of 37 /37
SEZNAM PREDAVANJ 2014-2015 NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA Kontakt: Naslov: Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana Spletna stran: www.ntf.uni-lj.si E-pošta: [email protected], [email protected] Telefon: 01 470 45 00 Faks: 01 470 45 60 Dekanja: dr. Petra Eva FORTE TAVČER, red.prof. e-pošta: [email protected] Prodekan za študijske zadeve: dr. Jožef MEDVED, izr. prof. Prodekan za znanstveno raziskovalno dejavnost: dr. Barbara SIMONČIČ, red.prof. Prodekan za finančne in gospodarske zadeve: dr. Željko VUKELIĆ, doc. Upravni odbor: dr. Mihael BRENČIČ, izr.prof. Tajnik: VELJKO ZRIMŠEK, univ. dipl. prav. PREDSTAVITEV FAKULTETE NTF je organizirana v petih oddelkih in dekanatu fakultete, povezujejo pa jih študij in raziskave materije (geologija, rudarstvo), združevanje le-teh v materiale (kovine in zlitine, plasti, keramika, kompoziti, naravni tekstilni materiali ...), njihove izdelovalne in predelovalne tehnologije, kot npr. geotehnologija, metalurgija, tekstilstvo, oblikovanje materialov in tekstilij (funkcionalno in umetniško) ter grafika. Izjema je Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko, čigar pristopi k raziskavam ter dosežki in izkušnje na področju metodologij v izobraževanju so prenosljivi tudi na druga področja naravoslovja in tehnike ter prispevajo k dvigu pedagoške kakovosti izvajanja bolonjskih procesov na ostalih izobraževalnih programih fakultete. Povezava naravoslovnih znanj s tehnološkimi zagotavlja diplomantom fleksibilnost pri zaposlovanju v proizvodnem gospodarstvu ter pospešuje razvoj inovativne podjetniške družbe. Diplomanti so vse bolj nepogrešljivi avtonomni členi timskega v znanosti, pa tudi pri prenosu znanja za nove tehnologije in izdelke. Danes zahteva stroka strokovnjaka z obilico posluha za inovativne rešitve. Temu konceptu v celoti sledimo. ODDELKI IN KATEDRE ODDELEK ZA GEOLOGIJO Aškerčeva 12, tel.: 01 470 46 32 faks: 01 470 45 60 Privoz 11, tel.: 01 244 54 00 Predstojnik: dr. Mihael BRENČIČ, izr. prof. Namestnika: dr. MirijamVRABEC, doc. dr. Andrej ŠMUC, izr. prof. Katedra za stratigrafijo, paleontologijo in regionalno geologijo Predstojnik: dr. Andrej ŠMUC, izr.prof. Katedra za aplikativno geologijo Predstojnik: dr. Timotej VERBOVŠEK, izr.prof. Katedra za mineralogijo, petrologijo in materiale Predstojnik: dr. Tadej DOLENEC, red. prof. Inštitut za geologijo ODDELEK ZA GEOTEHNOLOGIJO IN RUDARSTVO Aškerčeva 12, tel.: 01 470 45 00, 01 470 46 10 faks: 01 470 45 60, 01 252 41 05 Predstojnik: dr. Goran VIŽINTIN, doc. Namestnik: dr. Željko VUKELIĆ, doc. Katedra za tehnično rudarstvo in geotehniko Predstojnik: dr. Jakob LIKAR, red. prof. Katedra za strojništvo, transport, elektrotehniko, elektroniko in računalništvo v rudarstvu in geotehnologiji Predstojnik: dr. Željko VUKELIĆ, doc. Katedra za rudarsko merjenje in geofizikalno raziskovanje Predstojnik: dr. Milivoj VULIĆ, izr.prof. Katedra za mehansko procesno tehniko, bogatenje mineralnih in sekundarnih surovin Predstojnik: dr. Jože KORTNIK, doc.

Seznam predavanj NTF 2014-15

 • Author
  lamanh

 • View
  220

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Seznam predavanj NTF 2014-15

 • SEZNAM PREDAVANJ 2014-2015

  NARAVOSLOVNOTEHNIKA FAKULTETA

  Kontakt: Naslov: Akereva 12, 1000 Ljubljana

  Spletna stran: www.ntf.uni-lj.si E-pota: [email protected], [email protected]

  Telefon: 01 470 45 00 Faks: 01 470 45 60

  Dekanja: dr. Petra Eva FORTE TAVER, red.prof. e-pota: [email protected]

  Prodekan za tudijske zadeve: dr. Joef MEDVED, izr. prof.

  Prodekan za znanstveno raziskovalno dejavnost: dr. Barbara SIMONI, red.prof.

  Prodekan za finanne in gospodarske zadeve: dr. eljko VUKELI, doc.

  Upravni odbor: dr. Mihael BRENI, izr.prof.

  Tajnik: VELJKO ZRIMEK, univ. dipl. prav.

  PREDSTAVITEV FAKULTETE NTF je organizirana v petih oddelkih in dekanatu fakultete, povezujejo pa jih tudij in raziskave materije (geologija, rudarstvo), zdruevanje le-teh v materiale (kovine in zlitine, plasti, keramika, kompoziti, naravni tekstilni materiali ...), njihove izdelovalne in predelovalne tehnologije, kot npr. geotehnologija, metalurgija, tekstilstvo, oblikovanje materialov in tekstilij (funkcionalno in umetniko) ter grafika. Izjema je Oddelek za kemijsko izobraevanje in informatiko, igar pristopi k raziskavam ter doseki in izkunje na podroju metodologij v izobraevanju so prenosljivi tudi na druga podroja naravoslovja in tehnike ter prispevajo k dvigu pedagoke kakovosti izvajanja bolonjskih procesov na ostalih izobraevalnih programih fakultete. Povezava naravoslovnih znanj s tehnolokimi zagotavlja diplomantom fleksibilnost pri zaposlovanju v proizvodnem gospodarstvu ter pospeuje razvoj inovativne podjetnike drube. Diplomanti so vse bolj nepogreljivi avtonomni leni timskega v znanosti, pa tudi pri prenosu znanja za nove tehnologije in izdelke. Danes zahteva stroka strokovnjaka z obilico posluha za inovativne reitve. Temu konceptu v celoti sledimo. ODDELKI IN KATEDRE

  ODDELEK ZA GEOLOGIJO Akereva 12, tel.: 01 470 46 32

  faks: 01 470 45 60 Privoz 11, tel.: 01 244 54 00

  Predstojnik: dr. Mihael BRENI, izr. prof. Namestnika: dr. MirijamVRABEC, doc.

  dr. Andrej MUC, izr. prof. Katedra za stratigrafijo, paleontologijo in

  regionalno geologijo Predstojnik: dr. Andrej MUC, izr.prof. Katedra za aplikativno geologijo Predstojnik: dr. Timotej VERBOVEK, izr.prof. Katedra za mineralogijo, petrologijo in materiale Predstojnik: dr. Tadej DOLENEC, red. prof. Intitut za geologijo

  ODDELEK ZA GEOTEHNOLOGIJO IN

  RUDARSTVO Akereva 12, tel.: 01 470 45 00, 01 470 46 10

  faks: 01 470 45 60, 01 252 41 05

  Predstojnik: dr. Goran VIINTIN, doc. Namestnik: dr. eljko VUKELI, doc. Katedra za tehnino rudarstvo in geotehniko Predstojnik: dr. Jakob LIKAR, red. prof. Katedra za strojnitvo, transport, elektrotehniko, elektroniko in raunalnitvo v rudarstvu in geotehnologiji Predstojnik: dr. eljko VUKELI, doc. Katedra za rudarsko merjenje in geofizikalno raziskovanje Predstojnik: dr. Milivoj VULI, izr.prof. Katedra za mehansko procesno tehniko, bogatenje mineralnih in sekundarnih surovin Predstojnik: dr. Joe KORTNIK, doc.

 • ODDELEK ZA KEMIJSKO IZOBRAEVANJE

  IN INFORMATIKO Vegova 4, tel.: 01 251 43 26

  faks: 01 425 86 84

  Predstojnica: dr. Vesna FERK SAVEC, izr. prof.

  Namestnica: dr. Bojana BOH, red. prof. Katedra za kemijsko izobraevanje in informatiko Predstojnica: dr. Katarina Senta WISSIAK GRM, doc. Katedra za naravoslovno-tehnino informatiko Predstojnica: dr. Bojana BOH, red. prof. Osrednji specializirani informacijski center

  za naravoslovje Vodja: mag. Irena Sajovic, bibliotekar Mednarodni center za kemijske tudije Direktorica: dr. Aleksandra KORNHAUSER, red. prof. ODDELEK ZA MATERIALE IN METALURGIJO Akereva 12, tel.: 01 470 45 00, 01 470 46 08 Lepi pot 11, tel.: 01 200 04 00

  Predstojnik: dr. Primo MRVAR, red. prof. Namestnika: dr. Botjan MARKOLI, red. prof. dr. Joef MEDVED, izr. prof. Katedra za toplotno tehniko Predstojnik: dr. Borut KOSEC, red. prof. Katedra za metalografijo Predstojnik: dr. Botjan MARKOLI, red. prof. Katedra za metalurko procesno tehniko Predstojnik: dr. Joef MEDVED, izr. prof . Katedra za preoblikovanje materialov Predstojnik: dr. Goran KUGLER, izr.prof. Katedra za livarstvo Predstojnik: dr. Primo MRVAR, red. prof. Katedra za inenirske materiale Predstojnik: dr. Milan BIZJAK, red. prof.

  ODDELEK ZA TEKSTILSTVO Snenika 5, tel.: 01 200 32 00

  faks: 01 425 31 75 Predstojnik: dr. Andrej DEMAR, izr. prof. Namestnik: dr. Sabina BRAKO, izr.prof. Katedra za tekstilno in oblailno inenirstvo Predstojnica: dr. Barbara SIMONI, red. prof. Katedra za oblikovanje tekstilij in oblail Predstojnik: Duan KIRBI, red. prof. Katedra za informacijsko in grafino tehnologijo Predstojnica: dr. Diana GREGOR SVETEC, red. prof. Intitut za tekstilno in grafino tehnologijo ter

  oblikovanje Predstojnica: dr. Lidija ERNE, doc. Namestnik: dr. Bla RAT, asist. KNJINICE Knjinica Oddelka za geologijo Akereva 12, tel.: 01 470 45 00, 01 470 46 30 Knjinica je odprta od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure in od 13. do 14.30 ure. Privoz 11, tel.: 01 244 54 04 Knjinica je odprta: ponedeljek, sredapetek od 8.30 do 12. ure, 13. do 15. ure , v torek od 8.30 do 12. ure in od 13. do 16.30 ure. Knjinica Oddelka za geotehnologijo in rudarstvo in Oddelka za materiale in metalurgijo Akereva 12, tel.: 01 470 45 00, 01 470 45 23 Knjinica je odprta vsak dan od 7. do 14. ure in ob ponedeljkih od 14. do 17. ure.

  Knjinica Oddelka za kemijsko izobraevanje in informatiko Vegova 4, tel.: 01 251 74 37 Knjinica je odprta od ponedeljka do petka od 8.30 do 15.30 ure. Knjinica Oddelka za tekstilstvo Snenika 5, tel.: 01 200 32 23 Knjinica je odprta od ponedeljka do petka od 10. do 16. ure.

 • TUDIJSKI PROGRAMI 1. STOPNJE Univerzitetni tudijski program prve stopnje GEOLOGIJA Trajanje tudija: 3 leta tevilo kreditnih tok (ECTS): 180 Strokovni naslov diplomanta: diplomirani inenir geologije (UN)

  diplomirana inenirka geologije (UN) Okrajava strokovnega naslova: dipl. in. geol. (UN) Temeljni cilji programa: Poleg splonih kompetenc visoko izobraenega diplomanta si diplomanti programa Geologija pridobijo predmetnospecifina znanja in kompetence za uspeno delo in poklicno kariero na podroju geologije za: preuevanje celotnega sistema Zemlje in njenih razlinih podsistemov, za samostojno pridobivanje in vrednotenje geolokih podatkov z geolokim kartiranjem, vzorenjem, profiliranjem, za analiziranje in interpretiranje geoloke zgradbe ozemlja in procesov, ki jo oblikujejo, za raziskovanje, vrednotenje in nartovanje izrabe nahajali mineralnih surovin in vodnih virov, za ocenjevanje in vrednotenje tveganja zaradi geolokih in antropogenih pojavov (plazovi, potresi, ugrezanja, poplave, onesnaenja) in za nartovanje sanacijskih ukrepov, za pripravo tehnine geoloke informacije za prostorsko in urbanistino planiranje prostora ter za projektiranje in realizacijo objektov civilne in industrijske infrastrukture (stavb, cest, eleznic, predorov ). Predstavitveni zbornik tudijskega programa je objavljen na spletnih straneh: http://www.ntf.uni-lj.si/og/index.php?page=static&item=855 PREDMETNIK 1. letnik

  Predmet Predavatelj tevilo ur tedensko

  Skupaj KU KT Zimski semester Letni semester

  P V S PU P V S PU

  Gis v geologiji Verbovek Timotej

  2 1 45 3

  Kemija 1 eh Boris 4 1 75 5 Kristalografija Mirti Breda 2 2 60 4 Matematika 1 Janko Brai 4 2 90 6 Fizika 1 Golob Botjan 3 2 75 5 Osnove geologije

  Vrabec Marko, Zupani Nina

  4 3 15* 120 8

  Geomehanika Majes Bojan, Jovii Vojkan

  2 1 45 3

  Mineralogija Mirti Breda 2 4 90 6 Paleontologija Gale Luka 3 3 15* 105 7 Preiskave mineralnih materialov

