TINR Skripta Predavanj 5

Embed Size (px)

Text of TINR Skripta Predavanj 5

 • 7/25/2019 TINR Skripta Predavanj 5

  1/26

  [email protected],draftv09,PeterPeer++ 71

  Poglavje#5(odzivniagenti/umetnainteligenca)

  Aktualnekatlice:

  agentio enostavniodzivniagentio agentisstanjio

  ciljnoorientiraniagenti preiskovanje

  o iskanjevglobino,irino,A*o minmax,alphabetaprunningo iskanjepoti

  1.Agenti

  Vigrahjenavadnokvalitetauporabnikeizkunjeodvisnaodizziva,kigaigraponujaigralcu.Ena

  izmedbistvenihsestavin,kibotrujedobremuizzivu,jeuporabaraunalnikihnasprotnikov,

  zaveznikov,kisosposobniinteligentnegaigranjaigre(NPCnonplayercharacter).Sevedatoni

  trivialnanaloga,nasreopaselahkoponasvetezateemokumetniinteligenci(UI).

  Agentisotakodejanskolikivigrah,kisonekaknosredieUIvigrah.Tiagentizaznavajosvetv

  kateremso,seustrezno,inteligentnonanjodzivajo,seprilagajajoigralcu.

  UIvigrahsezelorazlikujeodveineostalihaplikacijUI,recimozavojakoobrambo,robotikoali

  podatkovnorudarjenje.Bistvenarazlikajevciljih,kiimajopriigrahnaslednjihpetzahtev:

  1.

  Agentimorajobitiinteligentni,vendarmorajoimetinapake.

  Nasprotnikmorapredstavljatiizziv. Nasprotnikmoraohranjatizanimivostigre,zabavo.

 • 7/25/2019 TINR Skripta Predavanj 5

  2/26

  [email protected],draftv09,PeterPeer++ 72

  Nasprotnikmoraizgubitibitkozigralcemnaizvireninzabavennain.

  2. Agentinesmejoimetinobenihnamernihibkosti.

  Agentanemoremoporazitivednonatonoenaknain.

  Agentnesmeizgubitiprelahko,nesmedajatiobutkabebavosti.

  3. Agentisemorajoizvajatiznotrajomejitevigre,kijihpostavljataCPEinpomnilnik.

  Veinaigerjerealnoasovnih,torejsemorajoagentjeodzivativrealnemasu.

  CelotnaUIvigriredkokdajzasedeve kot10do20odstotokovasanamenjenega

  vsakisliici(frame).

  4. Agentimorajobitifleksibilnitako,dalahkooblikovalcialiigralcispreminjajonjihovo

  izvajanje.

  Oblikovalci(stopenj,igralnosti)morajoimetimonostnastavljanjateavnostne

  stopnje,ustreznonastavljatiparametreUIalgoritmov(tunning),obasnopatudi

  spisatikaknoskriptozaspecifinointerakcijo.

  ejeigrarazirljiva,nastavljivatudisstraniigralca,potemselahkotudiigralec

  ustreznopoigrazUIdelom.5. UIdeligrenesmepodaljatirokaizdajeigre.

  UporabljeneUItehnikenesmejoogrozitiizdajeigre.

  Eksperimentalnetehnikemorajobitipotrjenezgodajvpredprodukciji.

  eUItehnikaomogoarazvoj,evolucijo,spreminjanjedelovanja,potemmorabiti

  ustreznotestirana.

  UIvigritorejninujnopopolna,zadovoljitimoraprimarnoigralca.Takodobimomaneverskiprostor,

  danajdemobljinice,kirecimoreijoproblemdovoljdobrovrealnemasu,alipazahtevajoveliko

  manjraunskemoi.

  Vzadnjemdesetletjusejerazvojigerkonkretnospremenil,kaesedramatinaspecializacija

  disciplin.EnaizmednjihjetudivlogarazvijalcaUItehnik.Vasihsotetehnikebiledelzadolitev

  splonegaprogramerjaiger,danespajepodrojepostalove kotdovoljkompleksnozapovsem

  loenovlogo.Dejstvojetudi,dasepotrebnespretnostirazvijalcaUIkrepkorazlikujejoemed

  samimianri.Recimostrategijezahtevajodobroanalizobojiainnartovanjestrategije,nadrugi

  stranipaFPS(firstpersonshooter)igrezahtevajotaktinoanalizoenanaenaininteligentno

  premikanjenanivojuposameznihlovekihkorakov.RTS(realtimestrategy)igreveljajoza

  najzahtevnejezvidikaUI.TipineRTSAAAigretakodaneszahtevajotripolnozaposlenerazvijalce

  UI,nadrugistranipadirkake,pretepakealimiselnelahkozahtevajoleenegadelnozaposlenega

  razvijalcaUI.

  Vsakagentdelujealgoritminovtrehkorakihvzanki.Tekorakenavadnoimenujemozaznaj,razmisli,

  odzovise(sensethinkactcycle).Opcijskosevednopogostejedodajatudikoraknauise,zapomnisi

  (learning,remembering),sajzagotavljadodatenizzivzaigralce,sajseodzivUItakospreminjaglede

  nanabraneizkunje.

  Zaznavanje:

  Vsvetuigreninegotovosti,karpomeni,davsakagentlahkovtrenutkupoznacelotnostanjetega

  sveta,karpabiveinaigralcevoznailazagoljufijo.Takojetrebavigrovgraditismiselneomejitve,

  kajinkakojesmiselnozaznavati.Torejkakoagentlahkovidi,sliiinsesporazumevavtemsvetu.

 • 7/25/2019 TINR Skripta Predavanj 5

  3/26

  [email protected],draftv09,PeterPeer++ 73

  Otestiranjuvidnostismoevelikopovedali,vemotudi,dajetozelodragaoperacija.Zatonavadno

  testiranjeomejimonaledoloeneagente,izvajamopagaperiodinovnaslednjihkorakih,ki

  minimizirajoprocesiranje:

  1.

  Jeobjekt(recimonalik)narazdaljinakateriagentjasnoloistvarivvidnempolju?

  2.

  Jeobjektvvidnemkotuagenta?3.

  Jekajmedobjektominagentom,karbiagentuzastiralopogled?(Takorakjeseveda

  najdraji,zatojenazadnjemmestu.)

  Vzaznavanjelahkovpletemotudidetekcijogibanja,sajkotvemo,jevelikolajezaznatigibajoise

  objektkotstatien.

  Sevedajesmiselnotudi,daagentuomogoimozaznavanjeprekosluha.Najverjetnejenivseeno,e

  mimospeegasovranikagremopoprstih,alipaletimomimoterstreljamonazasledovalce.Sluhje

  navadnomedeliranskozisporoilaodogodkih(eventdrivennotification),naprimer,eigralec

  naredinekoakcijo,kipovzroihrup,potemigraizraunakambitazvoklahkopotovalinustreznoobvestivseagentenaizraunanirazdalji.

  Tudisamakomunikacijamedagentimorabitiustreznoomejena.erecimoenvarnostnik(agent)

  vidiigralca,tonepomeni,dabodovsivarnostnikivtrenutkuzaeliteiprotiigralcu,pa pamora

  najprejvarnostnikletetidopreostalihkolegovoz.jimtosporoitinaigralcurazumljivnain.

  Insevedajepomembentudireakcijskias,sajagentjelahkoreagirajoeistitrenutek,kopridedo

  ustreznespremembevsvetu,vendartoneodsevarealnostiigralca.Takojnjozaznavanjetorej

  nadomestimozustreznimiasovnimizamiki.

  Razmiljanje:

  Sedajlahkoocenimokvalitetozaznaneinformacijetersenapodlagileteodloimozaakcijo.Ta

  korakveinaljudiobravnavakottistipraviUIdel.

