of 47 /47
PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI Uvodne informacije

PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI Psihologija Pregled Tematike Predavanj

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Psiho

Text of PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI Psihologija Pregled Tematike Predavanj

 • PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI

  Uvodne informacije

 • Predavatelja

  Red. prof. dr. Janek Musek (cca 2/3) Doc. dr. Andreja Avsec (1/3; vodi tudi Vaje

  iz psihologije osebnosti) 90 ur predavanj v obeh semestrih 30 ur vaj

 • Uvodna predstavitev predmeta

  Cilji Vsebina predmeta Tematika predavanj Obveznosti Literatura in drugi viri

 • Cilji in kompetence

  CILJI: Posredovanje najpomembnejih temeljnih informacij o osebnosti in medosebnih razlikah, povezovanje, kritino presojanje in uporaba teh informacij. Po konanem programu dobi tudent vpogled v to, s im se ukvarja psihologija osebnosti, kakne cilje in naloge si pri tem postavlja in kakne metode pri tem uporablja. tudent tudi pridobi vpogled v najpomembneje teorije in modele osebnosti, izsledke na podroju strukture, dinamike in razvoja osebnosti in je sposoben te modele in izsledke aplicirati v svojem strokovnem izobraevanju in v svojem ivljenju.

  KOMPETENCE: tudent je zmoen razumeti, presojati in z ustreznimi merskimi instrumenti oceniti osebnost (afektivne, konativne in kognitivne osebnostne znailnosti) posameznika in skupin posameznikov, njihovo strukturo, dinamiko in razvoj; zmoen je tudi razumeti, presojati in ocenjevati medosebne razlike v osebnostnih znailnostih in celostnem delovanju osebnosti.

 • Vsebinski prospekt

  Predmet psihologije je obnaanje in doivljanje. Cilj psihologije je pojasnjevanje obnaanja, torej spoznavanje njegovih vzrokov.

  Vzroki obnaanja so v osebi, situaciji ali interakciji med obema. Kljunega pomena so trajne, konsistentne znailnosti obnaanja, ki omogoajo

  stabilen in zakonit potek naega ivljenja. Te znailnosti so celostno in edinstveno organizirane v osebnosti. Osebnost je med najpomembnejimi izvori obnaanja. Znanstveno spoznavanje osebnosti pomeni bistven napredek v razumevanju

  lovekove narave in medlovekih odnosov. To spoznavanje temelji na veljavnih in zanesljivih nainih ocenjevanja in merjenja

  osebnostnih znailnosti in procesov. Usmerjeno je v ugotavljanje zakonitosti osebnostne strukture, dinamike osebnosti in

  osebnostnega razvoja. Ima za cilj poglobljeno in celostno razumevanje posameznika v njegovem

  medosebnem in kulturnem kontekstu in razumevanje medosebnih ter skupinskih razlik.

  Je eden najpomembnejih temeljev uporabne psihologije in njenih disciplin. Posega v dimenzije lovekove narave, ki zadevajo najkompleksneje vidike

  lovekovega bivanja, med njimi tudi e neraziskane, paranormalne in transcendentne.

 • OBNAANJEDOIVLJANJE

  OSEBAOSEBNOST

  SITUACIJA

  INTERAKCIJAOSEBA

  XSITUACIJA

  KonceptOcenjevanjeRaziskovanje

  Perspektive/teorijeVidiki/podroja

  Neznanke

  Bioloke teorije in modeli Dispozicijske teorije in modeli

  Psihodinamske teorije in modeliHumanistine / pozitvno psiholoke

  teorije in modeliVedenjsko socialno kognitivne

  teorije in modeliSociokulturne teorije in modeli

  Struktura osebnostiDinamika osebnosti

  Razvoj osebnostiIntegracija osebnosti

 • Zajeti vidiki osebnosti

  Pojem in koncept osebnosti Ocenjevanje, merjenje in raziskovanje osebnosti Teorije in modeli osebnosti Bioloki vidiki osebnosti Struktura osebnosti in medosebne razlike Dinamika osebnosti in intrapsihino delovanje Kognitivni vidiki osebnosti Socialni in kulturni vidiki osebnosti Razvojni vidiki osebnosti Prilagoditveni vidiki osebnosti Neznanke in perspektive osebnosti

 • ORGANIGRAM VSEBINE

  PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI

  UVOD

  KONCEPT,OCENJEVANJE,RAZISKOVANJE

  TEORIJE

  PERSPEKTIVE, MODELI, TEORIJE

  STRUKTURA

  STRUKTURA IN MEDOSEBNE

  RAZLIKE

  DINAMIKA

  DINAMIKA, PROCESI IN MEDOSEBNI

  ODNOSI

  RAZVOJ

  RAZVOJ, RASTDOMETI IN PERSPEKTIVA

  TEMELJNI KONCEPTOSEBNOSTI

  Pojem, definicijeDoloila (konsistentnost,

  distinktivnost, kom-pleksnost, celovitost)Problemi, vidiki, pod-

  roja osebnosti

  OCENJEVANJEOSEBNOSTI

  Historiat, testi, vpra-alniki, lestvice,

  projekcijske tehnike, naela osebnostne

  diagnostike

  RAZISKOVANJEOSEBNOSTI

  Oseba in spremenljiv-ke, eksperiment, ko-relacijsko in multiva-riatno raziskovanje,

  paradigme

  DISPOZICIJSKAAllport, Guilford, Cattell, Eysenck,petfaktorski model, cirkumpleksni

  model, drugi modeli

  PSIHODINAMSKAFreud, Adler, Jung,

  neoanaliza, ego psihologija in teorija objektnih odnosov

  HUMANISTINA-POZITIVNA

  Rogers, Maslow, Frankl,Pozitivna psihologija

  VEDENJSKO-SOCIALNO-KOGNITIVNA

  Dollard, Miller, Skinner,Rotter, Bandura, Mischel

  BIOEVOLUCIJSKALorenz, Buss, Gray,

  Zuckerman, Cloniger, Depue

  DRUGE KULTUREElementarne, Indija, Kitajska,

  Afrika, Judovska, Islam

  TIPI, POTEZE, DIMENZIJETelesni, konativni, kogni-tivni vidik (konstitucija, temperament, znaaj, in-elekt), tipologije, dimen-ziologije, slogi, prototipi