  Mirti Breda

  3 2 75 5

  Statistika v geologiji

  Nina Zupani

  2 3 75 5

  Uvod v strokovno-raziskovalno delo

  Gale Luka 2 1 45 3

  Skupaj 900 60 * obremenitev za cel semester

 • 2. letnik

  Predmet Predavatelj tevilo ur tedensko

  Skupaj KU KT Zimski semester Letni semester P V S PU P V S PU

  Sedimento- logija

  Vrabec Mirijam 3a 2 65 5

  Statistika v geologiji

  Zupani Nina 2 3c 2 2 70 5

  Metode geolokih raziskav

  Verbovek Timotej

  2d 20* 40 3

  Mineralne surovine

  Mirti Breda Dolenec Tadej Dolenec Matej

  3 2 75 6

  Geofizika Gosar Andrej 2 2b 50 4 Geomehanika Bojan Majes 2d 2b 40 3 Inenirska geologija

  Verbovek Timotej

  2 2b 50 4

  Statigrafija Roi Botjan 4e 50 5 Strukturna geologija in tektonika

  Vrabec Marko 3e 2 70 5

  Geokemija Zupani Nina Verbovek Timotej

  2 2b 50 4

  Geomorfologija muc Andrej 2e 15* 40 3 Pedologija Grman Helena 2d 2b 2* 5* 40 3 Terensko delo 2

  muc Andrej Vrabec Marko Skaberne Dragomir, Verbovek Timotej

  125* 125 4

  Izbirni premet 3 3 90 6 Skupaj 845 60

  a predavanja bodo zakljuena v 12 tednih b vaje (ali seminar) bodo zakljuene v 10 tednih c vaje bodo zakljuene v 13 tednih d predavanja bodo zakljuena v 10 tednih e predavanja bodo zakljuena v 13 tednih * obremenitev za cel semester 3. letnik

  Predmet Predavatelj tevilo ur tedensko

  Skupaj KU

  KT Zimski semester Letni semester P V S PU P V S PU

  Geologija kvartarja

  Botjan Roi

  2 30 3

  Uvod v strokovno raziskovalno delo

  Luka Gale

  2d 2b

  40 3

  Geoloko kartiranje

  Marko Vrabec, Andrej muc

  1 2 45 3

  Regionalna geologija

  Botjan Roi 2

  30 3

  Geologija Slovenije

  Andrej muc 4

  60 6

  Okoljska geologija

  Nina Zupani, Nastja Rogan muc

  4e 25* 75 6

  Geologija krasa Mihael Breni 2d 6* 14* 40 3 Izbirni predmet 1

  2d 2b

  40 3

 • Hirdogeologija Mihael Breni 3e 5* 2e 70 5 Terensko delo 3

  Botjan Roi, Andrej muc, Mihael Breni,

  225* 225 8

  Diplomsko delo Mentor 80* 80 8 Izbirni predmet (1 ali 2)

  4d 4b 80 9

  Skupaj 815 60 a predavanja bodo zakljuena v 12 tednih b vaje (ali seminar) bodo zakljuene v 10 tednih c vaje bodo zakljuene v 13 tednih d predavanja bodo zakljuena v 10 tednih e predavanja bodo zakljuena v 13 tednih * obremenitev za cel semester Izbirni predmeti 2. in 3. letnik

  Predmet Predavatelj tevilo ur tedensko

  Skupaj KU KT

  P V S D Fizikalna kemija Lah Jurij 3 45 3 Geomedicina Zupani Nina,

  Rogan muc Nastja 2 1

  45 3

  Inenirska geologija pri posegih v prostor

  Fifer Bizjak Karmen 1 1 1

  45 3

  Matematika 2 Brai Janko 4 2

  90

  6

  Mikrofacies karbonatov in klastitov

  Roi Botjan, Vrabec Mirjam, muc Andrej

  1 2 1 30*

  90 6

  Osnove mikroskopije rud

  Dolenec Tadej, Dolenec Matej, Herlec Uro

  1 2

  45 3

  Osnove seizmologije Gosar Andrej 2 1 45 3 Paleontoloki praktikum

  Gale Luka 1 1 15*

  45 3

  Praksa Zupani Nina 1 2 2 15* 90 6 Projektno delo enur Curk Barbara 1 2 2 15* 90 6 Raba prostora in ocena vplivov na okolje

  enur Curk Barbara 1 1 1

  45 3

  Vulkanologija Vrabec Mirjam, Zupani Nina

  1 1 60*

  90 6

  Zgodovina geologije Breni Mihael 2 1 45 3 * obremenitev za cel semester

 • Univerzitetni tudijski program prve stopnje GEOTEHNOLOGIJA IN RUDARSTVO Trajanje tudija: 3 leta tevilo kreditnih tok (ECTS): 180 Strokovni naslov diplomanta: diplomirani inenir geotehnologije in rudarstva (UN) diplomirana inenirka geotehnologije in rudarstva (UN) Okrajava strokovnega naslova: dipl. in. geotehnol. in rud. (UN) Temeljni cilji programa: Evropski inenirski programi naj bi bili vsaj na primerljivi stopnji, kot so ameriki. Tako tudi program Geotehnologija in rudarstvo zagotavlja naslednje kvalifikacijske atribute oz. kompetence: temeljno strokovno znanje na podroju rudarstva in geotehnologije, dopolnjeno z izbranimi znanji s podroja naravoslovja, tehnike, managementa in informacijsko komunikacijske tehnologije, sposobnost razumevanja in teoretinega utemeljevanja strokovnih tem, aplikacija metod, sposobnost povezovanja naravoslovnih znanj z znanjem drugih inenirskih strok, sposobnost samostojnega dela na aplikativnih projektih v rudarstvu in geotehnologiji, sposobnost razumevanja geolokih danosti pri nartovanju in gradnji objektov ter razumevanje geomehanskih merjenj pri nartovanju in gradnji objektov, sposobnost optimalne uporabe strojnih naprav pri nartovanju in gradnji objektov. Ob tem je za diplomanta pomembno poznavanje poslovanja podjetja glede na prihodke in stroke gradenj objektov, pridobivanja mineralnih surovin itn. ob upotevanju okoljevarstvenih problemov in za nartovanje posegov v okolje ob minimalnih kodljivih posledicah za prostor in ljudi.

  Predstavitveni zbornik tudijskega programa je objavljen na spletnih straneh: http://www.ntf.uni-lj.si/ogr/index.php?page=static&item=715 PREDMETNIK 1. letnik

  Predmet Predavatelj tevilo ur tedensko

  Skupaj KU KT Zimski semester Letni semester

  P V S PU P V S PU Matematika I Brai Janko 4 2 90 6 Fizika I Golob Botjan 3 2 75 5 Kemija I eh Boris 4 1 75 5 Mehanika I Koc Pino 3 2 75 5 Geometrija v inenirstvu I

  Vuli Milivoj 3 2 75 5

  Raunalnitvo in informatika

  Boh Bojana, Viintin Goran, Vukeli eljko

  2 2 60 4

  Matematika II Brai Janko 4 2 90 6 Fizika II Golob Botjan 3 2 75 5 Kemija II eh Boris 2 1 45 3 Mehanika II Koc Pino 3 3 90 6 Geometrija v inenirstvu II

  Vuli Milivoj 3 2 75 5

  Geologija z mineralogijo in petrologijo

  Mirti Breda 3 2 75 5

  Skupaj 840 60 2. letnik

  Predmet Predavatelj tevilo ur tedensko

  Skupaj KU KT Zimski semester Letni semester

  P V S PU P V S PU Ekonomika in organizacija dela v geotehnologiji in rudarstvu I

  Dervari Evgen 2 2 60 4

  Elektrotehnika I Vukeli eljko, Dervari Evgen

  2 2 60 4

  Nija geodezija I

  Vuli Milivoj 2 1 10* 55 4

  Mehanika tal I Likar Jakob 2 2 60 4 Trdnost Koc Pino 3 2 75 4 Inenirska geologija in hidrogeologija

  enur-Curk Barbara, Viintin Goran

  3 3 90 6

 • Osnove strojnitva I

  Vukeli eljko 2 1 45 4

  Ekonomika in organizacija dela v geotehnologiji in rudarstvu II

  Dervari Evgen 2 2 60 4

  Nija geodezija II

  Vuli Milivoj 2 1 5* 50 4

  Mehanika tal II Likar Jakob 2 1 45 4

  Raunalnitvo in informatika

  Boh Bojana, Viintin Goran, Vukeli eljko

  2 2 60 4

  Osnove strojnitva II

  Vukeli eljko 2 3 75 4

  Izbirni sklop 10 Skupaj 60 * pri predmetu Nija geodezija I in II je navedeno t. ur terenskega dela, ki se izvaja v semestru. Izbirni predmeti (ki se izvajajo v tudijskem letu 2013/14) v drugem in tretjem letniku

  Predmet Predavatelj tevilo ur tedensko

  Skupaj KU KT Zimski semester Letni semester

  P V S PU P V S PU Geotehnine konstrukcije

  Likar Jakob 3 2 1 90 6

  Uporabna geofizika

  Viintin Goran 3 2 75 4

  Strokovna angleina

  Zalaznik Nika 3 1 60 4

  Gradiva Zajc Andrej 3 3 90 6 Elektrotehnika II

  Vukeli eljko, Dervari Evgen

  2 2 60 4

  3. letnik

  Predmet Predavatelj tevilo ur tedensko

  Skupaj KU KT Zimski semester Letni semester

  P V S PU P V S PU Mehanska procesna tehnika

  Kortnik Joe 3 3 90 6

  Globinsko vrtanje I

  Vukeli eljko 2 2 60 4

  Mehanika kamnin

  Likar Jakob 3 1 1 75 6

  Temeljenje objektov

  Likar Jakob 3 3 90 6

  Modeliranje in simulacije

  Viintin Goran, Vuli Milivoj

  2 2 60 4

  Ravnanje z okoljem

  Kortnik Joe 2 1 45 4

  Globinsko vrtanje II

  Vukeli eljko 2 1 45 4

  Tehnino rudarstvo I

  Dervari Evgen 4 2* 90 6

  Merstvo v geotehnologiji in rudarstvu I

  Vuli Milivoj 2 1 45 4

  Izbirni sklop 10 Diplomsko delo 90 6 Skupaj 60 *Pri predmetu Tehnino rudarstvo I so v okviru vaj upotevane tudi ure terenskih vaj.

 • Univerzitetni interdisciplinarni tudijski program prve stopnje GOSPODARSKO GEOINENIRSTVO (NTF + EF) Trajanje tudija: 3 leta tevilo kreditnih tok (ECTS): 180 Strokovni naslov diplomanta: diplomirani gospodarski geoinenir (UN)

  diplomirana gospodarska geoinenirka (UN) Okrajava strokovnega naslova: dipl. gosp. geoin. (UN) Temeljni cilji programa: Program, ki ga bosta izvajali Naravoslovnotehnika fakulteta UL in Ekonomska fakulteta UL, izhaja iz potrebe po usklajevanju programov znotraj evropskega prostora. Je program taknega visokoolskega izobraevanja, ki ustreza sodobnim potrebam gospodarstva in drugim subjektom, ki potrebujejo gospodarstvenike na podroju geoinenirstva v Republiki Sloveniji in EU ter na obmoju jugovzhodne Evrope. Program Gospodarsko geoinenirstvo je edini te vrste v Republiki Sloveniji. Samo v Republiki Sloveniji pridobimo letno okoli 25 milijonov ton energetskih in neenergetskih mineralnih surovin, prav tako letno nastane okoli 15 milijonov ton odpadnih snovi. Vsako leto se kae veja potreba po strokovnjakih, ki imajo rudarsko-geotehnoloka ekonomska znanja, saj le-ti znajo poskrbeti, da bodo pridobljene mineralne surovine, ekonomsko in varno izdelani podzemni prostori ter odpadne snovi odloene tako, da bodo v im manji meri pustile kodljive posledice naemu okolju. Predstavitveni zbornik tudijskega programa je objavljen na spletnih straneh: http://www.ntf.uni-lj.si/ogr/index.php?page=static&item=858 PREDMETNIK 1. letnik

  Predmet Predavatelj tevilo ur tedensko

  Skupaj KU KT Zimski semester Letni semester

  P V S PU P V S PU Inenirska matematika I

  Brai Janko 3 3 90 6

  Tehnina fizika Golob Botjan 5 4 135 9 Mehanika Koc Pino 5 4 135 9 Strokovna in poslovna angleina

  Umek Alenka 3 3 90 6

  Osnove ekonomske analize

  Domadenik Polona

  3 3 90 6

  Inenirska matematika II

  Brai Janko 3 3 90 6

  Merstvo v geoznanosti

  Vuli Milivoj 3 3* 90 6

  Organizacija in management

  Dervari Evgen 3 3 90 6

  Raunalnitvo in informatika

  Runovc Franc 3 3 90 6

  Skupaj 900 60 *Pri predmetu Merstvo v geoznanosti so v okviru vaj upotevane tudi ure terenskih vaj. 2. letnik

  Predmet Predavatelj tevilo ur tedensko

  Skupaj KU KT Zimski semester Letni semester

  P V S PU P V S PU Inenirska geofizika

  Viintin Goran

  3 3* 90 6

  Mehanika tal in temeljenje objektov

  Likar Jakob 3 2 1* 90 6

  Aplikativna geologija v geoinenirstvu

  Viintin Goran

  3 3* 90 6

  Kemija in mehanska procesna tehnika

  Kortnik Joe 4 4 120 8

 • Pravo drub in poslovno pravo

  Puhari Kreimir

  2 1 1 60 4

  Raziskovalno vrtanje in geotermija

  Vukeli eljko

  3 3* 90 6

  Elektrotehnika in osnove tehnikih meritev

  Runovc Franc 2 2 60 4

  Temelji trenja Kolar Toma 2 2 60 4 Osnove poslovnih financ

  Mramor Duan

  3 3 90 6

  Strokovni izbirni predmeti

  3 3 90 6

  Sploni izbirni predmeti

  2 2 60 4

  Skupaj 900 60 *Pri predmetu Inenirska geofizika so v okviru vaj upotevane tudi ure terenskih vaj, pri predmetu Mehanika tal in temeljenje objektov so v okviru seminarskih vaj upotevane tudi ure terenskih vaj, pri predmetu Aplikativna geologija v geoinenirstvu so v okviru vaj upotevane tudi ure terenskih vaj, pri predmetu Raziskovalno vrtanje in geotermija so v okviru vaj upotevane tudi ure terenskih vaj. IZBIRNOST: V obsegu 10 kreditnih tok lahko tudenti v 4. semestru izbirajo med: - splonimi izbirnimi predmeti v obsegu 4 KT drugih tudijskih programov lanic Univerze v Ljubljani in drugih univerz s katerimi ima ali bo imela UL sporazum o priznavanju kreditnega sistema tudija; - strokovnimi izbirnimi predmeti v obsegu 6 KT iz spodnje tabele, pri emer v primeru izbire predmeta s 4 KT preostali 2 KT opravijo z enotedenskim praktinim delom; - tudenti lahko opravijo vseh 10 KT tudi s praktinim delom v rudarstvu, gradbenitvu, komunalnih dejavnostih, podjetjih, ki se ukvarjajo z okoljem, s sodelovanjem na podrojih opravljanja nartovanja in vodenja procesov, ocenjevanja in spremljanja ekonomike poslovanja .... (1 teden praktinega dela se vrednoti z dvema kreditnima tokama = 2 ECTS, KT). Strokovni in sploni izbirni predmeti v drugem in tretjem letniku

