Click here to load reader

TERMODYNAMIKA –pojęcia podstawowe TERMODYNAMIKA ... Pojęcia podstawowe Wykład z Chemii Fizycznej str. 2.1 / 7 TERMODYNAMIKA –pojęcia podstawowe Sukcesy opisu termodynamicznego

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of TERMODYNAMIKA –pojęcia podstawowe TERMODYNAMIKA ... Pojęcia podstawowe Wykład z Chemii...

 • Wykład z Chemii Fizycznej str. 2.1 / 12.1. Pojęcia podstawowe

  TERMODYNAMIKA – pojęcia podstawowe

  Opisuje i bada efekty procesów chemicznych i fizycznych.

  Zawiera zbiór reguł znanych jako zasady lub prawa termodynamiki.

  Jest podstawowym aparatem naukowym chemika służącym do

  przewidywania kierunku procesów zachodzących w sposób samorzutny.

  TERMODYNAMIKA

  2.1.1. Układ termodynamiczny

  2.1.2. Parametry i przemiany termodynamiczne

  2.1.3. Zerowa zasada termodynamiki

  2.1.4. Temperatura - sens oraz pomiary

  Pojęcia podstawowe

 • Układ termodynamiczny

  Jest to część przestrzeni wyodrębniona za pomocą abstrakcyjnej osłony bilansowej.

  Otoczenie - Otoczeniem jest ta część przestrzeni, która nie należy do układu.

  W otoczeniu mogą znajdować się źródła ciepła oraz zbiorniki substancji.

  Osłona bilansowa - Stanowi granicę pomiędzy układem a otoczeniem.

  Umożliwia kontrolę ilości energii i substancji przepływających pomiędzy układem

  a otoczeniem. typy osłon bilansowych:

  osłonę diatermiczna - umożliwia przepływ ciepła

  osłonę adiabatyczna - uniemożliwia przepływ energii w postaci ciepła

  CIEPŁO PRACA

  MASA

  otwarty wymiana masy i energii

  zamknięty brak wymiany masy, możliwa wymiana energii

  adiabatyczny brak wymiany ciepła, możliwa wymiana masy

  izolowany brak wymiany masy i energii

  Wykład z Chemii Fizycznej str. 2.1 / 22.1. Pojęcia podstawowe

  TERMODYNAMIKA – pojęcia podstawowe

 • Jaki to rodzaj układu: otwarty, zamknięty czy izolowany?

  Wykład z Chemii Fizycznej str. 2.1 / 32.1. Pojęcia podstawowe

  TERMODYNAMIKA – pojęcia podstawowe

  zasadniczy proces zachodzący w chloroplastach niesie efekt energetyczny równy ok. H°= 485 J/mol

  H2O + CO2 → O2 + (CH2O)

 • Układ termodynamiczny

  jednoskładnikowy, wieloskładnikowy,

  jednofazowy

  wielofazowy

  Wykład z Chemii Fizycznej str. 2.1 / 42.1. Pojęcia podstawowe

  TERMODYNAMIKA – pojęcia podstawowe

 • Stan układu termodynamicznego

  Parametry stanu układu (p, V, T, lepkość, gęstość, współczynnik załamania, przewodnictwo…)

  Ekstensywne Intensywne

  Liczba stopni swobody (wariancja)

  Wykład z Chemii Fizycznej str. 2.1 / 52.1. Pojęcia podstawowe

  TERMODYNAMIKA – pojęcia podstawowe

  Reguła Duhema: Stan termodynamiczny układu jest jednoznacznie określony jeżeli

  znane są ilości każdego składnika oraz dodatkowo dwa parametry.

  Niezależne od ilości materii w układzie:

  temperatura, ciśnienie, ułamek molowy

  Proporcjonalne do ilości materii

  w układzie: masa, objętość

  Procesy termodynamiczne (przemianą termodynamiczną)

  Zjawisko, podczas którego ulega zmianie wartość przynajmniej jednego

  parametru nazywa się my przemianą czynnika termodynamicznego lub krótko.

 • Wykład z Chemii Fizycznej str. 2.1 / 62.1. Pojęcia podstawowe

  TERMODYNAMIKA – pojęcia podstawowe

  • Zdefiniować układ

  • Określić więzy narzucone układowi

  • Określić liczbę stopni swobody układu

  • Wybrać parametry stanu układu (zmienne niezależne)

  • Na zbiorze parametrów stanu zdefiniować funkcje termodynamiczne

  (syn. funkcje stanu)

  • Obliczyć zmianę Y funkcji stanu w wyniku opisywanej przemiany

  • Zinterpretować obliczoną wartość Y

  Metoda opisu termodynamicznego

   Y Y

  x d x

  j x c o n s t

  j

  x

  x

  j

  k

  i jj i

  j i i

   

   

   

     

   .

