of 33 /33
TINR @ FRI, draft v09, Peter Peer ++ 97 Poglavje #6 (meniji in zvok) (Bojan Klemenc++) Aktualne škatlice: infrastruktura o meniji shranjevanje (dodatek k poglavju 4) zvok o 2D zvok o 3D zvok o glasba 1. Meniji Vmesnik Vmesnik je mreža komponent, ki omogočajo igralcu interakcijo z igro:

TINR Skripta Predavanj 6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

games

Text of TINR Skripta Predavanj 6

 • [email protected],draftv09,PeterPeer++ 97

  Poglavje#6(menijiinzvok)

  (BojanKlemenc++)

  Aktualnekatlice:

  infrastrukturao meniji

  shranjevanje(dodatekkpoglavju4) zvok

  o 2Dzvoko 3Dzvoko glasba

  1.Meniji

  Vmesnik

  Vmesnikjemreakomponent,kiomogoajoigralcuinterakcijozigro:

 • [email protected],draftv09,PeterPeer++ 98

  Samvmesniksicerigrenemorenareditidobre,vendarslabvmesniklahkohitroodvrneigralce,dabiponovnoposegliponjej.

  Grafiniuporabnikivmesnik(GUI,angl.graphicaluserinterface)

  Naini,kakolahkouporabnikisodelujejo(interakcija)zraunalniki,pridobivajoinformacijein,dalahkoteinformacijekoristnoinuinkovitouporabijo,soedenglavnihelementovvrazvojuprogramskeopreme.Uporabnikivmesnik(UI,angl.userinterface)jeglavnavezmedraunalnikom(inprogramom)teruporabnikom.Grafinivmesniki(predvsemvprimerjaviztekstovnimiukaznimivrsticamiCLI,angl.commandlineinterface)omogoajokomunikacijoinnadziranjeraunalnikaprekografinihelementov(vizualniindikatorji,ikone).Grafineelementeneposrednomanipuliramoinrezultatisenampravtakoprikaejoneposrednoprekografinihvmesnikov.Grafinivmesnikisointuitivni,karnajvekratdoseemospreslikovanjemrealnosti(recimonamizje),hkratipaanimiranjeakcijdajetakojnjoinformacijootem,aliakcijavodikeljenemuciljualine(opazovanjenapredka,recimoobkopiranjudatotek).

  Zaizdelavodobregagrafinegavmesnikajepotrebnopoznatiprincipegrafinegaoblikovanja.Besediloinvizualnielementimorajobitiorganiziraninataknain,daomogoajouporabnikupreprostopridobivanje,urejanjeinhrambopodatkov.Grafiniuporabnikivmesnikiosnovneidejegrafinegaoblikovanjanadgradijotudizinteraktivnostjoinzvokom.Najboljiuporabnikivmesnikisonevpadljiviinzauporabnikaneopazni.Obratnovelja,dasoslabivmesnikiprecejopazniingredolahkouporabnikuprecejnaivce.Pogostovelja,dajenajboljiminimalistienpristopkizgradnjivmesnika.Popotrebilahkopotemdodajamoboljkompleksneelemente,ejenujnopotrebno.

  Nekajprincipovgrafinegaoblikovanja

  Vizualnauravnoteenost(simetrinainasimetrina):zagotavljaslikistabilnostnasprotujoihsisil,pritemjeskupnateamajhnihobjektovpriasimetrinipostavitviustreznoskoncentrirana:

  Ritem:sponavljanjemrazlinihelementovustvarimovzorec,kiustvariredinomogoanapovedljivost,predvidljivost(glejspodnjolevosliko).

  Poudarek:kadarsegibanjealivzorecprekine,dobimotoko,nakateropreusmerimofokus(tolahkonaredimozbarvo,obliko,velikostjo,teksturo):

 • [email protected],draftv09,PeterPeer++ 99

  Skladnostprvininenotnostizgleda:vsesestavineseujemajointvorijoenotnocelotocelotenuporabnikivmesnikimaenotenizgled(temo).

  Glavnielementigrafinegaoblikovanja:

  (Ktemelementomlahkododamovsajebarvo.)

  Principinartovanjauporabnikegavmesnika

  Kajmoramoupotevati?

  Preprostost:Najboljuinkoviteinnajlajezauporabosopreprostereitve.

  Konsistentnost:Navadalahkozelopospeiuporabovmesnikaevemokjesebopojavilokaknookno,kjesebopojavilkakengumb(primer:OK,Cancel),kjesevmenijukaknastvarnahaja,lahkoprecejhitrejeinuinkovitonavigiramopovmesniku.Vnasprotnemprimerusemorauporabnikvvsakemoknunanovonauitivmesnik,karpovzroaneuinkovitostinjeprecejneprijaznodouporabnika(nezaelenapodrojafrustracije,glejpoglavje4).

  Poznavanjeciljnegauporabnika:Vmesnikizaotrokebodoprecejdruganiodvmesnikovzaodrasle.Predvidetimoramo,kaknojeznanjeinkaknesopotrebe,priakovanjakonnegauporabnika(tudirecimopriakovanja,kiizvirajoizrazlinihkultur).

  Uporababarv:Doloenepodatkelahkopoudarimozbarvami,vendarnajbarvaneboedinipokazateljkritinihinformacij.Obtemvzamemovzakuptudilastnostibarvneslepote.Potrebnojepravilnouporabljatikontraste,eposebej,kadarelimo,dajebesediloberljivo(izogibamoserecimo

 • [email protected],draftv09,PeterPeer++ 100

  velikikoliinisvetlegatekstanatemnipodlagi).Vpovezavispoznavanjemuporabnikajepotrebnoupotevati,daimajovrazlinihkulturahrazlinebarvelahkodrugaenpomen.

  Povratneinformacije:Vidneinslunepovratneinformacijepovedouporabnikukakosodelujezvmesnikom.Naprimergumblahkoimarazliniikoni,odvisnoodtega,alisemikinkazalecnahajanadgumbomintakouporabnikve,dajetamtokainterakcije.Kokliknemo,seikonalahkospetspremeni,dobimopaezvonopovratnoinformacijo.enalaganjevsebinetrajavekotnekajsekund,jekoristnododatinekpokazateljpoteka(npr.odstotki),kerdrugaeizgledakotdasevmesnikneodziva.Vsplonemigralec,uporabnikimplicitnospraujeHoemnareditito.Alilahko?,vmesnikpasemoraustreznoodzvatinaenoddvehnainov:Zahtevaizvrena,aliTeganemorenarediti.Slabodzivvigrahpovzroiobutekcenenostileteh.

  Elementinartovanjauporabnikegavmesnika

  Zanemosspiskiinformacij,kibijihigralec,uporabniklahkoelelvedeti.Natojihuredimo,postavimoprioriteteterpredstavimovoblikimiselnihvzorcev(mindmaps):

  Uporabnikivmesniklahkonatolepopredstavimozdiagramipoteka(prehodimedstanjipozakljueniaktivnosti)indiagramistanj(prehodimedstanjiobdogodkih).