  Vsplonempoznamodvapristopaksprejemanjuodloitevagentov.Prvitemeljinavnaprejznanem

  ekspertnemznanju,kijetipinooblikovanoskoziserijoepotempravilinnekonakljunostjo,ki

  zagotavljamanjopredvidljivostagentov.Pridrugempristopupaagentuporabljaiskalnialgoritem,

  danajde(skoraj)optimalnoreitev,torejzaporedjekorakov(nart),kigapripeljejodoeljenega

  cilja.epoznamomonegibeinpravilagibanja,lahkonamre algoritemraziecelotneprostor,svet

  igre.Kobemapristopomasebomovnadaljevanjuevrnili.

  eekspertnegaznanjanemoremozagotoviti,iskanjepanereujeproblemadovoljdobro,potemse

  lahkozateemoektretjemupristopu:strojnemuuenju.Vendar,epravtehnikestrojnegauenja

  izgledajoobetavne,sevpraksivigrahzeloredkouporabljajo.Tialgoritmisonavadnokompleksni,

  zahtevajopoglobljenoznanjeinletaizkuenj,eelimo,dadelujejodobro.Dodatopavelja,dati

  postopkivigrineprekosijodrugihpostopkovzvidikauinkovitosti,robustnosti,enostavnosti

  testiranja,enostavnostiprogramiranjainenostavnostinastavljanjaparametrovpostopkov.

  Negledenapristoppasemoramozavedati,dasemoramosprejeteodloitvedratidoloenas.

  Takozagotovonesprejemamoodloitvezvsakonovosliico(frame).Vnasprotnemprimerulahko

 • 7/25/2019 TINR Skripta Predavanj 5

  4/26

  [email protected],draftv09,PeterPeer++ 74

  pridedoparalizacijeagenta,sajsezvsakonovosliicolahkoodloidrugae.Temureemoproblem

  neodlonosti(flipflopping).

  Odziv:

  Prejnjihdvehkorakovseigralecnezaveda,zatomoramovtemkorakuposkrbeti,daseigraleczavedaagentoveinteligence.Odvisnoodigre,lahkoagentsproimalomorjeakcij,recimo:

  spremembalokacije,animacijadogodka,proenjezvoka,pobiranjepredmeta,pogovorzigralcem,

  uporabaoroja.Prilagodljivostinfinostskateroagentizvedeakcijovplivanaigralevodojemanje

  agentoveinteligence.Todejanskopredstavljavelikobremezaraznolikostinestetskokvaliteto

  animacij,zvonihefektov,ustvarjenihdialogovzaagenta.

  Skritoprocesiranje,odloitevvprvihdvehkorakihmoramotakovtretjempokazatiigralcunanain,

  daobogatimoigralnost(gameplay).erecimoagentizinformacijizve,dabozelokmaluzaradirafala

  metkovumrl,potemnajbrzvidikaigralnostinidobro,dasepredavusodo,ampakdatodejansko

  davedeti,reerecimoOhno!.Natanainagentdobroilustrira,dasezavedasvojesituacije,torej,dajepameten,inteligenten.

  Spodajbomoopisalitriosnovneshemedelovanjaagentov.Osnovnoogrodjevsehjeenako:na

  vhoduobravnavajoletrenutnoinformacijo(percepcijo)izokoljatervrnejoakcijonatoinformacijo.

  (Vprimeru,dabiobravnavalicelotnozgodovino,bisimoralinajmanjvsastanjaezapomniti.)

  Optimalnobisevedabilo,abilahkoagentoveakcijeopisalitabelarinovsmislupercepcijaakcija

  (tabledrivenagent)(primersesanjadvehprostorov):

  Vendarvsplonemvelja,dajevelikosttaknihtabelprevelikazauporabo.Takenagentnamre

  zadricelotnovhodnosekvencozaassvojegaobstojavspominu.ezaah,kijemajhen,dobro

  definiranfragmentrealnegasveta,velja,dabitaknatabelaimelanajmanj10150vnosov.(Za

  primerjavo:teviloatomovvvidnemvesoljujemanjeod1080,avtomatskitaksipabizaurovonje

 • 7/25/2019 TINR Skripta Predavanj 5

  5/26

  [email protected],draftv09,PeterPeer++ 75

  (30sliknasekundo,loljivost640480,24bitnabarvnainformacija)potrebovalve kotneverjetnih

  10250.000.000.000).Zatomoramonajtivelikokratustreznealternative.Bistvenizzivpripisanjuagentovje

  torejnajtipravipristopkpisanjuprogramov(agentov),kiposnemajorealnoobnaanjemajhni

  programiinneveliketabele:

  Enostavniodzivniagenti(simplereflexagents):

  Zgornjaslikaodsevazapistabelesesanjasprogramomenostavnegaodzivnegaagenta.Taprincip

  zapisanamjenajboljznanpodimenomepotempravila(ifthenrules,conditionactionrules,

  situationactionrules,productions).

  Vsplonembishematiendiagramenostavnegaodzivnegaagentabilslede:

  Pravokotnikioznaujejotrenutnointernostanjeprocesaodloanjaagenta,ovalipapredstavljajo

  informacijo,kiseuporabljavprocesuodloanja.

  Takniagentisoresenostavni,vendarimajotemuprimernoomejenointeligenco.Enostavenodzivniagentbodelovalpravilnolevprimeru,elahkopridemodopraveodloitvenaosnovilevedenjao

  trenutnemstanjuvcelemokolju(percepciji).Recimo,davnaemsvetusesalcanepoznamolokacije.

  PremikvlevoizlokacijeAsedajnikolineuspe,karpovzroiujetostvneskonnozanko,katerise

  velikokratnemoremoizognitiprienostavnihodzivnihagentih,kidelujejovdelnopoznanemokolju.

  Lahkopasipomagamoznakljunostjoakcijintakoprekinemoneskonnozanko.Sesalecserecimo

  enostavnoodloamedpremikomavlevoindesno,torejboprielnapravolokacijovpovprejuv

  dvehkorakihintamzakljuilsvojedelo.

  Primeriiziger:o

  Pong

 • 7/25/2019 TINR Skripta Predavanj 5

  6/26

  [email protected],draftv09,PeterPeer++ 76

  enostavnafunkcija,kiizpozicijeogicepove,kamnajsepremakne(http://gameteam.fri.unilj.si/spacepong/)

  o SpaceInvaders,SuperMarioBros,milijondrugih premikajseveno(nakljuno)smer esezaletivzidalipridedokoncaplatforme

  premaknisedolSpaceInvaders(http://www.youtube.com/watch?v=FYUFN0Ed9wk) spremenismer

  o Nespomnimsekonkretnegaprimeratrenutno:)??? sleposepremikajmedvnaprejdoloenimitokami.

  Agentisstanji(stateagents,finitestatemachines):

  PristopzagentisstanjijeedenizmednajpogostejihpristopokkgradnjiUIigre.Razlogizatoso:

  enostavnojihjesprogramirati,soenostavnizarazumevanje,enostavnisozarazhroevanje,hkrati

  pasosploniintakoaplikativninapoljubenproblem.Sevedapristopnezagotavljavednonajbolje

  reitve,vendarnaspripeljekciljuintozminimalnimtveganjemzaprojekt.Temnastranpristopajasnoobstajainbijolahkopovzelitakole:agentsstanjinavadnonastaneskoziadhocmodeliranje,

  brezkonsistentestrukture,hkratipaskoziasrazvojalahkopostaneneobvladljivzaradisvoje

  velikosti.

  Formalnosotiagentjeavtomatstanj,karpomeni,dagrezaabstraktenraunskimodel,kije

  sestavljenizzaetnega(inkonnega)stanja,mnoicevmesnihstanjinprehodovmedstanji,kislediju

  nekigramatiki(torejpravilomzaprehajanjemedstanjinapodlaginekegavhoda).Zapotreberazvoja

  igerformalnodefinicijoustreznoprilagodimo:

  1.

  Stanjaopisujejo

  obnaanje,

  ki

  vsebuje

  specifi

  no

  kodo

  za

  to

  stanje.

  2.

