of 75 /75
ALI POKLICNE IN STROKOVNE ŠOLE POTREBUJEJO VZGOJNI KONCEPT? Avtorji: Robi Kroflič, Jasna Mažgon, Tina Klarič, Katja Jeznik, Petra Štirn Janota, Darja Štirn Koren, Vida Vončina, Špela Lenič, Danijela Makovec, Vesna Rutar in Mojca Peček Čuk Grm Novo mesto, 1.10.2009

Izročki izvedenih predavanj

Embed Size (px)

Text of Izročki izvedenih predavanj

 • ALI POKLICNE IN STROKOVNE OLE POTREBUJEJO VZGOJNI KONCEPT? Avtorji: Robi Krofli, Jasna Magon, Tina Klari, Katja Jeznik, Petra tirn Janota, Darja tirn Koren, Vida Vonina, pela Leni, Danijela Makovec, Vesna Rutar in Mojca Peek uk

  Grm Novo mesto, 1.10.2009

  *

  *

 • Namen predstavitveOpozoriti na posebnosti poklicnega in strokovnega olstvaPredstaviti splone zakonitosti nartovanja vzgojnega konceptaPredstaviti kljune ugotovitve raziskaveOdgovoriti na specifina vpraanja, ki ste jih izpostavili kot motivacijo za sodelovanje v projektu

  *

  *

 • Ali menite, da bi vaa ola z natannim nartovanjem vzgojnih dimenzij kaj pridobila?

  UITELJI ff%Da296-1263,9-54,5Ne vem144-1031,1-45,5Ne235,0Skupaj463100,0

  *

  *

 • ZAKAJ MORAJO IMETI TUDI POKLICNE IN STROKOVNE OLE SVOJ VZGOJNI KONCEPT?

  *

  *

 • Vzgojni nart mora poleg predpisanega kurikuluma upotevati tudi delovanje dejavnikov skritega kurikuluma

  Vrednote so diskutabilne in ne absolutno veljavne entitete

  Naloga uitelja v dananjem asu naj bi torej ne bila le seznanjanje mladostnika z vrednotami, marve tudi spodbujanje njegovega moralnega razsojanja ter razvoj tako imenovane pro-socialne naravnanosti do soloveka, olske skupnosti, naravnega okolja in nenazadnje do samega sebe.

  *

  *

 • minimalni cilj vzgoje

  maksimalni cilji vzgoje

  *

  *

 • Nekaj podatkov o realni podobi poklicnega in strokovnega olstva v Sloveniji v zadnjem obdobju:

  vse veje vzgojne teave, vse veja tako etnina kot tudi socialno ekonomska raznolikost populacije, vkljuevanje uencev s posebnimi potrebami v redne ole ...

  izbira srednje ole temelji na negativni selekciji.

  *

  *

 • Neoliberalna ideologija dela posameznika odgovornega za svoje izbire, prav tako pa tudi za svoje probleme. olski neuspeh se pripisuje starem in njihovim otrokom.

  Za rizine skupine uporabnikov je potrebno opozoriti na kategoriji upanja in zaupanja.

  Pomanjkanje upanja in zaupanja mnogokrat vodi v odrekanje avtoritete tako starem kot uiteljem.

  *

  *

 • Avtoriteta in s tem monost uinkovitega vplivanja pa je povezana tudi s pomanjkanjem zaupanja v aspiracije za produktivno vkljuitev mladih v drubeno okolje med stari in e posebej uitelji, saj takna odnosna dra mnogokrat vodi v mehanizem samoizpolnjujoe se prerokbe, ko se tako imenovani rni scenariji glede najbolj problematinih otrok oziroma mladostnikov al uresniujejo z nao (ne)strokovno podporo!

  *

  *

 • V taknih okoliinah je seveda naloga ole in slehernega strokovnega delavca v njej, da vzpostavi ustrezno klimo zaupanja in avtoriteto temeljnih pravil bivanja in vzgojno-izobraevalnih priakovanj, bistveno zahtevneja.