  Predmet Predavatelj tevilo ur tedensko

  Skupaj KU KT Zimski semester Letni semester

  P V S PU P V S PU Osnove betonskih konstrukcij

  Likar Jakob 3 3* 90 6

  Vrtanje in razstreljevanje

  Dervari Evgen 2 2* 60 4

  Osnove nartovanja transportnih poti

  Juvanc Alojz 3 3* 90 6

  Gradiva Zajc Andrej 2 2 60 4 Numerine metode v geoinenirstvu

  Runovc Franc 2 2 60 4

  Gospodarjenje z mineralnimi surovinami

  Kortnik Joe 3 3* 90 6

  Modeliranje in simulacije

  Runovc Franc 2 2 60 4

  Uporaba GIS pri prostorski analizi trga

  Viintin Goran 3 3 90 6

  Management proizvodnih in storitvenih procesov

  Rusjan Borut 3 2 1 90 6

  Ekonomika okolja

  Kova Bogomir 3 1 2 90 6

  Davki in poslovanje podjetij

  ok Mitja, Cirman Andreja

  2 2* 60 4

  *Pri predmetu Osnove betonskih konstrukcij so v okviru vaj upotevane tudi ure seminarskih vaj, pri predmetu Vrtanje in razstreljevanje so v okviru vaj upotevane tudi ure terenskih vaj, pri predmetu Osnove nartovanja transportnih poti so v okviru

 • vaj upotevane tudi ure terenskih vaj, pri predmetu Gospodarjenje z mineralnimi surovinami so v okviru vaj upotevane tudi ure terenskih vaj, pri predmetu Davki in poslovanje podjetij so v okviru vaj upotevane tudi ure seminarskih vaj. 3. letnik

  Predmet Predavatelj tevilo ur tedensko

  Skupaj KU KT Zimski semester Letni semester

  P V S PU P V S PU Tehnologija in okolje

  Vuli Milivoj

  3 3* 90 6

  Gospodarjenje z odpadki in ravnanje z okoljem

  Kortnik Joe

  4 2* 2 120 8

  Podjetnitvo Vahi Ale 3 2 1 90 6 Mehanika kamnin in podzemni objekti

  Likar Jakob 5 4* 0,67

  150 10

  Projektni management

  Rozman Rudi

  2 1 1 60 4

  Tehnino rudarstvo Dervari Evgen

  3 3* 90 6

  Strokovni izbirni predmeti

  3 3 90 6

  Sploni izbirni predmeti

  2 2 60 4

  Diplomsko delo 150 10 Skupaj 900 60 *Pri predmetu Tehnologija in okolje so v okviru vaj upotevane tudi ure terenskih vaj, pri predmetu Gospodarjenje z odpadki in ravnanje z okoljem so v okviru vaj upotevane tudi ure terenskih vaj, pri predmetu Mehanika kamnin in podzemni objekti so v okviru vaj upotevane tudi ure terenskih vaj, pri predmetu Tehnino rudarstvo so v okviru vaj upotevane tudi ure terenskih vaj. IZBIRNOST: V obsegu 10 kreditnih tok lahko tudenti v 6. semestru izbirajo med: - splonimi izbirnimi predmeti v obsegu 4 KT drugih tudijskih programov lanic Univerze v Ljubljani in drugih univerz s katerimi ima ali bo imela UL sporazum o priznavanju kreditnega sistema tudija; - strokovnimi izbirnimi predmeti v obsegu 6 KT iz zgornje tabele - tudenti lahko opravijo vseh 10 KT tudi s praktinim delom v rudarstvu, gradbenitvu, komunalnih dejavnostih, podjetjih, ki se ukvarjajo z okoljem, s sodelovanjem na podrojih opravljanja nartovanja in vodenja procesov, ocenjevanja in spremljanja ekonomike poslovanja .... (1 teden praktinega dela se vrednoti z dvema kreditnima tokama = 2 ECTS, KT).

 • Visokoolski strokovni tudijski program prve stopnje GEOTEHNOLOGIJA IN RUDARSTVO Trajanje tudija: 3 leta tevilo kreditnih tok (ECTS): 180 Strokovni naslov diplomanta: diplomirani inenir geotehnologije in rudarstva (VS)

  diplomirana inenirka geotehnologije in rudarstva(VS) Okrajava strokovnega naslova: dipl. in. geotehnol. in rud. (VS) Temeljni cilji programa: tudijski program Geotehnologija in rudarstvo daje naravoslovno in tehniko izobrazbo, ki sledi razvoju v okviru strok geoznanosti oziroma neive narave. Vedno bolj se v tem okviru izkazuje potreba tudi po drugih znanjih, na primer znanjih s podroja ekonomike in informacijskih tehnologij. Diplomanti prvostopenjskega tudijskega programa Geotehnologija in rudarstvo pridobijo dovolj temeljnih in strokovnih znanj za nadaljevanje tudija na drugi stopnji ter hkrati tudi kompetence za neposredno zaposlitev na najirem podroju pridobivanja mineralnih surovin, primarne predelave, podzemnih gradenj, vrtalne tehnike, del za izvajanje merjenj in sledenj v naravi, del za vrednotenje in izvajanje posegov v naravi, sanacije degradiranih povrin, ravnanja z okoljem, s trdnimi odpadnimi snovmi itn. Predstavitveni zbornik tudijskega programa je objavljen na spletnih straneh: http://www.ntf.uni-lj.si/ogr/index.php?page=static&item=544 PREDMETNIK 1. letnik

  Predmet Predavatelj tevilo ur tedensko

  Skupaj KU KT Zimski semester Letni semester

  P V S PU P V S PU Matematika I Brai Janko 3 3 90 6 Fizika Simon irca 3 2 75 5 Kemija eh Boris 4 1 75 5 Aplikativna geologija v geoininirstvu

  Viintin Goran 3 3 90 6

  Ekonomika poslovanja geotehnolokih in rudarskih podjetij

  Dervari Evgen 3 3 2 120 8

  Matematika II Brai Janko 3 3 90 6 Tehnina mehanika

  Dobovek Igor, Koc Pino

  3 2 75 5

  Merstvo v geoznanosti

  Vuli Milivoj 3 3 90 6

  Tehnologija in kakovost gradiv

  Zajc Andrej 2 2 60 4

  Tehnina angleina

  Zalaznik Nika 2 1 1 60 4

  Geometrija v inenirstvu

  Vuli Milivoj 3 2 75 5

  Skupaj 900 60

 • 2. letnik

  Predmet Predavatelj tevilo ur tedensko

  Skupaj KU KT Zimski semester Letni semester

  P V S PU P V S PU Ekonomika poslovanja podjetij

  Dervari Evgen 3 3 90 6

  Osnove strojnitva

  Vukeli eljko 2 2 60 4

  Merstvo v geotehnologiji

  Vuli Milivoj 3 4* 105 7

  Mehanika tal in temeljenje objektov

  Likar Jakob 3 4* 105 7

  Mehanska procesna tehnika

  Kortnik Joe 3 3 90 6

  Tehnino rudarstvo I

  Dervari Evgen 3 3* 90 6

  Osnove elektrotehnike

  Vukeli eljko, Dervari Evgen

  2 2 60 4

  Mehanika kamnin

  Likar Jakob 4 3* 105 7

  Inenirska geofizika

  Viintin Goran 4 3 105 7

  Gospodarjenje z odpadki

  Kortnik Joe 4 2* 90 6

  Skupaj 900 60 *Pri predmetu Merstvo v geotehnologiji so v okviru vaj upotevane tudi ure terenskih vaj, pri predmetu Mehanika tal in temeljenje objektov so v okviru vaj upotevane tudi ure terenskih vaj, pri predmetu Tehnino rudarstvo I so v okviru vaj upotevane tudi ure terenskih vaj, pri predmetu Mehanika kamnin so v okviru vaj upotevane tudi seminarske in terenske vaje, pri predmetu Gospodarjenje z odpadki so v okviru vaj upotevane tudi ure terenskih vaj. 3. letnik

  Predmet Predavatelj tevilo ur tedensko

  Skupaj KU KT Zimski semester Letni semester

  P V S PU P V S PU Raunalnitvo in informacijska tehnologija

  Boh Bojana, Viintin Goran, Vukeli eljko

  2 2 60

  4

  Raziskovalno vrtanje

  Vukeli eljko 2 2* 60 4

  Tehnologija in okolje

  Vuli Milivoj 2 2 60 4

  Podzemni objekti I

  Likar Jakob 3 3* 90 6

  Praktino delo 180 180 12 Strokovni izbirni predmeti

  75 75 150 10

  Sploni izbirni predmeti

  75 75 150 10

  Diplomsko delo 150 10 Skupaj 900 60 * Pri predmetu Raziskovalno vrtanje so v okviru vaj upotevane tudi ure terenskih vaj, pri predmetu Podzemni objekti I so v okviru vaj upotevane tudi ure terenskih vaj.

 • Strokovni izbirni predmeti v tretjem letniku

  Predmet Predavatelj tevilo ur tedensko

  Skupaj KU KT Zimski semester Letni semester

  P V S PU P V S PU Podzemni objekti II

  Likar Jakob 3 1* 1 75 5

  Osnove armirano- betonskih konstrukcij

  Likar Jakob 3 2 75 5

  Tehnino rudarstvo II

  Dervari Evgen

  3 2 75 5

  Ravnanje z okoljem in iste tehnologije

  Kortnik Joe 3 1* 1 75 5

  Podzemna odlagalia odpadnih snovi

  Kortnik Joe 3 2* 75 5

  Izraba geotermalne energije

  Vukeli eljko

  2 3* 75 5

  Enciklopedija merstva

  Vuli Milivoj 3 2* 75 5

  Meritve v geofiziki

  Viintin Goran

  3 2* 75 5

  Osnove modeliranja podzemnih fluidov

  enur-Curk Barbara, Viintin Goran

  2 3 75 5

  * Pri predmetu Podzemni objekti II so v okviru vaj upotevane tudi ure terenskih vaj, pri predmetu Ravnanje z okoljem in iste tehnologije so v okviru vaj upotevane tudi ure terenskih vaj, pri predmetu Podzemna odlagalia odpadnih snovi so v okviru vaj upotevane tudi ure terenskih vaj, pri predmetu Izraba geotermalne energije so v okviru vaj upotevane tudi ure terenskih vaj, pri predmetu Enciklopedija merstva so v okviru vaj upotevane tudi ure terenskih vaj, pri predmetu Meritve v geofiziki so v okviru vaj upotevane tudi ure terenskih vaj. PRAKTINO DELO: Peti semester vkljuuje praktino delo z 12 KT, oz. 180 kontaktnih ur. En teden praktinega dela je vrednoten z 2 ECTS. Obremenitev 180 ur se nanaa na kontaktne ure oz. ure, ki jih dejansko tudent izvede na delovnem mestu praktikanta. Glede na to, da ima pri praktinem delu tudent tudi druge obveznosti (npr. priprave ali pisanje dnevnika, vrednotenje rezultatov meritev, pisanje poroil o terenskem delu ipd.) so ocenjene tudijske obveznosti tudenta na 360 ur. IZBIRNOST: V 6. semestru tudenti v obsegu 10 KT izbirajo med Strokovnimi izbirnimi predmeti, ki so navedeni v zgornji tabeli (Izbirni strokovni predmeti v tretjem letniku), ter v obsegu 10 KT med Splonimi izbirnimi predmeti, ki jih tudentje izberejo na drugih oddelkih NTF, pri drugih lanicah UL ali na drugih univerzah v tujini, s katerimi ima ali bo imela UL sporazum o priznavanju kreditnega sistema tudija. Izbor Splonih izbirnih predmetov je popolnoma samostojen brez vpliva fakultete na tudentov izbor. DIPLOMSKO DELO: Kandidat lahko prine z izdelavo diplomskega dela, ko uspeno opravi vse izpite prvega in drugega letnika, zakljui obvezno praktino delo in mu do zakljuka tretjega letnika manjkata le e dva izpita.

