TINR Skripta Predavanj 2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

games

Citation preview

 • TINR@FRI,draftv09,PeterPeer++ 16

  Predavanje#2(izris)

  Aktualnekatlice:

  upravljanjeprojektao plansko(waterfall)nartovanjeo agilnirazvojo repozitorijiizvornekode

  arhitekturaigreo glavnazankao objektnoprogramiranjeo loitevpogonaodigreo konnaarhitektura:igra/pogon/ogrodje

  izriso slike(sprites)o vpraanje:kajsedogajapodpokrovom?(dvateksturiranatrikotnika)>osnove

  grafikeo optimizacijaizrisa(spritebatch)o slikovniatlasio animacija

  vsebineo cevovodvsebine(contentpipeline)

  1.Upravljanjeprojekta

  Planskaaliagilnametodarazvoja?

  PLANSKA AGILNA

 • TINR@FRI,draftv09,PeterPeer++ 17

  Primarnicilji napovedljivost,stabilnost,visokojamstvo

  hitrovidnirezultati,odzivnostnaspremembe

  Naronik interakcijapopotrebi,osredotoenostnaizvajanjepogodbe

  kolociran,osredotoenostnamajhneinkremente

  Razvoj obseennart,dolgiinkrementi

  enostavennart,kratkiinkrementi

  Kulturadela udobjeinmoskoziogrodjenartovinreda

  udobjeinmoskoziponujenosvobodopridelu

  Inkaterobiizbralivi?Inzakaj?

  Problem(neuspeh)planskihmetodjevelikaporabaasainnepripravljenostnaspremembeoziromanjenapovezavasceno.Vpraksisetemetoderedkodoslednouporabljajo(analiza=paraliza).Poudareknaizdelkihinprocesih,bistvenomanjnaljudeh.

  Metodajeagilna,kojerazvojprogramskeopreme:

  Inkrementalenmajhneizdaje,hitrirazvojniciklihitrepovratneinformacije Kooperativennaronikinrazvijalcitesnosodelujejo Neposredenmetodajeenostavna,torejlahkonauljiva,prilagodljivaindobroopisana Prilagodljivlahkoobvladaspremembezahtev.

  Ciljagilnostijezmanjanjeasa,strokovinpoveanjefleksibilnost!Bistvenjedelujoprogram!

  Apozor,agilnostvsmisluzmonostSWorganizacije,daseustreznoprilagajaspremembamvokoljuinzahtevamtegaokoljainNEvsmisluhitrostirazvojanaraunkakovosti,minimalnegaopisaprocesa,kerbipotembilonajboljekarbrezprocesa.

  KonkretenprimeragilnemetodeXP(extremeprogramming)

  ivljenskicikelXPprocesa:

 • TINR@FRI,draftv09,PeterPeer++ 18

  PrakseXP:

  Repozitorijkode

  Uporabasistemazaupravljanjerazliicjepolegskupnegastilaprogramiranjavsehrazvijalcevvnekiskupinienaizmedosnovnihdobrihrazvojnihpraks:CVS(ConcurrentVersionsSystem),SVN(Subversion),SCM(SoftwareConfigurationManagement)(Xcode)ipd.Takensistemvosnovi

 • TINR@FRI,draftv09,PeterPeer++ 19

  omogoa:ustvarjanjeskladi,uvozprojektov,zapisovanjesprememb,pregledovanjezgodovinerevizij,dostopdokodepoljubnerevizije,zaklepanjedostopa,soasnodeloveihrazvijalcevnaistemdeluprojektaipd.

  2.Arhitekturaigre

  Dnevi,kojeigrabilasestavljenaleiznekajdatotekinnamnibilotrebaskrbetizastrukturoinarhitekturo,sozagotovomimo.Vosnovidanesvseigreloijomedkodoigre(gamespecificcode)inkodopogona(gameenginecode).Namenprvevsplonemsevedaniponovnauporabavdrugihigrah,tojenamenkodepogona,kiposkrbizaupodabljanje(rendering),predajanjesporoil,predvajanjezvoka,detekcijotrkov,mrenokomunikacijoipd.

