno, ako zastupnik istupa u svoje ime, a za račun drugog lica

Posredni zastupnik je pravno ili fizičko lice registrovano za poslove međunarodne

špedicije, koje je upisano u poseban registar zastupnika kod Uprave carina.

Zastupnik je dužan da vodi evidenciju o svim radnjama, koje preduzima kao zastupnik

pred carinskim organima.

Osnovni poslovi špedicije pri carinskom posredovanju podrazumjevaju sledeće

aktivnosti:

o prikupljanje dokumentacije za obavljanje carinskog postupka i sredstava za

plaćanje carinskih dadžbina

o svrstavanje robe preme Carinskoj tarifi

o popunjavanje i predaju carinske i druge dokumentacije carinskom organu radi

carinjenja

o carinski pregled robe,

o plaćanje carinskih i ostalih dadžbina

o obračun troškova, ispostavljanje računa i dostava carinske dokumentacije

nalogodavcu.

Potrebno je da špedicija pripremi dokumentaciju za obavljanje carinskog postupka sa

robom.Uglavnom je potrebno pribaviti određena komercijalno-trgovačka i transportna

dokumenta, koja prate robni tok. To su sledeća dokumenta: trgovačka faktura u dva

primjerka, specifikacija robe, lista pakovanja, razne potvrde i sertifikati, inspekcijska

uvjerenja, tovarni list ili drugi transportni dokument, polisa osiguranja itd. Na osnovu ovih

dokumenata špediter popunjava Jedinstvenu Carinsku Ispravu i druga carinska dokumenta.

Popunjena carinska i prateća dokumenta špediter predaje carinskom organu, čime prijavljuje

robu carini i pokreće carinski postupak.Špediter je dužan da fizički prisustvuje carinskom

pregledu robe, plati uvozne carinske dadžbine i nalogodavcu dostavi dokumenta o izvršenom

carinskom pregledu. Na kraju špediter obračunava sve troškove vezane za sprovođenje

carinskog postupka.

2.5 Osnovni poslovi špedicije u organizaciji uvoznih i izvoznih robnih tokova

Osnovni zadatak špediterske kompanije je da organizuje sigurnu i nesmetanu otpremu

izvozne robe, odnosno prihvat i dopremu uvozne robe. Špediter je dužan da izvozne i uvozne

robne tokove, organizuje u skladu s odredbama prodajnog ugovora, zaključenog između

prodavaca i kupaca.Po zaključivanju ugovora o špediciji pokreće se proces organizacije i

8

Page 9: Špedicija-ugovor o špediciji

Улога шпедиције у саобраћају – Уговор о шпедицији

realizacije međunarodnog robnog toka.Pri organizaciji i realizaciji izvoznih i uvoznih robnih

tokova špediterske kompanije realizuju sledeće poslove: prijem i obrada dispozicije,

pozicioniranje posla, disponiranje, obezbjeđenje transportnih sredstava, priprema

dokumenata, osiguranje robe, preuzimanje, utovar i otprema robe, transport robe, inspekcijski

pregled robe, carinjenje robe, aviziranje korisnika, doprema, prihvat i isporuka robe primaocu,

obračun troškova i fakturisanje.

3. FIATA SAVEZ

FIATA je međunarodni savez špediterskih udruženja. Osnovana je u Beču,

1926.godine. Sjedište FIATA je u Cirihu, u Švajcarskoj. Pokriva približno oko

40 000 špediterskih i logisitičkih firmi.

Ciljevi FIATA saveza su :

o bolja saradnja nacionalnih udruženja špeditera,

o standardizacija postupaka, procedura, obrazaca i usluga koje pružaju špedicije

o pružanje pomoći u oblasti profesionalne obuke i usavršavanja kadrova

o razmjena iskustava i poslovnih veza

o zaštita interesa špeditera

o upoznavanje privrede i javnosti sa uslugama koje pruža špedicija.

4. UNUTRAŠNJA I MEĐUNARODNA ŠPEDICIJA

Pojam unutrašnje špedicije određuje se u Zakonu o obligacionim odnosima2 iz 1978.

godine a pojam međunarodne špedicije se određuje iz Zakona o prometu robe i usluga sa

inostranstvom iz 1977. godine.Pošto se ova dva pojma sadržinski ne razlikuju, nisu potrebne

dvije pravne definicije špedicije, jer se radi o istoj pravnoj djelatnosti.

Razlika između međunarodne i unutrašnje špedicije je bitna samo zbog toga što se

privredne organizacije koje obavljaju spoljnotrgovinske poslove nalaze u posebnom pravnom

položaju a međunarodna špedicija spada u spoljnotrgovinske poslove.

5. DEFINISANJE ŠPEDICIJE U MEĐUNARODNOM PRAVNOM SISTEMU

U međunarodnom privrednom pravu razlikuju se tri sistema, i to: anglosaksonski,

njemački i francuski sistem.

2 „Службени лист СФРЈ“, број 29/78, 39/85, 45/89, 57/89

9

Page 10: Špedicija-ugovor o špediciji

Улога шпедиције у саобраћају – Уговор о шпедицији

U anglosaksonskom sistemu, špediter se definiše kao agent, koji radi u tuđe ime i za

tuđi račun.On zaključuje ugovore sa trećim licima po nalogu i za račun svog nalogodavca.

Prema njemačkom pravnom sistemu špedicija je regulisana kao samostalni posao

trgovinskog prava.Špediter odgovara za izbor prevoznika i drugih učesnika sa kojima je

sklopio ugovor po nalogu korisnika, ali ne odgovara za njihov rad. Odgovornost špeditera

prestaje u trenutku kada je robu predao prevozniku.Špediter ne odgovara za eventualnu štetu

do koje je došlo pri prevozu jer je prevoznik dužan da istu nadoknadi.

U Francuskom pravnom sistemu špedicija se tretira kao posebna vrsta komisionog

posla.Špediter ima veću odgovornost u odnosu na njemačko zakonodavstvo.Odgovoran je za

izbor a i za rad prevoznika, kao i za štetu koja je nastala tokom prevoza na robi.Špediter se

oslobađa odgovornosti ako je šteta na robi nastala zbog više sile.

Moguće su dvije podjele po formi: prva polazi od toga da li je špedicija posebno

regulisana u zakonima pojedinih država, tj. da li je ugovor o špediciji imenovani ili

neimenovani ugovor.Druga podjela po formi je u odnosu na vrstu zakona koji se na špediciju

primjenjuje, tj. da li špedicija reguliše trgovački ili građanski zakonik ili neki poseban zakon.

Izvori prava o špediciji, po vremenskom kriterijumu, se dijele na one koji su donijeti

do prvog svjetskog rata, između dva svjetska rata ili su stupili na snagu posle drugog

svjetskog rata.

