47
PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI Uvodne informacije

PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI Psihologija Pregled Tematike Predavanj

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Psiho

Citation preview

Page 1: PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI Psihologija Pregled Tematike Predavanj

PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI

Uvodne informacije

Page 2: PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI Psihologija Pregled Tematike Predavanj

Predavatelja

• Red. prof. dr. Janek Musek (cca 2/3)• Doc. dr. Andreja Avsec (1/3; vodi tudi Vaje

iz psihologije osebnosti)• 90 ur predavanj v obeh semestrih• 30 ur vaj

Page 3: PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI Psihologija Pregled Tematike Predavanj

Uvodna predstavitev predmeta

• Cilji• Vsebina predmeta• Tematika predavanj• Obveznosti• Literatura in drugi viri

Page 4: PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI Psihologija Pregled Tematike Predavanj

Cilji in kompetence

• CILJI: Posredovanje najpomembnejših temeljnih informacij o osebnosti in medosebnih razlikah, povezovanje, kritično presojanje in uporaba teh informacij. Po končanem programu dobi študent vpogled v to, s čim se ukvarja psihologija osebnosti, kakšne cilje in naloge si pri tem postavlja in kakšne metode pri tem uporablja. Študent tudi pridobi vpogled v najpomembnejše teorije in modele osebnosti, izsledke na področju strukture, dinamike in razvoja osebnosti in je sposoben te modele in izsledke aplicirati v svojem strokovnem izobraževanju in v svojem življenju.

• KOMPETENCE: Študent je zmožen razumeti, presojati in z ustreznimi merskimi instrumenti oceniti osebnost (afektivne, konativne in kognitivne osebnostne značilnosti) posameznika in skupin posameznikov, njihovo strukturo, dinamiko in razvoj; zmožen je tudi razumeti, presojati in ocenjevati medosebne razlike v osebnostnih značilnostih in celostnem delovanju osebnosti.

Page 5: PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI Psihologija Pregled Tematike Predavanj

Vsebinski prospekt

• Predmet psihologije je obnašanje in doživljanje. Cilj psihologije je pojasnjevanje obnašanja, torej spoznavanje njegovih vzrokov.

• Vzroki obnašanja so v osebi, situaciji ali interakciji med obema.• Ključnega pomena so trajne, konsistentne značilnosti obnašanja, ki omogočajo

stabilen in zakonit potek našega življenja.• Te značilnosti so celostno in edinstveno organizirane v osebnosti.• Osebnost je med najpomembnejšimi izvori obnašanja.• Znanstveno spoznavanje osebnosti pomeni bistven napredek v razumevanju

človekove narave in medčloveških odnosov.• To spoznavanje temelji na veljavnih in zanesljivih načinih ocenjevanja in merjenja

osebnostnih značilnosti in procesov.• Usmerjeno je v ugotavljanje zakonitosti osebnostne strukture, dinamike osebnosti in

osebnostnega razvoja. • Ima za cilj poglobljeno in celostno razumevanje posameznika v njegovem

medosebnem in kulturnem kontekstu in razumevanje medosebnih ter skupinskih razlik.

• Je eden najpomembnejših temeljev uporabne psihologije in njenih disciplin. • Posega v dimenzije človekove narave, ki zadevajo najkompleksnejše vidike

človekovega bivanja, med njimi tudi še neraziskane, paranormalne in transcendentne.

Page 6: PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI Psihologija Pregled Tematike Predavanj

OBNAŠANJEDOŽIVLJANJE

OSEBAOSEBNOST

SITUACIJA

INTERAKCIJAOSEBA

XSITUACIJA

KonceptOcenjevanjeRaziskovanje

Perspektive/teorijeVidiki/področja

Neznanke

Biološke teorije in modeli Dispozicijske teorije in modeli

Psihodinamske teorije in modeliHumanistične / pozitvno psihološke

teorije in modeliVedenjsko – socialno –kognitivne

teorije in modeliSociokulturne teorije in modeli

Struktura osebnostiDinamika osebnosti

Razvoj osebnostiIntegracija osebnosti

Page 7: PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI Psihologija Pregled Tematike Predavanj

Zajeti vidiki osebnosti

• Pojem in koncept osebnosti• Ocenjevanje, merjenje in raziskovanje osebnosti• Teorije in modeli osebnosti• Biološki vidiki osebnosti• Struktura osebnosti in medosebne razlike• Dinamika osebnosti in intrapsihično delovanje• Kognitivni vidiki osebnosti• Socialni in kulturni vidiki osebnosti• Razvojni vidiki osebnosti• Prilagoditveni vidiki osebnosti• Neznanke in perspektive osebnosti

Page 8: PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI Psihologija Pregled Tematike Predavanj

ORGANIGRAM VSEBINE

PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI

UVOD

KONCEPT,OCENJEVANJE,RAZISKOVANJE

TEORIJE

PERSPEKTIVE, MODELI, TEORIJE

STRUKTURA

STRUKTURA IN MEDOSEBNE

RAZLIKE

DINAMIKA

DINAMIKA, PROCESI IN MEDOSEBNI

ODNOSI

RAZVOJ

RAZVOJ, RASTDOMETI IN PERSPEKTIVA

TEMELJNI KONCEPTOSEBNOSTI

Pojem, definicijeDoločila (konsistentnost,

distinktivnost, kom-pleksnost, celovitost)Problemi, vidiki, pod-

ročja osebnosti

OCENJEVANJEOSEBNOSTI

Historiat, testi, vpra-šalniki, lestvice,

projekcijske tehnike, načela osebnostne

diagnostike

RAZISKOVANJEOSEBNOSTI

Oseba in spremenljiv-ke, eksperiment, ko-relacijsko in multiva-riatno raziskovanje,

paradigme

DISPOZICIJSKAAllport, Guilford, Cattell, Eysenck,petfaktorski model, cirkumpleksni

model, drugi modeli

PSIHODINAMSKAFreud, Adler, Jung,

neoanaliza, ego psihologija in teorija objektnih odnosov

HUMANISTIČNA-POZITIVNA

Rogers, Maslow, Frankl,Pozitivna psihologija

VEDENJSKO-SOCIALNO-KOGNITIVNA

Dollard, Miller, Skinner,Rotter, Bandura, Mischel

BIOEVOLUCIJSKALorenz, Buss, Gray,

Zuckerman, Cloniger, Depue

DRUGE KULTUREElementarne, Indija, Kitajska,

Afrika, Judovska, Islam

TIPI, POTEZE, DIMENZIJETelesni, konativni, kogni-tivni vidik (konstitucija, temperament, značaj, in-elekt), tipologije, dimen-ziologije, slogi, prototipi

