TINR Skripta Predavanj 7

Embed Size (px)

Text of TINR Skripta Predavanj 7

 • 7/25/2019 TINR Skripta Predavanj 7

  1/18

  [email protected],draftv09,PeterPeer++ 130

  Poglavje#7(3Dizris)

  Aktualnekatlice:

  izriso kamerao

  primitivio

  senenjeo

  3Dmodeli

  1.Preskokv3D

  Podrojeraunalnikegrafikebaziranadeluzvektorjiinmatrikami.Vsiizrauni,skupajskartezijskim

  koordinatnimsistemom,temeljijonatevilkah,kipodajajorazdalje.Kartezinikoordinatnisistemje

  takoosnovnisistemzaunikatnoidentifikacijopoljubnihtokvprostoru:

  Koordinateverteksov(oglji,vrhovkota,tok)zapiemokot(x,y,z),kjerravninexy,xzinyzrazdelijo

  koordinatniprostorna8delov:

 • 7/25/2019 TINR Skripta Predavanj 7

  2/18

  [email protected],draftv09,PeterPeer++ 131

  Odnapraveneodvisnikoordinatnisistemi(deviceindependentcoordinatesystems)delujejona

  principukonverzijemedkoordinatamsvetainkoordinatamnaprave,zaslona.Zatokonverzijoskrbi

  grafinisistem.Tuditransformacijenisoni drugakotprocespreklopamedrazlinimikoordinatnimisistemi.Vsespremembesopredstavljenezmatrikami,transformacijskamatrikapajesestavljenakot

  serijatranslacij,rotacijinskaliranj.Grafinisisteminavadnotemeljijoalinalevosunem(left

  handed)(DirectX/3D)alinadesnosunem(righthanded)(OpenGL)kartezijskemkoordinatnem

  sistemu:

  2.Kamera

  Modelsintetinekamerejeosnova3Dgrafike.Temeljinamodelutokovnekamere(pinhole

  camera),kjerseslikaustvarinaslikovniravnini(filmplane)nanekirazdaljisodtokevstopa

  svetlobnegaarka.evtotokopostavimoizhodienaegakoordinatnegasistema,dobimo:

 • 7/25/2019 TINR Skripta Predavanj 7

  3/18

  [email protected],draftv09,PeterPeer++ 132

  Upodobljenislikinaslikovniravninipravimoprojekcija,kjervidnopolje(fieldofviewFOV)omejuje

  projekcijo.Raunalnikagrafikagradinaprincipuneskonneglobinepolja(depthoffield).Globina

  poljasicerpodateviloobjektovvfokusuvvidnempolju.

  Modelsintetinekamereimaenekajlastnosti,meddrugimpredstavinavideznoslikovnoravnino

  (virtualimageplane),kijopostaviprednaoleo,toko(pinhole),semerseizognetudipotrebipo

  obraanju(flipping)slike:

  Pritemoznaujemosprojektorjiarkemednavideznoslikovnoravninoinslikovnoravnino(film

  plane),vsiarkipapotujejoskozisredieprojekcije(centerofprojectionCOP).Navideznaslikovna

  ravninanadziratudirezanje(clipping)opazovanihobjektov.Takonaprimerzmanjanjevidnegapolja

  iz90na20povzroiefektpoveanjaoziromapriblianjaobjektu(zoom).Doloimotorejustrezen

  pravokotnik(clippingvolume/rectangle),kiodreeobjektealinjihovedele,kiopazovalcunisovidni.