  Tipiarhitekture:

  Naarhitekturovelikokratgledamoskozimerosoodvisnostikode(coupling),kipove,kakomonostadvadelakodemedsebojpovezana.

  Adhocarhitektura:nimaoitneorganizacije,rasteorgansko,velikasoodvisnostkode(tight).

  Modularnaarhitektura:podsistemisoidentificiraniinloenivmodule,knjinice,soodvisnostnaelomaninadzorovnainjetakosasomavsakmodulpovezanzvsakim,karpripeljedovelikesoodvisnostikode.

  ArhitekturausmerjenihaciklinihgrafovDAG(directedacyclicgraph)arhitektura:nadzorujemoodvisnostimedmoduli,omogoaopredelitevnivojevmodulov,kjersenijinivojinezavedajovijih,strukturanajbibilaimira/plitka.

 • TINR@FRI,draftv09,PeterPeer++ 20

  Nivojskaarhitektura(layered):modullahkokomuniciralezmoduli,kisonanivojudirektnopodnjim(naposameznemnivojulahkoimamotudiDAGarhitekturo),zaradinerigidnestruktureigretomogoeninujnonajboljipristop.

  Glavnazankadetalneje:

  Jesrceigre,kiizvrizaporedjenalogvsakosliico(frame)intakozagotovianimiran,ivsvetigre.

  Naloge:

  asovnikorak:Breztegaigrenahitrejihplatformah(recimohitrejiCPU)postanejohitrejeinposledinoigralnostpade.Uroigreveemonastrojnouroinizraunamo,kolikoasajeepretekloodzadnjegazagonaglavnezanke.Dostrojneuredostopamoleenkratinsicernazaetkuvsakesliice.Trajanjeposameznesliicejelahkofiksno(fixedframeduration)(konzole)alispremenljivo(variable)(PC).Prislednjemzagotovimodobroskaliranjeigrenarazlinihplatformah,vsebinahinobremenitvahigre.Fiksnotrajanjeimasevedadrugeprednosti:napovedljivoobnaanje,poenostavljenosimulacijofizike,zaneslivejemrenoobnaanje.Tudivtemprimerupajedobro,daigrameriinuporabljadejanskiastrajanjavsakesliice(recimozaradiprilagajanjanarazlikomedPAL/NTSC).

  Vhod:Najboljeje,daseigralevivhodnipodatkizajemajoleenkratnasliico,sajlahkosicerpridedonekonsistentnostiznotrajenesamesliice.asmedbranjemvhodainreakcijomoramominimizirati,sajtakoigralecdobiboljiobutekodzivnostiinnadzora.

  Mrea:Tudieventuelnavhodnasporoilaprekomreemoramoustreznosprocesirati.

 • TINR@FRI,draftv09,PeterPeer++ 21

  Simulacija:Obsegalepotevilopodnalog,kidejanskoposkrbijo,dasvetoivi:zagonUIkode,posodobistanjeigre,zagondogodkov,simulacijagibanja,sistemadelcev(fizike),spremenipogledkamere,lokacijoigralcaipd.Grezanajkompleksnejiinposledinonajdrajikorakglavnezanke.Odloitevotem,kajposodobitiinkdajposodobitijezvidikauinkovitostibistvenegapomena(recimosovranika,kijetriulicestranodnasnajbrnitrebaposodabljati).

  Trki:Vprejnjemkorakusmopostavilivsenamesto,kjerbiteentiteteidealnoradebile.Sedajmoramopreveritizatrkimedtemientitetamiinustreznoreagirati.Entitetajedejanskovsakastvarvsvetu:drugkarakter,puica,tlaitd.Detekcijatrka(collisiondetection)jeprvi,enostavnejikorak,kipanipoceni.Navadnouporabljamopoenostavljeneliketehentitetterpogledamoprekrivanjataknihlikov.(Spetnasnavadnonezanimajotrkientitet,kisodalestranoddogajanja.)Odzivnatrk(collisionresponse/resolution)jedrugi,tejikorak.Vseentitete,kisobileudeleenevtrku,jetrebaustreznoposodobitivsmislupravil,zakonovigre(nenujnorealnosti).Takojetrebarecimoavtoobtrkuustreznopreoblikovatiterizraunatinjegovonovolokacijoinhitrost.Kolikigralcazadanepuica,jetrebaustreznozmanjatinjegovomo,igralcapaobvestitiodogodku.