  SPOSOBNOSTIInteligentnost, g faktor,primarni faktorji, multi-dimenzionalni modeli,dejavniki, merjenje

  DRUGE SPOSOBNOSTISocialna, emocionalna,praktina, moralna,

  duhovna intel.,ustvarjalnost,

  nadarjenost, modrost

  MOTIVACIJSKE IN EMOTIVNEDIMENZIJE OSEBNOSTIPriblievanje, izogibanje,pozitivni-negativni afekt

  PROINDIVIDUALNI INPROSOCIALNI VIDIK

  Mo, agresivnost, storilnost,konformnost, altruizem,

  privlanost, ljubezen, part-nerstvo, odnosi med spoloma

  VREDNOTECilji, ideali, vrednote,Vrednotne usmeritve

  INTEGRACIJAOSEBNOSTI

  Jaz, samopodoba,samospotovanje,

  STRES IN PSIHINO ZDRAVJE

  Osebna vrstost, odpornost,sooanje s stresom

  RAZVOJNI DEJAVNIKI OSEBNOSTI

  Geni, okolje, samode-javnost

  STABILNOST INSPREMINJANJE OSEBNOSTI

  Razvojni modeli,stabilnost osebnosti,

  spreminjanje osebnosti

  POZITIVNI DOMETIOSEBNOSTI

  Osebnostno blagostanje,srea, zadovoljstvo,

  optimizem, upanje,rast,samoaktual., smisel

  MOTNJE OSEBNOSTIOsebnostne podlagepsihinih motenj, motnje osebnosti,

  modifikacije osebnosti

  NEZNANKE OSEBNOSTINezavedno, stanja

  zavesti, paranormalni intranscendentni vidiki

  MEDOSEBNE INSKUPINSKE RAZLIKESpol, starost, SES,Izobrazba, kultura,

  rasa

 • Preglednica predavanj UVOD V PSIHOLOGIJO OSEBNOSTI

  Koncept osebnosti Izvori obnaanja: oseba, situacija, interakcija

  SPOZNAVANJE OSEBNOSTI Ocenjevanje in merjenje osebnosti Raziskovanje osebnosti

  BIOLOKI VIDIKI Evolucija in genetika osebnosti Nevroznanstveni temelji osebnosti

  OSEBNOSTNA STRUKTURA IN MEDOSEBNE RAZLIKE

  Tipi, poteze, dimenzije Petfaktorski model osebnosti Individualne razlike

  DINAMIKA OSEBNOSTI Psihodinamski modeli Humanistini modeli Motivi, emocije in osebnost

  KOGNITIVNI VIDIKI Umska inteligentnost Emocionalna inteligentnost Ustvarjalnost in modrost Jaz, samopodoba in samospotovanje

  SOCIALNI IN KULTURNI VIDIKI Spol in osebnost Ljubezen, privlanost, partnerstvo Kultura, vrednote in osebnost

  RAZVOJNI VIDIKI Stabilnost, spremembe In koherentnost

  osebnosti Osebnost skozi ivljenje

  PRILAGODITVENI VIDIKI Stres in osebnost Psihino blagostanje in zdravje Motnje osebnosti

  NEZNANKE OSEBNOSTI Stanja zavesti in nezavedno Duhovnost in duhovna inteligentnost

 • Seznam predavanj1. Koncept osebnosti2. Izvori obnaanja: oseba, situacija,

  interakcija3. Ocenjevanje in merjenje osebnosti4. Raziskovanje osebnosti5. Evolucija in genetika osebnosti6. Nevroznanstveni temelji osebnosti7. Tipi, poteze, dimenzije8. Petfaktorski model9. Individualne razlike 10.Psihodinamski modeli11.Humanistini modeli12.Motivi, emocije in osebnost14.Umska inteligentnost15.Emocionalna inteligentnost

  16. Ustvarjalnost in modrost17. Jaz, samopodoba in

  samospotovanje18. Spol in osebnost19. Ljubezen, privlanost, partnerstvo20. Kultura, vrednote in osebnost 21. Stabilnost, spremembe in

  koherentnost osebnosti22. Osebnost skozi ivljenje23. Stres in osebnost24. Psihino blagostanje in zdravje25. Motnje osebnosti26. Stanja zavesti in nezavedno 27. Duhovnost in duhovna