 • Univerzitetni tudijski program prve stopnje INENIRSTVO MATERIALOV Trajanje tudija: 3 leta tevilo kreditnih tok (ECTS): 180 Strokovni naslov diplomanta: diplomirani inenir materialov (UN)

  diplomirana inenirka materialov (UN) Okrajava strokovnega naslova: dipl. in. mater. (UN) Temeljni cilji programa: Materiali e tisoletja vplivajo na ivljenjske pogoje loveka. Sodobnosti pa si ni mogoe predstavljati brez mnogoterosti materialov. Brez betona in jekla ni zgradb in prometnih poti, brez bakra bi bila preskrba z elektrino energijo neizvedljiva. Vse vrste prevoznih sredstev so sestavljene iz raznolikih materialov in kombinacij teh materialov. Optimalni izbor uporabljenih materialov v napravah in zgradbah omogoa doseganje stanja energetskih potreb, varnosti, reevanja okoljskih problemov, udobja kot tudi najmodernejih tehninih proizvodov po sprejemljivih cenah. Informacijska tehnologija temelji na modernem razvoju materialov in gradiv, kot so na primer kompleksni polprevodniki materiali in steklena vlakna. Novi materiali kot nanomateriali posedujejo potenciale, ki jih v danem trenutku sploh e ne znamo oceniti. Zato je temeljni cilj tudijskega programa Inenirstvo materialov usposobiti strokovnjake, ki se bodo znali vkljuevati v realne industrijske procese, jih izboljevali in bodo lahko na osnovi naravoslovnih in inenirskih znanj obravnavali, analizirali in nartovali nove materiale in njihovo selekcijo v naprave in zgradbe bodonosti. Predstavitveni zbornik tudijskega programa je objavljen na spletnih straneh: http://www.ntf.uni-lj.si/omm/index.php?page=static&item=847&id=936 PREDMETNIK 1. letnik

  Predmet Predavatelj

  tevilo ur tedensko Skupaj KU KT Zimski semester Letni semester

  P V S PU P V S PU Matematika 1 Brai Janko 4 2 90 6 Fizika 1 Golob Botjan 3 2 75 5

  Kemija 1 eh Boris 4 1 75 5

  Osnove mehanike

  Dobovek Igor 3 2 75 5

  Osnove inenirstva

  Rodi Toma, Terelj Milan

  3 2 75 5

  Raunalniki praktikum

  Kugler Goran 2 15 15 60 4

  Matematika 2 Brai Janko 4 2 90 6 Fizika 2 Golob Botjan 3 2 75 5 Kemija 2

  eh Boris 3 2 75 5

  Materiali in lastnosti

  Mrvar Primo, Bizjak Milan

  3 2 75 5

  Struktura materialov

  Markoli Botjan

  3 2 75 5

  Materialografski praktikum

  Markoli Botjan 1 1 2 60 4

  Skupaj semester

  900 60

 • 2. letnik

  Predmet Predavatelj tevilo ur tedensko

  Skupaj KU KT Zimski semester Letni semester

  P V S PU P V S PU Prenos toplote in snovi

  Kosec Borut 2 2 1 75 5

  Materiali in lastnosti

  Mrvar Primo Milan Bizjak

  3 2 75 5

  Fizikalna metalurgija 1

  Botjan Markoli

  3 2 75 5

  Pirometalurgija eleza in zlitin

  Matja Knap 3 2 75 5

  Mehanika materialov

  Rodi Toma 3 2 75 5

  Materialografski praktikum

  Markoli Botjan

  1 3 1 75 5

  Proizvodni sistemi v trdnem

  Kugler Goran 3 2 75 5

  Preiskava materialov

  Bizjak Milan 2 3 75 5

  Numerino modeliranje

  Rodi Toma Kosec Borut

  2 2 1 75 5

  Matematika 3 Brai Janko 2 2 1 75 5 Procesni in livarski praktikum Mrvar Primo 1 4 75 5

  Sploni izbirni predmet 75 5

  Skupaj semester 900 60 3. letnik

  Predmet Predavatelj tevilo ur tedensko

  Skupaj KU KT

  P V S PU P V S PU Strokovni izbirni 12

  75 5

  Strokovni izbirni 22

  75 5

  Strokovni izbirni 32

  75 5

  Strokovni izbirni 42

  75 5

  Strokovni izbirni 53

  75 5

  Energetsko predelovalni praktikum**

  Fajfar Peter, Kosec Borut

  1 3 1 75 5

  Organizacija in menedment podjetja

  Kugler Goran 3 1 1 75 5

  Modelski praktikum**

  Kugler Goran 1* 4 75 5

  Sploni izbirni 021

  75 5

  Strokovni izbirni 6

  75 5

  Diplomsko delo 150 10 Skupaj 900 60 * pri predmetu Modelski praktikum so v okviru predavanj upotevane tudi ure seminarja. ** se ne opravlja izpita.

 • 1

  Sploni Izbirni predmet 01 v iznosu 5 ECTS izbere tudent v okviru predmetnega stebra Sploni izbirni predmeti med predmeti, natetimi pod Sploni izbirni predmet 01.

  Predmet Predavatelj tevilo ur tedensko

  Skupaj KU KT

  P V S PU P V S PU Osnove ekonomske analize

  Domadenik Polona 3 3 75 6

  Projektni menedment

  Rozman Janez 2 1 75 4

  Temelji trenja Kolar Toma 2 75 4 Osnove poslovnih financ

  Mramor Duan

  3 3 75 6

  Ekonomika poslovanja montanistinih podjetij

  Dervari Evgen, ok Mitja, Cirman Andreja

  2 1 75 5

  Ekonomika okolja Kova Bogomir

  3 1 75 6

  Sploni Izbirni predmet 02 v iznosu 5 ECTS izbere tudent v okviru predmetnega stebra Sploni izbirni predmeti po lastni elji, na katerem koli programu, kateri koli fakulteti oz. univerzi. 2

  tudent izbere strokovne predmete 1, 2, 3 in 4 iz predmetnega stebra Izbirni strokovni predmeti, vsakega v iznosu 5 ECTS, torej skupaj 20 ECTS na naslednji nain:

  ali iz izbirnih predmetov Skupina a (Tehnologije):

  Predmet Predavatelj tevilo ur tedensko

  Skupaj KU KT

  P V S PU P V S PU Procesna jeklarska tehnika

  Knap Matja 3 2 75 5

  Procesna metalurgija neeleznih kovin

  Medved Joef 3 2* 75 5

  Livarstvo Mrvar Primo 3 2 75 5 Predelava materialov

  Fajfar Peter 3 2** 75 5

  Toplotna tehnika Kosec Borut 2 3 75 5 Skupaj 375 25 * predmetu Procesna metalurgija neeleznih kovin so v okviru vaj upotevane tudi ure terenskih vaj. ** pri predmetu Predelava materialov so v okviru vaj upotevane tudi ure seminarja.

  ali pa iz izbirnih predmetov

  Skupina b (Materiali):

  Predmet Predavatelj tevilo ur tedensko

  Skupaj KU KT

  P V S PU P V S PU Fizikalna metalurgija jekla

  Nagode Ale 3 2 75 5

  Fizikalna metalurgija neeleznih kovin

  Nagode Ale 3 2 75 5

  Polimerna kemija** ebenik Urka 3 1 1 75 5 Polimeri Krajnc Matja 3 1 1 75 5

  Keramika Kosma Toma

  3 2 75 5

  Kompoziti Nagode Ale 2 1 2* 75 5 Skupaj 450 30 * pri predmetu Kompoziti so v okviru seminarja upotevane tudi ure raziskovalnega seminarja. ** obvezna izbira pri odloitvi za predmet Polimeri

 • 3 tudent izbere predmet 5 iz predmetnega stebra Izbirni strokovni predmeti v iznosu 5 ECTS, glede na izbor add 2 na naslednji nain: v primeru izbora predmetov iz skupine a, izbere en predmet iz skupine b in obratno, v primeru izbora predmetov iz skupine b, izbere en predmet iz skupine a. Predmeti se ne smejo ponavljati. 4 tudent izbere predmet 6 iz predmetnega stebra Izbirni strokovni predmeti v iznosu 5 ECTS. Izbor predmeta naj bo blizu tematiki prakse oz. diplomskega dela.

  Predmet Predavatelj tevilo ur tedensko

  Skupaj KU KT

  P V S PU P V S PU Reciklaa materialov

  Knap Matja 3 2 75 5

  Meritve in regulacije

  Fajfar Peter, Kosec Borut

  2 3 75 5

  Posebne tehnike preoblikovanja

  Terelj Milan, Fajfa Peterr

  3 2 75 5

  Posebne tehnike litja

  Mrvar Primo 3 2 75 5

  Fizikalno kemijske osnove spajanja

  Zorc Borut, Mrvar Primo

  3 2 75 5

  Korozija in zaita

  Bizjak Milan, Medved Joef

  3 2 75 5

  Arheometalurgija Knap Matja 3 1 1 75 5 Elektrotehnika Bizjak Milan 3 2 75 5 Ognjevzdrna gradiva

  Knap Matja, Mrvar Primo

  3 2 75 5

  Metalurgija prahov

  Bizjak Milan 2 2 1 75 5

  Umetnostno oblikovanje kovin

  Fajfar Peter Mrvar Primo

  2 3 75 5

  Industrijske pei Kosec Borut 2 2 1 75 5 Strokovna angleina

  Zalaznik Nika 3 2 75 5

  Elaktrotehnika Bizjak Milan 3 2 75 5

 • Visokoolski strokovni tudijski program prve stopnje METALURKE TEHNOLOGIJE Trajanje tudija: 3 leta tevilo kreditnih tok (ECTS): 180 Strokovni naslov diplomanta: diplomirani inenir metalurgije (VS)

  diplomirana inenirka metalurgije (VS) Okrajava strokovnega naslova: dipl. in. metal. (VS) Temeljni cilji programa: Ponoven preporod jekla v novem tisoletju in dejstvo, da ga za dane potrebe ni mogoe nadomestiti z nobenim drugim materialom, ponovno dviguje izreden interes za diplomante metalurke stroke. Letna svetovna proizvodnja izdelanega jekla ga uvra na drugo mesto svetovne lestvice najpogosteje uporabljenih materialov, takoj za cementom. Visoka kakovostna raven visoko kvalitetnih jekel ter ostalih neeleznih kovin in njihovih zlitin je nujno potrebna predpostavka za globalno uspeno gospodarstvo in zagotavlja tehnoloki napredek tudi v prihodnje. Temeljni cilj prvostopenjskega visokoolskega programa Metalurke tehnologije je usposobiti diplomante - strokovnjake, ki se znajo takoj vkljuevati v izvajanje industrijskih procesov, jih nadzorovati in izboljevati ter obvladujejo kontrolo kakovosti in atestiranja industrijskih izdelkov. Ker pa so metode, razvite za razvoj in kontrolo metalurkih procesov in tehnologij, ter metode karakterizacije kovinskih materialov, prevzete na druge vrste inenirskih materialov, je pomemben cilj tega tudijskega programa izobraevati inenirje za kontrolo kakovosti izdelkov, vezanih predvsem na lastnosti veine inenirskih. Predstavitveni zbornik tudijskega programa je objavljen na spletnih straneh: http://www.ntf.uni-lj.si/omm/index.php?page=static&item=847&id=936 PREDMETNIK 1. letnik

  Predmet Predavatelj tevilo ur tedensko

  Skupaj KU KT Zimski semester Letni semester

  P V S PU P V S PU Matematika 1 Brai Janko 3 45 90 6 Fizika Golob Botjan 3 2 75 5 Kemija eh Boris 4 1 75 5 Uvod v strojnitvo Terelj Milan 3 2 75 5 Raunalniki praktikum

  Kosec Borut 2 3 75 5

  Sploni izbirni 11 60 4 Matematika 2 Brai Janko 3 3 90 4 Toplotno tehnini izrauni

  Kosec Borut 2 2 1 75 5

  Osnove mehanike Dobovek Igor 3 2 75 5 Osnove fizikalne metalurgije

  Markoli Botjan

  3 2 75 5

  Metalurki praktikum

  Bizjak Milan 1 3 1 75 5

  Sploni izbirni 21 60 4 Skupaj semester 900 60 2. letnik

  Predmet Predavatelj tevilo ur tedensko

  Skupaj KU KT Zimski semester Letni semester

  P V S PU P V S PU

  Metalografija Markoli Botjan

  2 3 75 5

  Elektrotehnika Bizjak Milan 3 2 75 5 Termodinamika metalurkih procesov

  Medved Joef, Vonina maja

  3 2 75 5

  Informacijska in raunalnika podpora metalurkim procesom

  Kosec Borut 2 3 75 5

  Preoblikovalnost kovinskih materialov

  Terelj Milan 3 1 1 75 5

  Praktikum Fajfar Peter 1 3 1 75 5

 • meritve in regulacije

  Kosec Borut

  Jeklarstvo Knap Matja 3 1 1 75 5 Ne-elezne kovine

  Medved Joef 3 1 1 75 5

  Preiskava materialov

  Bizjak Milan 3 2 75 5

  Organizacija in menedment podjetja

  Kugler Goran 2 1 2 75 5

  Procesno livarski praktikum

  Mrvar Primo 1 3 1 75 5

  Strokovni izbirni 12

  75 5

  Skupaj semester 900 60 3. letnik

  Predmet Predavatelj tevilo ur tedensko

  Skupaj KU KT

  P V S PU P V S PU Izdelovalne tehnologije Livarstvo

  Mrvar Primo 3 2 75 5

  Izdelovalne tehnologije Preoblikovanje

  Fajfar Peter 3 2* 75 5

  Toplotna obdelava

  Nagode Ale 3 2 75 5

  Varjenje Mrvar Primo, Zorc Borut

  3 2 75 5

  Proizvodno inenirstvo

  Terelj Milan 3 2** 75 5

  Praktikum preiskava materialov

  Bizjak Milan 4 1 75 5

  Strokovni izbirni 22

  75 5

  Strokovni izbirni 32

  75 5

  Izbirni praktikum 3*

  75 5

  Praktino usposabljanje

  5 75 5

  Diplomsko delo 150 150 10 Skupaj 900 60 * pri predmetu Izdelovalne tehnologije - Preoblikovanje je navedeno t. ur terenskega dela in seminarja ** pri predmetu Proizvodno inenirstvo je navedeno t. ur seminarja, ki se izvaja v semestru.

  1 Sploni Izbirni predmet 01 v iznosu 5 ECTS izbere tudent v okviru predmetnega stebra Sploni izbirni predmeti med predmeti, natetimi pod Sploni izbirni predmet 01.