  Primerdiagramapotekazaglavnimenivigri:

 • [email protected],draftv09,PeterPeer++ 101

  (https://wiki.abertay.ac.uk/display/logicgate/Overview)

  Spodnjaslikapredstavljadiagramstanjzasistemmenijev(meni"Multiplayer").Sistemmenijevjeavtomat,kjerseprehodimedposameznimistanji(meniji/zasloni)vrijoobustreznihdogodkih(izbira/kliknaposameznopostavkovmeniju)(primerjajzagentisstanjivpoglavju5):

 • [email protected],draftv09,PeterPeer++ 102

  Spomojodiagramapotekaindiagramastanjlahkougotovimonapakevfunkcionalnostivmesnika.Tojeeposebejpomembno,kadarestetsko(izgled)infunkcionalnooblikovanjedelatadverazliniosebi.Takouporabadiagramaizloifunkcionalnenapakepredenzanemoudejanjatiizgled.Popravljanjenapakvfazi,kojevmesnikgrafinoprecejdodelan,jedrago.

  Koimamojasnosliko,kajuporabnikivmesnikmoraponuditi,kakomoradelati,pripravimoskice,kifunkcionalnezahteveumestijovizgled.Pritemmoramovsekontroleustreznoumestitivtemoigre(gametheme),dazagotovimoenotenizgled:

  Preprostvmesnikjepotrebentudizato,kerlovekovkratkoronispominhraniuinkovitoleod5do7elementov.Veinafunkcijnajseaktiviraponajve3do5akcijahuporabnika(npr.klikov).Podobnefunkcijenajbodogrupiraneskupaj.Takouporabnikunipotrebnoskakatiodenegakoncaekranadodrugega,karlahkopovzroi,daseizgubi.

  Mrea:Zavmesnikijepogostodefiniranamrea,kisluikotloginastrukturaoziromaogrodje,nakateropripnemoelementevmesnika:

 • [email protected],draftv09,PeterPeer++ 103

  Vestopenjskimeniji(tieredmenus):Menijiseprilagajajopotrebam/zahtevamuporabnika.Boljnaprednemuuporabnikurecimoponudimovemonosti.Uporabniklahkosamnadzorujekoliinoponujeneinformacije.

  Lokalizacija:Obnartovanjumislimonaprevodvmesnikavdrugejezike.Besedilanikolinevstavljamoneposrednovkodo,ampakmedpodatke.Besedilonajbosestavljenoizznakov(bodisikotpisavaTrueType,bodisikotpisavaBitmap)innevcelotikotslika.Kadarjebesedilovsebovanovsliki,najboslikasestavljenaizslojev.Okolibesedilavednorezerviramodovoljprostora(okoli30%)zajezike,kjersobesededolge(npr.Nemina).Pisavenesmejobitipremajhne,splonopravilopravi,danegremopod12slikovnihtok.

  Izbirapisave:

  Izberemopisavo,kijedobroberljiva.Pritemsemoramozavedati,dalovekrazpoznaveoblikovneenote,skloprk,neposameznerke.Posameznerkerazpoznavamolevprimeruteksta,kjerjevsezapisanozvelikimitiskanimirkami,karjetudirazlog,dajebranjeteje,daberemopoasneje.

  Pisavesserifisolajeberljive,sajdodajajohorizontalnostrukturo,kijimoilajesledijoskozibesedo,vendarjihloljivostekranavasihnedopua.Kerigrenavadnonimajovelikekoliineteksta,talastnostserifovvigrahnimaenaketeekotpritekstuvrecimodokumentih.

  Kadardelamozmislijonalokalizacijo,seprepriamo,dapisava,kismojoizbrali,podpirarke,kiseuporabljajovdrugemjeziku.Uporabljamotudiustreznokodiranjeznakov(unicodezazapisznakauporabljaodenegadotiribajte,karnajbizadoalozazapisveinesvetovnihjezikovvkljunozJaponinoinKitajino).

  ejemono,poskrbimo,dasorkevizualnoenakooddaljeneenaoddruge(kerning).Razmakmedrkaminastavimotako,dasedelenerkeoziromanjenaomejujoapovrina(boundingbox)prekrivazdelomnaslednje.Takodoseemovejokompaktnostbesedinvejoberljivost.

  Zaprikaznaekranulahkouporabljamoposebenpostopek(hinting),kispremeniizgledznakapredsamokonverzijovbitnosliko.Glavninamenpostopkajezagotavljatiberljivost,tudiprimanjihpisavah.

  Osnovneznailnostipisav:

 • [email protected],draftv09,PeterPeer++ 104

  Neposrednauporabapisav(TrueTypefonts)zahtevavepomnilnikainposebentretmaznotrajkode,vendarsorezultatilepi(kerning,razlinevelikosti,matematienopis).enemoremouporabititaknihpisav,naredimoteksturonakateroizriemovsemonerke(bitmapfonts)mreacelicsrkamimoraimetidovoljprostoramedrkami,dalahkobrezteavizriemovsakorko(kerningnavadnoniomogoen).

  Pridoloenihpisavahjepotrebnoposkrbetizalicence,zatolahkoustvarimotudisvoje,vendarjetoasovnozelopotratno.

  Prototipiranje:

  Nartovaleclahkonarediprototipuporabnikegavmesnika(eposebejmenijev)zrazlinimiorodji,takotestiravmesnikepredengaprogramerjiimplementirajoinodkrijemorebitnenapake.Preprostotestiranjezajemaanalizodiagramapoteka,lahkotudipreprostorealizacijovHTMLjualiFlashu.

  Elementigrafinegavmesnika

  Zelementigrafinegavmesnikasestavljamoposameznezaslonegrafinegavmesnika.Grafineelementelahkodelimona[en.wikipedia,Graphical_user_interface_elements,2010]:

  (a)strukturneelementeprikazujejoinformacijeinvizualnopredstavljajovmesnik,omogoajointerakcijozuporabniki.Odzivajosenavhode,kijihposredujemoprekointerakcijskihelementov.

  (b)interakcijskeelementeelementivmesnika,kiomogoajooperacijeinspremembe.

  Podrojegrafinihvmesnikovjeprecejirokopodrojeinnimavelikostandardnihreitev.Vendarpasonekaterereitvekarprecejpogoste.Pogostejielementigrafinegauporabnikegavmesnikaso:

  Strukturnielementi:

  Oknojezaokroenopodrojenazaslonu,kjerseprikazujejoinformacijeneodvisnoodostalihdelovzaslona.Oknasolahkozelospecializirana:vsebniki,podokna,oknassporoili,terminalskaokna(CLIcommandlineinterface).

  Menijeseznamukazovskateregalahkouporabnik(spomojonekevrstekazalca)izbereprimerenukaz(vprimerjavisCLI,kjerseukazipiejo).Menijisolahkoorganiziranihierarhino.Specializiranimeniji:

  menijskavrsticavsebujevespustnih(pulldown)menijev

  kontekstnimeniseprikae,kouporabnikskazalcemizvededoloendogodek(npr.desniklik)vdoloenemkontekstu.Pogostoseprikaenamestu,kjersejezgodildogodek.Meniselahkoprikaekotnavadniseznamalipakronimeni(piemenu).Prednostkronegamenijaje,dasovsemonostienakooddaljeneinpomonostivednonaistemmestu,karpoveauinkovitostdostopa.Vendarpakronegamenijavednonemoremouporabiti(npr.Zaradiprevepostavk).