  inteligentnost

 • NEZNANKEOSEBNOSTI

  Stanja zavesti in nezavedno

  Duhovnost in duhovnainteligentnost

  NEZNANKEOSEBNOSTI

  Stanja zavesti in nezavedno

  Duhovnost in duhovnainteligentnost

  PRILAGODITVENIVIDIKI

  Stres in osebnostPsihino blagostanje

  in zdravjeMotnje osebnosti

  PRILAGODITVENIVIDIKI

  Stres in osebnostPsihino blagostanje

  in zdravjeMotnje osebnosti

  RAZVOJNI VIDIKIStabilnost, spremembe

  In koherentnost osebnosti

  Osebnost skoziivljenje

  RAZVOJNI VIDIKIStabilnost, spremembe

  In koherentnost osebnosti

  Osebnost skoziivljenje

  SOCIALNI IN KULTURNI VIDIKISpol in osebnost

  Ljubezen, privlanost,partnerstvo

  Kultura, vrednote in osebnost

  SOCIALNI IN KULTURNI VIDIKISpol in osebnost

  Ljubezen, privlanost,partnerstvo

  Kultura, vrednote in osebnost

  KOGNITIVNI VIDIKIUmska in ustvena

  inteligentnostUstvarjalnost in modrost

  Jaz, samopodoba insamospotovanje

  KOGNITIVNI VIDIKIUmska in ustvena

  inteligentnostUstvarjalnost in modrost

  Jaz, samopodoba insamospotovanje

  DINAMIKAOSEBNOSTI

  Psihodinamski modeliHumanistini modeli

  Motivi, emocije inosebnost

  DINAMIKAOSEBNOSTI

  Psihodinamski modeliHumanistini modeli

  Motivi, emocije inosebnost

  OSEBNOSTNASTRUKTURA IN

  MEDOSEBNE RAZLIKETipi, poteze, dimenzije

  Petfaktorski modelIndividualne razlike

  OSEBNOSTNASTRUKTURA IN

  MEDOSEBNE RAZLIKETipi, poteze, dimenzije

  Petfaktorski modelIndividualne razlike

  BIOLOKI VIDIKIEvolucija in genetika

  osebnostiNevroznanstveni temelji

  osebnosti

  BIOLOKI VIDIKIEvolucija in genetika

  osebnostiNevroznanstveni temelji

  osebnosti

  SPOZNAVANJEOSEBNOSTI

  Ocenjevanje in merjenje osebnosti

  Raziskovanjeosebnosti

  SPOZNAVANJEOSEBNOSTI

  Ocenjevanje in merjenje osebnosti

  Raziskovanjeosebnosti

  UVOD V PSIHOLOGIJOOSEBNOSTI

  Koncept osebnostiIzvori obnaanja: oseba,

  situacija, interakcija

  UVOD V PSIHOLOGIJOOSEBNOSTI

  Koncept osebnostiIzvori obnaanja: oseba,

  situacija, interakcija

  PSIHOLOGIJAOSEBNOSTI

  PSIHOLOGIJAOSEBNOSTI

 • NEZNANKEOSEBNOSTI

  Stanja zavesti in nezavedno

  Duhovnost in duhovnainteligentnost

  PRILAGODITVENIVIDIKI

  Stres in osebnostPsihino blagostanje

  in zdravjeMotnje osebnosti

  RAZVOJNI VIDIKIStabilnost, spremembe

  In koherentnost osebnosti

  Osebnost skoziivljenje

  SOCIALNI IN KULTURNI VIDIKISpol in osebnost

  Ljubezen, privlanost,partnerstvo

  Kultura, vrednote in osebnost

  KOGNITIVNI VIDIKIUmska in ustvena

  inteligentnostUstvarjalnost in modrost

  Jaz, samopodoba insamospotovanje

  DINAMIKAOSEBNOSTI

  Psihodinamski modeliHumanistini modeli

  Motivi, emocije inosebnost

  OSEBNOSTNASTRUKTURA IN

  MEDOSEBNE RAZLIKETipi, poteze, dimenzije

  Petfaktorski modelIndividualne razlike

  BIOLOKI VIDIKIEvolucija in genetika

  osebnostiNevroznanstveni temelji

  osebnosti

  SPOZNAVANJEOSEBNOSTI

  Ocenjevanje in merjenje osebnosti

  Raziskovanjeosebnosti

  UVOD V PSIHOLOGIJOOSEBNOSTI

  Koncept osebnostiIzvori obnaanja: oseba,

  situacija, interakcija

  PSIHOLOGIJAOSEBNOSTI

 • Obveznosti pri predmetu

  Kolokvij I (35%) in kolokvij II (35%) ali izpit (70%) Referat s predstavitvijo (20%) - (lahko delo v

  paru) tudija primera/ov (10%) Za konno pozitivno oceno je potrebno pri vsaki

  obveznosti dosei 60% monih tok

 • Kolokvij oziroma izpit

  Pisni (naloge objektivnega in/ali esejskega oziroma interpretativnega tipa)

  Kolokvij oz. izpit je pozitiven, e doseete 60% monih tok Roki za kolokvij:

  1. kolokvij - zimsko izpitno obdobje (24.1.) 2. kolokvij - prvi rok v spomladanskem izpitnem obdobju (nanj se je treba

  prijaviti) Kolokviji se ne ponavljajo (po en rok za vsak kolokvij) e oba kolokvija nista pozitivna, morate opravljati izpit Na 2. kolokvij oz. na izpit ne morete, e niste oddali in predstavili

  referata in oddali tudijo primerov Na kolokvijih oz. izpitih ni dovoljena literatura!

 • Referat Pregledno teoretino delo, ki obravnava pomemben vidik ali doseek

  psihologije osebnosti Osnova: vsaj 6 razlinih raziskovalnih ali znanstveno preglednih lankov (eden je e na seznamu)

  Obseg 30000 znakov s presladki (+- 2000) Referat mora biti opremljen z znanstvenim aparatom (povzetek,

  naslovljena in podnaslovljena poglavja, pravilno citirana in na koncu navedena literatura)

  Referat mora predstavljati lastno predelavo gradiva, teksti, ki so zgolj prepis tujega ali domaega vira, ne bodo priznani

  Referat je lahko delo enega ali dveh avtorjev Tematika referata mora biti izbrana do 18.9. iz seznama tem (s

  prijavo velja pohiteti, e izbrane teme se ne bodo ponavljale) Referat mora biti oddan tistega dne, ko je predstavljen.

 • Seznam tem za referate

  Osebnostni prototipiImplicitno merjenje osebnostnih dimenzij

  Tipi, poteze, dimenzije

  Se Flynnov uinek obraa?Med g-faktorjem in tipi multipleinteligentnosti

  Umska inteligentnost

  Test MSCEITSedem mitov o emocionalni int.Emocionalna inteligentnost

  Amae (amai) emocionalni kulturni unikat?

  BIS-BAS in dimenzije temperamenta

  Motivi, emocije in osebnost

  2. referat1. referatPredavanje

  Drug pogled na Viktorja FranklaPsihosinteza in izgorevanjeHumanistini modeli

  Zakaj umira psihoanaliza?Myers-Briggs indikator tipov najpopularneji a ne najboljli

  Psihodinamski modeli

  Orientacija k osebi in orientacija k spremenljivkam

  Primer sodobnega tipolokega pristopa

  Individualne razlike

  Osebnost pri ivalihesti faktor osebnostiPetfaktorski model

 • Seznam predavanj

  Psihine motnje dimenzije ali kategorije

  Geni, evolucija in osebnostStabilnost, spremembe in koherentnost osebnosti

  Negativne vrednoteRazumevanje medkulturnih razlik skozi vrednote

  Kultura, vrednote in osebnost

  Internet in medosebni odnosi

  Osebnost in kvaliteta partnerskega odnosa

  Ljubezen, privlanost, partnerstvo

  Psihologija mokih in maskulinost

  Teorija objektifikacijeSpol in osebnost

  Kognitivno-izkustvena teorija jaza

  Telesna samopodoba Jaz, samopodoba in samospotovanje

  Ustvarjalnost in odprtostMerjenje modrostiUstvarjalnost in modrost2. referat1. referatPredavanje