  Predmet Predavatelj tevilo ur tedensko

  Skupaj KU

  KT P V S PU P V S PU

  Osnove ekonomske analize

  Domadenik Polona 3 3 75 6

  Projektni menedment

  Rozman Janez 2 1 75 4

  Temelji trenja Kolar Toma 2 75 4 Osnove poslovnih financ

  Mramor Duan 3 3 75 6

  Ekonomika poslovanja montanistinih

  Dervari Evgen, ok Mitja, Cirman Andreja

  2 1 75 5

 • podjetij Ekonomika okolja

  Kova Bogomir 3 1 75 6

  Opomba: zgoraj navedeni predmeti (z izjemo predmeta Analiza napak in pokodb) so akreditirani v okviru programa Gospodarsko geoinenirstvo.

  Sploni Izbirni predmet 02 v iznosu 5 ECTS izbere tudent v okviru predmetnega stebra Sploni izbirni predmeti po lastni elji, na katerem koli programu, kateri koli fakulteti oz. univerzi. 2 Strokovne izbirne predmete 1 in 2, izbere tudent iz predmetnega stebra Izbirni strokovni predmeti tako, da z izborom potrdi interes po tehnolokih znanjih ali po znanjih za operativno delo v laboratorijih preiskave in kontrole lastnosti materialov. Strokovni izbirni predmet 3 izbere tudent iz predmetnega stebra Izbirni strokovni predmeti v iznosu 5 ECTS. Izbor predmeta naj bo blizu tematiki praktinega usposabljanja oz. diplomskega dela.

  Predmet Predavatelj tevilo ur tedensko

  Skupaj KU KT

  P V S PU P V S PU Analiza napak in pokodb

  Kosec Borut Nagode Ale

  3 2* 75 5

  Metalurgija prahov

  Bizjak Milan 2 3 75 5

  Inenirski materiali

  Nagode Ale 3 1 1 75 5

  Preiskovalne metode metalurkih surovin

  Knap Matja 3 2 75 5

  Metalurki pei Kosec Borut 3 2* 75 5 Livarski materiali

  Mrvar Primo 3 2 75 5

  Menedment kakovosti

  Mrvar Primo Kosec Borut

  2 2 1 75 5

  Metalurka keramika

  Knap Matja 3 2 75 5

  Posebni preoblikovalni postopki

  Terelj Milan Fajfar Peter

  3 2 75 5

  Umetnostno oblikovanje materialov

  Fajfar Peter Mrvar Primo

  2 3 75 5

  Podjetnitvo Kugler Goran 3 1 1 75 5 Tuj jezik-tehnina angleina

  Zalaznik Nika 3 2 75 5

  * pri predmetih so v okviru vaj upotevane tudi ure raziskovalnega seminarja. 3 Izbirni praktikum izbere tudent v iznosu 5 ECTS iz izbora praktikumov.

  Predmet Predavatelj tevilo ur tedensko

  Skupaj KU KT

  P V S PU P V S PU Praktikum izbrana metalurka proizvodna tehnologija***

  Matja Knap Kosec Borut Fajfar Peter Bizjak Milan Mrvar Primo

  3 2* 75 5

  Praktikum inovativni metalurki izdelki in naprave***

  Fajfar Peter, Bizjak Milan Medved Joef Mrvar Primo Knap Matja

  2** 3 75 5

  Praktikum produktni menedment***

  Kugler Goran 3 1 1 75 5

  * pri predmetih so v okviru vaj upotevane tudi ure raziskovalnega seminarja ** pri predmetu so v okviru predavanj upotevane tudi ure seminarja *** se ne opravlja izpita

 • Univerzitetni tudijski program prve stopnje NARTOVANJE TEKSTILIJ IN OBLAIL Trajanje tudija: 3 leta tevilo kreditnih tok (ECTS): 180 Strokovni naslov diplomanta: diplomirani tekstilni inenir (UN)

  diplomirana tekstilna inenirka (UN) Okrajava strokovnega naslova: dipl. tekst. in. (UN) Temeljni cilji programa: Evropska in z njo tudi slovenska tekstilna in oblailna industrija je v asu popolne sprostitve trgovine s tekstilnimi izdelki pred pomembnimi razvojnimi izzivi. Njen prihodnji poloaj bo odvisen od ukrepov, ki bodo poveevali njeno konkurenno prednost. Ve bo morala vlagati v raziskave in razvoj, vzpodbujati inovacije in voditi ustrezno kadrovsko politiko. V slovenski tekstilni in oblailni industriji je kadrovska situacija e posebno perea tudi zaradi popolnega razpada srednjeolskega izobraevanja v stroki, najprej na podroju primarne tekstilne industrije, sedaj pa tudi na podroju oblailne industrije. Temeljni cilj univerzitetnega tudijskega programa Nartovanje tekstilij in oblail je usposobiti strokovnjaka, ki bo zmoen voditi tehnoloko najzahtevneje procese v tekstilni in oblailni industriji, ter ga usposobiti za nartovanje zahtevnih izdelkov in tehnolokih procesov, obenem pa mu dati ustrezna temeljna naravoslovna in strokovna znanja za nadaljevanje izobraevanje na drugi stopnji. Predstavitveni zbornik tudijskega programa je objavljen na spletnih straneh: http://www.ntf.uni-lj.si/ot PREDMETNIK

  1. letnik

  Predmet Predavatelj tevilo ur tedensko

  Skupaj KU

  KT Zimski semester Letni semester P V S D P V S D

  Matematika 1 Cimpri Jaka 4 2 0 0 3 3 0 0 180 12 Fizika Aron Denis 3 3 0 0 3 3 0 0 180 12 Vlakna Tatjana Rijavec 4 2 0 0 4 2 0 0 180 12 Kemija 1 Lah Nina 4 2 0 0 90 6 Informacijske tehnologije

  Praek Stane 2 2 1 1

  90 6

  Kemija 2 Koevar Marijan, Polanc Slovenko

  3 2 1 0 90 6

  Nartovanje prej ajn Gorjanc Dunja

  3 2 1 0 90 6

  Skupaj 900 60

  2. letnik

  Predmet Predavatelj tevilo ur tedensko

  Skupaj KU KT Zimski semester Letni semester

  P V S D P V S D Statistika Praek Stane 2 2 0 0 60 4 Nartovanje tkanin

  Dimitrovski Krste

  3 2 1 0

  90 6

  Nartovanje pletiv in pletenin

  Pavko-uden Alenka

  3 2 1 0

  90 6

  Nartovanje vlaknovin in kompozitov

  ajn Gorjanc Dunja

  3 1 0 0

  60 4

  Preiskave tekstilij

  Gregor-Svetec Diana

  2 2 1 1

  90 6

  Strokovna angleina

  Lutek Preskar Barbara

  0 0 4 0

  60 4

  Kompozicija tkanin

  Dimitrovski Krste

  2 2 0 0 60 4

  Kompozicija pletiv in pletenin

  Pavko-uden Alenka

  1 3 0 0 60 4

  Nartovanje konfekcije

  Bizjak Mateja

  3 2 1 0 90 6

  Teorija plemenitenja

  Simoni Barbara

  3 3 0 0 90 6

  Nartovanje predplemenitilnih postopkov

  Forte-Taver Petra

  3 2 1 0 90 6

  Izbirni predmet 1 60 4 Skupaj 900 60

 • 3. letnik

  Predmet Predavatelj tevilo ur tedensko

  Skupaj KU KT Zimski semester Letni semester

  P V S D P V S D Nartovanje barvalnih postopkov

  Simoni Barbara

  2 3 1 0

  90 6

  Nartovanje apreturnih postopkov

  Simoni Barbara

  3 1 2 0 90 6

  Nartovanje tiskarskih postopkov

  Forte Taver Petra

  3 2 1 0 90 6

  Barvna metrika v tekstilstvu

  Brako Sabina 2 1 1 0 60 4

  Ekologija v tekstilstvu 1

  Forte Taver Petra, Tomi Brigita

  2 1 1 0 60 4

  Informatika in metodologija diplomskega dela

  Boh Bojana 2 1 1 0 60 4

  Izbirni predmet 2

  90 6

  Izbirni predmet 3

  90 6

  Izbirni predmet 4

  60 4

  Izbirni predmet 5

  60 4

  Diplomsko delo

  0 10

  Skupaj 750 60 Izbirni predmeti (ki se izvajajo v tudijskem letu 2014/15) drugega in tretjega letnika

  Predmet Predavatelj tevilo ur tedensko

  Skupaj KU KT Zimski semester Letni semester

  P V S D P V S D Nega tekstilij 1 Barbara

  Simoni 2 1 1

  0 60 4

  Raunalniko oblikovanje prej in tkanin

  Dimitrovski Krste

  2 2 0 0 60 4

  Raunalniko oblikovanje pletiv in pletenin

  Pavko uden Alenka

  1 3 0 0 60 4

  Raunalniki sistemi v konfekciji

  Bizjak Mateja 2 2 0 0 60 4

  Raunalniko oblikovanje za tisk

  Forte Taver Petra, Gorjanc Marija

  2 1 1 0 60 4

  Upravljanje proizvodnje

  Demar Andrej

  3 0 1 0 60 4

  Trenje tekstilij in oblail

  Kos Kokli Mateja

  5 0 1 0 90 6

  Podjetnitvo Vahi Ale 2 1 1 0 60 4 Vodenje kakovosti

  Andrej Demar

  2 0 4 0 90 6

 • Univerzitetni tudijski program prve stopnje GRAFINE IN INTERAKTIVNE KOMUNIKACIJE Trajanje tudija: 3 leta tevilo kreditnih tok (ECTS): 180 Strokovni naslov diplomanta: diplomant grafinih komunikacij (UN)

  diplomantka grafinih komunikacij (UN) Okrajava strokovnega naslova: dipl. graf. kom. (UN) Temeljni cilji programa: Temeljni cilj univerzitetnega tudijskega programa Grafine in interaktivne komunikacije je usposobiti strokovnjaka, ki bo sposoben voditi tehnoloko najzahtevneje procese v grafini in medijski dejavnosti ter na podroju interaktivnih komunikacij in mu hkrati dati ustrezna temeljna naravoslovna in strokovna znanja za nadaljevanje izobraevanja na drugi stopnji. Poleg znanj s podroja grafinih, medijskih in interaktivnih komunikacij diplomant z izbranimi znanji iz matematike, fizike in kemije razvije sposobnost naravoslovnega miljenja. Diplomant programa Grafine in interaktivne komunikacije pozna lastnosti grafinih in drugih materialov, ki se uporabljajo pri nartovanju in izdelavi grafinih izdelkov. Obvlada osnove likovnega jezika, tehnike likovnega izraanja ter naine branja in oblikovanja likovne zasnove. Pozna tehnoloke realizacije grafino oblikovanih idej. Zna reevati ekoloke probleme v grafini industriji. Je sposoben ustvarjanja novih idej. Uporablja tehnike medosebne komunikacije, pogajanj, timskega dela, vodenja in ustvarjalnega miljenja.

  Predstavitveni zbornik tudijskega programa je objavljen na spletnih straneh: http://www.ntf.uni-lj.si/ot PREDMETNIK

  1. letnik

  Predmet Predavatelj tevilo ur tedensko

  Skupaj KU KT Zimski semester Letni semester

  P V S D P V S D Matematika 1 Cimpri Jaka 4 2 0 0 3 3 0 0 180 12

  Fizika Podobnik Toma

  3 3 0 0 3 3 0 0 180 12

  Kemija 1 Lah Nina 4 2 0 0 90 6 Informacijske tehnologije

  Hladnik Ale 2 2 1 1 90 6

  Tiskarski postopki 1

  Muck Tadeja 2 2 1 1 90 6

  Kemija 2 Koevar Marijan

  3 2 1 0 90 6

  Grafini materiali

  Brako Sabina, Gregor-Svetec Diana

  3 2 1 0 90 6

  Grafina pripava 1

  Urbas Raa 2 2 1 1 90 6

  Skupaj 900 60 2. letnik

  Predmet Predavatelj tevilo ur tedensko

  Skupaj KU KT Zimski semester Letni semester

  P V S D P V S D Statistika Praek Stane 2 2 0 0 60 4

  Tipografija Moina Klementina

  3 2 1 0 90 6

  Teorija grafinih procesov

  Brako Sabina, Klannik Maja

  3 2 1 0 90 6

  Interaktivni mediji 1

  Hladnik Ale, Muck Tadeja

  2 2 1 1 90 6

  Osnove likovnega izraanja

  Kirbi Duan 2 0 2 0 60 4

  Fotografija 1 Slavec Darko 2 1 1 0 60 4 Programja interaktivnih medijev

  Gabrijeli Tomc Helena

  2 2 1 1 90 6

  Merjenje barve Brako Sabina 3 2 1 0 90 6 Tiskovne forme Klannik Maja 2 1 1 0 60 4 Strokovna Lutek Preskar 0 0 4 0 60 4

 • angleina Barbara Izbirni predmet 1 90 6 Izbirni predmet 2 60 4 Skupaj 900 60 Izbirni predmeti (ki se izvajajo v tudijskem letu 2014/15)

  Predmet Predavatelj tevilo ur tedensko

  Skupaj KU KT Zimski semester Letni semester

  P V S D P V S D Tiskarski postopki 2

  Muck Tadeja, 2 2 1 1 90 6

  Grafina priprava 2

  Gabrijeli Tomc Helena

  2 2 1 1 90 6

  Oblikovanje informacij

  Fras Domen 2 2 2 0 90 6

  Embalaa 1 Gregor-Svetec Diana

  2 1 1 0 60 4

  Medijske vizualizacije

  Moina Klementina

  2 1 1 0 60 4

  Preiskave v grafiki

  Gregor Svetec Diana

  2 2 1 1 90 6

  Grafina dodelava

  Muck Tadeja, Golob Gorazd

  2 1 1 0 60 4

  Poslovne informacijske aplikacije

  Urbas Raa 3 2 1 0 90 6

  Osnove 3D modeliranja

  Gabrijeli Tomc Helena

  2 2 1 1 90 6

  Ekonomika medijev

  Golob Gorazd, Gregor Svetec Diana

  2 1 1 0 60 4

  3. letnik

  Predmet Predavatelj tevilo ur tedensko

  Skupaj KU KT Zimski semester Letni semester

  P V S D P V S D Tipografija v razlinih medijih

  Moina Klementina

  3 2 1 0 90 6

  Interaktivni sistemi 1

  Hladnik Ale 2 2 1 1 90 6

  Likovne analize grafinih izdelkov

  Slavec Darko 2 1 1 0 60 4

  Barvno upravljanje

  Muck Tadeja 2 2 1 1 90 6

  Fotografija 2 Slavec Darko 2 1 1 0 60 4 Informatika in metodologija diplomskega dela