  Rezanjesenavadnozgodinaosnovirezanjaprimitivovinneverteksov(priemermnoiceverteksov

  gradijoprimitive,recimopoligone,rte):

 • 7/25/2019 TINR Skripta Predavanj 7

  4/18

  [email protected],draftv09,PeterPeer++ 133

  Opazovalnisistem(viewingsystem)jemodelvizualizacijescene,nastankaslike,kigasestavljajo

  koordinatnisistem,gledinatoka(alitokaopazovalca)(pointofview),(navidezna)slikovna

  ravninainvolumenvidnescene(viewfrustum/volume),kidefiniravidnopolje:

  Koordinatnisistemingledinatokalocirataopazovalcaznotrajnaegasveta.Opazovalnisistem

  torejnimakonnegavolumna,karpavpraksininajboljuporabno.Zatodefiniramoustrezno

  prirezanopiramidnostrukturotako,dadefiniramoedveravnini(nearandfarclippingplane),ki

  dodatnoomejitavidnostobjektovnaleobjekteznotrajtakoomejenvolumen:

  Procesodstranjevanjaobjektov,kinisoznotrajtakodefiniranegavolumna,imenujemostoasto

  izbiranje(viewfrustumculling)(glejpoglavje3).Izbiranje(culling,backfaceelimination)samopo

  sebipomeniodstranjevanjepoligonov,kisoopazovalcunevidni.Todoseemotako,daprimerjamolokacijoinorientacijopoligonovzvolumnomvidnescene.Poligone,kinisoznotrajtegavolumna(to

  jepravzapravrezanje(clipping)),alipasoobrnjenistranodopazovalca(kamere),neizrisujemo.Test

  zaizbiranje,torejizris,jepravzapravenostaven:Izraunamoskalarniproduktmednormalopoligona

  invektorjem,kigadefiniratasredieprojekcijeinopozovanpoligon(lineofsightvector).eje

  rezultatpozitiven,potemjepoligonviden(normalakaeprotiopazovalcu).

 • 7/25/2019 TINR Skripta Predavanj 7

  5/18

  [email protected],draftv09,PeterPeer++ 134

  VOpenGLlahkotakovsakpoligonoznaimokotvidenalineviden(konstantiGL_CCWinGL_CW,ki

  dejanskopodatavidnostodspredaj(frontfacing)inodzadaj(backfacing)),priizbiranju(culling)pa

  namomogoaaliizloitevsprednihalizadnjihpoligonov(konstantiGL_FRONTinGL_BACK):

  glFrontFace(GL_CCW);

  glCullFace(GL_BACK);

  Postopekizbiranjapasetukajenekona,naslovitimoramoepostopekizbiranjazaradiprekrivanja

  (occlusionculling).Vtemprimerumoramosevedadoloitideleobjektov,kisozakritizdrugimi

  objektiintorejopazovalcuspetnisovidni.Vtanamensenajvekratuporabljatadvaalgoritma:slikar

  (painter'salgorithm),kjersenariejopoligoniodnajboljoddaljenegadonajblijega,in Zvmesnik(Z

  buffering,depthbuffering),kjerzavsakslikovnielementhranimoglobinoterizriemoletiste,kiso

  najblijeopazovalcu.

  Samorezanje(clipping)lahkopotekavprostoruslike,objektovaliobojegahkrati.Rezanjevprostoru

  sliketemeljinaslikovnihelementihinjenadnjimizelouinkovit.alpataknorezanjeniuinkovito

  zavelike

  objekte,

  kiso

  opisani

  spoligoni.

  Ve

  krat

  uporabljeni

  rezalni

  algoritmi

  so:

  2D

  linijsko

  rezanje

  (LiangBarskyrezanje,CohenSutherlandrezanje),2Drezanjepoligonovinnjihoveraziritvev3D

  prostor.

  Kakovsetelastnostikamerevplivajonanasvetigrezvidikapostavitvekoordinatnegasistema,

  prikaza?

  Objektjenavadnodefiniranvsvojemlastnemkoordinatnemsistemu,posledinoimenovanem

  koordinatnisistemobjektaalimodela(object/modelframe/space).Takoordinatnisistemmoramo

  natopretvoritivkoordinatnisistemsveta(worldframe),simervseobjekteopiemogledena

  skupnoizhodie.Obtemsevedeevednonevemo,kakosebodotiobjektividelizvidikakamere.