U pogledu izvora prava važna je podjela država prema tome da li u njoj postoje

nacionalni opšti uslovi poslovanja špeditera ili ne.

6. UGOVOR O ŠPEDICIJI

6.1 Pojam i pravna priroda ugovora o špediciji (otpremanju)

Ugovor o špediciji obavezuje jednu ugovornu stranu da organizuju otpremu stvari u

svoje ime, a po nalogu i za račun druge ugovorne strane, uz nagradu. Ugovorna strana koja

organizuje otpremu stvari u svoje ime, a za tuđi račun se zove špediter ili rjeđe, otpremnik, a

druga ugovorna strana, koja je izdala nalog i za čiji se račun organizuje otprema stvari,

komitent,nalogodavac ili klijent. Špedicijom se bave specijalizovane organizacije za

obavljanje špedicije i zbog toga kada ispune dobijeni nalog imaju pravo na nagradu

(proviziju). Špediter nije vozar, već organizuje transportovanje stvari, ali sam ne prevozi

stvari. Prevoz stvari obavljaju transporteri. Špediter organizuje transportovanje stvari, brine se

o blagovremenom obavljanju svih potrebnih radnji u vezi transporta robe i u tom cilju

angažuje i prevozioca robe.

10

Page 11: Špedicija-ugovor o špediciji

Улога шпедиције у саобраћају – Уговор о шпедицији

Pravna priroda špedicije sporna je u zakonodavstvu i pravnoj teoriji. Prvo sporno

pitanje je da li se posao špedicije smatra samostalnim poslom privrednog prava ili se radi o

podvrsti komisionog posla. U stranom pravu prisutna su tri (pomenuta) pristupa:

1. anglosaksonski (tretira špediciju kao posebnu vrstu agenture- „forwarding agent“,

2. francuski (špedicija se tretira podvrstom komisionog posla), i

3. njemački (u kome je špedicija samostalni posao ) čije shvatanje je najsavremenije i

najispravnije.

Drugo sporno pitanje je građansko-pravna priroda ugovora o špediciji. U našoj

teoriji zastupljena su sledeća shvatanja i to:

1. ugovor o špediciji po svojoj građanskopravnoj prirodi je mandat;

2. ugovor o špediciji sadrži elemente mandata i ugovora o djelu ;

3. ugovor o špediciji po svojoj građanskopravnoj prirodi je ugovor sui

generis; i

4. ugovor o špediciji je ugovor o djelu.

6.2 Ugovor o špediciji u našem pravu

Ugovor o špediciji (otpremanju) je regulisan u našem pravu u Zakonu o obligacionim

odnosima3 iz 1978.godine. Pored zakona o obligacionim odnosima iz 1978.godine, posao

špedicije u našem pravu djelimično je regulisan u Zakonu o prometu robe i usluga sa

inostranstvom iz 1977.godine.

Pojam ugovora o špediciji je određen na sledeći način:

Ugovorom o otpremanju obavezuje se otpremnik da radi prevoza određene stvari

zaključi u svoje ime i za račun nalogodavca ugovor o prevozu i druge ugovore za izvršenje

prevoza, kao i da obavi ostale uobičajne poslove i radnje, a nalogodavac, se obavezuje da mu

isplati određenu naknadu. Ako je ugovorom predviđeno, otpremnik može zaključiti ugovor o

prevozu i preduzimati druge pravne radnje u ime i za račun nalogodavca4.

6.3 Zaključenje ugovora o špediciji (otpremanju)

Do zaključenja ugovora o špediciji dolazi u trenutku kada se špediter i komitent

usaglase sa bitnim elementima posla špedicije. U našem pravu posao špedicije mogu obavljati

samo organizacije koje ispunjavaju zakonske uslove za vršenje tog posla i koje su svoju

djelatnost registrovale kod nadležnog suda. Komitent je organizacija ili fizičko lice.

3 Član 827. do 846. Zakona o obligacionim odnosima4 Član 827. Zakona o obligacionim odnosima.

11

Page 12: Špedicija-ugovor o špediciji

Улога шпедиције у саобраћају – Уговор о шпедицији

Mnoge odredbe nacionalnih opštih uslova poslovanja špeditera postale su poslovni

običaji i tako se i primjenjuju, a ne kao sastavni dio ugovora.

6.4 Obaveze špeditera iz ugovora o špediciji

Obaveza špeditera je da postupi kao uredan stručnjak, tj. lege artis i kada obavlja

sporedne djelatnosti (kada čuva robu, kontrolišše kvalitet i kvantitet robe, robu sam prevozi ).

U slučajevima kad je špediter ostupio od komitentovih upustava odgovoran je i za

štetu usled biše sile izuzev ako dokaže da bi šteta nastupila i kada bi se pridrćavao

komitentovih upustava. Komitent ima jedino obavezu da dokaže da je pretrpeo štetu odrećenu

špediterovom radnjom.

U našem pravu izričito je predvičeno da je špediter dužan da upozori komitenta na

nedostatke u njegovom nalogu i to ako ti nedostatci mogu dovesti do štete i povećanja

troškova komitenta. 5

Sve do izvršenja ugovora o špediciji špediter ima obavezu da se pridržava

komitentovih naloga.

6.4.1 Obaveza prijema stvari

Špediter najčešće mora imati državinu stvari da bi kasnije stvari mogao pedati

transporteru radi prevoza.Razlikuje se da li špediter prima stvari od komitenta ili od trećeg

lica.Kada je treće lice u pitanju špediter je dužan da bez odlaganja obavjesti komitenta o

eventualnom oštećenju robe. Špediter ima obavezu da preda stvari prevozniku u istom stanju

u kom ih je primio. Ukoliko je ambalaža neuredna, nedovoljna ili nije odgovarajuća, špediter

ima obavezu da o tome upozori komitenta, a u koliko okolnosti slućaja ne trpe odlaganje,

špediter ima obavezu da stanje pakovanja popravi.Obavezu pakovanja stvari špediter ima

samo ako je to izričito ugovoreno. Komitent može da zahtjeva od špeditera da mu, posle

prijema robe, izda špeditersku potvrdu, kojom potvrđuje prijem stvari radi organizovanja

otpreme do mjesta opredjeljenja.

6.4.2 Vaдanje robe

Vaganje robe se obavlja na zahtjev komitenta ili ukoliko se radi o manjku stvari.

Špediter ima obavezu utvrđivanja kvaliteta robe i vađenja uzoraka samo kada je to ugovoreno

i tada odgovara kao uredan strućnjak.

6.4.3 Skladištenje i čuvanje robe

5 Član 830. Zakona o obligacionim odnosima.