  *

  *

 • Analiza novega Pravilnika o olskem redu kae na nedomiljenost in nepoznavanje vzgojne in disciplinske problematike tudi v strokovnih slubah M

  *

  *

 • Zakaj potrebujemo vzgojni nart srednjih in strokovnih ol?

  pravni razlogi

  pedagoki razlogi

  *

  *

 • Vzgojno-teoretski pristopi pri oblikovanju vzgojnega koncepta poklicnih in strokovnih ol

  Pri oblikovanju tega dela predavanja bomo upotevali naslednji naeli:izpostaviti skupne znailnosti vzgojno-teoretskih pristopov pri oblikovanju koncepta javne ole;izpostaviti zahtevo po kontekstualno obutljivi uporabi konkretnih reitev glede na specifine znailnosti poklicnega in strokovnega olstva.

  *

  *

 • Teoretska naela za oblikovanje vzgojnega koncepta:

  iskanje raznolikih reitev,zagotavljati konsistentnost ravnanja,pri utemeljevanju konkretnih vzgojno-disciplinskih strategij potrebno upotevati globljo antropoloko utemeljitev,potrebno se je zavedati substancialne razlike med jezikom prava in jezikom bolj poglobljenih antropolokih teorij

  *

  *

 • Poskus klasifikacij vzgojnih konceptualnih pristopovEtine teorije:usmeritev v identifikacijo z vrednotami in oblikovanjem vrlin (etika vrlin)usmeritev v oblikovanje uta pravinosti preko demokratinega dogovarjanja o normativnem reimu in nenehnega osmiljevanja pomena sprejetih norm (etika pravinosti)usmeritev v krepitev obutka sprejetosti/vkljuenosti in odgovornosti do olske skupnosti - skupnega dobrega (komunitarijanska etika)usmeritev v skrbne odnose in medsebojno solidarnost (etika skrbi)

  *

  *

 • Penoloke teorije:usmeritev v sisteme pravinega kaznovanja prekrkov in nito toleranco do odklonskega vedenja (retributivna teorija)usmeritev v pomo oz. krepitev zmonosti za ustrezno vedenje (restorativna/tretmajska teorija)usmeritev v prevencijo pred konflikti in odklonskim vedenjem (preventivna usmeritev)usmeritev v oblikovanje pogojev za doivetje socialne sredine kot vrednote (doivljajska usmeritev)

  *

  *

 • Psiholoke teorije socialnega uenja:usmeritev v nadzor nad lastnim vedenjem (vedenjsko-kognitivni pristop)usmeritev v zmonost moralnega presojanja in razumevanja drugega kot druganega (kognitivizem)usmeritev v identifikacijo z vrednotami (humanistini pristop)usmeritev v krepitev empatinih zmonosti in odgovornosti do oblija drugega (induktivni pristop)

  *

  *

 • Drugi koncepti:koncept opolnomoenjakoncept osebnega angamaja/zavezanostikoncept odstranjevanja ovir, ki vodijo v frustracijo dijaka

  *

  *

 • Institucionalni vzgojni dejavniki (na ravni ole in na ravni razreda)

  Dva strukturna pogoja:Temeljito poznavanje narave posameznih neposrednih dejavnikov in teoretskih okvirov, s katerimi bomo uskladili njihovo delovanje.Dovolj visoko stopnjo strinjanja med strokovnim osebjem ole o izbiri kljunih vzgojnih dejavnikov ter seveda o temeljnih stratekih ciljih vzgojnega vplivanja.

  *

  *

 • ola, je velik socialni sistem, v katerem deluje vrsta posrednih in neposrednih (realnih) vzgojnih dejavnikov.

  Posredni vzgojni dejavniki zgolj usmerjajo delovanje neposrednih, kar pomeni, da zgolj ukvarjanje s pomenom prvih e ne zagotavlja uinkovitega vzgojnega vplivanja.

  *

  *

 • Neposredni (realni) vzgojni dejavniki:nabor vzgojne tematike posebnih vzgojnih predmetov nabor vzgojne tematike splono izobraevalnih predmetov in strokovno-vsebinskih sklopov oz. modulov metodini pristop k pouevanjuuiteljmedvrstniki odnosi

  *

  *

 • splona kultura sobivanja in klima na ravni razreda oziroma ole,

  razlina drubena dogajanja v lokalni ali iri drubeni okolici, ki od zunaj vplivajo na delovanje ole

  dogovorno oblikovanje vzgojnega koncepta ole.

  *

  *

 • Nartovanje neposrednih vzgojnih dejavnikovNartovanje neposrednih vzgojnih dejavnikov vkljuuje:

  enotnost disciplinskega reima, posebno skrb za hitre intervencije pri najbolj problematinih dijakih in oblikovanje olske (in razredne) skupnosti.