  Zatomoramokoordinatnisistemsvetapretvoritivkoordinatnisistemkamere(camera/viewframe),

  kjernjenopozicijodefinirasredieprojekcije,njenaorientacijaokolisrediatervidnopolje.Nato

  jepotrebnoreitieproblemprikaza3Dsveta,kigavidikamera,na2Dzaslonu.Zavseopisano

  poskrbijoustreznematrike(transformacije):

  Matrikasveta(worldmatrix)vsebujetrirotacije(zausmeritev)intranslacijozapostavitev

  koordinatnegasistemamodelavkoordinatnisistemsveta:

 • 7/25/2019 TINR Skripta Predavanj 7

  6/18

  [email protected],draftv09,PeterPeer++ 135

  Matrikapogleda(viewmatrix)usmerikameroizsrediaprojekcije(izvoropazovanja),vsmeri

  pogleda(smerglavneosipogleda),protitokizanimanjavsvetu(ponor).VOpenGLbitozapisalikot:

  gluLookAt(x_izvor,y_izvor,z_izvor,x_ponor,y_ponor,z_ponor,x_smer,y_smer,z_smer);

  Projekcijskamatrika(projectionmatrix)opisujeravninskogeometrijskoprojekcijo,sajopisuje

  upodobitevscenesvetanaslikovniravnini.Zdaj,kosmonaredilipretvorboizkoordinatnegasistemamodelavkoordinatnisistemsvetaspomojomatrikesvetainnatopretvorboizslednjegav

  koordinatnisistemkamerespomojomatrikepogleda,moramoprojicirati3Dkoordinatenanao

  navideznoslikovnoravnino.Mednajpopularnejimiprojekcijamistatudiperspektivnainparalelna:

  Prvasledidejstvu,dasezoddaljenostjoobjektimanjajo,drugapapostavljasredieprojekcije

  neskonnodale odnavidezneslikovneravnine.Prislednjisstoastimizbiranjemprirezano

  piramidodejanskopretvorimovkvader.

  Matrikaohranjanjarazmerja(viewportmatrix)definiraoknonavidnosceno(viewingvolume),njen

  namenpajeohranjanjerazmerjastranicobjektovnaupodobljenisliki.Objekti,opazovalecinstrojna

  opremazaprikazsonamre neodvisni,zatomoramonaohranjanjerazmerjabitiposebejpozorni:

  VOpenGLbitozagotovilizuporabofunkcije:

  glViewport(x,y,w,h);

  kjerprvadvaparametrapodajataspodnjelevooglieoknavslikovnihelementih,drugadvapa

  irinoinviino(winh

  navadnonastavimonaloljivostzaslona).

  3.Primitivi

  ???framebuffer,Rautenbach,str.89+bibliji,str.424dodameto???!!!

  Primitivisoenostavnigeometrinielementi(objektialioblike),kijihuporabljamozaustvarjanje

  kompleksnejihgeometrinihobjektov.Osnovniprimitiviso:verteksi(prostorsketoke),rte,

  ravnineinpoligoni(slednjidefinirajoravninoinnjenobarvo(fillarea)).Znjimilahkozgradimoali

 • 7/25/2019 TINR Skripta Predavanj 7

  7/18

  [email protected],draftv09,PeterPeer++ 136

  aproksimiramopoljubenobjekt,obstajajopatakov2Dkottudiv3Dsvetu,kjerjihlahko

  manipuliramozosnovnimitransformacijami,kotnaprimerrotacijo,translacijo.

  Poligonjedejanskozaprtaravnina,zgrajenaizkonnegatevilart.Osnovnipoligon,kijev

  raunalnikigrafikinajvekratuporabljen,jetrikotnik,velikokratpasouporabljenerecimotudi

  oblikestirimiogljii(quadrilaterals).Dalahkopoligonepravilnoupodobimo(render),morajo

  ustrezatidvemazahtevama:poligonmorabitienostaveninkonveksen.

  Poligonjeenostaven,enobenrobpoligonanesekanobenegadrugegarobaistegapoligona:

  Poligonlahkoupodobimonatrinaine:samorobove,samonotranjostpoligonaalioboje.