  Boh Bojana 2 1 1 0 60 4

  Izbirni predmet 3

  90 6

  Izbirni predmet 4

  90 6

  Izbirni predmet 5

  60 4

  Izbirni predmet 6

  60 4

  Diplomsko delo

  10

  Skupaj 750 60

 • Izbirni predmeti (ki se izvajajo v tudijskem letu 2014/15)

  Predmet Predavatelj tevilo ur tedensko

  Skupaj KU KT Zimski semester Letni semester

  P V S D P V S D Ekologija v grafiki

  Klannik Maja 3 2 1 1 90 6

  Preiskave v grafiki

  Gregor Svetec Diana

  2 2 1 1 90 6

  Vodenje kakovosti

  Demar Andrej Starein Marica

  2 0 4 0 90 6

  Osnove 3D modeliranja

  Gabrijeli Tomc Helena

  2 2 1 1 90 6

  Nartovanje pisav

  Fras Domen 2 1 2 1 90 6

  Grafina dodelava

  Muck Tadeja, Golob Gorazd

  2 1 1 0 60 4

  Embalaa 2 Golob Gorazd, Gregor Svetec Diana

  2 1 1 0 60 4

  Oblikovanje embalae

  Fras Domen

  2 1 1 0 60 4

  Grafini ineniring

  Stankovi Elesini Ura

  3 0 1 0 60 4

  Podjetnitvo Vahi Ale 2 1 1 0 60 4 Poslovne informacijske aplikacije

  Urbas Raa

  3 2 1 0 90 6

  Grafina priprava 2

  Gabrijeli Tomc Helena

  2 2 1 1 90 6

  Tiskarski postopki 2

  Muck Tadeja

  2 2 1 1 90 6

  Ekonomika medijev

  Golob Gorazd 2 1 1 0 60 4

  Oblikovanje informacij

  Fras Domen 2 2 2 0 90 6

 • Univerzitetni tudijski program prve stopnje OBLIKOVANJE TEKSTILIJ IN OBLAIL Trajanje tudija: 3 leta tevilo kreditnih tok (ECTS): 180 Strokovni naslov diplomanta: diplomirani oblikovalec tekstilij in oblail (UN) diplomirana oblikovalka tekstilij in oblail (UN) Okrajava strokovnega naslova: dipl. oblik. tekst. in obla. (UN) Temeljni cilji programa: Oblikovanje tekstilij in oblail je panoga, ki sicer izhaja iz tradicionalnih rokodelskih vein, vendar je v zadnjem stoletju razvila povsem lasten sistem izraanja, ki je povezan z umetnikimi in ostalimi oblikovalskimi praksami in teorijami. Ustvarjalni proces tekstilnega oblikovalca se praviloma zane z zamislijo, ki jo je potrebno najprej z likovnimi sredstvi vizualizirati in kasneje ali pa vzporedno zanjo poiskati ustrezne tehnine postopke. Proces konceptualizacije in materializacije ideje zahteva veliko znanj in izkuenj s podroja umetnikih disciplin, druboslovja in poznavanja izvedbenih tehnologij. Na podlagi izkuenj pri sedanjem visokoolskem izobraevanju na podroju oblikovanja tekstilij in oblail v zadnjih 25 letih sodelovanja s tujimi visokoolskimi ustanovami je bil pripravljen nov koncept tudija, ki temelji na tirih vzporednih vertikalah tudija: temeljne - vzporeden tudij oblikovanja tekstilij in oblail, likovno izrazne vertikale, tehnoloke - podpora izvedbi oblikovalskih zamisli in podporne, ki vkljuuje potrebna znanja in razvoj vein na podroju raunalnikega oblikovanja, znanj s podroja zgodovine oblikovanja tekstilij in oblail, trenja in managementa. Predstavitveni zbornik tudijskega programa je objavljen na spletnih straneh: http://www.ntf.uni-lj.si/ot PREDMETNIK

  1. letnik

  Predmet Predavatelj tevilo ur tedensko

  Skupaj KU KT Zimski semester Letni semester

  P V S D P V S D Oblikovanje tekstilij 1a

  Jenko Marija 2 0 0 3

  75 5

  Oblikovanje oblail 1a

  Almira Sadar

  2 0 0 3 75 5

  Risanje in slikanje 1

  Godler Marjetka 1 2 1 0 60 4

  Osnove likovne prakse

  Kirbi Duan 2 0 2 0

  60 4

  Tekstilne surovine

  Gorjanc Marija 2 1 1 0

  60 4

  Razvoj oblail Koak Karin 3 0 1 0 60 4 Razvoj krojev oblail 1

  Almira Sadar 3 1 0 0 60 4

  Oblikovanje tekstilij 1b

  Jenko Marija

  2 0 0 3 75 5

  Oblikovanje oblail 1b

  Almira Sadar

  2 0 0 3 75 5

  Risanje in slikanje 2

  Godler Marjeta

  1 2 1 0 60 4

  Razvoj krojev oblail 2

  Almira Sadar

  3 0 1 0 60 4

  Kompozicija tkanin in pletenin 1

  Dimitrovski Krste Pavko-uden Alenka

  2 2 0 0 60 4

  Digitalno oblikovanje 1

  Koak Karin

  1 1 0 2 60 4

  Izbirni predmet 1 60 4 Skupaj 900 60

 • 2. letnik

  Predmet Predavatelj tevilo ur tedensko

  Skupaj KU KT Zimski semester Letni semester

  P V S D P V S D Oblikovanje tekstilij 2a

  Jenko Marija 2 0 0 3

  75 5

  Oblikovanje oblail 2a

  Elena Fajt 2 0 0 3 75 5

  Predstavitvene tehnike 1a

  Godler Marjeta 1 2 1 0 60 4

  Barvne tudije Kirbi Duan 2 2 0 0 60 4 Osnove konfekcije

  Bizjak Mateja 2 1 1 0

  60 4

  Kompozicija tkanin in pletenin 2

  Bizjak Mateja, Pavko-uden Alenka

  2 2 0 0 60 4

  Digitalno oblikovanje 2

  Koak Karin 1 1 0 2 60 4

  Oblikovanje tekstilij 2b

  Jenko Marija

  2 0 0 3 75 5

  Oblikovanje oblail 2b

  Elena Fajt

  2 0 0 3 75 5

  Predstavitvene tehnike 1b

  Slavec Darko

  2 1 1 0 60 4

  Osnove barvarstva

  Kert Mateja

  2 1 1 0 60 4

  Apretura Simoni Barbara

  2 1 1 0 60 4

  Izbirni predmet 2

  60 4

  Izbirni predmet 3

  60 4

  Skupaj 900 60 3. letnik

  Predmet Predavatelj tevilo ur tedensko

  Skupaj KU KT Zimski semester Letni semester

  P V S D P V S D Oblikovanje tekstilij 3a

  Katja Burger 2 0 0 3

  75 5

  Oblikovanje oblail 3a

  Nataa Peruh 2 0 0 3 75 5

  Predstavitvene tehnike 2a

  Godler Marjeta

  1 2 1 0 60 4

  Umetnostni stili Kirbi Duan 4 0 0 0 60 4 Tekstilni tisk Forte Taver

  Petra 2 1 1 0

  60 4

  Digitalno 3D oblikovanje 1

  Koak Karin 2 2 0 0 60 4

  Trenje tekstilij in oblail

  Kos Kokli Mateja

  3 0 1 0 60 4

  Oblikovanje tekstilij 3b ali Oblikovanje oblail 3b

  Nataa Peruh Katja Burger

  2 0 0 2 60 4

  Predstavitvene tehnike 2b

  Godler Marjeta

  1 2 1 0 60 4

  Razvoj oblikovanja

  Koak Karin 3 0 1 0 60 4

  Izbirni predmet 4 60 4 Izbirni predmet 5 60 4 Diploma 10 Skupaj 750 60

 • Izbirni predmeti programa

  Predmet Predavatelj tevilo ur tedensko

  Skupaj KU KT Zimski semester Letni semester

  P V S D P V S D *Oblikovanje tekstilij 3b

  Katja Burger 2 0 0 2 60 4

  *Oblikovanje oblail 3b

  Peruh Nataa

  2 0 0 2 60 4

  Razvoj tekstilij Jenko Marija 2 0 1 1 60 4 Tekstilna umetnost 1

  Marija Jenko 2 0 0 2 60 4

  Modni dodatki 1 Fajt Elena 2 0 0 2 60 4 Modni stilizem 1 Peruh Nataa

  2 0 1 1 60 4

  Razvoj specialnih krojev oblail 1

  Nataa Peruh 3 0 1 0 60 4

  Grafine komunikacije 1

  Gspan Maja 2 0 2 0 60 4

  Podjetnitvo Vahi Ale 2 1 1 60 4 Strokovna angleina

  Lutek Barbara

  0 0 4 0 60 4

  Digitalno oblikovanje 3

  Koak Karin

  1 1 0 2 60 4

  * tudent mora izbrati vsaj enega izmed oznaenih predmetov

 • Visokoolski strokovni tudijski program prve stopnje PROIZVODNJA TEKSTILIJ IN OBLAIL Trajanje tudija: 3 leta tevilo kreditnih tok (ECTS): 180 Strokovni naslov diplomanta: diplomirani tekstilni inenir (VS)

  diplomirana tekstilna inenirka (VS) Okrajava strokovnega naslova: dipl. tekst. In. (VS) Temeljni cilji programa: Analize, ki so bile opravljene v EU, kaejo, da ima tekstilna industrija pod doloenimi pogoji prihodnost tudi v razvitih ekonomijah. Prihodnost lahko gradi zgolj v opuanju masovnih izdelkov, ki jih nadomea s tekstilnimi in oblailnimi izdelki z visoko dodano vrednostjo, visoke kakovosti, vrhunskega oblikovanja, kreativnih izdelkih prihodnosti, tehninih izdelkih, medicinskih tekstilijah, inteligentnih tekstilijah in podobno. Cilji so tesno povezani z ustreznim znanjem in vrhunsko usposobljenostjo strokovnega kadra, ki ima veine in spretnosti za oblikovanje, inenirsko nartovanje in proizvodnjo inovativnih izdelkov, ki bodo zadovoljevali zahteve in potrebe najzahtevnejih kupcev. Konni cilj takne usmeritve je izdelovati izdelke, ki bodo v vseh pogledih presegali zahteve kupcev in bodo napovedovali njihove prihodnje potrebe in zahteve. Temeljni cilj navedenega programa je usposobiti strokovnjaka, ki bo sposoben voditi tehnoloko zahtevne procese izdelovanja prej, tkanin, pletenin in pletiv, vlaknovin, oblail in drugih konfekcioniranih izdelkov ter procese beljenja, barvanja, tekstilnega tiska in iroke palete postopkov plemenitenja. Predstavitveni zbornik tudijskega programa je objavljen na spletnih straneh: http://www.ntf.uni-lj.si/ot PREDMETNIK

  1. letnik

  Predmet Predavatelj tevilo ur tedensko

  Skupaj KU KT Zimski semester Letni semester

  P V S D P V S D Meh. Lastnosti tekst. In oblail

  Dimitrovski Krste, Bizjak Mateja

  4 2 0 0

  90 6

  Informacijske tehnologije

  Praek Stane 2 2 1 1 90 6

  Osnove likovnega izraanja

  Kirbi Duan 2 0 2 0 60 4

  Tekstilne surovine

  Gorjanc Marija 3 1 2 0

  90 6

  Estetika tekstilij in oblail

  Koak Karin 2 0 2 0

  60 4

  Strokovna angleina

  Lutek Preskar Barbara

  0 0 4 0 60 4

  Osnove plemenitenja

  Simoni Barbara

  3 0 3 0 90 6

  Preje ajn Gorjanc Dunja

  2 2 2 0 90 6

  Tkanine Dimitrovski Krste

  2 3 1 0 90 6

  Pletiva in pletenine

  Pavko-uden Alenka

  2 2 2 0 90 6

  Beljenje in apretura

  Simoni Barbara, Forte-Taver Petra

  4 1 1 0 90 6

  Skupaj 900 60

  2. letnik

  Predmet Predavatelj tevilo ur tedensko

  Skupaj KU KT Zimski semester Letni semester

  P V S D P V S D Statistika Praek Stane 2 2 0 0 60 4 Modno oblikovanje

  Fajt Elena 2 1 1 0 60 4

  Netkane tekstilije in kompoziti

  ajn Gorjanc Dunja

  3 3 0 0 90 6

  Temeljne preiskave

  Demar Andrej 2 2 1 1

  90 6

 • tekstilij Barvna metrika v tekstilstvu

  Brako Sabina 2 1 1 0

  60 4

  Barvanje Simoni Barbara

  3 3 0 0 90 6

  Nartovanje tekstilij in udobnost oblail

  Rijavec Tatjana 4 0 2 0 90 6

  Konfekcija Bizjak Mateja 3 1 0 0 60 4 Tekstilni tisk Forte-Taver Petra 2 2 2 0 90 6 Nega tekstilij 1 Simoni

  Barbara

  2 1 1 0 60 4

  Izbirni sklop 150 10 Skupaj 900 60 Izbirna sklopa :