  Navadniinkronikontekstnimeni:

 • [email protected],draftv09,PeterPeer++ 105

  Ikonesosliice,kipredstavljajoobjekte(npr.datoteke,programe,spletnestrani,ukaze).

  Nadzornielementi(kontrole):

  grafinapredstavitekazalca vpisnopolje(textbox) gumb(button) hiperpovezava(hyperlink) spustniseznam(dropdownlist) seznam(listbox) kombiniranopolje(combobox) stikalo/potrditvenopolje(checkbox) radijskigumb(radiobutton) podatkovnamrea(datagrid).

  Interakcijskielementi:

  Kazalec(pointer,cursor)terselekcija/oznaba(selection).Slednjajeseznam/oznabaelementov,nadkaterimiselahkoizvrinekaakcija.

  Podobnostmedsamoigroinmeniji

  Podobnokotsoelementiigralnostinasceniigre,soelementigrafinegavmesnikanascenigrafinegauporabnikegavmesnika.Odzivajosenavhodnenaprave,lahkojihanimiramo,izvajamofizikokakrnosmoizvajalivsamiigri(naprimerpritiskanjenagumbelahkoizvedemozdetekcijotrkovmedkazalceminkontrolo).Pogonigretorejlahkozelopodobnoobravnavamenijeindejanskoigro.

  PolegWIMPa(window,icon,menu,pointingdeviceokno,ikona,meni,kazalec)sevraunalnikihigrahuporabljajotudidruganigrafiniuporabnikivmesniki,naprimerzaslonHUD.

  HUD(headupdisplay)

  HUDjeprosojenzaslon,kiprikazujepodatkevvidnempoljuuporabnikainstempreprei,dabiuporabnikmoralpogledativstraninstemzgreilkakenpomembendogodek(npr.pilotunipotrebnogledatinavzdolnakazalcenaprav):

 • [email protected],draftv09,PeterPeer++ 106

  VigrahHUDpogostoprikazujestanjeigralca: energijainivljenja sposobnosti/zmonostiigralca podatkiopredmetihvlastiigralca podatkionapredku:toke,soba meniji minizemljevidi kontekstnoodvisnipodatki(sporoila,analizeobjektovigre).

  Naini,kakosopodatkiprikazani,seprecejrazlikujejoodigredoigre:lahkosotevilski,rte,ikoneitd.NekatereigrepredstavijoHUDvkontekstusvetaigraneigre,npr.dirkakesimulacijeimajonotranjostavtomobila.

  Dogodkovnovodenvmesnik

  Najboljpogostoseinterakcijomeduporabnikomingrafinimuporabnikimvmesnikomimplementirazdogodki(dogodkovnovodenoprogramiranje).Uporabnikivmesnikjevnekemstanjuinobdoloenemdogodku(npr.klikmikenadoloengumb)sezgodinekaakcija,kinaspripeljevnovostanje.

  Modelpogledkrmilnik(ModelViewControllerMVC)[en.wikipedia,ModelViewController,2010]

  UporabnikivmesniklahkozgradimotudipoprincipuMVC.MVCjeoblikaarhitektureprogramskeopreme,kiloilogikoaplikacijeoduporabnikegavmesnika(vhodiinprikaz)instemomogoineodvisenrazvojvsakekomponenteposebej:

 • [email protected],draftv09,PeterPeer++ 107

  Modelrokujespodatkinanivojuaplikacije,seodzivanazahteveoposredovanjustanja(odpogleda)inseodzivanaukazezaspremembostanja(odkrmilnika).Vdogodkovnovodenihsistemihmodelobvestiopazovalce(poglede),dasosepodatkispremenili,takodalahkoopazovalciustreznoreagirajo.

  Pogledpredstavimodelvtakniobliki,dajeprimerenzainterakcijo:elementiuporabnikegavmesnika.Vepogledovlahkoobstajazaistimodel,vsakodpogledovimalahkorazlinenameneuporabe.

  Krmilniksprejemavhodeinjihposredujekotukazemodeluinpogledu.

  JavinSwing(delJavaFoundationClassesJFC)skorajvcelotigradikomponentevmesnikakotsistemeMVC.

  2.Shranjevanjeinnalaganje

  Shranjevanjealiserializacijajepostopekpretvarjanjapodatkovnestrukturevpomnilniku(objekt,njegovostanje)vobliko,kijojemogoeshraniti(naprimervdatotekoalimedpomnilnik)alipaprenaatiprekoomrenepovezave.Kasnejelahkotoserializiranooblikoponovnodeserializiramonaistemalidrugemraunalniku,torejnaloimonazajvpomnilnik.Prishranjevanjuinnalaganjustanjaigre,nastavitevinrezultatovigre,gretakozaserializacijo(shranjevanje)indeserializacijo(nalaganje).

  Mnogoobjektnousmerjenihprogramskihjezikov(Java,ObjectiveC,PHP,Python,Ruby,Smalltalkinjezikiizdruine.NET)neposrednopodpiraserializacijobodisivsintaksi,bodisiimajodefiniranstandardnivmesnikzaserializacijo.Pridrugih(npr.C++)lahkodobimoknjinicoskaterimisilahkopomagamo[en.wikipedia,Serialization,2010].

  VObjectiveCseserializacijaindeserializacijaimenujetaarchiving/dearchiving.VJavimoraobjektimplementirativmesnikjava.io.SerializableinJavaposkrbizaserializacijo.eelimonapisatisvojokodozaserializacijoindeserializacijolahkouporabimovmesnikjava.io.Externalizable.

  Gledenatovkaknooblikoseshranijoserializiraniobjektiloimo:

  binarnoserializacijo

  tekstovnoserializacijo

  strukturiranotekstovnoserializacijo(serializacijovXML,JSON,YAML,PropertyListipd.).

 • [email protected],draftv09,PeterPeer++ 108

  Rezultatovbinarneserializacijeljudjenemoremobratidirektno(kerjotekodekodiramo),zatososepojaviliformati,kijihlahkoljudjedirektnoberemo.Nadrugistranipamorabititakformatevednoberljivtudizaraunalnikepojavilisosestrukturiraniserializacijskiformati(npr.XML),kihranijopodatkevstrukturiranitekstovniobliki.Vendarpasorezultatitakneserializacijeprecejvejikotpribinarniserializaciji.Taproblemsereujezdodatnimstiskanjemstrukturiranihtekstovnihoblik(npr.binarniXML)alipazuporabokaknegadrugegaformata(npr.JSON),kiimaboljkompaktenopisstrukture.