12

Page 13: Špedicija-ugovor o špediciji

Улога шпедиције у саобраћају – Уговор о шпедицији

Špediter ima obavezu da robu čuva, pažnjom dobrog privrednika.Po pravilu ovo

čuvanje robe ne traje duži period. Na osnovu ugovora o špediciji špediter ima ovlašćenja da

uskladišti stvari uvijek kada smatra da to odgovara najboljoj zaštiti komitentovih interesa.

Špediter nema ovo ovlaštenje kada mu komitent izričito zabrani da stvari uskladišti.

S druge strane, špediter ima obavezu da uskladiđti stvari kada to od njega zahtjeva

komitent, kao i obavezu da strućnom pažnjom izabere odgovarajući skladiđtni prostor i način

čuvanja robe. Nije bitno da špediter lićno čuva robu, već čuvanje robe može poveriti

skladištnom preduzeću koje će izabrati sa stručnom pažnjom. Takođe ima obavezu da odmah

po skladištenju robe o tome obavijesti svog komitenta ( da bi mogao da raspolaže robom ako

to želi), da vrši nadzor nad uskladištenom robom i da je osigura ako postoji izričit komitentov

nalog u kome je određen obim i vrsta osiguranja.

Kada dođe do oštećenja ili gubitka robe koja se nalazi na čuvanju, špediter mora bez

odlaganja obezbjediti prava komitenta prema trećim licima i o tome obavjestiti komitenta.

6.4.4 Špediterova obaveza izbora trećih lica

Špediter – organizator otpreme robe u svoje ime, a za račun komitenta ima obavezu da

stupi u ugovorne odnose sa trećim licima koja treba da izvrši određene usluge u vezi prevoza

robe. Prilikom izvora lica sa kojima treba da zaključi potrebne ugovore špediter mora da vodi

računa o interesima komitenta6. Treća lica špediter treba da izabere pažnjom urednog

privrednika, vodeći pri tome računa o komitentovim interesima. Špediter se ne može

osloboditi obaveze izbora specijalizovanih organizacija koje treba da izvrše određene usluge,

zbog nepoznavanja stanja na pojedinim transportnim tržištima. Špediter treba da izabere

najpovoljnije treće lice prema postojećim mogućnostima, vodeći računa o interesima

komitenta; takođe sme da prihvati samo uobičajne i opšte upotrebljavane kluzule o isključenju

i ograničenju odgrovornosti trećeg lica, a nema opštu obavezu da o izboru trećeg lica

obavijesti komitenta

6.4.5 Špediterova obavezaizbora prevoznoд puta i vrste transporta

Kada komitent ne odredi prevozni put i vrstu transtporta, špediter ima obavezu da ovaj

izbor izvrši pažnjom urednog privrednika. Kad špediterov komitent u svom nalogu nije

odredio ni pravac puta, ni sredstvo, ni način prevoza, špediter je ovlašten da sam odluči osvim

ovim pitanjima u skladu sa interesima komitenta, vodeći pri tome računa o svim poznatim

6 Član 832. i 834. Zakona o obligacionim odnosima

13

Page 14: Špedicija-ugovor o špediciji

Улога шпедиције у саобраћају – Уговор о шпедицији

okolnostima u konkretnom slučaju. Ako je špediterov komitent svom nalogu odredio pravac

puta, sredstvo prevoza i način prevoza, špediter ima obavezu da se strogo pridržava

komitentovog naloga7.

Špediter treba da izbjegava pretovare stvari, da predvidi i čuvanje u slučaju prekida u

transportu, koje špediter planira. U međunarodnom saobraćaju špediter mora da vodi računa o

visini carine, o sanitarnim, veterinarskim, lučkim i drugim troškovima, kao i o javnim

dažbinama.

Često je slučaj u praksi da komitent odredi samo pojedine elemente prevoznog puta i

vrste transporta. Tada špediter ima obavezu da se pridržava ovog nepotpunog komitentovog

naloga i da prema postojećim izabere i druge potrebne elemente koje komitent nije odredio.

Špediter odgovara za izbor transportera, ali ne odgovara za njihov rad, izuzev ako je tu

odgovornost preuzeo ugovorom. Špediter koji realizaciju naloga poveri drugom špediteru

odgovara i za njegov rad. Nakon zaključenja ugovora sa trećim licima, u svoje ime a za račun

komitenta, špediter ima obavezu da na vrijeme preda robu na prevoz u odgovarajućem stanju i

sa kompletnom dokumentacijom.

6.4.6 Špediterova obaveza zaključenja potrebnih uдovora

Špediter ima obavezu da zaključi potrebne ugovore u svoje ime, a za račun komitenta,

ali ne odgovara za tačnost podataka u dokumentima koje je dobio od komitenta.

6.4.7 Špediterova obaveza carinjenja

Carinski posrednik može biti samo subjekt registrovan za poslove međunarodne

špedicije, a fizičko lice koje je zaposleno u međunarodnoj špediciji i koje ispunjava zakonom

propisane uslove predstavlja carinskog agenta.

6.4.8 Špediterova obaveza da osiдura stvari

Opšte pravilo da špediter nema obavezu da sprovede osigutranje stvar. U našem pravu

predviđeno je pravilao da špediter ima obavezu da osigura pošiljku jedino ako je to izričito

dogovoreno. Špediter je dužan da osigura stvati od uobičajnih rizika, ako ugovorom o

špediciji nije određeno koje rizike treba da pokriva osiguranje. U vezi sa osiguranjem stvari

od posebnog značaja su opasne stvari i dragocijenosti. Komitent je dužan da špeditera

obavijesti o osobinama stvari koji mogu ugrožavati sigurnost lica i drugih stvari ili kojim se

može nanijeti šteta drugom licu. U slučajevima kada se radi o opasnim stvarima i

7 Član 833. Zakona o obligacionim odnosima.

14

Page 15: Špedicija-ugovor o špediciji

Улога шпедиције у саобраћају – Уговор о шпедицији

dragocijenostima prećutno se ne pretpostavlja ovlaštenje špeditera da ih samoinicijativno

osigura, iako se ove stvari najčešće osiguravaju, ali uvijek na osnovu izričitog nalooga

špediterovog komitenta.

Špediter ima obavezu da osigura stvari ako se radi o zakonskom obaveznom

osiguranju ili kada je to izričito komitent zahtijevao. U stranoj praksi se često zahtijeva da taj

komitentov nalog bude u pismenoj formi.

Treba razlikovati i osiguranje špedicije koje prestavlja za komitenta osiguranje od

rizika koje stvara špediterova odgovornost. Ovo osiguranje presrtavlja jedan oblik ograničenja

i isključenja ugovorne odgovornosti špeditera, a premiju plaća komitent, a samo dijelom

špediter.