  Nekprehodjelahkotipinorazdeljenmedve stanj.(Takovsakostanjeve,kajlahko

  povzroiprehodiztegastanjavnekodrugostanje.)

  3. Akcijaselahkoproitakoznotrajstanjakottudimedprehodom.

  4.

  Priprehoduvnovostanjeseopiramonaverjetnostinnakljuje.(Recimo,daimaagentpo

  napadunanjle10%monostpobega.)

  5.

  Priodloitvahoprehodihpogostouporabljamododatnoinformacijoostanju.(Recimo

  informacijoozdravju.)

  AgentisstanjilahkotorejelegantnoopiejoobnaanjeintrenutnostanjeUIlikovvigri,vizualnopa

  jihlahko

  nazorno

  prikaemo

  z

  diagramom

  stanj

  UML

  (unified

  modeling

  language)

  (kjer,

  mimogrede,

  jevsakostanjeenostavenodzivniagent):

  Najvekratjenajlajeagentasstanjidefiniratikarvkodiigre,primerzazgornjiavtomatbibil:

 • 7/25/2019 TINR Skripta Predavanj 5

  7/26

  [email protected],draftv09,PeterPeer++ 77

  voidRunLogic(int*state){switch(state){case0: //WanderWander();

  if(SeeEnemy()) {*state=1;}break;case1: //AttackAttack();if(LowOnHealth()){*state=2;}if(NoEnemy()) {*state=0;}break;

  case2: //FleeFlee();if(NoEnemy()) {*state=0;}break;

  }}Sevedapatakenpristopnineproblematien:

  1.

  Programskijeziknevsiljujestrukture,kodajetorejadhoc,vsakjolahkodograjuje.

  2. Kodanidogodkovnognana,sajzvsakosliicorecimopogledamo,alijesovraniknapadel.

  3. Nienostavneganaina,kibinampovedal,dasmovdoloenostanjepriliprvi.Recimo,ko

  gremoprvi vnapad,bimogoemoraliizvleime iznonice.Problembilahkoreilis

  stanjemPreAttack,vendartolahkopripeljedoeksplozijestanjinzakomplicirastrukturo.

  4. Oblikovalciigralnostinimajovplivanaagenta.ebiagentbilpodatkovnovoden(data

  driven)zunajkodeigre,bioblikovalacilahkonadzorovalitudiagente,karjeprivelikihigrah

  pomembnalastnost.

  Alternativadirektnemuzapisuvkodijeskriptanje,navadnovigrilastnemskriptnemjeziku,ki

  odpravljazgornjeprobleme.alpaustvarjanjetaknegajezikaniravnotrivialenproces.

  Vekratuporabljenametodaimplementacijeagentadirektnovkodisenaslanjanakonceptrazredov

  objektnousmerjenegaprogramskegajezika.Tukajjeagentzbirkarazredovstanj,kivsebujejo

  metodezainicializacijoobvhoduvstanje,izhoduizstanjaterfunkcionalnostposodobitve(enter,

  exit,update).Takenpristoppredstavljakompromismedzgorajprikazanoimplementacijoin

  skriptanjem,sajjetaknokodonaelomatejerazumetiodskriptnekode,hkratipasostanja

  nemalokratopisanazve datotekami.

  Dodatneraziritveinrazhroevanjeagentovsstanji:

  Daliksledispremembamstanja,vzdrujeskladpreteklihstanj.Takolahkorecimoizstanja

  popravljanjahiepreidevstanjenapada,komugroziogenj,poodpraviognjapaselahko

  brezpotrebepoanalizicelotnesituacijevrnevstanjepopravljanja.

  Hierarhiniagentjedelujenapodobnemprincipu,kjerpaskladpredstavljahierarhino

  urejeneavtomate,karomogoabolji,preglednejiopisobnaanjainnalog.Podobno

  hierarhinemumodelulahkoimatudiposameznostanjeagentakopicopodstanj,kiobstajajo

  znotrajtegastanja.

 • 7/25/2019 TINR Skripta Predavanj 5

  8/26

  [email protected],draftv09,PeterPeer++ 78

  Liklahkosoasnodelujetudinapodlagiveihavtomatov,torejagentovsstanji,recimo

  enegazarazmiljanje,drugegazapremikanje.Aliparecimoenegazaizogibanjeoviram

  (kratkoroneodloitve),drugegazaiskanjecilja(dolgoroneodloitve)(subsumption

  architecture).

  Razhroevanjeinterakcijemedkopicoagentijeevednolahkoproblematino,kljubtemu,

  dajerazhroevanjeenegaagentapreprosto.Vtanamensenajvekratuporabljajodnevniki

  (logfiles)stanjvsakegaagentaskozias,obtestiranjupaseizpisujeprejnjeintrenutno

  stanjeagentarecimonadnjegovoglavo.

  Agentjesstanjipaalgledenadefinicijonisosposobniiskanjapoti,sklepanjainuenja(pathfinding,

  reasoning,learning),zatobomovtenamenemoralivpetidrugetehnike.Kljubvsemupabinaredili

  napako,enebiposkusilizagentisstanjireitivsajdelnaihUIpotreb.

  Primeriiziger:

  duhcivPacManu(http://www.youtube.com/watch?v=Zo0YujjX1PI)

  o

  duhcevostanjezasledovanja Galaxian(http://www.youtube.com/watch?v=7i4aF50hopo&feature=related)

  o enostanjeistokotSpaceInvaderso

  drugostanjepikiranjevsmeriigralca

  Galaga(http://www.youtube.com/watch?v=S_lE_L0UtkQ)o slediskriptipriletanascenoo postavisenasvojemestovformacijio istidvestanjikotGalaxian.

  Agentizmodeli(modelbasedreflexagents):

  Najboljipristopkodloanjuvdelnopoznanemokoljuje,dasiagentzapomnistanjedelovsveta,kijihtrenutnonevidi(jihjepasevedaevidelvasusvojegaobstoja).Torejagentvzdrujenekakno

  internostanje.Hkratipamoraimetiinformacijeotem,kakosesvetrazvijaneodvisnoodagentater

  kakoakcijesamegaagentavplivajonasvet.Toznanjeokakosvetdelujeimenujemomodel.

  Shematiendiagramagentazmodeli:

  Vidimolahko,kakojetrenutnapercepcijakombiniranasstariminternimstanjemznamenomposodobitvetrenutnegastanjanapodlagiagentovegamodeladelovanjasveta.Detajliokolitega,

 • 7/25/2019 TINR Skripta Predavanj 5

  9/26

  [email protected],draftv09,PeterPeer++ 79

  kakosostanja,modelipredstavljeni,selahkozelorazlikujejomedseboj,pristopovjenamre veliko,

  ktempristopompasebomoevrnili.Neodvisnoodpredstavitvepajemalokdajmonodobititono

  slikosvetavkateremseagentnahaja.TorejkatlicaWhattheworldislikenowdejansko

  predstavljaagentovonajboljomonopredstavo,pribliek(bestguess).

  Ciljnousmerjeniagenti(goalbasedagents):

  Informacijaointernemstanjapaznabitivelikokratnezadostnazasprejemodloitve.Takoserecimo

  taksinakriiulahkoodpravilevo,desnoalinaravnost,vendarzapravoodloitevbomopotrebovali

  tudidestinacijo,cilj.Torej,agentpotrebujeinformacijoocilju,kiopieeljenesituacije.Agenttako

  zdruimodelsciljemintakolajesprejmeodloitevopotrebniakciji.

  Shematiendiagramciljnousmerjenegaagenta:

  Vasihjelahkociljdoseenzgoljzenoakcijo,velikokratpabociljdoseenpoizvedbidolgega

  zaporedjaakcij.Iskanjetaknihzaporedij,kivodijokcilju,bomonaslovilivpoglavjihUIo

  preiskovanjuprostorainnartovanjupoti.