SPOSOBNOSTIInteligentnost, g faktor,primarni faktorji, multi-dimenzionalni modeli,dejavniki, merjenje

DRUGE SPOSOBNOSTISocialna, emocionalna,praktična, moralna,

duhovna intel.,ustvarjalnost,

nadarjenost, modrost

MOTIVACIJSKE IN EMOTIVNEDIMENZIJE OSEBNOSTIPribliževanje, izogibanje,pozitivni-negativni afekt

PROINDIVIDUALNI INPROSOCIALNI VIDIK

Moč, agresivnost, storilnost,konformnost, altruizem,

privlačnost, ljubezen, part-nerstvo, odnosi med spoloma

VREDNOTECilji, ideali, vrednote,Vrednotne usmeritve

INTEGRACIJAOSEBNOSTI

Jaz, samopodoba,samospoštovanje,

STRES IN PSIHIČNO ZDRAVJE

Osebna čvrstost, odpornost,soočanje s stresom

RAZVOJNI DEJAVNIKI OSEBNOSTI

Geni, okolje, samode-javnost

STABILNOST INSPREMINJANJE OSEBNOSTI

Razvojni modeli,stabilnost osebnosti,

spreminjanje osebnosti

POZITIVNI DOMETIOSEBNOSTI

Osebnostno blagostanje,sreča, zadovoljstvo,

optimizem, upanje,rast,samoaktual., smisel

MOTNJE OSEBNOSTIOsebnostne podlagepsihičnih motenj, motnje osebnosti,

modifikacije osebnosti

NEZNANKE OSEBNOSTINezavedno, stanja

zavesti, paranormalni intranscendentni vidiki

MEDOSEBNE INSKUPINSKE RAZLIKESpol, starost, SES,Izobrazba, kultura,

rasa…

Page 9: PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI Psihologija Pregled Tematike Predavanj

Preglednica predavanj• UVOD V PSIHOLOGIJO OSEBNOSTI

– Koncept osebnosti– Izvori obnašanja: oseba, situacija, interakcija

• SPOZNAVANJE OSEBNOSTI– Ocenjevanje in merjenje osebnosti– Raziskovanje osebnosti

• BIOLOŠKI VIDIKI– Evolucija in genetika osebnosti– Nevroznanstveni temelji osebnosti

• OSEBNOSTNA STRUKTURA IN MEDOSEBNE RAZLIKE

– Tipi, poteze, dimenzije– Petfaktorski model osebnosti– Individualne razlike

• DINAMIKA OSEBNOSTI– Psihodinamski modeli– Humanistični modeli– Motivi, emocije in osebnost

• KOGNITIVNI VIDIKI– Umska inteligentnost– Emocionalna inteligentnost– Ustvarjalnost in modrost– Jaz, samopodoba in samospoštovanje

• SOCIALNI IN KULTURNI VIDIKI– Spol in osebnost– Ljubezen, privlačnost, partnerstvo– Kultura, vrednote in osebnost

• RAZVOJNI VIDIKI– Stabilnost, spremembe In koherentnost

osebnosti– Osebnost skozi življenje

• PRILAGODITVENI VIDIKI– Stres in osebnost– Psihično blagostanje in zdravje– Motnje osebnosti

• NEZNANKE OSEBNOSTI– Stanja zavesti in nezavedno – Duhovnost in duhovna inteligentnost

Page 10: PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI Psihologija Pregled Tematike Predavanj

Seznam predavanj1. Koncept osebnosti2. Izvori obnašanja: oseba, situacija,

interakcija3. Ocenjevanje in merjenje osebnosti4. Raziskovanje osebnosti5. Evolucija in genetika osebnosti6. Nevroznanstveni temelji osebnosti7. Tipi, poteze, dimenzije8. Petfaktorski model9. Individualne razlike 10.Psihodinamski modeli11.Humanistični modeli12.Motivi, emocije in osebnost14.Umska inteligentnost15.Emocionalna inteligentnost

16. Ustvarjalnost in modrost17. Jaz, samopodoba in

samospoštovanje18. Spol in osebnost19. Ljubezen, privlačnost, partnerstvo20. Kultura, vrednote in osebnost 21. Stabilnost, spremembe in

koherentnost osebnosti22. Osebnost skozi življenje23. Stres in osebnost24. Psihično blagostanje in zdravje25. Motnje osebnosti26. Stanja zavesti in nezavedno 27. Duhovnost in duhovna

inteligentnost

Page 11: PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI Psihologija Pregled Tematike Predavanj