6.4.9 Špediterova obaveza polaдanja računa

Prema našem pravu špediter je obavezan da položi račun komitentu odmah posle

završenog posla. Komitent takođe može zahtijevati od špeditera da mu položi račun i u toku

izvrašavanja naloga komitenta i tada je špediter obavezan da to učini i prije nego što je posao

završen. U tom slučaju špediter će položiti račun i posle završenog posla, bez odlaganja na

dokumentovani detaljan način.

7. PRAVA ŠPEDITERA IZ UGOVORA O ŠPEDICIJI

7.1 Prava špeditera na nagradu(proviziju)

Špediter ima pravo na nagradu (proviziju)8 i kada to nije ugovoreno. To pravo stiče

kada ispuni i poslednju obavezu iz ugovora o špediciji. Ovo shvatanje je prihvaćeno i u našem

pravu u kome je predviđeno da špediter može da zahtjeva proviziju(nagradu) u trenutku kada

izvrši svoje obaveze iz ugovora o špediciji.9

Kada komitent prihvati djeliomično izvršenje špediter ima pravo na srazmjeran dio

provizije, ukoliko postoji takav poslovni običaj.

Špediter ima pravo na nagradu(proviziju) i onda kada ovlašćeno izvršenje povjeri

drugom špediteru pošto se sa drugim špediterom u pravnom odnosu nalazi samo špediter, ane

komitent. Špediterova nagrada (provizija) treba da bude isplaćena u onim novčanim

8 Provizija se daje obično u ugovorenom procentu od ostvarene zarade, ili u fiksnom iznosu od transporta, odnosno od jedinice mjere.Obično se sastavlja odgovarajući ugovor, u kome se precizira visina provizije i način obračuna.9 Član 840. Zakona o obligacionim odnosima

15

Page 16: Špedicija-ugovor o špediciji

Улога шпедиције у саобраћају – Уговор о шпедицији

sredstvima u kojima je ugovorena. Ako nije ugovoreno, onda u valuti zemlje u kojoj komitent

iam svoje poslovno sjedište. Visina špediterove nagrade određuje se ugovorom, tarifom, ili

pomoću mjesnog običaja sjedišta špeditera.

U našem pravu predviđeno je pravilo da špediter ima pravo na proviziju kako je to

ugovoreno, a ako ugovorom nije određena visina provizije, onda se provizija određuje prema

tarifama ili prema nekom drugom opštem aktu špeditera, a u nedostatku tarife i opštih akata

špeditera, visinu provizije špeditera na osnovu ugovora o špediciji određuje sud.10 Smatara se

da je ovo određivanje provizije od strane suda nije ispravno i da može dovesti do nepotrebnih

sudskih sporova i do pravne nesigurnosti. u stranom pravu, u ovakvim situacijama se upućuje

na primjenu odgovarajućih poslovnih običaja.

7.2 Pravo špeditera na naknadu troškova

Špediter ima pravo da zahtijeva od komitenta kaparu za očekivane buduće troškove za

račun komitenta. Komitent ima obavezu da na zahtijev špeditera isplati špediteru zahtijevne

kapare za troškove koji se normalno mogu očekivati prilikom izvršenja komitentovog

naloga11. U našem pravu postoji obaveza komitenta da naknadi špediteru sve potrebne

troškove učinjene radi izvršenja komitentovog naloga tj. ugovora o špediciji12. Špediter ima

nalog da zahtijeva naknadu ovih troškova od komitenta od trenutka kada ih je učinio, ali se u

poslovnoj praksi ovi troškovi najčešće nadoknađuju špediteru u trenutku kada ugovor o

špediciji istekne i tada se od komitenta zajedno naplaćuje špediterova provizija i naknada

troškova.

Špediter nema pravo na naknadu režijskih troškova, jer se pretpostavlja da su oni

sastavni dio špediterove nagrade (provizije). Komitent ima pravo da prigovori na visinu

troškova, a tada špediter mora da dokaže njihovu nužnost i korisnost. Špediter nema pravo na

naknadu onih troškova koje je učinio zato što pojedine ugovorne obaveze nije izvršio

pažnjom urednog privrednika i nije ovlašćen da u troškove uračunava i eventualne uštede koje

je ostvario posebnim zalaganjem. Za posebna zalaganja špeditera ima jedino pravo na

posebnu nagradu (proviziju).

7.3 Špediterova prava na sredstva obezbjeđenja ugovornih zahtjeva

10 Član 839. Zakona o obligacionim odnosima 11 Član 841. Stav 3 Zakona o obligacionim odnosima12 Član 841. Zakona o obligacionim odnosima

16

Page 17: Špedicija-ugovor o špediciji

Улога шпедиције у саобраћају – Уговор о шпедицији

Špediter ima zakonsko založeno pravo, na robu i pravo retencije rada obezbjeđenja

svojih ugovornih zahtjeva. Zakonsko založeno pravo špeditera je izričito predviđeno u našem

pravu. Naglašena je ograničenost upotrebe ovog zakonskog prava rada obezbjeđenja samo

onih potraživanja iz ugovora o špediciji na osnovu koga je špediter došao do državine

komitentovih stvari. U našem pravu je prioritetno pravo zakonske zaloge kasnijeg špeditera u

odnosu na ranijeg angažovanog špeditera iz istog ugovora o špediciji. Kasniji špediter u

ovakvim situacijama ima pravo predhodnog podmirenja, ali i dužnost da se brine o

organizaciji zakonskog založenog prava predhodnog špeditera.

8. ODGOVORNOST ŠPEDITERA IZ UGOVORA O ŠPEDICIJI

Osnovno je pravilo da špediter odgovara za svoje postupke pažnjom urednog

privrednika. U našoj pravnoj teoriji i sudskoj praksi jedinstveno je prihvaćeno savremenije

njemačko shvatanje da špediter odgovara samo za stručan izbor transporteta, a ne i za njegova

rad. To shvatanje se sve češće pojavljuje i u francuskoj pravnoj teoriji. U našem pozitivnom

pravu je prihvaćeno ovo savremenije shvatanje da špediter odgovara jedino za izbor

prevozioca i drugih lica sa kojima je u izvršenju komitentovog naloga zaključio potrebne

ugovore.