  Posodobitevobjektov:Sedajjeas,davseobjektepostavimonanovolokacijo.Opravimopotrebnetransformacijeobjektov,posodobimonjihoveotroke,animiramookostja(skeleton)ipd.(Vtemkontekstubomospoznalitudigrafsceneinustreznopropagiranjespremembponjem.)

  Upodabljanje(rendering):Konnojenapoiltrenutek,kolahkovseprikaemonaekranu.Sevedazaradivelikegasvetaigrespetnebomoupodabljalicelegasveta,zatomoramonajprejidentificiratitisteelementesveta,tistidelsveta,kibopotencialnovidenterteelementeposlatigrafinistrojniopremi.Vtanamenpoznamorazlinerazlenjevalnetehnikeprostora:portali,BSPdrevesa,stoastimizbiranjem(frustumcull)ipd.Vtemkorakuapliciramoogromnotehnik,dadoseemorealistinosenenje,postreemoskompleksnimiosvetlitvenimimodeli,procesiranjemcelotnegaekranaipd.

  Ostalo:Seveda,zgorajsmonateliglavnekorake,nisopatovsi.Popotrebijetrebaposkrbetizazvonisistem,pravilnonalaganjeinmeanjezvokov,nakoncumogoevsvenjuposlativsemrenepaketeipd.

  Struktura,kiodsevatenaloge:

  while(!IsDone()){ UpdateTime(); GetInput(); GetNetworkMessages(); SimulateWorld(); CollisionStep(); UpdateObjects(); RenderWorld(); MiscTask();}

 • TINR@FRI,draftv09,PeterPeer++ 22

  Kajpa,edoloenihkorakovnepotrebujemo,alipaimamovezankzarazlinastanjaigre?Vzamemostrukturo(it),kipove,katerenalogesoaktualnevnekemtrenutku:

  while(!IsDone()){ for(Tasks::iteratorit=m_tasks.begin();it!=m_task.end();++it) { Task*task=*it; it>Update(); }}

  Zaradikompleksnostikorakasimulacijeintrkovsevelikokratletaizloiizmnoicekorakov(decoupling),karomogoaigri,dazaganjasimulacijopopretekufiksnegaasovnegaintervala.Sevedapotemnemoremooziromanimasmislazaganjatisimulacijo20kratnasekundo,upodabljanjapa100krat,sajbovelikoduplikatovupodabljanja,prejnjesliice.Zatoustreznointerpoliramolokacijoinrotacijonaosnoviprejnjihvrednostiinznanehitrosti.Stemdobimovesliicnasekundo,boljgladkeanimacijeinboljosplonoodzivnost.Multinitenjeseponujasamoposebi,vendar,kerjeboljobutljivonanapakekotenonitnisistemi,lahkorazporejanjenaredimosami:

  while(!IsDone()){ if(TimeToRunSimulation()) RunSimulation(); InterpolateState(); RenderWorld();}

  Kakouinkovitoizrabitidvaprocesorja,CPUinGPU?

  Vejederpasevedapomeniveniti!(Let'snotgothereatthetime!;)Inmimogrede,razlineplatformeimajosvojespecifikepriarhitekturi,kijihmoramovzetivzakup.RecimoXbox360imatrijedra,vsakolahkopoganjadveniti,PS3paimagospodarsuenjarhitekturoskarosmimijedri,PPUinsedemSPU.

  Objektnoprogramiranjevigrah:

 • TINR@FRI,draftv09,PeterPeer++ 23

  Igrolahkonemalokdajpovzamemokotinterakcijozobjekti,entitetamivnavideznemsvetu.