  Upodobitevnotranjostizahtevanekakenalgoritemzapolnjenje(fillingalgorithm),grafiniAPIjipa

  garantirajokonsistentnopolnjenjelekonveksnihpoligov.Enostavenpoligonjekonveksen,konima

  nobeneganotranjegakotavejegaod180,vsenotranjetokepoligonapalahkopoveemotako,da

  povezavenesekajorobovpoligona:

  Tipiprimitivov:

  Primitivekombiniramov2Din3Dmreeinentitete,katerimnavadnoreemokarmodeliboljje

  objektkompleksen,ve primitivovgasestavlja.Pravzapravlahkoreemo,dajevsakobjekt,kiga

  lahkouporabimokotnekakenblokzagradnjokompleksnejihobjektov,primitiv.Takorecimoorodji

  3DStudio

  Max

  inMaya

  tudi

  znano

  ajno

  skodelico

  (Utah

  teapot)

  obravnavata

  kot

  primitiv:

 • 7/25/2019 TINR Skripta Predavanj 7

  8/18

  [email protected],draftv09,PeterPeer++ 137

  Vsplonemdelamozosnovnimigeometrijskimiprimitivi,omenjenimizgoraj,vendarlahkodelamo

  tudizrasterskimiprimitivi.Primerrasterskegaprimitivajepoljeslikovnihelementov.Tiprimitivi

  sevedanimajogeometrijskihlastnosti,zatoznjiminemoremomanipulirativ2Din3Dprostoru.

  Pasioglejmotipe:

  Osnovniprimitiv,kiganemoremorazbitinanimanjkompleksnega,jeverteksaliprostorskatoka.

  Tiprimitivisovosnoviupodobljenikotenslikovnielement,definiramopajihnavadnokotzbirko,

  seznamtok(pointlist)(toka(a)nazgodnjisliki).

 • 7/25/2019 TINR Skripta Predavanj 7

  9/18

  [email protected],draftv09,PeterPeer++ 138

  Naslednjiprimitivjertnisegment(linesegment),kijeupodobljenkotpovezavameddvema

  verteksoma(toka(b)nasliki).Zaimplementacijonavadnouporabljamoseznamert(linelist),kjerv

  tabelozapiemovertekseterparepoveemomedseboj.Takneprimitivelahkouporabimoza

  simulacijodeja,utrinkov,iskeripd.

  Poznamodvenadgradnjiidejertnegasegmenta:rtnitrak(linestrip,polyline)terrtnazanka(line

  loop).rtnitrakjeserijapovezanihrtnihsegmentov,kjerprviinzadnjiverteksnistapovezana(toka(c)nasliki).Trakovisozelouporabnizarisanjekrivulj.epoveemoeprviinzadnjiverteks,

  dobimortnozanko(vsebinetakosklenjenegaobjektanezapolnimo)(toka(d)nasliki).Kotako

  dobimozaprtobjekt,lahkoobjektprvi poimenujemotudipoligon.

  Kozapolnimovsebino(fillarea)poligonazbarvo,vzorcem,teksturo,sesreamoznovimprimitivom:

  zapolnjenpoligon(filledpolygon)(toka(e)nasliki).

  Oblikestirimiogljii(quadrilaterals)(toka(f)nasliki),trikotniki(toka(g)nasliki),trakoviin

  pahljae(fans)poligonovsoprimeripoligonov,kisonamenjenipredvsemizboljanjuperformanc

  upodabljanja(pospeevanjerealiziranovstrojniopremi).Trakovitrikotnikovsenarejenitako,da

  poveemovsaknovvertekssprejnjimadvemaindobimonovtrikotnik(toka(h)nasliki),vprimeruoblikstirimiogliipapoveemodvanovaverteksasprejnjimadvema(toka(i)nasliki).Pahljaa

  trikotnikovjepravtakozanimivtippoligona,uporabenpredvsemtam,kjerjepotrebnozgraditivelike

  povrine,kotnaprimerstrehokatedrale.Vtemprimeruimamoopravkazenimfiksiranim

  verteksom,kateregapovezujemoznovimverteksominprejnjimverteksom(toka(j)nasliki).

