of 60 /60
Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

  • Author
    lobo

  • View
    48

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika. Kinetyczna Teoria Gazu. Teoria opisująca własności gazów na podstawie badania cząstek które go tworzą, ze szczególnym uwzględnieniem charakteru ruchu cząstek oraz ich oddziaływania ze sobą. Termodynamika. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

Page 1: Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

Kinetyczna Teoria Gazów

Termodynamika

Page 2: Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

Kinetyczna Teoria Gazu

• Teoria opisująca własności gazów na podstawie badania cząstek które go tworzą, ze szczególnym uwzględnieniem charakteru ruchu cząstek oraz ich oddziaływania ze sobą.

Page 3: Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

Termodynamika

• Dział fizyki zajmujący się zagadnieniami przemian energetycznych oraz analizą tendencji do zmian stanów równowagi, ze szczególnym uwzględnieniem stanów równowagi cieplnej.

• Analiza zjawisk zachodzących w maszynach i urządzeniach cieplnych (interpretacja techniczna).

Page 4: Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

Wielkości Opisujące Gaz

• p - ciśnienie

• T - temperatura

• V - objętość

• CP - ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu

• CV - ciepło właściwe przy stałej objętości

• Przewodnictwo cieplne

Page 5: Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

Temperatura

• Temperaturę definiujemy jako średnią wartość prędkości ruchu postępowego drobin gazu

16

Page 6: Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

Temperatura

• Przewodzenie ciepła - przekazywanie energii kinetycznej

15

Page 7: Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

Skala Temperatur

Page 8: Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

Temperatura w liczbach

Jednostki – stopnie Kelwina [K]. Punkt podstawowy: T = 0 K.

Kelwin (K) jest to 1/273,16 część temperatury termodynamicznej punktu potrójnego wody

Wg. mechaniki klasycznej dla T = 0 cząsteczki mają zerową energię kinetyczną. Tak nie jest – istnieje minimalna energia (zgodnie z mechaniką kwantową).

Page 9: Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

Energia wewnętrzna

• Wielkość charakteryzująca stan energetyczny materiału

14

Page 10: Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

Ciśnienie

• Ciśnienie gazu rozumiemy jako efekt sprężystych zderzeń cząstek tworzących gaz pomiędzy sobą jak i ze ściankami naczynia.

11

Page 11: Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

Ciśnienie

• Od czego zależy wartość ciśnienia

12

Page 12: Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

Ciśnienie

Ciśnieniem p nazywamy wielkość fizyczną liczbowo równą sile działającej na powierzchnię ciała wzdłuż normalnej do tej powierzchni:

p = dFn/ dS

 

dFn – składowa normalna

siły działającej na dS

Page 13: Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

Gaz Doskonały

• Podejście statystyczne– Ogromna liczba cząstek– Konieczność stosowania wartości średnich– Im większa liczba cząstek tym większa

dokładność

Page 14: Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

Gaz Doskonały C.D.

• Założenia kinetycznej teorii gazu doskonałego– Cząsteczki gazu poruszają się bezładnie, po

liniach prostych– Ich liczba jest bardzo duża– Ich objętość jest zaniedbywanie mała– Oddziaływają tylko w zderzeniach sprężystych

Page 15: Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

Gaz Doskonały C.D.• Równanie stanu gazu doskonałego

nRTpV

kNR

N

Nn

NkTpV

V

N

kTp

A

A

k – Stała Botzmana 1,38 *10-23 [J/K]

R – Uniwersalna stała gazowa [J/mol K]

Page 16: Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

Ciśnienie gazu doskonałego

Ciśnienie gazu wynika z procesy odbijania sprężystego cząsteczek od ścianki naczynia.

 Kolejność rozumowania:

 zmiana pędu p w czasie t siła F

 siła wypadkowa wielu zderzeń / powierzchnia ciśnienie p.

Page 17: Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

Ciśnienie gazu doskonałego

- gaz doskonały zamknięty w zbiorniku sześciennym o wymiarach l.

  - cząsteczki o masie m mają prędkości opisane przez wektor υ (υx, υy, υz)

 - jest N cząsteczek w objętości V = l3

Page 18: Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

Ciśnienie gazu doskonałego

p = px’ - px = -2 m υx Zmiana pędu cząstki

odstęp czasu miedzy uderzeniami danej cząstki o tę samą ścianę

t = 2 l / υx

Siła ‘średnia’ Fi dla

czasu t dla cząstki o prędkości υx:

Fi ≡ p / t = m υx2 / l

ciśnienie ‘cząstkowe’ od tej siły

pi ≡ Fi / S = Fi / l2 =

=m υx2 / l3

Page 19: Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

Ciśnienie gazu doskonałegociśnienie sumaryczne: suma po wszystkich cząsteczkach od i = 1 do i = N

pm

V xii

N

2

1

wartość średnia kwadratu prędkości < υ2 >

2 2

1

2 2 2

1

1 1

N Nii

N

xi yi zii

N

N

ixiv

Nv

1

22 3

Page 20: Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

Ciśnienie gazu doskonałego

pm

V

m N

Vxii

N

2

1

2 2

3

1

3

gdzie ≡ M / V ; M – masa całego gazu

Kinetyczna interpretacja ciśnienia:

ciśnienie gazu p jest proporcjonalne do gęstości oraz średniej wartości prędkości <υ2>