  Osnovnikoncepti:

  razredjeabstraktnaspecifikacijauporabnikegatipa,kivkljuujetakopodatkekotoperacije,kijihlahkonadtemipodatkiizvajamo

  objekt,instancaaliprimerrazredaregijavspominu,kjerhranimovsepodatkenekegarazredainrazumemonjihovpomen,taknihregijpajesevedalahkovezavsakrazred

  dedovanjeomogoaenostavnonadgrajevanjeobstojeihrazredovterpredstavitevtehnadgradenjznovimrazredom

  Vzemimokarakternavadnegasovranikavnaiigri:

  classEnemy{public: voidSelectAnimation(); voidRunAI(); //ostalemetodeprivate: intm_nHitPoints; //ostalespremenljivke}

  Sovranikimasevedaefa,kijezagotovotejepremagljiv,zatobibilopametnoosnovnirazredleustreznonadgraditi,povoziti(override)njegovometodoRunAI(),kinadzorujeobnaanjekarakterja:

  classBoss:publicEnemy{public: voidRunAI();}

  epravjeefhierarhinonadsovranikom,jezvidikaobjektovsovranikefovstar(parentclass)(oziromaefjesovranikovotrok(childclass)).Komplicirano?Splohne,zalajopredstavitevpasededovanjeilustrirazUMLrazrednimdiagramomtakole:

  polimorfizemintegrirakoncept,kiomogoa,daimamoenolistosovranikov,nadkaterokliemometodoRunAI()negledenato,kateregatipajetasovranik

  Ustreznospremenimokodo:

 • TINR@FRI,draftv09,PeterPeer++ 24

  classEnemy{public: voidSelectAnimation(); virtualvoidRunAI(); //ostalemetodeprivate: intm_nHitPoints; //ostalespremenljivke}

  Sedajlahkovsesovranikeobravnavamoenako,negledenato,aligrezaefaaline:

  Enemy*enemies[256];enemies[0]=newEnemy;enemies[1]=newEnemy;enemies[2]=newBoss;enemies[3]=newSuperDuperBoss;enemies[4]=newFlyingEnemy;//...{ //znotrajglavnezanke for(inti=0;iRunAI();}

  Komponentnisistemiinkompozicijaaliagregacija:

  Sevedapauporabaobjektnegaprogramiranjanepomeni,dajevseskupajdelvelikehierarhijededovanjamedrazredi.Temuprimerno,inzaradiomejitevdedovanja(velikasoodvisnostkode,nejasentoknadzora,nazadovoljivafleksibilnost,statinosthierarhije),uporabimoidejoneodvisnihkomponentinagregacije.

  Osnovnaidejaje,danegeneriramoloenegarazredazavsaktipobjekta.Namestotegaimamoenrazred(GameEntitynasliki),kipredstavljavsakobjektvigri.Taobjekt,entitetavsebujekopicokomponent,vsakaodnjihpadodanovofunkcionalnostalinovnainobnaanjatejentiteti.Vzemimorecimoentitetomeakotorojavigri.Toentitetobiskomponentnimsistemompotemlahkoorganiziralikot:

 • TINR@FRI,draftv09,PeterPeer++ 25

  Vkodipabijolahkoenostavnozapisalikot:

  GameEntity*pSword=newGameEntity;pSword>AddComponent(newDamageComponent(...));pSword>AddComponent(newRenderComponent(...));pSword>AddComponent(newCollisionComponent(...));//indrugekomponente

  Kotlahkovidimo,lahkoenostavnododajamoinodvzemamokomponentetudivasuizvajanja(runtime).Sevedapajedelozinterakcijamimedentitetamitejekotvstatinihierarhijirazredov.Entitetetukajnevedo,kajso,zatojetrebazainterakcijoposkrbetinanivojukomponent,spomojopredajanjasporoil.(RaketaimaDamageComponent,kipoljesporoiloletalu,kigajezadel,prekonjegovekomponenteHealtComponent.)

  Kompozicijanaosnovipodatkov(datadrivencomposition):

  Idejokomponentnegasistemalahkonadgradimotako,dadefiniramostrukturovsakeentitetevigrivpodatkovnidatoteki(recimoXML)innevkodi.Topomeni,davelikospremembvstrukturientitetenebovplivalonakodo.Takouinkovitoloimokodoodpodatkov(decoupling).