9. POSEBNE VRSTE UGOVORA O ŠPEDICIJI

Samostalno istupanje špeditera postoji kada špediter, pored organizovanja otpreme

stvari, samostalno izvršava određene poslove koje su trebala da obave treća lica. To je

najčešće kada špediter, djelimično ili u potpunosti sam i prevozi stvari komitenta. U tom

slučaju špediter pored prava i dužnosti špeditera, ima i prava i dužnosti transportera. Ukoliko

se špediterovo samostalno istupanje sastoji naprimjer u čuvanju stvari špediter ima prava i

dužnosti skladištara. Špediterovo samostalno istupanje ne smije biti u suprotnosti sa

komitentovim interesima. Špediter ne smije samostalno da istupa ni kada je komitent to

izričito ili prećutno zabranio. U našem pozitivnom pravu konstituisano je samostalno

istupanje špeditera na bazi pretpostavljenog ovlašćenja špeditera, tj. Špediter može

samostalno da istupa uvijek kada nije striktno ugovoreno. Ako je špediter sam u potpunosti ili

djelimično obavio prevoz ili obavio neku drugu privrednu uslugu za čije se ostvarenje

najčešće angažuje neka druga specijalizovana organizacija (naprimjer: skladištar, kontrolna

17

Page 18: Špedicija-ugovor o špediciji

Улога шпедиције у саобраћају – Уговор о шпедицији

organizacija, lučki stivador) onda špediter pored prava i obaveza špeditera ima i prava i

obaveze prevozioca, skladištara, kontrolora, stivadora itd., u zavisnosti koju je uslugu samo

obavio u konkretnom slučaju.

10. MEĐUŠPEDITER I PODŠPEDITER

Kada špediter nije u mogućnosti da sam izvrši obaveze iz ugovora o špediciji, može

djelimično da povjeri organizovanje otpreme stvari drugom špediteru, samo onda kada

suprotno ne proizlazi iz konkretnog slučaja, tj. Ako komitent nema poseban interes da sve

obaveze iz ugovora o špediciji izvrši špediter lično. Čest je slučaj u praksi da glavni špediter

angažuje međušpeditera na udaljenim transportnim centrima, u skladu sa najbi+oljom

zaštitom komitentovih interesa. Sporno je u pravnoj teoriji u kojoj mjeri glavni špediter treba

da odgovara za međušpeditera. Najispravnije je shvatanje da glavni špediter treba da odgovara

samo za savjestan i stručan izbor i date instrukcije, ane i za rad međušpeditera.

Od međušpeditera treba razlikovati tzv. podšpeditera koji je pomoćnik glavnog

špeditera i koji nije angažovan u cilju zaštite komitentovih interesa, nego radi toga da

pomogne glavnom špediteru. Za podšpeditera glavni špediter treba da odgovara ne samo za

izbor i instrukcije, nego i za njegovu djelatnost. U praksi se mnogo češće pojavljuju

međušpediteri.

11. FIKSNA (PAUŠALNA) I ZBIRNA (SKUPNA) ŠPEDICIJA

Ugovorom o fiksnoj (paušalnoj) špediciji komitent i špediter ugovaraju špediterovu

nagradu i troškove u vezi organizovanja i realizovanja transpotastvara u fiksnom /paušalnom)

iznosu. Kod ove špedicije špediter preuzima rizik da visina troškova transportovanja stvari

neće preći određen iznos.

Fiksna špedicija pruža komitentu određenu sigurnost, ašpediteru mogućnost veće

zarade. Kod fiksne špedicije špediter odgovara ne samo za izbor nego i za rad trećih lica da bi

se na taj način osujetilo da špediter u težnji za što većom zaradom ne angažuje nedovoljno

pouzdana i nedovoljno stručna treća lica. Ova špedicija se još zove forfetna špedicija.

Špedicija sa fiksnom naknadom regulisana je u našem pozitivnom pravu u Zakonu o

obligacionim odnosima iz 1978. Godine.

Kod fiksne špedicije špediter odgovara za savjestan izbor i za rad svih trećih lica koja

je angažovao radi realizacije prevoza stvari.

18

Page 19: Špedicija-ugovor o špediciji

Улога шпедиције у саобраћају – Уговор о шпедицији

Zbirna (skupna) špedicija sastoji se u organizovanju otpreme komitentovih

stvarizajedno sa stvarima drugih komitenata da bi se na taj način ostvarile uštede u

transportnim troškovima. U mjestu opredjeljenja špediter organizuje prijem i raspodjelu stvari

raznim primaocima. Pojavljuje se kod svih vrsta transporta, a najčešće kod željezničkog

transporta. Kada ne postoji suprotan komitentov nalog špediter je ovlašćen da organizuje

zbirnu otpremu stvari. Zbirna špedicija pruža velike pogodnosti transportnim organizacijama,

jer omogućuje puni kapacitet transportnih sredstava, špediterovim komitentima, u znatnoj

mjeri smanjuje transportne troškove i zbirnim špediterima, jer ima za posebno zalaganje

pripada pravo na posebnu nagradu (proviziju).

U našem pozitivnom pravu zbirna špedicija je regulisna na taj način da je špediter

uvijek prećutno ovlašćen da organizuje zbirnu špediciju ako to ugovorm nije izričito

isključeno.

12. PRESTANAK UGOVORA O ŠPEDICIJI

Ugovor o špediciji prestaje istupanjem, nemogućnošću ispunjenja, stečajem komitenta

ili špeditera, opozivom naloga od strane komitenta kao i otkazom naloga ili od strane

špeditera.

Predviđeno je da špediterov komitent može uvijek odustati od ugovora o špediciji, ali

je tada dužan da nadoknadi špediteru sve troškove koje je špediter imao i da mu isplati

srazmerni dio provizije u onom obimu u kome je špediter već ispunio komitentov nalog.

Ukoliko špediter opoove nalog da bi posao povjerio drugom špediteru, špediteru

pripada, pored naknade učinjenih nužnih i korisnih troškova i pravo na dio nagrade(provizije)

s obzirom u kojoj mjeri je komitentov nalog već ispunjen.

Kada špediter otkaže nalog komitentu odgovoran je za naknadu štete. U slučaju

djelimične nemogućnosti ispunjenja posla špedicije špediteru pripada srazmjeran dio

nagrade(provizije), ako postoji takav poslovni običaj.

Dalje prilažemo primjer ugovora o otpremanju (špediciji) koji u svom poslovanju

koristi jedna ugledna špediterska tvrtka iz Republike Srpske.

13. UGOVOR O OTPREMANJU (ŠPEDICIJI)

19

Page 20: Špedicija-ugovor o špediciji

Улога шпедиције у саобраћају – Уговор о шпедицији

Zaključen između:

Firme: __________________________________________________________________

(navesti tvrtku, adresu, mjesto, državu i identifikacijski broj, ako je riječ o domaćoj firmi)

koju predstavlja _________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)

u daljem tekstu: “NALOGODAVATELJ”,

i

Firme: __________________________________________________________________

(navesti tvrtku, adresu, mjestu, državu i identifikacijski broj ako je riječ o domaćoj firmi)

koju predstavlja _________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)

u daljem tekstu: “OTPREMNIK”.

Zajednički naziv u Ugovoru, za učesnike u ovom poslu je “UGOVORNE STRANE”.

Članak 1.

