of 20 /20
TINR @ FRI, draft v09, Peter Peer ++ 31 Predavanje #3 (premikanje) Aktualne škatlice: arhitektura igre o arhitektura pogona matematika o osnovna linearna algebra scena o graf scene (scene graph) o enostavni grafi 2d fizika o delci o premikanje trki (selektivno samo enostavni pojmi) o vrste teles delci z osmi poravnane ploskve z osmi poravnani pravokotniki (AABB) o detekcija trkov delecdelec delecAABB AABBAABB o odboj po trku vrnitev na najbližje dovoljeno stanje inverzija hitrosti gibalna količina koeficient prožnosti vhodne naprave o stanje naprave o tradicionalni vmesniki

TINR Skripta Predavanj 3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

games

Text of TINR Skripta Predavanj 3

 • [email protected],draftv09,PeterPeer++ 31

  Predavanje#3(premikanje)

  Aktualnekatlice:

  arhitekturaigreo arhitekturapogona

  matematikao osnovnalinearnaalgebra

  scenao grafscene(scenegraph)o enostavnigrafi

  2dfizikao delcio premikanje

  trki(selektivnosamoenostavnipojmi)o vrsteteles

  delci zosmiporavnaneploskve zosmiporavnanipravokotniki(AABB)

  o detekcijatrkov delecdelec delecAABB AABBAABB

  o odbojpotrku vrnitevnanajblijedovoljenostanje inverzijahitrosti gibalnakoliina koeficientpronosti

  vhodnenapraveo stanjenapraveo tradicionalnivmesniki

 • [email protected],draftv09,PeterPeer++ 32

  o dotikovnivmesnik

  1.Arhitekturapogona

  Razlinipogoni:pogonigre,grafinipogon,fizikalnipogonipd.Pogonigredejanskozaobjemavseostaleinjeneodvisenodigre(notgamespecific).Edenizmedbistvenihciljevpogonajeizolacijasameigreodstrojneopremenakateritee.Dejanskoustvariabstraktennivomedigroinstrojnoopremo.Natanainsevsamiigrinitrebaposveatiplatform,ampakselahkoosredotoimonasamologikoigre.Primeriabstrakcije:branjevhodaskontrolerja,izrisgrafikenaekran,predvajanjezvoka;podporaserializaciji(branjeinzapisovanjestanjaobjektov),mrenakomunikacija,sinhronizacijavigrahveihigralcev,preiskovanjeprostora(UI),detekcijatrkov.

  XNI+ArtificialI???

  XNI:

  Ogrodje

  host(okno,stanja)

  glavnazankaigre(gameloop)

  komponente,servisi

  Grafika

  grafinanaprava(device)

  stanjeupodabljanja(renderstate)

  stanjeteksture(texturestate)

  lui

  izrisprimitivov

  izrisindeksiranihprimitivov

  optimizacijaizrisa(spritebatch)

  3Dmodeli

  senilniki(vdelu)

  Vhod

  mika

  dotiki

  pospekomer

  kompas

 • [email protected],draftv09,PeterPeer++ 33

  Matematika

  vektor

  matrika

  kvaternion

  Cevovod

  uvoztekstur

  uvoz3Dmodelov

  Zvok(vdelu)

  XNIvbistvusluikotnekamedplatformskaplast(crossplatformlayer),kiodpravirazlikomedDirectXinOpenGLtervsemiostalimipovezanimizadevami(input,zvok).Nadtemprideelepravigrafinipogon,kjerjenotrikamera,grafscene,izbiranje(culling),grafiniuporabnikivmesnikipd.

  Primerarhitekturepogonaigre:

  2.Linearnaalgebra

  Zvidikalinearnealgebramoramopoznativseokolitirihglavnihpojmov:toka,vektor,matrika,kvaternion.

  Dotaknimosebistvenihpovezanihpojmov.Vektor:setevanje,odtevanje,skalarji,komponente,dolina,normalizacija,zapisovanjezmatrikami,ortogonalnost,transformacija,normala,tangentnost,skalarniproduct,vektorskiproduct,nekomutativnaoperacija,pravilodesnega.Matrike:elementi,mnoenje,transponiranje,simetrija,singularnost,identiteta,ortogonalnost,inverzija.

  ???emrazloitimatematikozadaj?!

  3.Scena

 • [email protected],draftv09,PeterPeer++ 34

  Grafscene:

  Teorijagrafascene(scenegraph)predlaga,dapostavimovsenascenivensamzedinjen,poenotengraf(lahkodrevo,kijeleenaoblikagrafa).Takovanjpostavimoodmre,verteksov,senilnikovdotekstur.eztakengrafsenatoobizrisusprehodimoinzaradiposebneorganiziranostisamihvozlidoseemooptimalnouinkovitostupodabljanja.epravvteorijikonceptzvenizelolepo,praksanitakoronata,sajpotrebujemoobilicoasa,dela,dataknoogromnopodatkovnostrukturourejujemogledenaaktualnedogodkevigri.Kompleksnovzdrevanjeteorijotorejpostavinarealnatlainzabrieprednosti,kijihteorijaobljublja.eve,vpraksijetrebavekratgrafzgraditinanovo,karizniivelikoteoretinihprednosti.

  Sevedapasodrevesaingrafizelouporabnipriupodabljanju,vendarjevpraksipotrebnihverazlinihgrafovindreveszarazlinenamene.Torejmogoeidejapoenotenjalenitakouporabna.

  Dajeupodabljanjeuinkovitosevedavednoneizrisujemonaegaceleganavideznegasveta.Prvaidejajeseveda,daneizrisujemo,upodabljamotistihobjektovnaegasveta,kinisovidniizzornegakotanavideznekamere,kidejanskoizrisujeslikonanaekran.Vosnovitakonceptimenujemostoastoizbiranje(frustumculling)(razlaga:http://www.youtube.com/watch?v=kvVHp9wMAO8,primer:http://www.youtube.com/watch?v=lJsMk6nxOs).Samoizbiranje(culling)(kivosnovipomeni,daneizrisujemodoloenihobjektov)lahkosevedaedodatnozakompliciramotako,datudivvidnempoljukameredoloenihobjektovneizrisujemo;naprimerobjektovzagoronevidimoinjihzatoneizrisujemo,epravsovvidnempoljukamere,podobnoneizrisujemoobjektovzazaprtimivrati.