Page 21: Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

Energia gazu doskonałego

Średnia energia kinetyczna cząsteczek

<E> ≡ ½ m <υ2> pV = 2/3 N <E>

porównując z równaniem stanu gazu: p V = N k T

<E> ≡ 3/2 k T

Page 22: Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

Energia gazu doskonałego

Energia średnia <E> jest proporcjonalna do temperatury a współczynnik zależy od liczby atomów w cząsteczce:

  i – liczba stopni swobody

 i = 3 dla jedno atomowych

i = 5 dla dwu atomowych

i = 6 dla 3 i więcej atomowych.

<E> ≡ i/2 k T

Page 23: Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

Kinetyczny model gazuJedno z podstawowych zagadnień kinetycznej teorii gazów zawiera się w sposobie opisu prędkości cząstek.

Ze względu na ogromną liczbę cząstek należy wykorzystać bardziej ogólne, zbiorcze modele opisu prędkości cząstek (a nie każdej z osobna). Do tego celu służą rozkłady statystyczne i dla prędkości poruszania się cząstek w gazie wykorzystujemy rozkład Maxwell’a

Page 24: Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

Kinetyczny model gazuMaxwell na podstawie założeń teorii kinetycznej wyprowadził prawo rozkładu gęstości prawdopodobieństwa wartości f(υ) prędkości poruszających się cząstek

założenia modelu

-         jest N cząstek N w danej objętości

-         cząsteczki maja masę m

-         cząsteczki poruszają się ruchem chaotycznym w danej objętości.

Page 25: Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

Kinetyczny model gazu

Definicja prawdopodobieństwa:

  P(x) = Nx / N

gdzie Nx – liczba zdarzeń oczekiwanych ‘x’,

N – liczba wszystkich zdarzeń.

P a b f x dxa

b

, f (x) - gęstości prawdopodobieństwa

Prawdopodobieństwo P wystąpienia wartości x w przedziale od a do b :

Page 26: Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

Kinetyczny model gazu

P a b f x dxa

b

,

Page 27: Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

Kinetyczny model gazu

fdN

N dA

m

k T

2

2

2ex p A

k Tm

4 1

2 3 2 /

Funkcja f(υ) rozkładu gęstości prawdopodobieństwa wystąpienia cząsteczki o prędkości z przedziału wartości υ, υ + dυ:

Page 28: Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

Kinetyczny model gazuWartości charakterystyczne !!

Prędkość maksymalna f(υ)’ ≡ 0

2 03

ex p ex p m

k T p

k T

m

2

Prędkość średnia

<υ> ≡ υ f(υ) dυ <υ> = A ½ υp4 = (8kT / m)1/2

Prędkość średnia kwadratowa

<υ2> ≡ υ2 f(υ) dυ n = 4 υ4 exp(- υ2/υp2) dυ = 3/8 1/2 υp

5

<υ2> = A 3/8 1/2 υp 5 υsk = (3kT /m)1/2 υsk ≡ <υ2>1/2

Page 29: Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

Kinetyczny model gazuRozkład energii cząsteczek g(E):

Energia kinetyczna E ≡ ½ m υ2

UWAGA: musi być spełniona tożsamość: dN(υ+dυ) ≡ dN(E+dE)

f(υ) dυ = g(E) dE a dE = m υ dυ

g Ek T

EE

kT

23 2

/ ex p

: Es = <E> = E f(E)

dE

Es = 3/2 k T

Page 30: Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

Kinetyczny model gazuRozkład cząsteczek w potencjalnym polu sił (rozkład Boltzmana)

Cząsteczki znajdują się pod wpływem pola grawitacji przyciąganie zwiększa koncentrację w kierunku prostopadłym do powierzchni Ziemi.

Energia potencjalna cząsteczek o masie m na wysokości h względem powierzchni: Ep = m g h

Zmiana ciśnienia gazu w funkcji wysokości słup powietrza o podstawie S. Stała temperatura i lokalna koncentracja n(h)

Page 31: Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

Kinetyczny model gazuRozkład cząsteczek w potencjalnym polu sił (rozkład Boltzmana)

na wysokości h zmiana ciśnienia dp na odcinku dh zależy od ciężaru Q gazu w tej warstwie :

dp = Q/S = - m g n dh p ≡ n k T dp = k T dn dn/ n = (- m g / k T ) dh

całkowanie w granicach h1 do h2

n2 = n1 exp [ - mg (h2 – h1) / kT ]

p = p0 exp ( - m g h / kT )

Page 32: Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

Kinetyczny model gazuRozkład cząsteczek w potencjalnym polu sił (rozkład Boltzmana)

Przykład dla H2 oraz O2 w

temperaturach:

T = 73 K oraz T = 273 K

f (E) exp(-E/ kT)

Rozkład Boltzmana:

Page 33: Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

Przemiany Fazowe

• Stanowią element nieciągłości w przemianach termodynamicznych

• Bardzo duże różnice pomiędzy własnościami fizycznymi różnych stanów skupienia ciał.