 • Seznam predavanj

  Zamolani MaslowDuhovnost in kakovost ivljenja

  Duhovnost in duhovna inteligentnost

  Lucidne sanje in kreativnost

  Verjeti svojim spominom ali ne

  Stanja zavesti in nezavedno

  Osebnostna tipologija psihoopatije

  Borderline v petfaktorskemmodelu

  Motnje osebnostiHvalenostZanosPsihino blagostanje in zdravje

  Tip A vedenjaSupresija misli in njen vpliv na zdravje

  Osebnost, stres in zdravje

  Stabilnost osebnostiOsebnostne spremembe v odraslosti

  Osebnost skozi ivljenje2. referat1. referatPredavanje

 • Predstavitev referata

  Predstavitev referata - 10-15 minut Moen teden zamika pri predstavitvi zaradi

  objektivnih okoliin Uporaba raunalnike prezentacije

 • tudija primera/ov I

  Datum oddaje: 20.3.08 Osebnostna eksploracija, usmerjena k osebi (posamezniku) Osebnostni opis manjega tevila oseb

  2 osebi (ne sorodnike), ki jih dobro poznate (npr. partnerji/ke, prijatelji/ce) 2 sorodnika

  Osebe oznaite le s iframi, zagotovite njihovo anonimnost Podajte kratek neformalni celostni opis vsake osebe

  Kratko opiite vsako osebo Analizirajte jih, primerjajte v em so podobne in v em se razlikujejo (so si sorodne osebe bolj

  podobne kot nesorodne) Formalni opis

  Izberite 15-20 bipolarnih osebnostnih lastnosti, za katere menite, da dajejo najve informacij o osebnosti posameznika (pomagajte si z znanimi strukturnimi modeli, npr. petfaktorskim)

  Ocenite vsako osebo glede na vsako izmed teh lastnosti s pomojo 7 stopenjske ocenjevalne lestvice (-3 /najbolj izraen prvi pol lastnosti/, -2, -1, 0, +1, +2, +3 /najbolj izraen nasprotni pol/)

  Izriite profile vseh oseb na skupnem grafu osebnostnih lastnosti

 • tudija primera/ov II

  Interpretacija Naredite ponovno primerjavo oseb; primerjajte svoj formalni opis z neformalnim; glede katerih

  lastnosti in pri katerih osebah se najbolj in glede katerih se najmanj ujemata Ocenite, katere lastnosti ste najlae in katere najtee ocenjevali; katere ocene se vam zdijo

  najbolj zanesljive in katere najmanj (skuajte razloiti zakaj) Ocenite, s katerimi ocenami bi se oseba sama najbolj in s katerimi najmanj strinjala; razloite

  zakaj Skuajte oceniti, kako je prilo do oblikovanja ocenjevanih lastnosti pri posameznik osebah,

  koliko so transsituacijsko stabilne in koliko so odvisne od situacij (se spreminjajo glede na situacije; doma na delu, med prijatelji med neznanci, med dobrim poutjem pod stresom); iz literature skuajte oceniti, koliko so te lastnosti pod dednim vplivom in pod vplivi okolja; zakaj so si nekatere osebe bolj podobne kot druge

  Ocenite, katere lastnosti posameznih oseb vplivajo na va odnos do teh oseb in kako Skuajte oceniti, ali se pri kateri osebi pojavlja veje odstopanje od veine in ali se pojavljajo

  znailnosti, ki bi lahko pomenile probleme in teave s samim seboj ali v odnosih do drugih Konni izdelek naj ima 20000 30000 znakov

 • Temeljni in obvezni ubeniki I

  Musek, J. (1993/1997). Znanstvena podoba osebnosti. Ljubljana: Educy.

  Musek, J. (2005). Psiholoke in kognitivne tudije osebnosti. Ljubljana: Znanstveni intitut Filozofske fakultete.

  Avsec, A. (2007). Psihodiagnostika osebnosti. Ljubljana: Oddelek za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Alternativa za zgornje tri:

  Larsen, R.J., & Buss, D.M. (2002, 2005 2nd ed). Personality Psychology: Domains of Knowledge About Human Nature. New York, Boston: McGraw-Hill.

  Carver, C. S., & Scheier, M. F. (2004). Perspectives on Personality (5th ed.). Needham Heights, MA: Allyn and Bacon.

  Mischel, W., Shoda, Y., & Smith, R. E. (2004). Introduction to Personality: Toward an Integration (7th ed.). Hoboken, NJ: J. Wiley & Sons.

  Pervin, L. A., & John, O. P. (2001). Personality: Theory and Research (8th ed.). New York: John Wiley & Sons.

 • Temeljni in obvezni ubeniki II

  Musek, J. (1999). Psiholoki modeli in teorijeosebnosti. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

  Musek, J. (2005). Psiholoke dimenzije osebnosti. Ljubljana: Filozofska fakulteta. Alternativa za zgornji dve:

  Engler, B. (2006). Personality Theories: An Introduction (7th ed.). Boston: Houghton Mifflin.

  Ryckman, R. M. (2004). Theories of Personality (8th ed.). Belmont, CA: Wadsworth Publishing.

  Friedman, H. S., & Schustack, M. W. (2006). Personality: Classic Theories and Modern Research (3rd ed.). NeedhamHeights, MA: Allyn and Bacon.

 • Obvezna dodatna literatura

  Lamovec, T. (ur.). (1994). Psihodiagnostika osebnosti (2). Ljubljana: Filozofskafakulteta in Znanstveni intitut filozofske fakultete.