  Zakajdoloenihstvarineizrisujemo?Jasno,dahitrejeupodobimoinizriemoaktualnosceno.Vendarprikonceptuizbiranjazauinkovitost,hitrostizrisa,prirecimomiljonihinmiljonihobjektovvnaemnavideznemsvetu,nidovolj,dasevpraamoAlijeobjektviden?vvsakisliici(frame)naegaizrisanaekran.Potrebujemonain,davpraamoKateriobjektisovidni?Ingrafjeodgovor!Objektiivijovvozliihtehgrafov,sprehodskozigrafpavednozanemovvozliu,kjersenahajakamera,natopapotujemoponjemudoklernenaletimonanekomejovidnostiobjektov.Natanainvozligrafa,kinisovidnavnekemtrenutku,splohneobravnavamo,pravtakoneobravnavamoobjektovznotrajnjih.Grafi,kipridejovpotevso:portali,BSP(binaryspacepartitioning),quaddrevesa,oktdrevesa,PVS(potentiallyvisibleset),ABT(adaptivebinarytree)ipd.Lahkojihsevedatudikombiniramo,recimo,kersolahkovozliazazunanjesceneogromna,uporabimooktdrevoznotrajvsakegaportalavportalnemsistemu.Lahkojihuporabimotudivzporedno,recimoPVSsistemjeuporabenzatestvidnosti,oktdrevopajelahkoboljuporabnozapropagiranjezvoka.

  Opisanouporabografovnavadnosskupnimimenompoimenujemorazdeljevanjevolumnaupodabljanja(rendervolumepartitioning).

  PrimerABTdrevesajezgorajdesno:

 • [email protected],draftv09,PeterPeer++ 35

  (SceneCamera/RealCamera!?)

  Zakajjevsetoedobro?Sicersmonatovpraanjeeodgovorilizgoraj,vendardajmoponovno,zzornegakotaasovnekompleksnostiO()terdejanskegaasa.Nascenizgornjeslikeimamorecimo200objektov.ZuporaboABTdrevesaopazimoskrajanjeizrisazapolovico(stoastoizbiranje(frustumculling)jebilouporabljenoeprejinjekarza6kratpospeiloizvajanje),naokoli23msnaizris.eboljbibilarazlikaoitnapriscenizvejimtevilomobjektov.OsnovnipristopspreverjanjemobsegajoekroglealikvadrazavsakobjektposebejimavelikostniredO(n),priemerjenteviloobjektovvsceni.Zuporabodvojikegadrevesa,algoritmadeliinvladajinmalofleksibilnostiprideljenjuinumeanjuvbinarnodrevopridemodoABTdrevesaternaredimoiskanjetistih10ali20objektovvnaemvidnempoljuzoperacijovelikostnegaredaO(logn).ebi400objektovpovealina10.000objektovnasceni,bipriO(n)pristopupotrebovali10.000/400=25kratveasa.PrireduO(logn)bienakopoveanjepotrebovalosamolog(10.000)/log(400)=1,5kratveasa.Vpraksiseza

 • [email protected]RI,draftv09,PeterPeer++ 36

  primersslikeizkae,daenamesto200objektovustvarimosvets50.000objekti,brezABTdrevesatevilosliicnasekundo(framespersecond)padenaokoli6sliicnasekundo,zABTdrevesompajetoteviloevednovijeod200.Vsekakordovoljprepriljivnapredek,dasmozelopraktinoprikazaliuporabnostsnovi,kisemarsikateremutudenturaunalnitvazdibrezprevelikeuporabnevrednostivpraksi.

  Enostavnigrafi:

  Portali:

  Vsistemuportalovjescenarazdeljenanavozlia,vsakoobsegadoloenproctorscene,kijenavadnoopisanokarzgeometrijoobsega,vsebine.Recimotemvozliemsektorji.Portaltesektorjepovezujemedsabo.Kako?Portalvsplonemdefiniraprehodvnekdrugsvet.Predstavljajmosivelikosobo.Nasreditesobenajnekalebdeastvar,kioddaleizgledakotogledalo,kopapridemoblizulahkovidimo,dadejanskoprikazujepovsemdrugosceno.Jepovezavadodrugelokacije,oknovprostoru.Oziroma,esmoboljegzaktni,predstavljageometrijskonezveznost.TojerecimoopisdejanskegaportalavigriUnreal,vendarjevresniciportaliripojem,sajlahkorecimopovezujetudidvesobinapovsemnaravennain,skozivrata.Torejvsekarmoramonareditije,danaoscenorazdelimonavozliainjihpoveemosportali.Portaljenavadnovigripredstavljenkotplanarenkonveksenpoligon,najvekratkarspravokotnikom(recimovrata,okna).Vsekarvidimoskoziportalenostavnoobreemo(clipped),hkratipanazeloenostavennainvgrafuoznaimovozlia,kisovidnaskoziposamezneportalezzornegakotakamere.

  Plus:

  + Sistemportalovjeenostaven,fleksibilen,intuitiven,pocenigledenaprocesorskeinpomnilnikezahteve.Zanotranje(indoor)scenejesistemekstremnouinkovit.

  Minusi:

  Funkcijaupodabljanjamorevedeti,vkateremvozliusenahajakamera.Doteinformacijepridemotako,dasledimoigriinustreznopreskakujemoizvozliavvozlievgrafu.Posebniprimerisledenjavkljuujejotudiprehodeskozistenealiteleportiranje,kjerportalinisodefinirani.