Page 34: Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

Przemiany Fazowe

- Skraplanie

- Powstawania mgły

- Skraplanie powietrza

- Śnieg wiosną

Page 35: Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

Energia wewnętrzna i ciepło właściwe gazu doskonałego

a) energia kinetyczna ruchu postępowego i obrotowego, b) energia kinetyczna i potencjalna oscylacji atomów w cząsteczce, c) energia potencjalna oddziaływania cząsteczek między sobą, d) energia powłok elektronów atomów,

energia kinetyczna i oddziaływania nukleonów wewnątrz jądra

Ciepło – energia kinetyczna przekazywana ciału poprzez kontakt z ciałem o wyższej temperaturze lub poprzez promieniowane temperaturowe (fale elektromagnetyczne).

Ciepło właściwe c Q = c m T

Page 36: Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

Energia wewnętrzna i ciepło właściwe gazu doskonałego

ciepło molowe C – ilość energii potrzebnej do ogrzania o 1 K masy równej masie jednego mola m = 1 M

Energia wewnętrzna 1 mola gazu U = NA Es

U = ½ i NA k T = ½ i R T

Dla gazu jedno-atomowego U = 3/2 R T

Page 37: Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

Przemiany Gazowe• Przemiana izochoryczna

Page 38: Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

Przemiany Gazowe

• Przemiana izobaryczna

Page 39: Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

Przemiany Gazowe

• Przemiana izotermiczna

Page 40: Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

Przemiany Gazowe• Przemiana adiabatyczna

Page 41: Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

Zerowa Zasada Dynamiki

• Definicja równowagi termicznej

Jeżeli ciała 1 i 2 są w równowadze termicznej i ciała 2 i 3 są w równowadze termicznej to ciała 1 i 3 są w tej samej równowadze termicznej

(Średnie energie kinetyczne ruchu postępowego cząstek są równe)

Page 42: Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

Pierwsza Zasada Termodynamiki

Page 43: Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

Pierwsza Zasada Termodynamiki• Praca

Page 44: Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

Pomińmy chwilowo tarcie wewnętrzne w gazie

xFL dd

xpAL dd

VpL dd

2

1

d21

V

V

VpL

praca bezwzględna przemianyp

VdV

F

1

2

Page 45: Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

p

v

praca techniczna przemiany

wdt LLLL 221121d

w

1

2

Page 46: Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

p

V

d

w

1

2

11111 dd VpVpVpL11 V

0

V

0d

22

0

2

0

22

22

dd VpVpVpLVV

w

22211121 VpLVpLt

Page 47: Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

2

1

2

1

22

11

2

1

d

dd

1122

21

p

p

p

p

Vp

Vp

V

V

pVVpVp

pVpVVpL

22211121 VpLVpLt

pVLpVL t

p

pt dd;d

2

1

21

Page 48: Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

Pierwsza Zasada Termodynamiki

• Można zwiększyć energię U dostarczając ciepło oraz, lub, ściskając gaz .

Ciepło molowe przy stałej objętości

przemiana izochoryczna

Q ≡ U ; Q = Cv T U = ½ i RT U = ½ i R T

CV = ½ i R

Page 49: Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

Pierwsza Zasada Termodynamiki

Ciepło molowe przy stałym ciśnieniu

przemiana izobaryczna W = p V

Q = U + p V

p V = R T p d V = R T z równania stanu gazu:

Q ≡ Cp T = U + p V = ½ i R T + R T

Cp = Cv + R = Cp / Cv = (i+2) / i

Page 50: Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

Cykle Termodynamiczne

Page 51: Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

Cykl Carnota

Page 52: Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

Sprawność Cyklu Carnota

Page 53: Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

Maszyny Cieplne

Page 54: Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

Entalpia (energia zgromadzona)

1 2

EsL1-2

p=idem

WUE

21 LUEs

UEu

02 UU221 pVL

22 pVUEs pVUEs

Page 55: Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

I1

I2Q1-2

Lt1-2

p

v

211 QIEd

212 tw LIE

211221 tLIIQ

wud EEE

0 uE

pviqc ddd

Tłokowa maszyna przepływowa

Page 56: Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

Druga Zasada Termodynamiki

Page 57: Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

Druga Zasada Termodynamiki

Page 58: Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

Entropia

Różniczka niezupełna ciepła całkowitego dQc posiada czynnik całkujący, który zamienia ją w różniczkę zupełną jednoznacznej funkcji stanu zwanej entropią.

TQ

S cdd

dS jest różniczką zupełną

Page 59: Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

Zasada wzrostu entropii

Dla każdego rzeczywistego zjawiska nieodwracal-nego suma przyrostów entropii wszystkich ciał uczestniczących w zjawisku jest nieujemna:

0

0

0 Procesy nieodwracalne

Procesy odwracalne

Procesy niemożliwe

Page 60: Kinetyczna Teoria Gazów Termodynamika

Silnik parowy