NEZNANKEOSEBNOSTI

Stanja zavesti in nezavedno

Duhovnost in duhovnainteligentnost

NEZNANKEOSEBNOSTI

Stanja zavesti in nezavedno

Duhovnost in duhovnainteligentnost

PRILAGODITVENIVIDIKI

Stres in osebnostPsihično blagostanje

in zdravjeMotnje osebnosti

PRILAGODITVENIVIDIKI

Stres in osebnostPsihično blagostanje

in zdravjeMotnje osebnosti

RAZVOJNI VIDIKIStabilnost, spremembe

In koherentnost osebnosti

Osebnost skoziživljenje

RAZVOJNI VIDIKIStabilnost, spremembe

In koherentnost osebnosti

Osebnost skoziživljenje

SOCIALNI IN KULTURNI VIDIKISpol in osebnost

Ljubezen, privlačnost,partnerstvo

Kultura, vrednote in osebnost

SOCIALNI IN KULTURNI VIDIKISpol in osebnost

Ljubezen, privlačnost,partnerstvo

Kultura, vrednote in osebnost

KOGNITIVNI VIDIKIUmska in čustvena

inteligentnostUstvarjalnost in modrost

Jaz, samopodoba insamospoštovanje

KOGNITIVNI VIDIKIUmska in čustvena

inteligentnostUstvarjalnost in modrost

Jaz, samopodoba insamospoštovanje

DINAMIKAOSEBNOSTI

Psihodinamski modeliHumanistični modeli

Motivi, emocije inosebnost

DINAMIKAOSEBNOSTI

Psihodinamski modeliHumanistični modeli

Motivi, emocije inosebnost

OSEBNOSTNASTRUKTURA IN

MEDOSEBNE RAZLIKETipi, poteze, dimenzije

Petfaktorski modelIndividualne razlike

OSEBNOSTNASTRUKTURA IN

MEDOSEBNE RAZLIKETipi, poteze, dimenzije

Petfaktorski modelIndividualne razlike

BIOLOŠKI VIDIKIEvolucija in genetika

osebnostiNevroznanstveni temelji

osebnosti

BIOLOŠKI VIDIKIEvolucija in genetika

osebnostiNevroznanstveni temelji

osebnosti

SPOZNAVANJEOSEBNOSTI

Ocenjevanje in merjenje osebnosti

Raziskovanjeosebnosti

SPOZNAVANJEOSEBNOSTI

Ocenjevanje in merjenje osebnosti

Raziskovanjeosebnosti

UVOD V PSIHOLOGIJOOSEBNOSTI

Koncept osebnostiIzvori obnašanja: oseba,

situacija, interakcija

UVOD V PSIHOLOGIJOOSEBNOSTI

Koncept osebnostiIzvori obnašanja: oseba,

situacija, interakcija

PSIHOLOGIJAOSEBNOSTI

PSIHOLOGIJAOSEBNOSTI

Page 12: PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI Psihologija Pregled Tematike Predavanj

NEZNANKEOSEBNOSTI

Stanja zavesti in nezavedno

Duhovnost in duhovnainteligentnost

PRILAGODITVENIVIDIKI

Stres in osebnostPsihično blagostanje

in zdravjeMotnje osebnosti

RAZVOJNI VIDIKIStabilnost, spremembe

In koherentnost osebnosti

Osebnost skoziživljenje

SOCIALNI IN KULTURNI VIDIKISpol in osebnost

Ljubezen, privlačnost,partnerstvo

Kultura, vrednote in osebnost

KOGNITIVNI VIDIKIUmska in čustvena

inteligentnostUstvarjalnost in modrost

Jaz, samopodoba insamospoštovanje

DINAMIKAOSEBNOSTI

Psihodinamski modeliHumanistični modeli

Motivi, emocije inosebnost

OSEBNOSTNASTRUKTURA IN

MEDOSEBNE RAZLIKETipi, poteze, dimenzije

Petfaktorski modelIndividualne razlike

BIOLOŠKI VIDIKIEvolucija in genetika

osebnostiNevroznanstveni temelji

osebnosti

SPOZNAVANJEOSEBNOSTI

Ocenjevanje in merjenje osebnosti

Raziskovanjeosebnosti

UVOD V PSIHOLOGIJOOSEBNOSTI

Koncept osebnostiIzvori obnašanja: oseba,

situacija, interakcija

PSIHOLOGIJAOSEBNOSTI

Page 13: PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI Psihologija Pregled Tematike Predavanj

Obveznosti pri predmetu

• Kolokvij I (35%) in kolokvij II (35%) ali izpit (70%)• Referat s predstavitvijo (20%) - (lahko delo v

paru)• Študija primera/ov (10%)• Za končno pozitivno oceno je potrebno pri vsaki

obveznosti doseči 60% možnih točk

Page 14: PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI Psihologija Pregled Tematike Predavanj

Kolokvij oziroma izpit

• Pisni (naloge objektivnega in/ali esejskega oziroma interpretativnega tipa)

• Kolokvij oz. izpit je pozitiven, če dosežete 60% možnih točk• Roki za kolokvij:

– 1. kolokvij - zimsko izpitno obdobje (24.1.)– 2. kolokvij - prvi rok v spomladanskem izpitnem obdobju (nanj se je treba

prijaviti)• Kolokviji se ne ponavljajo (po en rok za vsak kolokvij)• Če oba kolokvija nista pozitivna, morate opravljati izpit• Na 2. kolokvij oz. na izpit ne morete, če niste oddali in predstavili

referata in oddali študijo primerov• Na kolokvijih oz. izpitih ni dovoljena literatura!

Page 15: PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI Psihologija Pregled Tematike Predavanj

Referat• Pregledno teoretično delo, ki obravnava pomemben vidik ali dosežek

psihologije osebnosti• Osnova: vsaj 6 različnih raziskovalnih ali znanstveno preglednih člankov (eden je že na seznamu)

• Obseg 30000 znakov s presladki (+- 2000)• Referat mora biti opremljen z znanstvenim aparatom (povzetek,

naslovljena in podnaslovljena poglavja, pravilno citirana in na koncu navedena literatura)

• Referat mora predstavljati lastno predelavo gradiva, teksti, ki so zgolj prepis tujega ali domačega vira, ne bodo priznani

• Referat je lahko delo enega ali dveh avtorjev• Tematika referata mora biti izbrana do 18.9. iz seznama tem (s

prijavo velja pohiteti, že izbrane teme se ne bodo ponavljale)• Referat mora biti oddan tistega dne, ko je predstavljen.

Page 16: PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI Psihologija Pregled Tematike Predavanj

Seznam tem za referate

Osebnostni prototipiImplicitno merjenje osebnostnih dimenzij

Tipi, poteze, dimenzije

Se Flynnov učinek obrača?Med g-faktorjem in tipi multipleinteligentnosti

Umska inteligentnost

Test MSCEITSedem mitov o emocionalni int.Emocionalna inteligentnost

Amae (amai) – emocionalni kulturni unikat?

BIS-BAS in dimenzije temperamenta

Motivi, emocije in osebnost

2. referat1. referatPredavanje

Drug pogled na Viktorja FranklaPsihosinteza in izgorevanjeHumanistični modeli

Zakaj umira psihoanaliza?Myers-Briggs indikator tipov –najpopularnejši a ne najboljlši

Psihodinamski modeli

Orientacija k osebi in orientacija k spremenljivkam

Primer sodobnega tipološkega pristopa

Individualne razlike

Osebnost pri živalihŠesti faktor osebnostiPetfaktorski model

Page 17: PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI Psihologija Pregled Tematike Predavanj

Seznam predavanj

Psihične motnje –dimenzije ali kategorije

Geni, evolucija in osebnostStabilnost, spremembe in koherentnost osebnosti

Negativne »vrednote«Razumevanje medkulturnih razlik skozi vrednote

Kultura, vrednote in osebnost

Internet in medosebni odnosi

Osebnost in kvaliteta partnerskega odnosa

Ljubezen, privlačnost, partnerstvo

Psihologija moških in maskulinost

Teorija objektifikacijeSpol in osebnost

Kognitivno-izkustvena teorija jaza

Telesna samopodoba Jaz, samopodoba in samospoštovanje

Ustvarjalnost in odprtostMerjenje modrostiUstvarjalnost in modrost

2. referat1. referatPredavanje

Page 18: PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI Psihologija Pregled Tematike Predavanj