  Kersistemtemeljinageometrijiscene,samodejnigeneratorjigrafovnisonajboljuinkoviti(enajdejopremaloportalov,bopotrebnoizrisativelikostvari,epajihnajdejopreveliko,jihmoramosprocesirati(troimoprocesorskias),izrispazatonebonidetalneji).Takosenajveratzgodi,dajetrebagrafesestavitirono,karnajvekratnaredioblikovalecstopnje.

  Vzunanjih(outdoor)scenah,npr.mestazvelikozgradbami,nebotiniki,jetekodoloitirazmeromamaloteviloportalovtako,daseskozinjihnevidipraktinovsega,sajtakopaneomejujemoizrisa.Imetiogromnoportalovpa,kotomenjenoezgoraj,tudinimapravegasmisla.

  Binarnorazdeljevanjeprostora(BSPbinaryspacepartitioning):

  BSPjeposploenaoblikahierarhinegarazdeljevanjaprostora(HSP).MedposebnetipeBSPtejemomeddrugimtudikddrevesa,quadinoktdrevesa,epravimajoposebnelastnosti,zaradikaterihjihobravnavamoloeno.TudiBSPjedrevo.Todrevopredstavlja,opisujecelotenprostorigre,celotno

 • [email protected],draftv09,PeterPeer++ 37

  sceno.Vsakovozliepredstavljadelprostora,kisenesekassvojimibrati,vsakegapalahkonadaljerazdelimovotroke.Vozlia,kinimajootrok,imenujemolistidrevesa.Slednjipredstavljajonedeljivdelprostora,kotvozliavsistemuportalov.Sicerlahkoimavsakovozliedvaotroka,kijuloimozravninonadvepolovici.Oznaevanjevidnihvozliizenegavozliajenekolikotejekotpriportalih,temeljipanaoznaevanjulistovkotvotel(hollow)alitrden(solid),kjervotlilistioznaujejoprostorzobjektivnjih,kizahtevajoupodabljanjevprimeruvidnostitegalista.

  Plusa:

  + ZBSPdrevesomjeklasificirancelotenprostor.Enostavnoizberemotoko(recimolokacijonaekamere)vprostoru,natozanemovglavnemvozliu,pogledamonakateristranidelilneravninesenahajanaatoka,sledimovdrevesutemuotrokuinponavljamopostopekdeljenjainsledenjaotrokuvsedoklernepridemonalista,kjersenaatokanahaja.Tapostopekjehiter,zanesljivinvednoizrauna,podapravilenodgovor,karjevelikoboljekotpriportalih.

  + BSPdrevesajevelikolajeustvarjatisamodejnoinnipotrebeporonigradnjileteh.

  KerstasistemportalovinBSPdrevopodobnapostrukturi,vendardobrazarazlinestvari,velikoigerdejanskouporabljanekakenhibridobeh,vsakpristopvrazlinihsituacijah.

  Quaddrevesainoktdrevesa:

  Priobehdrevesihgrezapraktinoenakopodatkovnostrukturo,storazliko,dasoquaddrevesa2D,oktdrevesapa3D.Nadgradnjavdodatnodimenzijojedokajenostavna,zatoseposvetimoquaddrevesu.Vsakovozliepredstavljakvadratvprostoru,kijeporavnanzxinyosjoinimaalinobenegaotroka(listdrevesa)alitirienakovelikeotroke,kirazdelijoprostornaetrtine.Navadnokorenskovozlieporavnamozizhodiem;izhodiepostavimolevozgorajgledenacelotenprostor.Telastnostinamomogoajo,danazeloenostavennainnajdemolokacijotokezanimanjavdrevesu.Vzamemoxinykoordinati(zanemoz0,koordinatizaokroimonacelotevilo)tokeinzanemovkorenskemvozliu.Koordinatizapiemobinarnotervvsakemvozliuvzamemoprvibitobehkoordinat.tevilostopenjdelitvecelotnegaprostorapove,kolikomestimabinarnotevilo.Natoobabitazdruimoindobimotevilomed0in3,kipove,vkateropodvozliemoramoiti.Potemzamaknemo(shift)obebinarnozapisanikoordinativlevozaenbitinpostopekponavljamodoklernepridemodolista.Sprehodskozidrevo,iskanjenaetokejetakozelohitro.

  Recimo,danaszanimatokaskoordinatami(3,6)(naspodnjislikijesprehodoznaenspolnimirtami).Zapiimokoordinatibinarno,priemernajmanjiprostorpove,dajebilcelotenprostor

  razdeljenvtirihstopnjah,torejimamopredsabotirimestnibinarnitevili:(3,6)(0011,0110).Sledimozgorajzapisanemualgoritmu:

  1. Vzamemoprvadvabita:00,kibinarnodefiniratavozlie0(delprostoralevozgoraj),vkateregasesprehodimoizkorenskegavozlia.Zamikbitovvlevopripeljedonaslednjihvrednosti:(0110,1100).

  2. Spetponovimopostopek,vzamemoprvadvabita:01=1(levospodaj)(1100,1000).3. 11=3(desnospodaj)(1000,0000)4. 10=2(desnozgoraj)Tojelistintorejtokaiskanja.

 • [email protected],draftv09,PeterPeer++ 38

  Slikaprikazujesprehodskoziquaddrevo:

  Quaddrevesanavadnouporabljamozadetekcijotrkovinhitrostoastoizbiranje(frustumculling)vzunanjih(outdoor)scenah.

  epravsezdi,dajeveinaiger3Dinbitakomoraliuporabitioktdrevesa,jeresnicanekjevmes.Velikoigerjedejanskole2,5D,njihovsvetpajepoveiniraven.Tipienprimersorealnoasovnestrategijeepravpokrajinalahkogregorindolinjeviinapomembnainformacijazastrategijo,jeteviloprimerovvkaterihstadvaupodobljenaobjektavprostoruedennaddrugimizrednomajhno.Polegtegapavtemprimerudodatnakompleksnostoktdrevesaneprinesenobenebistveneprednostizvidikastoastegaizbiranjavprimerjavisquaddrevesom.Takostaobedrevesienakopogostivigrah.