  PrimerjavaJSONinXML(http://www.scriptol.com/ajax/jsonxml.php):

  JSON XML[ { "menu": "File", "commands": [ { "value": "New", "action":"CreateDoc" }, { "value": "Open", "action": "OpenDoc" }, { "value": "Close", "action": "CloseDoc" } ] } ]

  [true, null, -42.1e7, "A to Z"] true -42.1e7 A to Z

  3.Zvok

  ZvokjebilprisotenvraunalnikihigraheodasaPonga,vendarpajebilovzadnjihtridesetihletihnatempodrojuprecejnapredka.Vosemdesetihletihsejeveinazvokainglasbedigitalnosintetizirala(nazaetkuboljvoblikipiskov)spomojozvonihkartic.V90ihletihjekapacitetapomnilnikihmedijevnarasla,pojavilsejeCDROMinstemselahkonamestosintetiziraneglasbe,uporabilopravoposnetoglasbo.Zvokizvokovnibilopotrebnovesintetizirati,kersoselahkoposnelivnaprej.Predvajalosejelahkotudivezvokovnaenkrat(vekanalov).

  Primernapredkazvonihkartic:EvolutionofPCAudioAsToldbySecretofMonkeyIsland.flv

  Znaraanjemkapacitetsejepojavilamonostuporabesinhronizatorjevzagovorjenobesedilo.Monojepostaloprostorskopredvajanjezvoka(angl.surround).Zdodatnostrojnoopremoinboljimiprocesorjijepostalomonoobdelovatizvokvivo:dodajanjeodmevov,odbojev,izraunokluzije.Stemsoigreprecejpridobilenarealizmu,sajsozvokiodraalidogajanjeinvzdujenasliki.

  Znaraanjemkompleksnostisotudiekipezadolenezazvoknaraale.Nazaetkujebilzazvokodgovorenkarprogramersam.Sedajlahkotodeloopravljaveekip:zazvok,zasinhronizacijo,zaglasbo.Vprimerjavisfilmom,kjerzvokspadavpostprodukcijo,jepriigrannanjpotrebnomislitievseodzaetka.eprizvokuvigrinaredimonapako,selahkozgodi,daboletoigralecmoralvnajslabemprimeruposluatiureinure(slabaglasba,ponavljajoisezvoniuinki).

 • [email protected],draftv09,PeterPeer++ 109

  Predenopremimoigrozzvokom,jepotrebnoporazumetiosnovezvoka.

  Kajjezvok?

  Zvokjevalovanjemedija(tipinotaknovalovanjenariemokotamplitudovodvisnostiodasa:Slika1).Medijjelahkotrdninaalitekoina(kapljevinaaliplin).Vtrdninahsepojavljatakovzdolnovalovanje,kottudipreno,medtemkosepritekoinahpojavljasamovzdolno.Prizvokunavadnomislimonavalovanjezraka(plintorejobravnavamosamovzdolnovalovanje)sfrekvencami(nihljajinasekundo)med20in20000Hz,karjetudizaznavnirazponlovekegaslunegasistema.epravsezvokvsamemzaznavnemsistemu(Slika2)prenesetudiskozidrugemedije,zvidikaprogramiranjazvokatonitakovano.

  Slika1.Amplitudavodvisnostiodasaprisinusnemvalovanju

  Zapredvajanjezvokanavadnouporabljamozvonikealislualke,kivsebujejomembrano,kinihasfrekvencami,kisovzvonemzapisu.Tivzdolnivalovipridejodobobnia,kijetudimembranainzanihazistimifrekvencami.

  Frekvencainspekter

  Frekvencazvokainzaznavaviinetonastatesnopovezana.evzamemosinusniton,potemprinaslednjihfrekvencahsliimotaknetone:

  Slika2.Skicalovekegaslunegasistema:odzvonihvalov,prekobobnia,koicvpolainkotsignalvmogane

 • [email protected],draftv09,PeterPeer++ 110

  Tabela1.Frekvenceinglasbenitoni

  Vijefrekvencezaznamokotvijetone(eimanekton2xvejofrekvencokotnekdrugton,reemo,dajezaenooktavoviji).Vendarpasovnaravizvenisestavljeniizvelikegatevilatonovzrazlinimifrekvencami.Pravtakosoglasbenitonisestavljeniizvetonov,vendarsopriglasbenemtonufrekvencetehtonovcelotevilskivekratnikifrekvencenekegaosnovnegatonaletadoloatudinjegovoviino.Izkaese,datudi,efrekvencategaosnovnegatonaniprisotnavzvoku,moganimanjkajoitonrekonstruirajo.Tosespridomizkoriaprimajhnihzvonih,kizelotekoreproducirajonizkefrekvence(Slika3).

  Slika3.Velikostizvonikovinfrekvennirazpon

  Spekterzvenajeporazdelitevfrekvenctonov,kisestavljajotazven.Zveniinglasbenitonizrazlinimspektromimajorazlinobarvozvoka.Napodlagitebarvezvokalahkoloimoglasbilamedseboj.

  Amplitudainglasnost

  Jakost(lahkotudimo)zvokamerimovdB(1/10bela).Izraunamojotakole:

 • [email protected],draftv09,PeterPeer++ 111

  epoveamoamplitudozadvakrat,sejakostzvokapoveaza4x.Decibelimerijorelativnojakostzvoka(gledenanekoreferenco,kerimamoamplitudi0neskonnodecibelov).Zaznavaglasnostinaraalinearno,evzamemo,dajakostnaraalogaritmino:

  eimamodvakratnopoveanjeglasnosti,potemjejakostza10*log10(2)=3,01dBveja(pogovornoza3dBboljglasno).

  Vasihdecibeleuporabljamodirektnonaamplitudi:

  eseamplitudapoveazadvakrat20*log10(2)=6,02dBveja(pogovornoza6dBboljglasno).

  eseglasnostuporabljakotabsolutnaskala,sevseprimerjaznajtijimmonimzvokom,kigalovekzazna:pritisk20mikropascalov.Priigrahnaszanimapredvsemrelativnavrednosti,keruporabnikregulirakonnoglasnost.

  Kerjelajedelatizintervalimed0in1terlinearnimiskalami,rajedelamovlinearniskali(vdecibelezaamplitudo):

  Vzorenje

  Dabilahkozvokshranilikotpodateknaraunalnik,jepotrebnoanalognovalovanjespravitivdigitalnoobliko.Najboljpogostotonaredimozvzorenjemzvoka.DigitalizacijozvokaimenujemotudiADC(angl.analogtodigitalconversion),nasprotnojeprireprodukcijizvonikih,kjerimamoDAC(digitaltoanalogconversion).Vdoloenihasovnihintervalih(zdoloenofrekvenco)zajamemoamplitudovalovanja(Slika4).Kakonatannomerimoamplitudo,jeodvisnoodtegaskolikobitijozapiemo(angl.bitdepth).

 • [email protected],draftv09,PeterPeer++ 112

  Napaka,kinastanezaradirazlikemedshranjenoamplitudoindejanskoamplitudoimenujemokvantizacijskanapaka(angl.QuantizationError):

  Kolikoumasmovneslispremajhnimtevilombitovzazapisamplitudelahkoizraunamokotrazmerjesignalum(angl.Signaltoquantizationnoiseratio).Raunamozamplitudo:

  Natannostjenavadnomed4in24bitivendarveinaljudinezaznarazlikemed16in24biti,jeparazlikaprecejopaznamed8biti(256vrednosti,SQNR~48dB)in16biti(65536SQNR~96dB,mejazaznavalovekegauesajeca.100dB).