Seznam predavanj

Zamolčani MaslowDuhovnost in kakovost življenja

Duhovnost in duhovna inteligentnost

Lucidne sanje in kreativnost

Verjeti svojim spominom ali ne

Stanja zavesti in nezavedno

Osebnostna tipologija psihoopatije

Borderline v petfaktorskemmodelu

Motnje osebnosti

HvaležnostZanosPsihično blagostanje in zdravje

Tip A vedenjaSupresija misli in njen vpliv na zdravje

Osebnost, stres in zdravje

Stabilnost osebnostiOsebnostne spremembe v odraslosti

Osebnost skozi življenje

2. referat1. referatPredavanje

Page 19: PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI Psihologija Pregled Tematike Predavanj

Predstavitev referata

• Predstavitev referata - 10-15 minut• Možen teden zamika pri predstavitvi zaradi

objektivnih okoliščin• Uporaba računalniške prezentacije

Page 20: PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI Psihologija Pregled Tematike Predavanj

Študija primera/ov I

• Datum oddaje: 20.3.08• Osebnostna eksploracija, usmerjena k osebi (posamezniku)• Osebnostni opis manjšega števila oseb

– 2 osebi (ne sorodnike), ki jih dobro poznate (npr. partnerji/ke, prijatelji/ce)– 2 sorodnika

• Osebe označite le s šiframi, zagotovite njihovo anonimnost• Podajte kratek neformalni celostni opis vsake osebe

– Kratko opišite vsako osebo– Analizirajte jih, primerjajte v čem so podobne in v čem se razlikujejo (so si sorodne osebe bolj

podobne kot nesorodne…)• Formalni opis

– Izberite 15-20 bipolarnih osebnostnih lastnosti, za katere menite, da dajejo največ informacij o osebnosti posameznika (pomagajte si z znanimi strukturnimi modeli, npr. petfaktorskim)

– Ocenite vsako osebo glede na vsako izmed teh lastnosti s pomočjo 7 stopenjske ocenjevalne lestvice (-3 /najbolj izražen prvi pol lastnosti/, -2, -1, 0, +1, +2, +3 /najbolj izražen nasprotni pol/)

– Izrišite profile vseh oseb na skupnem grafu osebnostnih lastnosti

Page 21: PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI Psihologija Pregled Tematike Predavanj

Študija primera/ov II

• Interpretacija– Naredite ponovno primerjavo oseb; primerjajte svoj formalni opis z neformalnim; glede katerih

lastnosti in pri katerih osebah se najbolj in glede katerih se najmanj ujemata– Ocenite, katere lastnosti ste najlaže in katere najteže ocenjevali; katere ocene se vam zdijo

najbolj zanesljive in katere najmanj (skušajte razložiti zakaj)– Ocenite, s katerimi ocenami bi se oseba sama najbolj in s katerimi najmanj strinjala; razložite

zakaj– Skušajte oceniti, kako je prišlo do oblikovanja ocenjevanih lastnosti pri posameznik osebah,

koliko so transsituacijsko stabilne in koliko so odvisne od situacij (se spreminjajo glede na situacije; doma – na delu, med prijatelji – med neznanci, med dobrim počutjem – pod stresom); iz literature skušajte oceniti, koliko so te lastnosti pod dednim vplivom in pod vplivi okolja; zakaj so si nekatere osebe bolj podobne kot druge

– Ocenite, katere lastnosti posameznih oseb vplivajo na vaš odnos do teh oseb in kako– Skušajte oceniti, ali se pri kateri osebi pojavlja večje odstopanje od večine in ali se pojavljajo

značilnosti, ki bi lahko pomenile probleme in težave s samim seboj ali v odnosih do drugih• Končni izdelek naj ima 20000 – 30000 znakov

Page 22: PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI Psihologija Pregled Tematike Predavanj

Temeljni in obvezni učbeniki I

• Musek, J. (1993/1997). Znanstvena podoba osebnosti. Ljubljana: Educy.

• Musek, J. (2005). Psihološke in kognitivne študije osebnosti. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

• Avsec, A. (2007). Psihodiagnostika osebnosti. Ljubljana: Oddelek za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani.– Alternativa za zgornje tri:

• Larsen, R.J., & Buss, D.M. (2002, 2005 2nd ed). Personality Psychology: Domains of Knowledge About Human Nature. New York, Boston: McGraw-Hill.

• Carver, C. S., & Scheier, M. F. (2004). Perspectives on Personality (5th ed.). Needham Heights, MA: Allyn and Bacon.

• Mischel, W., Shoda, Y., & Smith, R. E. (2004). Introduction to Personality: Toward an Integration (7th ed.). Hoboken, NJ: J. Wiley & Sons.

• Pervin, L. A., & John, O. P. (2001). Personality: Theory and Research (8th ed.). New York: John Wiley & Sons.

Page 23: PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI Psihologija Pregled Tematike Predavanj

Temeljni in obvezni učbeniki II

• Musek, J. (1999). Psihološki modeli in teorijeosebnosti. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

• Musek, J. (2005). Psihološke dimenzije osebnosti. Ljubljana: Filozofska fakulteta. – Alternativa za zgornji dve:

• Engler, B. (2006). Personality Theories: An Introduction (7th ed.). Boston: Houghton Mifflin.

• Ryckman, R. M. (2004). Theories of Personality (8th ed.). Belmont, CA: Wadsworth Publishing.

• Friedman, H. S., & Schustack, M. W. (2006). Personality: Classic Theories and Modern Research (3rd ed.). NeedhamHeights, MA: Allyn and Bacon.

Page 24: PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI Psihologija Pregled Tematike Predavanj

Obvezna dodatna literatura

• Lamovec, T. (ur.). (1994). Psihodiagnostika osebnosti (2). Ljubljana: Filozofskafakulteta in Znanstveni inštitut filozofske fakultete.