  Bistvenarazlikamedzadnjimadvemashemamajetudivnainusprejemanjaodloitve.Dosedajsmo

  baziraliodloanjenaepotempravilih,zdajpadejanskovodloitevvpeljujemotudirazmiljanjeo

  prihodnosti:Kajsebozgodilo,enaredimtointo?,Mebotoosreilo?Konkretenprimer:Avto,

  kijeimplementirankotenostavenodzivniagent,bozaviral,kobovidelzavornolu avtaspredaj.

  Ciljnousmerjeniagentpabolahkosklepal,damoravtemprimeruzavirati,sajjetorecimoedinaakcija,kiizpolniciljnepokodovanjaavta.

  epravsenaprvipogledciljnousmerjeniagentjezdijomanjuinkoviti,zagotovokompleksneji,so

  tudiboljfleksibilni.eserecimovremenskespremembezavonjospremenijo,zanepadatide,

  lahkociljnousmerjeniagentprilagodisvojeznanjeouinkovitostizavor,medtemkojepotrebnoza

  enostavnoodzivnegaagentaspisatikopiconovihpravil.Podobnoveljazadestinacijo.Ciljno

  usmerjeniagentlahkoenostavnospremeniobnaanje,komupodamonovodestinacijo.Vprimeru

  enostavnoodzivnegaagentapamoramovsapravilazadospetjenanovodestinacijo(kjezaviti,kjeiti

  naravnost)napisatinanovo.

  2.Preiskovanje

 • 7/25/2019 TINR Skripta Predavanj 5

  10/26

  [email protected],draftv09,PeterPeer++ 80

  Iskanjepotidocilja,torejpreiskovanjeprostoranitrivialnanaloga.Daagent,UIlikvigriizgleda

  kompetenten,morapoznatisvetigre,karmuomogoapreiskovanjetegasveta:

  Sevedasemorazavedatilebistvenihinformacij.Tudizaloveka,igralcarecimoteviloobjektovv

  posameznisobinavadnonepredstavljakljuneinformacije,pravtakonebarvasten.;)Svetsimora

  agentsevedapredstavitivnekipodatkovnistrukturi,medkaterimisovigrahnajpopularnejemree

  (grid),grafismernihtok(waypointgraphs)innavigacijskaomreja(navigationmeshes).Preden

  spoznamotestrukturepasioglejmoosnovnepreiskovalnealgoritme.

  ZanajpopularnejipreiskovalnialgoritemvigrahveljaA*(Astar).Dagabomodobrorazumeli,simoramoprejogledatialgoritmenajprejvirino(breathfirst),najprejnajbolji((greedy)bestfirst)ter

  Dijkstrinalgoritem(najprejvirinoobrazlinihcenahpoti)(uniformcostsearch).A*jenamre

  kombinacijaalgoritmovnajprejnajboljiinDijkstrinegaalgoritma,tadvapagraditanaalgoritmu

  najprejvirino.Zaelipabomoznjegovoprotiutejo,algoritmomnajprejvglobino(depthfirst).

  Nekajosnovnihpojmovzazaetek:

  Kdajjealgoritempopolen(completeness)?Konajdereitev,etaobstaja.

  Kdajjealgoritemoptimalen(optimality)?Koobstajastrategija,kinajdeoptimalnoreitev

  najcenejopot. asovnakompleksnost(timecomplexity)odgovarjanavpraanjekolikoasapotrebuje

  algoritem,danajdereitev.

  Prostorskakompleksnost(spacecomplexity)odgovarjanavpraanjekolikospomina

  potrebujealgoritemzaiskanje.

  Zaocenokompleksnostiuporabljamotrikoliine:bfaktorvejitveoziromamaksimalno

  tevilopotomcevvsakegavozlia,dglobinanajplitvejegaciljnegavozliaoziromatevilo

  korakovnapotiodkorenadocilja,mnajdaljapotvpredstavitvisvetaigre.

  Postopekiskanje(negledenaiskalnialgoritem)vdrevesualigrafujerazlino:Drevonavadno

  elimozgradimitako,danimaredundantnihpoti.Tosopoti,kipravtakovodijokcilju,aniso

  takodobre.Posebenprimerredundantnihpotisotudizanke.Prigrafupamoramo

  nadzorovatieobiskanomnoicovozli (algorithmsthatforgettheirhistoryaredoomedto

  repeatit).Ravnozatojekompleksnostiskanjavgrafihtejedololjiva,sajjeodvisnaod

  koliineredundantihpoti.Grafisotorejboljsploniinzatozanasboljzanimivi,ocene

  kompleksnostipabodopodanezadrevesa.

  Predstavljajmosicestnoomrejemedmestiiniskanjepotimednjimi:

 • 7/25/2019 TINR Skripta Predavanj 5

  11/26

  [email protected],draftv09,PeterPeer++ 81

  Slikapredstavljazaporedjeustvarjanjaiskalnihdrevesziskanjempografu.Navsakem

  korakurazirimovsakopotsskokomdososednjihmest.Pritretjemkorakulahkoopazimo,

  danajboljsevernomestopredstavljaslepoulico,obenjemusosednjimestistanamre e

  raziskaniprekodrugihpoti.

  Mejnavozlia(frontier,openlist)sotista,kisovnekemtrenutkunavoljozaraziritev

  preiskanihvozli.Vprimeruiskanjaredundantnihpotipapoznamoemnoicoraziskanih

  vozli (exploredset,closedlist),kivsebujevsarazirjenavozlia.Novavozlia,aktualnaza

  preiskovanje,kiustrezajovozliemvmnoiciraziskanihvozli alimnoicimejnihvozli

  lahkoenostavnozanemarimoinjihnedodamovmnoicomejnihvozli.

  Spodnjaslikaprikazujelastnostloevanjapriiskanjuvgrafu,ilustriranemnaenostavnem

  problemumree:

  Mejnavozlia(bela)vednoloijoraziskanavozlia(rna)odeneraziskanih(siva).V

  primeru(a)smoraziskalilekorenskovozlie,vprimeru(b)smoraziskaliprvovozlieiz

  mejnemnoice,vprimeru(c)pavsepreostalepotomcekorenskegavozliavsmeriurinega

  kazalca.

  estategijapreiskovanjanimanobenedodatneinformacijeostanjih,razentisteizdefinicije

  problema,potemtaknimstrategijampravimoneinformiranoiskanje(uninformed,blind,

  exhaustivesearch)(najprejvglobino,najprejvirino,Dijkstrinalgoritem).Strategije,kivedo,

  alije

  neko

  neciljno

  stanje

  bolje,

  bolj

  obetajo

  e

  od

  drugega

  pa

  imenujemo

  informirano

  iskanje(informed,heuristicsearch)(najprejnajbolji,A*).

  Splonastrukturavsehalgoritmov:

  1. Createstartpointnode,pushontoopenlist

  2. Whileopenlistisnotempty

  A. Popnodefromopenlist(callitcurrentNode)

  B. IfcurrentNodecorrespondstogoal,breakfromstep2

  C. Createnewnodes(successorsnodes)forcellsaroundcurrentNodeandpushthem

  ontoopenlist

  D. PutcurrentNodeontoclosedlist

 • 7/25/2019 TINR Skripta Predavanj 5

  12/26

  [email protected],draftv09,PeterPeer++ 82

  Algoritmisedejanskomedsaborazlikujejopoodloitvi,katerovozlieizmnoicemejnihvozli bo

  raziskalvnaslednjemprehoduskozizanko.Najprejvglobinobotakovzeltistovozlie,kiaka

  najmanjasa.Najprejvirinotistovozlie,kiakanajve asa.Najprejnajboljitistovozlie,kije

  najblijecilju.Dijkstrinalgoritembovzeltistovozlie,kijenajceneje.A*patistovozlie,kijeblizu

  ciljuinpoceni.

  Najprejvglobino

  Iskanjesetakojpodavnajglobjidelsveta,vsedoklernepridevvozlie,kjernimamonaslednika.