  Prifrekvencivzorenjajepotrebnoupotevati,dajezapravilnoreprodukcijozvokaznekofrekvencozajematizvokzvsajdvakratnikomnjegovefrekvence(Nyquistovafrekvenca).Vnasprotnemprimerunebomodobiliprecejpopaenokrivuljo(Slika5).

  Slika5.Premajhnafrekvencavzorenja(levo,sredina)inzadostna(desno)

  Gledenaomejitvelovekegasluhajefrekvencavzorenjanajve44kHz.Frekvencavzorenjaprecejboljvplivanakakovostkotnatannostzapisaamplitude.

  Predvajanjezvokainmeanje

  Potoddigitaliziranegazapisadopredvajanjazvoka(Slika6):

  Slika4.Vzorenje

 • [email protected],draftv09,PeterPeer++ 113

  Zvonipodatkisenajprejpreberejoizmedijainseshranijovpomnilnik.Potemzvokdodelimozvonemukanalu(angl.soundchannel).Zvonikanaljekoncept,kipredstavljapot,nakateriseizvajajodoloeneoperacijenadzvokom.Pogosteoperacije:spremembaglasnosti(volume),viine(pitch),pozicioniranjezvokalevoalidesnoprimonozvoku(pan).Kosevsakposamezenkanalobdela,sezmeajoskupaj(angl.mix),opravijoseprocesiranjanavsehpodatkihskupaj.

  Slika6.Odzapisadopredvajanjazvoka

  Podatkelahkozaobdelavovpomnilnikprenaamonavenainov:

  - primajhnihvzorcihvcelotivpomnilnik- privejihsenaloisamodel

  Tokzvoka(streamingaudio)

  Uporabimo,kadarmoramovejodatotekopodelihnalagativpomnilnik.Poznamodverazliici(Slika7).Primedpomnilnikusakalnovrstoimamodvamedpomnilnika:izenegaberemo,medtemvdrugegapiemo(polnimo)zdiska.Koprvegapreberemo,morabitidrugpripravljen,potemsamozamenjamomedpomnilnikainzanemobratiizdrugega,medtemkopolnimoprvega.Prikronemmedpomnilnikupiemoinberemoistimedpomnilnikhkrati.Priemermoramoposkrbeti,davednopreberemodovoljpodatkov,dabralnikazalecnikolineprehitipisalnega.Navadnoberemoizdiskacelotnebloke:konecprebranegainvpomnilnikzapisanegablokaoznaimozpodatkovnimkazalcem.Kosebralnikazalecprevepribliapodatkovnemukazalcu,seproibranjebloka.

 • [email protected],draftv09,PeterPeer++ 114

  Slika7.Primerjavakronegamedpomnilnikainmedpomnilnikasakalnovrsto

  Navadnozvok,kigaprenesemovpomnilnikpoanglekoimenujemosample(rahlonerodnopoimenovanje,kiseprekrivazvzorenjemlahkobimurekliinstanca).Ponavadisesamplihranijovmedpomnilnikuinhkratiimamolahkonaloenihvetiso.Enkanallahkomeanajveensample.tevilokanalovpajebilovasihomejenozaradistojnihomejitev,danespasevrinaprogramskemnivoju,kjerjetehomejitevmanj.

  Kompresija

  Zvonizapisinadiskuselahkoshranjujejovoriginalninestisnjeniobliki(wavIBM/MicrosoftinaiffMAC).Kerpazavzamejoogromnoprostora,sosepojavilirazlininainistiskanja.Vgrobempoznamodvevrsti:

  zredukcijobitov zizkorianjempsihoakustinihlastnostizvoka

  Redukcijabitovnpr.ADPCM(Adaptivedifferentialpulsecodemodulation)

  hitrejakotpsihoakustini neizgubnostiskanje stiskavrazmerju1:4 seuporabljapriPSP,NintendoWii,NintendoDS

  Zizkorianjempsihoakustinihlastnosti:

  izgubni,vendarpriustreznihparametrihizgubarazlikaskorajneslina stiskanjeod1:5do1:25(dobrakakovostdo1:10) dvaznanaformatastaMP3(euporabimovigriimamoproblemgledelicence)inOggVorbis

  (prostformat)

 • [email protected],draftv09,PeterPeer++ 115

  Kakoprogramiramo?

  Nipotrebepopisanjunizkonivojskihmealnikov(mixer),takoselahkoosredotoimonaprogramiranjenasrednjemnivoju(angl.Middlelevelprogramming).Imamrazlineprogramskevmesnike(APIje)zarazlinesisteme:

  XAudio;prostodostopenzaWin,Xbox;nadomestiDirectSound OpenAL,kotzvonialisliniekvivalentOpenGLju;naveplatformah SDKjizaspecifineplatforme:PS3,Wii drugikomercialniAPIjipogostopoenostavijouporabokaknihfunkcij,uporabnona

  veplatformahSplaasepregledatiinspoznativeAPIjev.

  Trendi

  Izstrojneopremeseobdelovanjezvokaselinaprogramskoopremo:

  - modernivejedrniprocesorjisosedajdovoljmoni,daizvajajovsezahtevaneoperacije(pogostosamonaenemjedru)

  - glavnaprednostjekonsistenca:ninampotrebnoskrbetialiboproizvajalecstrojneopremepodpiralI3DL2aliEAX

  - fleksibilnost:programabilnicevovod,lajauporabafiltrovzapostprocesiranje;nemogoevveinistrojneopremesfiksnofunkcionalnostjo

  - WindowsVistaopustilstrojnomeanje,modernekonzoleXbox360,PS3naredijoveinooperacijnadzvokomnaprogramskemnivoju

  Skriptiranjezvokainintegracijavpogonigre

  Programerjinajnebi(ve)programiralizvoka(direktno).Pogonigremorapodpiratiizvajanjezvonihproilcevinskript.Programerjiinpogonigresetorejukvarjajosamosskriptamiinneneposrednozzvoki.

  Problemi,povezanizzvokom,kijihjepotrebnoreiti,kododajamozvokvigro:

  razlinevariacijezvokapriponavljajoihzvokih(npr.koraki) prekomernoponavljanjezvokajepotrebnoomejiti(npr.50hkratnihaliprekrivajoihvirov

  zvokapribitki) sestavljeniponavljajoisezvoki(zvokistrojevsopogostokronoponavljajoi,vendarse

  zankazvokanezaneizni,ampakimajonekuvodnizvokinzakljunizvok;primerdvigala) nareditirelistinoozadje(ambient)zdovoljvariacije,dazveninaravno

  3Dzvok

  lovekzaznalokacijovprostoru,odkoderprihajazvok,napodlagirazlikistegazvoka,kipridedoobehues(asovnizamik,razlikevglasnosti,frekvenci)Slika8.

 • [email protected]

  Slika8.Lok

  Torejbilaodobehusenazvo

  Lajareitzvonikih.njegovekpreslikamkamere).