  *

  *

 • Tri ravnine disciplinskih ukrepovDejavniki preventivne discipline

  Dejavniki korektivne discipline

  Dejavniki podporne discipline

  *

  *

 • Nartovanje preventivne discipline zajema praviloma tri temeljna podroja:

  Doivljanje pozitivnih medosebnih odnosov

  Uiteljeve priprave na uni proces

  Organizacija, vodenje in upravljanje razreda

  *

  *

 • Nartovanje korektivne discipline praviloma temelji na naelu najmanje stopnje posredovanja, kar je izpeljano iz pravno-penolokega naela uporabe vzgojnega ukrepa (kazni) kot skrajnega sredstva. Ideja t. i. disciplinskega kontinuuma temelji na ideji, da ko se dijak vede neprimerno, naj bi uitelj najprej uporabil disciplinske tehnike z minimalno kontrolo in dovolil dijaku, da sam spremeni lastno vedenje.

  *

  *

 • Ideja podporne discipline pa se e nanaa na ukvarjanje z vzpostavljanjem tistih mehanizmov, ki e posebej najbolj rizinim dijakom zagotavljajo zadovoljevanje tistih spektrov potreb, ki jih takrat, ko so nezadovoljene, praviloma silijo v motee vedenje. Model oblikovanja podpornih mre

  *

  *

 • Oblikovanje razredne in olske skupnostiKljuni poudarki pri nastajanju post-modernih skupnosti so v iskanju:Pravine skupnosti,Skrbne in solidarne skupnosti,Inkluzivne in interkulturno naravnane skupnosti,Ideje ole kot vmesnega prostora med zasebnostjo in javnostjo (oblikovanje tako imenovanih tretjih prostorov)

  *

  *

 • Pravna in pedagoka logika pri obravnavi prekrkovDve pomembni teoretski vpraanji:

  Razmerje med logiko pravno-administrativnega jezika dokumentov in pedagoko logiko.Usmeritev nekaterih vidnih teoretikov v iskanje lonic med hujimi delikti in lajimi prekrki

  *

  *

 • Vdor pravne logike je med uitelji povzroil veliko odporov, ki so izhajali iz razlinih oitkov pravilnikom, e da:

  dijakom podeljujejo predvsem pravice, ne izpostavljajo pa dovolj tudi dolnosti,

  jih dijaki lahko uporabljajo za zaostrovanje konfliktov,

  *

  *

 • so disciplinske prakse kot eden osrednjih elementov vsake vzgoje postale administrativni (upravni) postopki, s tem pa se je zamajala njihova temeljna pedagoka logika,omejitve pristojnosti uitelja v postopku izrekanja vzgojnega ukrepa spodkopavajo uiteljevo avtoriteto.

  *

  *

 • Razlike med pravno in pedagoko logiko (ki sledi logiki etike):pravni jezik je nujno konflikten jezik, ker je na eni strani posameznikova pravica v pravnem sporu instrument, s katerim obdolenec lahko vzpostavi osebno distanco do tonika,hkrati pa se moramo zavedati, da lahko pravni sistem reagira na kritve normativnega reima samo z represivnimi sredstvi.

  *

  *

 • Odnos med pravico in dolnostjo je v okviru pravne logike bistveno drugaen kot v okviru etine in pedagoke logike:

  V prvem primeru namre dodelitev pravice nekemu posamezniku primarno pomeni dolnost pristojne drubene institucije, da v primeru konflikta zaiti dotino rtev,

  medtem ko je v etiki in pedagogiki razmislek o pravicah loveka vedno povezan z recipronimi dolnostmi.

  *

  *

 • Ko torej elimo v oli z obravnavanjem temeljnih lovekovih pravic vzpostaviti pomen odgovornosti vsakega posameznika za njihovo uresnievanje, moramo nujno izpostaviti etino argumentacijo.

  *

  *

 • Uveljavitev procesnih pravic nujno do doloene mere omejuje statusno mo (avtoriteto) tistega, ki doloa in izvruje sankcije.

  *

  *

 • Vzpostavitev alternativnih vzgojnih ukrepov (kot so na primer poravnava kode, mediacija za reevanje medvrstnikih sporov, opravljanje del v korist skupnosti ipd.). Bistvo teh ukrepov je v teoretski predpostavki, da lahko z doloenimi pro-socialnimi dejanji storilec prekrka popravi napako, ob tem pa izkusi etini pomen delovanja v korist rtve, druge osebe ali skupnosti kot celote.

