of 20 /20
termodynamika - podstawowe pojęcia Układ termodynamiczny - wyodrębniona część otaczającego nas świata. Parametry układu termodynamicznego - wielkości fizyczne, za pomocą których opisujemy stan układu termodynamicznego, takie jak: temperatura (T), objętość (V), ciśnienie (p). Proces termodynamiczny - każda zmiana układu, przy której zmienia się wartość co najmniej jednego z parametrów układu. Wyróżniamy następujące podstawowe przemiany termodynamiczne: przemiana izotermiczna (T=const), przemiana izobaryczna (p=const), przemiana izochoryczna (V=const), przemiana adiabatyczna (dQ=0; pV k =const, gdzie k=c p /c V ). Układ izolowany - układ, który nie wymienia z otoczeniem, ani materii, ani energii. Układ zamknięty - układ termodynamiczny, który nie może wymieniać z otoczeniem materii, a jedynie energię, (np. układ zamknięty adiabatycznie - nie wymienia z otoczeniem energii w postaci ciepła, lecz może wymieniać energię w postaci pracy). Stan równowagi termodynamicznej - stan układu, którego parametry nie zależą od czasu (parametry określające ten układ oraz wszystkie funkcje stanu są niezmienne w czasie).

termodynamika - podstawowe pojęciafizyka.ur.krakow.pl/Wyk_cz5_pdf.pdf · termodynamika - podstawowe pojęcia • Układ termodynamiczny - wyodrębniona część otaczającego nas

Embed Size (px)

Text of termodynamika - podstawowe pojęciafizyka.ur.krakow.pl/Wyk_cz5_pdf.pdf · termodynamika -...

Page 1: termodynamika - podstawowe pojęciafizyka.ur.krakow.pl/Wyk_cz5_pdf.pdf · termodynamika - podstawowe pojęcia • Układ termodynamiczny - wyodrębniona część otaczającego nas

termodynamika - podstawowe pojęcia • Układ termodynamiczny - wyodrębniona część otaczającego nas świata.

• Parametry układu termodynamicznego - wielkości fizyczne, za pomocą których opisujemy stan układu termodynamicznego, takie jak: temperatura (T), objętość (V), ciśnienie (p).

• Proces termodynamiczny - każda zmiana układu, przy której zmienia się wartość co najmniej jednego z parametrów układu. Wyróżniamy następujące podstawowe przemiany termodynamiczne:

– przemiana izotermiczna (T=const),

– przemiana izobaryczna (p=const),

– przemiana izochoryczna (V=const),

– przemiana adiabatyczna (dQ=0; pVk=const, gdzie k=cp/cV).

• Układ izolowany - układ, który nie wymienia z otoczeniem, ani materii, ani energii.

• Układ zamknięty - układ termodynamiczny, który nie może wymieniać z otoczeniem materii, a jedynie energię, (np. układ zamknięty adiabatycznie - nie wymienia z otoczeniem energii w postaci ciepła, lecz może wymieniać energię w postaci

pracy).

• Stan równowagi termodynamicznej - stan układu, którego parametry nie zależą od czasu (parametry określające ten układ oraz wszystkie funkcje stanu są niezmienne w czasie).

Page 2: termodynamika - podstawowe pojęciafizyka.ur.krakow.pl/Wyk_cz5_pdf.pdf · termodynamika - podstawowe pojęcia • Układ termodynamiczny - wyodrębniona część otaczającego nas

Temperatura i ciepło

Ciepło jest energią przekazaną między układem a jego otoczeniem na skutek istniejącej między nimi różnicy temperatur.

Zmiana temperatury jest wynikiem przepływu energii termicznej między układem a jego otoczeniem.

Energia termiczna to energia wewnętrzna – energia kinetyczna i potencjalna atomów, cząsteczek i innych mikroskopowych ciał tworzących układ.

Ciepło jest pobierane w wyniku bezpośredniego kontaktu ciał od ciała o temperaturze wyższej do ciała o temperaturze niższej.

Page 3: termodynamika - podstawowe pojęciafizyka.ur.krakow.pl/Wyk_cz5_pdf.pdf · termodynamika - podstawowe pojęcia • Układ termodynamiczny - wyodrębniona część otaczającego nas

Zerowa zasada termodynamiki

Jeżeli ciała A i B są w stanie równowagi termodynamicznej z trzecim ciałem, to są one także w stanie równowagi termodynamicznej ze sobą nawzajem.

