24
UGOVOR O GRAĐENJU UGOVOR O DJELU

Ugovori - Ugovor o gradenju, ugovor o djelu

  • Upload
    buidan

  • View
    322

  • Download
    20

Embed Size (px)

Citation preview

Klauzula promijenjenih okolnosti

UGOVOR O GRAENJUUGOVOR O DJELU

DEFINICIJEUgovorom o graenju izvoa se obvezuje prema odreenom projektu izgraditi u ugovorenom roku odreenu graevinu na odreenom zemljitu, ili na takvom zemljitu, odnosno na postojeoj graevini izvesti kakve druge graevinske radove, a naruitelj se obvezuje isplatiti mu za to odreenu cijenu.

Ugovorom o djelu izvoa se obvezuje obaviti odreeni posao, kao to je izrada ili popravak neke stvari, izvrenje kakva fizikog ili umnog rada i sl., a naruitelj se obvezuje platiti mu za to naknadu.

IZVORIZakon o obveznim odnosimaPosebne uzance o graenju iz 1977.Zakon o prostornom ureenju i gradnji

Zakon o arhitektonskim i inenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom graenju i gradnjiZakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganjaZakon o graevnim proizvodima

IZVORIOpi uvjeti za izvoenje graevinskih radova koje je izdala Meunarodna federacija savjetodavnih inenjera (FIDIC International Federation of Consulting Engineers)Uvjeti ugovora za izvoenje graevinskih radova visokogradnje i niskogradnje projektiranih od naruiteljaUvjeti ugovora za postrojenja i projektiranje-graenje eliktrinih i mehanikih postrojenja i za graevinske radove niskogradnje i visokogradnje projektiranih od izvoaaUvjeti ugovora EPC/klju u rukeKratki oblik ugovora

UGOVOR O GRAENJU

SASTOJCIgraevina/graevinski radovicijena

projektrok

FORMALNI UGOVOR

UGOVOR O DJELU

SASTOJCIdjelocijena

rok

NEFORMALNI UGOVOR

CIJENAto ako cijena nije odreena u ugovoru o graenju?

Mogu li se graevinskim radom smatrati i oni radovi koji se izvode bez projekta (npr. temeljem skica ili naputaka inenjera)?

to ako strane nisu odredile rok?

GRAEVINAZOO (l. 621)

Pod graevinom razumijevaju se zgrade, brane, mostovi, tuneli, vodovodi, kanalizacije, ceste, eljeznike pruge, bunari i ostale graevine ija izrada zahtijeva vee i sloenije radove ZPUG (l. 2. st. 1. t. 36)

Graevina je graenjem nastao i s tlom povezan sklop, svrhovito izveden od graevnih proizvoda sa zajednikim instalacijama i opremom, ili sklop s ugraenim postrojenjem, odnosno opremom kao tehniko tehnoloka cjelina ili samostalna postrojenja povezana s tlom, te s tlom povezan sklop koji nije nastao graenjem, ako se njime mijenja nain koritenja prostora

GRAEVINAje li izgradnja teniskog terena ili djejeg igralita graenje, prema definiciji ZOO-a?

hoe li se odredbe ugovora o graenju primjenjivati i na graevinske radove ija izrada ne zahtijeva vee i sloenije radove?

mogu li se i kod najjednostavnijih radova graenja pojaviti isti problemi kao i kod vrlo sloenih radova?

CIJENA l. 625 ZOO-a

Cijena radova moe se odrediti po jedinici mjere ugovorenih radova (jedinina cijena) ili u ukupnom iznosu za cijelu graevinu (ukupno ugovorena cijena).

JEDININA CIJENApo jedinici mjere ugovorenih radova (iskop po kubinom metru, iskop u kamenu ili pijesku, po toni cementa, po komadu prozora ili vrata i sl.)veliki investicijski radovi pomna razrada projektau toj se cijeni nalazi i dobit izvoaa

zbroj svih procijenjenih koliina daje ukupnu procijenjenu cijenu radova radi li se ovdje tek o vrsti trokovnika ili o stvarnoj konanoj cijeni radova?

to ako neka jedinina cijena nije navedena u ugovoru a javi se potreba da se i takvi radovi izvedu?

UKUPNO UGOVORENA (PAUALNA) CIJENAugovara se za izvrenje cijelog poslaizvoa ima pravo samo na ugovorenu cijenu, bez obzira na stvarne trokove

je li paualna cijena isto to i fiksna cijena?usp. sa l. 614 ZOO (Proraun s izriitim jamstvom)usp. sa l. 627 ZOO (Odredba o nepromjenjivosti cijena)

PRORAUN S IZRIITIM JAMSTVOMto ako je izvoa uloio vie rada od prvobitno predvienog ili ako je izvrenje posla zahtijevalo vee trokove?proraun s izriitim jamstvom izvoaa za njegovu tonost l. 614. st. 1. ZOOproraun bez izriitog jamstva izvoaa za njegovu tonost l. 614. st. 3. ZOO

mogu li strane ugovoriti da izvoa moe zahtijevati vee trokove od trokova predvienih proraunom s izriitim jamstvom ako poveanje prelazi odreeni postotak?to ako naruitelj u tijeku izvoenja djela mijenja naloge i proiruje opseg poslova i/ili poboljava kakvou djela, a ugovorena je klauzula o izvoaevu jamstvu za tonost prorauna?

ODREDBA O NEPROMJENJIVOSTI CIJENA

prisilna ili dispozitivna odredba?

kakav je odnos izmeu l. 614 i l. 627?

primjenjuje li se odredba l. 627 ako se kod ugovora o graenju ugovore cijene na temelju izriitog jamstva za proraun?