  Kobal, D. (2000). Temeljni vidiki samopodobe. Ljubljana: Pedagoki intitut. Fulgosi, A. (1981 in pozneje). Psihologija linosti. Zagreb: kolska knjiga. Musek, J. (1982). Osebnost. Ljubljana: DDU Univerzum. Musek, J. (1988). Teorije osebnosti. Ljubljana: Filozofska fakulteta. Musek, J. (1993). Osebnost in vrednote. Ljubljana: Educy. Musek, J. (1995). Ljubezen, druina, vrednote. Ljubljana: Educy. Musek, J. (2000). Nova psiholoka teorija vrednot. Ljubljana: Educy in Intitut za

  psihologijo osebnosti. Revelle, W. (1995). Personality processes. Annual Review of Psychology, 46, 1995. Sternberg, R. J., & Kaufman, J. C. (1998). Human abilities. Annual Review of

  Psychology, 49, 479-502. Wiggins, J. S., & Pincus, A. L. (1992). Personality: Structure and assessment. Annual

  Review of Psychology, 43, 473-504.

 • Zelo priporoena literatura najbolj znani univerzitetni ubeniki o osebnosti

  Splaa se pogledati katero ali ve od naslednjih (lahko so tudi noveje izdaje, e obstajajo, ali tudi kaka stareja):

  Brody, N., & Ehrlichman, H. (1998). Personality Psychology: Science of Individuality. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

  Burger, J. M. (2004). Personality (6th ed.). Belmont, CA: Wadsworth Publishing. Carducci, B. J. (1998). Psychology of Personality. Belmont, CA: Wadsworth Publishing. Cervone, D., & Pervin, L. A. (2008). Personality: Theory and Research (10th ed.). New York: John Wiley &

  Sons. Cooper, C. (2002). Individual Differences (2nd ed.). New York: Oxford University Press. Carver, C. S., & Scheier, M. F. (2004). Perspectives on Personality (5th ed.). Needham Heights, MA: Allyn

  and Bacon. Eysenck, M. W. (1994). Individual Differences: Normal and Abnormal. Philadelphia, PA: Psychology Press. Frager, R., & Fadiman, J. (2005). Personality and Personal Growth (6th ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice

  Hall. Funder, D. (2004). The Personality Puzzle (3rd ed.). New York: W.W. Norton. Larsen, R.J., & Buss, D.M. (2005). Personality Psychology: Domains of Knowledge About Human Nature

  (2nd ed.). New York: McGraw-Hill. Liebert, R. M., & Spiegler, M. D. (1998). Personality: Strategies and Issues (8th ed.). Belmont, CA:

  Wadsworth Publishing. Mayer, J. D. (2007). Personality: A Systems Approach. Boston, MA: Allyn & Bacon. McAdams, D. P. (2006). The Person: An Integrated Introduction to Personality Psychology (4th ed.). New

  York: John Wiley & Sons. Mischel, W., Shoda, Y., & Smith, R. E. (2004). Introduction to Personality: Toward an Integration (7th ed.).

  Hoboken, NJ: J. Wiley & Sons. Pervin, L. A. (1996). The Science of Personality. New York: John Wiley & Sons. Phares, E. J., & Chaplin, W. F. (1997). Introduction to Personality (4th ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice

  Hall.

 • e zelo priporoena literatura: najbolj znani pregledi teorij osebnosti

  Splaa se pogledati katero ali ve od naslednjih (lahko so tudi noveje izdaje, e obstajajo, ali tudi kaka stareja):

  Allen, B. P. (2006). Personality Theories: Development, Growth, and Diversity (5th ed.). Needham Heights, MA: Allyn and Bacon.

  Cloninger, S. C. (2004). Theories of Personality: Understanding Persons (4th ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

  Derlega, V. J., Winstead, B. A., & Jones, W. H. (2005). Personality: Contemporary Theory and Research (3rd ed.). Belmont, CA: Wadsworth Publishing.

  Engler, B. (2006). Personality Theories: An Introduction (7th ed.). Boston: Houghton Mifflin. Ewen, R. B. (2003). An Introduction to Theories of Personality (6th ed.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum

  Associates. Ewen, R. B. (1998). Personality, a Topical Approach: Theories, Research, Major Controversies, and Emerging

  Findings. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Feist, J., & Feist, G. J. (2006). Theories of Personality (6th ed.). New York: McGraw-Hill. Friedman, H. S., & Schustack, M. W. (2006). Personality: Classic Theories and Modern Research (3rd ed.).

  Needham Heights, MA: Allyn and Bacon. Hergenhahn, B. R., & Olson, M. (2007). An Introduction to Theories of Personality (7th ed.). Englewood Cliffs,

  NJ: Prentice Hall. Monte, C. F., & Sollod, R. N. (2003). Beneath the Mask: An Introduction to Theories of Personality (7th ed.). Fort

  Worth, TX: Harcourt College Publishers. Pervin, L. A., & John, O. P. (Eds.). (1999). Handbook of Personality: Theory and Research (2nd ed.). New York:

  Guilford Publications. Ryckman, R. M. (2004). Theories of Personality (8th ed.). Belmont, CA: Wadsworth Publishing. Schultz, D. P., & Schultz, S. E. (2005). Theories of Personality (8th ed.). Belmont, CA: Wadsworth Publishing.

 • Monografski zborniki (readings)

  Friedman, H. S., & Schustack, M. W. (Eds.). (2007). Readings in Personality: ClassicTheories and Modern Research (2nd ed.). Boston, MA: Allyn and Bacon.

  Mayer, J. D. (2007). Readings in Personality Psychology. Boston, MA: Allyn and Bacon.

  Morf, C. C., & Ayduk, O. (Eds.). (2005). CurrentDirections in Personality Psychology. UpperSaddle River, NJ: Pearson/Prentice Hall.

 • e zelo priporoena literatura: raziskovanje osebnosti

  Splaa se pogledati katero ali ve od naslednjih (lahko so tudi noveje izdaje, e obstajajo, ali tudi kaka stareja):

  Beutler, L. E., & Berren, M. R. (Eds.). (1996). Integrative Assessment of AdultPersonality. New York: Guilford Publications.

  Butcher, J. N., & Spielberger, C. D. (Eds.). (1995). Advances in Personality Assessment(Vol. 10). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

  Byrne, B. M. (1996). Measuring Self-Concept Across the Lifespan: Methodologyand Instrumentation for Research and Practice. Washington, DC: AmericanPsychological Association.