A B

T=100C

T=100C

A

B

Q=0

Page 4: termodynamika - podstawowe pojęciafizyka.ur.krakow.pl/Wyk_cz5_pdf.pdf · termodynamika - podstawowe pojęcia • Układ termodynamiczny - wyodrębniona część otaczającego nas

Pochłanianie ciepła Ciepło właściwe c jest energią – ciepłem Q pochłoniętym przez ciało o masie m 1 kg tak aby zmieniło swoją temperaturę DT o 1 stopień.

Ciepło przemiany jest ciepłem pochłoniętym przez ciało o masie 1 kg tak aby zmieniło swoją fazę.

Tm

Q

TTm

Qc

pk D

)(

m

QL

substancja c. właściwe [J*kg-1*K-1]

c. topnienia [kJ/kg]

c. parowania [kJ/kg]

miedź 386 13 300

glin (aluminium) 900 11 293

alkohol etylowy 2430 104 854

woda 4190 333 2257

ciepło przemiany

ciepło topnienia

ciepło parowania

Page 5: termodynamika - podstawowe pojęciafizyka.ur.krakow.pl/Wyk_cz5_pdf.pdf · termodynamika - podstawowe pojęcia • Układ termodynamiczny - wyodrębniona część otaczającego nas

Bilans cieplny

Bilans c. stosuje się dla układu izolowanego od otoczenia. Układ tworzą ciała o różnych temperaturach i jedyną formą zmiany energii wewnętrznych tych ciał jest wymiana ciepła pomiędzy nimi. Wtedy, I-sza zasada termodynamiki redukuje się do postaci:

pobraneoddane QQ

QQQQ

2121 ''

bilans cieplny stosuje się w kalorymetrii

Page 6: termodynamika - podstawowe pojęciafizyka.ur.krakow.pl/Wyk_cz5_pdf.pdf · termodynamika - podstawowe pojęcia • Układ termodynamiczny - wyodrębniona część otaczającego nas

Bilans cieplny – przykład

Na taflę lodu o temperaturze 0C puszczamy strumień pary wodnej o temperaturze 100C. Ciepło topnienia lodu: 3,3105 J kg-1, ciepło skraplania pary wodnej w 100C: 2,3106 J kg-1, ciepło właściwe wody: 4,2103 J kg-1K-1. Jeśli masa pary wynosi 1 kg, to ile wyniesie masa stopionego lodu (m)?

lodutopnieniaparyskroplonejchłparyskraplania QQQ ____

2,3106 J kg-1 1 kg + 1 kg 4,2103 J kg-1K-1 (100C - 0C) = 3,3105 J kg-1 m

Page 7: termodynamika - podstawowe pojęciafizyka.ur.krakow.pl/Wyk_cz5_pdf.pdf · termodynamika - podstawowe pojęcia • Układ termodynamiczny - wyodrębniona część otaczającego nas

Rozszerzalność cieplna

rozszerzalność liniowa

bimetal

Tll DD 0

substancja [10-6/K]

glin (aluminium) 23

mosiądz 19

stal 11

TVV DD 0

3

rozszerzalność objętościowa

Page 8: termodynamika - podstawowe pojęciafizyka.ur.krakow.pl/Wyk_cz5_pdf.pdf · termodynamika - podstawowe pojęcia • Układ termodynamiczny - wyodrębniona część otaczającego nas

Rozszerzalność cieplna (mikroskopowy opis)

Tp<<Tk

gaz (cząsteczki azotu) W wyniku wzrostu temperatury, dla gazu: •zwiększa się prędkość postępowa cząstek i co za tym idzie liczba zderzeń •objętość cząsteczek/ato-mów pozostają bez zmian

ciało stałe (metal)

Tp<<Tk

dla ciała stałego: •zwiększa się amplituda drgań atomów •objętość cząsteczek/ato-mów pozostają bez zmian

W każdym przypadku zwiększa się średnia odległość między atomami.