  Predmet Predavatelj tevilo ur tedensko

  Skupaj KU KT Zimski semester Letni semester

  P V S D P V S D Izbirni sklop 1: Izbirni sklop 2: Uvod v oblikovanje oblail

  Sadar Almira

  2 0 2 2 90 6

  Razvoj krojev oblail

  Bizjak Mateja 2 1 1 0 60 4

  3. letnik

  Predmet Predavatelj tevilo ur tedensko

  Skupaj KU KT Zimski semester Letni semester

  P V S D P V S D Praktino uposabljanje

  30

  Izbirni predmeti

  360 24

  Diploma 6 Skupaj 360 60

 • Izbirni predmeti

  Predmet Predavatelj tevilo ur tedensko

  Skupaj KU KT Zimski semester Letni semester

  P V S D P V S D Raunalniko oblikovanje prej in tkanin

  Dimitrovski Krste

  2 2 0 0 60 4

  Raunalniko oblikovanje pletiv in pletenin

  Pavko uden Alenka

  1 3 0 0 60 4

  Raunalniki sistemi v konfekciji

  Bizjak Mateja 2 2 0 0 60 4

  Raunalniko oblikovanje za tisk

  Forte Taver Petra, Gorjanc Marija

  2 1 1 0 60 4

  2D/3D razvoj krojev oblail

  Bizjak Mateja 2 2 0 0 60 4

  Planiranje in vodenje proizvodnje

  Demar Andrej 3 1 2 0 90 6

  Ekonomika tekstilij in oblail

  Pavko uden Alenka, Bizjak Matejka

  2 1 1 0 60 4

  Trenje tekstilij in oblail

  Cibic Damir 5 0 1 0 90 6

  Podjetnitvo Vahi Ale 2 1 1 0 60 4 Vodenje kakovosti

  Demar Andrej 2 0 4 0 90 6

 • Visokoolski strokovni tudijski program prve stopnje GRAFINA IN MEDIJSKA TEHNIKA Trajanje tudija: 3 leta tevilo kreditnih tok (ECTS): 180 Strokovni naslov diplomanta: diplomant grafine in medijske tehnike (VS)

  diplomantka grafine in medijske tehnike (VS) Okrajava strokovnega naslova: dipl. graf. med. tehn. (VS) Temeljni cilji programa: Temeljni cilj visokoolskega strokovnega programa Grafina in medijska tehnika je usposobiti strokovnjaka primerne poklicne irine, ki bo sposoben voditi tehnoloko in izvedbeno raznolike ter zahtevne procese v grafini dejavnosti in z grafiko povezani medijski dejavnosti. Diplomant ima iroko strokovno znanje s podroja grafine in medijske tehnike, dopolnjeno z izbranimi znanji s podroja naravoslovja, informacijsko-komunikacijske tehnologije, estetike in osnov grafinega oblikovanja ter upravljanja. Je tudi profesionalno etino in okoljsko odgovoren. Zna uporabljati sodobna orodja razlinih grafinih in medijskih tehnologij. Sposoben je opazovati, analizirati in vrednotiti naravne, civilizacijske, oblikovalske in umetnike vizualne sisteme. Diplomant programa Grafina in medijska tehnika razume soodvisnost med tehnologijo in oblikovanjem. Pozna temelje grafinih materialov ter konvencionalne in digitalne tehnike posredovanja informacij. Predstavitveni zbornik tudijskega programa je objavljen na spletnih straneh: http://www.ntf.uni-lj.si/ot PREDMETNIK

  1. letnik

  Predmet Predavatelj tevilo ur tedensko

  Skupaj KU KT Zimski semester Letni semester

  P V S D P V S D Uvod v grafine medije

  Golob Gorazd 2 2 1 1 90 6

  Informacijske tehologije

  Hladnik Ale 2 2 1 1 90 6

  Osnove likovnega izraanja

  Kirbi Duan 2 0 2 0 60 4

  Teoretine osnove tiskarskih procesov

  Prezelj Jasna, Polanc Slovenko irca Simon

  5 1 0 0 90 6

  Fotografija 1 Slavec Darko 2 1 1 0 60 4 Strokovna angleina

  Lutek Preskar Barbara

  0 0 4 0 60 4

  Tisk 1 Golob Gorazd 2 2 1 1 90 6 Barvna metrika Brako Sabina 3 2 1 0 90 6 Tipografski elementi

  Moina Klementina

  2 3 1 0 90 6

  Grafini materiali

  Brako Sabina, Gregor-Svetec Diana

  2 2 1 1 90 6

  Grafina priprava 1

  Urbas Raa 2 2 1 1 90 6

  Skupaj 900 60 2. letnik

  Predmet Predavatelj tevilo ur tedensko

  Skupaj KU KT Zimski semester Letni semester

  P V S D P V S D Statistika Praek Stanislav 2 2 0 0 60 4 Tipografsko nartovanje

  Moina Klementina

  2 3 1 0 90 6

  Likovne analize grafinih izdelkov 1

  Slavec Darko 2 0 1 1 60 4

  Standardizacija grafinih procesov

  Golob Gorazd 2 2 1 1 90 6

  Fotografija 2 Slavec Darko 2 1 1 0 60 4 Programja interaktivnih

  Gabrijeli Tomc Helena

  2 2 1 1 90 6

 • medijev Ekologija v grafiki

  Klannik Maja 3 2 1 0 90 6

  Dodelava grafinih izdelkov

  Golob Gorazd 2 1 1 0 60 4

  Izbirni predmeti

  300 20

  Skupaj 900 60

  Izbirni predmeti

  Predmet Predavatelj tevilo ur tedensko

  Skupaj KU KT Zimski semester Letni semester

  P V S D P V S D Grafine preiskave

  Gregor-Svetec Diana

  2 2 1 1 90 6

  Tisk 2 Golob Gorazd 2 2 1 1 90 6 Grafina priprava 2

  Gabrijeli TomcHelena

  2 2 1 1 90 6

  Interaktivni mediji 1

  Hladnik Ale, Muck Tadeja

  2 2 1 1 90 6

  Embalaa 1 Gregor- Svetec Diana

  2 1 1 0 60 4

  Tiskovne forme Klannik Maja 2 1 1 0 60 4 Poslovni informacijski sistemi

  Urbas Raa 2 1 1 0 60 4

  Medijske vizualizacije

  Moina Klementina

  2 1 1 0 60 4

  Osnove 3D modeliranja

  Gabrijeli Tomc Helena

  2 2 1 1 90 6

  Ekonomika medijev

  Golob Gorazd 2 1 1 0 60 4

  3. letnik

  Predmet Predavatelj tevilo ur tedensko

  Skupaj KU KT Zimski semester Letni semester

  P V S D P V S D Praktino uposabljanje

  30

  Izbirni predmeti

  360 24

  Diploma 6 Skupaj 360 60 Izbirni predmeti

  Predmet Predavatelj tevilo ur tedensko

  Skupaj KU KT Zimski semester Letni semester

  P V S D P V S D Interaktivni sistemi 1

  Hladnik Ale 2 2 1 1 90 6

  Osnove 3D modeliranja

  Gabrijeli Tomc Helena

  2 2 1 1 90 6

  Nartovanje grafine proizvodnje

  Demar Andrej, Stankovi Elesini Urka

  3 1 2 0 90 6

  Vodenje kakovosti

  Demar Andrej, Stareini Marica

  2 0 4 0 90 6

  Embalaa 2 Golob Gorazd, Gregor Svetec Diana

  2 1 1 0 60 4

  Oblikovanje medijev

  Fras Domen 1 1 2 0 60 4

  Podjetnitvo Vahi Ale 2 1 1 0 60 4

 • Poslovni informacijski sistemi

  Urbas Raa 2 1 1 0 60 4

  Grafine preiskave

  Gregor Svetec Diana

  2 2 1 1 90 6

  Tisk 2 Golob Gorazd 2 2 1 1 90 6 Grafina priprava 2

  Gabrijeli Tomc Helena

  2 2 1 1 90 6

  Ekonomika medijev

  Golob Gorazd 2 1 1 0 60 4

  Izbirni predmeti na NTF za zunanje tudente v tudijskem letu 2014/15

  Predmet Predavatelj tevilo ur tedensko

  Skupaj KU KT Zimski semester Letni semester

  P V S D P V S D Vlakna Demar Andrej 4 2 0 0 90 6 Fotografija 1 Slavec Darko 2 1 1 0 60 4 Barvno upravljanje

  Muck Tadeja 2 2 1 1

  90 6

  Arheometalurgija

  1 2 2 0

  75 5

  Umetnostno oblikovanje materialov

  Fajfar Peter, Mrvar Primo

  2 2 1 0

  75 5

  Reciklaa materialov

  Medved Joef, Mrvar Primo

  3 2 0 0

  75 5

  Korozija in zaita

  3 2 0 0

  75 5

  Industrijske pei

  Kosec Borut 2 2 1 0

  75 5

  Analiza napak in pokodb

  Kosec Borut 3 2 0 0

  75 5

  Nega tekstilij 1 Kert Mateja 2 1 1 0 60 4 Embalaa 1 Gregor-Svetec

  Diana 2 1 1

  0 60 4

  Ekologija v grafiki

  Klannik Maja 3 2 1 0

  90 6

 • ABECEDNI SEZNAM UITELJEV IN SODELAVCEV 1. Redni profesorji - dr. Milan BIZJAK, univ. dipl. in. met., Fizikalna

  metalurgija - dr. Bojana BOH, univ. dipl. biol., Naravoslovno-

  tehnina informatika - dr. Krste DIMITROVSKI, univ. dipl. in. tekst. tehnol.,

  Tekstilstvo - dr. Tadej DOLENEC, univ. dipl. in. geol., Geologija - dr. Petra Eva FORTE-TAVER, univ. dipl. in. tekst.

  tehnol., Tekstilstvo - dr. Diana GREGOR-SVETEC, univ. dipl. in. tekst.

  tehnol., Tekstilstvo - Marija JENKO, spec., akad. slik., univ. dipl. in. arh.,

  Oblikovanje tekstilij in oblail - Duan KIRBI, spec., akad. slikar, Likovno izraanje v

  tekstilnem oblikovanju - dr. Borut KOSEC, univ. dipl. in. stroj., Procesna

  tehnika materialov - Karin KOAK, univ. dipl. in. arh., Oblikovanje tekstilij

  in oblail - dr. Jakob LIKAR, univ. dipl. in. rud., Geotehnologija

  in rudarstvo - dr. Botjan MARKOLI, univ. dipl. in. metal., Fizikalna

  metalurgija - dr. Breda MIRTI, univ. dipl. in. geol., Geologija - dr. Primo MRVAR, univ. dipl. in. metal., Inenirski

  materiali - dr. Tadeja MUCK, univ. dipl. in. kem. tehnol.,

  Informacijska in grafina tehnologija - dr. Toma RODI, univ. dipl. in. str., Inenirski

  materiali - Almira SADAR, spec., univ. dipl. in. arh., Oblikovanje

  tekstilij in oblail - dr. Barbara SIMONI, univ. dipl. in. tekst. tehnol.,

  Tekstilstvo - Darko SLAVEC, spec., akad. slikar, Predmet Risanje in

  slikanje, - dr. Milan TERELJ, univ. dipl. in. metal. in dipl. in.

  str., Inenirski materiali

  2. Izredni profesorji

  - dr. Matejka BIZJAK, univ. dipl. in. tekst. tehnol., Tekstilstvo

  - dr. Janko BRAI, univ. dipl. in. mat., Matematika - dr. Sabina BRAKO, univ. dipl. in. tekst. tehnol.,

  Tekstilstvo - dr. Mihael BRENI, univ. dipl. in. geol., Geologija - dr. Andrej DEMAR, univ. dipl. in. tekst. tehnol.,

  Tekstilstvo - dr. Evgen DERVARI, univ. dipl. in. rud. in geoteh.,

  Geotehnologija in rudarstvo - dr. Peter FAJFAR, univ. dipl. in. metal., Inenirski

  materiali - Elena FAJT, univ. dipl.in. oblik. tekst. in oblail,

  Oblikovanje tekstilij in oblail - Marjeta GODLER, spec., akad. slik., Oblikovanje

  tekstilij in oblail - dr. Goran KUGLER, univ. dipl. in. fiz., Inenirski

  materiali - dr. Joef MEDVED, univ. dipl. in. metal., Procesna

  tehnika materialov - dr. Klementina MOINA, univ. dipl. in. graf.,

  Informacijska in grafina tehnologija - dr. Alenka PAVKO-UDEN, univ. dipl. in. tekst.

  tehnol., Tekstilstvo - Nataa PERUH, univ. dipl.in., oblik.tekst. in oblail,

  Oblikovanje tekstilij in oblail

  - dr. Tatjana RIJAVEC, univ. dipl. in. tekst. tehnol., Tekstilstvo

  - dr. Botjan ROI, univ. dipl. in. geol., Geologija - dr. Ura STANKOVI ELESINI, univ. dipl. in. tekst.

  tehnol., Tekstilstvo - dr. Andrej MUC, univ. dipl. in geol., Geologija - dr. Timotej VERBOVEK, univ. dipl. in. geol.,

  Geologija - dr. Marko VRABEC, univ. dipl. in. geol., Geologija - dr. Milivoj VULI, univ. dipl. in. geod., Geodetska

  izmera - dr. Nina ZUPANI, univ. dipl. in. geol., Geologija

  3. Docenti - dr. Barbara ENUR CURK, univ. dipl. in. geol.,

  Geologija - Domen FRAS, univ.dipl.in.arh.,Vizualne komunikacije, - dr. Helena GABRIJELI TOMC, univ. dipl. in.

  tekst. tehnol., Informacijska in grafina tehnologija - dr. Luka GALE,univ.dipl.in.geol., doc., Geologija - dr. Marija GORJANC, univ. dipl. in. tekst. tehnol.,

  doc., Tekstilstvo - dr. Ale HLADNIK, univ. dipl. in. kem.,

  Informacijska in grafina tehnologija - dr. Mateja KERT, univ. dipl. in. tekst. tehnol., doc.,

  Tekstilstvo - dr. Maja KLANNIK, univ. dipl. in. tekst. tehnol.,

  Tekstilstvo - dr. Matja KNAP, univ. dipl. in. metal., doc., Procesna

  tehnika materialov - dr. Joe KORTNIK, univ. dipl. in. rud.,

  Geotehnologija in rudarstvo - dr. Ale NAGODE, univ. dipl. in. metal. in mater.,

  Fizikalna metalurgija - dr. Stanislav PRAEK, univ. dipl. in. tekst. tehnol.,

  doc., Tekstilstvo - dr. Dunja AJN GORJANC, univ. dipl. in. tekst.