  Gacono, C. B., & Meloy, J. R. (1994). The Rorschach Assessment of Aggressiveand Psychopathic Personalities. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

  Gregory, R. J. (2004). Psychological Testing: History, Principles, and Applications (4th ed.). Needham Heights, MA: Allyn and Bacon.

  Mischel, W. (1996). Personality and Assessment. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

  Shrout, P. E., & Fiske, S. T. (Eds.). (1995). Personality Research, Methods, and Theory (A Festschrift Honoring Donald W. Fiske). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

 • e zelo priporoena literatura: ocenjevanje in merjenje osebnosti

  Splaa se pogledati katero ali ve od naslednjih (lahko so tudi noveje izdaje, e obstajajo, ali tudi kaka stareja):

  Aiken, L. R. (2000). Psychological testing and assessment (10th ed.). Boston: Allyn & Bacon.

  Anastasi, A. (1988). Psychological testing (6th ed.). New York: Macmillan. Friedenberg, L. (1995). Psychological testing: Design, analysis, and use.

  Boston: Allyn & Bacon. Gregory, R. J. (2000). Psychological testing: History, principles, and

  applications (3rd ed.). Boston: Allyn & Bacon. Hambleton, R. K., Swaminathan, H., & Rogers, H. J. (1991). Fundamentals of

  item response theory. Newbury Park, CA: Sage. Hulin, C. L., Drasgow, F., & Parsons, C. K. (1983). Item response theory:

  Application to psychological measurement. Homewood, IL: Dow Jones-Irwin. Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. New York: Routledge. Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). Psychometric theory (3rd ed.). New

  York: McGraw-Hill. Streiner, D. L., & Norman, G. R. (1995). Health measurement scales: A

  practical guide to their development and use (2nd ed.). Oxford, England: Oxford University Press.

 • e zelo priporoena literatura: struktura in razvoj osebnosti

  Splaa se pogledati katero ali ve od naslednjih (lahko so tudi noveje izdaje, e obstajajo, ali tudi kaka stareja):

  Buss, A. H. (1988). Personality: Evolutionary Heritage and Human Distinctiveness. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

  McCrae, R. R., & Costa, Jr., P. T. (1990). Personality in Adulthood. New York: Guilford Publications.

  Plutchik, R., & Conte, H. R. (Eds.). (1997). Circumplex Models of Personality and Emotions. Washington, DC: American Psychological Association.

  Wiggins, J. S. (Ed.). (1996). The Five-Factor Model of Personality. New York: Guilford Publications.

  Buss, A. H. (1988). Personality: Evolutionary Heritage and Human Distinctiveness. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

  Funder, D. C., Parke, R. D., Tomlinson-Keasey, C. A., & Widaman, K. (Eds.). (1996). Studying Lives Through Time: Personality and Development. Washington, DC: American Psychological Association. Kohnstamm, G. A., Halverson, Jr., C. F., Mervielde, I., & Havill, V. L. (Eds.). (1998). Parental Descriptions of Child Personality: Developmental Antecedentsof the Big Five? Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

  Mroczek, D. K., & Little, T. D. (Eds.). (2006). Handbook of Personality Development Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

 • e zelo priporoena literatura: inteligentnost

  Splaa se pogledati katero ali ve od naslednjih (lahko so tudi noveje izdaje, e obstajajo, ali tudi kaka stareja):

  Brody, N. (1992). Intelligence (2nd ed.). San Diego, CA: Academic Press. Campbell, L., Campbell, B., & Dickinson, D. (2004). Teaching and Learning Through Multiple

  Intelligences (3rd ed.). Needham Heights, MA: Allyn and Bacon. Chamorro-Premuzic, T., & Furnham, A. (2005). Personality and Intellectual Competence Mahwah,

  NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Cianciolo, A. T., & Sternberg, R. J. (2004). Intelligence: A Brief History. Malden, MA: Blackwell

  Publishers. Cooper, C. (1999). Intelligence and Abilities. London: Routledge. Fraser, S. (Ed.). (1995). The Bell Curve Wars: Race, Intelligence, and the Future of America. New

  York: Basic Books. Gardner, H. (2006). Multiple Intelligences: New Horizons in Theory and Practice. New York: Basic

  Books. Goleman, D. P. (1997). Emotional Intelligence. New York: Bantam Books. Herrnstein, R. J., & Murray, C. (1996). The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American

  Life. New York: Free Press. Jensen, A. R. (1998). The g Factor: The Science of Mental Ability. Westport, CT: Praeger Publishers. Miele, F. (2004). Intelligence, Race, and Genetics: Conversations with Arthur R. Jensen. Boulder,

  CO: Westview Press. Neisser, U. (Ed.). (1998). The Rising Curve: Long-Term Gains in IQ and Related Measures.

  Washington, DC: American Psychological Association. Salovey, P., & Sluyter, D. J. (Eds.). (1997). Emotional Development and Emotional Intelligence:

  Educational Implications. New York: Basic Books. Wyer, Jr., R. S., & Srull, T. K. (Eds.). (1989). Social Intelligence and Cognitive Assessments of

  Personality (Advances in Social Cognition, Vol. 2). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

 • e zelo priporoena literatura: bioloka osnova, motivacija, medosebne razlike, jaz, problemi osebnosti

  Splaa se pogledati katero ali ve od naslednjih (lahko so tudi noveje izdaje, e obstajajo, ali tudi kaka stareja):

  Plomin, R., & McClearn, G. E. (Eds.). (1993). Nature, Nurture, and Psychology. Washington, DC: AmericanPsychological Association.

  Rowe, D. C. (1994). The Limits of Family Influence: Genes, Experience, and Behavior. New York: GuilfordPublications.

  Beck, R. C. (2004). Motivation: Theories and Principles (5th ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. Gollwitzer, P. M., & Bargh, J. A. (Eds.). (1996). The Psychology of Action: Linking Cognition and Motivation

  to Behavior. New York: Guilford Publications. Higgins, E. T., & Sorrentino, R. M. (Eds.). (1990). Handbook of Motivation and Cognition: Volume 2.