Predmet Ugovora:

Predmet ovog ugovora su otpremničke - špediterske usluge, koje OTPREMNIK vrši, u svoje

ime, a za račun NALOGODAVATELJ, po njegovim posebnim nalozima (dispozicije), kako

slijedi:

- davanje podataka o tarifama po vidovima transporta i uslugama u spoljnotrgovinskom

prometu;

- utvrđivanje najpovoljnijeg Transportnog puta za robu (instradacija) i izbor najcjelishodnijeg

vida transporta;

- zakup Transportnih kapaciteta u usvojenom vidu transporta;

- organizacija pripreme robe za isporuku i otpremu, ugovorna kontrola i preuzimanje robe,

pribavljanje ambalaže i pakovanje sa obilježavanjem koleta, pribavljanje i ispostavljanje

robnih i trgovačkih dokumenata i Transportnih isprava, Transport robe do mjesta utovara u

vozilo, rukovanje robom na putu – utovar, pretovar, istovar, slaganje robe u vozilu i na

skladištu sa i bez stručnog nadzora, uskladištenje robe u javno skladište ili kod

NALOGODAVATELJ;

- osiguranje robe u Transportu i (ili) skladištu, pod najpovoljnijim i najcjelishodnijim

uvijetima i kod najpovoljnije osiguravajuće firme, sa uplatom premija o izvršenom

predosiguranju (potvrda o osiguranju) i konačnom osiguranju (polisa), protiv dejstva rizika

navedenih u dispoziciji

20

Page 21: Špedicija-ugovor o špediciji

Улога шпедиције у саобраћају – Уговор о шпедицији

NALOGODAVATELJ;

- organizovanje carinskog postupka nad robom u zemlji i inostranstvu (korespondenti i opoziv

robe) uz plaćanje svih dažbina po originalnim dokumentima;

- iznajmljivanje usluga sa strane u cilju izvršenja naloga iz dispozicije i u vezi sa robom na

putu i (ili) na skladištu;

- pribavljanje i izdavanje svih robnih i trgovačkih dokumenata za dokazivanje statusa robe,

količine i kvaliteta, kao i postupak sa njima u duhu primljenih naloga po dispoziciji;

- kontrola primjene tarifa podvoznih stavakova po Transportnim ispravama (međunarodni

željeznički tovarni list, konosman, teretnica, tovarni list u drumskom Transportu i dr).

NALOGODAVATELJ

-je dužan da izda poseban nalog za vršenje ove usluge i to najkasnije u roku 12 mjeseci od

nadnevka završetka transporta i

- obračun, naplata i doznaka u korist računa NALOGODAVATELJ, iznos popusta na

primjenjenom podvoznom stavaku, koji Transportnik odobrava u korist krcatelja masovnih

tereta (refakcije);

- ostale usluge po posebnom nalogu NALOGODAVATELJ.

Navedene usluge OTPREMNIK će vršiti prema dispoziciji ili posebnom nalogu

NALOGODAVATELJ, bez obzira na vrstu robe, njeno porijeklo i odredište otpreme ili

dopreme.

Članak 2.

OBVEZE NALOGODAVATELJ:

Za uredno i blagovremeno izvršenje usluga OTPREMNIKA iz Članka 1. ovog ugovora,

NALOGODAVATELJ je obvezan:

a) da OTPREMNIKU blagovremeno i sa svim neophodnim dokumentima i podacima, izdaje

dispoziciju i (ili) posebne naloge. U slučaju bitnog zakašnjenja naloga

NALOGODAVATELJ, OTPREMNIK je dužan da do roka izvrši nalog pod posebnim

uvijetima, a teret povećanih troškova snosi NALOGODAVATELJ (službeni put avionom,

putničkim kolima, prekovremeni rad na poslovima pripreme robe za otpremu, utovar i

rukovanje robom sa ili bez njenog praćenja na putu, carinski postupak i van sjedišta carinske

ispostavake, ispostavljanje nedostajućih robnih i trgovačkih dokumenata).

b) da uredno osigurava neophodna finansijska sredstva za pokriće troškova izvršenja usluga

OTPREMNIKA prema Članaku 1. ovog ugovora i to:

- otvaranjem akreditiva u korist OTPREMNIKA kod njegove banke

_________________________________________________(naziv banke) i

21

Page 22: Špedicija-ugovor o špediciji

Улога шпедиције у саобраћају – Уговор о шпедицији

- doznakom uputi neophodna sredstva za izvršenje usluga OTPREMNIKA, na njegov račun

kod banke ____________________________________(naziv banke), prije početka

izvršavanja naloga prema datoj dispoziciji i na temelju zajednički utvrđenom predračunu

iznosa;

OTPREMNIK će za pozajmljena sredstva iz ove tačke i Članaka ugovora imati pravo da

zaračuna, na ime kamate i finansijskih troškova ________% 1) obračunato za vrijeme od

nadnevka isplate prema originalnom dokumentu (priznanica, potvrda, račun i sl) do dana

prispijeća doznake NALOGODAVATELJ na račun OTPREMNIKA, po svakoj stavki

izdataka koji su uslijedili.

c) da nakon uredno dostavljene dokumentacije sa popisom (špediterski bordero), zbirnom

fakturom nastalih troškova za izvršenje naloga prema dispoziciji i priloženim originalnim

ispravama o izvršenim izdacima i fakturom provizije OTPREMNIKA po njegovoj ponudi br.

_____________ od _________________ godine isplati potraživane iznose najkasnije u roku

_______ 2) dana po prijemu navedene dokumentacije.

Za zakašnjenje isplate, po potraživanjima za pozajmljena sredstva, OTPREMNIK ima

pravo da zaračuna zateznu kamatu ________% 3) godišnje i

d) dokumentaciju iz prethodne točke ovog Članaka Ugovora, OTPREMNIK je dužan da

dostavalja NALOGODAVCU, uvijek podjeljeno po brojevima zaključaka na koje se odnosi

dispozicija, a to je neophodno da bi se kod NALOGODAVATELJ mogla pratiti i utvrđivati

ekonomija sredstava i rada po svakom pojedinom spoljnotrgovinskom poslu.

Članak 3.