  TipiprimitivovvOpenGL:

 • 7/25/2019 TINR Skripta Predavanj 7

  10/18

  [email protected],draftv09,PeterPeer++ 139

  Primeruporabe:

  glBegin(GL_POLYGON);

  glVertex2f(1.5,1.5);

  glVertex2f(1.5,1.5);

  glVertex2f(1.5,1.5);

  glVertex2f(1.5,1.5);glEnd();

  Narisalismozapolnjenkvadratv2Dprostoru(tipGL_POLYGON).KlicglBeginvednosluikotzaetna

  tokazaupodabljanjeskupineprimitivov.

  4.Senenje

  Senenjejepoenostavljenoreenopostopekdoloevanjavideza,konkretnobarveupodobljenih

  objektovnasceni.

  Barvovsakegaupodobljenegaslikovnegaelementadoloa:

  svetloba,kiprihajaiznekegasvetlobnegavira

  doklersvetlobanepridedoponora(kamere,oesa),sevmesodbijaodrazlinihpovrin

  tenekaterevalovnedolinevsrkajo,drugeodbijejo(karmizaznamokotbarvopredmeta)

  torejsvetloba,kipotempriletidirektnovkamero,doloabarvovtistitoki.

  SenenjepoPhongu(Phongshading/reflectionmodel)

  Phongovmodelsimulirazgorajopisanprocesvobratnismeri.

  Dabomorazumelinaindolovanja,moramopoznatitudiosnovnemodelenakaterihgradi:

  ambientnimodel,difuznimodelinzrcalni(specular)model.Barvapovrinejenamre vsota

  komponentambientalneosvetlitve,difuzneosvetlitveinzrcaljeneosvetlitve,mo komponentpajesevedaodvisnaodlastnostimaterialovizkaterihsoobjektioziromanjihovepovrine.

  Zambientalnimmodelomrefleksijeimamoopravititakrat,konemoremodoloitiizvoraosvetlitve.

  Ambientalnaosvetlitevjenamre ponaravivsesmerna(omnidirectional):

  Taknaosvetlitevpovzroi,dasoobjektividetidokajploskiinbrezsenc.

  Zzrcalnimmodelomimamoopravititakrat,kojesvetloba,kiprihajaizenegavira,odbitaleveni

  smeri:

 • 7/25/2019 TINR Skripta Predavanj 7

  11/18

  [email protected],draftv09,PeterPeer++ 140

  Taknaosvetlitevpovzroi,dasodeliobjektasvetlejivsmeripogleda.

  Zdifuznimmodelomimamoopravititakrat,kosesvetlobaodbijevpoljubnesmeri:

  Taknaosvetlitevpovzroi,dadobimoobutekglobineinstem3Doblike.Difuznapovrinaje

  prikazana(senena)vednoenako,negledenasmerpogleda(pointofview,viewvector).

  Phongovmodeljeosvetlitvenimodel,kinadzorujesenenjevsakegaslikovnegaelementa;je

  raunskouinkovitinvodikrealistinimizgledomobjektovinrefleksij.Zdruujevsezgorajomenjenemodele:

  Priizraunuvrednostivsakegaslikovnegaelementanapovriniobjektaseuporabijotirjevektorji:

 • 7/25/2019 TINR Skripta Predavanj 7

  12/18

  [email protected],draftv09,PeterPeer++ 141

  (AliemrazloitieenabozadoloitevPhongoverefleksijevvsakitokiobjekta???)

  GouraudmodeljepoenostavitevPhongovega,sajosvetlitevzraunamosamovvsakemverteksu,barvonasamihvmesnihslikovnihelementihpasepreprostolinearnointerpolira.???!!!Takosmoraunskozagotovouinkoviteji,hitreji.