  Foundations of Social Behavior. New York: Guilford Publications. Sorrentino, R. M., & Higgins, E. T. (Eds.). (1986). Handbook of Motivation and Cognition: Volume 1.

  Foundations of Social Behavior. New York: Guilford Publications. Weiner, B. (1989). Human Motivation. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Ackerman, P. L., Kyllonen, P. C., & Roberts, R. D. (Eds.). (1999). Learning and Individual Differences:

  Process, Trait, and Content Determinants. Washington, DC: American Psychological Association. Bornstein, R. F. (1993). The Dependent Personality. New York: Guilford Publications. Cervone, D., & Shoda, Y. (Eds.). (1999). The Coherence of Personality: Social-Cognitive Bases of

  Consistency, Variability, and Organization. New York: Guilford Publications. Dutton, D. G. (1998). The Abusive Personality: Violence and Control in Intimate Relationships. New York:

  Guilford Publications. Dweck, C. (1999). Self-Theories: Their Role in Motivation, Personality, and Development. Philadephia, PA:

  Psychology Press. Smythe, W. E. (Ed.). (1998). Toward a Psychology of Persons. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum

  Associates.

 • e zelo priporoena literatura: psihopatoloki vidiki osebnosti

  Splaa se pogledati katero ali ve od naslednjih (lahko so tudi noveje izdaje, e obstajajo, ali tudi kaka stareja):

  Alloy, L. B., Jacobson, N. S., & Acocella, J. (1999). Abnormal psychology: Current perspectives (8th ed.). Boston: McGraw-Hill.

  Carson, R. C., Butcher, J. N., & Mineka, S. (2000). Abnormal psychology and modern life (11th ed.). New York: Allyn & Bacon.

  Davidson, G. C., & Neale, J. M. (1998). Abnormal psychology (7th ed.). New York: Wiley. Halgin, R. P., & Whitbourne, S. K. (1997). Abnormal psychology: The human experience of psychological

  disorders. Boston: McGraw-Hill. Meyer, R. G., & Osborne, Y. H. (1996). Case studies in abnormal behavior (3rd ed.). Boston: Allyn &

  Bacon. Nietzel, M. T., Speltz, M. L., McCauley, E. A., & Bernstein, D. A. (1998). Abnormal psychology. Boston:

  Allyn & Bacon. Nolen-Hoeksema, S. (1998). Abnormal psychology. Boston: McGraw-Hill. Nolen-Hoeksema, S. (1998). Clashing views on abnormal psychology. Guilford, CT: McGraw-Hill. Rosenhan, D. L., & Seligman, M. E. P. (1995). Abnormal psychology (3rd ed.). New York: Norton. Sarason, I. G., & Sarason, B. R. (1999). Abnormal psychology: The problem of maladaptive behavior (9th

  ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. Seligman, M. E. P., & Rosenhan, D. L. (1998). Abnormality. New York: Norton. Vitkus, J. (1999). Casebook in abnormal psychology. Boston: McGraw-Hill. Wilson, G. T., Nathan, P. E., O'Leary, K. D., & Clark, L. A. (1996). Abnormal psychology: Integrating

  perspectives. Boston: Allyn & Bacon. Wenar, C., & Kerig, P. (1999). Developmental psychopathology (4th ed.). Boston: McGraw-Hill.

 • Zelo3 priporoeni spletni viri

  Samo najbolje, res odline velestrani preko njih doseete nekaj tiso drugih (eprav tudi tu ni vse zlato, kar se sveti):

  http://www.personalityresearch.org/ http://www.personalityresearch.org/readings.html#personality http://www.ship.edu/~cgboeree/perscontents.html http://www.personality-project.org/ http://www.vanguard.edu/faculty/ddegelman/amoebaweb/index.aspx?doc_id=869 http://dmoz.org/Science/Social_Sciences/Psychology/Personality/ http://www.thepersonalitysystem.org/ http://directory.google.com/Top/Science/Social_Sciences/Psychology/Personality/ http://www.psych.ucr.edu/faculty/funder/RAP/RAP.htm

  http://www.wynja.com/personality/ http://psychclassics.yorku.ca/topic.htm

  http://www.musek.si (ta je moja)

 • Priporoeni spletni viri

  Preve za tako predstavitev!

 • Priporoeni izvorni viri I Frankl, V. E. (1992/1986). Kljub vsemu reem ivljenju

  DA. Celje: Mohorjeva druba. Str. 75-104. Fromm, E. (1984). Imati ili biti. Zagreb: Naprijed. Str. 77-

  140. Maslow, A. H. (1976/1954). Motivacija i linost. Beograd:

  Nolit. Str. 193-240, 92-154. Rogers, C. R. (1985/1961). Kako postati linost. Beograd:

  Nolit. Str. 65-154. Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it?

  Explorations on the meaning of psychological well- being.

  Journal of Personality and Social Psychology, 57, 6, 1069-1081.

  Eysenck, H. J. (1991). Dimensions of personality: 16, 5, or

  3?--Criteria for a taxonomic paradigm. Personality and

  Individual Differences, 12, 773-790.

  Eysenck, H. J. (1992a). The definition and measurement of

  psychoticism. Personality and Individual Differences, 13, 757-785.

  Eysenck, H. J. (1992b). Four ways five factors are not basic.

  Personality and Individual Differences, 13, 667-673.

  Eysenck, H. J. (1992c). A reply to Costa and McCrae. P or A

  and C--The role of theory. Personality and Individual Differences,

  13, 867-868.

  Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1992). Fourways five factors are basic. Personality and Individual Differences, 13, 653-665.

  Goldberg, L. R. (1990). An alternative "Description of personality": The Big-Fivefactor structure. Journal of Personality and Social Psychology, 59, 1216-1229.

  Goldberg, L. R. (1993). The structure of phenotypic personality traits. AmericanPsychologist, 48, 26-34.

  Hofstee, W. K. B., de Raad, B., & Goldberg, L. R. (1992). Integration of the Big-Five and circumplex approaches to trait structure. Journal of Personality and Social Psychology, 63, 146-163.

  Costa, P. T., Jr., & McCrae, R. R. (1995). Solid ground in the wetlands of personality: A reply to Block. Psychological Bulletin, 117, 216-220.