  Blinjasorodnikaobemadrevesomastatudinjuniohlapni(loose)razliici.Imataenakouporabnostpriupodabljanju,astavelikoboljpraktinipridetekcijitrkovkotstandardnoquaddrevo.

  Potencialnovidnamnoica(PVSpotentiallyvisibleset):

  TudisistemPVStemeljinavozliihingalahkovpeljemokotnadgradnjapoljubnegadrugeganagrafutemeljeegasistema.Osnovnaidejaje,daimavsakovozliespisekvozli,kisopotencialnovidniiztegavozlia.Nekateravozliaizspiskasicernisonujnovidnaiztrenutnelokacijekamere,vendarzagotovodri,davsaostalavozlianikolinisovidnaiztegavozlia.epravjekonceptenostavenpaustvarjanjetehspiskovnienostavno.PVSsistemsetudinespopadadobrosspreminjajoosegeometrijo,naprimer,eselahkovratavigriodpirajo,potemmoramovtemsistemupredvideti,dasovednoodprta.PVSsistemjetorejstatienseznam,kisenespreminjagledenatrenutnolokacijokamerealitrenutnostanjescene,zatorejjekonzervativen.RavnozatosePVSsistemnajvekratkombiniraskaknimdinaminimsistemomzadoloanjevidnosti(recimokarstandardnimstoastimizbiranjem),dalajeizloamonadaljnavozlia.NajlepastransistemaPVSjezagotavljanjeekstremnohitreganainazavraanjavozli,kinisovidna.Teinformacijevtemprimerunedobimossprehajanjempografu,ampakjeenostavnodanavoblikispiska.

  Prilagodljivobinarnodrevo(ABTadaptivebinarytree):

 • [email protected],draftv09,PeterPeer++ 39

  Oglejmosie,kakobioptimiziraliizriszABTdrevesi.Zanemoizstandardnegadvojikegadrevesa,sseznamomobjektovvlistih.ehoemoizrisatisceno,zgoljrekurzivno,poprincipudeliinvladaj,pogledamoalistavidniobepolovice,levaindesna,in,zatistokije,sproimopregledovanjeotrokov.Kopridemodolistovizriemovseobjekte,kisenahajajovnjem.Problemje,dasmopridelitvizvrhanavzdolscenovsakirazdeliliznekoravninonadvepolovici.Prejalislejsepojavikakenobjekt,kileiravnonasrediniintorejspadatakovlevokotdesnopolovico.Danamnitrebaobjektapodvajativobestrani,ustvarimoprilagodljivodvojikodrevo.Pritempristopuobjektpostavimovsamoenoodpolovicinnjenobseg(boundingbox)poveamotoliko,davsebujetudinovobjekt.Sevedaseobsegaobehpolovicpritemprekrivata,vendarstemnininarobe.Levsaki,kovscenododamonovobjektmoramoobsegustreznoprilagoditi,esluajnosegaezrob.

  Mimogrede,tudizvokjelahkoobjekt,kipagasevedaneizrisujemo,gaproimo.Vsisistemilahkopridejopravtudipriiskanjuurejenihseznamovobjektovgledenaglobinonasceni,eposebejsoaktualniizrisiprosojnih(translucent)(izrisodzadajnaprej)inneprozornih(opaque)(izrisodspredajnazaj)objektov.Rezultatiskanjajepravzapravsortiranseznampoglobini.

  Zgornjiprimeripristopov,sistemov(zizjemoABT)sonatetitako,dazniujejocenosprehodaizvozliavvozlie.Vvelikoprimerihpaveljapravilo,dajeboljpomembnozakajuporabljamodoloenoshemo,sistemrazdeljevanja,kotpakakouinkovita,hitrajetashema.Takosenavadno,zagotovopavelikokrat,uporabljajoportalizapregledvidnostiinquad/oktdrevozadetekcijotrkovznotrajisteigre.Vveiniprimerovpavelja,dajeuporabakaterekolishemepomembnejaodloitevkotkateratonojeuporabljena.eizrabaCPEinporabapomnilnikapoprviuporabljenishemikaataeljenerezultate,potemnimasmislaiskati,implementiratikompleksnejihshem.

  4.Fizika

  Fizikajedelnaeivljenskeizkunje,breznjenegre,tudivigrahne.Naimoganisonaueni,dagibanje,kitemeljinapravilihfizike,kijihsreujemovvsakodnevnemivljenju,razpoznajokottistopravo,priakovanogibanje.Poznamovsajtriglavnepristope,kakoprikazatirealistinogibanjevigri:

  spomojoanimacije,kijosestavimosliicozasliico(keyframeanimation), spomojotehnologjezajemanjagibanjarecimodejanskihljudi(motioncapturetechnology)

  in ssimulacijofizikalnihzakonov.

  Slednjijezagotovonajceneji(zarazvijalceinzalonike)inomogoatudisimulacijogibanjavasuizvajanja(runtime),torejjetanainboljfleksibileninzanasvtemtrenutkunajboljzanimiv.

  Delciingibanje:

  Osnovnielementivsakeigresodelci,tistinajmanjisamostojnigradnikivigrinakaterelahkoapliciramozakonefizike.Lastnostigibanjadelcevpoznamopodimenomkinematikadelcev.Fizikadefiniradeleckotobjektbrezvolumna,recimozgoenamasavneskonnomajhnikrogli.Zanaepotrebedefiniramodelecmalcedrugae:delecjepovsemgladkakroglaskonnimradijeminbreztrenja.Zakajkroglastemilastnostmi?Danamnitrebaupotevatirotacijskegagibanja,torejzaradipoenostavitve.