  Ilustrirajmokonkretenprimernaenostavnembinarnemdrevesu:

  IskanjeseizvajapoprincipuLIFO(lastinfirstout)vrste(sklad),sajsenazadnjeobiskanovozlie

  vzamekotizhodiezaiskanjenovegavozlia.Tojezagotovonajglobje,sajjezaennivoglobjeod

  stara,kijebilprejnajglobjevozlie.Svetlosiveregijeoznaujejodelesveta,kienisobilipreiskani.

  Preiskanavozlia,kinimajonepreiskanihpotomcevzbriemoizspomina.Vozlianaglobini3

  nimajopotomcev,Mpajeciljnovozlie.

  Kajlahkosklepamoizprikazanega?

  eniredundantnihpotiinsenahajamovkonnemsvetu,potemjealgoritempopolen,sajboslejali

  prejraziskalvsavozlia.Vprimeruneskonnegasveta,kjernaletimonaneskonnopot,kine

  vsebujeciljnegavozlia,algoritemsevedanipopolen.

  Algoritemnioptimalen,sajboraziskalcelotnolevopoddrevokorenskegavozlianazgornjisliki,pa

  epravjeciljvozlieCpolegrecimovozliaJ.AlgoritembotorejnaelkotciljvozlieJ,kini

  najbolja,najceneja,optimalnareitev.

 • 7/25/2019 TINR Skripta Predavanj 5

  13/26

  [email protected],draftv09,PeterPeer++ 83

  asovnakompleksnostjeO(bm),karnispodbudno.Jepazatospodbudnaprostorskakompleksnost,

  kijeO(bm).

  Najprejvirino

  Grezaenostavnostrategijo,kjernajprejraziemokorenskovozlie,natovsenjegovepotomce,natopotomcepotomcevitd.Torej,predenraziemokaterokolivozlienanaslednjiglobini,

  raziemovsavozlianatrenutniglobini.Oglejmosituditukajprimernaenostavnembinarnem

  drevesu:

  Tukajsezamnoicomejnihvozli uporabljaFIFO(firstinfirstout)vrsta,torejnovavozliagredo

  vednonakonecvrste,staravozlia,kiimajonijoglobinoodnovih,paraziemonajprej.

  Kajlahkosklepamoizprikazanega?

  Algotitemjepopolen,sajejenajplitvejeciljnovozlienanekikonniglobinid,gaboalgoritem

  nael,obpredpostavki,dajevejitvenifaktorbkonen.

  Algoritemjeoptimalen,ejecenavsakepoti,vejitveenaka.

  TakoasovnakotprostorskakompleksnoststaO(bd).Tonispodbudnainformacija.Velja,dajeza

  algoritemspominskazahtevnostcelovejiproblemodasaizvajanja.Vzemimo,daimamob=10,na

  sekundoustvarimo1milijonvozli,vozliepazahteva1000Bspomina.Potempriglobinid=12ustvarimo1012vozli,porabimo13dniter1PB(petabajt=1000terabajt)spomina.Torej,lahko

  akamo13dni,vendartaknegaspominanimamonavoljo.

  Vsplonemvelja,daiskalnihproblemov,kiimajoeksponentnokompleksnostnemoremoreitiz

  neinformiranimimetodami,izjemasomajhniprimeri.

  Oglejmosieenprimerdelovanjaalgoritmanajprejvirinovenostavnemsvetuigre:

  Iskanjesejezaelovsredini,ciljjeoznaenzX.Algoritemnajprejpregledavsavozlia(mone

  premikemedcelicami),kisonarazdaljienegakorakaodsredia,natovsavozlianarazdaljidveh

  korakovintakovsedocilja.Svetlosivecelicenaslikisovmnoicimejnihvozli,temnosivepav

 • 7/25/2019 TINR Skripta Predavanj 5

  14/26

  [email protected],draftv09,PeterPeer++ 84

  mnoiciraziskanihvozli.Puicepredstavljajokazalcenastarastrukture,kibijolahkozapisalo

  kot:

  classPlannerNode

  {

  public:PlannerNode*m_pParent;

  int m_cellX,m_cellY;

  }

  Naslikisoodebeljenoprikazanepuice,kipredstavljajoreitevpreiskovanja,gledenazgornjo

  strukturopasousmerjeneodciljakizhodinicelici.

  Sevedaobstajajotudidrugeneinformiranemetode(najprejvglobinozomejitvijoglobine(depth

  limitedsearch),iterativnopoglabljanje(iterativedeepening),dvosmernoiskanje(bidirectionalsearch)),kipanasvtemtrenutkunezanimajo(vnadaljevanjusibomoogledalieobljubljen

  neinformiranDijkstrinalgoritem),sajteimoktemu,dabomorazumelialgoritemA*,kateregabomo

  spoznalidetaljno.Opisanaalgoritmanamre edovoljdobroosvetlitaosnove,kisopotrebneza

  razumevanjepreiskovanja.

  Najprejnajbolji

  Taalgoritemspadatorejmedinformiranemetodeingradinaalgoritmunajprejvirino.Uporablja

  namre specifinoznanjeoproblemu,dapospeiprocesiskanja:izraunarazdaljovsakegavozlia

  docilja(tojehevristinafunkcija)innarediprioritetnovrsto,kjeruredivozliagledenatorazdaljo.

  Vpovprejujevelikohitrejiodalgoritmanajprejvirino,hkratipapotrebujetudidostimanj

  spomina.Pokaimotonaeuporabljenemprimeru:

  Sevedapaalgoritemlenitakoidealen,sajselahkousmeripopoti,kininujnonajbolja:

 • 7/25/2019 TINR Skripta Predavanj 5

  15/26

  [email protected],draftv09,PeterPeer++ 85

  Iskanjevstrukturibrezredundantnihpotioziromaobizloevanjuletehjepopolno,esenahajamo

  vkonnemsvetu.Algoritemvtemprimeruvednonajdereitev.

  Algoritemtorejnioptimalen,sajnejami,dabonaeloptimalno,najboljopot.Vveiniprimerovpa

  jeuinkovit.

  VnajslabemprimerustaasovnainprostorskakompleksnostO(bm),karnezveniravnospodbudno,

  vendarlahkozdobro,ustreznohevristinofunkcijokompleksnostve kotoitno(dokazanona

  primerih)zmanjamo.Vsplonemjesevedavelikostniredzmanjanjaodvisenodkonkretnega

  problemainsamehevristinefunkcije.

  Dijkstrinalgoritem

  Dijkstrinalgoritemimenujemotudialgoritemnajprejvirinoobrazlinihcenahpoti(uniformcost

  search).Zarazlikoodalgoritmanajprejvirino,Dijkstrinalgoritemnajdeoptimalnoreitevtudi,e

  cenevejitevnisoenake.Taalgoritemvodievidencoocenipotiodzaetnegavozliadodanega

  vozliaintakovednovnadaljevanjuiskanjaizberetistovozlieizmnoicemejhnihvozli,kidodanajmanjoceno.Mnoicamejnihvozlijetorejurejenaprioritetno.Takobirecimovprej

  uporabljenistrukturiPlannerNodemoralidodatispremenljivko,kibihranilavrednost,cenood

  zaetnegavozliadotegavozlia.

  Vkontekstuprejprikazanegasvetaigre,bitakodiagonalniprehodlahkopredstavljaldodatnoceno,

  sajdejanskoprepotujemovejorazdaljo.BistvenaprednostDijkstrinegaalgoritmapaje,dasezna

  spopadatizrazlinouteenimiregijamivnaemsvetu.Takolahkorecimorazlineuteinaterenu

  pomagajoagentu,daseizognedoloenimdelomsveta.Tiuteenidelilahkopredstavljajopotrebo

  pododatniporabivirovalipakaknotveganje,recimo,danaslahkotamvidisovranik.Algoritma

  najprejvirinoinnajprejnajboljipoznatazgoljkonceptprehodnihinneprehodnihregij,kjerimajoprehodneregijeenakoute,ceno.Slednjaalgoritmalahkoenostavnoreeta:ejevozlieebilo

  ustvarjenozanekdel,recimoceliconaegasveta,potemnipotrebepoponovnempregledutega

  vozlia.Dijkstrinalgoritemteganemorerei,namestotegamorapreveriti,alijenovapotdotega

  vozliabolja,torejcenejakotprejnjapot.