  Natemsvetusevedaninipopolno,tudikomponentnisistemimapomanjkljivosti.Predvsemjetakoorganiziranokodovelikotejerazhroevati.Vprimeru,dajevsevigriznanovnaprej,potemjenajvekratstrukturadedovanjazadostna,eparecimovsaokoljanisoznanavnaprej,elimozagotovitiprostorzaeksperimentiranjeinbitifleksibilni,potemjepravapotuporabakomponentnegasistema.

  3.Izris

  Osnovnikonceptigrafike:

  arhitekturaCPURAMgrafinakartica(glej4.poglavjeovsebinah) grafinakarticanerazlikujemed2Din3Dgrafiko,vsejenakoncu3D vidikgrafineknjinice(DX,OGL)kotnain,kakospravimoukazenagrafinokartico.

  Slike(sprites):

  Slikesoedenizmedosnovnihgrafinihelementoviger.Greza2Delemente,kijihnariemonaekranpodobnokotelementeuporabnikegavmesnika(UV).VendarsotielementipametnejiodUVelementov,sajtiobjekti,kijihtielementipredstavljajo,(lahko)obstajajov3Dsvetu,zatorejje

 • TINR@FRI,draftv09,PeterPeer++ 26

  potrebnopredhodnonareditiizbor,izraunatiglobinoinvelikosti.Prvikorakpridelusslikamijesevedanjihovuvozvprojektigre,slediizris.

  Optimizacijaizrisa(spritebatch):

  Objektssliko/teksturoobuvozueimamo,zdajrabimoeobjektzarisanjetekstur.Tazanasavtomatskopoiljapotrebnepodatkedografinekarticeinkarsedaoptimiziranoizrisujetudivejazaporedjaslik,kijihzahtevamosklici.Torejomogoimoskupinislik,daseizriejozistiminastavitvami.Natanainpospeimoizvajanje,sajposkrbimozaimmanjklicevprimitivovinmenjavtekstur.

  Kakoinkampostavitisliko?

  Slikovniatlas(sprite/texturesheet/map/atlas):

  Koteimesamonamiguje,atlas,kijenidrugakotslika,vsebizdruujevemanjihslik.Uporabaatlasajevekotsmiselna,sajjeboljuinkovitzagrafinokartico.Vprimeruatlasanamregrafinikarticinitrebapreklapljatimedrazlinimislikami,uporabljaenosliko(atlas)iniznjejemljepotrebnedele.PravtakoatlashitrejenaloimovRAM,sajmoramonaloitileenosliko,sicerpabinalaganjevsekslikimelovestopenj.Vsebinaatlasajenavadnoraztolmaenavposebnidatoteki,najvekratkarXMLdatoteki.

  Kajsedogajapodpokrovom?(dvateksturiranatrikotnika)>osnovegrafike...???

  Animacija:

  Zvidikaprogramerjalahkoanimacijerazdelimovdveskupini:takne,kizahtevajomalodelaodprogramerja(inveodoblikovalca)intakne,kizahtevajovedelaodprogramerja(inmanjodoblikovalca).

  Vprviskupiniizvajamoanimacijospomojozaporedjaslik,torejgrezaklasinoanimacijo,kjeroblikovalecrecimonarielovekavvsehvmesnihpozah.Tukajlahkospridomizrabimoidejoslikovnegaatlasa.Prianimacijimoramobitiposebejpozorninahitrostmenjavanjaslik,karpomeni,daimamoopravkaskompleksnejoasovnico(timeline).Primera:Streetfighter(http://www.nes

 • TINR@FRI,draftv09,PeterPeer++ 27

  snessprites.com/StreetFighter2Turbo.html,http://www.youtube.com/watch?v=rNNU887A8g),ElysianTales(http://www.youtube.com/watch?v=tR7vE6l1MN0).

  Ideja,kiokarakteriziradrugoskupino,jesevedadrugana:tukajjelik,kigaelimoanimirati,sestavljenizveposameznihslik(enazaglavo,enazalevoroko,enazalevonogoitd.).Liktorejanimiramotako,dapremikamo(lahkotudifizikalno(ragdoll))posameznedele.Osnovavsakegataknegalikajenavadnoogrodje(skeleton).Primera:Gymnast(http://vimeo.com/865045),WeaponofChoice(http://www.youtube.com/watch?v=dNaxdG2m60w).