 • [email protected],draftv09,PeterPeer++ 40

  Osnovnipojmikinematikedelcevso:ast,lokacijap=,lokacijagibajoegadelcajefunkcija

  asap(t),p(t+t),povprenahitrostmeddvemaasomaV,pospeeka.asovnoodvisnalokacijagibajoegasedelcapopoti:

  lim

  SevedamimoNewtonovihzakonovgibanjanemoremo,vsajprvihdvehne.Prvipravi,daseboobjektgibalskonstantnohitrostjovsedoklergavspremembohitrostinebodoprimoralezunanjesile.Drugipapravi,dajespremembahitrostiobjektaproporcionalnanaobjektdelujoisili.

  Newtonovizakonigibanjaso:

  1. Telomirujealisegibljepremoenakomerno,enanjnedelujenobenasilaalipajevsotavsehsil,kidelujejonanjenakani.

  2. Pospeekjesorazmerensiliinimasmersile( ).3. edelujeprvotelonadrugozdanosilo,delujetonaprvoznasprotnoenakosilo.

  Odtukajsenatolahkopogovarjamoogibanjudelcanakateregadelujekonstantnasila(

  ,

  ),gibanjuprojektila

  (

  )ipd.,natolahkonaredimopreskoknagibanjedelcevinnatonadrugeoblikeobjektov,

  epravjihvigrahmarsikdajaproksimiramoravnoskroglo.

  Gibanjeprojektilanazemlji:

 • [email protected],draftv09,PeterPeer++ 41

  5.Trki

  Objekti,nadkaterimineizvajamodetekcijetrkov(collisiondetection)insenaleteneodzivamo(collisionresponse/resolution),prehajajoedenezdrugegakotduhoviezstene.Torejjimmanjkalastnosttrdnosti,kijozagotovimopravzustreznoobravnavotrkov.Postopekdetekcijetrkovposkrbizaodgovornavpraanje:einkdajsebostadvaobjektazaletela?Postopekodzivanatrkpaboodgovorilnavpraanje:kjesemoraposamezneobjektpotrkunahajati?Izraun,kakoseobjektigibajopotrkujestvarfizikevigri.

  Vrsteteles:

  Detekcijatrkovjelahkoenostavnazaobjektekotsokrog,pravokotnik,vendarstvarzagotovopostanekompleksneja,koimamoopravkaspoligoni.Vsplonemveljapravilo,damoramopoligoneaproksimiratizenostavnimigeometrijskimioblikami,eelimodoseidelovanjevrealnemasu.

  Primeraproksimacijenazobanegaobjektazelipsoninujno,daaproksimacijaobsegacelotenobjekt:

  Delcekotosnovnovrstotelessmoobdelaliezgoraj.Dejanskolahkopoljubenobjektopiemokotkrog(alikrogla),kitakenobjektaproksimira.Povrinakrogaoz.volumenkrogletakovsebujetacelotenobjektinpravkrog/kroglajenajenostavnejipribliekobjekta.Temupriblikupravimovsplonemomejujoapovrina/volumen(boundingsurface/volume).

  Naslednjavelikokratuporabljenapovrina/volumenjepravokotnik/katla.Poznamodvanainaaproksimacije:zosmiporavnanipravokotniki(AABBaxisalignedboundingbox)inssmerjoporavnanipravokotniki(OBBorientedboundingbox).AABBaproksimacijaogradiobjektv3Dtako,dastranicekatleporavnazosmikoordinatnegasistemaigre.Tonavadnopovzroimalceslabiopisobjekta,vendarjedetekcijatrkovtakoeboljpoenostavljenainceneja.OBBpaogradiobjekttako,dasekatlakarnajboljeprilegaobjektu,karpomeni,dajekatlaporavnanazvodilnoosjoobjekta.

  PrimerograditvezAABBinOBBaproksimacijo:

 • [email protected],draftv09,PeterPeer++ 42

  ejenaobjektkompleksen,galahkoopiemotudizveimiomejujoimipovrinami/volumni.Recimolovekabilahkoopisalitako,daglavoopiemoskroglo,posameznookoninointruppazOBB.Pravtakolahkoobjekteopiemotudinaverazlinihnivojih.Navijemnivojubitakolahkocelegalovekaopisalileskroglo.Takojelahkotuditestdetekcijetrkavenivojski,kjerpreverjanjenanijemnivojunaredimole,ejenavijemnivojutrkbilustreznodetektiran.

  Detekcijatrkov:

  Ugotavljanjeeinkdajsebostadvaobjektazaletelanitakoenostavna,kotsezdinaprvipogled.Nekateriobjektisolahkozelohitri(metek),lahkojihjeogromno(rafal),lahkoimajokompleksnogeometrijo(ljudje).Dejanskogretudizadragooperacijo,sajmoramovosnovipreverititrkvsakegaobjektazvsakimdrugim,karpomeni,daimamoopravkasasovnokompleksnostjoO(n2).Nasreolahkokompleksnostdetekcijetrkovublaimospoenostavljenogeometrijo,omejujoimipovrinami/volumniinrazdeljevanjemprostora.Zadetekcijotrkovpoznamodvetehniki:testiranjeprekrivanja(overlaptesting)intestiranjepreseka(intersectiontesting).Bistvenarazlikamednjimajeta,daprvadetektira,alijedotrkaeprilo,drugapanapoveduje,alibodotrkaprilovprihodnosti.

  Testiranjeprekrivanja:

  Ciljtestajedognati,alijekaterikolidelprvegaobjektaznotrajkateregakolideladrugegaobjekta.Recimo,daimamodvadelca,kismojuopisaliskroglama.Detekcijatrkavtemprimerujezeloenostavna,sajjejasno,dajedotrkaprilo,ejerazdaljamedsrediemaobehkrogelmanjaodvsoteobehradijev.VprimerudvehAABBobjektovgledamolerazdaljostranic,enkratpohorizontali,drugipovertikali.(Doposploitvetegaepridemonasamemkoncuopisadetekcijetrkov.)

  ejetrkdetektiran,potrebujemodvarezultatazapravilenodzivnatrk:astrkainvektornormaletrka.astrkaizraunamotako,davzamemoaszadnjesimulacije,koobjektaenistabilavtrkuterasdetekcijeprekrivanjainnatospomojobisekcijenajdemovmesniasdejanskegatrka.Vpraksiskonvergiramokeljenemuasuvpetihiteracijah.Zdoloitvijotegaasatikpredtrkom,poznamotono,neprekrivajooselokacijoobjektov,kamorjupostavimopredkorakomodzivanatrk.