  tehnol., doc., Tekstilstvo - dr. Raa URBAS, univ. dipl. in. tekst. tehn., doc.,

  Informacijska in grafina tehnologija

  4. Lektor

  - Barbara LUTEK PRESKAR, prof. angl., Angleki jezik

  5. Viji predavatelj - dr. Gorazd GOLOB, univ. dipl. in. graf., Informacijska

  in grafina tehnologija

  6. Predavatelj - Ivo PLENAR, prof. tel. vzg., spec., portna vzgoja

  7. Asistenti - Jure AHTIK, mag. graf. in., Informacijska in grafina

  tehnologija - dr. Vesna FERK SAVEC, prof. kem. univ. dipl. kem.,

  izr.prof., Kemijsko izobraevanje - Gregor FRANKEN, univ. dipl. in. graf. tehnol.,

  Informacijska in grafina tehnologija, - dr. Damjan HANN, univ. dipl. in. geoteh. in rud.,

  Geotehnologija in rudarstvo - dr. Uro HERLEC, univ. dipl. in. geol., doc., Geologija

 • - mag. Andrej ISKRA, univ. dipl. in. elekt., vi. pred. Informacijska in grafina tehnologija

  - dr. Mirica KARLOVITS, univ.dipl.in.graf.teh., doc., Informacijska in grafina tehnologija

  - dr. Dejana JAVOREK, univ. dipl. in. tekst. tehnol., doc., Informacijska in grafina tehnologija

  - dr. Bla KARPE, univ. dipl. in. metal., doc., Procesna tehnika materialov

  - dr. Tanja Nua KOEVAR, univ. dipl. in., oblik. tekst. in oblail, Tekstilstvo

  - Mihael LAZAR, univ. dipl. in. elek., pred., Informacijska in grafina tehnologija

  - dr. Vasja MIKU, univ. dipl. in. geol., Geologija - mag. Klemen MOINA, univ. dipl. in. tekst. tehnol.,

  vi. pred. Informacija in grafina tehnologija - dr. Iztok NAGLI, univ. dipl. in. metal. in mater., doc.,

  Fizikalna metalurgija - Mitja PETRI, univ. dipl. in. metal. in mater.,

  Inenirski materiali - dr. Miran PIRNAT univ.dipl.in.met., Procesna tehnika

  materialov - dr. Tanja PODBEVEK, univ. dipl. in. tekst. tehnol.,

  Tekstilstvo - Tomislav POPIT, univ.dipl. in. geol., Geologija - Nace PUNIK, univ. dipl. in. graf. tehnol., Informa-

  cijska in grafina tehnologija - dr. Bla RAT, univ. dipl. in., graf. tehnol.,

  Informacijska in grafina tehnologija - dr. Nastja ROGAN MUC, univ. dipl. in. geol, doc.,

  Geologija - dr. Simona SKOBE, univ. dipl. in. geol., doc.,

  Geologija - dr. Marica STAREINI, univ. dipl. in. tekst. tehnol.,

  doc., Informacijska in grafina tehnologija - dr. Brigita TOMI, univ. dipl. in., tekst. tehn., doc.,

  Tekstilstvo - Andrej UAKAR, univ. dipl. in., graf. tehnol.,

  Informacijska in grafina tehnologija - dr. Goran VIINTIN, univ. dipl. in. geol., doc.,

  Uporabna geofizika, - dr. Mirijam VRABEC, univ. dipl. in. geol., doc.,

  Geologija - dr. Maja VONINA, univ. dipl. in. mater. in metal.,

  doc. Procesna tehnika materialov - dr. Urka VRABI BRODNJAK, univ. dipl. in. tekst.

  tehn., Informacijska in grafina tehnologija - dr. eljko VUKELI, univ. dipl. in. rud., doc., Geo-

  tehnologija in rudarstvo - dr. Katarina Senta WISSIAK-GRM, univ. dipl. in.

  kem., doc., Kemijsko izobraevanje - dr. iva ZUPIN, univ. dipl. in. tekst. tehnol.,doc.,

  Tekstilstvo

  8. Mladi raziskovalci - Darja KOMAR, univ. dipl. in. geol., - Alenka ALEJ LAH, univ. dipl. in. oblik. tekst. in

  oblail - Anja TORKAR, univ. dipl. in. geol., Geologija - Jelena VASILJEVI, dipl. kem.,

  9. Zasluni profesorji - dr. Uro BAJELJ, univ.dipl.in.rud. - dr. Vili BUKOEK, univ. dipl. in. tekst. tehnol. - dr. Matija DROVENIK, univ. dipl. in. rud., redni lan

  SAZU

  - dr. Aleksandra KORNHAUSER, univ. dipl. kem. - dr. Drago OCEPEK, univ. dipl. in. rud. - dr. Simon PIRC, univ. dipl in.geol. - dr. Andrej PAULIN, univ.dipl.in.metal. - dr. Milan TRBIAN, univ. dipl. in. metal. - dr. Franc VIDERGAR, univ. dipl. in. rud. in geoteh. - Metka Anka VRHUNC, univ. dipl. in. arh.

  10. Uitelji in sodelavci s krajim delovnim asom - dr. Andrej GOSAR, univ. dipl. in. geol., prof.,

  Geologija - Matev FAZARINC, univ. dipl. in., mat. in met.,

  Inenirski materiali - Sebastjan KASTELIC,univ.dipl.in.el., - dr. Toma KOSMA, univ. dipl. in. metal., red. prof.,

  Inenirski materialimag. - Bojan LAJLAR, univ. dipl. in. rud., pred.,

  Geotehnologija in rudarstvo - dr. Iztok PERU, univ. dipl. in. gradb., doc., Inenirski

  materiali - Drago POTONIK, univ. dipl. in. rud., pred., Merstvo

  11. Ostali sodelavci - Irena BERLI, univ. dipl. in. tekst. tehn.,

  Bibliotekarstvo - Barbara BOHAR BOBNAR, univ. dipl. in. geol.,

  Bibliotekarstvo - dr. Lidija ERNE, univ. dipl. in., tekst. tehn., doc.,

  Tekstilstvo - dr. Matej DOLENEC, univ. dipl. in. geol., doc.,

  Geologija - Danica DOLNIAR, univ. dipl. mat., pred.,

  Naravoslovno-tehnina informatika - Barbara GOLJA, univ.dipl.in.tekst., Tekstilstvo - Marjeta GORI, univ. dipl. in., Bibliotekarstvo - Silva KONIG, univ. dipl. in. graf. tehn., - mag. Mirjam LESKOVEK, univ. dipl. tekst. tehnol.,

  uitelj vein - mag. Irena SAJOVIC, prof. kem. biol., Bibliotekarstvo - Nina PIKA, univ. dipl. in. tekst. - Ana URBAS, univ.dipl.in.geod. - Petra VRHOVNIK, univ. dipl. in., geol.,doc.,

  Geologija - Marjana ZAJC, univ. dipl. in. geol. - Petra VAB ROI, univ. dipl. in., geol., Geologija

  12. Uitelji in sodelavci z drugih fakultet in Intitutov ter ostali sodelavci

  - dr. Denis ARON, univ. dipl. fiz., doc., (Fakulteta za matematiko in fiziko)

  - Darko BIRSA, akad. graf., doc. - mag. Damir CIBIC, vi. pred., (Ekonomska fakulteta) - dr. Jakob CIMPRI, univ. dipl. mat., doc., (Fakulteta za

  matematiko in mehaniko) - dr. Andreja CIRMAN, doc., (Ekonomska fakulteta) - dr. Boris EH, univ. dipl. kem., izr. prof., (Fakulteta za

  kemijo in kemijsko tehnologijo) - dr. Mitja OK, univ. dipl. ekon., doc., (Ekonomska

  fakulteta) - dr. Irena DEBELJAK, univ.dipl.in., geol, (Filozofska

  fakulteta) - dr. Alojz DEMAR, univ. dipl. in. kem. in., izr. prof.,

  (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo) - dr. Vlado DIMOVSKI, prof., (Ekonomska fakulteta)

 • - dr. Igor DOBOVEK, univ. dipl. in, grad., (Fakulteta za matematiko in fiziko)

  - dr. Polona DOMADENIK, doc., (Ekonomska fakulteta) - Milan ERI, akad. slik. spec., doc., (Akademija za

  likovno umetnost in oblikovanje) - dr. Karmen FIFER BIZJAK, univ. dipl. in., geol.,

  doc., Geologija - dr. Botjan GOLOB, univ. dipl. fiz., izr. prof.,

  (Fakulteta za matematiko in fiziko) - dr. Janvit GOLOB, univ. dipl. in. kem. in., red. prof.,

  (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo) - dr. Marija GORENEK, univ. dipl. in. tekst.tehnol.,

  Tekstilstvo - dr. Helena GRMAN, univ.dipl. biol., doc., (Biotehika

  fakulteta) - dr. Milan HLADNIK, univ. dipl. mat., red. prof.,

  (Fakulteta za matematiko in fiziko) - dr. Aleksander HORVAT, univ. dipl. in. geol.,

  Geologija - dr. Danilo JAKI, univ. dipl. in. tekst. tehnol.,

  Mehanska tekstilna tehnologija - dr. Vojkan JOVII, univ. dipl. in. grad., doc.,

  (IRGO) - dr. Alojz JUVANC, univ. dipl. in. grad., doc.,

  (Fakulteta za gradbenitvo in geodezijo) - mag. Dragotin KARDO, prof. kem.-biol.,

  Naravoslovno-tehnina informatika - dr. Rajko KEJAR, univ. dipl. in. kem., izr. prof.,

  (Fakulteta za strojnitvo) - Botjan Botas KENDA,univ. dipl. oblikov., doc.,

  (Akademija za likovno umetnost in oblikovanje) - dr. Spomenka KOBE-BESNIAR, univ. dipl. in.

  kem., doc., (Intitut Joef Stefan) - dr. Pino KOC, univ. dipl. in. stroj., doc., (Fakulteta za

  matematiko in fiziko) - dr. Marijan KOEVAR, univ. dipl. kem., red. prof.,

  (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo) - dr. Toma KOLAR, univ. dipl. psih., doc., (Ekonomska

  fakulteta) - dr. Toma KOLENKO, univ. dipl. in. mineral., izr.

  prof., Procesna tehnika materialov - dr. Marija KOSEC, univ. dipl. in. kem. in, izr. prof.,

  (Institut Joef Stefan), - dr. Franc KOSEL, univ. dipl. in. stroj., red. prof.,

  (Fakulteta za strojnitvo) - dr. Gregor JEROMEL, univ. dipl. in. rud. in geot.

  asist., Geotehnologija in rudarstvo - dr. Ladislav KOSEC, univ. dipl. in. metal., Fizikalna

  metalurgija - dr. Bogomir KOVA, univ. dipl. ekon., red. prof.,

  (Ekonomska fakulteta) - dr. Janez KOVA, univ. dipl. in. elek., doc., Fizika materialov - dr. France KRIANI, univ. dipl. eoc., doc.,

  (Ekonomski intitut pravne fakultete) - dr. Jurij LAH, univ. dipl. kem., (Fakulteta za kemijo in

  kemijsko tehnologijo) - dr. Jakob LAMUT, univ. dipl. in. metal., Procesna

  tehnika materialov

  - dr. Ivan LEBAN, univ. dipl. kem., red. prof., (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo)

  - dr. Duan MRAMOR, univ. dipl. ekon., red. prof., (Ekonomska fakulteta)

  - dr. Momir NIKOLI, univ. dipl. in. tekst. tehnol., Mehanska tekstilna tehnologija

  - dr. Bojan OGORELEC, univ. dipl. in. geol., doc., (Geoloki zavod Slovenije)

  - dr. Andrej PAULIN, univ. dipl. in. metal., red. prof., Metalurgije

  - dr. Jernej PAVI, univ. dipl. in. geol., Geologija - dr. Toma PODOBNIK, univ. dipl. mat., doc.,

  (Fakulteta za matematiko in fiziko) - dr. Slovenko POLANC, univ. dipl. kem., red prof.,

  (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo) - dr. Jasna PREZELJ, univ. dipl. mat., doc., (Fakulteta

  za matematiko in fiziko) - dr. Kreimir PUHARI, univ. dipl. ekon., red. prof.,

  (Ekonomska fakulteta) - dr. Mihael RIBII, univ. dipl. in. geol., izr. prof.,

  Geologija - dr. Janez ROZMAN, univ. dipl. in. metal., (Medicinska

  fakulteta) - dr. Borut RUSJAN, univ. dipl. ekon., izr. prof.,

  (Ekonomska fakulteta) - dr. Dragomir SKABERNE, univ. dipl. in., geol.,doc.,

  (Geoloki zavod Slovenije) - dr. Boris SALOBIR, univ. dipl. in rud., vi. pred.,

  Geotehnologija in rudarstvo - Vera SELAR-ZALONIK, univ. dipl. in. oblik.,

  Oblikovanje tekstilij in oblail - dr. Anton SMOLEJ, univ. dipl. in. metal., Fizikalna

  metalurgija - dr. Matija SVETINA, dipl.psih., (Filozofska fakulteta) - dr. Franci SLUGA, univ. dipl. in. tekst. tehnol.,

  Tekstilstvo - dr. Simon IRCA, doc., (Fakulteta za matematiko in

  fiziko) - dr. Sao TURM, univ. dipl. in. geol., doc., Geologija - dr. Peter UHEL, univ. dipl. in., red. prof., (Fakulteta

  za elektrotehniko) - dr. Franc UTERI, univ. dipl. in. geol., izr. prof.,

  Geologija - dr. Ranko TODOROVI, univ. dipl. in., rud., izr.

  prof., - dr. Radomir TURK, univ. dipl. in. metal., red. prof.,

  Inenirski materiali - mag. Alenka UMEK, lektorica, (Ekonomska fakulteta) - dr. Ale VAHI,.prof., (Ekonom