  Sevedajemonatudikombinacijaobehpristopov.

  Osnovnipojmi:

  okostje(skeleton,rig)Ogrodjenaosnovidefiniranihkostiinpovezavmednjimi.Vplivanadefinicijomonihgibovterdajeslutitikompleksnosttehgibov.

  korenskakostnavadnojetosredinakostlika,kinimasvojegastara,torejnimanadrejenekosti(recimomedenica,ramealihrbtenica)

  kinematikaAnimacijatransformirakostiskoziasintakoustvarigibanje.Opisovanjetransformacijevsakekostirelativnonastarajeuinkovitmehanizemopisovanjaspremembinsehkratiskladatudizgibanjemloveka.

  enostavnakinematika(forwardkinematics)gibanjeseprenaanaprej,navzdolpohierarhijikosti

  inverznakinematikagibanje,kjerfiksiramonekokonnokostizhierarhijeterpremikamokostivijevhierarhijiznamenom,dakonnakostmirujenaistilokaciji

  transformacija(transform)navadnoskupekorientacije,translacijeinvelikosti(scale)objekta,kosti(matrika43)

  linearnatransformacijalastnosttransformacije,kipravi,dajeravnartapredtransformacijoravnatudiponjej,karjezelouporabnoprisistemihzaupodabljanjenaosnovitrikotnikov(vsakimasevedaravnerteinploskev)

  EulerjevikotiTrijekoti,kidefinirajorotacijovvnaprejpodanemvrstemredu(recimoxyzalizxz(ne,ninapaka));vsakarotacijaseizvrinarezultatuprejnje.Problem:ninujno,dakotipodajajounikatnoorientacijo(xyz(90,90,90)=(0,90,0)).Astronombosicernapodlagiobehtrojkpogledalvistosmer,vendarseprianimacijipogostoopiramonainterpolacijo,kipanajbibilaenostavno,hitroizraunljiva:(0,88,0)in(88,90,90)statrojki,kidelujetazelorazlini,astavresnicizelopodobni,enostavnainterpolacija,kidarezultat(44,1,45),pajepovsemzgreena.

  rotacijskamatrika33matrika,kipredstavljaalternativoEulerjevimkotominjoodlikujepredvsemenostavnostzapisa,berljivostterenostavnoraunanjeinterpolacije.Problem:potrebujemotrikratvespominakotzaEulerjevekote(spominjeprianimacijikljunegapomena),vrednostilahkopolegrotacijehranijotudivelikost(scale),karpomeni,dainterpolacijaniistarotacijaintemuprimernomoramomatrikoortonormirati,kinipocenioperacija.

  kvaternioniPredstavljajonajboljometodozaopisrotacije,brezproblemovEulerjevihkotovinrotacijskematrike.etverec(x,y,z,w)definiraosrotacije(x,y,z),dolinavektorja(x,y,z)podasinuspolovicekotarotacije,wpapodacosinuspolovicekotarotacije.Navadnoseuporabljajoenotskikvaternioni(unitlenght),zakateredodatnoveljax2+y2+z2+w2=1.

 • TINR@FRI,draftv09,PeterPeer++ 28

  Majhnapomanjkljivostkvaternionovjeleta,dalahkoenorotacijoopiemozdvemakvaternionoma((x,y,z,w)=(x,y,z,w)),kipanepredstavljabistvenegaproblemapriraunanjuinterpolacije;navadnosemedkvaternionomavinterpolacijinajprejizraunaskalarniproduktinejetanegativen,seenegaodnjijunegirapredizraunominterpolacije.

  poza(pose)skupnatransformacijaogrodja/okostjavnekemtrenutku verteksalivrhkota(vertex)trikotnikdefiniramostremitokami,vsetrisoverteksitega

  trikotnika,polegsamelokacijepalahkovsakaizmednjihvsebujeekopicolastnosti:normala,povezavastokonateksturiipd.

  animacijaindeformacijaAnimacijanavadnonepoznainformacijeoverteksih,enostavnoopiepoze,nadrugistranipadeformacijanepoznakonceptaasa,leprelijepozonavertekse!Natanaindefiniramooitnolonicomedupodabljanjem(rendering)inanimiranjem,karomogoatudi,dafunkcijaupodabljanjateehitrejeodostalihdelovigre.VeinapogonovzaanimacijouporabljaCPU,zadeformacijopaGPU.