  Primerdoloitveasadejanskegatrkapometodibisekcije:

 • [email protected],draftv09,PeterPeer++ 43

  Pristopzvenienostaven,aimatudigroznopomanjkljivost:detekcijatrkajeneuspenapriobjektihzzelovelikohitrostjo.

  Maloverjetnoje,dasebohitermetekkadarkolivsimulacijiprekrilstankimsteklomokna:

  Takomoramovzakupvzetipravilo,dabotestiranjeprekrivanjadelovalo,ebohitrostnajhitrejegaobjektavigri,kateropomnoimoznaimasovnimkorakomvigri,manjaodvelikostinajmanjegaobjekta,kijelahkovpletenvtrk.

  Kakospoenostavljenogeometrijouinkovitotestiratiprekrivanje(alipresek)znamenomdetekcijetrkovsstatinimiobjekti?ZgeometrijskooperacijoimenovanovsotaMinkowskega(Minkowskisum).Operacijaizdvehkonveksnihobjektovustvarinovobjekt,kiomogoadetekcijotrkatako,datestiramovsebovanostzgoljenetokeobjektavtemnovemobjektu.

  VsotoMinkowskegadvehobjektov,torejnovobjekt,ustvarjenzanamendetekcijetrkov,dobimotako,daizhodieenegaobjektapostavimovvsetokedrugegaobjekta:

  Sedaj,koimamotanovobjekt,lahkoprekrivanjeenostavnotestiramotako,davzamemoizhodie(sredie)krogainpogledamo,alijeletoznotrajteganovegaobjekta.eje,starealnaobjektavtrku.

  Testiranjepreseka:

 • [email protected],draftv09,PeterPeer++ 44

  Tatehnikanapovedujetrke,epredensezgodijo.ebilahkoprejnjitehnikirekli,dareujeproblemvsebovanja,lahkotejreemo,dareujeproblemvidnosti.Kertrkepredvidimo,lahkosimulacijoustreznopostavimovastrkainnadaljujemoodtam.Pritestiranjupresekaobjektraztegnemovsmeripotovanjameddvemaasoma.Takonaprimerkrogdobioblikokapsule.Enakonaredimotudizvsemiostalimiobjekti,kisolahkoudeleenivtrku.Natopogledamo,alisetiraztegnjeniobjektikjesekajoinese,potemlahkoizraunamoastrka.

  Krog,kipredstavljanaobjekt,raztegnemovsmeripotovanjameddvemaasoma:

  Takolahkorecimodokajilustrativnoprikaemoprihodnost.

  Napovedovanjetrkameddvemakrogoma:

  Zaizraunbopotrebneganekajmatematinegaznanja,zaimplementacijopakakenalgoritemiznumerinematematike[2].

  SevedapalahkotuditukajzadetekcijotrkovsstatinimiobjektiuporabimooperacijovsotaMinkowskega.Vtemprimeruprej(pritestiranjuprekrivanja)omenjenatokaizhodiapostanedaljica,kipovezujeizhodiiobjektavasut1int2.Natolepogledamo,alisetadaljicasekaznovimobjektom,kismogadobilizvsotoMinkowskegaese,boprilodotrka:

  Naprvipogledizgleda,datapristop,torejtestiranjepresekavsplonem,nimaproblemov.Vendarkogovorimoomrenihigrahlahkozaradizamujanjapaketkovprikomunikacijioperiramossvetom

 • [email protected],draftv09,PeterPeer++ 45

  igre,kineodraadejanskostanje.Hkratipatapristoppredvideva,daseobjektgibljeskonstantnohitrostjo,brezpospeka,skozisimulacijskikorak.Tajenaelomareskratek,akljubtemujelahkotapredpostavkavnasprotjusfizikalnimmodelomigre.

  KakodoseiasovnokompleksnostO(n)?

  Enodgovorsmopodaliepridebatiografuscene,torejvsplonemzuporaborazdeljevanjaprostora.eimamorecimo15objektov,nasvetparazdelimozenostavnomreo,potemmoramozatrktestirativsakobjektvisticelicistrenutnoaktualnimobjektomtervseobjektevsosednjihcelicah:

  Dadobimovpovprejuenobjektnacelico,karvosnovipodpiralinearnoasovnokompleksnost,se

  moramoprizasnovimreedratipravila,dazaNobjektovna2Dscenipotrebujemovsaj

  celicinvsaj celicna3Dsceni.

  Alternativnametodazadoseganje(skoraj)linealneasovnekompleksnostitemeljinazrcaljenjunaosi(planesweep).Osnovnaidejazahteva,daobjekteprezrcalimonavsakoodosinaegasveta:

  Natopodrobneje(?!)pogledamoleprimere,kjersepreslikaveistihobjektovsekajonavsehosehnaegasveta.

  Iskanjepresekasetukajprevedenaproblemuinkovitegasortiranjapreslikavintakodoseemoskorajlinearenasdetekcijetrkov:preslikavenavsakiosisortiramoleenkrat,natopazaradikoherentnostiizokvirjavokvir(frame)(objektiostajajomeddvemaokvirjemanaskorajenakilokaciji)uporabimosortiranjezmehurki(bubblesort)nadvsemipreslikavami,kisovzadnjemokvirjupokvarileurejenozaporedje.

 • [email protected],draftv09,PeterPeer++ 46

  Zzrcaljenjemnaosijepovezanteoremloitveneosi(separatingaxis),kipravi,daevprimeru,koimamoopravkazdvemakonveksnimaobjektoma,najdemoosnakateriseprojekcijitehdvehobjektovneprekrivata,potemsetudiobjektaneprekrivata.

