termodynamika - TERMODYNAMIKA. GAZ DOSKONA¥¾Y Gaz doskona¥â€y to abstrakcyjny, matematyczny model gazu,

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of termodynamika - TERMODYNAMIKA. GAZ DOSKONA¥¾Y Gaz doskona¥â€y to...

 • TERMODYNAMIKA

 • GAZ DOSKONAŁY Gaz doskonały to abstrakcyjny, matematyczny model gazu, chociaż wiele gazów (azot, tlen) w warunkach normalnych zachowuje się w przybliżeniu jak gaz doskonały. Model ten zakłada:

  •  Brak oddziaływań między cząsteczkami z wyjątkiem zderzeń idealnie sprężystych.

  •  Całkowita energia wewnętrzna cząsteczek jest sumą energii kinetycznych cząsteczek.

  •  Objętość cząsteczek jest znikoma w stosunku do objętości całego gazu (cząsteczki traktujemy jak punkty materialne).

  •  Cząsteczki znajdują się w ciągłym chaotycznym ruchu termicznym.

 • RÓWNANIE STANU GAZU DOSKONAŁEGO

  Równanie Clapeyrona:

  pV = NkT pV = nRT

  p

  V T

  N k

  - ciśnienie - objętość - temperatura -  stała Boltzmanna (1.38x10-23) J/K - liczba cząstek

  R

  m

  M

  -  stała gazowa (8.31 J/{mol x K})

  - masa gazu (g) - masa molowa (g/mol)

  NAk = R N = N A

  m M

  ⎛ ⎝⎜

  ⎞ ⎠⎟

  NA ≈ 6×10 23mol-1 - liczba Avogadro

  n - liczba moli

  n = m M

 • Ciśnienie wywierane przez mieszaninę gazów jest równe sumie ciśnień wywieranych przez składniki mieszaniny, gdyby każdy z nich był umieszczany osobno w tych samych warunkach objętości i temperatury.

  MIESZANINA GAZÓW

  pV = N1 + N2 + ...+ Nk( )kT gdzie p, V i T to parametry całej mieszaniny

  Powyższe równanie wynika z prawa Daltona:

  p = p1 + p2 + ...+ pk czyli: piV = NikT

 • 1.  Powietrze w naczyniu o objętości V = 5l ma temperaturę T = 27°C

  i znajduje się pod ciśnieniem p1 = 20 atm. Jaką masę Δm powietrza trzeba wypuścić z naczynia, aby ciśnienie w nim spadło do p2 = 10 atm? (1at = 105 Pa). Średnia masa molowa suchego powietrza M = 28.97 g/mol. Stała gazowe R = 8.3 J/K

  2.  Do naczynia o pojemności V = 1m3 wprowadzono N1 = 1024

  cząsteczek tlenu, n2 = 2 mole azotu oraz m3 = 30 g dwutlenku węgla. W naczyniu gazy wywierają ciśnienie p = 103 Pa. Obliczyć temperaturę T gazów.

  Zadania

 • 3.  W naczyniu w temperaturze T1 = 330 K zachodzi reakcja m1 = 2g

  wodoru i m2 = 1g tlenu. Po zakończeniu reakcji powstała mieszanina pary wodnej i gazu ogrzała się do temperatury T2 = 640 K. Obliczyć ile razy wzrosło ciśnienie w naczyniu w wyniku reakcji?

  Zadania

 • 4.  Na rysunku przedstawiono zależność ciśnienia od objętości w

  pewnym procesie zachodzącym dla N cząsteczek gazu. Jak zmienia się objętość gazu w tym procesie w zależności od temperatury? Znany jest kąt nachylenia prostej α względem osi odciętych.