• Kobal, D. (2000). Temeljni vidiki samopodobe. Ljubljana: Pedagoški inštitut.• Fulgosi, A. (1981 in pozneje). Psihologija ličnosti. Zagreb: Školska knjiga.• Musek, J. (1982). Osebnost. Ljubljana: DDU Univerzum.• Musek, J. (1988). Teorije osebnosti. Ljubljana: Filozofska fakulteta.• Musek, J. (1993). Osebnost in vrednote. Ljubljana: Educy. • Musek, J. (1995). Ljubezen, družina, vrednote. Ljubljana: Educy. • Musek, J. (2000). Nova psihološka teorija vrednot. Ljubljana: Educy in Inštitut za

psihologijo osebnosti.• Revelle, W. (1995). Personality processes. Annual Review of Psychology, 46, 1995. • Sternberg, R. J., & Kaufman, J. C. (1998). Human abilities. Annual Review of

Psychology, 49, 479-502. • Wiggins, J. S., & Pincus, A. L. (1992). Personality: Structure and assessment. Annual

Review of Psychology, 43, 473-504.

Page 25: PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI Psihologija Pregled Tematike Predavanj

Zelo priporočena literatura – najbolj znani univerzitetni učbeniki o osebnosti

• Splača se pogledati katero ali več od naslednjih (lahko so tudi novejše izdaje, če obstajajo, ali tudi kaka starejša):

– Brody, N., & Ehrlichman, H. (1998). Personality Psychology: Science of Individuality. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

– Burger, J. M. (2004). Personality (6th ed.). Belmont, CA: Wadsworth Publishing. – Carducci, B. J. (1998). Psychology of Personality. Belmont, CA: Wadsworth Publishing. – Cervone, D., & Pervin, L. A. (2008). Personality: Theory and Research (10th ed.). New York: John Wiley &

Sons. – Cooper, C. (2002). Individual Differences (2nd ed.). New York: Oxford University Press. – Carver, C. S., & Scheier, M. F. (2004). Perspectives on Personality (5th ed.). Needham Heights, MA: Allyn

and Bacon. – Eysenck, M. W. (1994). Individual Differences: Normal and Abnormal. Philadelphia, PA: Psychology Press. – Frager, R., & Fadiman, J. (2005). Personality and Personal Growth (6th ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice

Hall. – Funder, D. (2004). The Personality Puzzle (3rd ed.). New York: W.W. Norton. – Larsen, R.J., & Buss, D.M. (2005). Personality Psychology: Domains of Knowledge About Human Nature

(2nd ed.). New York: McGraw-Hill. – Liebert, R. M., & Spiegler, M. D. (1998). Personality: Strategies and Issues (8th ed.). Belmont, CA:

Wadsworth Publishing. – Mayer, J. D. (2007). Personality: A Systems Approach. Boston, MA: Allyn & Bacon. – McAdams, D. P. (2006). The Person: An Integrated Introduction to Personality Psychology (4th ed.). New

York: John Wiley & Sons. – Mischel, W., Shoda, Y., & Smith, R. E. (2004). Introduction to Personality: Toward an Integration (7th ed.).

Hoboken, NJ: J. Wiley & Sons. – Pervin, L. A. (1996). The Science of Personality. New York: John Wiley & Sons. – Phares, E. J., & Chaplin, W. F. (1997). Introduction to Personality (4th ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice

Hall.

Page 26: PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI Psihologija Pregled Tematike Predavanj

Še zelo priporočena literatura: najbolj znani pregledi teorij osebnosti

• Splača se pogledati katero ali več od naslednjih (lahko so tudi novejše izdaje, če obstajajo, ali tudi kaka starejša):

– Allen, B. P. (2006). Personality Theories: Development, Growth, and Diversity (5th ed.). Needham Heights, MA: Allyn and Bacon.

– Cloninger, S. C. (2004). Theories of Personality: Understanding Persons (4th ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

– Derlega, V. J., Winstead, B. A., & Jones, W. H. (2005). Personality: Contemporary Theory and Research (3rd ed.). Belmont, CA: Wadsworth Publishing.

– Engler, B. (2006). Personality Theories: An Introduction (7th ed.). Boston: Houghton Mifflin. – Ewen, R. B. (2003). An Introduction to Theories of Personality (6th ed.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum

Associates. – Ewen, R. B. (1998). Personality, a Topical Approach: Theories, Research, Major Controversies, and Emerging

Findings. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. – Feist, J., & Feist, G. J. (2006). Theories of Personality (6th ed.). New York: McGraw-Hill. – Friedman, H. S., & Schustack, M. W. (2006). Personality: Classic Theories and Modern Research (3rd ed.).

Needham Heights, MA: Allyn and Bacon. – Hergenhahn, B. R., & Olson, M. (2007). An Introduction to Theories of Personality (7th ed.). Englewood Cliffs,

NJ: Prentice Hall. – Monte, C. F., & Sollod, R. N. (2003). Beneath the Mask: An Introduction to Theories of Personality (7th ed.). Fort

Worth, TX: Harcourt College Publishers. – Pervin, L. A., & John, O. P. (Eds.). (1999). Handbook of Personality: Theory and Research (2nd ed.). New York:

Guilford Publications. – Ryckman, R. M. (2004). Theories of Personality (8th ed.). Belmont, CA: Wadsworth Publishing. – Schultz, D. P., & Schultz, S. E. (2005). Theories of Personality (8th ed.). Belmont, CA: Wadsworth Publishing.

Page 27: PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI Psihologija Pregled Tematike Predavanj

Monografski zborniki (readings)

• Friedman, H. S., & Schustack, M. W. (Eds.). (2007). Readings in Personality: Classic

Theories and Modern Research (2nd ed.). Boston, MA: Allyn and Bacon.

• Mayer, J. D. (2007). Readings in Personality

Psychology. Boston, MA: Allyn and Bacon. • Morf, C. C., & Ayduk, O. (Eds.). (2005). Current

Directions in Personality Psychology. UpperSaddle River, NJ: Pearson/Prentice Hall.

Page 28: PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI Psihologija Pregled Tematike Predavanj

Še zelo priporočena literatura: raziskovanje osebnosti

• Splača se pogledati katero ali več od naslednjih (lahko so tudi novejše izdaje, če obstajajo, ali tudi kaka starejša):

• Beutler, L. E., & Berren, M. R. (Eds.). (1996). Integrative Assessment of AdultPersonality. New York: Guilford Publications.

• Butcher, J. N., & Spielberger, C. D. (Eds.). (1995). Advances in Personality Assessment(Vol. 10). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

• Byrne, B. M. (1996). Measuring Self-Concept Across the Lifespan: Methodologyand Instrumentation for Research and Practice. Washington, DC: AmericanPsychological Association.

• Gacono, C. B., & Meloy, J. R. (1994). The Rorschach Assessment of Aggressiveand Psychopathic Personalities. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

• Gregory, R. J. (2004). Psychological Testing: History, Principles, and Applications (4th ed.). Needham Heights, MA: Allyn and Bacon.

