TERMODYNAMIKA - Podstawy

 • View
  255

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

termodynamika

Text of TERMODYNAMIKA - Podstawy

 • 1Termodynamika

  1. Winiewski S.: Termodynamika techniczna, WNT, Warszawa 1980, 1987, 1993.2. Jarosiski J., Wiejacki

  Z., Winiewski S.: Termodynamika,

  skrypt P. d

  1993.3. Zbir zada

  z termodynamiki pod red. T. R. Fodemskiego,

  skrypt P. 1996, 1998

 • 2TermodynamikaTermodynamika

  jest czci

  fizyki zajmujc

  si

  zagadnieniami przemian energetycznych oraz analiz tendencji do zmian stanw rwnowagi (szczeglnie

  stanw rwnowagi cieplnej).Termodynamika zajmuje si

  zjawiskami cieplnymi w

  dostatecznie duych zbiorowiskach czstek materii

  Termodynamika dzieli si

  na:teoretycznchemiczntechniczn

  fenomenologicznstatystyczn

 • 3Termodynamika

  Termodynamika powstaa na gruncie problemw zwizanych z zamian

  ciepa na prac

  (np. silniki cieplne).

  Przedmiotem rozwaa

  bd

  zagadnienia, ktre znajduj zastosowanie w silnikach i urzdzeniach cieplnych tzn zwizane z reakcjami chemicznymi (spalanie) oraz zamian ciepa na prac

  mechaniczn.

 • 4MateriaWszystko co ma mas

  nazywamy materi.

  Materia wystpuje w postaci substancjalnej i polowej (niesubstancjalnej).Substancja to materia o masie spoczynkowej rnej od zera.

  Materi

  nie majcej masy spoczynkowej nazywamy materi polow

  np. fotony.

  Ilo

  substancji uczestniczcej w procesie to podstawowa wielko

  przy opisie tego procesu.

 • 5Czynnik termodynamicznyCzynnik termodynamiczny

  substancja biorca udzia

  w

  procesach termodynamicznych (np. czynnik roboczy, czynnik grzewczy, czynnik chodniczy).

  Ilo

  substancji

  okrelona bezporednio przez liczb czsteczek, a porednio przez liczb

  kilomoli

  lub mas

  normaln

  (w normalnych warunkach energetycznych tj

  w spoczynku i okrelonej fazie oraz np. w normalnych warunkach fizycznych).

 • 6Zasada zachowania iloci substancji

  Zasada zachowania iloci substancji

  polega na tym, e nie zmienia si

  liczba czsteczek w zjawiskach fizycznych oraz

  nie zmienia si

  liczba atomw podczas reakcji chemicznych.

  W zagadnieniach termodynamicznych zasada zachowania

  iloci substancji pokrywa si

  z zasad

  zachowania masy.

 • 7Ukad termodynamicznyUkad termodynamiczny

  obszar materii stanowicy

  przedmiot rozwaa

  w zagadnieniach termodynamicznych wyodrbniony za pomoc

  osony kontrolnej.

  Otoczenie ukadu

  wszystko to co znajduje si

  poza granicami ukadu, a ma bezporedni zwizek z jego zachowaniem si.

  ukad termodynamiczny

  osona kontrolna

  otoczenieukadu

  Wyznaczenie osony kontrolnej (bilansowej) jest konieczne przy sporzdzaniu bilansw iloci substancji, pdu, energii itp.

 • 8Ukad odosobnionyUkad odosobniony

  jest odgraniczony od otoczenia oson

  uniemoliwiajc

  zarwno przepywanie substancji, jak i przenikanie energii (w definicji w ukadzie odosobnionym nie zmienia si

  ilo

  substancji, ilo

  energii oraz ilo

  substancji).

  energia

  substancja

  STOP

  otoczenie ukad

  energia

  substancja

  osona bilansowa

 • 9Rodzaje ukadwZe wzgldu na moliwo

  przepywania substancji przez

  granice ukady dzieli si

  na:zamkniteotwartePrzez granice ukadu jednostronnie otwartego

  substancja

  przepywa tylko w jednym kierunku np. napenianie lub oprnianie zbiornika.

  lub

 • 10

  Ukad przepywowy

  Ukad przepywowy

  jest to taki ukad otwarty, przez ktrego granice przepywa substancja zarwno do wewntrz, jak i na zewntrz.

 • 11

  Ukady termodynamiczneUkad w stanie rwnowagi

  nie moe wykonywa

  pracy w

  stosunku do otoczenia.

  Ukad w stanie ustalonym

  moe wykonywa

  prac

  oraz mog

  w nim wystpowa

  zjawiska rozpraszania pracy.

 • 12

  Osony

  Osona przenikliwa tylko dla takich dziaa

  jak

  praca jest nazywana oson

  adiabatyczn.

  Osona nie pozwalajca na przepyw substancji, a przenikliwa tylko dla dziaa

  innych ni

  praca

  jest nazywana oson diatermiczn.

  ukad termo-

  dynamicznySTOP

  substancja

  np. ciepo

  praca

  praca

  STOPukad termo-

  dynamiczny

 • 13

  Stan termodynamicznyStan termodynamiczny

  substancji, ciaa fizycznego lub ukadu

  termodynamicznego jest okrelony przez zbir jednoczesnych wartoci zdolnych do zmiany wielkoci fizycznych, zwanych parametrami stanu.

  Stan termodynamiczny

  ciaa fizycznego jest okrelony jednoznacznie, jeeli mona z tej samej substancji odtworzy

  to ciao

  w innym miejscu, w sposb wystarczajcy do rozwaa termodynamicznych.

  Stan termodynamiczny

  zmienia si, gdy zmieni si

  warto przynajmniej jednego parametru stanu.