  Lui

  Osvetlitevlahkoopiemokotinterakcijomedviromsvetlobe(lujo)inpovrinoobjekta,kije

  definiranaskozilastnostimaterialovizkaterihjeobjekt.Takolastnostivirovsvetlobeigrajo

  pomembnovlogoprisenenju.Luilahkokategoriziramogledenasmersvetlobeterenergijo,kijo

  oddajaprirazlinihvalovnihdolinah,kardefinirabarvosvetlobe.Poznamopetglavnihvirov

  svetlobe:tokastalu,omejenatokastalu,ambientnalu,vzporedna/usmerjenalu,sevalnalu.

  Tokastalu (pointlight):

  Tokastalu oddajasvetloboenakomernov vsesmeri(360).Imajofiksnobarvoinlokacijo,po

  naravipasotorejvsesmerne.Navadnosoobjektipodtolujoalipresaturiranialipapretemni

  problem,kigalahkohitroodpravimozdodajanjemambientnelui.Primarnifaktor,kivpivana

  svetlost,jerazdaljamedlujoinpovrinoobjekta:

  Omejenatokastalu (spotlight):

  Tuditalujeokarakteriziranazbarvo,prostorskolokacijo,vendarnivsesmerna,pa paje

  usmerjena,dodatnopaspecificiratudizmanjevanjeintenziteteluiprotirobudefiniranegakotalui

  (upadsvetilnostifalloff).Torejgrevosnovizatokastolu,kiimaomejenkotoddajanjasvetlobe:

 • 7/25/2019 TINR Skripta Predavanj 7

  13/18

  [email protected],draftv09,PeterPeer++ 142

  Ambientnalu:

  Talu zagotavljaenakomernoosvetlitevcelotnescene.Navadnotakenuinekdoseemotako,dav

  prostorurazporedimovelikotevilomonihlui,kirazprijooddanosvetlobonavsestrani.Stem

  doseemo,danimogoedoloitilokacijeoriginalnegavirasvetlobe(primerjajzambientnim

  modelomzgoraj).

  Vzporedna/usmerjenalu (parallel/directionallight):

  Talu osvetliobjektsserijovzporednihsvetlobniharkov.Nanjolahkogledamokotnatokastolu,

  kijezelodale odobjekta.RecimoSoncelahkoobravnavamokottaknolu.Upadasvetilnostivtem

  primerusevedani:

  Sevalnalu (emissivelight):

  Tukajgrezalastnostmateriala(izkateregajeobjekt),kisevasvetlobo;torejnegrezalu v

  primarnempomenubesede.

  Senilniki(shaders)

  Senilnikjeskupinaukazov,kijihsprocesiragrafinipospeevalec,dauinkovitoizraunaneko

  oblikoposebnegaefektaoziromaupodablja.Poznamotritipesenilnikov,izhodenegajevhodv

  drugega:

  1. Senilnikiverteksovimajonalogospreminjatigeometrijskopodobo(parametrov)objektana

  osnoviverteksov.Takolahkorecimodoseemogibanjetravevvetru,kjersopotrebnerealno

  asovnemanipulacije,transformacijeinpremikinaosnoviverteksov.

 • 7/25/2019 TINR Skripta Predavanj 7

  14/18

  [email protected],draftv09,PeterPeer++ 143

  2.

  Senilnikigeometrijegrupirajoverteksevgeometrijskeobjekte.Sozelopomembniza

  detekcijosilhuetoziromarobovobjektovterdoloanjasenc.

  3.

  Senilnikislikovnihtok(alisenilnikifragmentov)operirajonadiskretnihslikovnihtokah

  primitivov.Pritemseupotevaosvetlitevinsencenaosnoviobravnavesameslikovnege

  toke,karjevelikopripomoglokrealnemizgledumodernihiger.

  Kajjefiksencevovodsenenja?

  Grezauporabovnaprejdoloenegaalgoritmazatransformacijoverteksov(preprostapogled/projekcija/zaslon(view/projection/screen)transformacija)insenenja(recimoGouraudovega).