• Mischel, W. (1996). Personality and Assessment. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

• Shrout, P. E., & Fiske, S. T. (Eds.). (1995). Personality Research, Methods, and Theory (A Festschrift Honoring Donald W. Fiske). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Page 29: PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI Psihologija Pregled Tematike Predavanj

Še zelo priporočena literatura: ocenjevanje in merjenje osebnosti

• Splača se pogledati katero ali več od naslednjih (lahko so tudi novejše izdaje, če obstajajo, ali tudi kaka starejša):

• Aiken, L. R. (2000). Psychological testing and assessment (10th ed.). Boston: Allyn & Bacon.

• Anastasi, A. (1988). Psychological testing (6th ed.). New York: Macmillan. • Friedenberg, L. (1995). Psychological testing: Design, analysis, and use.

Boston: Allyn & Bacon. • Gregory, R. J. (2000). Psychological testing: History, principles, and

applications (3rd ed.). Boston: Allyn & Bacon. • Hambleton, R. K., Swaminathan, H., & Rogers, H. J. (1991). Fundamentals of

item response theory. Newbury Park, CA: Sage. • Hulin, C. L., Drasgow, F., & Parsons, C. K. (1983). Item response theory:

Application to psychological measurement. Homewood, IL: Dow Jones-Irwin. • Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. New York: Routledge. • Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). Psychometric theory (3rd ed.). New

York: McGraw-Hill. • Streiner, D. L., & Norman, G. R. (1995). Health measurement scales: A

practical guide to their development and use (2nd ed.). Oxford, England: Oxford University Press.

Page 30: PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI Psihologija Pregled Tematike Predavanj

Še zelo priporočena literatura: struktura in razvoj osebnosti

• Splača se pogledati katero ali več od naslednjih (lahko so tudi novejše izdaje, če obstajajo, ali tudi kaka starejša):

• Buss, A. H. (1988). Personality: Evolutionary Heritage and Human Distinctiveness. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

• McCrae, R. R., & Costa, Jr., P. T. (1990). Personality in Adulthood. New York: Guilford Publications.

• Plutchik, R., & Conte, H. R. (Eds.). (1997). Circumplex Models of Personality and Emotions. Washington, DC: American Psychological Association.

• Wiggins, J. S. (Ed.). (1996). The Five-Factor Model of Personality. New York: Guilford Publications.

• Buss, A. H. (1988). Personality: Evolutionary Heritage and Human Distinctiveness. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

• Funder, D. C., Parke, R. D., Tomlinson-Keasey, C. A., & Widaman, K. (Eds.). (1996). Studying Lives Through Time: Personality and Development. Washington, DC: American Psychological Association. Kohnstamm, G. A., Halverson, Jr., C. F., Mervielde, I., & Havill, V. L. (Eds.). (1998). Parental Descriptions of Child Personality: Developmental Antecedentsof the Big Five? Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

• Mroczek, D. K., & Little, T. D. (Eds.). (2006). Handbook of Personality Development Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Page 31: PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI Psihologija Pregled Tematike Predavanj

Še zelo priporočena literatura: inteligentnost

• Splača se pogledati katero ali več od naslednjih (lahko so tudi novejše izdaje, če obstajajo, ali tudi kaka starejša):

– Brody, N. (1992). Intelligence (2nd ed.). San Diego, CA: Academic Press. – Campbell, L., Campbell, B., & Dickinson, D. (2004). Teaching and Learning Through Multiple

Intelligences (3rd ed.). Needham Heights, MA: Allyn and Bacon.– Chamorro-Premuzic, T., & Furnham, A. (2005). Personality and Intellectual Competence Mahwah,

NJ: Lawrence Erlbaum Associates. – Cianciolo, A. T., & Sternberg, R. J. (2004). Intelligence: A Brief History. Malden, MA: Blackwell

Publishers. – Cooper, C. (1999). Intelligence and Abilities. London: Routledge. – Fraser, S. (Ed.). (1995). The Bell Curve Wars: Race, Intelligence, and the Future of America. New

York: Basic Books. – Gardner, H. (2006). Multiple Intelligences: New Horizons in Theory and Practice. New York: Basic

Books. – Goleman, D. P. (1997). Emotional Intelligence. New York: Bantam Books. – Herrnstein, R. J., & Murray, C. (1996). The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American

Life. New York: Free Press. – Jensen, A. R. (1998). The g Factor: The Science of Mental Ability. Westport, CT: Praeger Publishers. – Miele, F. (2004). Intelligence, Race, and Genetics: Conversations with Arthur R. Jensen. Boulder,

CO: Westview Press. – Neisser, U. (Ed.). (1998). The Rising Curve: Long-Term Gains in IQ and Related Measures.

Washington, DC: American Psychological Association. – Salovey, P., & Sluyter, D. J. (Eds.). (1997). Emotional Development and Emotional Intelligence:

Educational Implications. New York: Basic Books. – Wyer, Jr., R. S., & Srull, T. K. (Eds.). (1989). Social Intelligence and Cognitive Assessments of

Personality (Advances in Social Cognition, Vol. 2). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Page 32: PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI Psihologija Pregled Tematike Predavanj

Še zelo priporočena literatura: biološka osnova, motivacija, medosebne razlike, jaz, problemi osebnosti

• Splača se pogledati katero ali več od naslednjih (lahko so tudi novejše izdaje, če obstajajo, ali tudi kaka starejša):

• Plomin, R., & McClearn, G. E. (Eds.). (1993). Nature, Nurture, and Psychology. Washington, DC: AmericanPsychological Association.

• Rowe, D. C. (1994). The Limits of Family Influence: Genes, Experience, and Behavior. New York: GuilfordPublications.

• Beck, R. C. (2004). Motivation: Theories and Principles (5th ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. • Gollwitzer, P. M., & Bargh, J. A. (Eds.). (1996). The Psychology of Action: Linking Cognition and Motivation

to Behavior. New York: Guilford Publications. • Higgins, E. T., & Sorrentino, R. M. (Eds.). (1990). Handbook of Motivation and Cognition: Volume 2.

Foundations of Social Behavior. New York: Guilford Publications. • Sorrentino, R. M., & Higgins, E. T. (Eds.). (1986). Handbook of Motivation and Cognition: Volume 1.