  Odmev(e

  Zvoklahk(odboj)pr

  Slika9.Ne

  RI,draftv09,

  kacijazvokav

  ahkoterazlikeues:HRTF(hnikihneobn

  tev:sistemiz.Taproblemkoordinateinmokoordinate

  echo)inodbo

  ovprostoruredennasdos

  eposredenzvok

  PeterPeer++

  prostoru

  ezaposamezeadrelatedtnesedobroin

  vezvonikireizanaszvvektorpogledeviravkoordi

  oj(reverberat

  donaspotujesee(Slika9)

  k,odmevinod

  +

  znouhosimutransferfunctdelujesamo

  (npr.5.1,7.1vonisistem.da(analognoinatniprosto

  tion)

  eneposredno.

  dboj

  liralinasluation)prenoszaenegapos

  ).PotemjepNajprejjepokameri).Potrposlualca(

  o,lahkopase

  lkahalizvonsnafunkcija,rslualca.

  otrebnozvoktrebnodefiniemumestimoanalognokoo

  eodbijeenkra

  nikih,enakoorelativnanag

  kesamoepoiratiposlualcovprostortuordinatepolig

  at(odmev)ali

  11

  odstranjenihglavo.Vendar

  orazdelitipocavprostoruudivirzvokaigonavprosto

  ipavekrat

  16

  :nor

 • [email protected],draftv09,PeterPeer++ 117

  +++

 • [email protected],draftv09,PeterPeer++ 118

  Slika10.Amplitudnaovojnicaodmevainodbojagledenapodanizvok

  Okluzija/zastiranje(occlusion)terobstrukcija(obstruction):

  Okluzijasezgodi,kadarjemedposlualceminviromnekaovira,kisamodelnoprepuazvok(npr.samodoloenefrekvencezzmanjanoamplitudo).(EAX_Occlusion_Demo.mp4)

  Upotevanjepojavovkotsoodmev,odbojinokluzijaskupnojihimenujemouinkiokolja(environmentaleffects)precejpovearealistinostigre(EAXDemonstration.flv).Njihovizraunpanipreprost,zatososedolgoasalahkoizvajalisamonaustreznistrojniopremi(zvonekarticezpodporozaEAX).

  EAXinI3DL2

  EAX(EnvironmentalAudioExtensions)inI3DL2stastandardazastrojnoimplementacijouinkovokolja.EAXlahkonpr.uporabimovAPIjihkotstaDirectSoundinOpenAL.

  GlavnipoudarkiEAXaso:

  Odboj(reverberation)inodmevvrazlinihokoljih

 • [email protected],draftv09,PeterPeer++ 119

  Okluzija(occlusion)inobstrukcija(obstruction):o okluzijafizinaloitevvirainposlualca(nizkitonigredoboljeskozizidovekot

  visoki)o obstrukcijaobavistemprostoru,oviramednjima

  Smerzvoka(SourceDirectivity)ezvokusmerimo,nivvsehsmerehenak(nizkimzvokomtekodoloimosmer,visokimlaje)

  Kakointegriramozvoneuinkeokolja?

  Uinkisodoloenizoblikamisobinmateriali(npr.velikekamnitedvoraneodmevajoSlika11).

  Alijihlahkodoloamoavtomatsko?Poznamogeometrijoobjektov,materiale,torejbilahkoizraunali.

  Kerpapostajajosvetovivseveji,postajaproblemizraunavseboljkompleksen.

  Slika11.Doloanjeuinkovokoljagledenasobe

  Dinaminaokluzija

  Dodatenproblemsepojavi,kersosvetovivigrispremenljiviinsepogojizaokluzijoinobstrukcijodinaminospreminjajo:

  primer:dinaminospreminjajoaokolica(npr.vrataSlika12) reujemolahkoziskanjempotizvoka,streljanjearkov(raytracing) problemkakoizraunativrealnemasu

  Slika12.Dinaminookoljeinokluzija

 • [email protected],draftv09,PeterPeer++ 120

  Glasnostgledenarazdaljo(attenuation)

  Polegzgorajnatetihuinkovokolja,krealizmuvigrahdoprinesetudiupotevanjedrugilastnostizvoka,kotnaprimerpadanjeglasnostizrazdaljo.Jakostzvokasezmanjujezakvadratrazdalje,vendarnienakazavsefrekvence.Visokefrekvencesevzrakuprejabsorbirajo(primer:Testattenuationofsoundatsomedistancefromthesoundzone.flv).

  Dopplerjevpojav

  Frekvencazvokasespreminja,esegibamoprotialistranodvirater,esevirgibaprotialistanodnas.Spremenjenofrekvencolahkoizraunamopoformuli(velja za manje hitrostiodhitrostizvokavmediju):

  kjerje:

  fopazovanafrekvenca

  f0oddanafrekvenca

  vhitrostzvokavmediju

  vrhitrostsprejemnikarelativnonamedij(pozitivna,eseprejemnikpremikaprotiviru)

  vshitrostoddajnikarelativnonamedij(pozitivna,eseviroddaljujeodmedija)

  Frekvencajevija,kosenamvirpribliujeinnija,koseodnasoddaljuje(primer:Slika13).

  Dopplerjevpojavlahkouporabimonpr.vdirkainah.

  Slika13.Dopplerjevpojavprikonstantnihitrostivira,vodvisnostiodrazdaljedovira

  Glasba

  Glasbalahkoustvaripravovzdujevigrialipadritem.Glasbalahkoigravozadju,lahkopajetudivospredju:obstajaveiger,kjerjeglasbaglavnielementigralnosti(npr.DanceDanceRevolution,GuitarHero).

 • [email protected],draftv09,PeterPeer++ 121

  Vgrobemdvanainazapisaglasbe:

  digitalnizvonizapis(CDaudio,MP3) zapisvMIDIobliki(insorodnihoblikah)

  MIDI(MusicalInstrumentDigitalInterface)insintezazvoka

  Tukajnimamozvonegazapisa,ampakjeglasbazapisanazdogodki,kotsozaetektona,konectona,menjavaglasbilaitd.MIDIdogodkeposredujemosintetizatorjuzvoka,kipotemustreznosintetizirazvok.

  Poznamodvanainasintezezvoka:

  sintezasfrekvennomodulacijo(angl.FMSynthesis) sintezanapodlagiobstojeihzvonihzapisov(angl.WaveTableSynthesis)

  Prifrekvennimodulacijizvokposkuamomatematinoopisati.Prisintezinapodlagiobstojeihzvonihzapisovpaobstojeezapisespreminjamoinmeamo.

 • [email protected],draftv09,PeterPeer++ 122

  Prisintezizvokamoramopolegfrekvencdoloititudiamplitude.egledamozvokvcelotijetorejpotrebnodoloitiamplitudnoovojnico(14).ParametriADSR(attack,decay,sustain,release)opisujejotoovojnico:

  Attackaszaetnegadviganjaamplitude

  Decayaspadcaamplitudepredenseletastabilizira

  Sustainamplitudanakateriostanezvokdaljias

  Releaseas,odtoke,koseigranjetonazakljui,dotokekotondokonnoizzveni

  ADSR

  PrednostiMIDIja:

  velikostjezanemarljivapreprostojenadzirati,spreminjatiincelogeneriratiMIDIvrealnemasu

  SlabostiMIDIja:

  tekonareditivisokokakovostnoglasbouinkovitosamo,evsepovsoddoseemoenakopredvajanje,zakarjepotrebenistinaborglasbil

  Zaradiproblemaenakegapredvajanjajepotrebnoposkrbetizaistinaborglasbil(npr.DLS,SoundFont).DLS(DownLoadableSound)jestandardiziranformatzadefiniranjeglasbil,vendarseneuporabljaveliko.