  Kajjeprogramabilnicevovodsenenja?

  Nasprotnokotprejlahkosamispiemoraunanjetransformacijeinpodatkovnaverteksih(svojsenilnikverteksov) tersamiposkrbimozasenenjeslikovnihelementov(svojsenilnikslikovnihelementov).

  Pasioglejmoecevovodsenenjavstrojniopremiterpokaimo,kakogarazirimosmonostjoprogramiranja:

  Transformacijaverteksovopraviserijooperacij(spremembakoordinatnegasistema,osvetlitev,

  barvanje,doloanjeteksturnihkoordinatitd.)nadvsakemvGPUposlanemverteksuposebej.

  Vfazisestavljanjakompleksnejihprimitivovizobdelanihverteksovposkrbimotudizaustrezno

  obravnavolevidnegapolja(clipping,viewfrustum),rasterizacijapaizloitudipoligone,kikaejo

  stranodnaekamere.Izhodizrasterizacijesofragmentivelikienslikovnielement.Vsakfragment

  nosiinformacijoolokacijislikovnegaelementa,globini,barviinkoordinatahteksture.

  Enotazaprocesiranjefragmentovjeodgovornazanastavitevbarvnihvrednostifragmentov,tekstur

  ineventuelnointerpolacijoparametrovalistarihvrednostivslikovnemvmesniku(framebuffer).

  Konnaenotazaprocesiranjerastranadaljujeprocesiranjefragmentov:

 • 7/25/2019 TINR Skripta Predavanj 7

  15/18

  [email protected],draftv09,PeterPeer++ 144

  Testiranjeglobinetakorecimoizloiskriteravnine.Potem,kofragmentvsetesteuspenoopravi,se

  izvrioperacijazlivanjabarvefragmentazbarvoslikovnegaelementa.Nakoncuserezultat(barva)

  zapienaustreznomestoslikovnegaelementavslikovnemvmesniku(framebuffer).(Birazloile

  ostalo???!!!)

  Zdajpatoznanjenadgradimoezmonostjoprogramiranjacevovodasenenja:

  Kotprvojepotrebnoomeniti,dadanesmodernegrafinekarticenedelajove razlikmedsenilniki

  verteksovinslikovnihelementov,torejlahkonanjihizvajamooperacijeobeh(GeForce8imatako8

  splonihsenilnikov).Taarhitekturnipremikjeposledicazavedanja,daprihodnostgrafinihkartic

  leivmonostihprogramiranjacevovoda.Kotlahkovidimonaspodnjisliki,lahkotako

  programabilnesenilnikeverteksovkotsenilnikeslikovnihelementovenostavnopredstavimokot

  dodatkeksplonem,zgorajpredstavljenemcevovodu:

 • 7/25/2019 TINR Skripta Predavanj 7

  16/18

  [email protected],draftv09,PeterPeer++ 145

  Gledenazgorajomenjenozdruenofizinoarhitekturo,lahkonaloginemnivojutorejevedno

  prikaemotakoprogramabilnoenotozasenenjeverteksovkotprogramabilnoenotozasenenje

  slikovnihelementov.

  5.3Dmodeli

  Sedajlahkoprimitivenanizamovmodele,jihosvetlimotersenimo,upodobimo.VXNIlahkozaenkratberemole.xdatoteke(definiraformat),kipodajajotekstovnizapis3Dmodelov,vendarsopodprtepraktinovvsehglavnihmodelirnihprogramih(recimo3DStudioMax,Maya,Blender).

  Naredimokratekpregledpotrebnihinpovezanihpojmov:

  sestavnideli3Dmodelao geometrija

  verteksi pozicija normala teksturnekoordinate

  trikotniki(indexlistpovezavmedverteksi) katerimaterialuporablja

  o

  materiali teksture,kisestavljajomaterial

  o animacije strukturaokostja

  uteiverteksov animacije

  zakljunetokevasu(keyframes)doloenipremikikosti

  ???!!!(eboljgloboko?!)