Page 9: termodynamika - podstawowe pojęciafizyka.ur.krakow.pl/Wyk_cz5_pdf.pdf · termodynamika - podstawowe pojęcia • Układ termodynamiczny - wyodrębniona część otaczającego nas

Ciepło i praca

gdzie: p – ciśnienie gazu S – powierzchnia tłoka

bimetal

pdVSdspsdFdW )(

końo

pocz

V

V

pdVdWW

W wyniku ujęcia niedużej ilości piasku na cylinder zadziałała siła F skierowana pionowo do góry, przesuwając tłok o mało odległość ds.

Page 10: termodynamika - podstawowe pojęciafizyka.ur.krakow.pl/Wyk_cz5_pdf.pdf · termodynamika - podstawowe pojęcia • Układ termodynamiczny - wyodrębniona część otaczającego nas

Praca a ciśnienie

kierunek przemiany

W > 0

Kciś

nie

nie

objętość

P

W < 0

Kciś

nie

nie

objętość

P

W > 0 Kciś

nie

nie

objętość

P

W > 0

Kciś

nie

nie

objętość

P

W > 0

Kciś

nie

nie

objętość

P

Wwyp

> 0

końo

pocz

V

V

pdVdW

Page 11: termodynamika - podstawowe pojęciafizyka.ur.krakow.pl/Wyk_cz5_pdf.pdf · termodynamika - podstawowe pojęcia • Układ termodynamiczny - wyodrębniona część otaczającego nas

I-sza zasada termodynamiki

Wyraża prawo zachowania energii w układach termodynamicznych: zmiana energii wewnętrznej DU układu jest równa sumie pracy, wykonanej nad układem (lub wykonanej przez układ) i dostarczonego układowi (lub odebranego przez układ) ciepła: Z zasady tej wynika, że nie można zbudować perpetuum mobile pierwszego rodzaju, czyli hipotetycznej maszyny, która wykonuje pracę nie pobierając energii z otoczenia lub wykonującej większą pracą od pobranej energii.

WQU DDD

Page 12: termodynamika - podstawowe pojęciafizyka.ur.krakow.pl/Wyk_cz5_pdf.pdf · termodynamika - podstawowe pojęcia • Układ termodynamiczny - wyodrębniona część otaczającego nas

Szczególne przypadki I-szej zasady termodynamiki

– przemiana adiabatyczna

przemiana adiabatyczna – układ nie wymienia ciepła z otoczeniem DQ = 0.

WU D

pV = const

T2 = 2*T

1 = const

p -

ciś

nie

nie

V - objętość

W

T1 = const

Page 13: termodynamika - podstawowe pojęciafizyka.ur.krakow.pl/Wyk_cz5_pdf.pdf · termodynamika - podstawowe pojęcia • Układ termodynamiczny - wyodrębniona część otaczającego nas

Szczególne przypadki I-szej zasady termodynamiki

– przemiana izochoryczna przemiana izochoryczna – zachodzi przy stałej objętości V = 0. (W = -pV = 0)

QU DD

ochładzanie

ogrzewanie

V - objętość

p -

ciś

nie

nie

na krzywej p(V) proces izochoryczny jest linią pionową ciepło jest dodatnie przy ogrzewaniu układu ciepło jest ujemne przy ochładzaniu układu

Page 14: termodynamika - podstawowe pojęciafizyka.ur.krakow.pl/Wyk_cz5_pdf.pdf · termodynamika - podstawowe pojęcia • Układ termodynamiczny - wyodrębniona część otaczającego nas

Szczególne przypadki I-szej zasady termodynamiki

– proces cykliczny proces cykliczny – układ po wymienieniu ciepła i/lub wykonaniu pracy powraca do stanu początkowego, zatem jego energia wewnętrzna nie ulega zmianie DU = 0.

WQ

W > 0

Kciś

nie

nie

objętość

P

Wwyp

> 0

każdy proces cykliczny przedstawiony na krzywej p(V) jest krzywą zamkniętą

Page 15: termodynamika - podstawowe pojęciafizyka.ur.krakow.pl/Wyk_cz5_pdf.pdf · termodynamika - podstawowe pojęcia • Układ termodynamiczny - wyodrębniona część otaczającego nas

Szczególne przypadki I-szej zasady termodynamiki

– rozprężanie swobodne rozprężanie swobodne – przemiana adiabatyczna + brak wykonanej pracy przez i nad układem DQ = 0, W = 0.