Foundations of Social Behavior. New York: Guilford Publications. • Weiner, B. (1989). Human Motivation. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. • Ackerman, P. L., Kyllonen, P. C., & Roberts, R. D. (Eds.). (1999). Learning and Individual Differences:

Process, Trait, and Content Determinants. Washington, DC: American Psychological Association. • Bornstein, R. F. (1993). The Dependent Personality. New York: Guilford Publications. • Cervone, D., & Shoda, Y. (Eds.). (1999). The Coherence of Personality: Social-Cognitive Bases of

Consistency, Variability, and Organization. New York: Guilford Publications. • Dutton, D. G. (1998). The Abusive Personality: Violence and Control in Intimate Relationships. New York:

Guilford Publications. • Dweck, C. (1999). Self-Theories: Their Role in Motivation, Personality, and Development. Philadephia, PA:

Psychology Press. • Smythe, W. E. (Ed.). (1998). Toward a Psychology of Persons. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum

Associates.

Page 33: PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI Psihologija Pregled Tematike Predavanj

Še zelo priporočena literatura: psihopatološki vidiki osebnosti

• Splača se pogledati katero ali več od naslednjih (lahko so tudi novejše izdaje, če obstajajo, ali tudi kaka starejša):

• Alloy, L. B., Jacobson, N. S., & Acocella, J. (1999). Abnormal psychology: Current perspectives (8th ed.). Boston: McGraw-Hill.

• Carson, R. C., Butcher, J. N., & Mineka, S. (2000). Abnormal psychology and modern life (11th ed.). New York: Allyn & Bacon.

• Davidson, G. C., & Neale, J. M. (1998). Abnormal psychology (7th ed.). New York: Wiley. • Halgin, R. P., & Whitbourne, S. K. (1997). Abnormal psychology: The human experience of psychological

disorders. Boston: McGraw-Hill. • Meyer, R. G., & Osborne, Y. H. (1996). Case studies in abnormal behavior (3rd ed.). Boston: Allyn &

Bacon. • Nietzel, M. T., Speltz, M. L., McCauley, E. A., & Bernstein, D. A. (1998). Abnormal psychology. Boston:

Allyn & Bacon. • Nolen-Hoeksema, S. (1998). Abnormal psychology. Boston: McGraw-Hill. • Nolen-Hoeksema, S. (1998). Clashing views on abnormal psychology. Guilford, CT: McGraw-Hill. • Rosenhan, D. L., & Seligman, M. E. P. (1995). Abnormal psychology (3rd ed.). New York: Norton. • Sarason, I. G., & Sarason, B. R. (1999). Abnormal psychology: The problem of maladaptive behavior (9th

ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. • Seligman, M. E. P., & Rosenhan, D. L. (1998). Abnormality. New York: Norton. • Vitkus, J. (1999). Casebook in abnormal psychology. Boston: McGraw-Hill. • Wilson, G. T., Nathan, P. E., O'Leary, K. D., & Clark, L. A. (1996). Abnormal psychology: Integrating

perspectives. Boston: Allyn & Bacon. • Wenar, C., & Kerig, P. (1999). Developmental psychopathology (4th ed.). Boston: McGraw-Hill.

Page 34: PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI Psihologija Pregled Tematike Predavanj

Zelo3 priporočeni spletni viri

• Samo najboljše, res odlične velestrani – preko njih dosežete nekaj tisoč drugih (čeprav tudi tu ni vse zlato, kar se sveti):

• http://www.personalityresearch.org/• http://www.personalityresearch.org/readings.html#personality• http://www.ship.edu/~cgboeree/perscontents.html• http://www.personality-project.org/• http://www.vanguard.edu/faculty/ddegelman/amoebaweb/index.aspx?doc_id=869• http://dmoz.org/Science/Social_Sciences/Psychology/Personality/• http://www.thepersonalitysystem.org/• http://directory.google.com/Top/Science/Social_Sciences/Psychology/Personality/• http://www.psych.ucr.edu/faculty/funder/RAP/RAP.htm

http://www.wynja.com/personality/ • http://psychclassics.yorku.ca/topic.htm

http://www.musek.si (ta je moja)

Page 35: PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI Psihologija Pregled Tematike Predavanj

Priporočeni spletni viri

• Preveč za tako predstavitev!

Page 36: PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI Psihologija Pregled Tematike Predavanj

Priporočeni izvorni viri I• Frankl, V. E. (1992/1986). Kljub vsemu rečem življenju

DA. Celje: Mohorjeva družba. Str. 75-104.

• Fromm, E. (1984). Imati ili biti. Zagreb: Naprijed. Str. 77-

140.

• Maslow, A. H. (1976/1954). Motivacija i ličnost. Beograd:

Nolit. Str. 193-240, 92-154.

• Rogers, C. R. (1985/1961). Kako postati ličnost. Beograd:

Nolit. Str. 65-154.

• Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it?

Explorations on the meaning of psychological well- being.

Journal of Personality and Social Psychology, 57, 6, 1069-1081.

• Eysenck, H. J. (1991). Dimensions of personality: 16, 5, or

3?--Criteria for a taxonomic paradigm. Personality and

Individual Differences, 12, 773-790.

• Eysenck, H. J. (1992a). The definition and measurement of

psychoticism. Personality and Individual Differences, 13, 757-785.

• Eysenck, H. J. (1992b). Four ways five factors are not basic.

Personality and Individual Differences, 13, 667-673.

• Eysenck, H. J. (1992c). A reply to Costa and McCrae. P or A

and C--The role of theory. Personality and Individual Differences,

13, 867-868.

• Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1992). Fourways five factors are basic. Personality and Individual Differences, 13, 653-665.

• Goldberg, L. R. (1990). An alternative "Description of personality": The Big-Fivefactor structure. Journal of Personality and Social Psychology, 59, 1216-1229.

• Goldberg, L. R. (1993). The structure of phenotypic personality traits. AmericanPsychologist, 48, 26-34.

• Hofstee, W. K. B., de Raad, B., & Goldberg, L. R. (1992). Integration of the Big-Five and circumplex approaches to trait structure. Journal of Personality and Social Psychology, 63, 146-163.

• Costa, P. T., Jr., & McCrae, R. R. (1995). Solid ground in the wetlands of personality: A reply to Block. Psychological Bulletin, 117, 216-220.

• Digman, J. M. (1990). Personality Structure: emergence of the five-factor model. Annu. Rev. Psychol. 41, 1990.

• Revelle, W. (1995). Personality Processes, Annual Review of Psychology, 46, 295-328.

Page 37: PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI Psihologija Pregled Tematike Predavanj

Priporočeni izvorni viri II• Paunonen, S. V. (2003). Big Five Factors

of Personality and Replicated Predictionsof Behavior. Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 84, No. 2, 411-424.