OBVEZE OTPREMNIKA:

U okviru saradnje UGOVORNIH STRANA prema ovom ugovoru, izvršavajući zadatke po

primljenim dispozicijama od NALOGODAVATELJ, OTPREMNIK je dužan:

a) svuda i u svako doba da štiti interese NALOGODAVATELJ, postupajući sa robom prema

načelima dobrog privrednika i rukovodeći se u radu normama dobrih poslovnih običaja I

pravila struke;

b) da savjesno, na vrijeme i na najcjelishodniji način izvršava u dispozicijama naložene radnje

i usluge;

c) da u zaštiti interesa NALOGODAVATELJ preduzima neophodne i cjelishodne radnje. U

slučaju štete na robi, koja mu je povjerena, da obezbjedi zapisnik mjerodavnih stručnjaka

(havarijski komesar, željeznički kućni zapisnik i dr) radi osiguranja regresnih prava za

22

Page 23: Špedicija-ugovor o špediciji

Улога шпедиције у саобраћају – Уговор о шпедицији

obeštećenja NALOGODAVATELJ. U tom slučaju, OTPREMNIK je dužan odmah i na

pouzdan način obavjestiti NALOGODAVATELJ iscrpno o događaju;

d) da na traženje NALOGODAVATELJ stavlja uredne i pouzdane podatke, koji su sa ovog

područja neophodni i za izradu pretkalkulacije predstojećeg spoljnotrgovinskog posla

(najcjelishodniji Transportni put za robu do odredišta, tarifni stavakovi za podvoz i prateće

usluge, prateći troškovi oko izvršenja posla i dr);

e) da nakon prijema dispozicije od NALOGODAVATELJ, a prije početka izvršenja naloga,

izvrši stručnu analizu i najhitnije dostavaki NALOGODAVATELJU stručno mišljenje o u

dispoziciji sadržanim rješenjima, kao i konkretne prijedloge za iznalaženje boljih naloga.

OTPREMNIK nije ovlašćen sam da mijenja odredbe primljene dispozicije i promjenu naloga

iz dispozicije, OTPREMNIK mora ishoditi pismenu suglasnost NALOGODAVATELJ;

f) da uredno, potpuno i na vrijeme obavještava NALOGODAVATELJ o stanju i kretanju robe

i napredovanju izvršenja špediterskog dijela posla;

g) za robu iz uvoza, pogotovu kada postoji reklamacija na stanje ambalaže, OTPREMNIK je,

uz pomoć NALOGODAVATELJ, dužan blagovremeno sve da preduzme za sastavljanje

komisije nadležnih osobe za prijem robe iz uvoza od poslednjeg vozara i ispostavljanje

zapisnika o nađenom stanju robe, koji potpisuju svi prisutni Članci komisije i

h) po završetku spoljnotrgovinskog posla, u cjelini ili, sa NALOGODAVATELJOM

dogovorenim, vremenskim razmacima ili razdjelu izvršenja posla, dostavlja

NALOGODAVATELJU svu raspoloživu dokumentaciju o izvršenju naloga iz dispozicije i

originalne isprave o nastalim troškovima u toku izvršenja posla, koji padaju na teret

NALOGODAVATELJU zajedno sa potrebnim obrazloženjem i fakturom za plaćanje

ugovorene provizije OTPREMNIKA. Sva dokumenta moraju biti strogo razvrstana po

brojevima zaključka iz dispozicije NALOGODAVATELJ i broju pozicije OTPREMNIKA.

Članak 4.

Odgovornost OTPREMNIKA:

a) u smislu odredbe Članaka 3/c ovog ugovora, OTPREMNIK snosi odgovornost za neželjene

posljedice na robi i radnje organa, koje je on najmio za usluge sa strane. Pri zaključenju

ugovora za usluge sa strane OTPREMNIK je dužan da obaveže nosioce da se uvijek osigura

odgovarajući dokumenat za dokaz regresnog prava na obeštećenje NALOGODAVATELJ

prema učiniocu štete. OTPREMNIK je dužan da ih kontroliše i u ovom pogledu, za vrijeme

obavljanja njihovih zadataka na spoljnotrgovinskom poslu;

b) OTPREMNIK snosi odgovornost za učinjene propuste u radu, koji su protivni obvezama

profesije i pravila struke (svakojaka docnja, nemar u radu, gubitak robe ili dokumenata,

23

Page 24: Špedicija-ugovor o špediciji

Улога шпедиције у саобраћају – Уговор о шпедицији

prouzrokovani neuobičajeno visoki troškovi izvršenja naloga, posebno u odnosu na usluge sa

strane i sl). Pri nastanku dejstva slučaja više sile dužan je o tome pribaviti potvrdu nadležnog

organa (kućni zapisnik o željezničkoj nesreći i sl) i

c) OTPREMNIK ne može biti odgovoran za štete nastale zbog kašnjenja, koja je posljedica ne

vršenja ili neodgovarajućeg vršenja obveza i prava NALOGODAVATELJ po izdatoj

dispoziciji.

Članak 5.

Trajanje Ugovora

Ugovor je zaključen je sa važnošću u toku ________________ 4)kalendarske godine.

Ako važnost ovog ugovora ne otkaže nijedna od UGOVORNIH STRANA najkasnije do, na

tri mjeseca prije isteka njegove tekuće važnosti, trajanje važnosti ovog ugovora se automatski

produžava i za narednu kalendarsku godinu.

Članak 6.

Prijevremeni raskid Ugovora

Ovaj ugovor se može biti raskinut i prije isteka njegove tekuće važnosti u slijedećim

slučajevima i okolnostima:

a) ako bilo koja od UGOVORNIH STRANA padne pod stečaj ili postane platežno

nesposobna;

b) ako neka od UGOVORNIH STRANA grubo krši i (ili) ne izvršava odredbe ovog ugovora

pa i na pismenu opomenu druge UGOVORNE STRANE i dalje, u toku narednih 30 dana, ne

prestane sa takvim ponašanjem;

c) ako usljed dejstva slučaja više sile bude onemogućeno i (ili) na vrijeme duže od tri mjeseca

grubo ometano vršenje prava i obaveza UGOVORNIH STRANA iz ovog ugovora, a druga

strane se ne protivi raskidu ugovora i

d) poslije stupanja na snagu prijevremenog raskida ovog ugovora, UGOVORNE STRANE

zadržavaju sva prava koja su stečena vršenjem njegovih odredaba u toku trajanja njegove

važnosti.

Članak 7.

Izmjene i dopune teksta Ugovora

Moguće su samo uz prethodno pribavljenu suglasnost obiju UGOVORNIH STRANA i pod

uslovom da su predmetne izmjene dopuštene po važećim propisima u Bosni i Hercegovini.

24

Page 25: Špedicija-ugovor o špediciji

Улога шпедиције у саобраћају – Уговор о шпедицији

Članak 8.

Rješavanje sporova

UGOVORNE STRANE su suglasne da nastale razlike u mišljenju međusobno rješavaju na

prijateljski način. Ako to ne bude moguće, spor će biti riješen pred nadležnim sudom

______________u________________.

ALTERNATIVA

UGOVORNE STRANE su suglasne da sve nastale razlike u mišljenju međusobno rješavaju

na prijateljski način. Ako to ne bude moguće, spor će biti riješen pred Vanjskotrgovinskom

arbitražom pri Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Članak 9.