  1

  Stan początkowy

  Y(x’1, x’2, ....x’k)

  Stan końcowy

  Y(x”1, x”2, ....x”k)

 • Założenie:

  • Ciągłość parametrów i funkcji stanu

   ciągłość materii  ignorowanie

  molekularnej budowy materii

  Ograniczenie:

  • możliwość opisu wyłącznie układów

  makroskopowych (N > 1010 drobin) w których

  nieciągłość materii jest pomijalna

  Metoda opisu termodynamicznego

  Wykład z Chemii Fizycznej str. 2.1 / 72.1. Pojęcia podstawowe

  TERMODYNAMIKA – pojęcia podstawowe

 • Sukcesy opisu termodynamicznego • właściwości PVT substancji czystych i efektów energetycznych ich

  przemian fizycznych

  • przemiany fazowe substancji czystych (topnienie, parowanie,

  sublimacja, polimorfizm)

  • efekty objętościowe i energetyczne tworzenia roztworów

  z substancji czystych

  • równowagi fazowe w układach wieloskładnikowych (ciecz - ciecz,

  ciecz - para, ciecz - kryształ)

  • efekty cieplne reakcji chemicznych

  • położenie stanu równowagi w układach, w których przebiegają

  reakcje chemiczne

  • ograniczeń procesu konwersji energii cieplnej na energię

  mechaniczną (teoria maszyn cieplnych)

  • procesu konwersji energii chemicznej w energię elektryczną

  Wykład z Chemii Fizycznej str. 2.1 / 82.1. Pojęcia podstawowe

  TERMODYNAMIKA – pojęcia podstawowe

 • Zalety opisu termodynamicznego

  • Prostota wnioskowania metodami analizy

  matematycznej

  • Brak teoretycznych ograniczeń stopnia złożoności

  układów (od „1 mola gazu” do „organizmu żywego”)

  • Możliwość obliczenia wartości wielkości trudno

  mierzalnych na podstawie wartości wielkości łatwo

  mierzalnych

  • Brak konieczności kontrolowania „drogi przemiany” -

  zmiana funkcji stanu zależy wyłącznie od wartości

  parametrów stanu początkowego i końcowego układu

  Wykład z Chemii Fizycznej str. 2.1 / 92.1. Pojęcia podstawowe

  TERMODYNAMIKA – pojęcia podstawowe

 • Braki opisu termodynamicznego

  • Brak możliwości określenia szybkości przemiany (czas

  nie jest parametrem stanu układu)

  • Brak możliwości teoretycznego obliczenia wartości

  funkcji termodynamicznych  mogą być one

  obliczane wyłącznie na podstawie wartości

  doświadczalnych  konieczność pomiarów wielkości

  określających charakterystykę termodynamiczną

  układów i ich przemian  TERMODYNAMIKA

  DOŚWIADCZALNA.

  Wykład z Chemii Fizycznej str. 2.1 / 102.1. Pojęcia podstawowe

  TERMODYNAMIKA – pojęcia podstawowe

 • TERMODYNAMIKA DOŚWIADCZALNA

  -najważniejsze typy pomiarów

  • Relacje PVT substancji czystych

  • Efekty cieplne przemian fizycznych substancji czystych

  (ogrzewanie/oziębianie, przemiany fazowe)

  • Efekty objętościowe i cieplne tworzenia roztworów

  (rozpuszczania)

  • Równowagi fazowe w układach jedno- i wieloskładnikowych

  (związek między ciśnieniem, temperaturą i naturą (ewentualnie -

  składem) faz współistniejących w stanie równowagi

  • Efekty energetyczne reakcji chemicznych (efekty cieplne i SEM

  ogniw chemicznych)

  • Położenie stanu równowagi (skład równowagowy) układów

  w których przebiegają reakcje chemiczne.

  Wykład z Chemii Fizycznej str. 2.1 / 112.1. Pojęcia podstawowe

  TERMODYNAMIKA – pojęcia podstawowe

 • Energia mikroskopowa -

  wewnętrzna

  • Energia kinetyczna poszczególnych molekuł

  • Energia potencjalna poszczególnych molekuł

  • Siły wiążące:

  – Jądrowe

  – Chemiczne

  – Między cząsteczkowe (dyspersyjne, wodorowe, itp)

  Wykład z Chemii Fizycznej str. 2.1 / 122.1. Pojęcia podstawowe

  Energia

  Zarówno energia makroskopowa jak i mikroskopowa mogą być

  magazynowane w układach. Chemia Fizyczna zajmuje się jednak opisem

  ilościowo-jakościowym zmian energii wewnętrznej

 • Wykład z Chemii Fizycznej str. 2.1 / 132.1. Pojęcia podstawowe

  Energia

  mgzmVUE  2

  2

  1

  • e = E/m

  • u = U/m

  Wielkości właściwe (intensywne - znacznie wygodniejsze w użyciu):

  gz V

  ueeue pk  2

  2

  • ek = EK/m = V 2/2

  • ep = EP/m = gz

  Energia całkowita

 • y

  t

  ymv

  t

  yp

  yf 

   

   

   

   

  CIŚNIENIE

  Parametry termodynamiczne

  Ilościowa demonstracja

  ciśnienia

  Średnia składowej siły

  prostopadłej do powierzchni:

  Wykład z Chemii Fizycznej str. 2.1 / 142.1. Pojęcia podstawowe

  TERMODYNAMIKA – pojęcia podstawowe

 • Jednostka ciśnienia

  Wykład z Chemii Fizycznej str. 2.1 / 152.1. Pojęcia podstawowe

  TERMODYNAMIKA – pojęcia podstawowe

  A

  F P 

     

    

   

  2m

  N Pa

  Jeden paskal - to niewielkie ciśnienie

  1 atm = 760 mmHg  10 mH2O

  1 atm = 101.325 kPa = 1