  Primer?Recimo,daimamonaslednjecestnepovezaveinelimopritiizskrajnolevegamestav

  skrajnodesnega:

 • 7/25/2019 TINR Skripta Predavanj 5

  16/26

  [email protected],draftv09,PeterPeer++ 86

  NaslednikaodmestaAstamestiBinC,kiimataceno(recimorazdaljovkm)80in90.Kerimapot

  skozimestoCzaenkratnajcenejoceno,nadaljujemoiskanjeiznjegadalje.DapridemovmestoD

  nastakostane80+97=177.SedajjenajcenejapottistadomestaB,zatoiemoiznjegadaljein

  dobimo99+211=310.CiljnovozlieEsmotorejustvarili,vendarnaalgoritemenikonalzdelom,

  zatorazieepotizmestaDnaprejindobiceno80+97+101=278zapotdociljnegavozliaE.Sedaj

  algoritempreveri,alijetapotboljaodprejnje.Kerje,prejnjopotzanemari.

  Algoritemjetorejvsplonemoptimalen.

  Popolnostjezajamenale,ejevsakacenavejaodnekemajhnepozitivnekonstante.Kerje

  algoritmupomembnalecenapoti,nepatuditevilokorakov,senamre lahkoobcenahpoti0

  ujamevneskonnozanko.Sevedapamorabitifaktorvejitvebkonen.

  Kompleksnostizaradilastnostialgoritma,dagavodicenainneglobina,nemoremoenostavno

  izrazitiskoliinamabind.ZatosC*oznaimocenooptimalnepotiterpredvidevajmo,davsaka

  povezavastanevsaj.Potemjevnajslabemprimeruasovnainprostorskakompleksnostenaka

  /,karpajelahkovelikove kotO(bd).Zakaj?Taalgoritemlahkorecimopreievelika

  poddrevesazmajhnimicenami,predenbozaelpreiskovatipotizvelikimi,amogoeuporabnimi

  cenami.e

  bi

  vse

  cene

  bile

  enake,

  potem

  iz

  /dobimo

  b

  1+d

  ,kar

  pomeni,

  da

  dobimo

  ve

  jo

  kompleksnostkotprialgoritmunajprejvirinoinsicerzaradidejstva,daDijkstrinalgoritempreveri

  tudivsavozlianaglobinid+1,ebisluajnonaelnatejglobiniekaknocenejoreitev.

  A*

  AlgoritemA*reiveinoproblemovalgoritmovnajprejvirino,najprejnajboljiinDijkstrinega

  algoritma.Vosnoviporabivelikomanjspomina,zaiskanjereitvepapotrebujevelikomanjasa

  (manjciklovCPE).Polegtegajami,danajdeoptimalnoreitev,obpredpostavki,dauporabljamo

  sprejemljivohevristinofunkcijo.Sprejemljivahevristinafunkcijajefunkcija,kinikolinepreceni

  dejanskecenepotidocilja.(Priiskanjuvgrafujepogojmalostroji,sajpravi,damorabiti

  hevristinafunkcijatudikonsistentna:zavsakovozlieninvsakeganjegoveganaslednikanvelja,

  daocenaceneizvozliandociljanini vejakotcenakorakaiznvnplusocenjenacenaizndo

  cilja.)Nasreoocenarazdaljenikolineprecenidejanskecenepoti.Takoborecimocilj,kijedvecelici

  stranodnaetrenutnepozicijebildoseenvdvehalive korakih(ejerecimovmesovira),zagotovo

  panevmanjkorakih.Obtaknihevristinifunkcijijealgoritemtudipopoln.

  A*torejzdruujealgoritmanajprejnajboljiinDijkstrinalgoritemtako,dapriizraunucene

  upotevatakodanocenokottudihevristinoceno.Danacenajedejanskacenapotiodzaetnega

  vozliapavsedotrenutnegavozlia,torejdovozlia,kjersetrenutnonahajamo(toizhajaiz

  Dijkstrinegaalgoritma).Hevristinacenapapodajaocenjenocenoiztrenutnegavozliadocilja(to

 • 7/25/2019 TINR Skripta Predavanj 5

  17/26

  [email protected],draftv09,PeterPeer++ 87

  sevedaizhajaizalgoritmanajprejnajbolji).A*imatakomnoicomejhnihvozli sortiranopokonni

  ceni,kijodobimopoenabi:

  konnacena=danacena+(hevristinacena*hevristinaute)

  Utenamdajemonost,daposameznicenidamovejoteo.Vsplonembomozutejovejoodenadalivejoteohevristinioceni,zutejomanjoodenapadanioceni.

  esedajpogledamodelovanjealgoritmaA*naproblemu,kjerjealgoritemnajprejnajboljizatajil,

  dobimooptimalnoreitev:

  AlgoritemA*vpsevdokodibiizgledaltakole:

  1)createtherootNode: setitsxandytothestartPoint setitsparenttoNULL setitsfinalCost=givenCost+heuristicCost

  2)pushrootNodeintoopen

  3)whileopenisnotempty

  a)popthenodewiththebestfinalCostfromopenandassignittocurrentNode

  b)ifcurrentNode'sxandyareequaltothegoalPoint,then//Note:wecantraversethroughtheparentsofcurrentNode pushthenodesthatarepartofthepathintosolution breakfromstep3

  //Note:anodehas8pointsarounditwhichcanbeusedtocreateminof0and// maxof8successorc)foreverynearbyPointaroundthecurrentNodedothefollowing

  i)ifthisnearbyPointisinaspotthatisillegalsuchasawall,then skiptothenextnearbyPoint

  ii)createsuccessorNode: setitsxandytothenearbyPoint setitsparenttobecurrentNode

  setitsfinalCost=givenCost+heuristicCost

 • 7/25/2019 TINR Skripta Predavanj 5

  18/26

  [email protected],draftv09,PeterPeer++ 88

  iii)ifanodeforthisnearbyPointhasbeencreatedbefore,then//Note:toseewhetherornotanodeisinfactbetterthantheother,// wehavetocomparetheirgivenCost ifsuccessorNodeisbetterthanoldNode,then

  poptheoldNodeanddeleteit

  elseskiptothenextnearbyPoint

  iv)pushsuccessorNodeintoopen

  d)pushthecurrentNodeintoclosed

  4)ifthewhileloopcompleteswithoutfindingthegoal,thegoalPointisunreachable

  KompleksnostbilahkopoenostavljenozapisalikotO(bd),kjerjerelativnanapakameddejansko

  cenoh*inocenjenocenoh:=(h*h)/h*.Zapisanosamoposebiniravnospodbudno,vendarvpraksiuporabadobrehevristinefunkcijezagotavljaneverjetneprihrankevasuinprostoru.

  Bimalopotestiralialgoritme?

  assamposebininajvejapomanjkljivostalgoritmaA*.Kerhranivsavozliavspominu(kotvsi

  algoritmi,ki

  preiskujejo

  grafe),

  algoritmu

  A*

  veliko

  prej

  zmanjka

  prostora

  kot

  asa.

  A*

  tako

  ni

  primerenzazeloobseneprobleme.Sevedapaobstajajoeboljialgoritmi,kireijoproblem

  prostora,obtemostajajooptimalniinpopolni,porabijopanekajve asa.Dajmojihnekajlenateti:

  A*ziterativnimpoglabljanjem(iterativedeepeningA*IDA*),rekurzivninajprejnajboljialgoritem

  (recursivebestfirstsearchRBFS),prostorskoomejenA*(memoryboundedA*MA*),

  poenostavljenMA*(simplifiedMA*).