  Dabilahkoimelizapisglasbe,glasbila(DLS)inzvonizapisvenidatoteki,sejepojavilpredlogstandardazavsebnikiXMF(InteractiveeXtensibleMusicFormat).Predvsemnajbibilnamenjeninteraktivniglasbi.

  Digitalnizvonizapis

  JepravonasprotjeMIDIzapisa.Nekajprednostizvonegazapisa:

  Slika14.AmplitudnaovojnicainADSR

 • [email protected],draftv09,PeterPeer++ 123

  odlinareprodukcijazvokajezagotovljena skladateljilahkodelajokakorinsimerelijo(posnamejozvokekakorelijo)

  Slabosti:

  slabainteraktivnost(vendarevednolahkokreiramosegmenteinjihmedsebojpovezujemo)

  velikedatotekeInteraktivniglasbenisistem/dinaminaglasba

  Glasbaselahkoprilagajadogajanjuvigri,lahkopazdinaminoglasbozgoljprepreujemoprekomernoponavljanjemelodije.

  Predpogojzadinaminoglasboje,dalahkoskladborazdelimonasegmentein,dalahkosegmentepostavljamovakalnovrsto.RealiziramolahkozMIDIjemalizzvonimzapisom.Vendarsesplohprislednjempojaviproblem,kermoramoimetiposebnetranzicijemedvsakimaposameznimadeloma(tehjelahkoprecej).Primeruporabe:

  DinaminomenjavanjepesmiIgraizvedeprehodmeddvemarazlinimapesmimaobspremembiokolja,stopnjealiobspremembistanjavigri(npr.mirno/boj,normalnoigranje/energijapod10%/dokoncalee30sekunditd.)DinaminomenjavanjedelovpesmiIgraizvedeprehodmedrazlinimdelomistepesmi,takodaseohranjatematrenutnopredvajanepesmi.Pesemjelahkorazdeljenanavedelov,kiselahkoponavljajodelisourejenipointenziteti(mirno,hitreje,akcija,skrivanjeitd.).Dodatnojepotrebnoeposkrbetizaprehodnedele(npr.uvod,prehodimedintenzitetami).Dinaminogeneriranje/komponiranjeglasbe

  Igrapovsemdinaminosestavljacelotnopesem.Tukajnegrevezaklasinokomponiranje,kjerskladateljtonodoloisestavodoloenepesmi,temvezuporaborazlinihokolijzadinaminokomponiranjesestavistatistinimodelskladbe.PrimerjeigraSpore,kjersouporabiliokolje

 • [email protected],draftv09,PeterPeer++ 124

  PureData,spomojokateregasogeneriraliglasbovodvisnostioddogajanjavigri(SporeMusicSpace.flv).

  Sinhronizacijaustniczgovorom

  Gledenato,daimamolahkozelorealistineizriseobrazov,potrebujemotudirealistineanimacijegovora.Vnajslabemprimeruselahkoanimacijagovorasinhroniziranaamplitudozvonegazapisa.Tareitevdelujepresenetljivodobroeposebejegledamooddale.Obstajataedvenaprednejimetodissimulacijoizgovarjaveposameznihglasov:

  o kombiniramobesedilo,kijeznanovnaprej,inzvoko uporabimoizkljunoanalizozvoka(univerzalno:lahkouporabimozavsejezike)

  Naprednauporabagovora

  Predvsemportneigremorajopodpiratikomentiranjedogajanjavigri.Kersevedanimonovnaprejposnetivsakeigre.Posebenproblemjevstavljanjeimenavkomentar,brezdabiseslialoskupajzlepljeno.etejiproblemjegeneriranjegovora.

  Prepoznavanjezvoka

  Lahkozaznavamoposameznebesedeinbesednezvezealipazaznavamocelotengovor.Natanainlahkoraunalnikprepoznaukazeinstempridobimoeenkomunikacijskikanaldoraunalnika(vendargledenapovratneinformacijeodigralcevninajboljpopularno).

  Produkcijazvoka,skupineinvloge

  Zvokjepostalvigrahprecejpomemben,hkratisosepovealetudiekipeinproraunizarealizacijozvoka.Takoselahkonekatereigreeprimerjajosfilmskoprodukcijo.Vendarpaobstajajopomembnerazlike.Prifilmujezvokjedelpostprocesiranja,priigrahpaelimo,dajezvokintegriranvsvet,torejgajepotrebnonartovatiodzaetka.Proraunizazvoknekaterihigrepresegafilmskega:orkestrizavelikokoliinoglasbe,sinhronizacija.

  Kljubtemu,damorabitizvokdeligreeodzaetka,neelimo,dajedelkode(torej,dajeigrapodatkovnovodena)indajemono,dazvokobdelujejotudinepoznavalcitehnike.

  Takoimamopriizdelavizvokalahkoveekip:

  ekipazaglasbo ekipazazvok ekipazadialoge

  Primanjihpodjetjihlahkoigraenaosebavevlog.Vasihjebilzavsevlogezadolennavadnoenprogramer(un,kiimazvokez).

  Ekipazaglasbo

  Vodjaglasbeneekipe(MusicDirector)

  - imenadzornadvsemivisokonivojskimiodloitvami- odloakaknoglasbonajseustvari,koganajeti

 • [email protected],draftv09,PeterPeer++ 125

  - imakontakteglasbenikov,zalonikov- odgovorenzalicenciranjeobstojeihskladb,pesmi- lahkoproblem,eseneodloaobjektivno(kaknaglasbamujeveprevevplivana

  njegoveodloitve)Skladatelj

  - pielastnoglasbo(lahkojotudisnemainmea)- navadnonajetzatrajanjeprojekta- privejiprojektihimapomonike

  Glasbeniproducent

  - imavizijo- zagotavlja,daseposnetkipretakajomednartovalci,glasbenikiinprogramerji- vendarpasopriigrahvseenoredki

  Snemalnitehnik(RecordingEngineer)

  - poskrbizafizinizajemzvoka- pogostonartovaleczvoka(angl.sounddesigner)

  Mealnitehnik(MixEngineer)

  - izenaujeglasnostposameznihposnetkovMasteringEngineer

  - posluavseposnetkeinienapake- naredizadnjorazliico- igrapomembnovlogo,eimamorazlineproizvajalcezvoka

  Ekipazazvok

  Vodjazvoneekipe

  - vodiekipo(aliekipe)- imepreglednadresursiinterminskimiplani- izvrujevizijoproducenta(kakennajbozvokinkakninajbododialogi)

  Nartovalec/oblikovaleczvoka(SoundDesigner)

  - nepogreljivlanekipe- dodajozvoke:jihustvarijoaliprenesejoizresninegaokolja- oblikovalcisonajvekratzadolenitudizapostavitevspiskazvonihdogodkov,kipreslika

  posameznezvokevdogodkeigrealivmesnika

 • [email protected],draftv09,PeterPeer++ 126

  Implementer

  - dodazvokeokolju,likom,dogodkom- pogostojekarnartovalecalipavnajslabemprimeruprogramer