  *

  *

 • Razlika med formalnimi povrailnimi in alternativnimi ukrepi:

  formalnimi ukrepi

  neko dejanje praviloma oznaimo kot nedopustno, za dodatne posledice kritve pa delegiramo dijakove starealternativni ukrepi

  teijo k monosti popraviti napako oz. z delovanjem v korist skupnosti pokazati, da si e vedno prizadevamo ostati del socialne sredine, katere skupna pravila smo krili

  *

  *

 • Vzgojni dejavniki na ravni oleVzgoja v javni oli je na sistemski ravni formalno predpisana:

  z zakonodajo,

  s pravilniki,

  s katalogi znanj za splone predmete in strokovno vsebinske sklope oz. module.

  *

  *

 • Nujno je, da vsaka ola zase oblikuje tudi svoj lasten vzgojni koncept, s katerim aplicira in konkretizira tisto, kar je zakonsko doloeno, hkrati pa vanj vkljui tudi specifiko ole same.

  *

  *

 • Pri nartovanju vzgojne dimenzije na ravni ole bi morali upotevati naslednje:

  *

  *

 • Vzgojni nart mora upotevati naela spotovanja posameznikovih pravic, pravinosti, etinega angamaja, demokracije, interkulturnosti, socialne usmerjenosti in inkluzivnosti;

  Bolj ko bo vzgojni nart uinkovit pri odstranjevanju razlogov za morebitno osebno ogroenost, bolj bo zavezoval akterje k izpolnjevanju dogovorov, odgovornemu ravnanju, jih osebno angairal in jih zavezal k iskanju strokovnih in etinih odgovorov;

  *

  *

 • Veja kot bo stopnja konsenza glede priakovanj in ravnanj glede vzgojnega narta med vsemi, ki ga le-ta zadeva (uitelji, svetovalnimi delavci, vodstvom ole, dijaki, stari), veja bo tudi verjetnost, da se bo uspeno uresnieval. V proces oblikovanja je nujno torej vkljuiti tudi dijake;

  *

  *

 • Pri tem se je nujno zavedati, da ni mogoe doloiti vzgojnega narta enkrat za vselej, temve gre za proces, ki ni nikoli dokonan, saj je potrebno vedno znova ocenjevati njegove uinke in na osnovi evalvacije preoblikovati osnovno zasnovo, pri tem pa vkljuiti nove akterje, ki so se med tem pojavili. Le na ta nain ga bodo lahko vsi utili kot svojega;

  *

  *

 • Prav tako se moramo zavedati, da je proces dogovornega oblikovanja vzgojnega narta zelo pomemben neposredni vzgojni dejavnik, saj spodbuja tako uitelje kot dijake k etinemu argumentiranju in iskanju optimalnih reitev nastalih konfliktov, kar dokazujejo mnogi vzgojno uinkoviti projekti v zgodovini pedagokih idej;

  *

  *

 • Bolj ko bo zajel dejansko specifiko ole (dijaki s posebnimi potrebami, dijaki vozai, socialno-ekonomski status dijakov, kulturno okolje, iz katerega dijaki prihajajo, ), bolj ga bodo akterji lahko sprejeli kot svojega;

  *

  *

 • Bolj ko bo nartno povezal in omogoal usklajeno delovanje razlinih vzgojnih dejavnikov (uiteljeva osebnost, pravila, vsebina pouevanja, odnosi med uitelji in dijaki) in ve dejavnikov ko bo identificiral, manja bo monost delovanja dejavnikov skritega kurikula in s tem manipulacije in indoktrinacije ter neusklajenost med dejavniki uradnega in prikritega kurikula, med sporoili, ki jih dijaki dobijo na verbalnem nivoju, in tistimi, ki jih dobijo preko odnosov, ki se na oli vzpostavljajo;

  *

  *

 • Bolj ko bo usklajeno nartovanje in delovanje vzgojnih dejavnikov pri razlinih predmetih, bolj bo uinkovit;

  Manja ko bo stihijskost pri vkljuevanju razlinih posebnih projektov v olo kakor tudi ponudba na podroju izbirnih, obolskih, interesnih dejavnosti, ter bolj kot bodo le-ti izhajali iz vizije in potreb ole, bolj bodo lahko podprli uspeno uresnievanje vzgojnega narta ole;

  *

  *

 • Jasneje ko je zavedanje povezanosti med disciplinskim pristopom in moralnim razvojem dijakov ter premislek o tem, kako uskladiti delovanje vzgojnih in disciplinskih dejavnikov, veja je verjetnost, da bo vzgojno delovanje ole usklajeno z vzgojnim nartom.