  Minimaxiskanje

  Torejzakajeenalgoritemiskanja,ejeA*tistipravi?Pridebatioagentihsmoizpostavilidejstvo,

  daupotevamotudistanjeokolja,kipaselahkomedagentovimiakcijamispreminja.Takovelja,da

  eigramoprotinasprotniku(alizzaveznikom)vrecimoizmenjujoemsizaporedjuakcij(turntaking,

 • 7/25/2019 TINR Skripta Predavanj 5

  19/26

  [email protected],draftv09,PeterPeer++ 89

  twoplayer,deterministicgame,zerosumgameofperfectinformation(fullyobservable

  environments))(recimokriciinkroci,ah),potemakcijenasprotnikavplivajonastanjeokolja,

  slednjesejenapodlaginasprotnikoveakcijespremenilointakoagentovaodloitevizprejnjega

  korakamogoenive optimalna.

  Taknemuiskanjupravimosovranoiskanje(adversialsearch,games(mathematicalgametheory),economies),skaterimreujemoprobleme,kinastanejoprinartovanjuvsvetu,kjerostaliagentjes

  svojiminartiruijonartnenaegaagenta.Opravkaimamotorejznepredvidljiviminasprotniki,zato

  moramopoiskati(re)akcijonavsakomonoakcijonasprotnika.Hkrativelja,daesmoasovno

  omejeniinzatonemoremonajtioptimalnereitve,jomoramoaproksimirati.Tostabistvenirazlikis

  prejspoznanimialgoritmizaiskanje.

  Iskalnodrevoprirecimoahuima35100vozli (povprenotevilomonihpoteznavsakemkorakuje

  35,igrapatrajapovpreno50potezvsakegaigralca).Pritaknihigrah,kotmarsikdajvrealnem

  svetu, moramozatozagotovitinekosmiselnoreitev,keroptimalnereitvenimogoedobitiv

  doglednemasu.

  Minimaxiskanjejetorejtehnika,kiomogoaizbordobrereitveobomejenemasu.Imejedobilapo

  konceptudvehigralcev,edenjeMax,drugiMin.Maxjevednoprvinavrsti,potempastanavrsti

  edenzadrugim,vsedoklernepridemodokoncaigre,kjerustreznonagradimozmagovalca,

  kaznujemoporaenca.Iskalniproblemlahkoformalnopredstavimoznaslednjimielementi:

  Zaetnostanje.

  Definiranigralec,kijenavrstivdoloenemstanju.

  Mnoicamonihakcijvdoloenemstanju.

  Definiranrezultatakcije.

  Testkonnosti(terminaltest),kipove,alisejeigrakonalaaline.Stanjavkaterihseigra

  konaimenujemokonnastanja.

  Ocenjevalnafunkcija(utility,objective,payofffunction)definirakonnonumerinovrednost

  igre,kisezakljuivkonnemstanju.Ocenarazkrijezmagovalca.(Prikricihinkrocihsoto

  recimovrednosti0,1ali1,priahu0,1,1/2.)

  Zaetnostanje,akcijeinrezultatiakcijdefinirajodrevoigrevozliasostanjaigre,povezavepaso

  moneakcije.Zaprimerkricevinkrocevbidrevoizgledalotakole:

 • 7/25/2019 TINR Skripta Predavanj 5

  20/26

  [email protected],draftv09,PeterPeer++ 90

  IzzaetnegastanjaimaMax9monihakcij.VisokevrednostiocenjevalnefunkcijesodobrezaMaxa,

  nizkevrednostipazaMina(karjerazlogzapoimenovanje).Relativnogledanojedrevoigremajhno:

  9!=362.880konnihvozli.Zaahjihjeetoliko,dalahkonataknodrevogledamolekotna

  teoretinikontrukt,kigavpraksi nimogoerealizirati.NegledenavelikostdrevesapaimaMax

  nalogopoiskatidobropotezo.

  Globinopritehdrevesihpojmujemomalcedrugae,sajglobinoeneakcije(onemovedeep)

  okarakteriziramozenoakcijoMaxainenoMina(halfmove,ply).

  Minimaxvrednost(minimaxvalue)lahkoizrazimokot:

  njevozlie,stanjedrevesa,sjenaslednikvozlianponekiakciji.Strategijaminimaxaseobnese

  dobro,eobaigralcaigrataoptimalno,eMinrecimoigraneoptimalno,boMaksigralebolje.e

  torejigramoprotineoptimalnimnasprotnikom,jemogoeboljeuporabitikaknodrugostategijoin

  neminimax.Sevedapatedrugestategijepotemigrajoslabeprotioptimalnimnasprotnikom.

  Dapridemodozapisaalgoritma,sinajprejoglejmoprimernanekitrivialniigri,kiimaleglobinoene

  akcijedokonnihvozli:

 • 7/25/2019 TINR Skripta Predavanj 5

  21/26

  [email protected],draftv09,PeterPeer++ 91

  KonnavozliaprikazujejoocenezaMaxa,ostalavozliasooznaenazminimaxvrednostmi

  (slednjepripiemo,kogremopopotinazajnavzgor,rekurzivno).Najboljapoteza(minimaxdecision)

  Maxajea1,sajvodidostanjaznajvejominimaxvrednostjo,najboljapotezaMinapajenatob1,saj

  vodidostanjaznajmanjominimaxvrednostjo.

  Algoritemtorejizraunaminimaxodloitev(najboljopotezo)izdanegastanjazenostavnimrekurzivnimizraunomminimaxvrednostinadsvojiminasledniki.Algoritemvosnovinaredipopolno

  iskanjepoprincipunajprejvglobino(temuprimernesopotemtudinjjegovekarakteristike,sto

  razliko,dajetaalgoritemoptimalen).Zaradiznaneasovnekompleksnostijezaveinoiger(zaah

  zagotovo)algoritemnepraktien,vendarpostavljadobretemeljezamatematinoanalizoigerter

  boljpraktinealgoritme.

  Algoritemminimaxiskanja:

  Alfabetarezanje

  Problemminimaxiskanjajetorej,dajetevilostanjigre,kijihmorapreiskati,eksponentnogledena

  globinodrevesa.aleksponentanemoremoeliminirati,vendargalahkouinkovitorazpolovimo.

  Rezanje(pruning)namnamre omogoa,daignoriramodeledrevesa,kinevplivajonaodloitev.Takozagotovopospeimosamoizvajanje,najdemopaenakoreitevkotminimaxmagoritem.

  Oglejmosi,karnazgornjemprimeru,kakolahkonapodlagiuporabeznaneinformacijepridemodo

  reitve,nedabimoralipregledaticelodrevo:

 • 7/25/2019 TINR Skripta Predavanj 5

  22/26

  [email protected],draftv09,PeterPeer++ 92

  Zaradilastnostiminimaxavprimeru(d)nimasmislagledativrednostipreostalihdvehvozli.V

  primeru(f)paimamovkorenskemvozliukljubvsemuenakoreitevkotprejzuporabominimax

  algoritma.(Vidimopalahkotudi,dajemonostrezanjaodvisnatudiodvrstnegaredaobiska

  naslednikov.)Nacelotolahkogledamotudikotnapoenostavitevenabeminimaxa:

  minimax(koren)=max(min(3,12,8),min(2,x,y),min(14,5,2))

  =max(3,z,2) z2

  =3.

  Zdrugimibesedamijevrednostkorenainstemodloitevalgoritmaneodvisnaodxiny.Sploenkonceptalfabetarezanjatakopravi,daejepotskozivozliemzaigralcaboljaodpotiskozin,

  potemdovozlianvigrinebomonikoliprili:

  Algoritemzaalfabetarezanje,iskanjejedobilsvojeimepodvehparametrih,kiopisujetaomejitve

  obrekurzivnemvraanjupodrevesunavzgor:

  alfa()najvijavrednostigralcaMax,kismojonalidosedajnatokahodloitve

  beta()najnijavrednostigralcaMin,kismojonalidosedajnatokahodloitve.