  Digman, J. M. (1990). Personality Structure: emergence of the five-factor model. Annu. Rev. Psychol. 41, 1990.

  Revelle, W. (1995). Personality Processes, Annual Review of Psychology, 46, 295-328.

 • Priporoeni izvorni viri II Paunonen, S. V. (2003). Big Five Factors

  of Personality and Replicated Predictionsof Behavior. Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 84, No. 2, 411-424.

  Paunonen, S. V. & Ashton, M. C. (2001). Big Five Factors and Facets and thePrediction of Behavior. Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 81, No. 3, 524-539.

  DeNeve, K. M.,& Cooper, H. (1998). Thehappy personality: A meta-analysis of 137 personality traits and subjective well-being. Psychological Bulletin, 124, 197-229.

  Judge, T. A., Heller, D. & Mount, M. K. (2002). Five-Factor Model of Personality and Job Satisfaction: A Meta-Analysis. Journal of Applied Psychology, Vol. 87, No. 3, 530-541.

  Judge, T. A. & Ilie, R. (2002). Journal of Applied Psychology, Vol. 87, No. 4, 797-807.

  Bandura A. (1977b) Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioralchange. Psychological Review, 84: 191-215.

  Bandura A and Jourden FJ. (1991) Self-regulatory mechanisms governingsocial comparison effects on complexdecision making. Journal of Personality and Social Psychology, 60: 941-951.

  Mischel W. (1973) Towards a cognitive, social learning reconception of personality. Psychological Review, 80: 252-283.

  Mischel, W. & Peake, P. K. (1982). Beyond deja vu in the search for cross-situational consistency. PsychologicalReview, 89, 730-755.

 • Priporoeni izvorni viri IIIhttp://psychclassics.yorku.ca/topic.htm

  Allport, Floyd H. & Allport, Gordon W.(1921). Personality traits: Their classificiationand measurement. Journal of Abnormal and Social Psychology, 16, 6-40.

  Allport, Gordon W. (1927). Concepts of trait and personality. Psychological Bulletin, 24, 284-293.

  Allport, Gordon W. (1937). The functionalautonomy of motives. American Journal of Psychology, 50, 141-156.

  Allport, Gordon W. (1940). Thepsychologist's frame of reference. Psychological Bulletin, 37, 1-28.

  Bandura, Albert, Ross, Dorothea, & Ross, Sheila A. (1961). Transmisssion of aggressions through imitation of aggressivemodels. Journal of Abnormal and Social Psychology, 63, 575-582. [One of the classic"Bobo Doll" studies of the imitation bychildren of aggressive behavior.]

  Bruner, Jerome S. & Goodman, Cecile C. (1947). Value and need as organizing factors in perception. Journal of Abnormal and Social Psychology, 42, 33-44. [Famous "New Look" study in which impoverishedchildren over-estimate the sizes of coins.]

  Freud, Sigmund. (1910). The origin and developmentof psychoanalysis. American Journal of Psychology, 21, 181-218. [Freud's lectures at Clark University; theintroduction of psychoanalysis to North America.]

  Freud, Sigmund. (1917). The history of thepsychoanalytic movement (A. A. Brill, Trans.). Originally published in New York by the Nervous and Mental Disease Pub. Co. (Original German workpublished 1914.) [Freud's own account of thedevelopment of the institutions of psychoanalysis, and of his splits with Adler and with Jung.]

  Galton, Francis. (1865). Hereditary talent and character. Macmillan's Magazine, 12, 157-166, 318-327.

  Jung, Carl G. (1921/1923). General description of thetypes. Chapter 10 of Psychological types (H.G. Bayes, Trans.). (Original work published 1921) [Key chapterof Jung's major treatise on personality.]

  Mead, George H. (1913). The social self. Journal of Philosophy, Psychology, and Scientific Methods, 10, 374- 380. [Major article by the "social behaviorist."]

 • Priporoeni izvorni viri IVhttp://psychclassics.yorku.ca/topic.htm

  Miller, George A. (1956). The magicalnumber seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information. PsychologicalReview, 63, 81-97. [A classic in memoryresearch and one of the earliestcontributions to the "cogntive revolution."]

  Miller, N., Sears, R.R., Rosenzweig, S., Bateson, G., Levy, D.M., Hartmann, G.W., & Maslow, A.H. (1941). Symposium on the frustration-aggression hypothesis. PsychologicalReview, 48, 337-366.

  Rogers, Carl R.. (1947). Some observations on the organization of personality. American Psychologist, 2, 358-368.

  Spearman, Charles. (1904). "General intelligence," objectively determinedand measured. American Journal of Psychology, 15, 201-293. [Probably themost influential paper in the history of psychometric intelligence theory.]

  Thurstone, L. L. (1934). The vectors of mind. Psychological Review, 41, 1-32. [Thurstone's extension of Spearman's work on g to a multi-factorial model of mental abilities.]

 • Priporoeni izvorni viri V http://psychclassics.yorku.ca/links.htm

  Adler, Alfred. (1931). What life should mean to you (Chapter 2: "Mindand body"). (The Value of Knowledge).

  Chomsky, Noam. (1959). A Review of B. F. Skinner's Verbal Behavior. Language, 35, 26-58. (CogPrints)

  Chomsky, Noam. (1968). Language and mind ("Linguistic contributions to the study of mind (Future)"). (The Value of Knowledge). [From the most influential linguist of the 20th century. Chomsky ranks as the most cited livinghuman being.]

  James, William. (1902). Varieties of religious experience. (Against AllReason web site)

  Jung, Carl. (1933). The basic postulates of analytical psychology, Chapter IX of Modern man in search of a soul

  Piaget, Jean. (1968). Genetic epistemology (Chapter 1).

 • http://www.musek.si

 • http://www.musek.si

 • seznami predavanj

  tudijskiprogrami

  podrobnalenitevvsebine

  predavanj

  dodatnogradivo,seznamiliterature

  grafineprezentacije(npr. Power-Point, Lotus

  Frelance)v .pdf for-

  matu

  stran se stalno dopolnjuje; trenutnoje e veliko v izgradnji

 • Andrejina spletna stran

 • Vpraanja

 • Konec