  *

  *

 • Osnovno pravilo uinkovitega vzgojnega delovanja na ravni ole izhaja iz upotevanja treh temeljnih vzgojno-teoretskih zakonitosti:

  *

  *

 • im bolj so usklajeni vzgojni dejavniki, tem veji je vzgojni uinek.V primeru neusklajenega delovanja imajo bolj spontani dejavniki prikritega kurikuluma veji uinek od bolj formaliziranih dejavnikov uradnega kurikuluma.Z vidika kurikularnih konceptov ola, ki vzgaja brez ozaveenega vzgojnega koncepta, deluje po naelu anarhinosti, s tem pa tvega poveevanje obsega disciplinskih konfliktov in hkrati posledino tudi upad izobraevalnih rezultatov.

  *

  *

 • S im vzgaja ola kot celota?

  *

  *

 • Z uveljavljanjem pravil olskega in hinega reda

  Z naini organiziranosti dijakov - oddelne skupnosti in skupnosti dijakov na olski ravni

  S sodelovanjem med olo in stari

  Z delovanjem olske svetovalne slube

  *

  *

 • S ponudbo izvenolskih dejavnosti

  S sodelovanjem med olo in lokalno skupnostjo.

  S sodelovanjem med olo in socialnimi partnerji

  S sodelovanjem ole s irim/evropskim okoljem (vkljuevanje v projekte, pobratene institucije)

  S posebnimi projekti/stratekimi usmeritvami na ravni ole

  *

  *

 • Medtem ko so opisane dejavnosti, s pomojo katerih dosega ola vzgojni uinek, lahko bolj ali manj formalizirane, pa je nujno izpostaviti e olsko kulturo in klimo, ki sta v bistvu odraz konceptualizacije zgoraj opisanih dejavnikov.

  *

  *

 • Vzgojni dejavniki na ravni razredadirektna vzgoja, predpisane une vsebine,prilonostne une vsebine,oblike in metode unega dela,

  *

  *

 • disciplinski pristop,socialni odnosi in razredna klima, uiteljeva osebnost.

  *

  *

 • Sestavine in naela za oblikovanje operativnega metodinega narta vzgoje

  *

  *

 • temeljni cilji vrednote kot merilo, ki naj bo e posebej premiljeno opredeljeno v viziji ole

  osnovni teoretski koncept vzgoje - analitina pedagogika je uitelju lahko zemljevid predvidenega delovanja ustreznih vzgojnih dejavnikov;

  *

  *

 • konkreten operativni nart vzgojnih dejavnosti - instrument uresnievanja vzgojnega koncepta ole;

  normativni dokumenti, ki omogoajo spotovanje/zaito dijakovih pravic s pomojo jasno opredeljenih pravil, ki doloajo dijakove pravice in dolnosti

  *

  *

 • Kam v olske dokumente umestiti vzgojni koncept?

  *

  *

 • Prvi nivo nartovanja bi tako obsegal relativno trajneje odloitve, povezane s stratekimi temeljnimi cilji vzgoje in izbiro osnovnih vzgojno-teoretskih pristopov in kot tak sodi v razvojno strategijo strokovne oziroma poklicne ole.

  Drugi, bolj operativni nivo nartovanja pa opredeljuje izvedbene znailnosti tako minimalnih kot maksimalnih ciljev vzgoje in discipliniranja.

  *

  *

 • Splona naela in olske obveze v zvezi z oblikovanjem disciplinskega reima natanneje opredeljuje Pravilnik o olskem redu v srednjih olah (2007), ki v 6. lenu od ol zahteva, da opredelijo hini red in druga, za olo potrebna pravila v olskih pravilih

  Ob kritvah dijakov bi bilo nujno razmiljati e o enem alternativnem vzgojnem ukrepu, to je o pedagoki pogodbi.