  Algoritemiskanjavzdrujetidvevrednostiintakojprekinerekurzijovvozliih,kjerjevrednost

  trenutnegavozliaslabaodtrenutnoznanealfaoziromabetavrednosti.enazgornjislikireemo,dajeMax=Player,m=,potemvozliannebomoobiskali,e>n.

 • 7/25/2019 TINR Skripta Predavanj 5

  23/26

  [email protected],draftv09,PeterPeer++ 93

  Algoritemalfabetaiskanja:

  Bistvenarazlikamedteminprejnjimalgoritmomjetorejvvzdrevanjuvrednostiinter

  posredovanjuthedvehvrednostiskozidrevesnostrukturo.

  Minimaxalgoritemustvaricelotenpreiskovalniprostorigre,alfabetaalgoritemnamomogoa

  rezanjevelikihdelovdrevesa,evednopamoravsajdeldrevesapreiskatidokonnihstanj.Ta

  globinavelikokratevednonipraktina,sajsmolahkoomejenisasom.Takoobstajajorecimotudi

  iskalnialgoritmi,kinanekiglobiniuporabijonekohevristinoocenjevalnofunkcijoinsenespuajo

  vglobino.Alirecimoalgoritmivnaprejnjegarezanja(forwardpruning).Vendarotemmogoekdajdrugi.

  3.Predstavitevpreiskovalnegaprostora

  Kotsmoreklinazaetkutegapoglavjasimorasvetagentpredstavitivnekipodatkovnistrukturi,

  medkaterimisovigrahnajpopularnejemree(grid),grafismernihtok(waypointgraphs)in

  navigacijskaomreja(navigationmeshes).Vsakaimasvojeprednostiinslabosti,naprimernost

  uporabepalahkovplivajotudiparametrikotsoanr,tipsveta,teviloagentovipd.

  Mree

 • 7/25/2019 TINR Skripta Predavanj 5

  24/26

  [email protected],draftv09,PeterPeer++ 94

  2Dmreesozelointuitivennainopisasveta,ravnozatopatudizelovelikokratuporabljenkonceptv

  igrah.RecimoRTSigrikotstaAgeofempiresinWarcraftIIIuporabljatamreo.Vsakocelicomree

  oznaimokotprehodnoalineprehodno.Vsakobjektvsvetuigrelahkozavzameenoalive celic.Ker

  jemrea2D,toenepomeni,dajenemoremouporabititudiza3Digre(recimoWarcraftIII).V

  taknemprimeruimamopa leenoviino;takorecimovWarcraftIIInemoremoitipodmostomali

  ezmost(leenoalidrugo).

  Bistveneprednostimreeso:

  Negledenalokacijolikavsvetu,takojvemo,katericelicipripadatalokacija.

  Izpoljubnecelicelahkozeloenostavnodostopamodososednjihcelic.

  Mreedelujejodobrovsvetovih,kjersoobjektilahkodokajdobroporavnaniscelicami.

  Primerevednodobreporavnaveobjektovscelicami:

  Grafismernihtok

  Namestoprehodnikinneprehodnihcelicgrafsmernihtokpodapovezavevsvetu,kisovarneza

  prehod.Takoseagentupripotovanjupotehpovezavahnitrebaobremenjevati,alibonaletelna

  ovire,padelvjarekalizmosta.Smernetokedejanskopredstavljajovozliagrafa,povezavapa

  poveenatannodvevozliiindefiniravarnopotmedtemadvemavozliema.

  Grafzasvet,kigabibilotejeopisatizmreo:

 • 7/25/2019 TINR Skripta Predavanj 5

  25/26

  [email protected],draftv09,PeterPeer++ 95

  Vsakacelicaimatipinoosemsosedov,medtemkojelahkovozliepovezanospoljubnimtevilom

  drugihvozli.Torejsografismernihtokboljfleksibilni.Pravzapravlahkozavsakomreoustvarimo

  ekvivalentengrafsmernihtok,evozliepostavimovcenterprehodnihcelic,vozliapapotem

  poveemozvozliivsosednjihcelicah.

  Sevedapatonepomeni,dajegrafsmernihtokvednoboljaizbira.Vmreinipotrebepododatniinformacijizavodenjeevidenceososednjihcelicah,koordinatitrenutnecelicestadovolj.Vprimeru

  grafasmernihtokpatemunitako(naelomapotrebujemodvapovezanarazredaGraphNodein

  GraphLink),zatolahkozuporabomreezagotovokrepkopriparamopriporabipomnilnika.

  Vozliapalahkohranijotudidodatnoinformacijo,recimoradij,kilahkodefinirairinopovezave,da

  lahkoagenthodipopotimaloboljfleksibilno(nestrogopopovezavi),mogoezintegriranokakno

  nakljunovrednostjo.Obtemrazirjenepovezave,koridorjievednoopisujejopovsemvarnopot.

  Vendarpaveinaigerrajekotirinopotiuporabljapristopohlapnegasledenjapotivpovezaviz

  detekcijotrkov,kiagentaobvarujepredrecimotrkomzoviramialipadcemvluknje.Zatopamorajo

  oblikovalcisvetasevedazagotovitidodatneinformacijeomonihtrkih,recimonevidneravninealiomejujoepovrine/volumne(boundingsurface/volume).

  Enaizmedbistvenihprednostigrafovsmernhtokje,dalahkoenostavnopredstavljajopoljubne3D

  svetove.VelikoFPSiger,kotrecimoUnrealtournamentinHalflife,uporabljapravgrafesmernih

  tok.

  Navigacijskaomreja

  Navigacijskaomrejasopostalavzadnjihletihzelopopularna,sajzdruujejodobrestranimrein

  grafovsmernihtok.

  Izhajajmoizpredstavitvesvetazgrafomsmernihtoknazgornjislikiterpredstavimotasvetz

  navigacijskimomrejem:

  Navigacijskoomrejejesestavljenoizkopicekonveksnihpoligonov(vtemprimerutrikotnikov,nipa

  tonujno).Prednostuporabekonveksnegapoligonajeta,dalahkopoljubnidvetokiznotrajpoligona

  poveemobrezprehodaskozirobpoligona.Torejvsepotiznotrajpoligonapredstavljajovarnepoti

  (kotprimreah).Vsakrobpoligonajealideljenzdrugimpoligonomalipaznobenim.Vprvem

  primeruroboznaujemoenvarenprehod,vdrugempaneprehodnost.

 • 7/25/2019 TINR Skripta Predavanj 5

  26/26

  Odvsehtrehspoznanihstrukturtorejlegrafismernihtoknedefinirajoprehodnihinneprehodnih

  regij.Zatojihoznaimokotnepopolnepredstavitvesveta.Posledinonavigacijskaomrejaoznaimo

  kotpopolnepredstavitvesveta.

  Dodatnaprednostnavigacijskihomreijpredgrafismernihtokjeta,dapovezujejoiskanjepotiin

  detekcijotrkov.Obuporabiohlapnegasledenjavgrafusmernihtoksmoizpostavili,damoramouporabljatidetekcijotrkov.Cenadetekcijesevedastevilomagentovnaraa.Priuporabi

  navigacijskihmrepaselahkozadetekcijotrkanaslonimonaenostavnotestiranjeprehodaez2D

  robpoligona.

  Dodatniviri:

  [1]StuartRussell,PeterNorvig:ArtificialIntelligence:AModernApproach,Pearson,2010.

  http://aima.cs.berkeley.edu

  Naloganavajah:

  Zanalogomorateoddatisvojrazredzascenoinposnetekigralnosti,kjersenasceno

  dodajajoinodstranjujejostvari.Lahkosiceruporabitekakrenkolipristophoete,vanoje,

  davamarhitekturaomogoatakododajanjekotodstranjevanjestvaritekomigranjainnele

  obinicializaciji.

  Vigrododajtevsajenegaagenta(tokedobitezamaksimalnotriagente).

  Vigrododajtepreiskovanjeprostora(neobveznanaloga).