  4.Vsebine

  Pomembendodatekzaprogramerjeigerjeuporabagrafinekartice,kijeskorajraunalnikvmalem,sajimaprocesnoenoto(GPU)sestavljenoizvelikoparalelnodelujoihprocesorjev(reemojimsenilniki),kottudisvojpomnilnik.Sicerpajegrafinakarticaevednovhodno/izhodnanaprava,lezaradipotrebpoogromniizmenjavipodatkovsijeizborilasvojevodilo(najprejAGP,danesePCIExpress).

  Zdajjejasno,dabomorabilinainzanalaganjeprogramovinpodatkovvgrafinokartico(vXNAjujetoobjektGraphicsDevice).Naslednjarazumevanjapotrebnastvarjecevovodvsebine(contentpipeline).Enaodnaihprvihnalogbonazaslonizrisatisliko,kismojopredtemnarisalivpoljubnemrisarskemprogramuinzanakonkretniprimershranilivdatotekozimenomrecimoslika.png(portablenetworkgraphics).Zatobopotrebnosliko/teksturzdiskanaloitivpomnilniknagrafinikartici,stem,dajeodvisnoodformatazapisa,kakojetrebadatotekopravilnoprebrati.Temalgoritmomreemouvozniki(importers)(vXNAsodelcevovodavsebine).Namjepotrebnodatotekopreprostododativprojekt(addexistingfile).VXNAsebovprimeruslikeali3Dmodelasamodejnooznailkotdelvsebine,namenjenuvozuvcevovod.ObprevajanjuvXNAbodouvoznikiizizvornihformatovprebralipodatkeinjihzapisalivobjektprimernegatipa(recimoTexture2DzaslikeinModelza3Dmodele)terjihvciljnomapospostopkomserializacijeposnelivdatotekeskonnicami.xnb.(VXNAznotrajigrezaponovnonalaganjeskrbiobjektContentManager,skaterimdostopamodovsehuvoenihvsebin.)(VXNIjecevovoddrugaen,datotekxnbni!)

 • TINR@FRI,draftv09,PeterPeer++ 29

  Cevovodvsebinedetalneje:

  izdelavavoblikovalskemprogramuo 2D:Photoshop(.psd),Gimp(.xcf)o 3D:3dsmax(.max),Blender(.blend)

  izvozvizmenjevalniformato 2D:png,tga,jpgo 3D:fbx,x,3ds,objo zvok:wav,mp3,acco pisave:ttf,otfo stopnje:specifino

  nalaganjevcevovod(import)o 2D:vXNATextureContent(metaobjekt)

  predpriprava(preprocessing)o 2D

  spreminjanjedoloenebarvevprozorno(colorkey) generiranjepomanjanihslik(mipmaps) spreminjanjevelikostinan^2 spreminjajeformata(DXkompresiraniformati,pvrtc)

  o 3D spreminjanjevelikosti(scaling) spremembavrstnegaredaverteksov(windingorder) rotacijaokoliosi

  izdelavakonnegaobjektainserializacija(shranjevanje/nalaganje)zahitronalaganjeo 2D:VXNATexture2D(konniobjekt,kivsebujevsepodatkeoteksturi,shranjenv

  .xnbformat)

  Dodatniviri:

  [1]http://www.gogorobot.com/2010/03/20/textureatlasspritesheetgenerator/[2]Cevovovvsebine:http://msdn.microsoft.com/enus/library/bb447745(v=XNAGameStudio.31).aspx[3]Dokumentiranjeinformacijsketehnologije(metoderazvojaprogramskeopreme):http://lrv.fri.unilj.si/~peterp/DIT/DIT.htm

 • TINR@FRI,draftv09,PeterPeer++ 30

  Naloganavajah:

  izdelanXcodeprojektzaigro izdelanazaasna2Dgrafikazaprvostopnjo/zaslon [izrisvsehelementovprvegazaslona(ebrezinterakcije,postavitevelementovshranjena

  direktnovkodi)].