  *

  *

 • Vzgojne vsebine so lahko tematika razrednih ur, ole lahko organizirajo prostovoljno delo, oblike samopomoi dijakov ipd. Vzgoja je lahko tudi bolj nartni sestavni del izvedbenih kurikulov, kjer lahko uitelji natanneje doloijo ne le cilje, ki jim bodo v okviru predmetov in modulov sledili, temve tudi kako in kdaj. Ta del vzgojnega koncepta bi bilo smiselno opredeliti kot sestavni del letnega delovnega narta ole

  *

  *

 • Izhodie letnega nartovanja ter vrednotenje doseenega bi moralo biti povezano tudi s celovitim sistemom vodenja kakovosti na oli. Priporoena metoda dela komisij za kakovost je samoevalvacija.

  *

  *

 • Izpostavljena problematika:

  *

  *

 • Dijaki imajo neprimeren in negativen odnos do pouka, profesorjev in vrstnikov in ne elijo prevzemati odgovornosti za svoja ravnanja oz. ne prepoznavajo teave problema. ola je to vpraanje utemeljila: v prvem vpraanju je zajetih ve vpraanj dilem, ki pa se prepletajo med vpraanji, vzroki, posledicami. Menimo, da bi morali preko pravil dijakom na bolj pozitiven nain posredovati informacije o njihovih dolnostih in pravicah. Veliko potrebo po novih znanjih utimo predvsem na podroju pristopov, ki pa niso kaznovanje.

  *

  *

 • Odgovori uiteljev na Grm Novo mesto o tem, kaj jim na oli povzroa najve teav

 • KategorijaSkupajff%Disciplina dijakov in njihovo vedenje199-421,19-9,09Materialni in tehnini dejavniki109-1111,61-25,0Znanje dijakov50-05,32-0Zakonodaja230-1824,50-40,9Kolektiv in organizacija dela na oli126-713,42-15,9Nezainteresiranost dijakov144-315,34-6,82Drugo81-18,63-2,27Skupaj939-44100,0

 • Primerjalen pogled na odgovore pokae, da uitelji na vai oli bolj kot na drugih olah izpostavljate kot problem formalne pogoje delovanja: materialne dejavnike in zakonodajo, medtem ko se vam discipliniranost dijakov v primerjavi z drugimi olami ne zdi tako velik problem.

  *

  *

 • UKREPIANKETIRANCIDijakiUiteljiDoivljanje (%)Uinkovitost (M)Doivljanje (%)Uinkovitost (M)Vzgojni 81,40%-85,6%2,945-3,03885,60%-95,0%2,563-2,609Alternativni 69,50%-74,5%2,865-2,95978,80%-84,2%2,607-2,565Omejitveni 55,60%-60,4%2,424-2,57574,80%-80,0%2,331-2,235Moralni 30,9%-42,5%2,418-2,61442,8%-52,4%2,058-2,198Heterono-mistini 72,3%-79,4%2,7233- 2,86481,3%-84,2%2,3998-2,396Avtonomi-stini 39,9%-46,8%2,5461-2,67647,6%-57,9%2,4051-2,434

  *

  *

 • Odgovori uiteljev na Grm Novo mesto o tem na kaken nain bi v pedagokem procesu najlaje dosegali zastavljene vrednote?

 • KategorijaSkupajff%Razline oblike dela v unem procesu301-1738-60,7Doslednost in enotnost pri postavljenih dogovorih in pravilih179-123-3,57Pogovori106-613-21,4Zgled68-29-7,14Sodelovanje46-06-0Drugo88-211-7,14Skupaj788-28100

 • Uitelji ste na prvem mestu izpostavili razline oblike dela v unem procesu, kar je vsekakor zelo pomemben vzgojni dejavnik, zelo nizko pa ste ocenili doslednost in enotnost pri postavljenih dogovorih in pravilih. e to primerjamo z drugo tabelo, kjer menite, da so najbolj uinkoviti (formalni) vzgojni ukrepi, ki so s pravilnikom doloeni na ravni ole, to kae na doloeno nedoslednost v staliih. Alternativni ukrepi, ki jih v povpreju kot najuinkoviteje ocenjujejo uitelji na srednjih strokovnih in poklicnih olah, so bolj stvar fleksibilnih dogovorov med razrednikom in dijakom

  *

  *

 • Vpraanja?

 • Hvala za pozornost!

  *

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  **

  *