  Dodatniviri:

  [1]PierreRautenbach:3DGameProgrammingUsingDirectX10andOpenGL,CengageLearning,

  2008.http://www.cengage.co.uk/rautenbach/index.htm

  Naloganavajah:

  Obveznadomaanalogaeizprejnjegapoglavja:meniji,tedenkasnejeeshranjevanje

  (prejnjitedenpasmoeimelinalogoizkontrol).

  Povzetek:

  Kamera

  lastnostikamere(pozicija,usmerjenost,razmerjeslike(aspectratio),globinskaporezava(nearplane,farplane),vidnikot(fieldofview)

  o

  kajspreminjajotiparametri? viewmatrix projectionmatrix

 • 7/25/2019 TINR Skripta Predavanj 7

  17/18

  [email protected],draftv09,PeterPeer++ 146

  skrivanjenevidnihpredmetovo

  esoizvenvidnegapoljakamere frustumcullingo

  esozakritizadrugimipredmeti occlusionculling,portals(glejpoglavje3)...

  Primitivi

  ozadjeizrisasliko kajsedogajanagrafinikartici

  grafiniprimitivi(pika,rta,trikotnikinnjihoveoblike(linestrip,linelist,trianglestrip,trianglefan,trianglelist))

  sestavnideliverteksa(pozicija,normala,teksturnakoordinata)

  indeksiranjeverteksov,seznamverteksov,seznamindexov(vertexbuffer,indexbufferprislednjemzapovezavoverteksovvtrikotnikenenavajmovednosamihverteksov,pa patenavedemoleenkrat,potempazakonstrukcijoposameznihtrikotnikovuporabimolenjihoveindekse)

  teksture,poveevanje/zmanjevanje(sampling)

  Senenje

  raunanjeosvetljaveo

  kajdoloabarvoenegapiksla? svetloba,kiprihajaiznekegasvetlobnegavira vmesseodbijaodrazlinihpovrin tenekaterevalovnedolinevsrkajo,drugeodbijejo(tomizaznamokotbarvopredmeta)

  svetloba,kipotempriletidirektnovkamero,doloabarvovtistitokio Phongshading

  simulirataprocesvobratnismerio Gouraudshading

  poenostavi,daosvetlitevzraunamosamovvsakemverteksu,barvona

  samihpikslihpasepreprostolinearnointerpolira

  luio

  vrste ambient directional point spotlight

  o

  lastnosti ambientcolor diffusecolor specularcolor pozicija

  usmerjenost

  kot upadsvetilnosti ...

  materiali

  o diffusecoloro specularcoloro specularpower

  senilniki(shaders)

 • 7/25/2019 TINR Skripta Predavanj 7

  18/18

  [email protected],draftv09,PeterPeer++ 147

  o

  kajjefixedpipeline vnaprejdoloenalgoritemzatransformacijoogli (preprostaview/projection/screentransformacija)insenenje(gouraudshading)

  o

  kajjeprogrammablepipeline samilahkospiemoraunanjetransformacijeinpodatkovnaogliih(vertexshader)

  inobarvanostkonnihpikslov(pixelshader)

  3Dmodeli

  sestavnideli3Dmodelao

  geometrija verteksi

  pozicija normala teksturnekoordinate

  trikotniki(indexlistpovezavmedverteksi) katermaterialuporablja

  o

  materiali teksture,kisestavljajomaterial

  o

  animacije strukturaokostja

  uteiverteksov animacije

  zakljunetokevasu(keyframes)doloenipremikikosti animiranje

  o 3dokostje drevesnahierarhijakosti,vsakakostzmatrikopovekjesenahajagledenastara

  o

  ssestavljanjemve 3Dmodelov

  3Dmodel

  postavimo

  relativno

  na

  eno

  od

  kosti

  o

  zutemikosti imamosamoen3Dmodelinzavsakverteksdoloeno,katerimkostempripada(uteeno)

  zanimiranjemokostjazveznopremikamovertekse