  Ekipazadialoge

  Agentzasinhronizatorje(CastingAgent)

  jenavadnonajetmoraimetikontakte,hitropriskrbetiprimernesinhronizacijezaprojekt

  Vodjasinhronizacije(VoiceOverDirector)

  skrbizakvalitetosinhronizacije

  Sinhronizatorji

  sinhronizirajoenegaalivelikovmorajobitidovoljkakovostni

  Urednikdialoga(DialogEditor)

  organizirahrambodatotekposnetihglasovposameznegasinhronizatorjanadzorkakovosti

  Nasvetigledezvokavigrah

  Ozvokuseodloamovpredprodukciji Najamemovodjoekipezazvokinnaredimoproraunterterminskiplan Razdelimonalogenapodproblemeinjihrazdelimoustreznimizvajalcem(npr.skladateljine

  delajozvonihuinkov) ejemonoimamopokritenaslednjevloge(nenujnozacelotnotrajanjeprojekta):

  vodjaekipezazvok,skladatelj,nartovaleczvoka,zvonitehnik Neponavljamozvoka,razenglasbeneteme,vendartuditamuporabimovariacijo Glasbanajseskladazdogajanjemnazaslonu Glasbanajseskladastipomigre

 • [email protected],draftv09,PeterPeer++ 127

  Nasvetizapretepaine

  Neponavljamoglasbe,zvokovudarcev Velikonajbozvokovzapokodbe,sajsebodopogostopredvajali Lahkouporabimotudiglasbozbesedilom Glasbanajseskladazpremikiigralcev,energijoitd.

  Nasvetizadirkaine

  Uporabimoprilagodljivoglasbo Spremembanpr.,eigralcalovipolicija Aktiviranjeglasbeobdoloenihdogodkih Likvigrilahkoposluaradio

  PrizvokulahkouporabimoresnineinsintetiziranezvokiskupajNasvetizaigrezugankami

  Prilagodljivaglasbagledenateavnost Prepreujemoponavljanje,vkljunozzvokizapoteze(vendarnepreve)

  Nasvetizaportneigre

  Glasbasespreminjagledenadogodkeinstanja(npr.goli,kazni) Lahkouporabimoglasbo,kisevresniciuporabljaobprekinitvah Publikanajzveniimboljrealistino Komentatornajsesliikotporadiualiteleviziji

  Nasvetizaakcijskeinpustolovskeigre

  Uporabljamozvokeokoljainznjimiustvarimoustreznovzduje Uporabimoprostorskizvok

  Dodatniviri:

  [1]JoeKowalski,VideoGamesandtheUserInterface,UX(UserExperience)Week2010:http://www.youtube.com/watch?v=hQe_TS5opu8,16min.(Workingasauserinterfacedesignerinthegamesindustrypresentssomeuniqueopportunitiestoengageplayers.Sowhyarememorableinterfacesararity?Joewillattempttoanswerthatquestion,andhe'llofferhisperspectiveontheindustry,showsomeofhisworkfrommajortitles,andtalkaboutwhatinspireshim.)

  [2]Virtusphere3DGameInterface:http://www.youtube.com/watch?v=NmpOQZgHUMo,5min.(Virtusphereahollowsphere,whichisplacedonaspecialplatformthatallowsthespheretorotatefreelyinanydirectionaccordingtotheuserssteps.Transmittingavirtualenvironmenttoourwirelessheadmounteddisplay,userscanmovefreely360degreescreatingthemostimmersivevirtualexperience.Ourinnovationwillchangehowwetrainandentertainpeople.)

  Naloganavajah:

  Zaobveznodomaonalogotokratvigrovkljuitezvoke.

 • [email protected],draftv09,PeterPeer++ 128

  ???

  Povzetek:

  Meniji

  grafiniuporabnikivmesnik(GUI)o zelozapletenopodrojezmalostandardnimireitvamio envelikdelsomenijio drugmanjideljeHUD(headsupdisplay)GUImedsamimigranjemo GUIjedodatnascena,kipravtakopotrebujesvojupdatezainterakcijoindrawza

  izriso najpogostejesereagiranjenainterakcijoimplementirazdogodki(eventdriven

  programming),epravspoveevanjemtevilakontrolinodvisnostimednjimipostanezelokompleksen

  o alternativajeMVCpristop,kjerimakontrolerboljmonolitiennadzornadprehodimedstanji variantMVCjajeeveliko zaenkratnajboljebranjenatotemo:

  http://martinfowler.com/eaaDev/uiArchs.html razlinekontrole(gumbi,izbirniki,seznamiipd.)

  o znjimisestavljamoposameznezasloneo karsoelementiigralnostinasceniigre,sokontrolenasceniGUIjao odzivajosenavhodnenaprave,lahkojihanimiramoipd.o zasampogonjepraktinovseeno,aliizvajafizikonadigralcivigrialinadkontrolami

  vmenijuo recimopritiskanjenagumbelahkoizvedemozdetekcijotrkovmedkurzorjemin

  kontrolo avtomatstanj

  o skrbizapremikanjemedrazlinimizaslonio vfazidizajnagapredstavimozgrafomstanjinprehodov

  Shranjevanje

  namen pristopi

  2Dzvok

  zvoki,zvoneinstance(soundcue) lastnostizvonegakanala(glasnost,usmerjenost(pan)) efekti(spreminjanjeviine(pitchshift),dspefekti(reverb...))

  3Dzvok

  pozicioniranjezvokov glasnostgledenarazdaljo(attenuation),dopplerjevefekt

  Glasba

 • [email protected],draftv09,PeterPeer++ 129

  oblikeglasbeo vnotnioblikidoloenokaterenoteigrakateriintrument(midi,musicXML,mod)

  zapredvajanjepotrebnouporabitineksintetizatoralipasamplerzvokovo vzvonioblikipesmisoeposnetekotzvonisignal(mp3,wma...)

  glasbakotzvonainstancao streamingnamesto,dajenaloenvcelotivramu

  dinaminaglasbao dinaminomenjavanjepesmi

  igraizvedeprehodmeddvemarazlinimapesmima obspremembiokolja,stopnje obspremembistanjavigri

  mirno/boj normalnoigranje/ivljenjepod10%/dokoncalee30

  sekund...o dinaminomenjavanjedelovpesmi

  igraizvedeprehodmedrazlinimdelomistepesmi,takodaohranjatemotrenutnopredvajanepesmi

  pesemrazdeljenanavedelov,kiselahkoponavljajo deliurejenipointenziteti(mirno,hitreje,akcija,skrivanje...)

  dodatnosotueprehodnideli(uvod,prehodimedintenzitetami...) vasihjetaknainpodpiralDirectMusic,danesnivevuporabi,namesto

  tegasedeladirektnozo dinaminokomponiranje

  igrapovsemdinaminosestavljacelotnopesem negrevezaklasinokomponiranje,kjerskladateljtonodoloisestavo

  doloenepesmi,temvezuporaborazlinihokolijzadinaminokomponiranjesestavistatistinimodelskladbe.

  primer Spore,vurejevalnikih