  (http://www.metanetsoftware.com/technique/tutorialA.html

  NTutorialACollisionDetectionandResponse:

  [Demo0:uinekrazlinegatrenjainkoeficientapronosti]

  Slika1:definicijapotencialnihloitvenihosi

  Demo2:projekcijapravokotnikanapoljubnoos

  Demo3:uporabateoremazdvemaAABBkatlama(enakokotnazgornjisliki)

  Demo5:uporabateoremapridetekcijitrkovAABBkatleinpravokotnegatrikotnika

  Demo6:kajpavprimeruuporabeAABBkatleinkronegaobjekta?(dodatnaosjedefiniranakotvzporednicaosi,kipovezujesrediiobehobjektov)

  Demo8:inkakovprimeruuporabeAABBkatleinpolnegakroga?(uporabimotudivseosi,kijihdefinirasrediekrogainogljiekatle,zaizraunjevanaleos,kipovezujesredieznajblijimogljiem)

  Vendar,kakouinkovitonajtinajblijega?UporabimoVoronojeveregije(slika9,demo10),kisoregijeokolipoligona,objekta,kivsebujevsetokenajblijenekiznailki(robualiogliu,verteksu).

  Opomba:majhni(tokasti)inizrednohitriobjektilahkopredstavljajoproblempriuporabiteorema!)

  Odzivnatrk:

  Grezakorak,kiveljazatejegaoddetekcijetrka.Vprimerudetekcijetrkastestiranjemprekrivanjemsmopokazali,kakosevrnemonanajblijedovoljenostanje,pritestiranjupresekapategaproblemanismoimeli.

  Naosnoviizraunanegaasatrkainvektorjanormaletrka(onjembomodetalnejegovorilispodaj)lahkosedajizraunamopotrebenodziv,kisevedasledifizikalnemumodelusvetavigri.Vosnovitopomeni,damoramopoznatifizikalnepojmeinverzijahitrosti,gibalnakoliinaintudikoeficientpronosti.

  Postopekzaodziv,kimoraustrezatirazlinimzahtevam,imatridele:prolog,trkinepilog.Dasozahtevelahkoresninozelorazline,zapiimotriilustrativneprimere:trkdvehkrogelbilijarda,raketazadaneskalo,liklahkoprehajaskoziposebnosteno.

  Prolog:Natemmestuvemo,dajedotrkaprilo,vendarmogoebigabilotrebaignorirati(kotvzadnjemprimeruzgoraj),karpreverjamoravnovtemkoraku.Vprologulahkoproimotudidodatnedogodke,kotrecimozvoniefekt,enostavnospoiljanjemobvestilaodogodkuustreznemuobjektu.Znotrajpravegaobjektnousmerjenegastila,arhitektureigre,selahkonatotakenobjektodzovenasporoilo,kotmupae.

 • [email protected],draftv09,PeterPeer++ 47

  Trk:Vtemkorakupostavimoobjektenatokotrka(izraunanovkorakudetekcijetrka)inizraunamonovehitrostinapodlagifizikevigri.Podkorakisoodvisnioduporabljenetehnikedetekcijetrkov:

  Odzivobuporabitestiranjaprekrivanjajesestavljeniztirihpodkorakov:

  1. Najdivektornormaletrka.2. Izraunajglobinopenetracije(prodiranjeobjektovenegavdrugega).3. Prestaviobjektanaglobinopenetracijeni,torejnatokostika.4. Izraunajnovehitrosti.

  Vektornormalelahkouinkovitoizraunamotako,danajdemolokacijiobjektovtikpredsamimtrkom.Navadnopritemuporabimokarpostopekbisekcije.Sedajlahkozanormalouporabimokarpovezavomeddvemanajblijimatokamanaobehobjektih.Razultatitaknegapristopakiskanjunormalebododobri,elahkodobrolociramoobjektetikpredsamimtrkom,hkratipanobenobjektnimavelikegakotnegamomenta.

  Ilustracijaizraunavektorjanormale:

  Sevedajelahkoizraundvehnajblijihtokproblematien,kompleksen.InkrementalnialgoritemLinCanny[3]lahkonajdetaknitokizasploen,konveksenvolumen,sestavljenizpoligonov.Zakroge/kroglepalahkonormaloizraunamoenostavnokotrazlikomedsrediemaobehobjektovvtokitrka:

  Vnaslednjempodkorakuizraunamoglobinopenetracije,dalahkoobjektaloimo,postavimonatokosamegatrka.Kotereeno,lahkotonaredimospostopkombisekcije,alternativenpostopekpajeGilbertJohnsonKeerthi(GJK)[4],kijeeposebejdoberobuporabikonveksnihobjektov.

  SedajlahkopostavimoobjektanalokacijisamegatrkaterizraunamonovehitrostizuporaboNewtonovefizikeoziromapraviligre.

  Odzivobuporabitestiranjapresekajevelikoenostavneji,sajvtemprimeruobjektadejanskonikolinepenetrirata.Takoizzgornjihpodkorakovizloimokoraka2in3terizraunamozgoljvektornormaleinnovihitrosti.

 • [email protected],draftv09,PeterPeer++ 48

  Epilog:Vtemkorakumoramopropagirati,razposlativplivetrka,udejanitiposledicetrka.Tolahkovkljuujeunienjeenegaaliobehobjektov,predvajanjezvoka,prikazkodeipd.Kotvprologulahkotuditukajuporabimokonceptrapoiljanjasporoilustreznimobjektom.Kdajuporabitidoloenefekt,udejanitiposledicotrka,alivprologualivepilogu,jeodvisnoodokoliin,samezasnoveigre.

  ...???emnadaljerazloititudiizraunhitrostipotrku?!JA!