CIJENAJEDININA

odgovornost za ukupne koliine snose naruiteljirizik ukupnog broja ugraenih vrata; rizik veeg broja jedinica + uteda ako je broj jedinica manji od prvotno predvienog

odgovornost za pojedine jedinine cijene snose izvoairizik za cijenu svakih ugraenih vrata; rizik promjena jedinine cijene + korist eventualnog pojeftinjenjaPAUALNA

izvoa preuzima rizik pogrene procjene potrebnih koliina

korist naruitelja ako je izvoa mora izvesti vie radova i vee koliine od onih koje je pretpostavio kada je oblikovao cijenu

korist izvoaa ako je precijenio koliine i opseg radova, te ako radove zavri uz manje trokove

IZMJENA CIJENENakon to su naruitelj i izvoditelj prihvatili konani obraun (posebne uzance o graenju, br. 116. do 119.), izvoditelj nema pravo zahtijevati od naruitelja da plati to vie od onoga to je utvreno konanim obraunom, pa tako nema pravo naknadno zahtijevati ni razliku u cijeni veu od dva posto, pet posto ili deset posto poveanja (l. 636. i 637. [l. 626. i 627] ZOO-a) ako pri sastavljanju i prihvaanju konanog obrauna nije izriito zadrao to pravo uz suglasnost naruitelja, tj. ako ugovorne strane nisu suglasno zakljuile da e o pravu na razliku o cijeni odluivati naknadno.

Ps, P-2916/89 od 30. sijenja 1990. godine

IZMJENA CIJENEje li odredba l. 626 ZOO-a pogodna za:

ugovore kod kojih su ugovorene jedinine cijene?

ugovore kod kojih je ugovorena paualna cijena?

predvia li ZOO i neke druge posebne ugovorne instrumente kojima bi strane mogle urediti mogunost promjena (odnosno stabilnost) cijena?

IZMJENA CIJENEpoveanje cijene elemenata na temelju kojih je odreena cijena radova

ukupna cijena radova poraste za vie od 2%vrijeme izmeu sklapanja ugovora i ispunjenja ugovora

ukupna cijena radova poraste za vie od 5%vrijeme izmeu sklapanja ugovora i dana kada su radovi prema ugovoru trebali biti zavreni (dakle, samo za ugovorno razdoblje)

PRAVO NARUITELJA NA SNIENJE UGOVORENE CIJENEsnienje cijene elemenata na temelju kojih je odreena cijena radova

ukupna cijena radova sniena za vie od 2%vrijeme izmeu sklapanja ugovora i ispunjenja obveze

ako je ugovorena nepromjenjivost cijene, ukupna cijena radova sniena za vie od 10%

ako je izvoa u zakanjenjurazmjerno snienje cijene za svako snienje cijene elemenata

KRITERIJ ZA TRAENJE PROMJENE (POVEANJA ILI SNIENJA) CIJENArazdoblja u kojima se uzimaju u obzir poveanja ili snienja cijena:

l. 626. st. 1.vrijeme izmeu sklapanja ugovora i njegova ispunjenjal. 626. st. 2.vrijeme izmeu sklapanja ugovora i dana kada su radovi prema ugovoru trebali biti izvrenil. 627razdoblje nakon sklapanja ugovoral. 629. st. 1.vrijeme izmeu sklapanja ugovora i ispunjenja obveze izvoaa

RASKID UGOVORA ZBOG POVEANE CIJENEje li znatno poveana cijena i ona kod koje je dolo do poveanja od:2% (l. 626. st. 1.)5% (l. 626. st. 2.)10% (l. 627)

to je sa poveanjima cijene na koje bi izvoa imao pravo do trenutka raskida, ako ispunjavaju uvjete iz l. 626 i l. 627

UGOVOR O GRAENJU S ODREBOM KLJU U RUKEugovori kojima se preuzima obveza dovrenja nekog objekta uvijek su sloeni od nekoliko vrsta ugovora

ugovori o projektiranju i izradi tehnike dokumentacije (ugovori o djelu)ugovor o graenju (podvrsta ugovora o djelu)ugovor o isporuci opreme (ugovor o kupoprodaji)ugovor o montai (ugovor o djelu) itd.

UGOVOR O GRAENJU S ODREBOM KLJU U RUKEmoe li se odredba klju u ruke ugovoriti i onda kada je ugovorena:

jedinina cijena

paualna cijena

postoji li razlika izmeu sluajeva kada je ugovoren klju u ruke i kada je ugovorena paualna cijena

UGOVOR O GRAENJU S ODREBOM KLJU U RUKE

Ugovorom iz stavka 1. ovoga lanka [ugovor o graenju sadri odredbu klju u ruke ili neku drugu slinu odredbu] mogu biti obuhvaeni i poslovi projektiranja (l. 630. st. 2.)

PROJEKTl. 620. st. 1.l. 623

DEFINICIJA PROJEKTANTA - ZPUGProjektantlanak 179.(1) Projektant je fizika osoba koja prema posebnom zakonu ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlateni arhitekt ili ovlateni inenjer.(2) Projektant je odgovoran da projekti koje izrauje ispunjavaju propisane uvjete, a osobito da je projektirana graevina usklaena s lokacijskom dozvolom, da ispunjava bitne zahtjeve za graevinu i da je usklaena s odredbama ovoga Zakona i posebnim propisima.(3) Projektant ne moe biti zaposlenik osobe koja je izvoa na istoj graevini.