• Paunonen, S. V. & Ashton, M. C. (2001). Big Five Factors and Facets and thePrediction of Behavior. Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 81, No. 3, 524-539.

• DeNeve, K. M.,& Cooper, H. (1998). Thehappy personality: A meta-analysis of 137 personality traits and subjective well-being. Psychological Bulletin, 124, 197-229.

• Judge, T. A., Heller, D. & Mount, M. K. (2002). Five-Factor Model of Personality and Job Satisfaction: A Meta-Analysis. Journal of Applied Psychology, Vol. 87, No. 3, 530-541.

• Judge, T. A. & Ilie, R. (2002). Journal of Applied Psychology, Vol. 87, No. 4, 797-807.

• Bandura A. (1977b) Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioralchange. Psychological Review, 84: 191-215.

• Bandura A and Jourden FJ. (1991) Self-regulatory mechanisms governingsocial comparison effects on complexdecision making. Journal of Personality and Social Psychology, 60: 941-951.

• Mischel W. (1973) Towards a cognitive, social learning reconception of personality. Psychological Review, 80: 252-283.

• Mischel, W. & Peake, P. K. (1982). Beyond deja vu in the search for cross-situational consistency. PsychologicalReview, 89, 730-755.

Page 38: PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI Psihologija Pregled Tematike Predavanj

Priporočeni izvorni viri IIIhttp://psychclassics.yorku.ca/topic.htm

• Allport, Floyd H. & Allport, Gordon W.(1921). Personality traits: Their classificiationand measurement. Journal of Abnormal and

Social Psychology, 16, 6-40. • Allport, Gordon W. (1927). Concepts of

trait and personality. Psychological Bulletin, 24, 284-293.

• Allport, Gordon W. (1937). The functionalautonomy of motives. American Journal of

Psychology, 50, 141-156. • Allport, Gordon W. (1940). The

psychologist's frame of reference. Psychological Bulletin, 37, 1-28.

• Bandura, Albert, Ross, Dorothea, & Ross, Sheila A. (1961). Transmisssion of aggressions through imitation of aggressivemodels. Journal of Abnormal and Social

Psychology, 63, 575-582. [One of the classic"Bobo Doll" studies of the imitation bychildren of aggressive behavior.]

• Bruner, Jerome S. & Goodman, Cecile C. (1947). Value and need as organizing factors in perception. Journal of Abnormal and Social Psychology, 42, 33-44. [Famous "New Look" study in which impoverishedchildren over-estimate the sizes of coins.]

• Freud, Sigmund. (1910). The origin and developmentof psychoanalysis. American Journal of Psychology, 21, 181-218. [Freud's lectures at Clark University; theintroduction of psychoanalysis to North America.]

• Freud, Sigmund. (1917). The history of thepsychoanalytic movement (A. A. Brill, Trans.). Originally published in New York by the Nervous and Mental Disease Pub. Co. (Original German workpublished 1914.) [Freud's own account of thedevelopment of the institutions of psychoanalysis, and of his splits with Adler and with Jung.]

• Galton, Francis. (1865). Hereditary talent and character. Macmillan's Magazine, 12, 157-166, 318-327.

• Jung, Carl G. (1921/1923). General description of thetypes. Chapter 10 of Psychological types (H.G. Bayes, Trans.). (Original work published 1921) [Key chapterof Jung's major treatise on personality.]

• Mead, George H. (1913). The social self. Journal of Philosophy, Psychology, and Scientific Methods, 10, 374- 380. [Major article by the "social behaviorist."]

Page 39: PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI Psihologija Pregled Tematike Predavanj

Priporočeni izvorni viri IVhttp://psychclassics.yorku.ca/topic.htm

• Miller, George A. (1956). The magicalnumber seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information. Psychological

Review, 63, 81-97. [A classic in memoryresearch and one of the earliestcontributions to the "cogntive revolution."]

• Miller, N., Sears, R.R., Rosenzweig, S., Bateson, G., Levy, D.M., Hartmann, G.W., & Maslow, A.H. (1941). Symposium on the frustration-aggression hypothesis. Psychological

Review, 48, 337-366.

• Rogers, Carl R.. (1947). Some observations on the organization of personality. American Psychologist, 2, 358-368.

• Spearman, Charles. (1904). "General intelligence," objectively determinedand measured. American Journal of

Psychology, 15, 201-293. [Probably themost influential paper in the history of psychometric intelligence theory.]

• Thurstone, L. L. (1934). The vectors of mind. Psychological Review, 41, 1-32. [Thurstone's extension of Spearman's work on g to a multi-factorial model of mental abilities.]

Page 40: PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI Psihologija Pregled Tematike Predavanj

Priporočeni izvorni viri V http://psychclassics.yorku.ca/links.htm

• Adler, Alfred. (1931). What life should mean to you (Chapter 2: "Mindand body"). (The Value of Knowledge).

• Chomsky, Noam. (1959). A Review of B. F. Skinner's Verbal Behavior. Language, 35, 26-58. (CogPrints)

• Chomsky, Noam. (1968). Language and mind ("Linguistic contributions to the study of mind (Future)"). (The Value of Knowledge). [From the most influential linguist of the 20th century. Chomsky ranks as the most cited livinghuman being.]

• James, William. (1902). Varieties of religious experience. (Against AllReason web site)

• Jung, Carl. (1933). The basic postulates of analytical psychology, Chapter IX of Modern man in search of a soul

• Piaget, Jean. (1968). Genetic epistemology (Chapter 1).

Page 41: PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI Psihologija Pregled Tematike Predavanj

http://www.musek.si

Page 42: PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI Psihologija Pregled Tematike Predavanj

http://www.musek.si

Page 43: PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI Psihologija Pregled Tematike Predavanj
Page 44: PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI Psihologija Pregled Tematike Predavanj

seznami

predavanj

študijski

programi

podrobna

členitev

vsebine

predavanj

dodatno

gradivo,

seznami

literature

grafične

prezentacije

(npr. Power-

Point, Lotus

Frelance)

v .pdf for-

matu

stran se stalno dopolnjuje; trenutno

je še veliko “v izgradnji”

Page 45: PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI Psihologija Pregled Tematike Predavanj

• Andrejina spletna stran

Page 46: PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI Psihologija Pregled Tematike Predavanj

Vprašanja

Page 47: PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI Psihologija Pregled Tematike Predavanj

Konec