  Odzivnatrk(breztrenja)dvehdelcev:

  Linearenmomentdefiniramokotzmnoekskalarjamaseinvektorjahitrosti.Njegovodvodpoasujeenaksilinaobjekt(grezazapisdrugegaNewtonovegazakona):

  (Zaveinoobjektovjemasakonstanta,zatolahkoletozapiemozunajodvodaintakodobimostandardenzapisdrugegaNewtonovegazakona: ).ezgornjoenabointegriramopoasu,doloigibanjeobjekta.OdtodimeenabiNewtonovaenabagibanja.Kointegriramosilonaobjektpoasu,torejdobimospremembovlinearnemmomentu(inhitrosti)vtemasu.

  Velike,praktinotakojnjespremembevhitrostiselahkozgodijole,esosiletrkavelike.Siletrkasonavadnotakovelike,dadominirajonadvsemidrugimisilamimedtrkom.Vtaknihprimerihjesprejemljivo,daostalesileignoriramozakratekastrka.

  Zintegracijozgornjeenabepoasutrajanjatrka,dobimoenabolinearnegaimpulznegamomenta:

  Indeks1oznaujeprvidelec,kijeudeleenvtrku.Zoznaimovelikostipredtrkom,s+papotrku.Vektorimenujemolinearniimpulz,kijedejanskointegralsiletrkaezastrajanjatrka.Impulzpodakoliinolinearnegamomenta,kigaobjektpridobialiizgubimedtrkom.

  KerNewtonovtretjizakonpravi,dajezavsakoakcijoenaka,anasprotnareakcija,lahkodirektnozapiemopodobnoenabozadrugidelec,kijeudeleenvtrku(skupnaspremembamomentovobehobjektovjeni,skupenlinearnimomentimatorejlastnost,daseohranja):

  Naciljjesevedanajtihitrostiobehobjektovpotrku.Obezgornjienabilahkoreimo,elahkoizraunamoimpulz.Kerpredpostavljamotrkbreztrenja,lahkoimpulzzapiemopoenostavljenokotzmnoekskalarjainvektorjanormaletrka(slednjegasmoizraunalimalovijezgoraj):

 • [email protected],draftv09,PeterPeer++ 49

  etoenabovstavimovzgornjidve,dobimodveenabiintrinaznanke(,

  , ).Torejpotrebujemozaizraunetretjoenabo,kijodobimozopazovanjemfizinegaobnaanjarealnihobjektovpritrkupozornismonaperiododeformacijeinperiodoobnovitve:

  Naatretjaenababoaproksimacijaodzivamaterialarealnihobjektovmedtrkom.Splonejiprimertrka(kjerobjektanepotujetadirektnoedenprotidrugemu):

  Vzgornjemprimeru(obtrkubreztrenja)tudi,eobjektazakratekasostanetavkontaktu(kernepotujetadirektnoedenprotidrugemu),bostaenostavnozdrsnilaedenmimodrugegabrezzmanjanehitrosti.Naatretjaenabatoupotevaindefinirarelacijomedkomponentaminormalehitrostiobjektovpredinpotrku:

  Skalarimenujemokoeficientpronosti,kijepovezanzohranjanjemaliizgubokinetineenergijemedtrkom.Spomnimose,dajeskupnaenergijaenakavsotikinetineinpotencialneenergije,kisepravtakoohranja(kotlineranimoment).eje=1,potemjetrkpovsemelastien,karpomeni,dajevsotakinetinihenergijobehdelcevenakapredinpotrku.eje=0,potemjetrkpovsemplastien,torejobjektnimaperiodeobnovitve,izgubakinetineenergijepajemaksimalna.Vrealnostijefunkcijalastnostimaterialov,izkaterihsoobjektinarejeni.Takojerecimotakoeficientpriblino0,85vprimerutrkatenisloparjainogice,vprimerutrkapovsemmehkekoarkakeogezigriempaskorajni.

  Sedajlahkonapodlagizapisanihtrehenabstremineznankamiizraunamolinearniimpulz:

 • [email protected],draftv09,PeterPeer++ 50

  Koslednjegaizraunamo,damotovrednostvdrugointretjoenabo,delimozmasoobjektainkonnodobimohitrostipotrku.

  6.Vhodnenaprave

  Tradicionalnivmesnikizainterakcijozigroso:tipkovnica,mika,igralniploek(gamepad),igralnapalica(joystick),igralnivolan.Vednoboljpasevigrahuporabljajotudidrugivmesniki,recimo:kamera,pespekometri,dotikovnivmesnikipd.Predvsemnaslednjegabomomidalivelikpoudarek.

  Dazagotavljamokonsistentenvhodinstemdajemouporabnikuboljiobutekodzivnostiinnadzora,moramoprebrativhodenkratnavsakoupodobljenosliico(frame)inshranititevrednostizatrajanjecelotnegapostopkazatosliico.Vnasprotnemprimeru,ebispraevalipostanjunapraveprepogostoalipremalopogosto,bilahkoprilidozelonekonsistentnihrezultatovznotrajigre.Kotsmoseenauili,navadnopreberemovhodnazaetkuglavnezanke,predkorakomsimulacije.Takominimiziramoreakcijskiasmedsamimzajetjemvhodainreakcijonazahtevo.

  Dodatniviri:

  [1]http://www.flipcode.com/archives/Building_a_3D_Portal_EngineIssue_09_2D_Portal_Rendering.shtml[2]NumericalRecipesinC:http://www.fizyka.umk.pl/nrbook/bookcpdf.html,http://www.nr.com/[3]LinCanny...???(VanDerBergen03)[4]GilbertJohnsonKeerthi...???(VanDerBergen03)

  Naloganavajah:

  izrisvsehelementovprvegazaslona(ebrezinterakcije,postavitevelementovshranjenadirektnovkodi)

  loitevpogonaigre,animacija(neobveznanaloga) narediinteraktivnosceno:spreminjanjesceneprekodotikovinpremikanjestvarinascenis

  pomojofizikalnegapogona(recimopremikanjepoenabizahitrost)

  integracijatrkov(neobveznanaloga).