  Zadania

  A

  B

  α

  p

  V

 • Zakładając, że podczas przemiany gazowej masa gazu pozostaje stała (m1 = m2) to pV/T =const. Możemy wówczas

  rozważać trzy szczególne przemiany:

  pV = const •  przemiana izotermiczna, T= const (prawo Boyle’a –Mariotte’a)

  p1V1 = p2V2 •  przemiana izobaryczna, p= const (prawo Gay-Lussaca)

  V1 T1

  = V2 T2

  V T = const

  •  przemiana izochoryczna, V= const (prawo Charlesa)

  p1 T1

  = p2 T2

  p T = const

  lub

  lub

  lub

  PRZEMIANY STANU GAZU DOSKONAŁEGO PRAWA GAZOWE

 • izochora

  izobara

  V

  p izoterm

  a izochora

  T

  V

  izoterm a

  izobara

  T

  p

  IZOTERMA, IZOBARA i IZOCHORA

 • Na rysunku pokazano dwie izotermy dla tej samej masy gazu, ale różnych temperatur T1 i T2. Która z tych izoterm odnosi się do wyższej temperatury?

  V

  p

  T1

  T2

  p

  V1 V2

  pV1 < pV2

  T1 < T2

 • 5.  Na rysunku dany jest wykres przedstawiający przemiany gazu

  doskonałego we współrzędnych p-V. Przedstaw ten proces graficznie we współrzędnych p-T oraz V-T.

  Zadania

  Rysunek zapożyczony z książki L. W. Tarasow, A. N. Tarasowa, „Jak rozwiązywać zadania z fizyki”, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, W-wa (1995)

 • CIEPŁO WŁAŚCIWE

  Ciepło właściwe to ciepło (energia) potrzebne do zwiększenia temperatury ciała o jednostkowej masie o jednostkę:

  C = ΔQ

  mΔT

 • 6.   Kawałek metalu o masie 0.05 kg zostaje ogrzany do temperatury 200 °C, a następnie umieszczony w wiaderku zawierającym 0.4 kg wody o temperaturze 20°C. Końcowa temperatura układu wynosi 22.4 ° C. Znajdź ciepło właściwe metalu. Ciepło właściwe wody wynosi Cw = 4186 J/kgoC.

  7.   200 cm3 wody o temperaturze 95 ° C zostaje przelane do szklanego kubka o masie 150 g i początkowej temperaturze 25°C. Jaka będzie wspólna temperatura końcowa wody i kubka, zakładając, że ciepło nie ucieka do otoczenia? Ciepło właściwe szkła wynosi Csz = 840 J/kgoC.

 • Ciepło topnienia, ciepło parowania

  ciepło parowania / skraplania

  ciepło topnienia/krzepnięcia

  1000 2000 3000

 • 8. W Eksperyment mierzono temperaturę 500 g substancji stale dostarczając do niej ciepło. Poniższy wykres prezentuje wyniki eksperymentu. Na podstawie wykresu wyznacz (a) ciepło właściwe substancji w fazie stałej (b) Ciepło właściwe w fazie ciekłej (c) Ciepło topnienia i parowania (d) temperatury topnienia i wrzenia.

 • 9.   Ile ciepła musi pobrać lód o masie m = 720 g i temperaturze -10oC,

  aby zmienił się w wodę o temperaturze 15oC. Ciepło właściwe lodu Cl = 2220 J/kgoC, ciepło właściwe wody Cw = 4186 J/kgoC, ciepło topnienia lodu ctop = 333 kJ/kg.

  10.   Naczynie miedziane o masie 150 g zawiera 220 g wody. Woda i

  naczynie mają taką samą temperaturę 20OC. Do naczynia wrzucono rozgrzany walec miedziany o masie 300 g. W rezultacie woda zaczęła wrzeć, a 5 g wody zmieniło się w parę. Końcowa temperatura układu wynosi 100OC. Zaniedbaj wymianę energii z otoczeniem. (a) Ile ciepła zostało przekazane wodzie? (b) Ile ciepła otrzymało naczynie? (c) Jaka była początkowa temperatura walca? Ciepło parowania wody 2257 kJ/kg , ciepło właściwe miedzi Ccu = 386 J/kgoC.