Posebne odredbe

Tekst ovog ugovora sadrži sva, po ovom poslovnom odnosu između UGOVORNIH

STRANA postignuta utanačenja i dogovore.

Utanačenja i dogovori između UGOVORNIH STRANA koja nisu sadržana u tekstu ovog

ugovora smatraju se nepostojećim, pa oni, kao takvi, ne mogu da proizvode nikakvo pravno

djelovanje.

ALTERNATIVA

Na sve što nije utanačeno ovim ugovorom primijenit će se opšti propisi.

Članak 10.

Viša sila

Za vrijeme trajanja dejstva slučaja više sile odlaže se vršenje obveza UGOVORNIH

STRANA iz ovog ugovora.Kao slučajevi dejstva više sile iz stavka 1. ovog Članaka, smatraju

se: rat, pobuna, mobilizacija, štrajk u preduzećima UGOVORNIH STRANA, požar, poplave,

zemljotres, epidemija, saobraćajne nesreće, mjere državnih vlasti, kao i svi drugi događaji i

okolnosti, koje prema Članaku 8. ovog ugovora nadležni sud prizna i kao takve proglasi.

Članak 11.

Stupanje na snagu Ugovora

Ovaj ugovor stupa na snagu danom njegovog potpisivanja od nadležnih osobe UGOVORNIH

STRANA.

Članak 12.

Broj primjeraka i prilog Ugovora

25

Page 26: Špedicija-ugovor o špediciji

Улога шпедиције у саобраћају – Уговор о шпедицији

Ovaj ugovor načinjen je u ______ (slovima) istovjetna primjerka od kojih svaka od

UGOVORNIH STRANA prima po -_________ (slovima) primjerka. Svaki uredno potpisan

primjerak ovog ugovora ima značenje originala i proizvodi podjednako pravno djelovanje.

Bitni sastavakni dio teksta ovog ugovora je i:

Prilog br. 1 – Ponuda OTPREMNIKA sa oznakom _________ od ______________ godine.

U _______________, ____________ godine

OTPREMNIK NALOGODAVATELJ

________________________ _______________________

NAPOMENE uz primjer tipskog teksta ugovora o vršenju otpremničkih usluga:

1) UOBIČAJENO – u visini tekuće bankarske kamate za kratkoročne pozajmice plus jedan do

dva odsto.

2) UOBIČAJENO – 10 dana.

3) UOBIČAJENO – dva puta veću od kamate u tački b) ovogČlanaka Ugovora.

4) UOBIČAJENO – jedne kalendarske godine.

Takođe prilažemo primjer ugovora o carinskom zastupanju, kojeg smo spomenuli u

tački 2.4. ovog rada.

26

Page 27: Špedicija-ugovor o špediciji

Улога шпедиције у саобраћају – Уговор о шпедицији

14. UGOVOR O ZASTUPANJU U CARINSKOM POSTUPKU

Zaključen dana 08.12.2008.god. između ugovorača:

DOO „CENTRO-ŠPED“ Teslić PDV ID 401877740004 koga zastupa direktor Goran Ostojić kao špeditera s jedne strane (u daljem tekst špediter) i,ČEDO SMILJANIĆ samostalni auto prevoznik, PDV ID 503453430002, kao PDV obveznik (u daljem tekstu uvoznik-izvoznik).Ugovorene strane su se usaglasile u sledećom

Član IUvoznik ovlašćuje špeditera da u njegovo ime može vršiti sve radnje vezane za podnošenje i iskup dokumenata prilikom svakog pojedinačnog uvoza ili izvoza za koje uvoznik kao fizičko lice-preduzetnik ima u skladu sa Zakonom o carinskoj politici BiH i Zakona o PDV-u, a na osnovu generalnog ovlašćenja registrovanog kod CI Doboj.

Član IIŠpediter se obavezuje da će uvoznika obavještavati o zakonskim propisima te sve radnje u carinskom postupku rješavati blagovremeno i u skladu sa Zakonom.

Član IIIZa izvršene usluge špediter će ispostaviti uvozniku fakturu prema usmeno dogovorenim cijenama unaprijed usaglašenim sa uvoznikom.

Član IVUvoznik se obavezuje da će špediterske račune kao i uvozne dadžbine platiti u zakonski predviđenom roku.

Član VSve obaveze prizašle između uvoznika, njegovih kupaca i dobavljača te svi eventualni sporovi koje obuhvata Zakon o obligacionim odnosima, te ispravnost i vjerodostojnost uvoznih i izvoznih dokumenata padaju na teret uvoznika jer se špediter pojavljuje isključivo kao zastupnik u carinskom postupku.

Član VIOvaj ugovor je sačinjen u 3(tri) primjerka od kojih svaka strana zadržava po jedan, a treći primjerak prilaže u CI Doboj.

Član VIZa sve eventualne sporove u vezi sa ovim ugovorom nadležan je sud u Tesliću.

Za uvoznika Za špeditera__________________ _________________

III ZAKLJUČAK

27

Page 28: Špedicija-ugovor o špediciji

Улога шпедиције у саобраћају – Уговор о шпедицији

Na osnovu svega navedenog u prethodnom izlaganju može se zaključiti da je špedicija

važna logistička djelatnost koja se bavi planiranjem i organizacijom prevoza odnosno otpreme

robe. Uloga špedicije u saobraćaju je od izuzetne važnosti. Njen najveći značaj se ogleda na

međunarodnoj sceni jer sam podatak da se preko 95% međunarodne trgovine realizuje preko

špediterskih kompanija dovoljno govori o njenom značaju. Špedicija, praktično, koordinira

svim postupcima i procesima pri transportu robe od jednog mjesta do drugog. Savremena

špedicija teži da pruža kompletnu i kvalitetnu logističku uslugu sa ciljem da otpremi i isporuči

robu po najpovoljnijim uslovima za korisnika i da u potpunosti zadovolji potrebe i zahtjeve i

korisnika.

Sklopljeni ugovor o špediciji mora da se ispoštuje od strane špeditera po odredbama iz

tog ugovora što znači da špediter snosi odgovornost da posluje kao primjeran privrednik.Isto

tako komitent mora da obezbijedi odgovarajuću nagradu špediteru po završenom poslu.Svi

poslovi vezani za špediciju moraju da odgovaraju Zakonu o obligacionim odnosima.

IZVORI

28

Page 29: Špedicija-ugovor o špediciji

Улога шпедиције у саобраћају – Уговор о шпедицији

dr Pantelić- Vujanić, Snežana; mr Tomić, Nataša, „Saobraćajno transportno

pravo“, Špedicija VIII (2004) str. 331.-350.

dr J. Kilibarda, Milorad, „Špedicija i agencijsko poslovanje“

DOO „CENTRO-ŠPED“ Teslić

29