0DU

proces zachodzący gwałtownie na krzywej p(V) można zaznaczyć tylko punkt początkowy i końcowy

Page 16: termodynamika - podstawowe pojęciafizyka.ur.krakow.pl/Wyk_cz5_pdf.pdf · termodynamika - podstawowe pojęcia • Układ termodynamiczny - wyodrębniona część otaczającego nas

mechanizmy przekazywania ciepła

– przewodnictwo cieplne i opór cieplny

R

T

L

TTkS

t

QP ZG

przew

D

kS

LR

substancja k [W∙m-1K-1]

miedź 401

glin (aluminium) 235

stal 14

powietrze (suche) 0,026

szkło (okienne) 1

wata szklana 0,048

Strumień ciepła Pprzew, czyli ilość energii przepływającej Q w jednostce czasu t jest proporcjonalny do różnicy temperatur TG – TZ, a odwrotnie proporcjonalny do oporu cieplnego R, zdefiniowanego jako stosunek długości przewodnika L do iloczynu powierzchni przewodnika S i współczynnika przewodności cieplnej właściwej k.

gdzie:

Page 17: termodynamika - podstawowe pojęciafizyka.ur.krakow.pl/Wyk_cz5_pdf.pdf · termodynamika - podstawowe pojęcia • Układ termodynamiczny - wyodrębniona część otaczającego nas

mechanizmy przekazywania ciepła

– konwekcja

Prądy konwekcyjne to ruchy cząstek (gazu, cieczy) w kierunku pionowym. Warunkiem powstania prądów konwekcyjnych jest istnienie różnic temperatur, które w związku ze zjawiskiem rozszerzalności, powodują powstawanie różnic gęstości. Zgodnie z prawem Archimedesa, gazy/ciecze o mniejszej gęstości wypływają na powierzchnię, a ich miejsce zajmują gazy/ciecze o większej gęstości.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Konwekcja

Page 18: termodynamika - podstawowe pojęciafizyka.ur.krakow.pl/Wyk_cz5_pdf.pdf · termodynamika - podstawowe pojęcia • Układ termodynamiczny - wyodrębniona część otaczającego nas

mechanizmy przekazywania ciepła

–promieniowanie

Promieniowanie to przepływ energii w wyniku promieniowania elektromagnetycznego. Moc promieniowania cieplnego:

4STPprom

gdzie s – stała Stefana-Boltzmanna, e – zdolność emisyjna powierzchni ciała, S – pole powierzchni ciała, T – temperatura

fala elektromagnetyczna nie potrzebuje ośrodka do rozchodzenia się, zatem jedyną izolacją od promieniowania są powierzchnie lustrzane dobrze odbijające

Page 19: termodynamika - podstawowe pojęciafizyka.ur.krakow.pl/Wyk_cz5_pdf.pdf · termodynamika - podstawowe pojęcia • Układ termodynamiczny - wyodrębniona część otaczającego nas

Przemiany nieodwracalne, zmiana entropii

Energia nie wyznacza kierunku procesów nieodwracalnych. Entropia, tak jak ciśnienie objętość, temperatura i energia jest parametrem stanu – jej zadanie to wyznaczenie kierunku w procesie nieodwracalnym. Zmianę entropii definiujemy:

D

koń

pocz

poczkońT

dQSSS

przemiana nieodwracalna w układzie zamkniętym powoduje zawsze wzrost entropii aby wyznaczyć zmianę entropii w przemianie nieodwracalnej zachodzącej w układzie zamkniętym, należy zastąpić tę przemianę dowolną przemianą odwracalną , która ma taki sam stan początkowy i końcowy

Page 20: termodynamika - podstawowe pojęciafizyka.ur.krakow.pl/Wyk_cz5_pdf.pdf · termodynamika - podstawowe pojęcia • Układ termodynamiczny - wyodrębniona część otaczającego nas

II-ga zasada termodynamiki

Entropia nigdy nie maleje w układzie zamkniętym.

0DS

entropia wzrasta w przemianach nieodwracalnych entropia się nie zmienia w przemianach odwracalnych w świecie rzeczywistym wszystkie przemiany są nieodwracalne, procesy dla których entropia się nie zmienia są idealizacją entropia może maleć w układzie otwartym do którego dostarczana jest energia z zewnątrz