 • 14

  Stan termodynamicznyStan rwnowagi

  powstaje przy braku dziaa

  otoczenia na ukad

  lub znosz

  si

  dziaania otoczenia na ukad o charakterze si

  lub cinie, natomiast brak jest dziaa

  o charakterze przepyww, np.

  substancji, ciepa itp.

  Stan ustalony -

  znosz

  si

  dziaania otoczenia na ukad, zarwno o charakterze si, jak i przepyww.

  Pod wzgldem termodynamicznym istnieje bardzo istotna rnica midzy stanem rwnowagi a stanem ustalonym.

  Ukad w stanie rwnowagi

  nie moe wykonywa

  pracy w stosunku do otoczenia.

  Ukad w stanie ustalonym

  moe wykonywa

  prac

  oraz mog w nim wystpowa

  zjawiska rozpraszania pracy.

 • 15

  Rwnowaga termodynamiczna

  Ukad odosobniony

  -

  cechuje brak oddziaywa

  z otoczeniem. Ukad taki w miar

  upywu czasu samorzutnie osiga stan

  rwnowagi termodynamicznej.

  Rodzaje rwnowagi termodynamicznej rozrniane s

  tak samo jak rodzaje rwnowagi mechanicznej.

  Rodzaje rwnowagi mechanicznej:1-

  metastabilna

  2-

  obojtna3-

  chwiejna

  4-

  trwaa

 • 16

  Parametry termodynamiczne

  Parametry ekstensywne (globalne) s

  okrelone dla

  caej objtoci ciaa. Zale

  od iloci substancji tworzcej ciao

  (oznaczenia due litery alfabetu np. V, U, H).

  Parametry intensywne (lokalne)

  mog

  by

  jednakowe dla caego ciaa lub jego czci, s

  to np. temperatura t, T;

  cinienie p.

  (oznaczenia na og

  mae litery )

  Stan substancji nie moe by

  charakteryzowany za pomoc parametrw ekstensywnych, lecz za pomoc

  utworzonych z nich

  parametrw waciwych, ktre s

  parametrami intensywnymi.

 • 17

  StrumienieStrumienie (natenie przepywu)

  pochodne po czasie.

  oznaczmy je kropk

  nad symbolem

  vmVV == d

  d

  emEE == d

  d AwxAV ===

  dd

  ddV

  dx

  dV

  dwA

 • 18

  Wspzaleno

  midzy wielkociami ekstensywnymi i intensywnymimqQ = mlL = mvV =

  m

  masa [ kg ]Q

  ciepo [ J ]

  q

  ciepo odniesione do 1 kg masy [ J/kg ]L

  praca [ J ]

  l

  praca odniesiona do 1 kg masy [ J/kg ]V

  objto

  [ m3

  ]

  v

  objto

  waciwa [ m3/kg ]

  1==mVv

  gsto

  [ kg/m3

  ]

 • 19

  Rwnanie stanu

  Parametry stanu nie mog

  zmienia

  si

  dowolnie, lecz s

  powizane midzy sob

  zalenociami matematycznymi zwanymi rwnaniami

  stanu.

  Do okrelenia stanu ciaa lub substancji wystarczy zna

  tylko niektre parametry stanu traktowane jako zmienne niezalene.

  Podstawowym rwnaniem stanu dla cia

  prostych jest tzw

  termiczne rwnanie stanu

  f(p, V, T) = 0 tj

  zwizek midzy cinieniem p, objtoci

  V,

  i temperatur

  T.

 • 20

  Zerowa zasada termodynamiki

  Zerowa zasada termodynamiki

  Dwa ciaa znajdujce si

  w rwnowadze termicznej z trzecim

  ciaem s

  take w rwnowadze termicznej midzy sob.

  B C

  AJeeli TA = TB

  i TA = TC

  TB = TC

 • 21

  Jednostki iloci substancjiSubstancja jest materi

  o masie spoczynkowej rnej od zera.

  Podstawow

  jednostk

  iloci substancji jest liczba czsteczek czyli liczba kilomoli

  oznaczamy

  n

  1 mol

  jest tak

  iloci

  substancji, ktra zawiera NA

  = 6,02680.1023 czsteczek (liczba Avogadro)

  1 kilomol

  jest tak

  iloci

  substancji, ktra zawiera NA

  = 6,02680.1026

  czsteczek (liczba Avogadro)

  Ilo

  substancji zawartej w 1 kmolu

  mona wyrazi

  w kg czyli poda

  ilo

  masy M [kg/kmol].

  Ilo

  masy oznaczamy m nMm =

 • 22

  KilomolKilomol

  jest jednostk

  iloci substancji. Masa jednego

  kilomola

  substancji wynosi tyle kilogramw, ile wynosi jej masa czsteczkowa.np.1 kilomol

  wgla C way 12 kg , azotu N2

  28 kg, tlenu O2

  32 kg, dwutlenku wgla CO2

  (12 kg + 32 kg)= 44kg

  1 kmol

  = M kg

  M

  masa czsteczkowa

  m

  masa [ kg]

  n

  liczba kmoli nMm =

 • 23

  Temperatura

  Skala temperatury

  zostaa zdefiniowana za pomoc

  tzw

  punktw staych odpowiadajcych temperaturom punktw potrjnych (stanw rwnowagi trzech stanw skupienia) wodoru, tlenu i wody przy normalnym cinieniu atmosferycznym oraz temperaturze wrzenia wodoru przy cinieniu 33 339,6 Pa.

  Temperatura empiryczna

  okrelona za pomoc

  midzynarodowej praktycznej skali temperatury.

 • 24

  CinienieCinienie

  jest stosunkiem siy F

  wywie